De sense krant (editie 1) (december 2012)

10
De Sense Krant Op kousenvoeten de eerste schooldag aanvatten De Contactdag: een hele dag 'socialisen'

description

Eerste schoolkrant gemaakt door de SENSE-leerlingen van het PHTI Gent.

Transcript of De sense krant (editie 1) (december 2012)

Page 1: De sense krant (editie 1) (december 2012)

De Sense Krant ● PHTI Gent ● vri jdag 21 december ● 1De Sense KrantSENSE PHTI GENT ● WWW.PHTIGENT.BE ● VRIJDAG 21 DECEMBER 201 2

TEAMBUILDINGComblain au Pont

&Deinze

UITSTAPPEN&

Zuiddag

Op kousenvoeten de eerste schooldag aanvattenDat was geen doorsnee eerste

schooldag: geen saaie speech van dedirecteur, gevolgd door een opsommingvan regeltjes, belerend gebracht door deklastitularis.

Neen, de morgen begon met eenreceptie. Het was een leuke start

Maandag 3 septemberalhoewel iedereen een beetje zenuw-achtig was en met moeite een kleinstukje cake door zijn keel kreeg.

Gewapend met badge, voorzien vannaam en richting, probeerdensommigen het ijs te breken. De meestenslaagden er niet in, althans niet in de

voormiddag. In de namiddag,daarentegen, werden er al vlot e-mailadressen en gsm-nummersuitgewisseld: de eerste contacten warengelegd.

De Contactdag: een hele dag 'socialisen'Vrijdag 7 september

Die dag hielden de Sense huncontactdag of kennismakingsdag. Eerstwerden zij verwend met een uitgebreidontbij t en konden zij 'chillen' en'socialisen'. Kwestie van de lossesociale eindjes aan elkaar te knopen, losvan de eigen klasgroep. Onze Sense-leerlingen komen trouwens vanverscheidene scholen uit allewindstreken en daar zijn wij op onzeschool best fier op. Vandaar dit warmonthaal dat wel gesmaakt werd. Delekkere croissants, de gevarieerdefruitsla, de koffie en de mooi gedektetafels,… zorgden direct voor een warmesfeer.

's Middags trokken wij naar Gentvoor een leuke kennismakings- enzoektocht om de Arteveldstad wat beterte leren kennen. Kortom een voltreffer.

Page 2: De sense krant (editie 1) (december 2012)

De Sense Krant ● PHTI Gent ● vri jdag 21 december2 ●

Teambuildingstweedaagse:kijken, durven en doendonderdag en vrijdag 4 en 5 oktober

De Sense Immobil iën, Public Relations en Toerisme in Comblain au Pont

's Morgens vroeg op de trein. . .Lekker ontspannen babbelen,een kaartje leggen of lezen.

De wandeling ter plaatste werd over het algemeen mindergesmaakt

Het avondeten was ongeloofl i jklekker volgens Tessa uit de

Sense Toerisme, met dank aanMorgane en de andere

keukenmeiden natuurl i jk.

Dorien uit PR vond samen kokenreuze gezell ig en 'het was leuk om deandere leerl ingen te leren kennen'.

Page 3: De sense krant (editie 1) (december 2012)

De Sense Krant ● PHTI Gent ● vri jdag 21 december ● 3

'Ik vond de teambuilding een zeertoffe ervaring. Ik heb nieuwe mensenleren kennen uit andere klassen en ikheb mij zeer goed geamuseerd. Hetongeluk dat gebeurd is was jammer,maar het heeft de groep eigenl i jk ooksamengebracht. 'Tiffany Deurwaeder

'Een waanzinnige ervaring voor al le mensen dienog nooit naar het Ardennen zijn geweest. Ik wasecht verrast door de adembenemende rotsen, de

natuur en het team met wie ik op avontuur was. Jeleerde echt je grenzen kennen. '

Nuria Dimandja

IMMOBILIËN PUBLIC RELATIONS TOERISME

EINDE - FIN - END

Page 4: De sense krant (editie 1) (december 2012)

De Sense Krant ● PHTI Gent ● vri jdag 21 december ● 4

De Sense Medico-sociale administratie in Deinze

De twee dagen teambuilding van 7 MA op 4 en 5 oktoberwaren gevuld met sport en spel, enthousiasme, gezondecompetitie, respect voor elkaar, roffelende muziek, eenverrassende straatlanding, gezellig eten, ontspannen sfeer, een

waterpijp roken, zon en regen, doorzettingsvermogen,…Kortom, twee dagen die de leerlingen van 7 MA, mededankzij de mooie fotocollage, niet zullen vergeten.

donderdag en vrijdag 4 en 5 oktoberdonderdag en vrijdag 4 en 5 oktober

donderdag en vrijdag 4 en 5 oktober

ZUIDDAGDe leerlingen van 7 MA kregen de opdracht een

PowerPointvoorstelling te maken van het project4Zuiddag’ . Zo leerden ze het project goed kennen enwaren gelanceerd om een werkgever te zoeken.

