DE TANDSTAAF Bergstrecke Sectie Nederland 2009-2 Web.pdf · PDF file vertelt over zijn...

Click here to load reader

 • date post

  06-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DE TANDSTAAF Bergstrecke Sectie Nederland 2009-2 Web.pdf · PDF file vertelt over zijn...

 • DE TANDSTAAFDE TANDSTAAF

  Nummer 2 Nummer 2 -- Mei 2009 Mei 2009 V er

  ei n

  Fu rk

  a V

  er ei

  n Fu

  rk a

  -- B er

  gs tr

  ec ke

  S ec

  ti e

  N e

  de rl

  an d

  B er

  gs tr

  ec ke

  S ec

  ti e

  N e

  de rl

  an d

 • Gletsch - Oberwald Fotos Archief VFB Fo

  to o

  m sl

  ag : J

  an R

  üm ke

  Nu Oberwald in zicht komt en we al kunnen dromen van een DFB-trein op het trjaect, kijken we nog eens terug naar de periode waarin de Furka-Oberalp

  Bahn het traject Gletsch-Oberwald (tot 1981) nog bereed

 • Mei 2009 - Nummer 2 V

  er e

  in F

  ur ka

  -B er

  gs tr

  ec ke

  S ec

  ti e

  N ed

  er la

  nd

  • De Tandstaaf in deze vorm al bijna een jaar bestaat? • Onze voorganger (KeeS Scholtes) dit jaar Doornroosje heeft

  gekregen? • Hij daar echt niet op had gerekend? • De huidige redactie medeplichtig is en hem dan ook feliciteert! • De redactie de kopij voor de volgende Tandstaaf graag voor 11

  september 2009 in haar bezit heeft?

  Internet: www.furkabahn.nl

  Wist u dat...

  In dit nummer Van de redactie

  2

  Ledenadministratie 2

  Van de voorzitter 3

  Verslag uit Olten Delegiertenversammlung 2009

  4

  Jaarvergadering 2009 Verslag en notulen

  5

  Reisverslag Herinneringen uit de DDR

  8

  15 Algemene informatie Adressen, tips en informatie

  Fronarbeit 2009 Aanmeldingen

  11

  Intermodellbau 2009 Verslag

  16

  Om te onthouden 20 juni Start ri jseizoen DFB

  6 juli t/m 16 augustus Hoogseizoen; dagelijkse ritten Realp-Gletsch v.v.

  11 en 12 juli Stoomtreindagen ZLSM, Simpelveld (stand VFB)

  Tips voor de agenda? mail naar [email protected]

  5 en 6 september VSM: Terug naar Toen, Beekbergen (stand VFB)

 • De Tandstaaf 2

  Van de Redactie

  Tegen de tijd dat u dit leest is de sneeuwruiming op de Bergstrecke in volle gang en staat ook de eerste Nederlandse groep Fronarbeiter alweer in de startblokken om naar Zwitserland af te reizen. Het was even schrapen, maar toch hebben we ook in deze Tandstaaf weer een aantal interessante artikelen kunnen plaatsen. Jacob van der Woude vertelt over zijn belevenissen in de DDR in 1982 en verder een reportage van de Intermodellbau 2009 in Dortmund. De samenwerking met de sectie Nordrhein-Westfalen was in 2008 zo goed bevallen dat deze ook in 2009 is voortgezet. Ook het verslag van de jaarvergadering van 28 maart jl. is in deze Tandstaaf te lezen en ook bezocht onze voorzitter de Delegiertenversammlung in Olten op 17 april jongstleden. Wij verwachten, dat er ook dit jaar weer veel mensen naar Zwitserland af zullen reizen om een steentje bij te dragen aan de Bergstrecke, of gewoon als bezoeker. De fotocameras draaien in die periode vaak overuren en menig geheugenkaart (en hier een daar nog een fotorolletje) zal zijn weg weer vol naar Nederland vinden. Hoewel er in de loop van de jaren inmiddels een aardig foto-archief is opgebouwd, is uw redactie nog altijd erg blij met nieuwe fotos. Per e-mail (bij kleinere hoeveelheden) of per post op een CD- ROM naar het postadres kunt u uw fotos aanleveren (svp in hoge kwaliteit). Bij voldoende belangstelling zal er ook dit jaar weer een foto-CD worden uitgegeven. Door een beperkt aantal aangeleverde fotos is dit in 2008 namelijk niet gelukt, iets wat door veel mensen als een gemis is ervaren. Rest ons nog u veel leesplezier te wensen, en alle Fronarbeiter een plezierige en veil ige werkweek. Tot ziens in september!

  Diederik van Nimwegen Jeroen Wolff

  Nieuwe Leden Sectie Nederland Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: Mw. C.J. Aeberli, Gorinchem

  NB: Wilt u zo vriendelijk zijn om wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummers en e-mail) door te geven aan Gerard Geist? Email: [email protected] (postadres zie pagina 12)

