de Ondernemer - Achterhoek

of 16 /16
BonsenReuling accountants steeds op zoek naar niches 17 november 2012 | 4e jaargang | nr. 9| de Ondernemer is een uitgave van Uitgeversmaatschappij In de Stoel: Edwin Bomers van Marveld Recreatie P&M Signing: drie bedrijven in nieuw pand langs de A18 * de Gelderlander Achterhoek Nijmegen Arnhem Pagina 4 Ondernemers leergierig Ondernemer zijn is las- tig. Elk jaar komen er nieuwe regels bij. Op fiscaal gebied, in het ar- beidsrecht, regelingen rond de ziektewet en noem maar op. Maar liefst 300 onder- nemers waren eind ok- tober aanwezig op een arbeidsmarkt in De Radstake om (veel) in- formatie op te doen. 8 Pagina 5 Pagina 11 KvK inside

Embed Size (px)

description

de Ondernemer is de maandelijkse B2B uitgave van de Gelderlander

Transcript of de Ondernemer - Achterhoek

 • BonsenReuling accountantssteeds op zoek naar niches

  17 november 2012 | 4e jaargang | nr. 9| de Ondernemer is een uitgave van Uitgeversmaatschappij

  In de Stoel: Edwin Bomersvan Marveld Recreatie

  P&M Signing: drie bedrijvenin nieuw pand langs de A18

  *de Gelderlander

  AchterhoekNijmegen Arnhem

  Pagina 4

  Ondernemers leergierig

  Ondernemer zijn is las-tig. Elk jaar komen ernieuwe regels bij. Op

  fiscaal gebied, in het ar-beidsrecht, regelingenrond de ziektewet en

  noem maar op.Maar liefst 300 onder-nemers waren eind ok-tober aanwezig op een

  arbeidsmarkt in DeRadstake om (veel) in-

  formatie op te doen.

  8

  Pagina 5 Pagina 11

  KvK inside

 • De Gelderlander zaterdag 17 november 2012

  2| nieuws

  Z orgcentra kun je beveiligenmet cameras, sloten en af-spraken. Maar hoe be-scherm je de zorgverleenster die savonds of s nachts een clint thuisbezoekt om zorg te verlenen?Bij zorgorganisatie Diafaan in deLiemers vroeg manager HansSchildkamp van de thuiszorg zichdit ook af.We hebben 470 medewerkers dieook in de avond en nacht clintenbezoeken. Ze voelen zich niet al-tijd veilig. Die geluiden heb ik se-rieus genomen.Schildkamp dacht aan een soorttraining om medewerkers te lerenagressie te herkennen. Hij kwamterecht bij Bronckhorst Opleidin-gencentrum in Zelhem. Schild-kamp: Ik had geen behoefte aaneen vechtcursus of weerbaarheids-training. Het ging mij er in eersteinstantie om dat medewerkers be-

  dreigende situaties herkennen endaar adequaat op reageren.Samen met Luc Beije, adviseur

  van B.O.C, werd een plan ge-maakt. Alle medewerkers volgenin groepen van vijftien personen

  de cursus. Schildkamp: Niet al-leen de zorgverleensters (bijna alle-maal vrouw), ook de kantoormen-sen en managers volgen de cursus.Iedereen moet zich een beeld kun-nen vormen van wat er zou kun-nen gebeuren. Het is een preventie-ve training. Ik moet er niet aandenken dat er eerst wat moet ge-beuren voordat we in actie ko-men.De eerste ronde van de training isachter de rug. De tweede ronde isgaande en wordt rond de kerst af-gesloten. De cursussen worden ge-houden in zorgcentrum Meulen-velde in Didam.Zorgmedewerkers van Diafaan dievoortaan een agressieve situatieherkennen kunnen volgens Mir-jam Roozegaarde van B.O.C ge-bruik maken van een protocol. Jekunt collegas laten weten waar jebent. Uiteraard kunnen we ze ook

