De rechten van de patiënt.

download De rechten van de patiënt.

of 37

 • date post

  02-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  38
 • download

  1

Embed Size (px)

description

De rechten van de patiënt. Herman Nys Centrum voor biomedische en recht KU Leuven. Rechten van de patiënt. De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt regelt de rechten van de patiënt. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of De rechten van de patiënt.

Dia 1

De rechten van de patint.Herman Nys

Centrum voor biomedische en recht KU LeuvenRechten van de patintDe wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patint regelt de rechten van de patint.

Ze werd gewijzigd door de wet van 24 november 2004 (invoeging van artikel 11bis), van 13 december 2006 (wijziging van meerdere bepalingen);van 17 maart 2013 (statuut beschermde meederjarigen: schrapping art.13 en wijziging art.14) en 10 april 2014 (invoeging van art.8/1 en 8/2)3PatintDE PERSOON AAN WIE GEZONDHEIDSZORG WORDT VERSTREKT AL DAN NIET OP EIGEN VERZOEK (art.2, 1)

Niet op eigen verzoek : wilsonbekwame patinten/minderjarigen/personen die een medische controle/expertise moeten ondergaan4GezondheidszorgDiensten verstrekt door een beroepsbeoefenaar met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de gezondheidstoestand van een patint, om het uiterlijk van een patint om voornamelijk esthetische redenen te veranderen of om de patint bij het sterven te begeleiden(art. 2, 2).

5beroepsbeoefenaarAlle zogenaamde W.U.G. beroepen:Artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en vroedvrouwen, paramedici, zorgkundigen en hulpverleners-ambulanciers

Niet : (klinisch) psychologen (wel vanaf 1 september 2016) ten laatste); psychotherapeuten voorzover geen w.u.g. beroep; niet-conventionele hulpverleners; 6Nood aan specifieke bescherming Teneinde rekening te houden met de nood aan specifieke bescherming kan de koning na advies van de federale commissie voor de rechten van de patint nadere regels bepalen inzake de toepassing van de patintenrechtenwet (art.3 2).

De koning heeft deze bevoegdheid nog niet gebruikt.

7Wie moet de rechten respecteren? De beroepsbeoefenaar leeft de bepalingen van deze wet na binnen de hem door of krachtens de wet toegewezen bevoegdheden (art.4, eerste lid)

8Plichten van de patintIN DE MATE WAARIN DE PATIENT HIERAAN ZIJN MEDEWERKING VERLEENT, EERBIEDIGT DE HULPVERLENER DE RECHTEN VAN DE PATIENT (art.4)

Bv. Informatie verstrekken; therapietrouw; zich niet verzetten tegen het aanleggen van een patintendossier; gematigd omgaan met inzagerecht en recht op afschrift; kortom zich als een goede patint gedragen.

9KWALITEITSVOLLE DIENSTVERSTREKKINGPATIENT HEEFT RECHT OP KWALITEITSVOLLE DIENSTVERSTREKKING DIE BEANTWOORDT AAN ZIJN BEHOEFTEN (art.5)

Behoeften; niet : eisen, grillen, verlangens-> dialoogmodel, geen consumentenmodel

10VRIJE KEUZEPATIENT HEEFT RECHT OP VRIJE KEUZE EN RECHT OP WIJZIGING VAN DIE KEUZE BEHOUDENS WETTELIJKE BEPERKINGEN (art.6)

Vrije keuze is belangrijk met het oog op de vertrouwensrelatie tussen arts en patint.

Maar die vrije keuze is niet absoluut: zij betekent dat een derde (overheid; ziekenfonds; verzekeraar enz) een patint niet kan dwingen zich door een bepaalde zorgverlener te laten behandelen. Dat is wat anders dan te kunnen kiezen tussen 30 soorten joghurt

11Vrije keuze met kennis van zakenDe beroepsbeoefenaar informeert de patint of hij al dan niet beschikt over een verzekeringsdekking of een andere individuele of collectieve vorm van bescherming met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid (art.8/1)

De beroepsbeoefenaar informeert de patint omtrent zijn vergunnings- of registratiestatus (art.8/2)INFORMATIE GEZONDHEIDSTOESTANDRECHT OP ALLE HEM BETREFENDE INFORMATIE DIE NODIG IS OM INZICHT TE KRIJGEN IN DE GEZONDHEIDSTOESTAND EN DE VERMOEDELIJKE EVOLUTIE ERVAN (art.7)

