DE TIEN WAARHEDEN Geen boek dat tijdens de Jingle Bells ...€¦ · Het resultaat: bruikbare...

5
DMmagazine 26 november 2016 18 — 19 Geen boek dat tijdens de Jingle Bells-weken vaker onder de kerstboom zal belanden dan Puur Pascale, de jongste culinaire bestseller van Pascale Naessens (47). Toch stijgt haar geluk niet recht evenredig met de verkoop- cijfers. ‘Succes is een bron van voldoening. Mijn geluk situeert zich bij Paul en mijn vrienden.’ tekst STEF SELFSLAGH foto’s KAREL DUERINCKX illustraties GERT VAN GOETHEM & LENNERT GAVEL DE TIEN WAARHEDEN van Pascale Naessens INTERVIEW In De Tien Waarheden stelt Stef Selfslagh een interessante sterveling de vraag: “Wat zijn de tien dingen die je in de loop van je leven hebt geleerd en die je als waarheden durft te verkondigen?” Het resultaat: bruikbare levenswijsheden, niet zelden verpakt in snedige oneliners. Aflevering 27: culinair auteur Pascale Naessens .

Transcript of DE TIEN WAARHEDEN Geen boek dat tijdens de Jingle Bells ...€¦ · Het resultaat: bruikbare...

DMmagazine 26 november 2016 18 — 19

Geen boek dat tijdens de Jingle Bells-weken vaker onder de kerstboom zal belanden dan Puur Pascale, de jongste culinaire bestseller van Pascale Naessens (47). Toch stijgt haar geluk niet recht evenredig met de verkoop -

cijfers. ‘Succes is een bron van voldoening. Mijn geluk situeert zich bij Paul en mijn vrienden.’ tekst STEF SELFSLAGH foto’s KAREL DUERINCKX illustraties GERT VAN GOETHEM & LENNERT GAVEL

DE TIEN WAARHEDENvan Pascale Naessens

INTERVIEW

In De Tien Waarheden stelt Stef Selfslagh een interessante

sterveling de vraag: “Wat zijn de tien dingen die je in de

loop van je leven hebt geleerd en die je als waarheden durft

te verkondigen?” Het resultaat: bruikbare levenswijsheden,

niet zelden verpakt in snedige oneliners.

Aflevering 27: culinair auteur Pascale Naessens

.

DMmagazine 26 november 2016 20 — 21

DE TIEN WAARHEDENvan Pascale Naessens

INTERVIEW

Loslaten Is Beter DanVasthouden.

We Moeten In HarmonieLeven Met De Natuur.

Je Kunt Beter GelukNastreven In Plaats Van

Succes.

Eerst Voelen, DanHandelen, Dan Denken,

Dan Delen.

De Weg IsInteressanter Dan

Het Doel.

Het Gras Is NietGroener Aan De Overkant.

Je Mag Nooit Een Kans Laten Liggen Om De Wereld Mooier

Te Maken.

Geluk Valt Toe AanDiegenen Die Hun EigenPad Durven Te Volgen.

Indra Devi

Wie Op Safe Wil Spelen,Kiest Niet VoorAuthenticiteit.

Brené Brown

De Romantische LiefdeIs Géén Mythe.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PASCALE NAESSENSCulinair auteur en keramiste / Promoot pure en gezonde voeding / Publiceerde tot nog toe 7 kookboeken,

van Mijn pure keuken tot Puur Pascale /Werd al vertaald in het Frans, Engels, Duits en Chinees / Studeerde economische wetenschappen /

Werkte voorheen als fotomodel en tv-presentatrice / Is getrouwd met Paul Jambers

.

