De WMO, les drie Docent Henny Konings [email protected] .

of 22 /22
De WMO, les drie Docent Henny Konings [email protected] www.hennykonings.nl

Embed Size (px)

Transcript of De WMO, les drie Docent Henny Konings [email protected] .

Page 1: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

De WMO, les drie

Docent Henny Konings

[email protected]

www.hennykonings.nl

Page 2: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

INHOUD PROGRAMMA

• De financiering van de zorg

• AWBZ

• Werkwijze CIZ

• WMO gelden

Page 3: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

Opdracht les vier;• Presenteer in de samengestelde groepjes de volgende opdracht;• Kies een van de volgende sectoren; Ouderenzorg, Dak- en

thuislozenzorg, Vrouwenopvang, Thuiszorg/mantelzorg, Verslavingszorg.

• Centraliseer de presentatie rondom de volgende vraagstukken;

• - Waar kan ik als cliënt aanspraak op maken - Waar heb of had ik recht op - Hoe is de financiering/zorg geregeld - Welke veranderingen staat de sector te wachten - Wat is hierbij jullie mening• Maak hiervan een presentatie van maximaal 40 minuten,inclusief

toelichting en het stellen van vragen + discussie/stellingen• Zorg voor onderlinge afstemming met de andere groepjes. Dus

aub niet dezelfde sector!

Page 4: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

Financiering van de zorg

• (Para) medische zorg, direct lijfsgebonden en op genezing gericht horen thuis in de zorg verzekeringswet voorheen de ziekenfondswet

• AWBZ – zorg (per 1/1/09), is zware zorg voor bijzondere groepen. Indicatiestelling vindt plaats volgens een uniforme landelijke aanpak, toekenning in de vorm van zorg in natura en/of persoonsgebonden budget, verantwoordelijke de ziekten kostenverzekeraar.

• De WMO regelt een stelsel van lokale ondersteuning.• Financiering jeugdzorg ligt voornamelijk bij de

provincies

Page 5: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

Jeugdzorg

• Ministerie van VWS en het Ministerie van Justitie zijn samen verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

• Sinds 1 januari 2005 is met de komst van de wet op de jeugdzorg de bureaus jeugdzorg ontstaan.

• De financiering komt van de overheid naar de provincies. Die daarmee de hele hulpverlening, jeugd-GGZ, jeugdbescherming, jeugdreclassering etc. financiert.

• De provincie maakt met gemeenten resultaatgerichte afspraken over de verantwoordelijkheden voor jongeren met problemen.

Page 6: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

Uit de AWBZ verdwenen naar de WMO;

• Huishoudelijke verzorging• De ondersteunende en activerende begeleiding• Grondslag psychosociaal• Vervoer• Dagbesteding voor ouderen, gehandicapten en

chronische psychiatrische patiënten.• Extramurale en intramurale GGZ-zorg wordt

overgeheveld naar de zorgverzekering

Page 7: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

Subsidieregelingen naar de WMO

• Diensten bij wonen met zorg

• MEE-organisaties

• Aanpassen ADL-woningen

• Zorgvernieuwing GGZ

• Begeleiding Maatschappelijk Opvang

• Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg

Page 8: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

Voorbeeld ADL-woning

• Hij/zij heeft een urenindicatie voor ADL-assistentie van minimaal 5 en maximaal 30 uur per week.

• Hij/zij is aangewezen op ’zorg op afroep’ en is voldoende sociaal zelfredzaam.

• Er gelden geen leeftijdsgrenzen. • De grondslag van de vraag is een lichamelijke handicap

of een somatische aandoening. • Belanghebbende is aangewezen op een aangepaste

woning. • Kosten worden vergoed als het College van

Zorgverzekeringen daar toestemming voor heeft gegeven. Er geldt dat er een eigen bijdrage geleverd moet worden.

Page 9: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

Huidige WMO diensten

• hulp bij het huishouden • woonvoorzieningen • rolstoelen of andere hulpmiddelen voor het verplaatsen • vervoersvoorzieningen • gehandicaptenparkeerkaart en –parkeerplaats • welzijnswerk (ondersteuning voor clubs en wijkcentra) • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers • verslavingszorg • vrouwenopvang • maatschappelijke opvang • openbare geestelijke gezondheidszorg • bestrijding van huiselijk geweld

Page 10: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

AWBZ rechten

• Behandeling• Doventolkzorg• Begeleiding* (alleen voor mensen met matige en

ernstige beperkingen) in uren of dagdelen• Onderzoek naar aangeboren stofwisselingsziekten• Persoonlijke verzorging\prenatale zorg• Vaccinaties• Verblijf• Uitleen van verpleegartikelen• Verpleging• (zieken) vervoer• Zwangerschapsafbreking

Page 11: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

CIZ

• Het CIZ is de poortwachter voor publiek gefinancierde zorg. Als onafhankelijke organisatie beoordelen ze of een cliënt voor zorg in aanmerking komt. Niet meer en niet minder. Zodra het indicatiebesluit of het indicatieadvies is afgegeven, eindigt het contact met de cliënt.

• Met het aanvragen van zorg of zorgtoewijzing houdt het CIZ zich niet bezig. Dat is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf en van de zorgkantoren en de zorgaanbieders.

