De Sneuper nummer 41

of 84 /84
VOORWOORD R. Tolsma Het oud archief van de gemeente Oostdongeradeel bevat een twintigtal dozen met het opschrift "Nog te inventariseren oud-archief OD". Om de een of andere reden zijn deze stukken nooit geïnventariseerd en bestaat er dus geen inventaris of andere ingang van. Omdat ik op zoek ben naar gegevens over Oosternijkerk en deze dozen misschien gegevens over dat dorp zouden kunnen bevatten, heb ik deze dozen verleden jaar doorgeworsteld. In een van de dozen ontdekte ik lijsten van de dorpen met daarop de verdeling in buurten, gebruikt voor de handhaving van het Reglement op de Burenpligten uit 1847 (zie over deze burenplichten De Sneuper 38, bl. 115). Het werd alras duidelijk dat dit een belangrijke vondst was aangezien deze lijsten, uit het jaar 1853, de volgende gege-vens bevatten: 1. volgnummers in elke buurt 2. dorpsnummers 3. kadastrale nummers 4. namen der bewoners 5. in een enkel dorp is het register bijgehouden tot na 1860 Vooral de combinatie van 2,3 en 4 is zeer belangrijk. Ieder onderzoeker naar genealogische gegevens is de navolgende formulering wel eens tegen gekomen in de overlijdensakten uit de vorige eeuw "overleden in huis 20 te Nijkerk" of willekeurig welk ander dorp ook. Het is daarbij vrijwel onmogelijk vast te stellen welk huis bedoeld wordt, terwijl het juist aardig is om te weten wáár de voorvaderen gewoond hebben. Met deze lijsten in de hand is het mogelijk om de juiste plaats wèl vast te stellen omdat het kadastrale nummer genoemd wordt. De redaktie heeft daarom besloten tot uitgave van deze lijsten in een speciaal nummer van De Sneuper om al die mensen te gerieven die voorvaderen hebben in de gemeente Oostdongeradeel in het midden van de vorige eeuw. Besloten is om geen integrale weergave van de lijsten te publiceren maar een alfabetisch register te verzorgen aangezien de meeste onderzoekers dan gemakkelijk aan de hand van de namen der voorvaderen het register kunnen raadplegen waardoor doorbladeren van alle lijsten van alle dorpen overbodig wordt. De lijsten zelf zijn te raadplegen op het Streek- archivariaat te Dokkum (in een van de hierboven genoemde dozen!). Nog enkele zaken ter toelichting: 2

Embed Size (px)

Transcript of De Sneuper nummer 41

 1. 1. VOORWOORD R. Tolsma Het oud archief van de gemeente Oostdongeradeel bevat een twintigtal dozen met het opschrift "Nog te inventariseren oud-archief OD". Om de een of andere reden zijn deze stukken nooit genventariseerd en bestaat er dus geen inventaris of andere ingang van. Omdat ik op zoek ben naar gegevens over Oosternijkerk en deze dozen misschien gegevens over dat dorp zouden kunnen bevatten, heb ik deze dozen verleden jaar doorgeworsteld. In een van de dozen ontdekte ik lijsten van de dorpen met daarop de verdeling in buurten, gebruikt voor de handhaving van het Reglement op de Burenpligten uit 1847 (zie over deze burenplichten De Sneuper 38, bl. 115). Het werd alras duidelijk dat dit een belangrijke vondst was aangezien deze lijsten, uit het jaar 1853, de volgende gege-vens bevatten: 1. volgnummers in elke buurt 2. dorpsnummers 3. kadastrale nummers 4. namen der bewoners 5. in een enkel dorp is het register bijgehouden tot na 1860 Vooral de combinatie van 2,3 en 4 is zeer belangrijk. Ieder onderzoeker naar genealogische gegevens is de navolgende formulering wel eens tegen gekomen in de overlijdensakten uit de vorige eeuw "overleden in huis 20 te Nijkerk" of willekeurig welk ander dorp ook. Het is daarbij vrijwel onmogelijk vast te stellen welk huis bedoeld wordt, terwijl het juist aardig is om te weten wr de voorvaderen gewoond hebben. Met deze lijsten in de hand is het mogelijk om de juiste plaats wl vast te stellen omdat het kadastrale nummer genoemd wordt. De redaktie heeft daarom besloten tot uitgave van deze lijsten in een speciaal nummer van De Sneuper om al die mensen te gerieven die voorvaderen hebben in de gemeente Oostdongeradeel in het midden van de vorige eeuw. Besloten is om geen integrale weergave van de lijsten te publiceren maar een alfabetisch register te verzorgen aangezien de meeste onderzoekers dan gemakkelijk aan de hand van de namen der voorvaderen het register kunnen raadplegen waardoor doorbladeren van alle lijsten van alle dorpen overbodig wordt. De lijsten zelf zijn te raadplegen op het Streek-archivariaat te Dokkum (in een van de hierboven genoemde dozen!). Nog enkele zaken ter toelichting: - proefondervinderlijk is vast komen te staan dat de dorps-nummers in Oostdongeradeel tussen 1811 en ongeveer 1867 niet 2
 2. 2. veranderd zijn, hetgeen betekent dat de dorpsnummers uit de lijst van 1853 ook toegepast kunnen worden op overlijdens-akten uit genoemde periode. Nieuwe huizen kregen of een a-nummer of een hoger nummer. Omdat gekozen is voor een alfa-betische weergave is het zoeken van een bepaald dorpsnummer erg moeilijk, daarvoor moeten de originele lijsten worden geraadpleegd (de redaktie beschikt over een getypte lijst). - de kadastrale gemeenten worden niet expliciet genoemd maar onder de kadastrale gemeente Anjum vallen Anjum, Lioessens en Morra. Onder de kadastrale gemeente Ee vallen Engwierum Ee, Oostrum en Aalsum. Onder de kadastrale gemeente Nijkerk vallen Paesens, Ooster nijkerk, Niawier, Metslawier, Jouswier en Wetsens. - in de dorpen Morra, Ee en Nijkerk zijn de lijsten nader-hand aangepast waardoor per huis twee bewoners bekend zijn. Om deze gegevens niet verloren te laten gaan zijn beide namen vermeld terwijl de laatste naam ook gealfabetiseerd is met de toevoeging (later). Deze persoon is dus na 1853 in dat huis komen wonen. Het betekent ook dat sommige personen twee keer in de lijst voorkomen. Het aantal namen is door de (later)-toevoegingen gestegen van 1529 tot 1579 personen. - helaas ontbrak het dorp Metslawier in de lijsten van de buurplichtigen. Om de uitgave toch zo volledig mogelijk te maken zijn de hoofden van gezinnen uit het bevolkings-register van 1849 van Metslawier gebruikt. Daardoor ont-breekt helaas het kadastrale nummer wat juist de kracht is van het register uit 1853. Wel zijn verhuizingen meegenomen. - het register is soms onduidelijk in de "F" of "T" aan het begin van een naam: Jan F. Osinga kan dus ook Jan T. Osinga zijn. Daar dient rekening mee te worden gehouden. Ontbrak een klein haaltje dan is de "T" gerekend. Wanneer een naam de toevoeging (??) heeft, was de naam voor schrijver dezes onleesbaar. - aan het register is voor de volledigheid een lijst toegevoegd van de buurtmeesters en hun adjuncten. Het kan een aardig detail van een familiegeschiedenis zijn. Ook deze lijsten zaten in een doos "nog te inventariseren oud-archief OD". De eerste kolom in het register bevat de dorpsnamen De tweede kolom de dorpsnummers De derde kolom de kadastrale nummers De vierde kolom de bewoners "later:" betekent dat de eerstgenoemde persoon vervangen is door de tweede persoon (later) betekent dat deze persoon na 1853 in dit huis is komen wonen (bij Metslawier na 1849). 3
 3. 3. Alfabetisch Register op de buurplich-tigen in de dorpen van Oostdongeradeel in 1853 Nijkerk 8 B 137 Aalsma, Willem T. Engwierum 78a D 465 Aardsma, wed. Durk J. Paezens 84 A 559 Adema, Hendrik E. Morra 22 D 655 Alberda, Albert J. Engwierum 79 D 345 Alberda, Jan J. Morra 17 D 616 Alberda, Jan J. Ee 115 C 685 Alberda, Tjalling J. Ee 99 B 223 Algra, Jogchum T. Ee 97 B 207 Algra, Tjeerd J. Morra 21 D 611 Anne Hendriks, later: Oosterling, Anne D. Paezens 1 A 396 Antje........ Ee 96 C 248 Armenhuis Engwierum 30 D 130 Armhuis Aalzum 54 A 539 Armhuis, Het Ee 13 C 608 Asperen, Jan van Aalzum 12 A 661 Assen, Hermanus van Aalzum 1 A 602 Assen, Louw R. van Metslawier 38a Baarda, Siek Simons Metslawier 34b Baarda, Siek Simons (later) Metslawier 19a Bakker, Cornelis Eebes Nijkerk 43 A 73 Bakker, Menze H. Engwierum 15 D 122 Bakker, Poppe K. Metslawier 15 Bakker, Reinder Jans Paezens 10 A 575 Bakker, wed. Sipke Lioessens 39b D 894 Bakker, wed. Tiete K. Engwierum 52 D 956a Bakkers, Wessel Ph. Anjum 152 B 577 Bandstra, Bote J. Anjum 17 A 207 Bandstra, Freerk J. Anjum 61 B 133 Bandstra, Jan J. Anjum 113a B 187 Bandstra, Jan L. Anjum 17 A 207 Bandstra, Sippe J. Niawier 53 B 232 Banga, Age Jans Aalzum 32 A 614 Banga, Jan S. Aalzum 75 A 404 Banga, Pieter H. Metslawier 2 Bansema, Niekele Pieters Ee 64 C 256 Barwegen, Jan R. Aalzum 30 A 624 Beidschap, Hijlke Anjum 140 B 376 Beintema, Albert D. Engwierum 85 D 642 Beintema, Joh. D. Aalzum 22 A 659 Bekker, Hendrik Ee 52 C 276 Bendert Klazes, wed. 4
 4. 4. Nijkerk 80b A 230 Berg, G.J.W.v.d. Ee 72a C 262 Berg, Harmen P. Ee 32 C 227 Berg, Pieter H. Ee 86 C 236 Berg, Pijl P. Ee 87 C 233 Berg, wed. Gerrit Morra 32 D 644 Berghuistra, Tjerk (doorgehaald) Hoekstra, Louw S. Morra 18 D 614 Berghuistra, Tjerk (later) Lioessens 45 D 850a Berghuistra, wed. Daniel Ee 60 C 257 Bergmans, Jacob J. Nijkerk 60 A 99 Bergmans, Jan J. Anjum 112 B 171 Bethlehem, Durk J. Aalzum 55a A 919 Beuker, Thomas Aalzum 65 A 472 Bierma, Anne I. Aalzum 73a A 502 Bierma, Dedde I. Engwierum 10 D 687 Bierma, Geert J. Engwierum 58a D 200 Bierma, Jan J. Oostrum39 A 244 Bijker, Sjouke G. Nijkerk 81b A 718 Bijland, Frans D. Engwierum 12 D 684 Bijlsma, Johannes T. Engwierum 37a D niet Bijlsma, Tjipke T. Metslawier 62 Blijstra, Andrieske Klazes (later) Metslawier 27 Bloemhof, Jacob Nijkerk 88 A 322 Bloemsma, Grietje B. Metslawier 29 Bloemsma, Johannes Egberts Anjum 29b B 537 Bloijs van Treslong, J.G. Nijkerk 81 A 216 Blom, Anne A. Nijkerk 70 A 66 Blom, Antoni H. Lioessens 19 D 204 Blom, Arend H. Morra 12 D 622 Blom, Hans A. Morra 13 D 621 Blom, Sijbe en Jan J. vd School Engwierum 50 D 989 Blom, Sijtske H. Nijkerk 15 B 900 Blom, Sijtze G. Morra 33 D 643 Blom, wed. Hans J. (later) Morra 30 D 646 Blom, wed. Hans J., later Wibalda, Jakob P. Lioessens 23 D 188 Boelens, Ale M. Paezens 29 A 722 Boelens, Gosse M. Paezens 43 A 460 Boelens, Minne M. Paezens 60 A 498 Boelens, wed. Minne J. Anjum 32 B 529 Boelens, Willem M. Metslawier 57 Boer, Akke Willems de Ee 6 D 941 Boer, Arjen J. de Metslawier 11 Boer, Arjen Johannes de Metslawier 58 Boer, Barteld Willems de Ee 90a B 533 Boer, Eerd J. de Paezens 55a A 712 Boer, Haije D. de Lioessens 34a D 51 Boer, Jacob H. de Lioessens 40 D 840 Boer, Jan F. de 5
 5. 5. Morra 4 D 609 Boer, Kornelis F. de Metslawier 16 Boer, Petrus Lambertus de (later) Ee 74 C 269 Boer, Pieter J. de Metslawier 57 Boer, Pieter Jelles de Paezens 15 A 580 Boer, Thijs D. de Anjum 125 B 190 Boerman, Bote J. Ee 8 D 945 Boersma, Anna P. Niawier 2 C 518 Boersma, Anne P. Wetzens8 C 648 Boersma, Ate R. Engwierum 22 D 303 Boersma, Douwe Aalzum 27 A 635 Boersma, Douwe J. Ee 109 C 136 Boersma, Eelke J. Wetzens5 C 655 Boersma, Eeltje P. Metslawier 50 Boersma, Geert Theunis (later) Wetzens10 C 612 Boersma, Jacob R. Morra 41 D 632 Boersma, Jan J. Ee 51 C 274 Boersma, Jan P. Aalzum 35 A 608 Boersma, Jelmer D. Niawier 7 B 705 Boersma, Joh. B. Ee 62 C 259 Boersma, Nicolaas W. Wetzens3 C 642 Boersma, Pieter en Jan P. Ee 43a C 188 Boersma, Sijbe H. Oostrum3 B 547 Boersma, Sjoerd J. Oostrum30 A 45 Boersma, Tjiske S. Oostrum29 A 49 Boersma, wed. Sijbe S. Anjum 53 B 224 Boitsma, Sijbe D. Metslawier 22a Bolt, Eibe Klasens (later) Nijkerk 25 A 7 Boltjes, Brant S., later Theunis P. Dijkstra Nijkerk 34 A 24 Boltjes, Doetje, later Andries D. Toremans Paezens 66 A 520 Boomsma, Feike Aalzum 21 A 656 Boomsma, Rienk Oostrum18 B 378 Boomsma, wed. Pier P. Aalzum 23 A 646 Boonstra, Albert Aalzum 15 A 649 Boonstra, Harmen Paezens 52 A 473 Borst, wed. Taede Metslawier 56 Bos, Pieter Lioessens 16a D 195 Bos, Siebe A. Metslawier 23 Bos, Sijbe Annes Metslawier 7 Bos, Sybe Annes Metslawier 9 Bos, Sybe Annes (later) Engwierum 74 D 225 Bosch, Klaas S. Engwierum 46 D 975 Bosch, Sijtze K. Jouswier 3 C 257 Bosch, wed. Pieter K. Ee 89a C 231 Bosma, Dieuwke W. Lioessens 13 D 28 Bosma, Geeuwke K. Aalzum 62 A 750 Bosma, Jacob L. Oostrum32 A 918 Bosma, Nanne L. 6
