De toegevoegde waarde van een facilitator

Click here to load reader

 • date post

  23-Feb-2017
 • Category

  Business

 • view

  38
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of De toegevoegde waarde van een facilitator

 • De toegevoegde waardevan een faeililalorSteeds meer bedriiven wordenzich bewust van de toege-voegde rol van de facilitator,biivoorbeeld in de functie vanreliability engineer. Deze kandan ook als het gaat om hetoplossen van lastige vraagstuk-ken, veel toegevoegde waardeleveren.

  Het is een herkenbare situatie in menig

  bedrijf. Er wordt al geruime tijd gezocht

  naar de oorzaak van die complexe

  storing of die ogenschijnlijk willekeurig

  optredende productiefout. Maar de indruk

  bestaat dat er ondanks de goede wil van

  alle betrokkenen geen vooruitgang wordt

  geboekt. De bijeenkomst die er speciaal

  voor was georganiseerd, heeft ook al wei-

  nig opgeleverd. Veel 'haantjesgedrag' van

  enkele deelnemers die het allemaal beter

  wisten, door elkaar en langs elkaar heen

  praten, beschuldigingen over en weer en

  oplopende emoties. Resultaat: toegeno-

  men frustraties en nauwelijks voortgang.

  Zie daar de situatie waarbij een facilitator

  veel toegevoegde waarde kan leveren.

  Ron Vonk

  InhoudSamenvatten of herformuleren wat zojuist gezegd is

  Vragen stellen over het onderwerp

  Om nadere uitleg of meer gegevens vragenToetsen of het antwoord ook door anderen wordt begrepen

  Voorstellen voor vervolgacties doen

  Interactie- Je waarneming/perceptie geven van hoe deelnemers op elkaar reageren

  Vragen om commentaar op eigen gedrag

  Een opmerking maken over sfeer in de bijeenkomst

  Een patroon in de discussie beschrijven

  Evalueren wat in wederzijdse bijdragen is gewaardeerd

  ProcedureToetsen wat de gewenste uitkomst van de discussie is

  Tijdsafspraken maken

  De agenda voorstellen

  De aanpak van het agendapunt bespreken

  Deelnemers terugbrengen naar het oorspronkelijke punt in de discussie

  GevoelensUitspreken wat je op dat moment voelt (bijvoorbeeld over verloop discussie)

  Vragen hoe de ander zich voelt naar aanleiding van wat zojuist gebeurde

  Vertellen over hoe je je voelt over de bijeenkomst

  Toetsen of de ander zich voldoende veilig voelt ofwel jou voldoende vertrouwt

  om het punt te bespreken

  24 INDUSTRIAL MAINTENANCE NUMMER 9 - 2008

  FocusBij het oplossen van vraagstukken, onge-

  acht de aard van het vraagstuk, is een

  onderscheid te maken tussen inhoud en

  proces. Met inhoud bedoelen we het

  onderwerp dat besproken wordt: de

  details van de technische storing die moet

  worden opgelost, de eigenschappen van

  de installatie waarvoor een onderhouds-

  concept moet worden ontwikkeld of bij-

  voorbeeld de gegevens van leveranciers

  waartussen gekozen moet worden voor

  de procesautomatisering die moet worden

  vervangen. Proces zou kort kunnen wor-

  den samengevat als de manier waarop

  het vraagstuk wordt opgelost. Met andere

  woorden: inhoud zegt iets over het wat,

  terwijl proces iets zegt over het hoe.

  In de praktijk wordt dit onderscheid

  helaas te weinig gemaakt. Veelal ligt

  de focus vooral op de inhoud (er wordt

  een inhoudelijke discussie gevoerd). Dit

  brengt diverse risico's met zich mee. Erg

  herkenbaar is bijvoorbeeld het jumping

  to conclusions: bij een storing weet men

  bijvoorbeeld uit ervaring direct wat

  de oorzaak moet zijn. Ofwel jumping

  to solutions: op basis van persoonlijke

  voorkeuren of 'omdat we dat altijd

  zo doen' worden er bepaalde keuzes

  gemaakt.

  Maar er schuilen veel meer gevaren in

  een te dominante focus op de inhoud,

  zoals het onvoldoende duidelijk samen-

  vatten van conclusies en het definiren

  van vervolgacties, het onvoldoende aan

  het woord laten zijn van bepaalde wat

  minder extraverte experts aan tafel of het

  oplopen van emoties en daardoor moge-

  lijk uit de hand lopen van discussies.

  Kortom, aandacht voor proces naast

  aandacht voor inhoud is minstens zo

  belangrijk. Dat geldt in toenemende mate

  wanneer de vraagstukken complexer of

  meer emotioneel beladen zijn, of wanneer

  belangen meer uiteenlopen. De vraag die

  dan opkomt, is: wie van de gesprekspart-

  ners gaat zich op het proces richten?

 • RollenNaast een onderscheid tussen het wat en

  hoe zijn er voor de betrokkenen drie typi-

  sche rollen te onderscheiden, ook wel de

  trias problemica genoemd. De probleemei-

  genaar betreft de persoon die uiteindelijk

  verantwoordelijk is, de persoon die de

  behoefte, de invloed en het budget heeft

  om het vraagstuk op te lossen. Experts

  zijn personen die veel kennis en ervaring

  hebben met het type vraagstuk dat aan de

  orde is, personen die expert zijn op het

  gebied van de inhoud van het vraagstuk.

