De Vlinder Schiedam - Schoolgids 2015 2016

Click here to load reader

download De Vlinder Schiedam - Schoolgids 2015 2016

of 61

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Alle informatie over katholieke basisschool de Vlinder in Schiedam

Transcript of De Vlinder Schiedam - Schoolgids 2015 2016

 • Schoolgids 2015-2016

 • De Vlinder is meer

  dan leren alleen

  Beste ouder(s) / verzorger(s),

  Fijn dat u de schoolgids 2015-2016 van onze school voor u

  heeft. De Vlinder heeft namelijk veel meer te bieden dan leren

  alleen!

  Deze schoolgids hebben we geschreven voor de ouders van

  onze leerlingen, maar ook voor ouders die nog zoeken naar

  de juiste school. Het vinden van een goede basisschool is

  belangrijk voor kinderen maar ook voor ouders. Gedurende 8

  jaren vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van het team van de

  school. Dat is een essentieel deel van een kinderleven en dus

  een reden om met zorg een basisschool uit te kiezen. Scholen

  verschillen in werkwijzen, sfeer, resultaten, in het omgaan met

  de onderwijsbehoeften van de leerling, kwaliteit, ambitie,

  levensovertuiging en hun visie op hoe kinderen leren.

  Deze gids geeft aan waar de Vlinder voor staat, wat ons drijft,

  hoe wij ons onderwijs inrichten, wat de resultaten zijn, hoe de

  zorg geregeld is, dat uw kind ertoe doet en dat u als ouder een

  partner bent. Een goed contact met u, uw kind en met elkaar

  is voor ons van grote waarde voor de ontwikkeling van uw

  kind. Ook de rol van de ouders/verzorgers op andere terreinen

  wordt beschreven, zoals de ouderraad, de

  medezeggenschapsraad en de vele vormen van ouderhulp.

  Daarnaast vermelden wij andere praktische zaken.

 • Natuurlijk staat veel informatie in deze gids maar een

  persoonlijke blik in de school om de Vlinder te proeven, is

  onontbeerlijk om een goed beeld van onze, ambitieuze,

  school te krijgen. We nodigen u van harte uit!

  Wij hopen dat u met veel plezier en aandacht onze schoolgids

  leest. U weet dan wat u van ons mag verwachten en waarop u

  ons kunt aanspreken. Mocht u iets missen in deze schoolgids,

  dan staan wij zeker open voor uw gratis advies.

  We wensen iedereen een succesvol schooljaar toe.

  Namens het team van de Vlinder

  Rianne Tax,

  Directeur

 • Inhoudsopgave

  De school

  Het gebouw

  De identiteit

  Onze missie

  Onze visie

  Van de algemeen directeur van SIKO

  Het onderwijs op de Vlinder

  Onderwijsaanbod

  Doorgaande leerlijn

  Gemiddeld aantal lesuren per vakgebied per week

  De leerstof in de onderbouw; groep 1 en 2

  De leerstof in de groepen 3 tot en met 8

  De Vreedzame school

  Wij gebruiken de volgende methoden

  Computergebruik

  Huiswerk

  Het volgen van de ontwikkeling van uw kind

  Rapporten

  Doubleren

 • Uitstroom

  Schoolverlaters

  De zorg voor de leerlingen

  Passend onderwijs

  (Voor)Ondersteuningsteam

  Arrangement

  Meldcode

  Sisa

  Logopedie

  Gezinsspecialist

  Centrum voor Jeugd en Gezin

  De ontwikkelingen van de school

  Het schoolplan 2015-2019; de 4-jarige basis

  Het jaarplan, de jaarlijkse uitwerking

  Enkele belangrijke bereikte resultaten in 2014-2015

  Een aantal ambities voor het schooljaar 2015-2016

  Protocollen

  Omgangsprotocol

  Anti-pestprotocol

  Protocol hoofdluis

  Protocol schorsen en verwijderen

 • De organisatie

  Aanmelden van nieuwe leerlingen

  Groepsindeling

  Stagiaires

  Contacten tussen ouders en leerkrachten

  Schooltijden

  TSO

  Vakantierooster

  Overige vrije dagen

  Gymrooster

  Ziekmelden

  Schoolverzuim

  De ouders

  Medezeggenschapsraad

  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

  Ouderraad

  Ouderbijdrage

  Klachtenregeling

  Gronden van vrijstelling

  Ouderparticipatie/Klassenouder

  Informatie naar ouders

 • Ook leuk om te weten

  BHV/EHBO

  Gevonden voorwerpen

  Schoolbenodigdheden

  Schoolkamp, musical en afscheid

  Schoolmelk

  Schoolverzekering

  Sponsering

  Oude batterijen

  Autogebruik

 • De school

  Het gebouw De Vlinder is gestart op 11 oktober 1996 en bestaat dit

  schooljaar dus 19 jaar. De school is gebouwd de Zweedse

  wijk Svea-Parken.

