Definitief ontwerp herinrchting Waterlooplein (boekje) ... stadsdeel Centrum het VO vrijgegeven voor

download Definitief ontwerp herinrchting Waterlooplein (boekje) ... stadsdeel Centrum het VO vrijgegeven voor

of 44

 • date post

  10-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Definitief ontwerp herinrchting Waterlooplein (boekje) ... stadsdeel Centrum het VO vrijgegeven voor

 • 1

  Gemeente

  Amsterdam

  Defi ni ef ontwerp herinrich ng Waterlooplein Versie n.a.v. besluitvorming algemeen bestuur 13 maart

 • 2

 • 3

  Inhoud

  1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4

  1.2 Plangebied en studiegebied 4

  1.3 Van Nota van Uitgangspunten (NvU) naar Voorlopig Ontwerp (VO) 4

  1.4 Relatie marktplattegrond met het VO 4

  1.5 Relaties met andere projecten 6

  1.6 Participatie 6

  1.7 Inspraak 7

  2. Geschiedenis en huidige situatie 8 2.1 De geschiedenis, een korte beschrijving 8

  2.2 Analyse van de huidige situatie 8

  3. Uitgangspunten voor een beter en mooier Waterlooplein; de NvU 12

  4. Het defi nitief ontwerp 14 4.1 Stedenbouwkundige indeling 14

  4.2 Markt 16

  4.3 Verkeer 22

  4.4 Bomen 24

  4.5 Materiaalgebruik 26

  4.6 Verlichting 28

  4.7 Meubilair 29

  4.8 Bijzondere objecten 30

  4.9 Nutsvoorzieningen 30

  4.10 Afwatering 31

  4.11 Terrassen 32

  4.12 Afvalinzameling 32

  5. Uitvoering 34

  6. Schoon, heel en veilig 35

  7. Financien 36

  8. Planning 37

  Bijlage nieuwe marktplattegrond 38

  Colofon 44

 • 4

  1.1 Aanleiding Het Waterlooplein en de Waterloopleinmarkt behoren

  tot de kroonjuwelen van Amsterdam. Het is een

  historische markt, een internationaal bekend fenomeen.

  Bezongen en veelvuldig beschreven. Met een rijke, deels

  ook pijnlijke geschiedenis van de stad. Een plein en

  markt die jong en oud altijd tot de verbeelding hebben

  gesproken.

  Dit laatste wordt steeds minder. De openbare ruimte

  ligt er verwaarloosd bij. Die geeft door zijn ligging en

  inrichting met name ’s avonds een desolaat en onveilige

  gevoel. De markt geeft onvoldoende aanleiding om

  even naar toe te gaan. De gemiddelde bezettingsgraad

  is 62%. Dit wil zeggen dat 156 van de 280 kramen bezet

  zijn. De markt trekt dan ook veel minder bezoekers dan

  vroeger en genereert voor veel ondernemers op de

  markt een te lage omzet.

  Al eind 2011 werd bovenstaande diagnose in de

  integrale visie ‘Waterlooplein 2020; een Amsterdamse

  dame met allure’ gesteld. De visie was het eindproduct

  van een in 2009 gestart proces om het héle

  Waterlooplein, dus het marktgedeelte, het stadhuis en

  voorplein en het straatgedeelte, een nieuwe en betere

  invulling te geven waarbij het meer samenhang moest

  krijgen met de omgeving. Mede op basis van een

  intensief participatieproces met omwonenden en (markt)

  ondernemers is toen in beeld gebracht waar men trots

  op is, wat men wil blijven koesteren en wat veranderd

  moet worden. Maatregelen die snel genomen zouden

  kunnen worden om de situatie te verbeteren, zijn

  benoemd en deels ook in gang gezet. Meer structurele

  verbeteringen zijn aangehouden totdat bekend zou

  zijn wat met de begane grond van het stadhuis zou

  gaan gebeuren. Want deze wordt niet meer door de

  gemeente gebruikt. Daarom is met een grote groep

  ondernemende Amsterdammers nagedacht over een

  aantrekkelijke en eigentijdse publieke functie voor

  het stadhuis die past bij het plein en de vintage- en

  vlooienmarkt. Het resultaat was de programmatische

  voorkeursvariant ‘Gemaakt in Amsterdam’. Makers

  in de stad kunnen straks in het stadhuis werken en

  hun producten verkopen. De tender om kandidaten

  te selecteren heeft plaatsgevonden in 2017. Er is een

  partij geselecteerd waarmee de gemeente Amsterdam

  gesprekken voert, en deze gesprekken bevinden zich ten

  tijde van schijven in een afrondende fase.

  Hiermee is een momentum aangebroken om na

  lange tijd van praten daadwerkelijk over te gaan tot

  de herinrichting van het plein en de verbetering van

  de markt. Dit vanuit de visie om met elkaar van het

  Waterlooplein een aantrekkelijke en gezellig stadsplein

  te maken. Dat overdag én ’s avonds een uitnodigend en

  vanzelfsprekend Amsterdams karakter heeft, passend bij

  de buurtfunctie die het plein heeft.

  Jong en oud, vintage en nieuw. Welkom terug aan het

  Waterlooplein.