Alle leerlingen gingen op 18 oktober aan de slagen verdienden samen 720 euro voor het project inVenezuela. Knap gedaan, 7 MA!

Ook de leerlingen van de Sense PR trokken ermet de hele klas op uit om geld in te zamelen.Hoewel de zoektocht naar een gepaste job niet vaneen leien dakje liep, slaagden ze er op de valreepallemaal in een plaats te verwerven.

donderdag 18 oktober

collage: Darya Perquy

Page 5: De sense krant (editie 1) (december 2012)

De Sense Krant ● PHTI Gent ● vri jdag 21 december ● 5

UITSTAPPEN & GASTSPREKERSSENSE IMMOBILIËN

Second Place – Brussel – 29 september 2012

Daarvoor hebben wij gezocht naarmakelaars en projectontwikkelaars dieactief zijn in Turkije. We warennieuwsgierig naar het vastgoed inTurkije en de regels die er gelden omeen vastgoed te kopen of te huren ofverhuren. Zo vernamen wij dat devastgoedwereld er helemaal anders inelkaar zit dan in België. Iedereen was

vriendelijk en openhartig tegen ons.Een minpunt was een gebrek aan

Turkse standen op de beurs. Maar bijéén Turkse stand kregen we alle nodigeinformatie. Rond 14u hebben wij eenbespreking bijgewoond over huizenkopen in Turkije. De bespreking was inhet Engels. Ik heb er slechts weinig vanverstaan, omdat de gastspreker geenmicrofoon had en heel onduidelijksprak. Ook zijn powerpoint wasonduidelijk. Even later hebben we eenandere bespreking bijgewoond. Dit keerging het over het fiscaal recht metbetrekking tot vastgoedaankopen in hetbuitenland. Het was nog steeds moeilijkte begrijpen, maar toch al watduidelijker. Kevin en ik hebben veelfoto’s genomen.

Second Place beurs is een beurswaar makelaars staan dieinternationaal vastgoedaanbieden. Kevin en ikzelfzouden Turkije bespreken vooronze taak.Burak Coskun

Op vrijdag 26 oktober kwamgastspreker Erwin Delcourtuiteenzetten wat het kadasterzoal doet.Kevin Hebbelinck

Wegwijs in het kadasterHet kadaster is een ingewikkeld

systeem en maakt deel uit van depatrimoniumdocumentatie van deoverheid. Het kadaster identificeertonroerende goederen en belast daaropvervolgens de eigenaars. Een onroerendgoed is een eigendom die je niet kanverplaatsen, zoals je woning en het stukgrond waarop het staat. Het kadastraal

inkomen isverbonden meteen vast cijferdat vasthangtaan jeonroerendegoed. Het issamen met jeonroerendevoorheffingeen basis voorbelastingen.

Om jekadastraalinkomen vastte stellen komter een

ambtenaar naar je woning kijken. Na deinspectie schat hij je woning volgenshet kadastraal inkomen in. Alles wordtop- en uitgetekend. Elk perceel ofwoning heeft een apart nummer engetal. Zo kan men makkelijk je woningterugvinden in geval van problemen ofals iemand iets wil weten over je KI. Zoben je verplicht elke woning aan tegeven bij de overheid via je gemeente.Ook als je wil verbouwen, geef je dataan. Als je dat niet doet en je hebtproblemen met je woning, dan krijg jeeen boete.

Je kadastraal inkomen wordtaangepast aan het aantal kinderen datbij je inwoont. Zie je als eigenaar dat jeKI niet klopt, dan kan je altijd binnende 30 dagen schriftelijk bezwaarindienen. Vergeet niet dat de overheidaltijd voorkooprecht heeft op jewoning. Ik vond dit een zeer verrijkendgastcollege. Ik heb veel inzichtgekregen in de ingewikkelde materievan het kadaster.