 6. 6. Anjum 8 D 259 Botma, Engbert Y. Anjum 18 B 8 Botma, Jantje Morra 57 D 695 Botma, Kornelis F. Nijkerk 2 B 411 Botma, Kornelis Y. Ee 108d C 165 Botma, Sake C. Morra 58 D 721 Botma, wed. Folkert K. Morra 34 D 640b Botma, wed. Sake F. Paezens 15 A 579 Botter, Johannes Ee 106 B 33 Bouma, Gerben T. Anjum 98 B 214 Bouma, Gerrit P. Anjum 72 B 220 Bouma, Gerrit S. Anjum 118b B 198 Bouma, Harmen T. Ee 73a C 270 Bouma, Hillebrant P. Engwierum 31 D 146 Bouma, Joh. K. Morra 56 D 687 Bouma, Klaas J. en Vries, Geert J. de Metslawier 30 Bouma, Klaas Tjibbes Aalzum 28 A 630 Bouma, Louw J. Aalzum 8 A 631 Bouma, Oeds H. Anjum 91 B 248 Bouma, Paulus S. Anjum 144 B 355 Bouma, Tjibbe S. Morra 56 D 687 Bouma, wed. Jacob K. en Bouma, Johannes J. Niawier 47 B 731 Bouta, wed. Jan J. Metslawier 28 Boyenga, Booije Johannes Metslawier 34b Boyenga, Willem Johannes Morra 44 D 629 Braak, Einte G. Jouswier 10 C 376 Braak, Jacob Ee 116 C 32 Braak, Jacob G. de, later: Hamersma, Roelof Oostrum29 A 49 Braak, Jarig T. de Oostrum10 B 432 Braak, Jurjen J. de Ee 70 C 266 Braak, Pieter J. de Oostrum14 B niet Braak, Tjipke J. de Engwierum 69 D 230 Braaksma, Akke H. Engwierum 48 D 244 Braaksma, Bortzen Y. Morra 8 D 603 Braaksma, Gerrit B. Ee 90 B 532 Braaksma, Jacob H. Niawier 25 B 753 Braaksma, Jacob K. Paezens 3 A 361 Braaksma, Jan G. Ee 78 C 252 Braaksma, Jan J. Ee 103a B 116 Braaksma, Jan W. Engwierum 27a D 320 Braaksma, Jetze W. Engwierum 27a D 320 Braaksma, Jilt W. Niawier 13 B 603 Braaksma, Johannes Niawier 26 B 904 Braaksma, Tjisse G. Engwierum 16 D 96 Braaksma, Wiltje H. Aalzum 25 A 639 Braaksma, Ynze Metslawier 47 Brandsma, Jelke Lioessens 56 D 874 Breden, wed. Anne v. 7
 7. 7. Engwierum 56 D 195 Bremer, Hendrik A. Anjum 67 B 1065 Broeksma, Harpes T. Morra 24 D 653 Broekstra, Hessel R. Anjum 83 B 262 Broekstra, Joh. R. Anjum 97 B 201 Broekstra, Klaas T. Nijkerk 76 A 56 Broekstra, Tjitske Engwierum 50a D 953a Brouwer, Jacob W. Metslawier 53 Brouwer, Jan Anjum 75 B 243 Brouwer, Job F. Ee 9 D 936 Brouwers, Siemen P. Anjum 91 B 248 Bruggen, Jan W. van Engwierum 73a D 985 Bruggen, Wijtze A. van Anjum 147 B 437 Bruin, Klaas S. de Morra 27 D 651 Bruin, Meindert S. de, later: Woud, Oebele M.v.d. Anjum 147 B 437 Bruin, Mintje S. de Anjum 7 D 299 Bruin, wed. Andries S. de Engwierum 36b D 981 Bruinsma, Tjalling E. Morra 28 D 648 Buck, Karel Anjum 106 B 160 Buma, Feije Ee 40 C 691 Buma, Justus T. Ee 47 C 654 Buning, D. A. Aalzum 81 A 351 Buning, Hendrik Metslawier 11 Butter en Brood, Dorothea Wetzens13 C 628 Buwalda, Dirk en Jacob Anjum 165 B 656a Buwalda, Douwe E. Ee 105b B 27 Buwalda, Eelke J. Morra 36 D 638 Buwalda, Eelke K. Ee 43 C 183 Buwalda, Eelke S. Anjum 166 B 656a Buwalda, Eelke U. Anjum 98b B 216 Buwalda, Geert I. Metslawier 19 Buwalda, Gerrit Klazes Ee 79 B 198 Buwalda, Gerrit P. Ee 105a B 27 Buwalda, Ids J. Aalzum 73b A 886 Buwalda, Jacob K. Anjum 201 B 702 Buwalda, Jan E. Lioessens 39b D 894 Buwalda, Jochemus K. Ee 86 C 236 Buwalda, Joh. P. Metslawier 50 Buwalda, Keemp Klazes Ee 63 C 260 Buwalda, Klaas S. Ee 63 C 260 Buwalda, Minte U. Ee 46a C 658 Buwalda, Pieter P. Metslawier 23 Buwalda, Sipke Klazes Ee 21 C 437 Buwalda, Tjipke M. Anjum 163 B 654 Buwalda, Ulbe E. Jouswier 8 C 354 Buwalda, Ulbe M. Lioessens 25 D 187 Buwalda, wed. Cornelis Ee 83 C 240 Buwalda, wed. Jan S. Oostrum23 A 71 Buwalda, wed. Uilke J. 8
 8. 8. Nijkerk 79 A 41 Cahais, Doetje Metslawier 43 Cannegieter, Hendrik Anjum 63 B 129 Coolen, Jean Baptist Morra 46 C 122 Crans, Justus Morra 49 C 132 Crans, Klaas Aalzum 79 A 397 Cremer, Karst D. Paezens 45 A 462 Cuperij, Crist M. Metslawier 14 Cuperij, Jochum Ypes Nijkerk 37 A 30 Cuperij, Ruurd Metslawier 30 Dekema, Freerk Bouwes Ee 69 C 265 Diaconiearmen en Y.B. Tamboeser Anjum 189 B 1073 Dijk, Anne H. van Metslawier 2a Dijk, Gerben Pieters van Anjum 206 B 717 Dijk, Harrit A. van Anjum 174 B 838 Dijk, Jan A. van Anjum 186 B 688a Dijk, Johannes H. van Anjum 110 B 173 Dijk, Menkes, J.v. Anjum 46a B 230 Dijk, Pieter J. van Anjum 28 B 536 Dijk, wed. Sippe J. van Anjum 163 B 654 Dijke, Folkert J. van Anjum 160 B 651 Dijke, Jan P. van Engwierum 25 D 299 Dijker, wed. Hendrik Niawier 12a B 644 Dijkma, Bouwe Niawier 12 B 644 Dijkma, wed. Gerrit B. Lioessens 38 D 926 Dijkstra, Aldert J. Aalzum 5 A 615 Dijkstra, Andries W. Anjum 11 D 282 Dijkstra, Anne F. Lioessens 18a D niet Dijkstra, Anne R. Anjum 118c B 197 Dijkstra, Anne S. Niawier 37 B 760 Dijkstra, Antje A. Engwierum 36a D 973 Dijkstra, Ate B. Lioessens 52 D 869 Dijkstra, Auke J. Anjum 115 B 176 Dijkstra, Bote K. Anjum 115 B 176 Dijkstra, Brant A. Aalzum 67 A 475 Dijkstra, Douwe J. Anjum 94 B 219 Dijkstra, Douwe K. Anjum 35 B 503 Dijkstra, Douwe U. Nijkerk 13 B 314 Dijkstra, Feije J. Aalzum 58 A 727 Dijkstra, Folkert U. Ee 14 C 429 Dijkstra, Gerben P. Ee 110a C 130 Dijkstra, Gerben R. Engwierum 83 D 657 Dijkstra, Gerrit G. Engwierum 42 D 238a Dijkstra, Gerrit H. Ee 102a B 71 Dijkstra, Gerrit R. Lioessens 55 D 874 Dijkstra, Haike J. Anjum 30 B 542 Dijkstra, Harmen B. Paezens 37 A 487 Dijkstra, Hendrik F. Paezens 54 A 469 Dijkstra, Hendrik G. Engwierum 82 D 733 Dijkstra, Hijlke P. 9
 9. 9. Lioessens 60 D 531 Dijkstra, Jacob P. Oostrum12 B 438 Dijkstra, Jacob P. Aalzum 73 A 490 Dijkstra, Jacob S. Paezens 39 A 455 Dijkstra, Jan F. Anjum 59 B 1054 Dijkstra, Jan J. Oostrum37 A 556 Dijkstra, Jan J. Lioessens 33 D 53 Dijkstra, Jan R. Anjum 118c B 197 Dijkstra, Jan S. Lioessens 28a D 194 Dijkstra, Jan W. Aalzum 18 A 652 Dijkstra, Jogchum M. Engwierum 34 D 169 Dijkstra, Joh. J. Anjum 122 B 185 Dijkstra, Johannes F. Lioessens 6 D 921 Dijkstra, Johannes F. Paezens 95 A 692 Dijkstra, Klaas J. Anjum 29 B 540 Dijkstra, Klaas P. Aalzum 56 A 717 Dijkstra, Lieuwe L. Ee 74a C niet Dijkstra, Meindert J. Paezens 12 A 572 Dijkstra, Melis A. Aalzum 21 A 656 Dijkstra, Menze Anjum 11 D 282 Dijkstra, Minne F. Oostrum14 B niet Dijkstra, Petrus J. Anjum 164 B 655 Dijkstra, Pieter A. Anjum 126 B 1067 Dijkstra, Pieter B. Anjum 37 B 417 Dijkstra, Pieter D. Ee 33 C 226 Dijkstra, Pieter G. Anjum 145 B 354 Dijkstra, Pieter K. Morra 15 D 918 Dijkstra, Pieter S. Paezens 80 A 719 Dijkstra, Sijmen A. Anjum 138 B 272 Dijkstra, Sippe P. Nijkerk 8 B 137 Dijkstra, Sjoerd J. Anjum 28 B 536 Dijkstra, Theunis A. Nijkerk 25 A 7 Dijkstra, Theunis P. (later) Nijkerk 97 A 17 Dijkstra, Theunis, later wed. Pieter J. Sjoordema Metslawier 6 Dijkstra, Tjalling Jans Metslawier 33 Dijkstra, Tjeerd Ee 59 C 206 Dijkstra, wed. Geert J. Lioessens 30 D 183 Dijkstra, wed. Gerben J. Paezens 54 A 469 Dijkstra, wed. Haaije G. Anjum 24 B 49 Dijkstra, wed. Harmen J. Wetzens7 C 650 Dijkstra, wed. Jan D. Engwierum 50 D 988 Dijkstra, wed. Jan L. Paezens 29a A 723 Dijkstra, wed. Marten Nijkerk 40 B 80a Dijkstra, wed. Renze H. Lioessens 18 D 210 Dijkstra, wed. Sape J. Anjum 118c B 197 Dijkstra, wed. Sijtze A. Ee 90 B 532 Dijkstra, wed. Sijtze J. Nijkerk 6 B 915 Dijkstra, wed. Thijs J. Anjum 88 B 1077 Dijkstra, wed. Wessel W. 10
 10. 10. Ee 58 C 205 Dijkstra, Wiebe E. Engwierum 17 D 100 Dijkstra, Wiebe S. Aalzum 74 A 407 Docter, Bote J. Aalzum 31 A 623 Dol, wed. Teeke Metslawier 47 Donga, Anthonij Jans Metslawier 22a Donga, Antje Jans Anjum 117 B 207 Donga, Jan A. Paezens 62 A 524 Donga, wed. Jitse Engwierum 37 D 362 Dorenbos, wed. Klaas J. Nijkerk 3 B 385 Dorhout, Joeke A. Metslawier 20 Douma, Albert Douwes Lioessens 9 D 314 Douma, Albert S. Anjum 90 B 252 Douma, Auke D. Morra 19 D 613 Douma, Auke J. Ee 43 C 183 Douma, Douwe W. Ee 24 C 450 Douma, Egbert R. Nijkerk 80 A 45 Douma, Geert J. Anjum 28 B 536 Douma, Gerben D. Anjum 66 B 1066 Douma, Gerben J. Oostrum39 A 244 Douma, Gerben J. Anjum 39 B 91 Douma, Gosse D. Morra 2 D 793 Douma, Harke S. Anjum 57 B 140 Douma, Harmen G. Ee 83 C 240 Douma, Jacob D. Ee 19 C 435 Douma, Jacob E. (later) Ee 22a C 679 Douma, Jacob E., later Bauke van der Zweep Anjum 31 B 1063 Douma, Jacob G. Engwierum 77 D 206 Douma, Jacob G. Ee 101 B 339 Douma, Jan D. Ee 11 D 840 Douma, Jan E. Anjum 53 B 224 Douma, Jan G. Lioessens 56 D 874 Douma, Jan H. Ee 34 C 224 Douma, Jan J. Ee 111 C 105 Douma, Jan J. Lioessens 47a D 853 Douma, Jilt H. Ee 81 B 197 Douma, Johannes J. Paezens 87 A 568 Douma, Meindert G. Ee 4 D 518 Douma, Meindert R. Ee 73 C 272 Douma, Romke W. Lioessens 43 D 850 Douma, Sjolle A. Ee 93 C 242 Douma, wed. Jan Morra 9 D 598 Douma, wed. Jelle Y. Morra 35 D 637 Douma, wed. Joh. P. Ee 41a C 178 Douma, wed. W.R. Paezens 93 A 691 Douma, Ype L. Aalzum 71 A 488 Douwes, Ds. J. Anjum 198a B 706 Douwes, Jan J. Anjum 192 B 689 Douwes, Jan T. 11
 11. 11. Anjum 109 B 174 Duinjema, Tiete R. Metslawier 62 Dykstra, Antje Lieuwes Metslawier 13 Dykstra, Pieter Jans Metslawier 61 Dykstra, Sape Jacobs Ee 100a B 303 Eelkema, Klaas E. Niawier 31 B 773 Eerich, Frans F. Nijkerk 74 A 58 Eeringa, Daniel P., later Pieter J. Elzenga Lioessens 41 D 841 Eintema, wed. Sijbe J. Anjum 3 B 458 Eisenga, Douwe B. Anjum 13 D 317 Eisenga, Geert J. Anjum 28 B 536 Eisenga, Jacob D. Anjum 133a B 1049 Eisenga, Klaas J. Anjum 146a B 434 Eisenga, Renze J. Anjum 171 B 853 Eizinga, Doede J. van Anjum 50 B 227 Eizinga, Ids G. van Anjum 137 B 106 Eizinga, Ids Jans van Anjum 16 D 365 Eizinga, Jacob I. van Anjum 15 D 328 Eizinga, Kornelis J.v. Anjum 21 B 18 Eizinga, wed. Kornelis J. van Aalzum 28a A 628a Ek, Pieter van Nijkerk 101 B 917 Eldinga, Eelkje H., later Sieds B. Sijtsma Lioessens 39b D 894 Elgersma, Iede W. Paezens 64 A 523 Elgersma, Ulbe W. Morra 21 D 611 Elgersma, Wiebren I. Anjum 193 B 691 Elgersma, Wiebren U. Metslawier 3 Elsenga, Bauke Johannes Lioessens 58 D 876 Elsinga, Jacob F. Lioessens 37a D niet Elsinga, Jacob P. Nijkerk 14 B 316 Elzenga, Eeltje H. (later) Metslawier 37 Elzenga, Gerrit Pieters Nijkerk 74 A 58 Elzenga, Pieter J. (later) Metslawier 12 Elzinga, Abe Dirks (later) Engwierum 32 D 148 Elzinga, Durk J. Nijkerk 89 A 309 Elzinga, Fetze J., later Klaas G. Fenema Paezens 11 A 573 Elzinga, Gerrit M. Anjum 132 B 203 Elzinga, Hans O. Paezens 44 A 461 Elzinga, Heerke M. Lioessens 1 D 123 Elzinga, Jan J. Paezens 46a A 721 Elzinga, Tjeerd J. Niawier 17 B 895 Engelsma, Trijntje J. Nijkerk 27a A 9a Erich, Frans F. (later) Nijkerk 60 A 99 Erich, Frans, later wed. Tjepke J. de Vries Morra 40a D 934 Faber, Bartel T., later: Reiding, Jan J. en de wed. R. Nauta Lioessens 49 D 858 Faber, Detje en Aaltje J. 12