  1.2 Plangebied en studiegebied De naam ‘Het Waterlooplein’ behelst een grotere gebied

  dan dit project. Dit project gaat om de herinrichting

  van het stadsplein, de Houtkopersdwarstraat en

  de Zwanenburgwal. Om verwarring te voorkomen

  wordt daarom voor dit plangebied de benaming

  ‘stadsplein’ gebruikt. Het studiegebied betreft het hele

  Waterlooplein (inclusief de straat die ook Waterlooplein

  heet) ,de openbare ruimte van ‘de Amstel’, de

  Zwanenburgwal en de Houtkopersdwarstraat.

  1.3 Van Nota van Uitgangspunten (NvU) naar Voorlopig Ontwerp (VO) De Nota van uitgangspunten is op 18 april 2017

  door het AB vastgesteld. Bij vaststelling is een aantal

  amendementen en moties aangenomen. Moties die van

  toepassing zijn op de herinrichting van de openbare

  ruimte zijn in het ontwerp verwerkt.

  1.4 Relatie marktplattegrond met het VO De marktopstelling is een belangrijke bouwsteen voor

  het nieuwe pleinontwerp. Belangrijkste interrelaties

  zijn de positie van de bomen en verlichting, putkasten,

  grondankers, de verkeersbewegingen op het plein bij

  opzetten en afruimen van de markt en de positie van de

  boxen. Dit moet goed zijn uitgewerkt alvorens een nieuw

  pleinontwerp kan worden afgemaakt.

  Na de vaststelling van de NvU is daarom intensief

  gewerkt aan de marktplattegrond. Dit is met bterkking

  van het bestuur van de marktvereniging en de

  straatmanager in het ‘Kernteam Waterloopleinmarkt’

  gedaan. In hoofdstuk 4.2 Ontwerp/markt wordt de

  marktplattegrond toegelicht. Met het pleinontwerp

  wordt een aantal elementen voor de nieuwe

  marktplattegrond vastgesteld, een aantal onderdelen zijn

  nog fl exibel:

  Vast:

  • Grid marktkramen, opstellingslijnen en daarmee

  posities voor grondankers en putkasten voor elektra

  en water;

  • Locaties en aantal nieuwe boxen;

  • Plaatsen met en zonder parkeermogelijkheid.

  Nog fl exibel:

  • Het soort marktplaats kan in de meeste gevallen

  nog worden verschoven (bakplaats, kraamplaats,

  opkopersplaats, grondplaatsen met auto);

  • De precieze omvang van de nieuwe markt, eventuele

  toepassing van zomer- en winterplattegrond. De

  defi nitieve marktplattegrond waarbij bovenstaande

  fl exibele elementen worden vastgelegd wordt bij het

  nieuwe inrichtingsbesluit voor de Waterloopleinmarkt

  vastgesteld.

  1. Inleiding

 • 5

  projectscope

 • 6

  gepoogd deze op te nemen in de plattegronden en het

  pleinontwerp

  in de voordracht voor het Algemeen Bestuur.

  Aan een aantal van deze punten heeft het projectteam

  geen gehoor kunnen geven, zoals bijvoorbeeld het

  wegnemen van de windoverlast, het behouden van

  overal dezelfde plaatsdiepte als op de huidige markt,

  het behouden van de huidige boxen, een marktplein

  zonder bomen, en een marktplattegrond zonder

  marktplaatsen langs de 'klaagmuur', de gevel van de

  stopera op het plein. Deze wensen waren strijdig met de

  uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp van het plein.

  Naast de overleggen met de marktvereniging hebben er

  ook één op één overleggen plaatsgevonden met alle 96

  vaste marktplaatshouders van de markt om te

  inventariseren wat de toekomstplannen van deze

  ondernemers

  zijn en om iedereen één op één te kunnen informeren

  over de plannen. De informatie uit deze gesprekken zijn

  meegenomen in het uitwerken van de nieuwe

  marktplattegrond.

  Samenwerkingsverband Waterlooplein

  In het Samenwerkingsverband zijn bewoners,

  ondernemers, marktbestuur, culturele instellingen en de

  politie

  vertegenwoordigd. Het overleg is opgericht bij het

  opstellen van de visie ‘Waterlooplein 2020: een dame

  met Amsterdamse allure’ in 2011. In dit overleg zijn de

  tussenfases van het ontwerp besproken.

  staat in de kinderschoenen. In 2018 zal de planvorming

  starten. Deze relatief beperkt opgave kan de katalyse

  zijn voor een integraal project waarbij de gehele

  straat opnieuw wordt ingericht. Het is evident dat dit

  onderdeel van het Waterlooplein aan renovatie toe is.

  Naast zichtbare verloedering en verrommeling, verandert

  het verkeersbeeld hier drastisch. Er zal beduidend

  minder autoverkeer, vooral richting stad-uit, door de

  straat rijden. Bovendien wordt de directe omgeving

  opgeknapt. Daarom wordt ook door de omgeving

  aandacht gevraagd voor een integrale aanpak.

  1.6 Participatie Bij het voorbereiden en opstellen van het voorlopig

  pleinontwerp en de nieuwe marktplattegrond zijn

  de bewoners, ondernemers en marktondernemers

  regelmatig gesproken.

  In navolging van d