 • Nummer 2, mei 2009

  Nog nagenietend van de Delegiertenversammlung heb ik op de zondag (19 april), samen met mijn vrouw, een lange wandeling gemaakt in de omgeving van Olten. Ook dan blijkt weer wat een ontzettend mooi land Zwitserland is. We waren zo ver weg van de bewoonde wereld, dat een telefoontje van de redactie, waar dit stuk voor de Tandstaaf bleef, slechts door mijn Zwitserse voicemail-dame aangenomen kon worden. De tijd gaat toch wel erg snel, een paar maanden zijn zo weer voorbij en er moet weer een stukje voor de Tandstaaf geschreven worden. Weer een paar maanden verder en een deel van onze Fronis staat op het punt te vertrekken en ook het andere deel staat te trappelen om naar Zwitserland af te reizen. Hopelijk kan er dit jaar door ons gewerkt worden aan de infrastructuur in Oberwald; ze schijnen daar een draaischijf nodig te hebben en daar hebben we ervaring mee! Uiteraard vindt u elders in deze Tandstaaf een verslag van de Delegiertenversammlung en een voorlopige lijst van de ons bekende Fronis voor de diverse werkwe ken. Als u zich nog aan wilt melden, neem dan even contact op met ondergetekende of met de leider van de betreffende werkweek. Tijdens de afgelopen jaarvergadering heb ik een Zwitserse powerpointpresentatie kunnen tonen over de gevaren van het werken langs het spoor, genaamd Bauen unter Betrieb. Het blijft belangrijk de gevaren van ons werk te realiseren, zeker ook in Oberwald, waar we vlak naast de sporen van de MGB moeten werken. Ik wens iedereen een prettig zomerseizoen, de diverse standbemanningen veel succes op verschillende beurzen en onze Fronarbeiter veil ige werkwe ken.

  Hans Croes

  3

  Van de Voorzitter

  Het bouwseizoen staat weer voor de deur

  (foto Gerard Geist, werkweek 35/2007)

 • 4 De Tandstaaf

  Verslag uit Olten

  Delegiertenversammlung 2009 In de ochtend was er een presentatie van Max Annen over het nieuwe webportaal v an DFB, VFB en SFB en de achterliggende accounts voor de secties. Ik moet zeggen dat ik zeer onder de indruk ben van hetgeen waarmee men bezig is, en ik denk dat wij v oor zov er mogelijk hier ook onze medewerking aan moeten verlenen. Voorlopig zal de Sectie Nederland nog wel haar eigen website online houden. Na de lunch werd verder gegaan met de officiële v ergadering. Twee v an de leden v an de ZV waren af wezig vanwege ziekenhuisopname (René Dergias en Irene Schär). Er wordt gewerkt aan een boek ter ere v an 25 jaar Bergstrecke. Daar men hier ook fotos in wil hebben v an de opening Oberwald, komt dit niet eerder uit dan eind 2010. Financieel: af gelopen f ebruari heeft de VFB al CHF 100000 ov ergemaakt naar de DFB zodat deze aan haar v erplichtingen kan v oldoen. De CHF 200000 die jaarlijks ov ergemaakt wordt, zal in de toekomst niet meer toereikend zijn. In ieder gev al is het de planning dat na het bereiken van Oberwald het rijseizoen langer is: er wordt een maand eerder gestart en een maand later gestopt (waarschijnlijk betreft dit Oberwald- Gletsch vv). De gepresenteerde jaarcijf ers en het matige functioneren van de penningmeester (René Dergias) gaven de nodige aanleiding tot discussie. Na de pauze v onden de bestuursv erkiezingen plaats. Robert Frech werd herkozen met 34 v oor en 6 blanco. De overige bestuursleden (exclusief de penningmeester) met 39 v oor en 1 blanco. Over de herv erkiezing v an de penningmeester ontstond een uitgebreide discussie en staande de v ergadering werd een andere penningmeester v oorgesteld, die als Delegierte aanwezig was, maar zich niet verkiesbaar stelde Uiteindelijk is René Dergias herkozen met 26 v oor, 1 tegen en 13 blanco. De Rev isoren werden met algemene stemmen herkozen. De GPK werd herkozen met 39 v oor en 1 blanco; Kurt Brügger is om gezondheidsredenen terug getreden en in zijn plaats is Madeleine Letter gekozen. De motie van de sectie Nürnberg ov er het f amilielidmaatschap is teruggetrokken. Wellicht dat in de nieuwe statuten hier nog aandacht aan besteed moet worden. Doelstellingen voor 2009: - Nieuwe leden (+3%) - Opzetten van een databank voor artikelen v oor de DFB kroniek - Simpelere layout v an rekeningen v oor de secties (momenteel 21! v erschillende) - Hulp bij v oorbereiding v an de festiv iteiten augustus 2010 Overige zaken: - De contributies v oor 2010 zijn ten opzichte van 2009 ongewijzigd v astgesteld. - De beker voor de beste Baugruppe is ook dit jaar weer aan onze neus v oorbij gegaan. Zürich was de gelukkige. - De volgende DV is op 7 november, locatie onbekend. Op 17 april 2010 is de DV weer in Olten.

  Door Hans Croes

 • Jaarvergadering 2009

  Nummer 2, mei 2009 5

  Tekst: Peter Westmijze

  Fotos: Rob Janzen

  Het bestuur. V.l.n.r. Hans Croes, Peter Westmijze, Gerard Geist, Jeroen Wolff en Huig van der Marel

  Aanwezig: Het voltallige bestuur (H. Croes, P. Westmijze, G. Geist, J. Wolff, H.v.d. Marel), J. Bonkenburg, H. Westmijze, P. Steenmeijer, G. Vroemen, K. Scholtes, R. v. Vliet, J. v.d. Woude, P. Migchielsen, M. Schuring, mw. Aeberli, J. Peeters, C. Leenders, P. Witkop, R. Janzen, D. v. Nimwegen, C. Kolff. Berichten van verhindering: A. Koestal, T. Schmink, H. en J. ten Bolscher, M. Croes, f am Grootenboer, P. Olijslagers; S. Brouwers 1. Opening Hans Croes opent de vergadering. Mev rouw Aeberli heeft uit de nalatenschap van haar man spoorwegliteratuur, geluidsdragers etc. aan onze sectie geschonken, waarv oor zij