De Vreedzame School Sociale competentie en democratisch burgerschap in het basisonderwijs

download De Vreedzame School Sociale competentie en democratisch burgerschap in het basisonderwijs

of 21

 • date post

  23-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  53
 • download

  0

Embed Size (px)

description

De Vreedzame School Sociale competentie en democratisch burgerschap in het basisonderwijs. Aanleidingen voor het ontstaan van De Vreedzame School (1999). toenemende gedragsproblematiek in scholen grensoverschrijdend gedrag kinderen afnemende omgangsvaardigheden - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of De Vreedzame School Sociale competentie en democratisch burgerschap in het basisonderwijs

Doelen Vreedzame School

De Vreedzame School

Sociale competentie en democratisch burgerschap in het basisonderwijs

11Aanleidingen voor het ontstaan van De Vreedzame School (1999)toenemende gedragsproblematiek in scholengrensoverschrijdend gedrag kinderenafnemende omgangsvaardigheden grote ordeproblemen in klassenmoeilijk leerkrachten vinden in grote stedenmaatschappelijke zorg om jeugdcriminaliteit en geweld De Vreedzame School

2

3Belgische scholen populair in Nederlanddinsdag 15 jan 2008

Steeds meer Nederlandse kinderen gaan in Belgi naar de lagere of middelbare school. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs in Belgi.

Dit schooljaar gaat het om ruim 19.000 kinderen,een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden.

Nederlandse ouders kiezen voor een Belgische school omdat daar meer structuur, orde en discipline zou heersen. Kinderen lerenin Belgi bovendien beter om respect te hebben voor docenten en elkaar, zeggen de ouders.

De Vreedzame School

4De Vreedzame School

21 september 2009

'Jonge managers missen moraal

(Novum) - De ethische vorming van studenten aan hogere onderwijsinstellingen is volgens een op de drie Nederlandse bedrijven onder de maat. Jonge managers laten zich volgens hen te veel leiden door carrire, inkomen en status en missen verantwoordelijkheidsgevoel en respect. Normen en waarden moeten daarom meer aandacht krijgen in het onderwijs, meldt KPMG maandag op basis van onderzoek.

Ruim veertig procent van de onderzochte bedrijven geeft aan de afgelopen twee jaar afscheid te hebben genomen van 'high potentials' die een gebrek aan de juiste normen en waarden tentoonspreidden. Uit het onderzoek blijkt verder dat bedrijven grote verschillen zien tussen jongere managers en hun oudere collega's als het gaat om ethische vraagstukken. Veertig procent geeft aan dat jonge managers minder strikt zijn. Vrouwen zijn volgens de bedrijven strikter in ethische kwesties dan hun mannelijke collega's.

5Wat is er aan de hand met onze jeugd? De Vreedzame School

6De jeugd van tegenwoordig van alle tijden1795: Malle Ouders, malle Kinders. () In vorige tyden scheen de voornaamste toeleg der Ouderen te zyn hunnen Kinderen de naarstigheit, nederigheit en zuinigheit, zoo veel mogelyk, in te scherpen, ten einde er wyze, deugdzame en welgestelde menschen van te maaken. In deze dagen schynen zeer vele Ouders byzonderlyk te bedoelen hunne Kinders over te geven aan ene yverlooze luiheit, opgeblazen hovaardy en schandelyke verkwisting, ten einde hun Kroost een onbetamelyk gemak mogt erlangen, een ingebeeld air van meer dan gemeen voorkomen vertoonen, en wyders met beuzelachtige genoegen genieten van naar eigen zinnelykheit in de groote waereld te leven. De Vreedzame Wijk

7Ontwikkelingen in de samenlevingGevolgen van toegenomen welvaart:IndividualiseringDemocratisering en emancipatieOntkerkelijkingMigratie

De Vreedzame School

8Gevolgen in het algemeen:

traditionele verbanden verdwijnenmensen minder afhankelijk van religieuze achtergrondwegvallen richtlijnen en regelssterk toegenomen vrijheid om eigen keuzes te makenmondige burgersgeen erkenning van gezag

De Vreedzame School

9Gevolgen voor opvoeding: De Vreedzame Schoolnadruk op individuele ontplooiing, mondigheid, persoonlijk geluk van de kinderen

vertrouwde kaders waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten zijn verdwenen (buurt, gezin, familie, kerk, jeugdorganisaties)

verantwoordelijkheid opvoeding drukt zwaar op scholen en ouders

10 De Vreedzame SchoolGevolgen voor kinderen:kinderen veel meer dan vroeger zr gewenst kind is mee-gemancipeerdkinderen van nu nauwelijks verplichtingen; geen noodzaak meer voorgelijkwaardigheid; van gehoorzamen naar onderhandelingweinig grenzen, alles kansterk besef van eigenwaarde, assertief en mondig, korte lontjes