DMmagazine 26 november 2016 22 — 23

it najaar besloot dewereld dat het tijd wasom Pascale Naessenseens een toontje lager tedoen zingen. Na de ver-schijning van haarmeest recente boek ginger geen week voorbij ofiemand serveerde haareen portie artisanaalbereide kritiek, aange-lengd met een sausjevan venijn. Eerst was erkinderpsychiater AnnikSimons die beweerde

dat de boeken van Naessens bij sommige jon-geren eetstoornissen in de hand werken.Nadien verkondigde KUL-professor TheoNiewold dat ze een irrationele angst voor veten suiker creëert. En een paar weken geledenwas het aan de vrouwen van het AlgemeenBoerensyndicaat om ontstemd te zijn:Naessens zou op Radio 2 hebben gezegd datze de voorkeur geeft aan lamsvlees omdatdaar geen groeihormonen in zitten en metdie uitspraak insinueerde ze volgens de boe-rinnen dat er in ons Belgisch rundsvleesmogelijk wél hormonen zitten.

Omdat dit nu eenmaal een levensbe-schouwelijke en geen culinaire reeks is, vat ikde verdediging van Naessens samen in vierzinnen. Eén: “WTF?!” Twee: “Mijn boekenhélpen net mensen met eetstoornissen, nietomgekeerd.” Drie: “Wie mijn boeken leest,weet dat ik niemand bang maak en mijnlezers juist aanmoedig om opnieuw van etente genieten.” En vier: “Ik ben vóór natuurlijkvlees, wie kan daar nu tegen zijn?”

De felheid waarmee ze praat, doet vermoeden dat ze de kritiek nog niet schou-derophalend heeft geklasseerd. Ik vraag ofhaar gelegenheidscriticasters haar door-gaans vrolijke inborst hebben aangetast. “Ikvond dat mediastormpje allesbehalve leuk,maar ik onthoud er vooral het positieve van:ik ben de voorbije weken werkelijk bedolvenonder hartverwarmende steunbetuigingen.Van lezers, wetenschappers, mensen uit dezorgsector… Ik heb gisteren een lezing gegeven. Na afloop kwamen mensen me vastpakken en allerlei mooie dingen zeggen.Toen ik terug naar huis reed, heb ik Paul mettranen in de ogen gebeld. Van geluk, welte-verstaan. Ik ben mijn criticasters dus dank-baar. Ze hebben bij mijn lezers bedankjes los-geweekt die ik anders nooit had gekregen.”

Alles wijst erop, zeg ik, dat ze tegen wil endank de status van goeroe heeft bereikt. Eenbewering die ze onmiddellijk tegenspreekt:“Mijn lezers zijn intelligent, die volgen geengoeroes.” Nochtans, dring ik aan, lijkt ze hetniet onprettig te vinden om in het leven vanmensen een bezielende rol te spelen. “Dat isiets anders. Ik probeer mensen wel te inspireren. In de loop van mijn leven heb ikbepaalde inzichten verworven. En omdat ikpositief ben ingesteld, wil ik die opvattingengraag met anderen delen. Ik ben zeker geenmissionaris – iedereen is vrij om te doen ente laten wat-ie wil – maar ik heb wel eenzekere deeldrang.”

Precies wat een bespiegelend vraag -gesprek nodig heeft, bedenk ik, en ik gooimeteen haar eerste waarheid in de pan. PuurPascale, deze keer in de vorm van tien levens-beschouwelijke delicatessen.

Loslaten Is Beter Dan Vasthouden.

“Veel mensen houden vast aan het verleden.Maar wat geweest is, komt nooit meer terug.Je kunt het beter loslaten en kijken naar water nú is. Gelukkige mensen zijn meestalmensen die zich vlot kunnen aanpassen aanveranderingen in hun leven. Of ik dat zelfkan? Toch wel, ja. Toen ik nog model was, zeiik al: ‘Je mag mij om het even waar in dewereld droppen, ik zal altijd gelukkig zijn.’En dat is nog steeds zo. Begin dit jaar ben ikeen maand in Bali geweest. Wel, ik zou daarzo een nieuw leven kunnen beginnen. Noproblem.”

