Deel III, de werkgever is failliet

download Deel III, de werkgever is failliet

of 50

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Deel III, de werkgever is failliet

 • DEEL III De werkgever is failliet

  Afgesloten op 19 juni 2009

  Bij het afsluiten van het draaiboek kon volgend KB niet meer worden verwerkt. Daarom dat we dit hier op het voorblad opnemen: Het koninklijk besluit van 28 juni 2009 tot uitvoering van titel 3 van de crisiswet van 19 juni 2009, breidt de toepassing van de verminderingskaart herstructureringen tijdelijk uit naar de werknemers die als gevolg van een faillissement, sluiting of vereffening van de onderneming ontslagen worden gedurende de periode van 1 juli 2009 tot 31 december 2009.

 • "Wegwijs Herstructureringen"

  Deel III. Faillissement 2

  Inhoudstafel

  1 Algemene beschrijving ..............................................................................3 2 Collectief ontslag met vervroegd brugpensioen...........................................3 3 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen ......................................4 4 Meervoudig ontslag buiten collectief ontslag..............................................5

  4.1 Procedure .....................................................................................7 4.1.1 Fase 1: Informatieplicht vr het faillissement ...............................7 4.1.2 Fase 2: Aangifte van faillissement en faillissementsvonnis ............8 4.1.3 Fase 3: Beheer en vereffening van de failliete boedel .....................9 4.1.4 Fase 4: Aangifte en verificatie van de schuldvorderingen ............. 15 4.1.5 Fase 5: Vereffening van het faillissement .................................... 17

  4.2 Verplichte vergoedingen.............................................................18 4.2.1 Algemeen .................................................................................. 18 4.2.2 Sluitingsvergoeding.................................................................... 19 4.2.3 Tussenkomst van het Sluitingsfonds........................................... 20 4.2.4 Verplicht outplacement............................................................... 21

  4.3 Activerende maatregelen ............................................................21 4.3.1 Overname van activa na faillissement......................................... 21 4.3.2 Outplacement ............................................................................ 27

  Voorafgaande opmerking ...................................................................... 27 Wat is outplacement?........................................................................... 27 Welke werknemers hebben recht op een outplacement?........................ 28 Wat zijn de plichten van de curator en de werknemer in geval van verplicht outplacement? ....................................................................... 29 Plichten voor de werknemers en sancties in verband met de werkloosheidsuitkeringen..................................................................... 30 Verhouding tussen de Wet van 5 september 2001, CAO nr. 82 en CAO nr. 51? ......................................................................................................32 Tussenkomst vanwege de overheid in outplacementkosten ................... 33 Sectorale afspraken.............................................................................. 42

  4.4 Sectorspecifieke regels ...............................................................43 4.5 Checklist voor de actoren...........................................................45 4.6 Regelgevende teksten.................................................................47 4.7 Literatuurlijst.............................................................................49

 • "Wegwijs Herstructureringen"

  Deel III. Faillissement 3

  1 Algemene beschrijving

  De handelaar die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en wiens krediet geschokt is, bevindt zich in staat van faillissement. Iedere handelaar is verplicht aangifte te doen van faillissement binnen de maand na het ophouden te betalen.

  De faillietverklaring gebeurt bij vonnis van de rechtbank van koophandel, hetzij op aangifte van de onderneming, hetzij op dagvaarding van een of meer schuldeisers, van het openbaar ministerie,

  De rechtbank van koophandel verklaart de onderneming failliet en duidt bij vonnis n of meerdere curator(en) aan. De curator beheert het faillissement als een goed huisvader onder toezicht van de rechter-commissaris. Hij moet ook actief meewerken aan het vaststellen van het bedrag van de aangegeven schuldvorderingen van de werknemers van de gefailleerde onderneming.

  2 Collectief ontslag met vervroegd brugpensioen

  Collectief ontslag met vervroegd brugpensioen is dit type van collectief ontslag waarbij de werkgever, in samenspraak met de werknemersafgevaardigden, overgaat tot de aanvraag van het statuut onderneming in moeilijkheden of onderneming in herstructurering. Dat statuut leidt er toe dat de werknemers die ontslagen worden in het raam van de herstructurering toegang krijgen tot het stelsel van brugpensioen op een leeftijd die lager is dan de normaal in de onderneming geldende brugpensioenleeftijd. De aanvraag moet gemotiveerd zijn en vergezeld zijn van ondermeer een herstructureringsplan dat de nodige documenten moet bevatten die aantonen dat de onderneming zelf de waarborgen heeft voorzien om in geval van faillissement de kosten te dekken van de aanvullende vergoeding van de bruggepensioneerden tussen de leeftijd van 50 jaar of de leeftijd voorzien in de CAO die van toepassing is en 55 jaar. Na het faillissement kan de werkgever niets meer doen. In de regel heeft de curator niet de verplichtingen van de werkgever; de curator mag niet worden vereenzelvigd met de werkgever. Op sommige plaatsen in de wetgeving worden aan de curator dezelfde verplichtingen opgelegd als aan de werkgever. De curator zal normaal voormelde waarborg niet kunnen bieden. De onderneming zal om die reden dan ook geen erkenning kunnen bekomen om

