De Sneuper nummer 41

Click here to load reader

 • date post

  10-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  116
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of De Sneuper nummer 41

 1. 1. VOORWOORD R. Tolsma Het oud archief van de gemeente Oostdongeradeel bevat een twintigtal dozen met het opschrift "Nog te inventariseren oud-archief OD". Om de een of andere reden zijn deze stukken nooit genventariseerd en bestaat er dus geen inventaris of andere ingang van. Omdat ik op zoek ben naar gegevens over Oosternijkerk en deze dozen misschien gegevens over dat dorp zouden kunnen bevatten, heb ik deze dozen verleden jaar doorgeworsteld. In een van de dozen ontdekte ik lijsten van de dorpen met daarop de verdeling in buurten, gebruikt voor de handhaving van het Reglement op de Burenpligten uit 1847 (zie over deze burenplichten De Sneuper 38, bl. 115). Het werd alras duidelijk dat dit een belangrijke vondst was aangezien deze lijsten, uit het jaar 1853, de volgende gege-vens bevatten: 1. volgnummers in elke buurt 2. dorpsnummers 3. kadastrale nummers 4. namen der bewoners 5. in een enkel dorp is het register bijgehouden tot na 1860 Vooral de combinatie van 2,3 en 4 is zeer belangrijk. Ieder onderzoeker naar genealogische gegevens is de navolgende formulering wel eens tegen gekomen in de overlijdensakten uit de vorige eeuw "overleden in huis 20 te Nijkerk" of willekeurig welk ander dorp ook. Het is daarbij vrijwel onmogelijk vast te stellen welk huis bedoeld wordt, terwijl het juist aardig is om te weten wr de voorvaderen gewoond hebben. Met deze lijsten in de hand is het mogelijk om de juiste plaats wl vast te stellen omdat het kadastrale nummer genoemd wordt. De redaktie heeft daarom besloten tot uitgave van deze lijsten in een speciaal nummer van De Sneuper om al die mensen te gerieven die voorvaderen hebben in de gemeente Oostdongeradeel in het midden van de vorige eeuw. Besloten is om geen integrale weergave van de lijsten te publiceren maar een alfabetisch register te verzorgen aangezien de meeste onderzoekers dan gemakkelijk aan de hand van de namen der voorvaderen het register kunnen raadplegen waardoor doorbladeren van alle lijsten van alle dorpen overbodig wordt. De lijsten zelf zijn te raadplegen op het Streek-archivariaat te Dokkum (in een van de hierboven genoemde dozen!). Nog enkele zaken ter toelichting: - proefondervinderlijk is vast komen te staan dat de dorps-nummers in Oostdongeradeel tussen 1811 en ongeveer 1867 niet 2
 2. 2. veranderd zijn, hetgeen betekent dat de dorpsnummers uit de lijst van 1853 ook toegepast kunnen worden op overlijdens-akten uit genoemde periode. Nieuwe huizen kregen of een a-nummer of een hoger nummer. Omdat gekozen is voor een alfa-betische weergave is het zoeken van een bepaald dorpsnummer erg moeilijk, daarvoor moeten de originele lijsten worden geraadpleegd (de redaktie beschikt over een getypte lijst). - de kadastrale gemeenten worden niet expliciet genoemd maar onder de kadastrale gemeente Anjum vallen Anjum, Lioessens en Morra. Onder de kadastrale gemeente Ee vallen Engwierum Ee, Oostrum en Aalsum. Onder de kadastrale gemeente Nijkerk vallen Paesens, Ooster nijkerk, Niawier, Metslawier, Jouswier en Wetsens. - in de dorpen Morra, Ee en Nijkerk zijn de lijsten nader-hand aangepast waardoor per huis twee bewoners bekend zijn. Om deze gegevens niet verloren te laten