In duidelijke taal/ op verzoek van de patint schriftelijk en op verzoek van de patint aan diens vertrouwenspersoon vertegenwoordiger

13INFORMATIE GEZONDHEIDSTOESTANDRECHT NIET TE WETEN OP UITDRUKKELIJK VERZOEK

TENZIJ ERNSTIG NADEEL VOOR GEZONDHEID PATIENT OF DERDEN NA RAADPLEGING COLLEGA

14INFORMATIE GEZONDHEIDSTOESTANDTHERAPEUTISCHE EXCEPTIE = GEEN INFORMATIE ZO ERNSTIG NADEEL VOOR GEZONDHEID PATIENT EN MITS OVERLEG MET EEN COLLEGA EN NOTA IN PATIENTENDOSSIER

15TOESTEMMING NA INFORMATIE (art.8)PATIENT HEET RECHT OM VOORGELICHT VOORAF EN VRIJ TOE TE STEMMEN IN IEDERE TUSSENKOMSTUITDRUKKELIJK BEHALVE INDIEN GEDRAGING PATIENT DUIDELIJKSCHRIFTELIJK MITS TOESTEMMING BEIDE PARTIJEN

16TOESTEMMING NA INFORMATIEDOEL AARD URGENTIE DUURFREQUENTIEVOOR DE PATIENT RELEVANTE TEGENAANWIJZINGEN NEVENWERKINGEN EN RISICOSNAZORGALTERNATIEVENFINANCIELE GEVOLGENGEVOLGEN WEIGERING17WEIGERING VAN TOESTEMMING (art.8 4)PATIENT HEEFT RECHT EEN TUSSENKOMST TE WEIGERENSCHRIFTELIJKE BEVESTIGING OP VERZOEK VAN IEDERE PARTIJMAAKT GEEN EINDE AAN RECHT OP KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING18VOORAFGAANDE WEIGERINGINDIEN PATIENT TOEN HIJ NOG BEKWAAM WAS EEN WELBEPAALDE TUSSENKOMST HEEFT GEWEIGERD DIENT DEZE WEIGERING TE WORDEN GERESPECTEERD INDIEN PATIENT ONBEKWAAM IS GEWORDEN (art.8 4) 19Recht op een zorgvuldig bijgehouden patintendossierElke patint heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patintendossier (art. 9 1 WP)

Bevorderen van continuteit en kwaliteit van hulpverlening

Patint heeft recht op toevoeging van documenten (bijv. Een voorafgaande weigering)20Recht op inzage (art. 9, 2)Principieel rechtstreeks recht op inzagePatint kan dossier zelf inzienKan zich laten bijstaan door vertrouwenspersoonKan inzagerecht zelfs overlaten aan vertrouwenspersoon

Inzage moet uitzonderlijk onrechtstreeks via een wug beroepsbeoefenaar wanneer tevoren de therapeutische exceptie werd ingeroepen en de motivering daarvoor nog steeds geldig is.Recht op inzage (art.9 2)Verzoek tot inzage moet In beginsel onverwijld worden ingewilligdTen laatste binnen vijftiendagen

Uitzonderingen op inzageUitzonderingsregimeVoor persoonlijke notitiesGegevens betreffende derdenPersoonlijke notities en gegevens betreffende derden zijn in beginsel uitgesloten van inzagePersoonlijke notities kunnen wel ingezien worden door een WUG beroepsbeoefenaar (die dan rapporteert aan patint)Recht op afschrift van patintendossierPatint heeft recht op afschrift van dossier

Afschrift is fotokopie, cd-rom,

Afschrift is niet mogelijk voor Persoonlijke notitiesGegevens over derdenGegevens waarop nog geldige therapeutische exceptie van toegepassing is

Recht op afschrift (kopie)Strikt persoonlijk en vertrouwelijk !!!Tegen maximumkostprijsAfschrift MOET geweigerd wordenBij duidelijke aanwijzingen dat patint onder druk wordt gezet om afschrift aan derden mee te delen

