deel 8 De gereedschapskisk van de electricien Opdracht ... · De gereedschapskist van de...

6
De gereedschapskist van de elektricien De gereedschapskist van de elektricien De gereedschapskist van de elektricien 1. Bekijk de 5 foto’s van de gereedschappen. Ontdek jij de verschillen? Schrijf bij de beschrijving op volgende pagina de naam van de tang op de foto. Tip: de naam van de tang kan helpen! De gereedschapskist van de elektricien Veilig met electriciteit Veilig met electriciteit De gereedschapskisk van de electricien De gereedschapskist vkn de elektricien De gereedschapskist van de electricien De gereedschapskist van de elektricien De gereedschapskist van de electricien deel 8 De gereedschapskist van de elektricien Opdracht 1 Opdracht bektang draadstriptang bektang draadstriptang krimptang krimptang waterpomptang waterpomptang combinatietang combinatietang

Transcript of deel 8 De gereedschapskisk van de electricien Opdracht ... · De gereedschapskist van de...

De gereedschapskist van de elektricien De gereedschapskist van de elektricien De gereedschapskist van de elektricien

1. Bekijkde5foto’svandegereedschappen.Ontdekjijdeverschillen?Schrijfbijdebeschrijvingopvolgendepaginadenaamvandetangopdefoto.

Tip:denaamvandetangkanhelpen!

De gereedschapskist van de elektricien

Veilig met electriciteitVeilig met electriciteitDe gereedschapskisk van de electricien �De gereedschapskist vkn de elektricienDe gereedschapskist van de electricienDe gereedschapskist van de elektricienDe gereedschapskist van de electriciendeel 8 De gereedschapskist van de elektricien

Opdracht 1Opdracht �

bektang

draadstriptang

bektang

draadstriptang

krimptangkrimptang

waterpomptangwaterpomptang

combinatietangcombinatietang

Ontsnapte stroo2ud de dief!

De gereedschapskist van de elektricien De gereedschapskist van de electricien De gereedschapskist van de elektricien

De gereedschapskist van de electricienOpdracht 1Opdracht �

A.Dezetangiseenechtekameleon.Zekanzichaanpassen

aanhetvoorwerpwaarvoorzebestemdis.Detangheeft

aandevoorzijdeeengetandvlakgedeelteomallerleidin-

genstevig vast tehouden.Dan is er eenovaal gedeelte

mettandenomrondematerialen,zoalsassenenbuizen,

stevigvast tegrijpen.Hetscharnieraanheteerstebeen

isverstelbaar,zodatdetangeenbereikheeftvankleintot

groot. Ideaaldusom leidingenvoorwaterofdecentrale

verwarmingmeevastoflostedraaien.

Naamvandetang:.......................................................

B.Dezetanglegtgraagallesbloot.Haartaakisimmerseen

stukjeisolatiemateriaalvaneenkoperdraadteverwijderen.

Detangisvoorzienvaneeningenieussysteemdathetiso-

latiemateriaaldoorknipt,maardekernvankoperdraadzelf

onaangeroerdlaat.Nahetknippenishettrekkengeblazen.

Daarna ishetuiteindevandeelektriciteitsdraadgeschikt

omopeenstekker,eenkroonsteentjeofeenlamphouder

tewordenaangesloten.

Naamvandetang: ......................................................

C.Deze tangdoetwat vingersniet kunnen.Debekvande

tangbestaatuittweelangefijnehelftenenheefttanden.

Zewordtgebruiktomdradenvasttegrijpenoftebuigen

opplaatsenwaarjemetjevingersnietbijkan.Daaromis

depuntvandebeksmal. Insommigegevallenisdebek

gekromdomnogbeter inmoeilijk bereikbarehoekjes te

geraken.Detangwordtookgebruiktomoogjestemaken

aangeleiders.

Naamvandetang:......................................................

D.Dezetangiseenechteduizendpoot:zekanimmersheel

watverschillende takenaan.Debekheefteengeribbeld

gedeelte waarmee vlakke voorwerpen krachtig kunnen

wordenvastgegrepenenvastgehouden.Debekheeftook

eenplat,ovaalgedeeltemettanden.Hiermeekrijgjepas

echtgripoprondedingen,zoalsassenenbuizen.Tenslotte

bevatdebeknogeengedeeltemetscherpgeslepensnij-

kantenomverschillendesoortendraad,zoalskoperdraad,

elektriciteitsdraadenijzerdraadmeedoorteknippen.

Dezebenenzijnmeestalbekleedmetkunststof.Hiermeeis

detanggeïsoleerd,watmeteeneenextraveiligheidis,voor

alseraanelektrischecircuitswordtgewerkt.

Naamvandetang: ......................................................

E. Deze tang zorgt voor de perfecte aansluiting. Deze tang

zorgt ervoor dat uiteinden van de stroomdraad voorzien

wordenvaneenaangepastoogje,vlaksteekhulsofklem-

metjezodathetperfectkanwordenaangeslotenopdebat-

terij,printplaatofopeenandereverbruiker.Detangheeft

in de bek enkele uitsparingen met elk een verschillende

vorm,zodatelkhuls-ofklemtypeopdebestemanierrond

eenelektriciteitsdraadkanwordengeklemd.

Naamvandetang:......................................................

Tip: kijk ook op www.stroomopwaarts.be/jongeren enklikop‘gereedschappen’.Indefotogalerijvindjemeerinformatieoverdeverschillendegereedschappenenhoezeeruitzien.