 12. 12. Paezens 73 A 537 Faber, Douwe D. Paezens 85 A 560 Faber, Fokke P. Nijkerk 23 A 5 Faber, Hendrik A. Anjum 12 D 289 Faber, Jan J. Nijkerk 69 A 67 Faber, Johannes Nijkerk 30 A 15 Faber, Lieuwe A. Nijkerk 66 A 77 Faber, Lijsbet P. Paezens 82 A 556 Faber, Michiel P. Engwierum 57 D 196 Faber, Mient J. Nijkerk 54 A 102 Faber, Pieter A. Morra 29 D 647 Faber, Sijbold J. Lioessens 54 D 869 Faber, Sipke J. Metslawier 13 Faber, Sybout Johannes Nijkerk 36 A 28 Faber, Teunis A. Nijkerk 26 A 8 Faber, wed. Auke Lioessens 29 D 184 Faber, wed. Durk A. Aalzum 10 A 640 Feddema, Pieter Aalzum 47 A 566 Feenstra, Andries Metslawier 12 Feenstra, Gerrit Jacobs Nijkerk 60 A 99 Feenstra, Pier J. Paezens 56 A 485 Feenstra, Pieter S. Engwierum 54 D 591 Feenstra, wed. Jan D. Nijkerk 89 A 309 Fenema, Klaas G. (later) Metslawier 24 Ferwerda, Klaas Gerrits Nijkerk 19 B 77 Ferwerda, Kornelis, later Meint J. Weidenaar Anjum 98 B 214 Ferwerda, Trijntje H. Anjum 44 B 234 Florison, Lourentius Niawier 39 B 748 Fockens, Kornelis J. Metslawier 60a Fokkema, Fokke Pieters Ee 49 C 403 Fokkema, Joh. H. Oostrum26 A 66 Fokkema, Reinder J. Morra 37 D 640 Gaasterland, Dirk Ee 41 C 682 Gaasterland, Jacob M. Oostrum16 B 418a Gaasterland, Sijtze K. Engwierum 77a D 458 Gaasterland, Tjibbe K. Engwierum 42 D 238a Gaasterland, wed. Korn. K. Paezens 59 A 702 Gaasterland, Ytzen K. Metslawier 22a Ganzinga, Evert Gerkes Ee 42 C 179 Ganzinga, Gerke J. Ee 67 C 268 Geertsema, Theunis Lioessens 16a D 195 Gerben Pieters Anjum 131 B 204 Glinstra, Philippus T. Anjum 193 B 691 Glinstra, wed. Tjeerd Ee 116 C 32 Gorter, Jacob R. Ee 90 B 532 Goudberg, Hendrik J. Metslawier 8 Goudberg, Japke Harmens Paezens 97 A 682 Graaf, Gelt K. de Oostrum15b B 541 Graaf, Jan J. de 13
 13. 13. Lioessens 25 D 186 Graaf, Sijke en Beitske T. de Anjum 47 B 230 Greijdanus, Jentje S. Metslawier 34 Grijpstra, Lammert Thijssens Paezens 38 A 452 Groen, Aant B. Paezens 68 A 516 Groen, Ale Paezens 17a A 583 Groen, Ale J. Paezens 49 A 481 Groen, Durk M. Paezens 17 A 581 Groen, Marten K. Paezens 42 A 458 Groot, Douwe J. de Metslawier 35 Groot, Haebeltje Piers de Paezens 76 A 543 Groot, Jan J. de Paezens 83 A 720 Groot, Klaas de Aalzum 14 A 648 Groot, Tjeerd de Metslawier 60 Groot, Tjeerd Jantjes de Paezens 23 A 528 Groot, wed. Hendrik J. de Paezens 86 A 565 Groot, wed. Jan H. de Paezens 36 A 715 Groot, Wijtze J. de Ee 89 C 230 Groustra, wed. Ype Engwierum 51a D 950a Guldenarm, Jan H. Oostrum15a B 531 Haaf, Willem F. ten Lioessens 52 D 869 Haaijema, Klaas P. Jouswier 9 C 328 Haaima, Wijtze B. Engwierum 54 D 591 Haakma, Jan G. Engwierum 58 D 199 Haakma, Klaas G. Anjum 1 D 882 Haaksma, Jacob W. Anjum 109 B 174 Haaksma, Klaas F. Anjum 62 B 130 Haaksma, Klaas U. Anjum 54 B 142 Haaksma, Klaas W. Anjum 52 B 225 Haaksma, Sjoukje K. Anjum 187 B 688 Haan, Hattum P. de Ee 16 C 431 Haan, Marten M. de Nijkerk 27a A 9a Haan, Mient de, later Frans F. Erich Nijkerk 91 A 198 Haan, Mient R. de (later) Anjum 169 B 660 Haan, Pieter H. de Metslawier 12 Haan, Syke Ates de Lioessens 53 D 872 Haas, Pieter de Ee 28 C 684 Haijema, Meindert Aalzum 3 A 617 Haistra, Romke P. Ee 116 C 32 Hamersma, Roelof (later) Metslawier 9 Hamersma, Roelof Weits Ee 85 C 238 Hamersma, Weit R. Nijkerk 34 A 25 Hamstra, Dirk Y. Engwierum 67 D 231 Haren, Sikke R. van Metslawier 34a Haringa, Tjipke Jans Paezens 30 A 506 Harmens, Dirk Paezens 76 A 544 Hartgers, Johannes Nijkerk 64 A 86 Hartmans, Pope D. Nijkerk 50 A 90 Hartmans, wed. Dirk D. Morra 18 D 615 Havenga, Pieter J. (later) 14
 14. 14. Morra 16 D 617 Havenga, Tjipke J. (later) Ee 89 C 230 Havinga, Andries J. Lioessens 52 D 869 Havinga, Klaas J. Morra 33 D 643 Havinga, Pieter J., later: Blom, wed. Hans J. Anjum 42 B 236 Havinga, Riekele J. Lioessens 12 D 224 Heemstra, Jacob K. Nijkerk 68 A 68 Heemstra, Jan K. Engwierum 47 D 243 Heerenga, Jan Nijkerk 47 A 91 Heeringa, Aukje L. Nijkerk 65 A 85 Heeringa, Gerrit J. Anjum 86a B 256 Heeringa, Marten T. Morra 36 D 638 Heeringa, Sake T. Nijkerk 79 A 41 Heeringa, wed. Gerben Nijkerk 72 A 61 Heeringa, Ype J. (later) Nijkerk 93a A 3 Heeringa, Ype J. later Klaas F. Rosier Nijkerk 44 A 74 Heerma, Enneus W. Nijkerk 49 A 87 Heerma, Wigger Anjum 179 B 675 Heide, Douwe J.v.d. Anjum 101 B 211 Heikema, Jacob P. Aalzum 40 A 572 Helder, Hermanus Engwierum 46 D 974 Helder, Jan H. Aalzum 51 A 865 Helder, Pieter Ee 108b C 167 Helder, Trijntje Metslawier 34b Hellema, Jantje Pieters Aalzum 36 A 607 Hellinga, Sijbren Metslawier 18 Heltjes, Thomas Jans Ee 92 C 241 Hemminga, Gerrit A. Anjum 202 B 703 Hemminga, wed. A. Aalzum 72 A 487 Hemsen, Jan Anjum 60 B 135 Hemsing, Johan C. Ee 65 C 255 Hendriksma, Klaas A. Ee 109a B 177 Hendriksma, wed. Alle H. Metslawier 44 Herberg, Anne Takes van der Anjum 51 B 226 Herberg, Jan T.v.d. Nijkerk 33 A 23 Herberg, Pieter S.v.d. Niawier 49 B 744 Herberg, Sake J.v.d. Anjum 70 B 223 Herberg, Taeke P.v.d. Aalzum 29 A 625 Heslinga, Gerrit A. Metslawier 55 Heslinga, Taekle Abes (later) Aalzum 67a A 882 Hettema, Klaas W. Anjum 103 B 210 Hibma, Christoffel Nijkerk 48 A 85 Hibma, Renze W. Ee 65 C 255 Hiemstra, Aaltje P. Engwierum 36 D 255 Hiemstra, Andries P. Oostrum41 A 251 Hiemstra, Bienze S. Nijkerk 72 A 61 Hiemstra, Doetje Nijkerk 86 A 280 Hiemstra, Jan M. 15
 15. 15. Engwierum 45 D 241 Hiemstra, Jan P. Aalzum 70 A 494 Hiemstra, Pieter S. Lioessens 20 D 203 Hiemstra, wed. Tiete K. Ee 38 C 213 Hoefhamer, Pieter M. Ee 38 C 213 Hoefhamer, wed. Melis P. Nijkerk 42 A 69 Hoek, Harit E. van der (later) Nijkerk 79 A 41 Hoek, Harrit v.d., later Anne T. Poutsma Metslawier 30 Hoekstra, Aaltje Tiekes Anjum 98b B 216 Hoekstra, Bartel J. Engwierum 41 D 237 Hoekstra, Doetze N. Engwierum 71 D 229 Hoekstra, Durk M. Nijkerk 22a B 8 Hoekstra, Everhardus K. Engwierum 70 D 976 Hoekstra, Foeke J. Paezens 36 A 716 Hoekstra, Hendrik F. Engwierum 22 D 303 Hoekstra, Hendrik U. Engwierum 53 D 79 Hoekstra, Hillebrand N. Engwierum 66 D 223 Hoekstra, Jacob J. Engwierum 49 D 991 Hoekstra, Jacob S. Engwierum 78b D 483 Hoekstra, Jan K. Ee 17 C 432 Hoekstra, Jan M. Ee 22 C 458 Hoekstra, Jan R. Niawier 53 B 232 Hoekstra, Jasper H. Jouswier 10 C 376 Hoekstra, Johannes J. Ee 102c B 142 Hoekstra, Lolle T. Morra 32 D 644 Hoekstra, Louw S. (later) Lioessens 23 D 188 Hoekstra, Lubbert S. Nijkerk 20 B 12 Hoekstra, Reinder K., later Jan F. Winia Morra 32 D 644 Hoekstra, S (??) Ee 102b B niet Hoekstra, Theunis L. Engwierum 63 D 213 Hoekstra, Tjeerd R. Engwierum 63 D 213 Hoekstra, wed. Egle N. Morra 24 D 653 Hoekstra, wed. Simon Ee 104a B 81 Hofman, Auwert T. Ee 107 B 53 Hofman, Hendrik T. Ee 102a B 71 Hofman, Jacob T. Ee 100 B 265 Hofman, Jan T. Morra 29 D 647 Hofman, Kornelis J. Engwierum 36 D 251 Hofman, wed. Taeke L. Anjum 84 B 260 Hofstra, Wieger L. van Lioessens 47 D 854 Holdinga, Gerrit Ee 73b C 271 Holdinga, Minne J. Anjum 95 B 218 Holwerda, Eelke J. Metslawier 4 Holwerda, Eelke Jacobs Nijkerk 14 B 316 Holwerda, Henne P. Lioessens 8 D 269 Holwerda, Jacob E. Niawier 3 B 674 Holwerda, Jacob J. Nijkerk 18 B 76 Holwerda, Jacob T. 16
 16. 16. Engwierum 49 D 991 Holwerda, Jan J. Engwierum 58 D 199 Holwerda, Joh. J. Engwierum 25b D 297 Holwerda, Pieter J. Niawier 34 B 765 Holwerda, Pope J. Anjum 29a B 537 Holwerda, Renze W. Engwierum 50 D 987 Holwerda, Sijbe W. Anjum 80a B 120 Holwerda, Sijtze D. Nijkerk 46 A 84 Holwerda, Sjouke T. Nijkerk 56 A 112 Holwerda, Thomas T. Nijkerk 22 B 6 Holwerda, Tjepke G. (later) Nijkerk 94 A 2 Holwerda, Tjipke G., later Ype J. Jousma Oostrum43a B 75 Holwerda, wed. Durk M. Anjum 118a B 199 Holwerda, wed. Hans W. Paezens 34 A 490 Holwerda, wed. Jacob H. Engwierum 33 D 153 Holwerda, wed. Jan J. Engwierum 62 D 970 Holwerda, wed. Meine J. Nijkerk 40 B 80 Holwerda, Wiebe H. Lioessens 6 D 921 Holwerda, Ype J. Engwierum 11 D 691 Hoog, Sijtze E. de Oostrum18 B 378 Hoog, wed. Rimmeren S. van Engwierum 65 D 215 Hoog, Wijtze E. de Morra 33 D 643 Hooghiem, Andries G. Morra 48 C 125 Hooghiem, Gerrit A. Metslawier 53 Hoogterp, Hyltje Wytzes (later) Engwierum 51 D 185 Houten, Anne J. van Engwierum 19 D 295 Houten, Renze A. van Anjum 131 B 204 Huitema, Take K. Engwierum 62a D 971 Huizen, Marten J. van Lioessens 39 D 927 Huizinga, Jan R. Ee 108b C 167 Huizinga, Renze J. Lioessens 22 D 189 Huizinga, Sievert S. Lioessens 46 D 855 Huizinga, wed. Liebe S. Lioessens 45 D 850a Huizinga, wed. Renze J. Metslawier 52 Hulstra, Bokke Arjens Ee 111 C 105 Humalda, Egle J. Aalzum 62 A 750 Humalda, Frans Metslawier 22b Idsardi, Eelke Idses Ee 3 D 503 Idsardi, Ids W. Metslawier 45 Idsardi, Tjalling Eelkes Anjum 80 B 121 Iedema, Brant J. Anjum 151 B 596 Iedema, Harke P. Lioessens 10 D 412 Iedema, Jan P. Nijkerk 31 A 16 Iedema, Tjitske J. Wetzens11a C 833 Jaarla, Dirk P. Engwierum 27b D 321 Jaarsma, Adriaan W. Morra 50 C 88 Jaarsma, Frans Aalzum 56 A 717 Jaarsma, Pieter L. Anjum 97 B 201 Jacobsma, Folkert J. 17
 17. 17. Anjum 102 B 202 Jacobsma, Jacob F. Engwierum 40 D 236 Jager, Jan D. de Niawier 18 B 713 Jager, Johannes P. Engwierum 51 D 185 Jan Harkes, wed. Ee 30a C 676 Jannema, Marten E. Ee 90 B 532 Jansma, Abraham Wetzens9 C 615 Jansma, Abraham S. Paezens 8 A 571 Jansma, Dirk H. Nijkerk 73 A 59 Jansma, Jan Niawier 10 B 712 Jansma, Jan J. Nijkerk 77 A 55 Jansma, Jan K. (later)ook J.J.Zuidema Nijkerk 59 A 106 Jansma, Joike Paezens 79 A 550 Jansma, Meindert H. Ee 77 C 253 Jansma, Sijbren L. Paezens 55 A 467 Jansma, wed. Jan H. Nijkerk 72 A 61 Jansma, wed. Sjoerd K. Anjum 85 B 257 Jelsma, Ynze D. Ee 104 B 30 Jeltema, Jacob M. Lioessens 41 D 841 Jeltema, Jelte D. Lioessens 28 D 194 Jeltema, Wiebe D. Engwierum 9 D 692 Jensma, Jan G. Paezens 89 A 618 Jetze Geerts Ee 108a C 169 Jilderda, Gosse J. Ee 108c C 166 Jilderda, Jan G. Anjum 121 B 194 Jilderda, wed. Lolke J. Niawier 24 B 757 Jong, Aarent A. de Aalzum 43 A 575 Jong, Andries de Niawier 8 B 707 Jong, Ate de Jouswier 12 C 324 Jong, Doede B. de Metslawier 29 Jong, Jan Annes de Wetzens11 C 621 Jong, Jan J. de Anjum 153 B 455 Jong, Jan K. de Nijkerk 25 A 7 Jong, Klaas J. de Aalzum 70 A 494 Jong, Klaas S. de Paezens 62 A 524 Jong, Kornelis A. de Paezens 50 A 483 Jong, Martje en Jinke W. de Paezens 23 A 529 Jong, Nutte A. de Morra 56 D 687 Jong, Pieter J. de Paezens 53 A 470 Jong, Pieter J. de Aalzum 57 A 713 Jong, Pieter S. de Lioessens 39b D 894 Jong, Siebren A. de Paezens 5 A 605 Jong, Sijtze G. de Anjum 122 B 185 Jong, Sjoerd S. de Paezens 80 A 719 Jong, Sjouke G. de Jouswier 1 C 263 Jong, Tjerk A. de Paezens 89 A 618 Jong, Tjerk A. de Anjum 38 B 63 Jong, Tjerk R. de Paezens 35 A 489 Jong, wed. Age N. de Paezens 85 A 560 Jong, wed. Gerhardus S. de 18
 18. 18. Anjum 146 B 623 Jong, wed. Klaas E. de Paezens 28 A 508 Jong, wed. Sijbe K. de Lioessens 56 D 874 Jong, Wopke A. de Paezens 76a A 708 Jong, Wybren K. de Metslawier 55 Jong, Ynske de Nijkerk 93 A 4 Jongeling, Tjeerd Nijkerk 40 B 80b Jongsma, Ate J. Nijkerk 93a A 3 Jongsma, Renze Niawier 50 B 768 Jouksma, Anne J. Niawier 40 B 741 Jouksma, Antje Niawier 35 B 762 Jouksma, Rendert J. Niawier 9 B 708 Jouksma, wed. Jan J. Morra 1 D 536 Jousma, Anne T. Nijkerk 94 A 2 Jousma, Ype J. (later) Nijkerk 32 A 19 Jousma, Ype, later Berend J. Zuidema Ee 103b B 539 Joustra, Jitze J. Anjum 109a B 175 Kampstra, Jan T. Nijkerk 74 A 58 Kampstra, Wijbren Aalzum 22 A 659 Kapp, Antoon Anjum 161 B 652 Katsma, Bote S. Aalzum 21 A 656 Katsma, Douwe S. Engwierum 7 D 696 Katsma, Liepke P. Niawier 52a B 775 Katsma, Sijbe S. Ee 85 C 238 Katsma, wed. Simon Morra 45 D 684 Keegstra, Kornelis H. en Vries, Geert R. de Anjum 170 B 667 Keegstra, Renze H. Engwierum 33 D 153 Keegstra, Siebe H. Ee 12 D 891 Keegstra, wed. Hessel R. Engwierum 32 D 148 Keekstra, Joh. K. Engwierum 39a D 234 Keekstra, Klaas K. Engwierum 31a D 979 Keekstra, Sijtze K. Morra 42 D 925 Kempenaar, Hein G. Morra 25 D 650 Kempenaar, Ruurd G. Ee 89 C 230 Kennema, Jan E. Ee 15 C 427 Kennema, Kornelis J. Ee 43b C 190 Kerkstra, wed. Abelonus F. Ee 30a C 676 Keuning, Hendrik P. Ee 84 C 239 Kiestra, Jan J. Lioessens 58 D 876 Kingma, Antje J. Metslawier 1 Kingma, Eelze Arjens Anjum 14 D 318 Kingma, Eelze L. Engwierum 86 D 582 Kingma, Gerrit A. Nijkerk 21 B 2 Kingma, Jacob J. Nijkerk 45 A 82 Kingma, Jacob J. Engwierum 28 D 284 Kingma, Jan G. Anjum 135 B 83 Kingma, Jelle L. Metslawier 8 Kingma, Menze Lieuwes (later) Anjum 36 B 58 Kingma, Minne J. 19