Verlángt ze soms ook naar een nieuwleven? “Soms wel, ja. Maar ik forceer niks.Als het moment is aangebroken om aan eennieuw hoofdstuk te beginnen, zal ik het welmerken. Paul en ik hebben geen kinderen,alles is mogelijk. Een aantal jaar geleden hebik heel even iets gevoeld wat op een kinder-

wens leek. Dat voelde aan als een valstrik vande natuur: had ik écht kinderen gewild, danhad ik in mijn leven namelijk wel andere keu-zes gemaakt. Maar dat vage verlangen naareen kind is snel weer voorbijgegaan. Ik hebvoor een ander bestaan gekozen en daar benik heel blij mee.”

‘Loslaten is beter dan vasthouden’: vooriemand die als een controlefreak over elkdetail van haar boeken waakt, is het een verrassende stelling, zeg ik. “Perfectionismeen een relaxte levenshouding kunnen noch-tans perfect samengaan. Als ik een feest geef,doe ik er alles aan om er een leuk feest van temaken: ik denk echt aan de kleinste details.Maar zodra de genodigden er zijn, laat ikalles los en probeer ik zelf van het feest tegenieten. Je zult me dan niet in de keukenvinden of om de haverklap horen vragen ofiedereen zich wel amuseert. De dingen waarje zelf vat op hebt, kun je proberen te contro-leren. Al de rest niet.”

Hoe fanatiek waakt ze over haar imago?“Wat mensen over mij denken, kan ik nauwe-lijks beïnvloeden. Het heeft geen zin erover tepiekeren. Maar soms is het moeilijk. Tot voorkort gaf ik enkel interviews wanneer het mijgevraagd werd. Ik wist dus perfect wanneermijn naam in de krant zou staan. Maar opeen bepaald moment leidt je naam een eigenleven: de voorbije weken zijn er paginagroteartikels over mij verschenen waarvan ik níétvooraf op de hoogte was. Daar schrik je van,of het nu positieve of negatieve stukken zijn.In ieder geval heeft de commotie van de voor-bije maanden ook bevrijdend gewerkt. Ikwéét nu dat niet iedereen mij sympathiekvindt en dus voel ik ook niet langer debehoefte om door iedereen graag gezien teworden.”

We Moeten In Harmonie Leven Met De Natuur.

“Wij denken dat de wereld van ons is. Dat weermee kunnen doen en laten wat we willen.Dat is behalve arrogant ook dom. Als we tenvolle zouden beseffen hoe belangrijk denatuur voor ons is, zouden we ons wel watnederiger opstellen.

“Gezondheid is voor mij: leven – en dusook eten – zoals de natuur het voorzien heeft.Daar word je sterk en energiek van.

“Vandana Shiva, een Indiase weten-schapster en voedingsactiviste, drukt regel-matig haar verwondering uit over hoe wijtegenwoordig aan landbouw doen. ‘We

INTERVIEWDE TIEN WAARHEDENvan Pascale Naessens

1

2

.

.

.

DMmagazine 26 november 2016 26 — 27

De Weg Is Interessanter Dan Het Doel.

“In mijn voorlaatste boek staat een zin uiteen gedicht van Antonio Machado: ‘Er is geenweg, wandelaar, de weg ontstaat al wandelend.’Vrij vertaald: in het leven gaat het niet omwat je bereikt, maar om wat je beleeft. Ik hebnooit een ander doel gehad dan gelukkigzijn. Een stappenplan? Nooit gemaakt. Zelfsnu weet ik niet waar ik ga uitkomen, ik zalwel zien wat de toekomst brengt.”

Leidt succes niet automatisch tot doel -stellingen? Zodra je merkt dat je impact hebt,ontstaan er toch nieuwe voornemens enideeën? “Ja, maar dat is veeleer inspelen opwat er gebeurt. Je begint ergens aan, je krijgtdaar reacties op, je groeit in wat je doet envan het één komt het ander. Dat is leuk, zowerk ik al heel mijn leven. Maar dat is nogiets anders dan out of the blue een levensdoelvoorop stellen als ‘En nu ga ik eens carrièremaken als culinair auteur’. Jezelf dát soortdoelen stellen, is zinloos.”