2. Jebenteenelektricien.Jewordtgevraagdomeenelektrischedraadtekomenaansluitenopeenlicht-puntineenwoonkamer.Jemagtweetangenmee-nemen.Welkekiesje?Waarom?

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Tip: in je materiaalkoffer heb jeenkelelusterklemmenendraad-hulsjesmeegenomen.

Veilig met electriciteitVeilig met electriciteitDe gereedschapskist van de electricien �De gereedschapskist van de elektricienDe gereedschapskist van de electricienDe gereedschapskist van de elektricienDe gereedschapskist van de electriciendeel 8 De gereedschapskist van de elektricien

De gereedschapskist van de elektricien De gereedschapskist van de elektricien De gereedschapskist van de elektricien

Nuishettijdvoorhetgrotewerk.Ermoetvolgensonderstaandschemaeenstroomkringgebouwdworden.Destappenzijnomschreven,maarjijmoetbijelkestaphetjuistemateriaalengereedschapvoorzien.Vulhetroosterin.

De gereedschapskist van de electricien

Opdracht 1Opdracht �

Tips:Nogevenenkeleprincipesvandestroomkringmeegeven:

• eengeleiderzorgtervoordatstroomopdejuisteplaatskomt.Degeïsoleerdekoperenelektrici-

teitsdraadisdaarvanhetmeestgekendevoorbeeld;

• eenisolatorbeletelektriciteitineenongewensterichtingtestromen;

• eenverbruikeriseenanderwoordvoorhettoestelofapparaatdatwerktopstroom.Datkaneen

koelkastofradiozijn,maarevengoedeenlampjeofhaardroger;

• eenstroombronzorgtervoor,datelektriciteitindestroomkringterechtkomt.Komtdestroomvan

eenelektrischecentrale,dangebeurtdeaansluitingmetdestroombronviahetstopcontact.Maar

ookeenfietsdynamoofeenbatterijkunnenperfectalsstroombrongebruiktworden;

• degeleiderszijnverbondenmeteenstroombron;

• eenstroomkringmoetgeslotenzijn,anderswerktdeverbruikerniet.

Aandeslag!

Veilig met electriciteitVeilig met electriciteitDe gereedschapskist van de electricien �De gereedschapskist van de elektricienDe gereedschapskist van de electricienDe gereedschapskist van de elektricienDe gereedschapskist van de electriciendeel 8 De gereedschapskist van de elektricien

Ontsnapte stroo2ud de dief!

De gereedschapskist van de electricien De gereedschapskist van de electricien De gereedschapskist van de elektricien

De gereedschapskist van de elektricienOpdracht 2Opdracht �

Handeling Materiaal Gereedschap

Stap1 Knipdegeleidersopdejuistelengte

VerwijderdeisolatievandeuiteindenvandegeleidersStap2

Stap3

Stap4

Stap5

Stap6

Veilig met electriciteitVeilig met electriciteitDe gereedschapskist van de electricien �De gereedschapskist van de elektricienDe gereedschapskist van de electricienDe gereedschapskist van de elektricienDe gereedschapskist van de electriciendeel 8 De gereedschapskist van de elektricien

Schroefdeuiteindenvande draden vast aan de‘verbruiker’.

Plaats de schakelaar indestroomkring.

Bevestig ‘draadhoudertjes’aan de uiteinden van degeleiders zodat ze aan destroombronkunnenvastge-maaktworden.

Sluit de kring aan op destroombron waardoor deverbruikerwerkt.

De gereedschapskist van de electricien De gereedschapskist van de electricien De gereedschapskist van de elektricien

Ontsnapte stroo2ud de dief!De gereedschapskist van de elektricienOpdracht 2Opdracht �

9

�0

6

Veilig met electriciteitVeilig met electriciteitDe gereedschapskist van de elektricien �De gereedschapskist van de elektricienDe gereedschapskist van de electricienDe gereedschapskist van de elektricienDe gereedschapskist van de elektriciendeel 8 De gereedschapskist van de elektricien

Jehebtdekeuzeuitdevolgendematerialen:

1 batterij(4,5V)

2 dubbelelusterklemmen

3 geïsoleerdestroomdraad(rol)

4 koperenbuis

5 lamphoudermetlampje

6 schakelaar

7 stekker

8 stopcontact

9 stukjesgeïsoleerdestroomdraad

10stukjesontmanteldestroomdraad

11draadhulzen

��

7

8

Ontsnapte stroo2ud de dief!

De gereedschapskist van de electricien De gereedschapskist van de electricien De gereedschapskist van de elektricien

De gereedschapskist van de elektricienOpdracht 1Opdracht �

Veilig met electriciteitVeilig met electriciteitDe gereedschapskist van de electricien 6De gereedschapskist van de elektricienDe gereedschapskist van de electricienDe gereedschapskist van de elektricienDe gereedschapskist van de elektriciendeel 8 De gereedschapskist van de elektricien

Jehebtdekeuzeuitdevolgendegereedschappen:

1 boormachine

2 combinatietang

3 draadstriptang

4 kniptang

5 krimptang

6 bektang

7 schroevendraaier

8 waterpomptang

7

6 8

Opdracht 3Opdracht �Verzamelsamenmetjeleerkrachthetbovenstaandmateriaal.Doenudeproefopdesomenprobeerhetzelfuit!