 19. 19. Nijkerk 81b A 718 Kingma, wed. Douwe J. Niawier 38 B 764 Kingma, wed. Jan D. Lioessens 23 D 188 Kingma, wed. Menne J. Anjum 4 B 455 Kingma, Ype J. Metslawier 50a Kits, Tjebbe Pieters (later) Lioessens 56 D 874 Klaas Douwes Aalzum 63 A 802 Klaver, Klaas U. Morra 51 C 94 Kleffens, Gerhardus v. Morra 10 D 594 Kleffens, wed. P.T. van Oostrum20 B 386 Kleistra, Simon J. Metslawier 30 Klim, Johannes Teekes Aalzum 73 A 490 Klim, Johs. Paezens 31 A 504 Klim, wed. Faber P. Paezens 97a A 685 Klimstra, Fokke P. Metslawier 5 Klimstra, Klaas Douwes Lioessens 4 D 133 Klimstra, Taeke P. Lioessens 32a D 906 Kloosterman, Jan J. Metslawier 39 Kloosterman, Renze Willems Niawier 47b B 716 Kloostra, Eeltje S. Niawier 6 B 913 Kloostra, Pieter S. Niawier 15a B 445 Kloostra, Sieger Niawier 50a B 769 Kloostra, Siemen P. Aalzum 80 A 342 Kloostra, Sijmen Anjum 149 B 619 Kloppenburg, Jan W. Niawier 29 B 778 Knoop, Hendrik Anjum 43 B 235 Knoops, Pieter G. Nijkerk 58 A 109 Koezema, Anne F. Niawier 11 B 709 Koezema, Hans F. Metslawier 34a Koezema, Hans Thomas Metslawier 41 Koezema, Jan Thomas (later) Niawier 16 B 892 Koezema, Pieter F. Metslawier 30 Koezema, Wytze Thomas Anjum 162 B 653 Kok, Teunis T. Metslawier 33 Kok, Tjerk Durks Engwierum 55 D 192 Kooi, Drewis H. Engwierum 25b D 297 Kooi, Gerrit F.v.d. Oostrum25 B 514 Kooi, Hedzer K.v.d. Metslawier 16 Kooi, Johannes Klazes van der Jouswier 4 C 253 Kooi, wed. Tjeerd K.v.d. Anjum 162 B 653 Kooij. wed. Folkert J.v.d. Ee 84 C 239 Kooistra, Alle G. Engwierum 27b D 322 Kooistra, Anne E. Lioessens 12a D 919 Kooistra, Durk J. Anjum 207 B 782 Kooistra, Fokke B. Paezens 1 A 396 Kooistra, Gerrit E. Ee 108c C 166 Kooistra, Joh. P. Nijkerk 81a A 206 Kooistra, Marten J. Lioessens 51 D 868 Kooistra, Pieter D. Ee 107 B 53 Kooistra, Rendert P. 20
 20. 20. Niawier 38 B 764 Kooistra, Trijntje Engwierum 72 D 221 Kooistra, wed. Eit P. Aalzum 2 A 616 Koopmans, Gerben H. Nijkerk 24 A 6 Koopmans, Sijbe J. Morra 42 D 929 Korf, Ybeltje R. Nijkerk 17 B 75 Koudenburg, Aatze B. Paezens 35 A 489 Koudenburg, wed. Marten B. Engwierum 18 D 99 Kragt, Liepke P. Aalzum 24 A 929 Kramer, Leendert Morra 15 D 918 Krijgstra,wed.Gerrit(??)(doorgehaald) Nijkerk 36 A 28 Krol, Jan L. Metslawier 31 Krol, Sybe Johannes Aalzum 26 A 637 Kroon, Philip Niawier 16 B 893 Kuiper, Jan S. Paezens 74 A 539 Kuiper, Marten D. Aalzum 21 A 656 Kuipers, Dirk F. Metslawier 31a Kuipers, Eeltje Jans Anjum 92 B 247 Kuipers, Jan O. Lioessens 15 D 198 Kuipers, Jitze E. Anjum 156 B 1069 Kuipers, Menze J. Ee 70 C 266 Kuipers, Romke J. Metslawier 12 Kuipers, Sieger Jans Aalzum 34 A 609 Kuitert, Tjalling Engwierum 20 D 294 Landmeijer, Gerrit P. Engwierum 64 D 214 Landstra, Klaas A. Jouswier 5 C 252 ledig Lioessens 34 D 51 ledig Niawier 40 B 741 ledig Ee 5 C 549 Ledigh, later: Tibstra, Renze M. Engwierum 8 D 759 Leenburg, Brant J. Ee 95 C 247 Leeuw, Anne de Nijkerk 95 A 108 Lei, Beitske G. Ee 31 C 229 Lei, wed. Pieter J. Morra 55 C 117 Levi, Gerrit S. Paezens 39 A 454 Lolkema, Abraham Engwierum 53 D 78 Loonstra, Frans H. Engwierum 25 D 300 Loonstra, Hendrik F. Ee 91 B 534 Loonstra, Jan J. Ee 33a C 682 Loonstra, Joh. J. Ee 23 C 454 Loonstra, wed. Wiltje J. Paezens 96 A 688 Luinstra, Sjouke G. Nijkerk 34 A 24 Luinstra, wed. Bouwe Anjum 168 B 659 Luitjes, Albert Engwierum 76 D 984 Maassen, Jan Harm van Paezens 63 A 525 Mebius, Ds. Metslawier 57 Meer, Jan Pieters van der Jouswier 10 C 376 Meer, Leendert K.v.d. Anjum 87 B 1076 Mei, Gaatze R.v.d. Anjum 194 B 692 Mei, wed. Reinder v.d. 21
 21. 21. Aalzum 28 A 626 Meijer, wed. Jan Nijkerk 62 A 94 Meindersma, Bokke E. Ee 27 C 407 Meindersma, Fetze E. Paezens 26 A 511 Meindersma, Lieuwe E. Ee 88 C 689 Meindersma, Meindert E. Paezens 6 A 599 Meindersma, Nutte E. Paezens 67 A 518 Meindersma, Pieter E. Ee 30 C 690 Meindersma, Pieter F. Ee 44 C 674 Meindersma, wed. Douwe E. Anjum 96 B 217 Meindersma, wed. Wigger E Morra 14 D 917 Meindersma, Wijbe J. Paezens 18 A 584 Meindersma, Wiltje J. Oostrum33 A 190 Meindertsma, Jan P. Niawier 42 B 737 Meindertsma, Meindert P. Ee 80 C 251 Meindertsma, Pieter M. Oostrum38 A 260 Meinema, wed. Hoite J. Anjum 11a D 904 Meinsma, Bendert M. Paezens 20 A 709 Meinsma, Jan H. Paezens 86a niet Meinsma, Jelle B. Paezens 2 A 372 Meinsma, Klaas B. Anjum 58 B 138 Meinsma, Lammert Paezens 77 A 703 Meinsma, Neerke R. (??) Anjum 58 B 138 Meinsma, Sijtze Paezens 60 A 498 Meinsma, wed. Jan B. Paezens 58 A 495 Meinsma, wed. Romke J. Nijkerk 11 B 124 Meinsma, Willem R. Ee 94 C 245 Meirink, Bartel F. Engwierum 26 D 311 Meirink, Fokke Engwierum 78 D 954 Meirink, Joh. B. Oostrum2 B 461 Mellema, Douwe M. Oostrum7 B 414 Mellema, Douwe S. Engwierum 27 D 312 Mennema, Menne F. Metslawier 15 Menninga, Klaaske Heerkes Wetzens6 C 835 Meulen, Freerk v.d. Aalzum 13 A 660 Meulen, Hendrik v.d. Aalzum 13 A 660 Meulen, Hillebrand v.d. Aalzum 37 A 890 Meulen, Melle K. v.d. Nijkerk 73 A 59 Meulen, Pieter L. van der (later) Nijkerk 11 B 124 Meulen, Pieter L.v.d. Engwierum 2 D 779 Meulen, Popke J.v.d. Aalzum 23 A 646 Meulen, wed. v.d. Aalzum 61 A 752 Miedema, Andries G. Aalzum 67 A 475 Miedema, Anne Anjum 99 B 213 Miedema, Bodes B. Metslawier 34a Miedema, Bokke Sapes Aalzum 83 A 420 Miedema, Hendrikus Anjum 113 B 186 Miedema, Lieuwe J. Niawier 35 B 762 Miedema, Reindert K. Metslawier 11 Miedema, Sytze Sapes 22
 22. 22. Aalzum 77 A 402 Miedema, wed. Marten Wetzens4 C 644 Miedema, Wopke F. Niawier 41 B 743 Minnema, Douwe D. Niawier 27 B 750 Minnema, Hijlke K. Niawier 5 B 700 Minnema, Jan M. Niawier 47a B 718 Minnema, Jasper D. Niawier 32 B 772 Minnema, Louw H. Niawier 56 B niet Minnema, Louw H. Niawier 23 B 755 Minnema, Sjoerd D. Ee 50 C 377 Mokma, Jan G. Aalzum 59 A 774 Mokma, wed. Lieuwe Engwierum 1 D 801 Mokma, Wijbe J. Anjum 188 B 687 Moltmaker, Hiltje W. Anjum 107 B 163 Monsma, Jan. F. Anjum 48 B 1057 Monsma, Janke T. Anjum 111 B 172 Mossel, Ale T.v.d. Metslawier 61 Mossel, Harmen Thomas van der Ee 29 C 688 Mossel, Jelle F.v.d. Ee 59 C 206 Mossel, Thomas H. Metslawier 57 Mosselman, Thomas (later) Niawier 7 B 706 Mulder, Albert Engwierum 12 D 684 Nauta, Abe J. Morra 23 D 652 Nauta, Jan C. Engwierum 19 D 302 Nauta, Renze K. Morra 40a D 934 Nauta, Wed. R. (later) Morra 32 D 644 Nauta, wed. Renze, later: Hoekstra, S(??) Engwierum 5a D 762 Nicolai, Sjoerd L. Ee 92 C 241 Nicolai, wed. Ruurd G. Oostrum24 A 912 niet bewoond Anjum 105 B 158 Nonhebel, J.A.C. Engwierum 50 D 986 Noordhuis, Bartele J. Oostrum31 A 129 Nutma, Sjoek M. Ee 61 C 258 Nutma, wed. Jitze M. Ee 55 C 202 Oberman, Carel C. Ee 76a B 205 Obma, Geert F. Ee 82 C 249 Obma, Jacob H. Engwierum 60 D 203 Obma, wed. Hendrik J. Nijkerk 1 B 420 onbewoond Morra 21 D 611 Oosterling, Anne D. (later) Paezens 46 A 476 Oosterling, Douwe T. Paezens 4 A 656 Oosterling, Tjipke D. Paezens 17a A 582 Oosterling, wed. Hendrik Paezens 27 A 510 Oosterling, wed. Hendrik T. Nijkerk 82 A 203 Oostra, Joh. Y. Ee 45 C 192 Oven, Jacob D.v.d. Aalzum 19 A 653 Ozinga, Frans J. Anjum 143 B 351 Ozinga, Jan F. Anjum 181 B 678 Ozinga, Marijke F. 23
 23. 23. Anjum 150 B 574 Ozinga, Rienkje T. Engwierum 43 D 992 Ozinga, Sikke T. Aalzum 22 A 659 Ozinga,Jogchum J. Paezens 78 A 549 Paezens, Ate J. Ee 26 C 443 Pafforaad, Jelle G. Anjum 116 B 206 Pal, Gerben L.v.d. Aalzum 34 A 609 Pallas, Harmen Nijkerk 14 B 316 Pas, Wijtze S.v.d. Nijkerk 42 A 69 Pausinga, Tjerk R. Morra 24 D 653 Pausma, wed. Doede Anjum 28 B 536 Pettinga, Freerk E. Anjum 161 B 652 Pettinga, wed. E. Metslawier 61 Pilat, Menze Jans Paezens 10 A 574 Pilat, wed. Jan Metslawier 40 Plantenga, Nicolaas Nijkerk 26 A 8 Ploeg, Bauke B. van der (later) Nijkerk 9 B 131 Ploeg, Bauke T.v.d., later Gerrit H. de Zwart Ee 102 B 320 Ploeg, Folkert W.v.d. Metslawier 22a Ploeg, Gabe Siedses van der Lioessens 37 D 826 Ploeg, Gerhardus P.v.d. Nijkerk 35 A 26 Ploeg, Grietje P.v.d. Paezens 88 A 616 Ploeg, Harmen E.v.d. Lioessens 32 D 905 Ploeg, Jan F.v.d. Morra 31 D 645 Ploeg, Jan G.v.d. Paezens 8 A 571 Ploeg, Jilles G.v.d. Lioessens 18b D 205 Ploeg, Jouke B.v.d. Ee 102a B 71 Ploeg, Lieuwe K.v.d. Lioessens 27 D 193 Ploeg, Sape B.v.d. Wetzens7 C 650 Ploeg, wed. Willem D.v.d. Aalzum 66 A 474 Ploegsma, Bienze W. Aalzum 69 A 884 Ploegsma, Jan H. Ee 42a C 181 Ploegsma, wed. Folkert R. Oostrum9 B 410 Poelstra, Bokke W. Engwierum 53 D 77 Pompstra, Jitze P. Anjum 178 B 843 Pors, Jan B. Paezens 32 A 503 Post, Aant K. Paezens 41 A 457 Post, Kornelis M. Paezens 61 A 499 Post, Marten M. Aalzum 16 A 650 Posthuma, Hendrik F. Nijkerk 61 A 96 Posthumus, Bote S. Metslawier 31 Posthumus, Jacob Sakes Metslawier 37 Posthumus, Roelof Jacobs Nijkerk 41 A 35 Posthumus, wed. P. Engwierum 57a D 198 Postma, Freerk F. Anjum 77 B 238 Postma, Iebele T. Anjum 123 B 184 Postma, Jelle T. Metslawier 34a Postma, Sipkje Klazes Anjum 23 B 39 Postma, Thomas J. 24
 24. 24. Morra 38 D 638 Postma, Tjalling Aalzum 28 A 630 Postmus, Freerk Anjum 102 B 202 Postmus, Iede Nijkerk 23 A 5 Postmus, Jan F. Anjum 120 B 195 Postmus, Jan J. Oostrum5 B 419 Postmus, Kei H. Anjum 114 B 177 Postmus, Kornelis W. Niawier 11 B 709 Postmus, Ouwe Aalzum 42 A 574 Postmus, Pieter W. Anjum 15a D 330 Postmus, Schelte V. Niawier 19 B 715 Postmus, Sieds J. Anjum 130 B 205 Postmus, wed. Ede A. Anjum 114 B 177 Postmus, Willem M. Nijkerk 66 A 76 Postumus, Jan Nijkerk 79 A 41 Poutsma, Anne T. (later) Nijkerk 42 A 69 Poutsma, Anne, later Harrit E. vd Hoek Aalzum 21 A 656 Prins, Tjerk S. Engwierum 69 D 230 Proost, Klaas H. Ee 47 C 677 Raadsma, Hendrik Nijkerk 38 A 31 Raffinus, H. Ee 107a B 52 Raskers, Jantje G. Morra 43 D 630 Rast, Harrit T. Morra 11 D 625 Reddingius, Ds. Aalzum 26 A 638 Reder, Carel Metslawier 7 Reiding, Dirk Jans Morra 3 D 660 Reiding, Jacob J. Lioessens 40 D 840 Reiding, Jan J. Morra 40a D 934 Reiding, Jan J. en wed R.Nauta(later) Metslawier 50a Reiding, Jan Jans Nijkerk 39 A 38 Reigersberg, L.A.C. Anjum 134 B 268 Renzema, Durk H. Anjum 79 B 122 Renzema, Harmen M. Anjum 112a B 169 Renzema, Hendrik H. Anjum 49 B 1057 Renzema, Renze H. Lioessens 59 D 880 Renzema, Simon H. Aalzum 23 A 646 Richter, wed. J. Lioessens 46 D 855 Riemersma, Jouke J. Nijkerk 88 A 322 Riemersma, Riemeren A. Anjum 10 D 281 Rijpersma, Minne A. Niawier 43 B 735 Rijpma, Enneus P. Nijkerk 10 B 128 Rijpma, Enneus P. Anjum 56 B 141 Rijpma, Sijbrand Niawier 38 B 764 Rijpstra, Gerben J. Ee 89 C 230 Rijpstra, Hendrik Engwierum 81 D 562 Rijpstra, Hotze P. Anjum 86a B 256 Rijpstra, Jan P. Aalzum 33 A 613 Ringnalda, wed. AE Aalzum 20 A 655 Rintjema, Sjoerd M. Engwierum 27a D 318 Rispens, wed. Renze W. 25
 25. 25. Aalzum 53 A 560 Ritsma, Hermanus Anjum 198 B 700 Robroch, Folkert M. Engwierum 4 D 769 Romar, Ale P. Engwierum 70 D 977 Roos, Auke H. de Engwierum 73 D 227 Roos, Tjalling H. de Lioessens 39a D 927 Rosendal, Sieger W. Morra 53 C 15 Rosier, Geert F. Morra 55 C 116 Rosier, Jacob F. Anjum 73 B 245 Rosier, Jacob S. Nijkerk 93a A 3 Rosier, Klaas F. (later) Nijkerk 99 A 62 Rosier, Klaas F., later Ruurd Torenmans Ee 73c C 271 Ruisch, Gerrit W. Ee 98 B 222 Ruisch, Willem D. Metslawier 36 Rypersma, Barber Harmens Metslawier 50 Rypstra, Abe Niawier 51 B 770 Saadsma, Kornelis Aalzum 63 A 802 Sadelaar, Lammert P. Anjum 127 B 181 Sakema, wed. Kornelis J. Ee 1 D 608 Schaaf, Marten J.v.d. Anjum 118 B 200 Schaaf, wed. Jacob J.v.d. Anjum 118 B 200 Schaaf, wed. Joh. E.v.d. Engwierum 5 D 763 Schaaf, wed. Tjeerd J.v.d. Ee 51a C 273 Schaaf, Wieger J.v.d. Aalzum 55 A 708 Schaafsma, Gooitze F. Morra 35 D 637 Schaafsma, Sjoerd Niawier 33 B 767 Scheepstra, Daniel J. Niawier 46 B 717 Scheepstra, Lieuwe J. Aalzum 28 A 629 Schonenburg, Theunis Morra 20 D 612 School, Jan van der (doorgehaald) Paezens 85a A 564 School, Pietje en Saapke J. vd Aalzum 34 A 609 Schregardus, Gosse Aalzum 37a A 922 Schregardus, Jan Aalzum 48 A 569 Schregardus, Rienk Ee 72b C 263 Schreiber, Gerben J. Ee 67 C 268 Schreiber, Jacob G. Ee 39 C 692 Schreiber, Koenraad J. Ee 76 B 199 Schuringa, Joh. Ee 37 C 215 Schuringa, Wieger J. Anjum 104 B 208 Sekema, Joh. J. Engwierum 35 D 168 Siccama, Geert J. Engwierum 38 D 371 Siccama, Jan G. Metslawier schip Siedsma, Dedde Klazes Anjum 33 B 506 Siedsma, Douwe K. Metslawier 61 Siedsma, Klaas Douwes Nijkerk 63 A 717 Sijbenga, Tjeerd J. Engwierum 23 D 304 Sijbesma, Meindert B. Oostrum11 B 435 Sijtsema, wed. Pieter Oostrum8 B 412 Sijtsma, Daniel K. 26