Het Gras Is Niet Groener Aan De Overkant.

“Stel: je gaat met vrienden uit eten en je kuntkiezen uit vijf restaurants. Na overleg opterenjullie samen voor restaurant De Pottenkijker.Maar er loopt iets fout met de bestelling eneen van je vrienden zegt: ‘Lap, we hebben hetverkeerde restaurant gekozen.’ Herken je desituatie? (lacht) Wel, er zijn weinig dingen diemij ambetanter maken dan dat. Zo’n opmerking is de beste manier om heel deavond te verpesten. Zelf zou ik in zo’n gevaldenken: Ik heb gekozen voor restaurant DePottenkijker en nu ga ik mij hier ook amuseren, no matter what.

“Want als ik beslis dat het een fijne avondwordt, dan wórdt het ook een fijne avond. Hetgras is niet groener aan de overkant, je kleurtje gras zelf.”

Kom, kom, protesteer ik. Soms is het grasnatuurlijk wél groener aan de overkant. Somsis een nieuw lief beter dan het vorige en eentweede job boeiender dan de eerste. “Waarhet mij om gaat, is de ingesteldheid waarmeeje in het leven staat. Als je altijd denkt dat hetgras groener is aan de overkant, zul je heel jeleven jaloers en ongelukkig zijn. Als je blijftdenken: dat meisje daar aan de andere kantvan het café zal wel beter en sexyer en slim-

mer zijn dan het meisje dat tegenover me zit,dan zul je nooit de grote liefde ontdekken. Hetzou namelijk weleens kunnen dat het meisjedat tegenover je zit de liefde van je leven is.Alleen zie je dat niet omdat je voortdurendmet je gedachten bij iemand anders bent.”

Je Mag Nooit Een Kans Laten Liggen Om De Wereld Mooier Te Maken.

“Je kunt makkelijk betogen dat het levenbanaal is. Want eigenlijk is dat ook zo: wehebben niet gevraagd om hier te zijn en voorje het weet zijn we ook weer weg. Sommigemensen zien in die vaststelling een reden omalles kapot te relativeren en het leven min ofmeer te ondergaan. Maar ik denk: als mijnleven dan toch zinloos is, kan ik er net zogoed zélf een betekenis aan geven. Het vanzijn banaliteit ontdoen, het optillen. Ik doedat vooral door aandacht te besteden aan dekleine dingen: met zorg ontbijten, me omringen met mooie objecten waar ik eenverhaal over kan vertellen, een beetje lezen,een beetje studeren... Al die dingen makenhet leven zinvol en de wereld mooi.

“Ik heb in China en Japan weleens eentheeceremonie meegemaakt. Sindsdien herhaal ik dat ritueel thuis op mijn eigenmanier: ik heb een mooie theepot gemaakt,ik verdiep me in de effecten van de thee die ikklaarmaak, ik let erop dat ik de thee met eenmooi gebaar uitschenk, enzovoort. Kleinedingen allemaal, maar ze maken voor mijeen groot verschil.

“Die zin voor detail had ik als klein meisjeal. Als mijn moeder het eten had opgeschept,vroeg ze me altijd waar ze mijn bord moestzetten. Ik kon er namelijk niet goed tegen alsmijn bord niet op de juiste – lees: de mooiste– plaats stond. Mijn moeder zei dan: ‘Als jegroot bent, Pascale, ga je je tafel volledig kunnen inrichten zoals jij dat wil.’ Dát warennog eens profetische woorden.” (lacht)

Geluk Valt Toe Aan Diegenen Die Hun Eigen Pad Durven Te Volgen.