Page 6: De sense krant (editie 1) (december 2012)

De Sense Krant ● PHTI Gent ● vri jdag 21 december ● 6

Met zijn allen naar de BIS-beurs in GentDe grootste bouwbeurs vanOost-Vlaanderen, de BIS-beurs,verzamelt zowat allestandhouders uit de bouw- enimmobiliënsector. De beurs liepvan 6 tot 14 oktober.Naomi Gheysens

Op maandag 8 oktober 2012 wasonze Sense IB er als de kippen bij inFlanders Expo. Dit is een beursboordevol standen vanmakelaarskantoren, projectontwikke-laars, bouwbedrijven, luxemateriaal(sauna, zwembad, jacuzzi,. . .),afwerking binnenhuis (tegels,badkamers, . . .) en nog zoveel meer.Kortom een ideale uitstap voor eenrichting als vastgoed.

We gingen naar de beurs op eenmaandagnamiddag. Ik had dus niet veelvolk verwacht maar toch was ikverbaasd van het aantal mensen dat erliep. Ik wist niet dat een beurs op

weekdagen zo veel volk kon lokken.

Alvorens naar de beurs te gaan,kregen we een opdrachtenblad pergroepje van 3 leerlingen. Hetbelangrijkste was om zeer veelinformatiebrochures te verzamelen omdan later te gebruiken in het vakwarenkennis. We liepen daar rond metwel zeker 5 kg folders, als het niet meerwas.

Na een namiddag sleuren metbrochures,konden we rond16u30huiswaartskeren. Het waseen boeiendeuitstap waar weonze ogen zekeren vast denodige kost hebben gegeven. Wehebben veel kennis opgedaan voor onzelatere job als makelaar.

Kunnen wij het maken, nou en of!

Kunnen wij het maken?Nou en of !

Antwerpen – Park spoor NoordEen geslaagd stadsvernieuwingsproject

Een oud en afgeleefdspoorwegterrein werd omgevormd toteen hedendaags, duurzaam enuitgestrekt stedelijk landschapspark methet accent op groen, licht, ruimte,ontspanning, cultuur en sport. Hetterrein meet maar liefst 24 hectare. Voorhet park werd 18 hectare voorzien. Deandere 6 hectare heeft de NMBSvoorbehouden voor “dure”vastgoedprojecten. Het park heeft talvan sport- en spelvoorzieningen. Zozijn er de speeltuinen, zowel voorkleine als grotere kinderen, tweeheerlijke speelfonteinen, eenzandspeeltuin, een uitgestrektegrasweide en verschillende fiets- enwandelpaden. In de zomer worden erook veel activiteiten gehouden,

Op dinsdag 16 oktober reisdeImmobiliën af naar Antwerpenom Park Spoor Noord tebezichtigen. Park Spoor Noordis een prachtig stads-vernieuwingsproject vanAntwerpen.

bijvoorbeeld een barbecue of eenmuziekoptreden. Het is dus een echteaanrader om er eens een kijkje te gaannemen om te zien hoe de wijken rond

het park positief veranderd zijn.Jammer genoeg zijn ook de prijzen vande huizen de hoogte in gegaan….

● Park Spoor Noord, mensen, natuur en cultuur samen brengen

Page 7: De sense krant (editie 1) (december 2012)

De Sense Krant ● PHTI Gent ● vri jdag 21 december ● 7

Het huis van de toekomstOp maandag 12 november 2012 gingen we met onze klas

met de trein naar het Huis van de Toekomst in Vilvoorde.Een gids gaf ons een rondleiding in het huis. We leerden

veel nieuwe bouwsnufjes kennen zoals specialeverftechnieken, de high tech badkamer, de cocoon om in teslapen… Veel van deze hebbedingen kunnen nu ook al in dewinkel gekocht worden. Het huis heeft een waarde van 10miljoen euro.

Dit huis is het derde project van” living tomorrow”. Omde vijf jaar wordt het project aangepast en op het einde van ditjaar wordt het huidige huis verkocht. Het wordt eenhotelcomplex. Het nieuwe huis is voorzien voor 2030. Hetproject is zo ver vooruit geschoven omdat de organisatie nubezig is aan een nieuw project met serviceflats voor ouderen.

Brussel, een stad invernieuwingDe stad Brussel is vandaag bezig met eenrenovatieproces. De stad wil zo meer inwonersaantrekken en zal daardoor nieuwe torens ennieuwe wijken bouwen.Sébastien Massart

Immobiliën trok op 22 oktober naar de Stad Brussel, dehoofdstad van België en Europa. Om de stadsvernieuwing inBrussel beter te leren kennen hebben we afgesproken met eenBrusselse gids.