Page 12: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

CIZ

• Het CIZ bepaalt wie recht heeft op AWBZ-zorg, hoeveel en hoe lang.

• Dit onderzoek heet een indicatiestelling wat kan leiden tot een indicatiebesluit.

• Het zorgkantoor regelt de zorg waar men recht op heeft.• Eerst stelt het CIZ de ziekte, aandoening of stoornis vast

(de zgn. AWBZ-grondslag)• Op vijf onderdelen wordt gekeken naar de ernst en de

soort beperkingen. • In 2009 houdt het CIZ zich bezig met het project her-

indicaties

Page 13: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

Wat doet het CIZ

• AWBZ – indicaties voor verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en verblijf

• Bij veel gemeenten; Sociaal-medische voorzieningen – indicaties voor voorzieningen en regelingen als parkeerkaarten, verhuisurgenties of bijzondere bijstand

• WMO – indicaties voor hulp bij het huishouden, hulp bij psychosociale problemen, rolstoelen en trapliften

• Uitzonderingen zijn de indicaties voor jeugd waarbij de grondslag psychiatrie is, deze worden afgegeven door de bureaus jeugdzorg zelf

Page 14: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

Vijf onderdelen

• Sociale redzaamheid, mogelijkheid hebben om sociale contacten aan te gaan, eigen leven vorm geven, incl. financiën regelen

• Bewegen en verplaatsen (zelfstandig voortbewegen binnen- en buitenshuis)

• Probleemgedrag (destructief, grensoverschrijdend, agressief, dwangmatig gedrag)

• Psychisch functioneren (stoornissen in denken, concentratie en waarneming)

• Geheugen - en oriëntatie stoornissen (problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon)

Page 15: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

ICF (International Classification of Functioning Disability and Health)

• Systematische ordening van aspecten van het menselijk functioneren gerelateerd aan een gezondheidsprobleem

• Wetenschappelijke grondslag voor het begrijpen en bestuderen van het menselijk functioneren

• Mogelijkheid tot internationaal systematisch codestelsel

• Gemeenschappelijke standaardtaal ter bevordering van een betere communicatie tussen de diverse beroepsbeoefenaren

Page 16: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

Functioneren wordt omschreven vanuit drie perspectieven

• Functies/Anatomische eigenschappen = Orgaanniveau = Kans op stoornissen

• Menselijk handelen/Activiteiten = Persoonsniveau = Kans op beperkingen

• Deelname aan maatschappelijk leven/participatie = Sociaal niveau = kans op problemen

Page 17: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

In de praktijk bruikbaar voor:

• Onderzoeksrapportage naar de hulpvraag en zorgbehoeften van de cliënt

• Ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten

• Formuleren van behandeldoelen

• Opstellen van het handelingsplan

• Evaluatie van de resultaten

Page 18: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

Toekomst is de aanmeldingsfunctionaliteit

• AF snel en digitaal zorg aanvragen• Via de AF kunnen WMO aanvragen, aanvragen

voor sociaal medisch advies of voor AWBZ-zorg digitaal bij het CIZ worden aangeleverd.

• Snelle inzet is mogelijk via een standaard indicatieprotocol, is een SIP

• AF is zeven dagen per week beschikbaar• Mogelijkheid tot aansluiting op gemeentelijk

cliëntregistratiesysteem• Minder fouten door eenmalig invoeren van

gegevens, automatische controle op consistentie

Page 19: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

Invoering zorgzwaartebekostiging

• De zorgzwaartebekostiging is een nieuw bekostigingssysteem voor mensen die wonen en zorg krijgen in een zorginstelling.

• In een zorgzwaartepakket (ZZP) staat welke zorg en hoeveel zorg cliënten nodig hebben

• Er zijn in totaal 52 ZZP vastgesteld. • De cliënt maakt samen met de zorginstelling een

afspraken over de invulling van de zorg, dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Evalueerbaar en transparant.

Page 20: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

Eigen bijdrage

• Vanaf 1 januari 2010 betaalt iedere volwassenen die van begeleiding uit de AWBZ en de WMO gebruik maakt een eigen bijdrage. Dit was al zo voor verpleging, verzorging en verblijf.

• De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK.

• Chronisch zieken en gehandicapten ontvangen korting.

Page 21: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

Veel gebruikte afkortingen

• VWS – Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport• WWB – Wet werk en bijstand• VNG – Vereniging Nederlandse gemeenten• WSW – Wet sociale werkvoorziening• CAK – Centraal administratie kantoor• WVG – Wet voorzieningen gehandicapten• WMG – Wet marktordening gezondheidszorg• CIZ – Centrum indicatiestelling zorg• PGB – Persoonsgebonden budget• HKZ norm – harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de

zorg

Page 22: De WMO, les drie Docent Henny Konings H.E.Konings@hro.nl .

Enkele site’s

• http://wmo.startpagina.nl

• www.hennykonings.nl

• www.ciz.nl

• www.bestuursacademie.nl

• www.rotterdam/nl/wmo

• www.bureaujeugdzorg.info.nl

• www.persaldohulpgids.nl

• www.pgb.nl