 26. 26. Anjum 24a B 47 Sijtsma, Daniel S. Nijkerk 100 Bnieuw Sijtsma, Foeke D. Engwierum 42 D 238a Sijtsma, Harmen H. Ee 54 C 201 Sijtsma, Jan H. Anjum 93 B 192 Sijtsma, Jan L. Ee 86a C 235 Sijtsma, Joh. J. Anjum 5 D 392 Sijtsma, Minne L. Anjum 25 A 258 Sijtsma, Pieter S. Niawier 1 C 514 Sijtsma, Sake H. Nijkerk 101 B 917 Sijtsma, Sieds B. (later) Anjum 2 D 910 Sijtsma, Sieds L. Anjum 56 B 141 Sijtsma, Sijtze O. Nijkerk 67 A 75 Sijtsma, Tjeerd W. Anjum 67 B 1065 Sijtsma, Tjibbe O. Nijkerk 96 A 1 Sijtsma, Wed. Dirk F. (later) Nijkerk 21 B 2 Sijtsma, wed. Dirk F., later Jan P. Sjoordema Ee 64 C 256 Sijtsma, wed. Hendrik S. Nijkerk 66 A 78 Sijtsma, wed. Ids L. Morra 42 D 923 Sijtsma, wed. Lieuwe F. Anjum 91 B 248 Sijtsma, wed. Oebele S. Ee 93 C 242 Sikkema, Fokke G. Paezens 57 A 491 Sikkema, Jan Nijkerk 26 A 8 Simon, wed. Hendrik A., later Dirk B. Visser Morra 52 C 54 Sinia, Gerrit J. Nijkerk 16 B 173 Sinia, Gerrit S. Aalzum 82 A 388 Sinia, Sjolle J. Morra 52 C 54 Sinia, Thomas G. Anjum 9 D 157 Sinia, Tomas R. Engwierum 27 D 312 Sjoeks, Pieter P. Morra 27 D 651 Sjoerdsma, Goitzen Morra 42 D 923 Sjoerdsma, Pieter S. Ee 91 B 534 Sjoerdsma, Sjoerd P. Morra 5 D 929 Sjoerdsma, Sjoerd S. Ee 36 C 216 Sjoerdstra, Pieter B. Jouswier 11 C 321 Sjoerdstra, Tjiske B. Jouswier 2 C 260 Sjoerdstra,Wepke B. Nijkerk 80a A 230 Sjoorda, Dirk K. Nijkerk 21 B 2 Sjoordema, Jan P. (later) Nijkerk 91 A 198 Sjoordema, Jan P., later Mient R. de Haan Anjum 124 B 183 Sjoordema, Lieuwe J. Nijkerk 97 A 17 Sjoordema, Pieter J. (later) Anjum 107a B 164 Sjoordema, Tiete L. Anjum 27 B 523 Slager, Lolke L. Paezens 19 A 535 Slager, wed. Jan H. Metslawier 17 Slagman, Aarent Ee 108b C 167 Slagman, wed. Freerk J. 27
 27. 27. Anjum 78 B 239 Slagter, Jan S. Niawier 54 B 204 Slagter, Pieter J. Anjum 129 B 179 Slagter, wed. Siebren J. Anjum 205 B 748 Slaper, Paulus H. Ee 28 C 684 Sloot wed. Thijs R. Anjum 110 B 173 Sloot, Jan S. Ee 20 C 436 Sloot, wed. Jan R. Engwierum 32 D 148 Sloterdijk, Pieter D. Engwierum 58 D 199 Sloterdijk, Tjeerd D. Engwierum 78 D 954 Sloterdijk, Yme D. Engwierum 33a D 173 Smedema, Ale J. Ee 106 B 33 Smedema, Hendrik T. Engwierum 53 D 76 Smedema, Jan A. Engwierum 79a D 354 Smedema, Johannes A. Morra 5 D 929 Smedema, wed. Geert J. Ee 49 C 403 Smeding, Jan K. Ee 55 C 202 Smeding, Klaas J. Anjum 184 B 1071 Smeding, Lieuwe J. Ee 72 C 261 Smeding, wed. Jan K. Lioessens 2 D 126 Sminia, Uilke F. Lioessens 3 D 128 Sminia, wed. Folkert K. Nijkerk 101 B 908 Smit, Tjise L. (later) Anjum 81 B 117 Smits, Doede T. Anjum 139 B 276 Smits, Gerrit J. Aalzum 41 A 573 Smits, Jan S. Anjum 65 B 148 Smits, Klaas H. Anjum 139 B 276 Smits, Uilke J. Anjum 139 B 276 Smits, wed. Jacob J. Aalzum 37a A 922 Smits, wed. Jan Anjum 93 B 192 Sonnema, Fedde A. Anjum 82 B 264 Sonnema, Jan A. Anjum 73 B 245 Sonnema, Sjoerd F. Anjum 116 B 206 Sonnema, wed. Jacob. F. Ee 46 C 656 Spengler, Jhr. J.G.F. van Aalzum 33 A 613 Spijnhout, Johs. Anjum 108 B 168 Spoelstra, Jan G. Engwierum 13 D 681 Spriensma, Reinder T. Ee 63 C 260 Sprietsma, Lucas Ee 66 C 254 Steeg, Wijtze B.v.d. Paezens 68 A 515 Steegstra, Anne Anjum 100 B 212 Steen, Hendrik L. Aalzum 28 A 630 Steenstra, Bauke Oostrum15a B 531 Steffens, wed. Jan G. Morra 4 D 928 Steiger, Lieuwe J. Metslawier 14 Stern, Johan Cristiaan Frederik Lioessens 24 D 185 Sterveling, Ette N. Anjum 72 B 220 Stevan, Johan H. Paezens 25 A 513 Stiemsma, Klaas Y. Nijkerk 92 A 50 Stiemsma, Sijbren 28
 28. 28. Anjum 113 B 186 Stiemstra, Eelke P. Oostrum28 A 32 Stiemstra, wed. Jantje K. Ee 108 B 279 Stiemstra, Ysbrand P. Morra 9 D 598 Stienstra, Bauke Aalzum 61 A 752 Streekstra, Iede K. Morra 15 D 918 Swaagman, Berend Nijkerk 32 A 18 Sweitser, Jurjen Metslawier 32 Sytsma, Jan Lieuwes Niawier 24 B 757 Sytsma, Jorrit S. Metslawier 48 Talma, Jacoba Geertruida Niawier 4 B 636 Talsma, Eelke H. Niawier 47 B 731 Talsma, Geert S. Niawier 17 B 896 Talsma, Hinne O. Niawier 22 B 739 Talsma, Ouwe H. Metslawier 59 Talsma, Tryntje Hinnes Ee 69 C 265 Tamboezer, Ynske B, en Diaconiearmen Oostrum18 B 378 Tamminga, Marten A. Oostrum20 B 386 Tamminga, Reindert T. Ee 40a C 221 Tamminga, Tamme T. Lioessens 38a D 837 Tamminga, Teeke L. Lioessens 11 D 276 Tamsma, Arjen E. Nijkerk 96 A 1 Teerda, Hendrik M. Oostrum18a B 396 Teerda, Jan H. Morra 16 D 617 Teerda, wed. Menze, later: Havenga, Tjipke J. Anjum 128 B 180 Teertstra, Bote Y. Anjum 127 B 181 Terberger, Hendrik Jouswier 7 C 356 Terpstra, Berend J. Ee 113 C 70 Terpstra, Berend W. Anjum 28 B 536 Terpstra, Douwe J. Oostrum18 B 378 Terpstra, Hedser O. Nijkerk 101 B 908 Terpstra, Hijlke O., later Tjisse L. Smit Metslawier 41 Terpstra, Hylke Ouwes Anjum 34 B 55 Terpstra, Joh. W. Ee 110 C 142 Terpstra, Joh. W. Metslawier 9 Terpstra, Johannes Wiebrens Anjum 28 B 536 Terpstra, Jouke J. Engwierum 59 D 201 Terpstra, Pieter J. Oostrum35 A 226 Terpstra, wed. Broer W. Jouswier 2 C 260 Terpstra, wed. Joh. B. Ee 105 B 29 Terpstra, Willem B. Anjum 32a B 507 Terpstra, Willem J. Metslawier 24 Teyens, Zwaantje Dirks van Anjum 195 B 696 Tibma, Folkert M. Anjum 133 B 297 Tibma, wed. Siebren M. Anjum 133 B 297 Tibma, Wiebren M. Ee 25 C 448 Tibstra, Joh. M. Anjum 118a B 199 Tibstra, Kornelis T. 29
 29. 29. Ee 19 C 435 Tibstra, Renze M, later: Douma, Jacob E. Ee 5 C 549 Tibstra, Renze M. (later) Ee 54 C 201 Tibstra, Renze S. Paezens 5 A 605 Tijtsma, Meindert P. Nijkerk 29 A 14 Tilkema, Douwe P. Nijkerk 35 A 27 Tilkema, Tjeerd T. Nijkerk 28 A 11 Tilkema, wed. Pieter D. Paezens 51 A 474 Tillema, Roelof A. Nijkerk 32 A 20 Tillema, Trijntje A. Morra 26 D 649 Tilma, wed. Fopke P. Anjum 24 B 49 Tilstra, Harke F. Morra 6 D 605 Tilstra, Hesseltje S. (later) Morra 6 D 605 Tilstra, Jacob S. Morra 6 D 605 Tilstra, Sieds J. later: Hesseltje S. Nijkerk 34 A 24 Toremans, Andries D. (later) Nijkerk 99 A 62 Torenmans, Ruurd (later) Nijkerk 22 B 6 Torensma, Andries D., later Tjepke G. Holwerda Nijkerk 26 A 8 Torensma, Ruurd D., later Bauke B. vd Ploeg Anjum 45 B 233 Triemstra, Jan J. Morra 34 D 640b Triemstra, Jouke B. Lioessens 48 D 856 Triemstra, Roelof B. Metslawier 30b Tuinder, Jacob Johannes Ee 70 C 266 Tuinen, Wessel G. van Anjum 81 B 117 Turkstra, Hendrik Anjum 200 B 701 Turkstra, Jouwert R. Niawier 39 B 748 Uitstroom, Take Lioessens 16 D 197 Valda, Geert Paezens 68 A 517 Valda, Pieter Metslawier 40 Veen, Ybele Geerts van der (later) Wetzens10 C 612 Veendorp, wed. Gerrit A. Morra 7 D 602 Veenstra, Brant S. Paezens 94 A 693 Veenstra, Siemen Morra 40 D 633 Veer, Gerrit B.v.d. Engwierum 67 D 231 Veerman, Dina L. Anjum 69 B 1064 Velda, Tiete L. Lioessens 58 D 876 Velde, Andries, J.v.d. Paezens 27 A 510 Velde, Eibert G.v.d. Engwierum 25 D 300 Velde, Harke M.v.d. Anjum 45 B 233 Velde, Lolkjen J.v.d. Anjum 86a B 256 Velde, Menze J.v.d. Anjum 141 B 347 Velde, Pieter J.v.d. Ee 1 D 608 Velde, wed. Hijlke M.v.d. Metslawier 10 Velding, Freerk Kornelis Oostrum23 A 71 Velding, Kornelis J. Ee 61 C 258 Veldkamp, Hendrik Aalzum 6 A 620 Veldkamp, Hendrik L. 30
 30. 30. Anjum 71 B 222 Veldkamp, Joh. N. Niawier 47 B 730 Vellinga, Auke K. Engwierum 59 D 201 Veltman, Hendrik G. Ee 112 C 74 Venema, Gerben K. Metslawier 20 Venema, Harmen Gerbens (later) Anjum 127 B 181 Venema, Trijntje Nijkerk 6 B 914 Verwerda, Doede J. Engwierum 68 D 232 Verwerda, Gerrit S. Engwierum 80 D 569 Verwerda, Gooitzen S. Metslawier 11 Viersen, Jelle Dirks (later) Anjum 6 D 248 Viersen, Ype O. Aalzum 39 A 604a Vink, Hendrik H. Engwierum 25a D 299 Visser, Albert L. Nijkerk 84 A 255 Visser, Alle L. Engwierum 20 D 294 Visser, Anne A. Paezens 33 A 502 Visser, Ate J. Paezens 22 A 530 Visser, Ate P. Nijkerk 26 A 491 Visser, Dirk B. Nijkerk 14 B 316 Visser, Dirk B., later Eeltje H. Elzenga Metslawier 51 Visser, Durk Minnes Lioessens 42 D 849 Visser, Freerk J. Niawier 14 B 597 Visser, Gosse S. Metslawier 20 Visser, Jacob Feddes Anjum 19 B 4 Visser, Jan J. Paezens 54 A 469 Visser, Jan P. Anjum 164 B 655 Visser, Jan V. Paezens 28 A 508 Visser, Jan W. Ee 91 B 534 Visser, Joh. P. Paezens 33 A 502 Visser, Johannes A. Anjum 125 B 190 Visser, Klaas J. Engwierum 25a D 299 Visser, Klaas W. de Paezens 34 A 490 Visser, Kornelis P. Paezens 45 A 462 Visser, Kornelis T. Nijkerk 27a A 9a Visser, Lutske Paezens 51 A 474 Visser, Pieter J. Ee 34 C 224 Visser, Renze W. Anjum 125a niet Visser, Siemen M. Engwierum 44 D 239 Visser, Sippe T. Paezens 98 A 679 Visser, Tjeerd P. Paezens 66 A 520 Visser, wed. Eelze Paezens 29 A 722 Visser, wed. Haije K. Engwierum 27 D 312 Visser, wed. Jasper J. Ee 61 C 258 Visser, wed. Lieuwe S. Ee 43 C 183 Visser, wed. Pieter W. Ee 89 C 230 Visser, wed. Pieter W. Ee 53a C niet Visser, wed. Renze P. Paezens 7 A 570 Visser, wed. Tiete E. Ee 71 C 264 Visser, wed. Wiebe P. 31
 31. 31. Lioessens 31 D 181 Visser, Willem J. Niawier 52 B 771 Vlasma, Klaas G. Niawier 45 B 720 Vlasma, Klaas H. Anjum 40 B 68 Vlasma, Louw G. Niawier 44 B 721 Vlasma, wed. Hendrik K. Engwierum 44 D 239 Vlasman, wed. Andries J. Lioessens 17 D 191 Vliet, Jacob v.d. Aalzum 46 A 578 Vliet, Oeble F. van Metslawier 34a Voor, Theunis Roelofs Engwierum 78 D 954 Vries, Aaltje Durks de Oostrum34 A 194 Vries, Bauke D. de Oostrum40 A 250 Vries, Bote B. de Oostrum34 A 194 Vries, Douwe B. de Aalzum 49 A 568 Vries, Durk J. de Engwierum 78 D 954 Vries, Durk R. de Paezens 83 A 720 Vries, Eeltje de Morra 56 D 687 Vries, Geert J. de en Bouma, Klaas J. Morra 45 D 684 Vries, Geert R. de en Keegstra, Kornelis H. Metslawier 13 Vries, Gerben Gerbens de Aalzum 28 A 630 Vries, Gerrit G. Ee 64 C 256 Vries, Hantje A. de Niawier 47a B 718 Vries, Harmen D. de Nijkerk 21 B 2 Vries, Hendrik de Lioessens 42 D 849 Vries, Hijlke J. de Nijkerk 93 A 4 Vries, Jacob A. de (later) Nijkerk 72 A 61 Vries, Jacob A. de, later Ype J. Heeringa Oostrum43 A 186 Vries, Jacob B. de Anjum 188 B 687 Vries, Jacob K. de Oostrum6 B 371 Vries, Jan B. de Nijkerk 41 A 35 Vries, Jan de Metslawier 29 Vries, Jan Durks de (later) Aalzum 44 A 576a Vries, Jan F. de Paezens 4 A 656 Vries, Jan J. de Metslawier 53 Vries, Jan Jans de Paezens 64 A 523 Vries, Jan P. de Morra 39 D 913 Vries, Jelle P. de Engwierum 3 D 3 Vries, Joh. J. de Nijkerk 59 A 106 Vries, Johannes M. de Paezens 86 A 565 Vries, Johannes P. de Nijkerk 83 A 197 Vries, Minkes Niawier 21 B 726 Vries, Pier J. de Paezens 86 A 565 Vries, Pieter J. de Nijkerk 59 A 106 Vries, Pieter M. de Nijkerk 60 A 99 Vries, Rense H. de (later) Aalzum 7 A 621 Vries, Siemen P. de Niawier 7 B 706 Vries, Tiete de Nijkerk 60 A 99 Vries, Tjepke J. de (later) 32