11 De Vreedzame SchoolVoordelen, maar ook:sterke eigenwaarde vraagt om zelfbeheersingmeer vrijheid vraagt om verantwoordelijkheidindividualisme vraagt om gemeenschapszin

Waar en van wie leren kinderen:zelfbeheersingverantwoordelijkheidgemeenschapszin

12Wat moet er gebeuren?democratisch-pedagogisch offensiefbalans tussen steun en toezicht: grenzen stellenverdichting van de opvoeding: allemaal opvoederskinderen het gevoel geven dat het uitmaakt dat ze er zijnkinderen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheideen gevoel van sociale verbondenheid crerenversterken sociaal kapitaal De Vreedzame School De Vreedzame School

13Algemeen belang in opvoeding en onderwijsafgelopen decennia individueel belang centraal in opvoeding en onderwijser is echter ook altijd een algemeen belang in opvoeding en onderwijsopvoeden tot een rol in de gemeenschap, sociale verantwoordelijkheidalgemeen belang: in stand houden van democratie (Micha de Winter)democratische grondprincipes; democratic way of life:leven in pluriforme maatschappijacceptatie van verschillenvrijheid meningsuitingrechten en plichtendemocratie is niet vanzelfsprekend; bedreigingen van de democratie: doorgeschoten individualiseringmigratiecode van de straatdemocratie niet op te leggen of af te dwingen; moet gecultiveerd worden

14Onderzoek 90.000 Amerikaanse tienersProblemen komen minder voor als:ouders vaak beschikbaar zijner hoge verwachtingen van kinderen zijnkinderen rol van betekenis spelen ('maakt het uit of ik er ben?')de school hen fair behandeltkinderen zich op school als persoon gewaardeerd voelenkinderen zich betrokken lid van schoolgemeenschap voelen

Conclusies onderzoek:mensen hebben het nodig om nodig te zijn in een gemeenschapschool speelt een rol hierinhoe meer sociale verbondenheid hoe minder probleemgedrag

De Vreedzame School De Vreedzame School

15Uitgangspunten De Vreedzame School:kinderen hebben het nodig om nodig te zijn

geef kinderen een stem en leer ze om die op een verantwoorde manier te gebruiken

school niet zozeer voorbereiding op deelname aan samenleving, het is zelf een interessante samenleving

De Vreedzame School De Vreedzame School De Vreedzame School

16Doelen van De Vreedzame SchoolDe Vreedzame School: democratie moet je leren! conflicten oplossenverantwoor-delijkheid voor gemeen-schapopen staan voor verschillendemocra-tisch ABCbasale sociaal-emotionele competenties

intrapersoonlijkinterpersoonlijk

zelfvertrouwenempathie, inleven in anderzelfcontrolevan perspectief kunnen wisseleninzicht effect eigen handelenopen staan voor anderengezamenlijke besluit-vorming

17Benvloeden van het klimaat in klas en schoolDe Vreedzame School: democratie moet je leren! conflicten oplossenverantwoor-delijkheid voor gemeen-schapopen staan voor verschillendemocra-tisch ABCschool en klas als oefenplaats voor democratisch burgerschap, met een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

kinderen een stem krijgenkinderen zich gehoord en gezien voeleniedereen op een positieve manier met elkaar omgaatminder sprake is van handelingsverlegenheid bij leerkrachten

gezamenlijke besluit-vorming

18Wat leren kinderen in De Vreedzame School ?De Vreedzame School: democratie moet je leren! conflicten oplossenverantwoor-delijkheid voor gemeen-schapopen staan voor verschillentolerantievrijheid van meningsuitingrespect voor andere culturen, levensbeschou-wingen, religiesverantwoorde-lijkheid voor elkaarzorgzaambehulpzaamheidinitiatief nemenparticipatiesamenwerkenwin-win-oplossingonderhandelenmediatievan perspectief wisselenomgaan met boosheiddemocra-tisch ABCprincipes van democratieverkiezingenvertegenwoordi-gingdemocratische institutiesgezamenlijke besluit-vormingmening hebbenargumenterenverplaatsen in mening andercompromissen sluitenrespect voor minderheidkritisch denken

1919Hoe doen we dat?Elke week een les in alle groepenTraining leerkrachten toepassing in dagelijkse praktijkCoaching in de klasActiviteiten voor oudersMediatie en leerlingmediatorenGemeenschapstaken in klas, school en buurtGroepsvergaderingen en commissies

De Vreedzame School De Vreedzame School De Vreedzame School: democratie moet je leren!

20De lessenserieBlok 1We horen bij elkaar - groepsvormingBlok 2We lossen conflicten zelf op - conflicthanteringBlok 3We hebben oor voor elkaar - communicatieBlok 4We hebben hart voor elkaar - gevoelensBlok 5 We dragen een steentje bij participatie (gr. 8: Democratisch ABC)Blok 6 We zijn allemaal anders diversiteit (gr. 8: Afscheid nemen)

De Vreedzame School De Vreedzame School: democratie moet je leren!

21