Post mortem-inzage (art.9 Verwanten hebben recht op inzage: Indien verzoek gemotiveerd en gespecifieerd isIndien patint zich niet uitdrukkelijk verzet heeftVia wug- beroepsbeoefenaar (onrechtstreeks)Verwanten tot en met de 2e graad

BESCHERMING PRIVE LEVEN EN INTIMITEIT (art.10ENKEL PERSONEN VAN WIE DE AANWEZIGHEID IS VERANTWOORD IN HET KADER VAN DE DIENSTVERSTREKKING MOGEN AANWEZIG ZIJN BIJ DE ZORG, DE ONDERZOEKEN EN DE BEHANDELINGEN BEHOUDENS TOESTEMMING PATIENT

27KLACHTRECHT (art.11)PATIENT HEEFT HET RECHT EEN KLACHT NEER TE LEGGEN BIJ DE BEVOEGDE OMBUDSFUNCTIEOMBUDSFUNCTIE VOORKOMT KLACHTEN EN BEMIDDELT BIJ KLACHTENIN IEDER ZIEKENHUIS VERPLICHT EEN OMBUDSFUNCTIEBIJ COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIENT EEN RESIDUAIRE OMBUDSFUNCTIE

28Recht op behandeling van pijn (art.11bis)Elkeen behoort van de beroepsbeoefenaars in de zorgsector de meest aangepaste zorg te krijgen om de pijn te voorkomen, er aandacht voor te hebben, te evalueren, in aanmerking te nemen, te behandelen en te verzachtenVertegenwoordiging van de patint3 groepenMinderjarige patintenMeerderjarige beschermde personenFeitelijk onbekwame meerderjarige patintenComaDementie.Vertegenwoordiging van een minderjarige (art.12)Door ouder(s) / voogd Betrokken bij beslissing in functie van de leeftijd en maturiteit van het kind Zelfstandige uitoefening van de rechten indien de minderjarige tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is31Vertegenwoordiging van een meerderjarige beschermde persoon (art.14)Tot 1 september 2014 : de rechten van een verlengd minderjarige of onbekwaamverklaard persoon worden uitgeoefend door de voogd (art.13)

Dit art. 13 is geschrapt

Wie op die datum verlengd minderjarig was behoudt dat statuut nog tot ten laatste 31 augustus 2019 32Vertegenwoordiging van een meerderjarige beschermde persoon (art.14)Als een meerderjarige beschermde persoon nog wilsbekwaam is dan kan hij zelf zijn rechten als patint uitoefenen

Als hij wilsonbekwaam is, worden zijn rechten als patint uitgeoefend door:Een door de patint aangewezen vertegenwoordiger (zie verder)Door de bewindvoerder aangesteld en gemachtigd door de vrederechterDoor een familielid (cascaderegeling)

De patint is geen meerderjarige beschermde persoon (artikel 14)CASCADEREGELING:

De door de patint aangewezen vertegenwoordigerAanwijzing geschiedt door bijzonder mandaatOndertekend door patintn vertegenwoordigerDoor beiden herroepbaar De patint is geen meerderjarige beschermde persoon (art.14)Samenwonende echtgenoot/ wettelijk samenwonende partner / feitelijk samenwonende partnerEen meerderjarig kindEen ouderEen meerderjarige broer of zus

Indien geen familieleden aanwezig of beschikbaar of een conflict: de arts treedt op als belangenbehartiger, na multidisciplinair overleg

Cascaderegeling moet niet worden gevolgd bij het uitoefenen van het klachtrecht (artikel 14 4)

Grenzen vertegenwoordiging(art.15 2)IN HET BELANG VAN DE PATIENT EN OM EEN BEDREIGING VAN DIENS LEVEN OF EEN ERNSTIGE AANTASTING VAN DIENS GEZONDHEID AF TE WENDEN WIJKT DE HULPVERLENER AF VAN DE BESLISSING VAN DE VERTEGENWOORDIGER (art.15)

36Grenzen vertegenwoording (art.15 1)Aan vertegenwoordiger kan inzage en afschrift van dossier geweigerd worden indien dit nodig is voor bescherming van privleven van patintInzage kan nog door wug beroepsbeoefenaar aangeduid door vertegenwoordiger