 32. 32. Oostrum13 B 528 Vries, Tjerk B. de Lioessens 35 D 1 Vries, wed. Eede J. de Ee 52 C 276 Vries, wed. Jan G. de Nijkerk 94 A 2 Vries, wed. Klaas de Nijkerk 96 A 1 Vries, wed. Tjipke de, later wed. Dirk F. Sijtsma Paezens 40 A 456 Vries, Wijtze A. de Engwierum 65a D 222 Vriesema, Fedde P. Aalzum 38 A 605a Vriesema, Iebe Ee 95 C 247 Vriesema, Marten P. Aalzum 59 A 774 Vriesema, Pieter Anjum 74 B 244 Wagen, Ate A.v.d. Anjum 94a B 193 Wagen, Jacob A.v.d. Lioessens 40a D 893 Wagenaar, Jan H. Lioessens 26 D 192 Wal, Albert J.v.d. Anjum 46 B 78 Walda, Rients A. Nijkerk 32 A 20 Walsma, Neeltje T. Metslawier 34b Walstra, Eetske Jaatjes Ee 91 B 534 Wasman, wed. Pieter Ee 100 B 265 Weg, Dirk W.v.d. Engwierum 39 D 235 Weg, Durk T.v.d. Oostrum15b B 541 Weg, Feike J.v.d. Oostrum21a A niet Weg, Hendrik W.v.d. Ee 59a C 207 Weg, wed. Joh. L.v.d. Engwierum 39 D 235 Weg, wed. Tjeerd D.v.d. Ee 82 C 249 Weide, Bouwe J.v.d. Oostrum22 A 104 Weide, Gerrit H.v.d. Oostrum29 A 49 Weide, Harmen G.v.d. Oostrum1 B 486 Weide, Jacob H.v.d. Ee 103 B 127 Weide, Sjoed G.v.d. (sic.) Anjum 74 B 244 Weidenaar, Durk D. Anjum 175 B 845 Weidenaar, Durk M. Niawier 36 B 761 Weidenaar, Hendrik Anjum 190 B 693 Weidenaar, Hessel D. Nijkerk 32 A 21 Weidenaar, Jan D. Nijkerk 19 B 77 Weidenaar, Meint J. (later) Anjum 175 B 845 Weidenaar, Renze M. Anjum 84 B 260 Weidenaar, wed. Taeke Ph. Ee 56 C 203 Weiland, Willem Niawier 37 B 760 Wendt, Doede de Niawier 30 B 774 Wendt, Doede H. de(zie Buurt 1 nr.13) Anjum 45 B 232 Wendt, Lammert G. de Metslawier 45 Wenning, Janke Heermens Aalzum 37 A 890 Werff, Nanne van der Aalzum 31 A 623 Werff, wed. Wytze v.d. Anjum 89 B 254 Werksma, Jacob J. Anjum 26 B 517 Werksma, Lieuwe J. Lioessens 57 D 875 Werkstra, Joh. T. Paezens 15 A 580 Wester, Freerk 33
 33. 33. Nijkerk 72 A 61 Westerhof, Jan E. Lioessens 21 D 202 Westra, Anne L. Ee 76 B 200 Westra, Douwe L. Ee 48 C 195 Westra, Floris L. Metslawier 19 Westra, Haukje Botes Aalzum 4 A 618 Westra, Jan J. Niawier 9 B 708 Westra, Klaas T. Jouswier 4 C 253 Westra, Lieuwe F. Wetzens2 C 631 Westra, Pieter A. Jouswier 1 C 263 Westra, Pieter L. Lioessens 14 D 68 Westra, Simon J. Morra 43 D 630 Westra, wed. Anne A. Wetzens7 C 650 Westra, wed. Anne W. Lioessens 38 D 926 Westra, wed. Lieme A. Niawier 20 B 724 Westra, wed. Pieter W. Ee 84 C 239 Westra, wed. Yde F. Morra 44 D 629 Westra, Wiebe A. Metslawier 53 Wibalda, Durk Pieters Morra 18 D 615 Wibalda, Jacob P., later: Havenga, Pieter J. Morra 30 D 646 Wibalda, Jakob P. (later) Metslawier 30b Wibalda, Jenze Pieters (later) Anjum 83a B 161 Wielen, Durk J.v.d. Engwierum 29 D 127 Wieren, Klaas W. van Engwierum 73a D 220 Wieringa, Jouke P. Morra 39 D 913 Wieringa, Jouke S. Morra 38 D 638 Wieringa, Pieter S. Engwierum 61 D 211 Wieringa, Renze S. Nijkerk 71 A 63 Wiersma, Beert D. Ee 34 C 224 Wiersma, Coop Niawier 19 B 714 Wiersma, Daniel T. Wetzens15 B 551 Wiersma, Dirk F. Anjum 84 B 260 Wiersma, Douwe Morra 7 D 602 Wiersma, Douwe S. Engwierum 36a D 973 Wiersma, Gaatze S. Nijkerk 75 A 57 Wiersma, Gosling D. Nijkerk 53 A 103 Wiersma, Grietje Lioessens 42 D 849 Wiersma, Hiltje O. Anjum 183 B 682 Wiersma, Jan K. Metslawier 31a Wiersma, Jan Laas Ee 117a B 1 Wiersma, Jan M. Aalzum 60 A 776 Wiersma, Jasper D. Morra 38 D 638 Wiersma, Jelle L. Anjum 132a B 178 Wiersma, Jetze D. Oostrum38 A 260 Wiersma, Jitze R. Ee 41a C 178a Wiersma, Joh. S. Nijkerk 100 Bnieuw Wiersma, Klaas Wetzens14 B 578 Wiersma, Klaas F. Ee 117 C 26 Wiersma, Klaas J. 34
 34. 34. Metslawier 30 Wiersma, Lieme Ottes Oostrum21 A 114 Wiersma, Oege R. Wetzens17 B 531 Wiersma, Rienkje F. Ee 63 C 260 Wiersma, Sijbren M. Ee 68 C 267 Wiersma, Take M. Wetzens7 C 650 Wiersma, Tjalling D. Anjum 142 B 350 Wiersma, Tjeerd B. Nijkerk 5 B 316 Wiersma, Wijtze W. Niawier 15 B 445 Wiersma, Willem Paezens 72 A 724 Wieukstra, Nanne B. Wetzens16 B 529 Wijbenga, Andries J. Ee 89a C 231 Wijkstra, Jan G. Niawier 20 B 724 Wijma, Age A. Anjum 113a B 187 Wijma, Hendrik A. Engwierum 32 D 148 Wijma, Wopke A. Aalzum 50 A 567 Wijngaarden, Koene P. Aalzum 11 A 641 Wijngaarden, Pieter K Niawier 28 B 905 Wijtsma, Jan F. Nijkerk 27 A 9 Wilde, Christiaan J. de Nijkerk 69 A 67 Wilman, Everhardus Ee 43b C 190 Wilman, Jacob F. Nijkerk 78 A 43 Wilman, Johannes T. Ee 109 C 136 Wilman, Opt J. Nijkerk 51 A 119 Winia, Jan F. Nijkerk 20 B 12 Winia, Jan F. (later) Nijkerk 100 B nieuw Winia, Pope F. Metslawier 38 With, Jan Minnema van Haersma de Oostrum19 B 390 Witteveen, Harmen J. Metslawier 23a Witteveen, Jacobus Nicolaas Metslawier 14 Witteveen, Jacobus Nicolaas (later) Metslawier 26 Witteveen, Jouwert Oostrum4 B 421 Witteveen, wed. Jan F. Anjum 148 B 570 Wobma, Grietje K. Anjum 22 B 25 Wobma, Pieter K. Nijkerk 82 A 204 wordt niet bewoond Lioessens Schip Woud, Bauke J.v.d. Lioessens 33 D 54 Woud, Harmen M.v.d. Morra 16 D 617 Woud, Jan v.d. Lioessens 56 D 874 Woud, Mient v.d. Morra 27 D 651 Woud, Oebele M. vd (later) Morra 16 D 617 Woud, wed. Aldert v.d. (doorgehaald) Ee 45 C 192 Wouda, Berend P. Ee 28 C 684 Wouda, Jan S. Anjum 20 B 3 Wouda, Siebren S. Metslawier 50 Wouda, Sipke Berends (later) Ee 90a B 533 Wouda, wed. Broer H. Morra 18 D 614 Woude, Oebele v.d., later: Berghuistra, Tjerk Anjum 182 B 679 Woudstra, Klaas I. 35
 35. 35. Lioessens 27 D 193 Woudwijk, Cornelis T. Lioessens 47 D 854 Woudwijk, Harke F. Lioessens 30 D 183 Woudwijk, Johannes T. Metslawier 22 Woudwijk, Johannes Teunis Wetzens1 C 632 Ynia, Jan J. Nijkerk 9 B 132 Zaadsma, Pieter J. Ee 37 C 215 Zaag, Dirk G.v.d. Ee 53 C 277 Zandman, Harmen D. Ee 57 C 204 Zandman, wed. D. H. Anjum 191 B 689 Zanten, Roelof N. van Morra 47 C 124 Zee, Geert W.v.d. Paezens 40 A 456 Zee, Gooitzen S.v.d. Ee 7 D 948 Zevinga, Bote Y. Anjum 76 B 242 Zijlstra, Beert G. Anjum 29a B 537 Zijlstra, Cornelis C. Aalzum 23 A 646 Zijlstra, Dirk Engwierum 27a D 320 Zijlstra, Durk T. Engwierum 76a D 969 Zijlstra, Eebe B. Ee 91 B 534 Zijlstra, Feike D. Ee 94 C 245 Zijlstra, Gerlof Y. Morra 20 D 612 Zijlstra, Gijsbert L. Lioessens 50 D 867 Zijlstra, Harmen G. Ee 48a C 660 Zijlstra, Jan D. Aalzum 68 A 527 Zijlstra, Jan J. Oostrum17 B 399 Zijlstra, Jan J. Engwierum 24 D 306 Zijlstra, Jan T. Nijkerk 79a A 42 Zijlstra, Jeike G. Wetzens13a C 843 Zijlstra, Reitze G. Engwierum 53 D 81 Zijlstra, wed. Jan M. Engwierum 6 D 695 Zijlstra, wed. Taeke T. Ee 41a C 178a Zijlstra, wed. Tjeerd D. Anjum 83a B 161 Zijlstra, Wiebe B. Anjum 98a B 215 Zijlstra, Wijtze M. Morra 5 D 929 Zon, wed. Pieter D.v.d. Nijkerk 32 A 19 Zuidema, Berend J. (later) Nijkerk 73 A 59 Zuidema, Berend J., later Pieter L. vd Meulen Oostrum15 B 431 Zuidema, Jan B. Nijkerk 77 A 55 Zuidema, Jan J., later ook Jan K. Jansma Ee 41a C 177 Zuidema, wed. Hessel J. Ee 35 C 219 Zuidhoff, Jan J. Aalzum 58a A 739 Zwaan, Gerben T. v.d. Aalzum 58b A 757 Zwaan, Jan G. v.d. Engwierum 38a D 369 Zwaanstra, Lourens B. Morra 46 C 122 Zwart, Andries H. Nijkerk 60 A 99 Zwart, Dirk A., later Rense H. de Vries Nijkerk 57 A 111 Zwart, Dirk D., later Pieter H. Zwart 36
 36. 36. Nijkerk 73 A 59 Zwart, Gerrit Nijkerk 9 B 131 Zwart, Gerrit H. de (later) Engwierum 45 D 241 Zwart, Jacob G. Nijkerk 55 A 101 Zwart, Pieter D. Nijkerk 57 A 111 Zwart, Pieter H. (later) Nijkerk 93 A 4 Zwart, Pieter H., later Jacob A. de Vries Nijkerk 52 A 114 Zwart, wed. Andries D. Nijkerk 41 A 35 Zwart, wed. Dirk Ee 90a B 533 Zwart, wed. G. Ee 22a C 679 Zweep, Bauke van der (later) Ee 18 C 434 Zweep, Geert A.v.d. 37
 37. 37. BUURTMEESTERS: (Buurtmeester > bm) (Adjunct > adj) AALZUM 1e buurt Louw R. van Assen bm Hendrik Drukker adj 2e buurt Hermanus Ritsma bm P. Helder adj 3e buurt Joh. J. Richter bm Dedde Bierma adj ANJUM 1e buurt Jan Y. Botma bm Geert J. Eisenga adj 2e buurt Lolke L. Slager bm Pieter D. Dijkstraadj 3e buurt Uilke Smits bm Jan Kloppenburg adj 4a buurt Eelke U. Buwalda bm Pieter H. de Haan adj 4b buurt Lieuwe J. Miedema bm Renze Weidenaar adj 5e buurt Jan M. Smeding bm Jan J. Douma adj 6e buurt Klaas H. Smidts bm Sytse Meinsma adj 7e buurt Bodes R. Miedema bm Gerrit S. Bouma adj 8e buurt Christoffel Hibma bm Auke D. Douma adj 9e buurt Jan L. Bandsma bm Paulus S. Bouma adj 10e buurt Jan A. Donga bm Jan A. Sonnema adj EE 1e buurt Meindert R. Douma bm Gerben P. Dijkstra adj 2e ,, Sake Botma bm Gerke Ganzinga adj 3e ,, Jacob J. Bergmans bm Justus Buma adj 4e ,, Geert T. Obma bm Meindert Meindersma adj 5e ,, Joh. J. Douma bm Fokke G. Sikkema adj 6e ,, Tjalling J. Alberda bm Ruurd Terpstra adj ENGWIERUM 1e buurt Jan G. Jensma bm Geert J. Bierma adj 2e ,, Gerrit P. Landmeyer bm Pieter Sjoeks adj 3e ,, Geert Sikkema bm Take L. Hofman adj 4e ,, Jan Heeringa bm Sikke Osinga adj 5e ,, Jacob H. Obma bm H. Bremer adj 6e ,, Eebe B. Zijlstra bm Abe Nauta adj JOUSWIER En buurt Tjerk A. de Jong bm Beernt J. Terpstra adj LIOESSENS 1e buurt Pieter T. Klimstra bm Jacob E. Holwerda adj 2e buurt J. v.d. Vliet bm Siev. Huizinga adj 3e buurt Jacob H. de Boer bm Jan A. Huizinga adj 4e buurt P. Kooistra bm Siemen Rinsema adj 38
 38. 38. METSLAWIER 1e buurt(Ropta) A. Slagman bm E. Ganzinga adj later: Ganzinga Visser 2e buurt (Reidswal) L. Muk bm Jacob Visser adj later: A. vd Herberg H.H. Dijkstra 3e buurt (Dwars) Pieter Bos bm Jan Brouwer adj later: Hulstra P. Bos MORRA 1e buurt J. Nauta bm A.J. Alberda adj 2e buurt Wiebe Meindersma bm Jan J. Alberda adj 3e buurt J. Boersma bm Sijbe Blom adj later: G. v.d. Veer 4e buurt Geert de Vries bm Ands. H. Zwart adj later: Korn. Botma NIAWIER 1e buurt Jan T. Wijtsma bm Jacob Holwerda adj 2e buurt Frans Erich bm L.H. Minnema adj 3e buurt Jan J. Jansma bm Auke K. Vellinga adj NIJKERK 1e buurt Feije Dijkstra bm Wijtze W. Wiersma adj 2e buurt Lieuwe A. Faber bm J. Sweitser adj 3e buurt Jan F. Postmus bm Hendr. A. Simon adj 4e buurt M. Bakker bm W.D. Heerma adj 5e buurt Bokke Meindersma bm P.G. Zijlstra adj 6e buurt Anthony Blom bm B. Wiersma adj 7e buurt Jan M. Hiemstra bm Douwe Kingma adj OOSTRUM 1e buurt Jan B. Zuidema bm Jacob J. van Bierum adj 2e buurt Durk M. Holwerda bm Tjiske S. Boersma adj 3e buurt Broer W. Terpstra bm Johs. D. Dijkstra adj PAZENS 1e buurt Theunis J. Pilat bm Ype L. Douma adj 2e buurt Meindert G. Douma bm Jan H. Meinsma adj 3e buurt Klaas Stiemsma bm Pieter E.Meindersma adj 4e buurt Pieter S. Feenstrabm Jan F. Dijkstra adj WETSENS 1 buurt P.P. Boersma bm Eeltje Boersma adj 39
 39. 39. 40
 40. 40. DORP AALZUM DRIE BUURTEN 1e Buurt Aalzum 1 A 602 Assen, Louw R. van Aalzum 8 A 631 Bouma, Oeds H. Aalzum 5 A 615 Dijkstra, Andries W. Aalzum 10 A 640 Feddema, Pieter Aalzum 3 A 617 Haistra, Romke P. Aalzum 2 A 616 Koopmans, Gerben H. Aalzum 6 A 620 Veldkamp, Hendrik L. Aalzum 7 A 621 Vries, Siemen P. de Aalzum 4 A 618 Westra, Jan J. Aalzum 11 A 641 Wijngaarden, Pieter K Aalzum 12 A 661 Assen, Hermanus van Aalzum 13 A 660 Meulen, Hillebrand v.d. Aalzum 13 A 660 Meulen, Hendrik v.d. Aalzum 22 A 659 Ozinga, Jogchum J. Aalzum 22 A 659 Rapp, Antoon Aalzum 22 A 659 Bekker, Hendrik Aalzum 21 A 656 Boomsma, Rienk Aalzum 21 A 656 Dijkstra, Menze Aalzum 21 A 656 Kuipers, Dirk F. Aalzum 21 A 656 Katsma, Douwe S. Aalzum 21 A 656 Prins, Tjerk S. Aalzum 20 A 655 Rintjema, Sjoerd M. Aalzum 19 A 653 Ozinga, Frans J. Aalzum 18 A 652 Dijkstra, Jogchum M. Aalzum 16 A 650 Posthuma, Hendrik F. Aalzum 15 A 649 Boonstra, Harmen Aalzum 14 A 648 Groot, Tjeerd de Aalzum 23 A 646 Zijlstra, Dirk Aalzum 23 A 646 Richter, wed. J. Aalzum 23 A 646 Boonstra, Albert Aalzum 23 A 646 Meulen, wed. v.d. Aalzum 24 A 929 Kramer, Leendert Aalzum 25 A 639 Braaksma, Ynze Aalzum 26 A 637 Kroon, Philip Aalzum 26 A 638 Reder, Carel Aalzum 27 A 635 Boersma, Douwe J. Aalzum 28a A 628a Ek, Pieter van Aalzum 28 A 626 Meijer, wed. Jan Aalzum 28 A 629 Schonenburg, Theunis Aalzum 28 A 630 Bouma, Louw J. Aalzum 28 A 630 Steenstra, Bauke Aalzum 28 A 630 Postmus, Freerk Aalzum 28 A 630 Vries, Gerrit G. Aalzum 29 A 625 Heslinga, Gerrit A. Aalzum 30 A 624 Beidschap, Hijlke 41