gaan zijn beide namen vermeld terwijl de laatste naam ook gealfabetiseerd is met de toevoeging (later). Deze persoon is dus na 1853 in dat huis komen wonen. Het betekent ook dat sommige personen twee keer in de lijst voorkomen. Het aantal namen is door de (later)-toevoegingen gestegen van 1529 tot 1579 personen. - helaas ontbrak het dorp Metslawier in de lijsten van de buurplichtigen. Om de uitgave toch zo volledig mogelijk te maken zijn de hoofden van gezinnen uit het bevolkings-register van 1849 van Metslawier gebruikt. Daardoor ont-breekt helaas het kadastrale nummer wat juist de kracht is van het register uit 1853. Wel zijn verhuizingen meegenomen. - het register is soms onduidelijk in de "F" of "T" aan het begin van een naam: Jan F. Osinga kan dus ook Jan T. Osinga zijn. Daar dient rekening mee te worden gehouden. Ontbrak een klein haaltje dan is de "T" gerekend. Wanneer een naam de toevoeging (??) heeft, was de naam voor schrijver dezes onleesbaar. - aan het register is voor de volledigheid een lijst toegevoegd van de buurtmeesters en hun adjuncten. Het kan een aardig detail van een familiegeschiedenis zijn. Ook deze lijsten zaten in een doos "nog te inventariseren oud-archief OD". De eerste kolom in het register bevat de dorpsnamen De tweede kolom de dorpsnummers De derde kolom de kadastrale nummers De vierde kolom de bewoners "later:" betekent dat de eerstgenoemde persoon vervangen is door de tweede persoon (later) betekent dat deze persoon na 1853 in dit huis is komen wonen (bij Metslawier na 1849). 3
 3. 3. Alfabetisch Register op de buurplich-tigen in de dorpen van Oostdongeradeel in 1853 Nijkerk 8 B 137 Aalsma, Willem T. Engwierum 78a D 465 Aardsma, wed. Durk J. Paezens 84 A 559 Adema, Hendrik E. Morra 22 D 655 Alberda, Albert J. Engwierum 79 D 345 Alberda, Jan J. Morra 17 D 616 Alberda, Jan J. Ee 115 C 685 Alberda, Tjalling J. Ee 99 B 223 Algra, Jogchum T. Ee 97 B 207 Algra, Tjeerd J. Morra 21 D 611 Anne Hendriks, later: Oosterling, Anne D. Paezens 1 A 396 Antje........ Ee 96 C 248 Armenhuis Engwierum 30 D 130 Armhuis Aalzum 54 A 539 Armhuis, Het Ee 13 C 608 Asperen, Jan van Aalzum 12 A 661 Assen, Hermanus van Aalzum 1 A 602 Assen, Louw R. van Metslawier 38a Baarda, Siek Simons Metslawier 34b Baarda, Siek Simons (later) Metslawier 19a Bakker, Cornelis Eebes Nijkerk 43 A 73 Bakker, Menze H. Engwierum 15 D 122 Bakker, Poppe K. Metslawier 15 Bakker, Reinder Jans Paezens 10 A 575 Bakker, wed. Sipke Lioessens 39b D 894 Bakker, wed. Tiete K. Engwierum 52 D 956a Bakkers, Wessel Ph. Anjum 152 B 577 Bandstra, Bote J. Anjum 17 A 207 Bandstra, Freerk J. Anjum 61 B 133 Bandstra, Jan J. Anjum 113a B 187 Bandstra, Jan L. Anjum 17 A 207 Bandstra, Sippe J. Niawier 53 B 232 Banga, Age Jans Aalzum 32 A 614 Banga, Jan S. Aalzum 75 A 404 Banga, Pieter H. Metslawier 2 Bansema, Niekele Pieters Ee 64 C 256 Barwegen, Jan R. Aalzum 30 A 624 Beidschap, Hijlke Anjum 140 B 376 Beintema, Albert D. Engwierum 85 D 642 Beintema, Joh. D. Aalzum 22 A 659 Bekker, Hendrik Ee 52 C 276 Bendert Klazes, wed. 4