Sint-Gorikswijk en de DansaertwijkWe hebben de Brusselse binnenstad bezocht met onder

andere de Sint-Gorikswijk en de Dansaertwijk. Deze tweewijken hadden vroeger een slechte reputatie omwille van deveiligheid. Door een grote inspanning van de Stad Brussel enhet feit dat beroemdheden er zich kwamen vestigen steeg deveiligheid in deze wijken aanzienlijk. Niet alleen de mensenmaar ook dure winkels kwamen zich hier vestigen. Mensenmet een ruim budget leven nu samen met mensen met eenbescheiden budget. Je ziet vandaag een verschil tussen

bourgeoisiewoningen en arbeiderswoningen. Om dezesamenhang te kunnen verwezenlijken heeft de Stad Brusselsamen met Foyer de Bruxelles, sociale woningen enappartementen gebouwd.

UplaceNaast deze verwezenlijking zijn er in Brussel nog tal van

nieuwe projecten opgestart. Een mooi voorbeeld is Uplace.Uplace bouwt grote torenwerken om wonen, werken,winkelen en ontspanning te combineren op één plaats. Eéndaarvan is Atenord. Deze toren moet de grootste Belgischetoren worden, maar bestaat voorlopig alleen op papier. Maarer is één groot probleem. De 252 appartementen raken nietverkocht. Voorlopig zijn er slechts 1 5 verkocht. De reden isde belachelijk hoge prijs van € 3000 per vierkante meter.

Een deel van Brussel werd heraangelegd omdat er vroegereen rivier door de binnenstad stroomde. Waar de rivier ooitstroomde, ligt nu de Brusselse stadsautosnelweg, nl. deAnspachlaan.

Verder hebben we een kleine pauze genomen in een lokaalcafeetje dat ooit van Fréderique Nicolaye, de Brusselsehorecapaus, was. Dankzij zijn hippe cafés is er weer leven inde Brusselse wijken. We eindigden onze wandeling aan eengroot plein waar we de metro naar het station namen.

Een geslaagde dag ook al viel de gids wat tegen.

● ontwerptekening Uplace in Machelen

Page 8: De sense krant (editie 1) (december 2012)

De Sense Krant ● PHTI Gent ● vri jdag 21 december8 ●

SENSE MEDICO‐SOCIALE ADMINISTRATIE

De Horizon: mensen een menswaardigbestaan biedenDinsdag 18 september trok deSense MA naar ‘De Horizon’,een dienstencentrum van hetOCMW van Gent. Het OCMWheeft één missie: eenmenswaardig bestaan biedenaan mensen met minder kansen.Lisa Van den Dooren

Twee medewerkers van het OCMW,namelijk Stijn Boudry en Sylvie Van dePutte gaven ons uitleg over enerzijds desociale dienstverlening, anderzijds overde ouderenzorg. De socialedienstverlening die het OCMW biedt,heeft 2 belangrijke pij lers: dewelzijnsbureaus en de themawerkingen.

Een welzijnsbureau is een open huisvoor iedereen. Mensen die hulp nodighebben, kunnen altijd aankloppen enkrijgen hulpverlening op maat;bijvoorbeeld een leefloon oflevensminimum, voorschotten en

waarborgen, begeleiding bij schulden,budgetbeheer, administratieve onder-steuning en psychosociale begeleiding.Het OCMW heeft verschillendethemawerkingen, zoals de dienstvreemdelingen, de dienst jeugd, dedienst wonen ,…

Binnen de ouderenzorg biedt hetOCMW woonzorgcentra en lokaledienstencentra voor senioren aan. Hetdoel van een dienstencentrum is deGentse senior langer kwaliteitsvolzelfstandig thuis te laten wonen doordienstverlening, informatiemomenten,activiteiten en vrijwilligerswerk teorganiseren.

De uitleg was zeer leerrijk. De klaswas zeer aandachtig en luisterbereid. Deinformatie die we van beide sprekerskregen, was zeker nuttig voor onzeverdere loopbaan. De uiteenzettingduurde wel lang, een pauze van tienminuten was welkom geweest. Sowiesovond ik het boeiend en leerrijk.

