Defishgear leaflet bosnian

Click here to load reader

 • date post

  21-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  1

Embed Size (px)

description

http://www.defishgear.net/images/download/DeFishgear_Leaflet_Bosnian.pdf

Transcript of Defishgear leaflet bosnian

 • PROJEKAT

  SISTEM UPRAVLJANJA NAPUTENOM RIBARSKOM

  OPREMOM U JADRANSKOJ REGIJI DeFishGear

  KONTAK T PROJEK TA U BIH

  HEIS I nst i tut za hidrotehniku SarajevoKontakt osobe: Branko Vui jak i Mar ina Fusco

  Tel . ++ 387 33 212 466Fax ++ 387 33 212 467

  E-mai l : mar ina. fusco@heis.ba

  w w w.defishgear.net

  PARTNERI NA PROJEKTU VODEI PARTNERDravni institut za hemiju, Ljubljana, Slovenija

  OSTALI PARTNERI

  Italijanski dravni institut za zatitu okolia i istraivanja, Rim, Italija

  Ca Foscari Univerzitet u Veneciji, Italija

  Mediteranski konzorcij, Rim, Italija

  Regionalna agencija za zatitu okolia za regiju Emilia-Romagna, Cesenatico, Italija

  Institut za vode Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija

  Univerzitet u Novoj Gorici, Laboratorija za okolina istraivanja, Nova Gorica, Slovenija

  Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Hrvatska

  HEIS Institut za hidrotehniku Sarajevo, Bosna i Hercegovina

  Institut za biologiju mora, Univerzitet u Crnoj Gori, Kotor, Crna Gora

  Poljoprivredni univerzitet u Tirani, Laboratorija za ribarstvo i akvakulturu, Tirana, Albanija

  Regionalno vijee grada Lezha, Albanija

  Mediteranski informacioni ured za okoli, kulturu i odrivi razvoj, Atina, Grka

  Grki centar za morska istraivanja (uz uee Instituta za Oce-anografiju i Instituta za morske bioloke resurse i kopnene vode), Anavyssos, Grka

  Javna ustanova za razvoj i koordinaciju Splitsko-dalmatinske upanije RERA SD, Split, Hrvatska

  Euro-mediteranski centar za klimatske promjene, Lecce, Italija

  PRIDRUENI PARTNERI PlasticsEurope AISBL, Brisel, Belgija

  Ministarstvo za poljoprivredu i okoli, Ljubljana, Slovenija

  Italijansko ministarstvo za okoli, zemljite i more, Rim, Italija

  Hrvatska agencija za okoli, Zagreb, hrvatska

  Ribarsko udruenje, Rim, Italija

  Agencija za vodno podruje Jadranskog mora Mostar, Bosna i Hercegovina www.defishgear.net

  Projekat sufinansira Evropska uni-ja, Instrument za predpristupnu pomo.

  Photo by Ane Groelj

  Ova publikacija izraena je uz finansijsku po-mo IPA Jadranskog programa prekogranine

  saradnje (IPA Adriatic Cross-Border Coope-ration Programme). Sadraj ove publikacije

  iskljuiva je odgovornost partnera na projek-tu, i ni na koji nain se ne moe smatrati da

  odraava stajalita institucija IPA Jadranskog programa prekogranine saradnje.

  Photo by Botjan Mlja

  Poduzmimo sve da otpad iz Jadrana nestane

 • KRATKI OPIS PROJEKTA

  VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.353.765

  Morski otpad - svaki proizvedeni ili preraeni vrsti ma-terijal baen u morsko ili priobalno podruje), predstavlja veliku opasnost za ivotinjski i biljni svijet, ekosisteme, kao i za ljude i njihov ivot. Morski otpad je kompleksan pro-blem sa okolinim, ekonomskim, sigurnosnim i kulturnim implikacijama. Vrlo lako se prenosi izvan granica drave u kojoj je nastao, te stoga predstavlja iri i dugoroan pro-blem. Klju za rjeavanje ovog problema je koordinirana multi-sektorska saradnja.

  Projekat Sistem upravljanja naputenom ribarskom op-remom u Jadranskoj regiji DeFishGear, ima za cilj da pomogne u integralnom planiranju smanjenja okolinih utjecaja koji nastaju uslijed aktivnosti koje generiraju ot-pad, te osigura odrivo upravljanje morskim i priobalnim okoliem Jadranskog mora. U konanici, DeFishGear pro-jekat e rezultirati stratekim rjeenjima koja e pomoi u regionalnim naporima za uspjeno postizanje dobrog okolinog stanja Sredozemnog mora.

  Aktivnosti na DeFishGear projektu implementira multi-disciplinarni tim koji se sastoji od akademskih institucija, nauno-istraivakih instituta, dravnih i lokalnih organa vlasti i nevladinih organizacija iz svih sedam zemalja Ja-dranskog mora, ime se jaa saradnja i podstiu zajed-nike i harmonizirane aktivnosti ka Jadranskom moru bez otpada.

  Izrada prve, sveobuhvatne procjene stanja (koliina, sastava i utjecaja) morskog otpada (makro-otpada i mikro-otpada) u Ja-dranskom moru, kroz harmonizirane i koordinirane aktivnosti monitoringa;

  Izrada preporuka i stratekih opcija koje se zasnivaju na vrstim naunim dokazima i znanju, a kako bi se ispunili regionalni i dravni ciljevi kada je u pitanju morski otpad (Okvirna direktiva o morskoj strategiji, Regionalni akcio-ni plan o upravljanju morskim otpadom u Sredozemnom moru, ekosistemski pristup itd.).

  Uspostava regionalne mree eksperata za morski otpad;

  Kreiranje kapaciteta za monitoring morskog otpada na har-moniziran nain, kroz poboljanje razmjene iskustava, tehnika i znanja;

  Uspostava sistema za prikupljanje i recikliranje odbaene ribarske opreme i drugog morskog otpada na okolino pri-hvatljiv nain;

  Implementacija aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti ribara, donosioca odluka, obrazovnih institucija i drugih o utjecajima morskog otpada, te vrstama aktivnosti koje je potrebno provesti da bi se ovaj problem rijeio na efikasan nain.

  TRAJANJE PROJEKTA1. NOVEMBAR 2013 - 31. MART 2016

  GLAVNE AKTIVNOSTI

  Unapreenje znanja o pojavi, koliinama, izvorima i utjecajima (ukljuujui drutveno-ekonomske utjecaje) svih vrsta morskog otpada, ukljuujui mikroplastiku u Jadranskom moru;

  Harmonizirane aktivnosti monitoringa morskog otpada u Jadranskom moru, te poboljana saradnja kao prvi korak ka buduim aktivnostima;

  Ojaan sistem saradnje izmeu naune zajednice i donosioca odluka u oblasti morskog otpada;

  Zajedniki, koordinirani i/ili komplementarni programi za upravl-janje ljudskim aktivnostima kroz koje nastaje otpad u Jadranskom moru, te pojaana implementacija relevantnih stratekih okvira (Okvirna direktiva o morskoj strategiji, Protokol za upravljanje priobalnim zonama, ekosistemski pristup, Strategija o morskom otpadu itd.) na regionalnom nivou.

  GLAVNI OEKIVANI REZULTATI

  Photo by ISPRA

  Photo by Ane GroeljPhoto by Ante uljevi

  Photo by Botjan Mlja