 41. 41. Aalzum 31 A 623 Dol, wed. Teeke Aalzum 31 A 623 Werff, wed. Wytze v.d. Aalzum 32 A 614 Banga, Jan S. Aalzum 33 A 613 Ringnalda, wed. AE. Aalzum 33 A 613 Spijnhout, Johs. Aalzum 34 A 609 Schregardus, Gosse Aalzum 34 A 609 Kuitert, Tjalling Aalzum 34 A 609 Pallas, Harmen Aalzum 35 A 608 Boersma, Jelmer D. Aalzum 36 A 607 Hellinga, Sijbren Aalzum 37 A 890 Meulen, Melle R. v.d. Aalzum 37 A 890 Werff, Nanne van der Aalzum 37a A 922 Schregardus, Jan Aalzum 37a A 922 Smits, wed. Jan Aalzum 38 A 605a Vriesema, Iebe Aalzum 39 A 604a Vink, Hendrik H. 2e Buurt Aalzum 46 A 578 Vliet, Oeble F. van Aalzum 44 A 576a Vries, Jan F. de Aalzum 43 A 575 Jong, Andries de Aalzum 42 A 574 Postmus, Pieter W. Aalzum 41 A 573 Smits, Jan S. Aalzum 40 A 572 Helder, Hermanus Aalzum 47 A 566 Feenstra, Andries Aalzum 48 A 569 Schregardus, Rienk Aalzum 49 A 568 Vries, Durk J. de Aalzum 50 A 567 Wijngaarden, Koene P. Aalzum 51 A 865 Helder, Pieter Aalzum 53 A 560 Ritsma, Hermanus Aalzum 55 A 708 Schaafsma, Gooitze F. Aalzum 55a A 919 Beuker, Thomas Aalzum 56 A 717 Dijkstra, Lieuwe L. Aalzum 56 A 717 Jaarsma, Pieter L. Aalzum 67a A 882 Hettema, Klaas W. Aalzum 69 A 884 Ploegsma, Jan H. Aalzum 68 A 527 Zijlstra, Jan J. Aalzum 54? A 539 Armhuis, Het 3e Buurt Aalzum 57 A 713 Jong, Pieter S. de Aalzum 58 A 727 Dijkstra, Folkert U. Aalzum 58a A 739 Zwaan, Gerben T. v.d. Aalzum 58b A 757 Zwaan, Jan G. v.d. Aalzum 59 A 774 Mokma, wed. Lieuwe Aalzum 59 A 774 Vriesema, Pieter Aalzum 60 A 776 Wiersma, Jasper D. 42
 42. 42. Aalzum 61 A 752 Streekstra, Iede K. Aalzum 61 A 752 Miedema, Andries G. Aalzum 62 A 750 Bosma, Jacob L. Aalzum 62 A 750 Humalda, Frans Aalzum 63 A 802 Klaver, Klaas U. Aalzum 63 A 802 Sadelaar, Lammert P. Aalzum 67 A 475 Dijkstra, Douwe J. Aalzum 67 A 475 Miedema, Anne Aalzum 66 A 474 Ploegsma, Bienze W. Aalzum 65 A 472 Bierma, Anne I. Aalzum 71 A 488 Douwes, Ds. J. Aalzum 72 A 487 Hemsen, Jan Aalzum 73b A 886 Buwalda, Jacob K. Aalzum 83 A 420 Miedema, Hendrikus Aalzum 82 A 388 Sinia, Sjolle J. Aalzum 81 A 351 Buning, Hendrik Aalzum 80 A 342 Kloostra, Sijmen Aalzum 79 A 397 Cremer, Karst D. Aalzum 77 A 402 Miedema, wed. Marten Aalzum 75 A 404 Banga, Pieter H. Aalzum 74 A 407 Docter, Bote J. Aalzum 73a A 502 Bierma, Dedde I. Aalzum 73 A 490 Dijkstra, Jacob S. Aalzum 73 A 490 Klim, Johs. Aalzum 70 A 494 Hiemstra, Pieter S. Aalzum 70 A 494 Jong, Klaas S. de Opgemaakt door ons Burgemeester en Wethouders van Oostdongeradeel den 22 Aug. 1853. w.g. J.M. van Haersma de With Burgemeester w.g. S. Witteveen Secretaris 43
 43. 43. HET DORP ANJUM TIEN BUURTEN 1e Buurt Anjum 5 D 392 Sijtsma, Minne L. Anjum 7 D 299 Bruin, wed. Andries S. de Anjum 6 D 248 Viersen, Ype O. Anjum 8 D 259 Botma, Engbert Y. Anjum 9 D 157 Sinia, Tomas R. Anjum 10 D 281 Rijpersma, Minne H. Anjum 11 D 282 Dijkstra, Anne F. Anjum 11 D 282 Dijkstra, Minno F. Anjum 11a D 904 Meinsma, Bendert M. Anjum 12 D 289 Faber, Jan J. Anjum 13 D 317 Eisenga, Geert J. Anjum 14 D 318 Kingma, Eelze L. Anjum 15 D 328 Eizinga, Kornelis J.v. Anjum 15a D 330 Postmus, Schelte F. Anjum 16 D 365 Eizinga, Jacob I. van Anjum 17 A 207 Bandstra, Freerk J. Anjum 17 A 207 Bandstra, Sippe J. Anjum 19 B 4 Visser, Jan J. Anjum 20 B 3 Wouda, Siebren S. Anjum 22 B 25 Wobma, Pieter K. Anjum 23 B 39 Postma, Thomas J. Anjum 24a B 47 Sijtsma, Daniel S. Anjum 24 B 49 Dijkstra, wed. Harmen J. Anjum 24 B 49 Tilstra, Harke F. Anjum 21 B 18 Eizinga, wed. Kornelis J. van Anjum 18 B 8 Botma, Jan Y. Anjum 3 B 458 Eisenga, Douwe B. Anjum 4 B 455 Kingma, Ype J. 2e Buurt Anjum 25 A 258 Sijtsma, Pieter S. Anjum 26 B 517 Werksma, Lieuwe J. Anjum 27 B 523 Slager, Lolke L. Anjum 28 B 536 Terpstra, Douwe J. Anjum 28 B 536 Dijk, wed. Sippe J. van Anjum 28 B 536 Douma, Gerben D. Anjum 28 B 536 Terpstra, Jouke J. Anjum 28 B 536 Pettinga, Freerk E. Anjum 28 B 536 Dijkstra, Theunis H. Anjum 28 B 536 Eisenga, Jacob D. Anjum 29 B 540 Dijkstra, Klaas P. Anjum 30 B 542 Dijkstra, Harmen B. Anjum 31 B 1063 Douma, Jacob G. Anjum 29b B 537 Bloijs van Treslong, J.G. 44
 44. 44. Anjum 29a B 537 Zijlstra, Cornelis C. Anjum 29a B 537 Holwerda, Renze W. Anjum 32 B 529 Boelens, Willem M. Anjum 32a B 507 Terpstra, Willem J. Anjum 33 B 506 Siedsma, Douwe K. Anjum 35 B 503 Dijkstra, Douwe U. Anjum 37 B 417 Dijkstra, Pieter D. Anjum 38 B 63 Jong, Tjerk R. de Anjum 36 B 58 Kingma, Minne J. Anjum 34 B 55 Terpstra, Joh. W. 3e Buurt Anjum 146 B 623 Jong, wed. Klaas E. de Anjum 147 B 437 Bruin, Mintje S. de Anjum 147 B 437 Bruin, Klaas S. de Anjum 146a B 434 Eisenga, Renze J. Anjum 153 B 455 Jong, Jan K. de Anjum 152 B 577 Bandstra, Bote J. Anjum 151 B 596 Iedema, Harke P. Anjum 150 B 574 Ozinga, Rienkje T. Anjum 148 B 570 Wobma, Grietje K. Anjum 149 B 619 Kloppenburg, Jan W. Anjum 144 B 355 Bouma, Tjibbe S. Anjum 145 B 354 Dijkstra, Pieter K. Anjum 143 B 351 Ozinga, Jan F. Anjum 142 B 350 Wiersma, Tjeerd B. Anjum 141 B 347 Velde, Pieter J.v.d. Anjum 140 B 376 Beintema, Albert D. Anjum 139 B 276 Smits, Uilke J. Anjum 139 B 276 Smits, Gerrit J. Anjum 139 B 276 Smits, wed. Jacob J. Anjum 133a B 1049 Eisenga, Klaas J. Anjum 133 B 297 Tibma, wed. Siebren M. Anjum 133 B 297 Tibma, Wiebren M. Anjum 134 B 268 Renzema, Durk H. Anjum 138 B 272 Dijkstra, Sippe P. Anjum 135 B 83 Kingma, Jelle L. Anjum 40 B 68 Vlasma, Louw G. Anjum 39 B 91 Douma, Gosse D. Anjum 137 B 106 Eizinga, Ids Jans van 4e Buurt A. Anjum 156 B 1069 Kuipers, Menze J. Anjum 160 B 651 Dijke, Jan P. van Anjum 161 B 652 Pettinga, wed. E. Anjum 161 B 652 Katsma, Bote S. Anjum 162 B 653 Kok, Teunis T. 45
 45. 45. Anjum 162 B 653 Kooij, wed. Folkert J.v.d. Anjum 163 B 654 Dijke, Folkert J. van Anjum 163 B 654 Buwalda, Ulbe E. Anjum 164 B 655 Dijkstra, Pieter A. Anjum 164 B 655 Visser, Jan N. Anjum 165 B 656a Buwalda, Douwe E. Anjum 166 B 656a Buwalda, Eelke U. Anjum 168 B 659 Luitjes, Albert Anjum 169 B 660 Haan, Pieter H. de 4e Buurt B. Anjum 182 B 679 Woudstra, Klaas I. Anjum 181 B 678 Ozinga, Marijke F. Anjum 179 B 675 Heide, Douwe J.v.d. Anjum 178 B 843 Pors, Jan R. Anjum 175 B 845 Weidenaar, Renze M. Anjum 175 B 845 Weidenaar, Durk M. Anjum 174 B 838 Dijk, Jan A. van Anjum 171 B 853 Eizinga, Doede J. van Anjum 170 B 667 Keegstra, Renze H. 5e Buurt Anjum 183 B 682 Wiersma, Jan K. Anjum 186 B 688a Dijk, Johannes H. van Anjum 187 B 688 Haan, Hattum P. de Anjum 188 B 687 Vries, Jacob K. de Anjum 188 B 687 Moltmaker, Hiltje W. Anjum 189 B 1073 Dijk, Anne H. van Anjum 184 B 1071 Smeding, Lieuwe J. Anjum 190 B 693 Weidenaar, Hessel D. Anjum 191 B 689 Zanten, Roelof N. van Anjum 192 B 689 Douwes, Jan F. Anjum 193 B 691 Glinstra, wed. Tjeerd Anjum 193 B 691 Elgersma, Wiebren U. Anjum 194 B 692 Mei, wed. Reinder v.d. Anjum 195 B 696 Tibma, Folkert M. Anjum 198 B 700 Robroch, Folkert M. Anjum 200 B 701 Turkstra, Jouwert R. Anjum 201 B 702 Buwalda, Jan E. Anjum 202 B 703 Hemminga, wed. A. Anjum 198a B 706 Douwes, Jan J. Anjum 206 B 717 Dijk, Harrit A. van Anjum 205 B 748 Slaper, Paulus H. Anjum 207 B 782 Kooistra, Fokke B. 46
 46. 46. 6e Buurt Anjum 46 B 78 Walda, Rients A. Anjum 42 B 236 Havinga, Riekele J. Anjum 43 B 235 Knoops, Pieter G. Anjum 44 B 234 Florison, Laurentius Anjum 45 B 233 Velde, Lolkjen J.v.d. Anjum 45 B 233 Triemstra, Jan J. Anjum 45 B 232 Wendt, Lammert G. de Anjum 46a B 230 Dijk, Pieter J. van Anjum 47 B 230 Greijdanus, Jentje S. Anjum 48 B 1057 Monsma, Janke T. Anjum 49 B 1057 Renzema, Renze H. Anjum 50 B 227 Eizinga, Ids G. van Anjum 51 B 226 Herberg, Jan T.v.d. Anjum 52 B 225 Haaksma, Sjoukje K. Anjum 53 B 224 Douma, Jan G. Anjum 53 B 224 Boitsma, Sijbe D. Anjum 54 B 142 Haaksma, Klaas W. Anjum 56 B 141 Sijtsma, Sijtze O. Anjum 56 B 141 Rijpma, Sijbrand Anjum 57 B 140 Douma, Harmen G. Anjum 58 B 138 Meinsma, Lammert Anjum 58 B 138 Meinsma, Sijtze Anjum 59 B 1054 Dijkstra, Jan J. Anjum 60 B 135 Hemsing, Johan C. Anjum 61 B 133 Bandstra, Jan J. Anjum 62 B 130 Haaksma, Klaas U. Anjum 63 B 129 Coolen, Jean Baptist Anjum 65 B 148 Smits, Klaas H. Anjum 66 B 1066 Douma, Gerben J. Anjum 67 B 1065 Sijtsma, Tjibbe O. Anjum 67 B 1065 Broeksma, Harpes T. Anjum 69 B 1064 Velda, Tiete L. Anjum 1 D 882 Haaksma, Jacob W. Anjum 2 D 910 Sijtsma, Sieds L. 7e Buurt Anjum 70 B 223 Herberg, Taeke P.v.d. Anjum 71 B 222 Veldkamp, Joh. N. Anjum 72 B 220 Bouma, Gerrit S. Anjum 72 B 220 Stevan, Johan H. Anjum 73 B 245 Sonnema, Sjoerd F. Anjum 73 B 245 Rosier, Jacob S. Anjum 93 B 192 Sijtsma, Jan L. Anjum 93 B 192 Sonnema, Fedde A. Anjum 94 B 219 Dijkstra, Douwe K. Anjum 94a B 193 Wagen, Jacob A.v.d. 47
 47. 47. Anjum 95 B 218 Holwerda, Eelke J. Anjum 96 B 217 Meindersma, wed. Wigger E Anjum 98 B 214 Bouma, Gerrit P. Anjum 98 B 214 Ferwerda, Trijntje H. Anjum 98a B 215 Zijlstra, Wijtze M. Anjum 98b B 216 Hoekstra, Bartel J. Anjum 98b B 216 Buwalda, Geert I. Anjum 99 B 213 Miedema, Bodes B. Anjum 100 B 212 Steen, Hendrik L. Anjum 101 B 211 Heikema, Jacob P. Anjum 97 B 201 Jacobsma, Folkert J. Anjum 97 B 201 Broekstra, Klaas T. Anjum 102 B 202 Jacobsma, Jacob F. Anjum 102 B 202 Postmus, Iede 8e Buurt Anjum 103 B 210 Hibma, Christoffel Anjum 104 B 208 Sekema, Joh. J. Anjum 105 B 158 Nonhebel, J.A.C. Anjum 106 B 160 Buma, Feije Anjum 107 B 163 Monsma, Jan. T. Anjum 107a B 164 Sjoordema, Tiete L. Anjum 108 B 168 Spoelstra, Jan G. Anjum 109a B 175 Kampstra, Jan F. Anjum 109 B 174 Haaksma, Klaas F. Anjum 109 B 174 Duinjema, Tiete R. Anjum 110 B 173 Dijk, Menkes, J.v. Anjum 110 B 173 Sloot, Jan S. Anjum 111 B 172 Mossel, Ale T.v.d. Anjum 112 B 171 Bethlehem, Durk J. Anjum 112a B 169 Renzema, Hendrik H. Anjum 116 B 206 Sonnema, wed. Jacob. F. Anjum 116 B 206 Pal, Gerben L.v.d. Anjum 117 B 207 Donga, Jan A. Anjum 118 B 200 Schaaf, wed. Joh. E.v.d. Anjum 118 B 200 Schaaf, wed. Jacob J.v.d. Anjum 118a B 199 Holwerda, wed. Hans W. Anjum 118a B 199 Tibstra, Kornelis T. Anjum 118b B 198 Bouma, Harmen T. Anjum 118c B 197 Dijkstra, wed. Sijtze A. Anjum 118c B 197 Dijkstra, Jan S. Anjum 118c B 197 Dijkstra, Anne S. Anjum 120 B 195 Postmus, Jan J. Anjum 121 B 194 Jilderda, wed. Lolke J. 9e Buurt Anjum 130 B 205 Postmus, wed. Ede A. 48
 48. 48. Anjum 131 B 204 Glinstra, Philippus T. Anjum 131 B 204 Huitema, Take K. Anjum 132 B 203 Elzinga, Hans O. Anjum 132a B 178 Wiersma, Jetze D. Anjum 129 B 179 Slagter, wed. Siebren J. Anjum 128 B 180 Teertstra, Bote Y. Anjum 127 B 181 Sekema, wed. Kornelis J. Anjum 127 B 181 Terberger, Hendrik Anjum 127 B 181 Venema, Trijntje Anjum 126 B 1067 Dijkstra, Pieter B. Anjum 124 B 183 Sjoordema, Lieuwe J. Anjum 123 B 184 Postma, Jelle T. Anjum 122 B 185 Jong, Sjoerd S. de Anjum 122 B 185 Dijkstra, Johannes F. Anjum 92 B 247 Kuipers, Jan O. Anjum 91 B 248 Bouma, Paulus S. Anjum 91 B 248 Bruggen, Jan W. van Anjum 91 B 248 Sijtsma, wed. Oebele S. Anjum 87 B 1076 Mei, Gaatze R.v.d. Anjum 90 B 252 Douma, Auke D. Anjum 88 B 1077 Dijkstra, wed. Wessel W. Anjum 125a niet Visser, Siemen M. Anjum 125 B 190 Boerman, Bote J. Anjum 125 B 190 Visser, Klaas J. Anjum 113a B 187 Bandstra, Jan L. Anjum 113a B 187 Wijma, Hendrik A. Anjum 113 B 186 Miedema, Lieuwe J. Anjum 113 B 186 Stiemstra, Eelke P. Anjum 114 B 177 Postmus, Willem M. Anjum 114 B 177 Postmus, Kornelis W. Anjum 115 B 176 Dijkstra, Bote K. Anjum 115 B 176 Dijkstra, Brant A. 10e Buurt Anjum 74 B 244 Weidenaar, Durk D. Anjum 74 B 244 Wagen, Ate A.v.d. Anjum 75 B 243 Brouwer, Job F. Anjum 76 B 242 Zijlstra, Beert G. Anjum 77 B 238 Postma, Iebele T. Anjum 78 B 239 Slagter, Jan S. Anjum 79 B 122 Renzema, Harmen M. Anjum 80a B 120 Holwerda, Sijtze D. Anjum 80 B 121 Iedema, Brant J. Anjum 81 B 117 Turkstra, Hendrik Anjum 81 B 117 Smits, Doede T. Anjum 82 B 264 Sonnema, Jan A. Anjum 83 B 262 Broekstra, Joh. R. Anjum 83a B 161 Wielen, Durk J.v.d. 49