Armoede en de kunst van het overlevenOok Medico-SocialeAdministratie liet Brussel nietlinks liggen. Op 25 september2012 zakten zij om een heelandere reden af naar onzehoofdstad. Meteen bij aankomstwerden de studentengeconfronteerd met de “harderealiteit”. Er zatenverschillende daklozen in enrond het station.Leen Van den HovePolymnia

Sonja, de verantwoordelijke vanPolymnia die de daklozenwandelingen

organiseert, heeft ons een boeiende,maar schrijnende inleiding gegeven. Zijheeft een beeld proberen te schetsen vandaklozen. ‘Algauw gaat de buitenwereldin stereotypen denken als het overdaklozen gaat’ , stelt ze vast. “Veleninsinueren dat zij wel geld hebben, of

dat ze gewoon geen zin hebben om tegaan werken. Maar wie kiest er nu voorom vrijwillig op straat te leven?Niemand wil hierin een “carrière”opbouwen.”

100.000 daklozenEr zijn ongeveer 100 000 daklozen

in Brussel, waarvan drievierde in deMarollen leven. Het is zeer moeilijk omals dakloze te overleven. Als een mensop straat belandt, raakt hij meestal zijnidentiteitskaart kwijt. Zo wordt hijgeschrapt uit het register en heeft hijgeen stem. Ook als deze persoon ziekwordt, kan deze meestal nergens terecht,want hij heeft geen sociale zekerheid.Maar als hij de moed kan opbrengen,kan hij altijd wel ergens terecht.

Page 9: De sense krant (editie 1) (december 2012)

De Sense Krant ● PHTI Gent ● vri jdag 21 december ● 9

armoede is geen keuze.Als mens kies je ook niet zelf waar

je geboren wordt. Het is belangrijk omgoed met het leven om te gaan. Alsafsluiter wenste Sonja ons het beste toe” en ze gaf het woord aan Jean Pierre.Jean Pierre heeft vroeger op straatgeleefd. Vandaag is hij er terug bovenopgekomen en wacht hij op zijn pensioen.Hij heeft ons verteld hoe hij in dit soortleven terecht gekomen is. Hij had vastwerk, maar er deden zich een paarproblemen voor. In het bedrijf waar hijwerkte, kwam een herstructureringwaardoor het vertrouwen in zijn bazenverloren ging. Hij had slechte collega’sen in diezelfde periode pleegden 3vrienden van hem zelfmoord. Het werdhem mentaal allemaal te veel, werdziek, kon niet meer werken, waardoorhij zijn appartement niet meer konbetalen. Zo is hij de straat opgetrokken.Eerst richting Parijs met het beetje gelddat hij nog had. Maar op een dag wasdat natuurlijk op. En dan is hij terugnaar België gekomen. Hier heeft hij 5maanden op straat geleefd.

sociaal contactJean Pierre vertelde dat het

belangrijk is om goed contact te hebben

met andere daklozen. De “goededaklozen” kunnen je veel leren. Je moetin een “structuur” slapen en de groepleren kennen. Door de straat is hij welhard geworden. Voordat hij op straatleefde, was hij veel “braver”. JeanPierre heeft nooit willen bedelen, hijnam wel alles aan zoals karton ofmatrassen om op te slapen. Sommigemensen wilden zelfs kleren voor hemkopen als de winter voor de deur stond.

Ook werd er soms eten voor hemgekocht.

uit het slopVandaag leeft Jean Pierre in een

klein huis. Het gebeurt soms wel nogeens dat er een of andere kennis vanvroeger komt aankloppen omdat hijgeen slaapplaats vindt. Jean Pierre helptdie graag en laat die meestal voor eennacht blijven. Maar als hij de kennis nietterug de deur wijst, geraakt hij niet meerbuiten. Het is hard, maar hij kan nietiedereen helpen.

besluitZo een daklozenwandeling is zeer

aangrijpend. Mensen staan er dikwijlsniet bij stil hoe moeilijk het is om opdeze manier te leven. Ze denken dat hetde zwervers hun eigen fout is dat het zover is kunnen komen. Maar meestal zijner heel andere oorzaken. In plaats van teoordelen zouden er beter oplossingenkomen voor deze problematiek.Eigenlijk zou iedereen deze wandelingeens moeten maken om zich te kunneninleven. De daklozenwandeling is duszeker een aanrader. Leven als dakloze iswerkelijk een kunst!

SENSE TOERISME

Gidsen in Lille: geen sinecurevan onze reporter ter plaatse

Dinsdag 23 oktober vertrokken weeen beetje nerveus met de trein naarLille. Onze zenuwachtigheid had toennog niets te maken met de treinreis,maar wel met het feit dat we voor heteerst in het Frans moesten gidsen.Gelukkig hadden we alles goedvoorbereid.