(Indra Devi)

“Indra Devi staat bekend als de vrouw dieyoga naar het Westen bracht. Ze was iemanddie haar eigen weg durfde te gaan op eenmoment dat dat voor vrouwen nog lang nietzo vanzelfsprekend was.

“Veel mensen wíllen wel hun eigen pad vol-gen, maar vergeten het ook te dóén. Ze komenniet veel verder dan wat gemijmer en denken tehard na over de gevolgen. Ik heb altijd voor eenandere aanpak gekozen: eerst in het diepe sprin-gen en dan pas zien wat de consequenties zijn.Ik heb tot nu toe drie jobs gedaan. Elk van diejobs heb ik al doende geleerd. En gaandewegben ik er goed in geworden.”

Aangezien ze Indra Devi als rolmodelopvoert, vraag ik of ze zelf aan yoga doet. “Ikvoer ’s ochtends regelmatig de vijf Tibetaanseriten uit: vijf oefeningen die ervoor zorgen dat jelichaam soepeler wordt. Het is met die ritenzoals met gezond eten: eens je ermee begint,merk je het verschil en kun je niet meer zonder.”

Wie Op Safe Wil Spelen, Kiest Niet Voor Authenticiteit.

(Brené Brown)

“Ik leid nu het leven dat ik altijd al wilde leiden.Maar ik heb ook veel hindernissen moetenoverwinnen en vaak moeten denken: ‘Foert, hetis mijn leven, ik doe het op míjn manier.’ Dat isniet altijd gemakkelijk, maar er is geen andereweg. Alleen door trouw te blijven aan jezelf,kun je gelukkig worden.”

De Romantische Liefde Is Géén Mythe.

“Ken je het zinnetje ‘Je moet wérken aan je rela-tie’? Heb ik een bloedhekel aan. (lacht) Als jemoet werken aan je relatie, kun je er beter meestoppen, vind ik.

“Relatietherapeuten hebben het nogal vaakover ‘de mythe van de romantische liefde’. Maarik vind romantiek in een relatie essentieel. Paulen ik leggen de lat op dat gebied erg hoog voorelkaar. En terecht. Als de romantiek tussen onsverdwenen zou zijn, zou Paul alleen nog mijnmaatje zijn. Maar wie mijn maatje is, is mijnman niet. Een huwelijk zonder romantiek, ikkan het me gewoon niet voorstellen.

“Toen ik jaren geleden voor Paul koos, wasdat niet evident. Iedereen had er een uitgesproken mening over, op een bepaaldmoment begon ik zelfs te twijfelen: ‘Misschienmoet ik er toch maar een punt achter zetten.’Maar ik heb dat niét gedaan en soms, wanneerPaul en ik samen zijn, kan ik nog altijd op datmoeilijke moment terug blikken en denken: ik heb destijds kéíhard de juiste keuzegemaakt.” (lacht)

INTERVIEW

voeren oorlog met de natuur’, zegt ze. En zeheeft gelijk: pesticiden en insecticidengebruiken, is de natuur – en onszelf – geweldaandoen. Gelukkig winnen biologischelandbouw bedrijven steeds meer consumen-tenharten. Meer en meer mensen gaan methun kinderen naar kleine, lokale land -bouwers om er zelf hun groenten te plukken.Dat is tof. Die kinderen kijken heel andersnaar de spinazie op hun bord, ze hebbenhem immers zelf geplukt.”

Ik vraag of ze begrip heeft voor mensendie stilaan een indigestie krijgen van alle voedingsadviezen en vinden dat we tegen-woordig te véél met onze voeding bezig zijn.“Dat mensen gezond willen eten, kun je tochalleen maar toejuichen? Er is nog nooitiemand in het ziekenhuis beland omdat hij teveel belang hechtte aan gezonde voeding.Maar de ziekenhuisbedden liggen wel volmet mensen die lijden onder de gevolgen vanovergewicht. Dat we opnieuw op een meerontspannen manier met eten moetenomgaan, klopt. Maar dat zeg ik al sinds mijneerste boek: dat je ook gezond kunt eten zonder je van alles te ontzeggen, dat je ookslank kunt blijven zonder calorieën te tellen.Ik voel me dus allesbehalve verantwoordelijkvoor het gestress over eten.”