  De school heeft een hoofdgebouw, waarin ook Komkids is

  gevestigd, en schoolwoningen daarnaast. 19 jaar geleden

  bleek al tijdens de bouw dat het hoofdgebouw, met ruimte

  voor 10 groepen, bij het betrekken te klein zou zijn, de

  nieuwbouwwijk groeide sneller dan verwacht en daarmee het

  aantal leerlingen. De woningen naast het hoofdgebouw

  werden schoolwoningen, waarin 16 groepen kunnen worden

  gehuisvest. De school kreeg haar nieuwe naam de Vlinder in

  1996, als opvolger van de Notenkraker.

  Dat een grote school met twee gebouwen en veel kinderen

  ook klein kan zijn, merkt u als u naar binnenkomt. Er zijn zes

  gescheiden ingangen waardoor kleuters, de kinderen van de

  bovenbouw, middenbouw en onderbouw afzonderlijk van

  elkaar naar binnenkomen.

  De Vlinder heeft ook een wijkfunctie. De verbinding tussen de

  wijk en de school draagt bij aan een prettige leefomgeving.

  Een van de lokalen in de schoolwoningen, de Buurtvlinder

  genaamd, wordt gebruikt voor wijkoverleg en avondactiviteiten

  en beheert door SWS Welzijn. De Vlinder heeft dit kunnen

  realiseren samen met de gemeente.

  De Vlinder is een van de 10 scholen van de Stichting

  Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs. SIKO is een

  organisatie voor primair onderwijs in Schiedam en

  Vlaardingen.

 • De identiteit Onze school is een Katholieke basisschool. We besteden

  aandacht aan onze identiteit aan de hand van themas en

  projecten uit de methode Trefwoord. De naam van de

  methode verwijst naar ontmoeting; ontmoeting tussen de

  wereld van het kind en de wereld van het geloof en de

  levensbeschouwing. Trefwoord is opgebouwd aan de hand

  van het kerkelijk jaar en bestaat soms uit een Bijbelse tekst,

  maar ook uit verhalen, liedjes of gedichten en biedt voor elke

  jaargroep een dagopening. Er wordt een bewuste keuze

  gemaakt. Voor de kinderen is de kalender in de klas het meest

  opvallend. Kinderen kunnen er vrij op reageren en zo ontstaat

  er een spontaan gesprek. Ook andere geestelijke stromingen

  komen in deze methode aan bod.

  Op de Vlinder gebruiken wij deze methode in combinatie

  met de Bouwstenen van onze school. Deze Bouwstenen zijn

  concrete, positief geformuleerde omgangsafspraken op basis

  van respect, verantwoordelijkheid en samenwerken. En

  bouwsteen staat per periode centraal en krijgt in elke groep

  aandacht op het niveau van de leerlingen. We vinden het

  belangrijk dat u als ouder ook weet met welke bouwstenen uw

  kind aan het werken is. We brengen u daarvan in Het

  Fladdernieuws, onze nieuwsbrief, op de hoogte.

  De specifieke feesten die gerelateerd zijn aan onze identiteit

  krijgen ruim aandacht en invulling. Sint Maarten, Carnaval en

  het Sinterklaasfeest worden uitgebreid gevierd met de gehele

  school. Met Kerst en Pasen is er, naast andere activiteiten,

  een viering in de kerk door en voor kinderen waarbij u als

  ouder van harte uitgenodigd bent. Het is inmiddels ook traditie

  dat de kinderen met Palmpasen zelfgemaakte

  Palmpaasstokken met lekkers gaan brengen bij de oudere

  medemens.

 • Gewoonten en rituelen, zoals de vastenactie of het gebed, van

  onze katholieke identiteit zijn ingebed in ons lesrooster en

  worden gelinkt aan wereld orinterende vakken.

  Wilt u dat uw kind de Eerste Communie of Vormsel doet? De

  parochie organiseert de voorbereiding en uitvoering. Wij

  bieden u graag een helpende hand, Louise Rietman is

  namens onze school contactpersoon.

  Onze missie

  De Vlinder is meer dan leren alleen

  Onze school "de Vlinder" is een katholieke basisschool voor

  kinderen van 4 t/m 12 jaar. Onder ons dak is het kind centrum

  "De Wensboom" gehuisvest, tezamen vormen wij "De

  Vlindertuin", van 7 tot 7 alles kids!. Een plaats waar kinderen

  van 0-12 jaar, van 7u tot 7u goed onderwijs en verschillende

  vormen van opvang geboden wordt. De officile opening van

  de Vlindertuin vindt plaats op 28 augustus 2015.

  In de Vlindertuin werken we

  met elkaar samen als

  n organisatie, waar

  uw kind centraal staat.

  Onze school hanteert het leerstofjaarklassensysteem met veel

  aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open

  voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun

  ouders/verzorgers en waarvan wij er samen met u van

 • overtuigd zijn dat we aan de onderwijsbehoeften van uw kind

  tegemoet kunnen komen.

  Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te

  ontwikkelen, zodat ze goed voorbereid kunnen doorstromen

  naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Wij vinden

  met name de vakken taal en rekenen van belang. Om de

  leerlingen sociaal (verder) te ontwikkelen besteden we veel

  aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot

  volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht