De rechten van de patiënt, in het bijzonder de ‘oudere’ patiënt.

download De rechten van de patiënt, in het bijzonder de ‘oudere’ patiënt.

of 35

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of De rechten van de patiënt, in het bijzonder de ‘oudere’ patiënt.

 • Dia 1
 • De rechten van de patint, in het bijzonder de oudere patint
 • Dia 2
 • Herman Nys Centrum voor biomedische en recht KU Leuven
 • Dia 3
 • Rechten van de patint De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patint regelt de rechten van de patint. Ze werd gewijzigd door de wet van 24 november 2004 (invoeging van artikel 11bis) en van 13 december 2006 (wijziging van meerdere bepalingen)
 • Dia 4
 • Patint DE PERSOON AAN WIE GEZONDHEIDSZORG WORDT VERSTREKT AL DAN NIET OP EIGEN VERZOEK (art.2, 1) Niet op eigen verzoek : wilsonbekwame patinten/minderjarigen/personen die een medische controle/expertise moeten ondergaan
 • Dia 5
 • Gezondheidszorg Diensten verstrekt door een beroepsbeoefenaar met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de gezondheidstoestand van een patint of om de patint bij het sterven te begeleiden(art. 2, 2).
 • Dia 6
 • beroepsbeoefenaar Alle zogenaamde W.U.G. beroepen: Artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en vroedvrouwen, paramedici, zorgkundigen en hulpverleners-ambulanciers Niet : (klinisch) psychologen; psychotherapeuten voorzover geen w.u.g. beroep; niet-conventionele hulpverleners;
 • Dia 7
 • Nood aan specifieke bescherming Teneinde rekening te houden met de nood aan specifieke bescherming kan de koning na advies van de federale commissie voor de rechten van de patint nadere regels bepalen inzake de toepassing van de patintenrechtenwet (art.3 2). De koning heeft deze bevoegdheid nog niet gebruikt.
 • Dia 8
 • Wie moet de rechten respecteren? De beroepsbeoefenaar leeft de bepalingen van deze wet na binnen de hem door of krachtens de wet toegewezen bevoegdheden (art.4, eerste lid) Het maakt niet uit waar deze beroepsbeoefenaar werkzaam is : in de eigen praktijk; instelling die onder federale of gemeenschapsbevoegheid valt enz. De wet viseert beroepsbeoefenaars en niet de voorzieningen. En uitzondering (volgende slide) Het maakt evenmin uit of er een contractuele relatie bestaat tussen de beroepsbeoefenaar en de patint of niet ( art.3 1)
 • Dia 9
 • Wie moet rechten respecteren? Ieder ziekenhuis leeft, binnen zijn wettelijke mogelijkheden de bepalingen na van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patint wat betreft de medische, verpleegkundige en andere gezondheidszorgberoepsmatige aspecten in zijn rechtsverhoudingen jegens de patint
 • Dia 10
 • Plichten van de patint IN DE MATE WAARIN DE PATIENT HIERAAN ZIJN MEDEWERKING VERLEENT, EERBIEDIGT DE HULPVERLENER DE RECHTEN VAN DE PATIENT (art.4) Bv. Informatie verstrekken; therapietrouw; zich niet verzetten tegen het aanleggen van een patintendossier; gematigd omgaan met inzagerecht en recht op afschrift; kortom zich als een goede patint gedragen.
 • Dia 11
 • KWALITEITSVOLLE DIENSTVERSTREKKING PATIENT HEEFT RECHT OP KWALITEITSVOLLE DIENSTVERSTREKKING DIE BEANTWOORDT AAN ZIJN BEHOEFTEN (art.5) Behoeften; niet : eisen, grillen, verlangens -> dialoogmodel, geen consumentenmodel
 • Dia 12
 • VRIJE KEUZE PATIENT HEEFT RECHT OP VRIJE KEUZE EN RECHT OP WIJZIGING VAN DIE KEUZE BEHOUDENS WETTELIJKE BEPERKINGEN (art.6) Vrije keuze is belangrijk met het oog op de vertrouwensrelatie tussen arts en patint. Maar die vrije keuze is niet absoluut: zij betekent dat een derde (overheid; ziekenfonds; verzekeraar enz) een patint niet kan dwingen zich door een bepaalde zorgverlener te laten behandelen. Dat is wat anders dan te kunnen kiezen tussen 30 soorten joghurt
 • Dia 13
 • INFORMATIE GEZONDHEIDSTOESTAND RECHT OP ALLE HEM BETREFENDE INFORMATIE DIE NODIG IS OM INZICHT TE KRIJGEN IN DE GEZONDHEIDSTOESTAND EN DE VERMOEDELIJKE EVOLUTIE ERVAN (art.7) In duidelijke taal/ op verzoek van de patint schriftelijk en op verzoek van de patint aan diens vertrouwenspersoon vertegenwoordiger
 • Dia 14
 • INFORMATIE GEZONDHEIDSTOESTAND RECHT NIET TE WETEN OP UITDRUKKELIJK VERZOEK TENZIJ ERNSTIG NADEEL VOOR GEZONDHEID PATIENT OF DERDEN NA RAADPLEGING COLLEGA
 • Dia 15
 • INFORMATIE GEZONDHEIDSTOESTAND THERAPEUTISCHE EXCEPTIE = GEEN INFORMATIE ZO ERNSTIG NADEEL VOOR GEZONDHEID PATIENT EN MITS OVERLEG MET EEN COLLEGA EN NOTA IN PATIENTENDOSSIER
 • Dia 16
 • TOESTEMMING NA INFORMATIE (art.8) PATIENT HEET RECHT OM VOORGELICHT VOORAF EN VRIJ TOE TE STEMMEN IN IEDERE TUSSENKOMST UITDRUKKELIJK BEHALVE INDIEN GEDRAGING PATIENT DUIDELIJK SCHRIFTELIJK MITS TOESTEMMING BEIDE PARTIJEN
 • Dia 17
 • TOESTEMMING NA INFORMATIE DOEL AARD URGENTIE DUUR FREQUENTIE VOOR DE PATIENT RELEVANTE TEGENAANWIJZINGEN NEVENWERKINGEN EN RISICOS (Hof van cassatie 26 juni 2009!) NAZORG ALTERNATIEVEN FINANCIELE GEVOLGEN GEVOLGEN WEIGERING
 • Dia 18
 • WEIGERING VAN TOESTEMMING (art.8 4) PATIENT HEEFT RECHT EEN TUSSENKOMST TE WEIGEREN SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING OP VERZOEK VAN IEDERE PARTIJ MAAKT GEEN EINDE AAN RECHT OP KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING
 • Dia 19
 • VOORAFGAANDE WEIGERING INDIEN PATIENT TOEN HIJ NOG BEKWAAM WAS EEN WELBEPAALDE TUSSENKOMST HEEFT GEWEIGERD DIENT DEZE WEIGERING TE WORDEN GERESPECTEERD INDIEN PATIENT ONBEKWAAM IS GEWORDEN (art.8 4)
 • Dia 20
 • Recht op een zorgvuldig bijgehouden patintendossier Elke patint heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patintendossier (art. 9 1 WP) Bevorderen van continuteit en kwaliteit van hulpverlening Patint heeft recht op toevoeging van documenten (bijv. Een voorafgaande weigering)
 • Dia 21
 • Recht op inzage (art. 9, 2) Principieel rechtstreeks recht op inzage Patint kan dossier zelf inzien Kan zich laten bijstaan door vertrouwenspersoon Kan inzagerecht zelfs overlaten aan vertrouwenspersoon Inzage moet uitzonderlijk onrechtstreeks via een wug beroepsbeoefenaar wanneer tevoren de therapeutische exceptie werd ingeroepen en de motivering daarvoor nog steeds geldig is.
 • Dia 22
 • Recht op inzage (art.9 2) Verzoek tot inzage moet In beginsel onverwijld worden ingewilligd Ten laatste binnen vijftien dagen Volgens MvT: slechts binnen redelijke termijn na vorige aanvraag
 • Dia 23
 • Uitzonderingen op inzage Uitzonderingsregime Voor persoonlijke notities Gegevens betreffende derden Persoonlijke notities en gegevens betreffende derden zijn in beginsel uitgesloten van inzage Persoonlijke notities kunnen wel ingezien worden door een WUG beroepsbeoefenaar (die dan rapporteert aan patint)
 • Dia 24
 • Recht op afschrift van patintendossier Patint heeft recht op afschrift van dossier Afschrift is fotokopie, cd-rom, Afschrift is niet mogelijk voor Persoonlijke notities Gegevens over derden Gegevens waarop nog geldige therapeutische exceptie van toegepassing is
 • Dia 25
 • Recht op afschrift (kopie) Strikt persoonlijk en vertrouwelijk !!! Tegen maximumkostprijs Afschrift MOET geweigerd worden Bij duidelijke aanwijzingen dat patint onder druk wordt gezet om afschrift aan derden mee te delen
 • Dia 26
 • Post mortem-inzage (art.9 Verwanten hebben recht op inzage: Indien verzoek gemotiveerd en gespecifieerd is Indien patint zich niet uitdrukkelijk verzet heeft Via wug- beroepsbeoefenaar (onrechtstreeks) Verwanten tot en met de 2 e graad
 • Dia 27
 • BESCHERMING PRIVE LEVEN EN INTIMITEIT (art.10 ENKEL PERSONEN VAN WIE DE AANWEZIGHEID IS VERANTWOORD IN HET KADER VAN DE DIENSTVERSTREKKING MOGEN AANWEZIG ZIJN BIJ DE ZORG, DE ONDERZOEKEN EN DE BEHANDELINGEN BEHOUDENS TOESTEMMING PATIENT
 • Dia 28
 • KLACHTRECHT (art.11) PATIENT HEEFT HET RECHT EEN KLACHT NEER TE LEGGEN BIJ DE BEVOEGDE OMBUDSFUNCTIE OMBUDSFUNCTIE VOORKOMT KLACHTEN EN BEMIDDELT BIJ KLACHTEN IN IEDER ZIEKENHUIS VERPLICHT EEN OMBUDSFUNCTIE BIJ COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIENT EEN RESIDUAIRE OMBUDSFUNCTIE
 • Dia 29
 • Vertegenwoordiging van de patint 3 groepen Minderjarige patinten Wettelijk onbekwaamverklaarde patinten Feitelijk onbekwame patint Coma Dementie .
 • Dia 30
 • Vertegenwoordiging van een minderjarige (art.12) Door ouder(s) / voogd Betrokken bij beslissing in functie van de leeftijd en maturiteit van het kind Zelfstandige uitoefening van de rechten indien de minderjarige tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is
 • Dia 31
 • Vertegenwoordiging van een meerderjarige onder beschermingsstatuut Onder het beschermingsstatuut van verlengd minderjarige of onbekwaamverklaring (art.13) De rechten worden uitgeoefend door de voogd
 • Dia 32
 • Vertegenwoordiging zonder beschermingsstatuut (artikel 14) CASCADEREGELING: De door de patint benoemde vertegenwoordiger Aanwijzing geschiedt door bijzonder mandaat Ondertekend door patint n vertegenwoordiger Door beiden herroepbaar
 • Dia 33
 • Vertegenwoordiging zonder beschermingsstatuut Samenwonende echtgenoot/ wettelijk samenwonende partner / feitelijk samenwonende partner Een meerderjarig kind Een ouder Een meerderjarige broer of zus Indien geen familieleden aanwezig of beschikbaar of een conflict: de arts treedt op als belangenbehartiger, na multidisciplinair overleg Cascaderegeling moet niet worden gevolgd bij het uitoefenen van het klachtrecht (artikel 14 4)
 • Dia 34
 • Grenzen vertegenwoordiging(art.15 2) IN HET BELANG VAN DE PATI