 • "Wegwijs Herstructureringen"

  Deel III. Faillissement 4

  werknemers vervroegd op brugpensioen te laten gaan onder de leeftijd van 55 jaar. Evenmin kunnen na het vonnis van faillietverklaring normaal nog nieuwe verbintenissen worden aangegaan voor een vervroegd brugpensioen vanaf 55 jaar. De werkgever zelf verliest immers door het vonnis van faillietverklaring van rechtswege het beheer over al zijn goederen. De curator heeft niet de bevoegdheid om voor de werknemers die hij ontslaat in het raam van het faillissement bijkomende schulden te creren door vervroegd brugpensioen toe te staan. Het Sluitingsfonds moet trouwens weigeren om tussen te komen in de betaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen gebaseerd op een CAO ondertekend door een curator van een failliete onderneming en neergelegd bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg binnen de zes maanden voorafgaand aan de sluiting. Zelfs reeds vr het faillissementsvonnis kunnen, meer bepaald vanaf de datum van staking van betalingen, geen handelingen meer verricht worden of overeenkomsten gesloten zonder tegenprestatie of met een tegenprestatie die niet in verhouding staat tot hetgeen waartoe de schuldenaar zich heeft verbonden. Een CAO waarbij vervroegd brugpensioen toegekend wordt, zelfs gesloten vr het faillissementsvonnis kan aldus betwist worden door andere schuldeisers. Het Sluitingsfonds betaalt weliswaar de aanvullende brugpensioenvergoeding aan de werknemers wanneer de werkgever in gebreke blijft deze te betalen, maar het Sluitingsfonds vordert deze bedragen daarna terug. Wanneer de collectieve arbeidsovereenkomst pas is neergelegd bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg minder dan zes maanden voor de sluiting, is het Fonds trouwens niet gehouden om de aanvullende vergoeding te betalen. Het beheerscomit kan nochtans beslissen hiervan af te wijken.

  3 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen

  De curator is niet verplicht de procedure van collectief ontslag toe te passen (o.m. voorafgaande informatie en consultatie van de werknemersvertegenwoordigers) indien hij beslist werknemers te ontslaan naar aanleiding van het faillissementsvonnis. Vandaar dat een ontslag naar aanleiding van een faillissement dat qua aantal een collectief ontslag zou vormen, behandeld wordt onder meervoudig ontslag buiten collectief ontslag. Wanneer de curator een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbiedt in het kader van de gehele of gedeeltelijke voortzetting of de hervatting van de activiteiten, dan moet de procedure in verband met collectief ontslag toegepast worden, indien na de totstandkoming van de nieuwe arbeidsovereenkomsten ontslag wordt gegeven (althans in voldoende aantallen om tot toepassing van de wetgeving in verband met collectief ontslag aanleiding te geven). Zover zal

 • "Wegwijs Herstructureringen"

  Deel III. Faillissement 5

  het in de praktijk meestal niet komen, aangezien de curator veelal overeenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een bepaald werk zal sluiten. De vergoeding voor collectief ontslag is niet cumuleerbaar met de sluitingsvergoeding die in geval van faillissement meestal verschuldigd zal zijn.

  4 Meervoudig ontslag buiten collectief ontslag

  Alle ontslagen (collectief of niet) worden hieronder besproken. De procedure in verband met collectief ontslag is niet toepasselijk, evenmin trouwens als de procedures vastgelegd in de sectoren of in ondernemingsCAOs of arbeidsreglementen.

 • "Wegwijs Herstructureringen"

  Deel III. Faillissement 6

  RECHTBANK WERKNEMER

  Aanmaning van de curator

  FASE 2

  Aangifte door de werkgever van het faillissement op de griffie van de bevoegde

  Rechtbank van Koophandel

  Informatieplicht van de werkgever bij vertraging in betaling FASE 1

  FASE 3

  Occasionele voorlichting door de werkgev