 4. 4. Nijkerk 80b A 230 Berg, G.J.W.v.d. Ee 72a C 262 Berg, Harmen P. Ee 32 C 227 Berg, Pieter H. Ee 86 C 236 Berg, Pijl P. Ee 87 C 233 Berg, wed. Gerrit Morra 32 D 644 Berghuistra, Tjerk (doorgehaald) Hoekstra, Louw S. Morra 18 D 614 Berghuistra, Tjerk (later) Lioessens 45 D 850a Berghuistra, wed. Daniel Ee 60 C 257 Bergmans, Jacob J. Nijkerk 60 A 99 Bergmans, Jan J. Anjum 112 B 171 Bethlehem, Durk J. Aalzum 55a A 919 Beuker, Thomas Aalzum 65 A 472 Bierma, Anne I. Aalzum 73a A 502 Bierma, Dedde I. Engwierum 10 D 687 Bierma, Geert J. Engwierum 58a D 200 Bierma, Jan J. Oostrum39 A 244 Bijker, Sjouke G. Nijkerk 81b A 718 Bijland, Frans D. Engwierum 12 D 684 Bijlsma, Johannes T. Engwierum 37a D niet Bijlsma, Tjipke T. Metslawier 62 Blijstra, Andrieske Klazes (later) Metslawier 27 Bloemhof, Jacob Nijkerk 88 A 322 Bloemsma, Grietje B. Metslawier 29 Bloemsma, Johannes Egberts Anjum 29b B 537 Bloijs van Treslong, J.G. Nijkerk 81 A 216 Blom, Anne A. Nijkerk 70 A 66 Blom, Antoni H. Lioessens 19 D 204 Blom, Arend H. Morra 12 D 622 Blom, Hans A. Morra 13 D 621 Blom, Sijbe en Jan J. vd School Engwierum 50 D 989 Blom, Sijtske H. Nijkerk 15 B 900 Blom, Sijtze G. Morra 33 D 643 Blom, wed. Hans J. (later) Morra 30 D 646 Blom, wed. Hans J., later Wibalda, Jakob P. Lioessens 23 D 188 Boelens, Ale M. Paezens 29 A 722 Boelens, Gosse M. Paezens 43 A 460 Boelens, Minne M. Paezens 60 A 498 Boelens, wed. Minne J. Anjum 32 B 529 Boelens, Willem M. Metslawier 57 Boer, Akke Willems de Ee 6 D 941 Boer, Arjen J. de Metslawier 11 Boer, Arjen Johannes de Metslawier 58 Boer, Barteld Willems de Ee 90a B 533 Boer, Eerd J. de Paezens 55a A 712 Boer, Haije D. de Lioessens 34a D 51 Boer, Jacob H. de Lioessens 40 D 840 Boer, Jan F. de 5
 5. 5. Morra 4 D 609 Boer, Kornelis F. de Metslawier 16 Boer, Petrus Lambertus de (later) Ee 74 C 269 Boer, Pieter J. de Metslawier 57 Boer, Pieter Jelles de Paezens 15 A 580 Boer, Thijs D. de Anjum 125 B 190 Boerman, Bote J. Ee 8 D 945 Boersma, Anna P. Niawier 2 C 518 Boersma, Anne P. Wetzens8 C 648 Boersma, Ate R. Engwierum 22 D 303 Boersma, Douwe Aalzum 27 A 635 Boersma, Douwe J. Ee 109 C 136 Boersma, Eelke J. Wetzens5 C 655 Boersma, Eeltje P. Metslawier 50 Boersma, Geert Theunis (later) Wetzens10 C 612 Boersma, Jacob R. Morra 41 D 632 Boersma, Jan J. Ee 51 C 274 Boersma, Jan P. Aalzum 35 A 608 Boersma, Jelmer D. Niawier 7 B 705 Boersma, Joh. B. Ee 62 C 259 Boersma, Nicolaas W. Wetzens3 C 642 Boersma, Pieter en Jan P. Ee 43a C 188 Boersma, Sijbe H. Oostrum3 B 547 Boersma, Sjoerd J. Oostrum30 A 45 Boersma, Tjiske S. Oostrum29 A 49 Boersma, wed. Sijbe S. Anjum 53 B 224 Boitsma, Sijbe D. Metslawier 22a Bolt, Eibe Klasens (later) Nijkerk 25 A 7 Boltjes, Brant S., later Theunis P. Dijkstra Nijkerk 34 A 24 Boltjes, Doetje, later Andries D. Toremans Paezens 66 A 520 Boomsma, Feike Aalzum 21 A 656 Boomsma, Rienk Oostrum18 B 378 Boomsma, wed. Pier P. Aalzum 23 A 646 Boonstra, Albert Aalzum 15 A 649 Boonstra, Harmen Paezens 52 A 473 Borst, wed. Taede Metslawier 56 Bos, Pieter Lioessens 16a D 195 Bos, Siebe A. Metslawier 23 Bos, Sijbe Annes Metslawier 7 Bos, Sybe Annes Metslawier 9 Bos, Sybe Annes (later) Engwierum 74 D 225 Bosch, Klaas S. Engwierum 46 D 975 Bosch, Sijtze K. Jouswier 3 C 257 Bosch, wed. Pieter K. Ee 89a C 231 Bosma, Dieuwke W. Lioessens 13 D 28 Bosma, Geeuwke K. Aalzum 62 A 750 Bosma, Jacob L. Oostrum32 A 918 Bosma, Nanne L. 6
 6. 6. Anjum 8 D 259 Botma, Engbert Y. Anjum 18 B 8 Botma, Jantje Morra 57 D 695 Botma, Kornelis F. Nijkerk 2 B 411 Botma, Kornelis Y. Ee 108d C 165 Botma, Sake C. Morra 58 D 721 Botma, wed. Folkert K. Morra 34 D 640b Botma, wed. Sake F. Paezens 15 A 579 Botter, Johannes Ee 106 B 33 Bouma, Gerben T. Anjum 98 B 214 Bouma, Gerrit P. Anj