Voor sommigen onder ons was Lilleeen openbaring, want naast Euralillebiedt het nog zoveel moois: le palais desBeaux Arts, la rue des Chats Bossus, lePalais Rihour, la porte de Paris, lebeffroi , Notre dame de la Treille ennatuurlijk la Place du Général de Gaullemet La Vieille Bourse.

Na de middag nog eventjes stappennaar la Citadelle, waar we beloondworden voor onze inspanningen met

een wafeltje van Pâtisserie Meert ( metechte vanille uit Madagascar! ).

Door de gidsbeurten leerden we veelover de perfecte manier van gidsen, degeschiedenis van de stad en konden we

ook genieten van de mooie winkel-straten en de kleine pittoreske straatjesvan le Vieux Lille.

De leerkrachten waren best tevredenover onze uitleg en welgezind wilden

we naar huisterugkeren, maardoor een storingop hetspoorwegennetduurde onze reisniet één uurtje,maar DRIE uur.

Zo zie je maar,als reisbegeleidermoet je op allesvoorbereid zijn.

Page 10: De sense krant (editie 1) (december 2012)

De Sense Krant ● PHTI Gent ● vri jdag 21 december1 0 ●

Colofonredactie: Tessa Rossel, Dorien ‘D hooghe,Tiffany Deurwaeder, Nuria Dimandja,Burak Coskun, Kevin Hebbelinck, NaomiGheysens, Sébastien Massart, Lisa Van denDooren, Leen Van den Hove, Darya Perquy,Inge Loosveldt, Véronique Leuntjens enClaudine Neyt, Mathias Laurez.eindredactie en opmaak: Boris Bracke

SENSE PUBLIC RELATIONS

Festivak: the place to beFestivak is het NederlandsBelgische platform voor depublieksevenementenbranche.Festivak organiseert elk jaar eenbeurs voor professionals,afwisselend in Nederland enBelgië. Dit jaar was België aande beurt en die kans liet PR nietliggen.Boris Bracke

Festivak is het Nederlands Belgischeplatform voor de publieks-evenementenbranche. Festivak organi-seert elk jaar een beurs voorprofessionals, afwisselend in Nederlanden België. Dit jaar was België aan debeurt en die kans liet PR niet liggen.

Op een typische grijze maar drogedonderdag in de maand november tuftede Sense PR met de trein naar deWaagnatie in de dokken van Antwerpen.Omdat enkel professionelen op Festvaktoegelaten zijn, hebben zij ietwatgesjoemeld. Ze schreven zich in via hunstagebedrijf. Zo konden zij zichuitgeven voor echte professionals. Datzorgde wel voor enige spanning bij detoegang, maar onze zelfzekereuitstraling deed wonderen. Entoegegeven: de leerlingen vielen echtniet op met hun plastiek zakjes ingroepjes van drie.

Je kan het zo gek niet bedenken ofhet staat op Festivak: videostreamingmedia, locaties, accommodaties,catering, decor, decoratie, standbouw,entertainment, evenementen- enboekingsbureaus, vervoer, verkeer,parkeermanagement en veiligheid,

bewaking, afvalverwerking (milieu enduurzaamheid), podiaverhuur, tenten,tribunes, hekwerken, toiletten, licht,geluid, lasers, vuurwerk, specialeffects;,…

Omdat leerlingen verzot zijn opopdrachten tijdens uitstappen, mochtenzij aan de hand van de informatie op debeurs een fictief evenement in elkaarsteken. Benieuwd naar hun creativiteiten spitsvondigheid.

AgendaOp vrijdag 25 januari trekken we met dehele bende van de Sense naar de Kristallijnom ons eens ijselijk uit te leven. Ditkristalhelder evenement wordt opgeluisterdmet een nieuwjaarsreceptie.Inschrijven niet verplicht, deelnemen wel!

De leerlingen van 4 toerismebegaven zich op maandag 5 novembernaar de backstage van FOOD Rock, een

Wil je weten wat fair trade is?Of heb je gewoon zin in een(h)eerlijke duurzame maaltijd?

interactieve workshop waarmeejongeren uit het secundair onderwijskennis maken met duurzamevoedselproductie en consumptie in eensteeds kleiner wordende wereld.

De workshops werden begeleid doorde leerlingen van 7 toerisme, die hetvoorhanden zijnde werkmateriaalpraktisch uitwerkten. Hierbij lieten zede leerlingen o.a. geblinddoekt proevenvan ui en andere seizoensgroenten.

Sense TO workshopt bij 4 TO