Misschien, opper ik, moeten de mediamaar eens de hand in eigen boezem stekenen wat spaarzamer worden met al die alarmerende berichten over voeding. Met detegenstrijdige krantenartikels over boter ensuiker kun je een voorraad papier-machéaanleggen waar Delphine Boël een jaar meeverder kan. “Ik ben blij dat je het zelf zegt.Want wat gebeurt er vaak? De ene weekwordt er geschreven: boter is goed. De weekdaarop staat er: boter is toch niet goed. En dederde week luidt het: we weten het niet meer,die voedingsexperts creëren alleen maar verwarring. Met alle respect, maar als journalist kun je in plaats van drie stukkenook één stuk schrijven waarin je de pro’s encontra’s van boter analyseert en tot de genuanceerde conclusie komt dat boter bestoké is, zolang je het maar met mate gebruikt.Dan zou er géén verwarring zijn. En wat dievoedings experts betreft: voeding is weten-schap. En de wetenschap evolueert nog elkedag. Het is dus logisch dat we geregeld totnieuwe inzichten komen.”

Je Kunt Beter Geluk Nastreven In Plaats Van Succes.

“De belangrijkste vraag in het leven is: watmaakt mij gelukkig? En niet: wat wil ik bereiken? Ik heb mij jaren geleden inge-schreven voor een kookcursus omdat mij datgelukkig maakte. Niet omdat ik de ambitiehad om de best verkopende auteur van culinaire boeken van het land te worden. Alsje je geluk nastreeft, zal de rest wel volgen.”

Ik werp op dat psychiater Dirk De Wachtereen probleem heeft met dat najagen vangeluk. Volgens hem moeten we vooral lerenaanvaarden dat we met de regelmaat van eenIce-Watch óngelukkig zijn. “Ja, maar geluknastreven, is niet: op zoek gaan naar een rozewolk waarop je de rest van je leven kunt gaanzitten. Gelukkig zijn, is zijn wie je bent.

“En dat houdt ook in: aanvaarden dat jesoms in de put zit. Je wordt daar trouwenssterker van. Moeilijke momenten zijn voormij altijd accelerators geweest: ze zorgdenervoor dat ik mijn leven in versneld tempoeen nieuwe wending gaf. Op die manier hebben ze zelfs bijgedragen tot mijn geluk.”

Eerst Voelen, Dan Handelen, Dan Denken, Dan Delen.

“Voelen is: je afvragen wat je gelukkig maakt.Voor mij was het antwoord op die vraag:koken. Daarna moet je handelen: beter worden in wat je graag doet. Ik heb cursus-sen gevolgd over gezonde leefgewoonten enheb alle aspecten van een pure keuken lerenkennen. Nadien komt de fase waarin je gaatnadenken: je onderzoekt wat je met je passiehet best kunt doen. In mijn geval was datboeken schrijven. En ten slotte ga je delen:mensen inspireren met wat je allemaalgeleerd hebt. Ik doe dat onder meer doorregelmatig lezingen te geven.

“De meeste mensen beginnen met naden-ken. Ze gebruiken enkel hun hoofd ombeslissingen te nemen en vergeten zich af tevragen hoe ze zich bij hun keuzes voelen.Met als gevolg dat ze aan projecten beginnendie hen níét gelukkiger maken. Daarom:stem je hoofd af op je hart in plaats vanomgekeerd. Probeer te voelen wat je geluk-kig maakt en neem beslissingen in functievan je intuïtie. Het zullen veel betere beslis-singen zijn.”

DE TIEN WAARHEDENvan Pascale Naessens

3 5

7

9

10

8

6

4