  Een facilitator ten slotte is de persoon die

  het (groeps)proces begeleidt: de discussie-

  leider, ook wel moderator genoemd.

  De term 'facilitator' komt van het werk-

  woord 'faciliteren' hetgeen door Van

  Dale wordt vertaald als vergemak-

  kelijken. Een facilitator is dan kort

  samengevat de persoon die de discus-

  sie vergemakkelijkt. Belangrijk is om te

  (h)erkennen dat hij dit doet door zich

  vooral te richten op het proces in plaats

  van de inhoud.

  ExplicietIn het dagelijkse werk zullen bij het oplos-

  sen van de meeste vraagstukken twee of

  alle hiervoor genoemde rollen worden

  gecombineerd. Een monteur die alleen

  een storing oplost, zal dat bijvoorbeeld

  doen door een combinatie van kennis

  en ervaring en het gebruik van een (al

  dan niet bewuste) bepaalde methode of

  manier van werken.

  Bij lastige vraagstukken is het een grote

  valkuil om deze rollen te combineren.

  Als n van de experts zich bijvoorbeeld

  opwerpt als facilitator, is de kans groot

  dat hij zich alsnog te veel met de inhoud

  gaat bemoeien; hij heeft er immers ook

  veel verstand van en zal dan ook zijn

  mening willen geven. Met alle risico's van

  jumping to conclusions of jumping to solu-

  tions van dien. Veelvoorkomend is ook de

  situatie waarbij een manager van de afde-

  ling de leiding in de discussie neemt. Ook

  hierin schuilt gevaor, omdat deze persoon

  immers een belang heeft in de uitkomst

  van de discussie. Dat maakt hem potenti-

  eel minder objectief als procesbegeleider.

  Bewust of onbewust kan dat leiden tot het

  ongewenst sturen van de discussie, met

  alle risico's die daarbij te bedenken zijn.

  Bij complexe, lastige of gevoelige vraag-

  stukken is het dus zinvol om de rol van

  INDUSTRIAL MAINTENANCE NUMMER 9 - 2008 25

 • facilitator expliciet te maken en deze door

  een specifieke persoon te laten vervullen.

  Deze facilitotor zal zich dominant kunnen

  richten op het proces, terwijl de overige

  aanwezigen zich volledig op hun eigen

  rol kunnen concentreren.

  FaciliterenInhoud versus proces in communicatie kan

  worden vergeleken met de befaamde ijs-

  berg, waarbij inhoud slechts het bekende

  puntje vertegenwoordigt.

  Proces kan verder worden onderverdeeld

  in drie niveaus. Het niveau van de proce-

  dure staat voor de aanpak of gebruikte

  volgorde in de discussie. Dit is het niveau

  waarbij bij uitstek methoden een belang-

  rijk hulpmiddel zijn, bijvoorbeeld Root

  Cause Analyse (RCA) methoden als het

  gaat om het vinden van de oorzaak van

  een storing. De methode geeft structuur

  aan de discussie, en maakt het mogelijk

  deze te visualiseren en transparant te

  maken. Aan het gebruik van een goede

  methode kan een facilitator in grote mate

  zijn zekerheid over de goede afloop van

  een discussie ontlenen.

  Het niveau van interactie betreft de wis-

  selwerking of relatie tussen de gespreks-

  partners, terwijl het onderste niveau staat

  voor de gevoelens tijdens de discussie,

  van zowel de facilitator als de deel ne-

  mers.

  Inclusief het niveau van 'inhoud', het

  onderwerp waarover wordt gesproken,

  zijn er dus vier niveaus in communicatie te

  onderscheiden. Bij het oplossen van een

  vraagstuk zal een facilitator zich bewust

  moeten zijn en zich bezig (moeten) hou-

  den met al deze niveaus en zal hij continu

  op deze verschillende niveaus interventies

  doen in de discussie.

  Eerder is ol aangegeven dat de facilita-

  tor zich vooral dient te focussen op het

  proces. Dat betekent echter niet dat hij

  helemaal niet met de inhoud bezig is. Hij

  zal de context van het vraagstuk moeten

  begrijpen en de (inhoudelijke) discussie

  moeten kunnen volgen. Zijn interventies

  op dit niveau zijn echter gericht op het

  scherp krijgen van de juiste en meest com-

  plete antwoorden door het stellen van de

  juiste vragen. Hij zal geen (inhoudelijke)antwoorden geven. .

  Door continu te interveniren op de vier

  niveaus zorgt de facilitator bijvoorbeeld

  voor voortgang in de discussie, oplossen

  van obstakels, houden van overzicht, par-

  ticipatie en betrokkenheid van deelnemers

  en uiteindelijk een zo efficint en effectief

  mogelijke wijze van oplossen van het

  voorliggende vraagstuk.

  ProfielEr wordt wel eens gekscherend gezegd

  dat een goede facilitator geen verstand

  van de inhoud hoeft te hebben of zelfs

  moet hebben. Daar zit een kern van

  waarheid in. Hoe meer de facilitator

  verstand van het onderwerp heeft, des te

  groter het gevaar dat hij zich toch laat

  verleiden tot participatie in de inhou-

  delijke discussie ofwel zelf voorbarige

  conclusies trekt. Maar affiniteit