 49. 49. Anjum 83a B 161 Zijlstra, Wiebe B. Anjum 84 B 260 Wiersma, Douwe Anjum 84 B 260 Weidenaar, wed. Taeke Ph. Anjum 84 B 260 Hofstra, Wieger L. van Anjum 85 B 257 Jelsma, Ynze D. Anjum 89 B 254 Werksma, Jacob J. Anjum 86a B 256 Velde, Menze J.v.d. Anjum 86a B 256 Heeringa, Marten T. Anjum 86a B 256 Rijpstra, Jan P. Opgemaakt door ons Burgemeester en Wethouders van Oostdongeradeel den 22 Aug. 1853. w.g. J.M. van Haersma de With Burgemeester w.g. S. Witteveen Secretaris 50
 50. 50. HET DORP EE ZES BUURTEN 1e Buurt Ee 1 D 608 Velde, wed. Hijlke M.v.d. Ee 1 D 608 Schaaf, Marten J.v.d. Ee 3 D 503 Idsardi, Ids W. Ee 4 D 518 Douma, Meindert R. Ee 8 D 945 Boersma, Anna P. Ee 7 D 948 Zevinga, Bote Y. Ee 9 D 936 Brouwers, Siemen P. Ee 6 D 941 Boer, Arjen J. de Ee 11 D 840 Douma, Jan E. Ee 12 D 891 Keegstra, wed. Hessel R. Ee 13 C 608 Asperen, Jan van Ee 5 C 549 Ledigh, later: Tibstra, Renze M. Ee 14 C 429 Dijkstra, Gerben P. Ee 26 C 443 Pafforaad, Jelle G. Ee 25 C 448 Tibstra, Joh. M. Ee 24 C 450 Douma, Egbert R. Ee 23 C 454 Loonstra, wed. Wiltje J. Ee 22 C 458 Hoekstra, Jan R. Ee 22a C 679 Douma, Jacob E, later: Zweep, Bauke v.d. Ee 21 C 437 Buwalda, Tjipke M. Ee 20 C 436 Sloot, wed. Jan R. Ee 19 C 435 Tibstra, REnze M., later: Douma, Jacob E. Ee 18 C 434 Zweep, Geert A.v.d. Ee 17 C 432 Hoekstra, Jan M. Ee 16 C 431 Haan, Marten M. de Ee 15 C 427 Kennema, Kornelis J. 2e Buurt Ee 27 C 407 Meindersma, Fetze E. Ee 110 C 142 Terpstra, Joh. W. Ee 110a C 130 Dijkstra, Gerben R. Ee 111 C 105 Humalda, Egle J. Ee 111 C 105 Douma, Jan J. Ee 109 C 136 Boersma, Eelke J. Ee 109 C 136 Wilman, Opt J. Ee 109a B 177 Hendriksma, wed. Alle H. Ee 108d C 165 Botma, Sake C. Ee 108c C 166 Jilderda, Jan G. Ee 108c C 166 Kooistra, Joh. P. Ee 108b C 167 Slagman, wed. Freerk J. Ee 108b C 167 Helder, Trijntje Ee 108b C 167 Huizinga, Renze J. Ee 108a C 169 Jilderda, Gosse J. Ee 29 C 688 Mossel, Jelle T.v.d. 51
 51. 51. Ee 28 C 684 Sloot wed. Thijs R. Ee 28 C 684 Wouda, Jan S. Ee 28 C 684 Haijema, Meindert Ee 30 C 690 Meindersma, Pieter F. Ee 30a C 676 Keuning, Hendrik P. Ee 30a C 676 Jannema, Marten E. Ee 41a C 177 Zuidema, wed. Hessel J. Ee 41a C 178 Douma, wed. W.R. Ee 41a C 178a Wiersma, Joh. S. Ee 41a C 178a Zijlstra, wed. Tjeerd D. Ee 42 C 179 Ganzinga, Gerke J. Ee 42a C 181 Ploegsma, wed. Folkert R. Ee 43 C 183 Visser, wed. Pieter W. Ee 43 C 183 Buwalda, Eelke S. Ee 43 C 183 Douma, Douwe W. Ee 43a C 188 Boersma, Sijbe H. Ee 43b C 190 Kerkstra, wed. Abelonus T. Ee 43b C 190 Wilman, Jacob T. Ee 45 C 192 Oven, Jacob D.v.d. Ee 45 C 192 Wouda, Berend P. Ee 46 C 656 Spengler, Jhr. J.G.F. van Ee 47 C 654 Buning, D. en A. Ee 46a C 658 Buwalda, Pieter P. Ee 47 C 677 Raadsma, Hendrik Ee 48 C 195 Westra, Floris L. Ee 48a C 660 Zijlstra, Jan D. Ee 49 C 403 Smeding, Jan K. Ee 49 C 403 Fokkema, Joh. H. Ee 50 C 377 Mokma, Jan G. 3e Buurt Ee 31 C 229 Lei, wed. Pieter J. Ee 32 C 227 Berg, Pieter H. Ee 33 C 226 Dijkstra, Pieter G. Ee 34 C 224 Douma, Jan J. Ee 34 C 224 Visser, Renze W. Ee 34 C 224 Wiersma, Coop Ee 35 C 219 Zuidhoff, Jan J. Ee 33a C 682 Loonstra, Joh. J. Ee 41 C 682 Gaasterland, Jacob M. Ee 40a C 221 Tamminga, Tamme T. Ee 40 C 691 Buma, Justus T. Ee 39 C 692 Schreiber, Koenraad J. Ee 38 C 213 Hoefhamer, wed. Melis P. Ee 38 C 213 Hoefhamer, Pieter M. Ee 37 C 215 Schuringa, Wieger J. Ee 37 C 215 Zaag, Dirk G.v.d. Ee 36 C 216 Sjoerdstra, Pieter B. 52
 52. 52. Ee 44 C 674 Meindersma, wed. Douwe E. Ee 59a C 207 Weg, wed. Joh. L.v.d. Ee 59 C 206 Mossel, Thomas H. Ee 59 C 206 Dijkstra, wed. Geert J. Ee 58 C 205 Dijkstra, Wiebe E. Ee 57 C 204 Zandman, wed. D. H. Ee 56 C 203 Weiland, Willem Ee 55 C 202 Smeding, Klaas J. Ee 55 C 202 Oberman, Carel C. Ee 54 C 201 Sijtsma, Jan H. Ee 54 C 201 Tibstra, Renze S. Ee 53 C 277 Zandman, Harmen D. Ee 52 C 276 Vries, wed. Jan G. de Ee 52 C 276 Bendert Klazes, wed. Ee 53a C niet Visser, wed. Renze P. Ee 51 C 274 Boersma, Jan P. Ee 51a C 273 Schaaf, Wieger J.v.d. Ee 63 C 260 Buwalda, Minte U. Ee 63 C 260 Buwalda, Klaas S. Ee 63 C 260 Wiersma, Sijbren M. Ee 63 C 260 Sprietsma, Lucas Ee 62 C 259 Boersma, Nicolaas W. Ee 61 C 258 Nutma, wed. Jitze M. Ee 61 C 258 Veldkamp, Hendrik Ee 61 C 258 Visser, wed. Lieuwe S. Ee 60 C 257 Bergmans, Jacob J. 4e Buurt Ee 64 C 256 Vries, Hantje A. de Ee 64 C 256 Barwegen, Jan R. Ee 64 C 256 Sijtsma, wed. Hendrik S. Ee 65 C 255 Hendriksma, Klaas A. Ee 65 C 255 Hiemstra, Aaltje P. Ee 68 C 267 Wiersma, Take M. Ee 69 C 265 Tamboezer, Ynske B, en Diaconiearmen Ee 70 C 266 Braak, Pieter J. de Ee 70 C 266 Tuinen, Wessel G. van Ee 70 C 266 Kuipers, Romke J. Ee 71 C 264 Visser, wed. Wiebe P. Ee 72a C 262 Berg, Harmen P. Ee 72 C 261 Smeding, wed. Jan K. Ee 72b C 263 Schreiber, Gerben J. Ee 73 C 272 Douma, Romke W. Ee 73c C 271 Ruisch, Gerrit W. Ee 73b C 271 Holdinga, Minne J. Ee 73a C 270 Bouma, Hillebrant P. Ee 74a C niet Dijkstra, Meindert J. Ee 74 C 269 Boer, Pieter J. de 53
 53. 53. Ee 67 C 268 Schreiber, Jacob G. Ee 67 C 268 Geertsema, Theunis Ee 66 C 254 Steeg, Wijtze B.v.d. Ee 77 C 253 Jansma, Sijbren L. Ee 78 C 252 Braaksma, Jan J. Ee 80 C 251 Meindertsma, Pieter M. Ee 82 C 249 Obma, Jacob H. Ee 82 C 249 Weide, Bouwe J.v.d. Ee 83 C 240 Douma, Jacob D. Ee 83 C 240 Buwalda, wed. Jan S. Ee 84 C 239 Westra, wed. Yde F. Ee 84 C 239 Kooistra, Alle G. Ee 84 C 239 Kiestra, Jan J. Ee 85 C 238 Hamersma, Weit R. Ee 85 C 238 Katsma, wed. Simon Ee 86 C 236 Buwalda, Joh. P. Ee 86 C 236 Berg, Pijl P. Ee 86a C 235 Sijtsma, Joh. J. Ee 87 C 233 Berg, wed. Gerrit Ee 88 C 689 Meindersma, Meindert E. Ee 89 C 230 Havinga, Andries J. Ee 89 C 230 Rijpstra, Hendrik Ee 89 C 230 Visser, wed. Pieter W. Ee 89 C 230 Groustra, wed. Ype Ee 89 C 230 Kennema, Jan E. Ee 89a C 231 Wijkstra, Jan G. Ee 89a C 231 Bosma, Dieuwke W. 5e Buurt Ee 90 B 532 Goudberg, Hendrik J. Ee 90 B 532 Jansma, Abraham Ee 90 B 532 Braaksma, Jacob H. Ee 90 B 532 Dijkstra, wed. Sijtze J. Ee 90a B 533 Boer, Eerd J. de Ee 90a B 533 Zwart, wed. G. Ee 90a B 533 Wouda, wed. Broer H. Ee 91 B 534 Zijlstra, Feike D. Ee 91 B 534 Wasman, wed. Pieter Ee 91 B 534 Visser, Joh. P. Ee 91 B 534 Loonstra, Jan J. Ee 91 B 534 Sjoerdsma, Sjoerd P. Ee 92 C 241 Hemminga, Gerrit A. Ee 92 C 241 Nicolai, wed. Ruurd G. Ee 93 C 242 Sikkema, Fokke G. Ee 93 C 242 Douma, wed. Jan Ee 94 C 245 Zijlstra, Gerlof Y. Ee 94 C 245 Meirink, Bartel F. Ee 95 C 247 Vriesema, Marten P. 54
 54. 54. Ee 95 C 247 Leeuw, Anne de Ee 96 C 248 Armenhuis Ee 81 B 197 Douma, Johannes J. Ee 79 B 198 Buwalda, Gerrit P. Ee 76 B 199 Schuringa, Joh. Ee 76 B 200 Westra, Douwe L. Ee 76a B 205 Obma, Geert F. Ee 97 B 207 Algra, Tjeerd J. Ee 98 B 222 Ruisch, Willem D. Ee 99 B 223 Algra, Jogchum T. Ee 100 B 265 Hofman, Jan T. Ee 100 B 265 Weg, Dirk W.v.d. Ee 100a B 303 Eelkema, Klaas E. Ee 101 B 339 Douma, Jan D. Ee 102 B 320 Ploeg, Folkert W.v.d. Ee 108 B 279 Stiemstra, Ysbrand P. (overgegaan tot de vijfde buurt) 6e Buurt Ee 107a B 52 Raskers, Jantje G. Ee 107 B 53 Kooistra, Rendert P. Ee 107 B 53 Hofman, Hendrik T. Ee 102a B 71 Ploeg, Lieuwe K. v.d. Ee 102a B 71 Dijkstra, Gerrit R. Ee 102a B 71 Hofman, Jacob T. Ee 102b B niet Hoekstra, Theunis L. Ee 102c B 142 Hoekstra, Lolle T. Ee 103 B 127 Weide, Sjoed G.v.d. (sic.) Ee 103a B 116 Braaksma, Jan W. Ee 103b B 539 Joustra, Jitze J. Ee 104a B 81 Hofman, Auwert T. Ee 104 B 30 Jeltema, Jacob M. Ee 105 B 29 Terpstra, Willem B. Ee 105a B 27 Buwalda, Ids J. Ee 105b B 27 Buwalda, Eelke J. Ee 106 B 33 Smedema, Hendrik T. Ee 106 B 33 Bouma, Gerben T. Ee 112 C 74 Venema, Gerben K. Ee 113 C 70 Terpstra, Berend W. Ee 115 C 685 Alberda, Tjalling J. Ee 116 C 32 Gorter, Jacob R. Ee 116 C 32 Braak, Jacob G. de, later: Hamersma, Roelof Ee 117 C 26 Wiersma, Klaas J. Ee 117a B 1 Wiersma, Jan M. Opgemaakt etc.... 55
 55. 55. HET DORP ENGWIERUM ZES BUURTEN Engwierum 1 D 801 Mokma, Wijbe J. Engwierum 2 D 779 Meulen, Popke J.v.d. Engwierum 3 D 3 Vries, Joh. J. de Engwierum 4 D 769 Romar, Ale P. Engwierum 5 D 763 Schaaf, wed. Tjeerd J.v.d. Engwierum 5a D 762 Nicolai, Sjoerd L. Engwierum 6 D 695 Zijlstra, wed. Taeke T. Engwierum 7 D 696 Katsma, Liepke P. Engwierum 9 D 692 Jensma, Jan G. Engwierum 11 D 691 Hoog, Sijtze E. de Engwierum 10 D 687 Bierma, Geert J. Engwierum 12 D 684 Nauta, Abe J. Engwierum 12 D 684 Bijlsma, Johannes T. Engwierum 13 D 681 Spriensma, Reinder T. Engwierum 16 D 96 Braaksma, Wiltje H. Engwierum 18 D 99 Kragt, Liepke P. Engwierum 17 D 100 Dijkstra, Wiebe S. Engwierum 8 D 759 Leenburg, Brant J. 2e Buurt Engwierum 15 D 122 Bakker, Poppe K. Engwierum 25b D 297 Kooi, Gerrit F.v.d. Engwierum 25b D 297 Holwerda, Pieter J. Engwierum 25 D 299 Dijker, wed. Hendrik Engwierum 25 D 300 Velde, Harke M.v.d. Engwierum 25 D 300 Loonstra, Hendrik F. Engwierum 25a D 299 Visser, Albert L. Engwierum 25a D 299 Visser, Klaas W. de Engwierum 24 D 306 Zijlstra, Jan T. Engwierum 26 D 311 Meirink, Fokke Engwierum 27 D 312 Sjoeks, Pieter P. Engwierum 27 D 312 Visser, wed. Jasper J. Engwierum 27 D 312 Mennema, Menne F. Engwierum 27a D 318 Rispens, wed. Renze W. Engwierum 27a D 320 Zijlstra, Durk T. Engwierum 27a D 320 Braaksma, Jilt W. Engwierum 27a D 320 Braaksma, Jetze W. Engwierum 27b D 321 Jaarsma, Adriaan W. Engwierum 27b D 322 Kooistra, Anne E. Engwierum 23 D 304 Sijbesma, Meindert B. Engwierum 22 D 303 Hoekstra, Hendrik U. Engwierum 22 D 303 Boersma, Douwe Engwierum 19 D 302 Nauta, Renze K. Engwierum 20 D 294 Landmeijer, Gerrit P. Engwierum 20 D 294 Visser, Anne A. Engwierum 19 D 295 Houten, Renze A. van 56
 56. 56. Engwierum 28 D 284 Kingma, Jan G. 3e Buurt Engwierum 29 D 127 Wieren, Klaas W. van Engwierum 30 D 130 Armhuis Engwierum 31 D 146 Bouma, Joh. K. Engwierum 32 D 148 Keekstra, Joh. K. Engwierum 32 D 148 Sloterdijk, Pieter D. Engwierum 32 D 148 Wijma, Wopke A. Engwierum 32 D 148 Elzinga, Durk J. Engwierum 33 D 153 Holwerda, wed. Jan J. Engwierum 33 D 153 Keegstra, Siebe H. Engwierum 33a D 173 Smedema, Ale J. Engwierum 34 D 169 Dijkstra, Joh. J. Engwierum 35 D 168 Siccama, Geert J. Engwierum 36 D 251 Hofman, wed. Taeke L. Engwierum 36a D 973 Dijkstra, Ate B. Engwierum 36a D 973 Wiersma, Gaatze S. Engwierum 36b D 981 Bruinsma, Tjalling E. Engwierum 36c D 255 Hiemstra, Andries P. Engwierum 37 D 362 Dorenbos, wed. Klaas J. Engwierum 38a D 369 Zwaanstra, Lourens B. Engwierum 38 D 371 Siccama, Jan G. Engwierum 37a D niet Bijlsma, Tjipke T. Engwierum 43 D 992 Ozinga, Sikke T. Engwierum 51 D 185 Jan Harkes, wed. Engwierum 51 D 185 Houten, Anne J. van Engwierum 52 D 956a Bakkers, Wessel Ph. Engwierum 51a D 950a Guldenarm, Jan H. Engwierum 53 D 79 Hoekstra, Hillebrand N. Engwierum 53 D 78 Loonstra, Frans H. Engwierum 53 D 77 Pompstra, Jitze P. Engwierum 53 D 76 Smedema, Jan A. Engwierum 53 D 81 Zijlstra, wed. Jan M. Engwierum 31a D 979 Keekstra, Sijtze K. 4e Buurt Engwierum 39a D 234 Keekstra, Klaas K. Engwierum 39 D 235 Weg, wed. Tjeerd D.v.d. Engwierum 39 D 235 Weg, Durk T.v.d. Engwierum 40 D 236 Jager, Jan D. de Engwierum 41 D 237 Hoekstra, Doetze N. Engwierum 42 D 238a Sijtsma, Harmen H. Engwierum 42 D 238a Dijkstra, Gerrit H. Engwierum 42 D 238a Gaasterland, wed. Korn. K. Engwierum 44 D 239 Visser, Sippe T. Engwierum 44 D 239 Vlasman, wed. Andries J. 57
 57. 57. Engwierum 45 D 241 Zwart, Jacob G. Engwierum 45 D 241 Hiemstra, Jan P. Engwierum 46 D 974 Helder, Jan H. Engwierum 46 D 975 Bosch, Sijtze K. Engwierum 47 D 243 Heerenga, Jan Engwierum 48 D 244 Braaksma, Bortzen Y. Engwierum 49 D 991