  een technische uitrusting meege-ven maar dat is niet het doel vandeze training. Het gaat ook omzelfreflectie. Zo van: Hoe kom ikover als ik een bepaalde groepmensen tegenkom en welke hou-ding kan ik het beste aannemen?De cursus past naadloos bij de ar-boregels, die ook van zorgorganisa-ties verlangen dat ze aandacht be-steden aan welzijn, gezondheid enveiligheid van medewerkers.Er zijn nog niet veel zorgorganisa-ties die dergelijke trainingen agres-siebeheersing aan hun medewer-kers geven.Hans Schildkamp: We pratenover een kwetsbare groep zorgver-leners. Ik voel me daar verantwoor-delijk voor.B.O.C houdt op 24 januari 2013een symposium over agressiebe-heersing. Nadere details volgen op:www.bocopleidingscentrum.nl

  B as Personeelszaken Winters-wijk is gespecialiseerd inhet plaatsen en begeleidenvan Wajongeren. Maar daar gaatveel aan vooraf, zegt directeurRuud Schreur. We moeten niet al-leen op zoek naar Wajongeren,maar ook naar werkgevers die henwillen plaatsen.Dat laatste is nog wel eens een pro-bleem. Hoewel de wet Wajong alzestien jaar bestaat is er nog steedsonbekendheid bij werkgevers.Wajongeren hebben een lichame-lijke of geestelijke beperking, maarzijn zeer gemotiveerd om te wer-ken. Daarnaast zijn er aantrekkelij-ke regelingen voor ondernemersom Wajongeren in dienst te ne-men. Ook past het in het kadervan maatschappelijk verantwoordondernemen.Volgens de cijfers wordt in de toe-komst een gebrek aan werknemersverwacht. Wajongeren kunnen vol-gens Ruud Schreur mede een rolspelen om in dat tekort te voor-

  zien. Maar het zou niet goed zijnpas te handelen als de druk algroot is. Het is essentieel Wajonge-ren tijdig te begeleiden.In Nederland zitten ongeveer210.000 mensen in de Wajonguit-kering. In de Achterhoek naarschatting 9000. Bas Personeelsza-ken is een van de 280 rentegratie-bureaus in Nederland die gespecia-liseerd zijn in het plaatsen encoachen van Wajongeren (vanaf 18jaar). Bij Bas Personeelsdiensten,in 2005 door Ruud Schreur opge-richt, werken zeven mensen, waar-onder een aantal Wajongeren.Het bureau komt in contact metwerkzoekende Wajongeren doorhet plaatsen van kleine adverten-ties en via mond-tot-mond. Aanwerkgevers wordt voorlichting ge-geven. Helaas is het nog niet zodat werkgevers zichzelf melden.Hopelijk gebeurt dat in de toe-komst wel. Onze kandidaten zijnzeer gemotiveerd en doen hun ui-terste best.

  De Wajongeren die een proefplaat-sing van drie maanden in een be-drijf krijgen worden intensief bege-leid. In de onderneming zelf, maarook door het rentegratiebureau.Fenny Beijer is een van de job-coaches van Bas Personeelszaken.Het is jammer dat er nog een ver-

  keerd beeld van Wajongers be-staat. Alsof het gaat om mensendie niet geschikt zijn voor werk ofeen laag niveau hebben. Dat is nietzo. We hebben alle niveaus: vanvmbo tot academisch geschoold.Als jobcoach weet ik hoe graag de-ze mensen zich op de werkvloer

  willen bewijzen. De jobcoach voert altijd eerst eenintakegesprek bij de kandidaatthuis. We willen een beeld krij-gen van de situatie van iemand envan zijn of haar competenties. Werichten ons op de mogelijkhedendie iemand wl heeft en gevensteun daar waar nodig is. De proef-plaatsing wordt door de jobcoachaangevraagd en er wordt een soortmatchingsplan gemaakt. Wajonge-ren die werken hebben vooral inhet begin veel behoefte aan eenaanspreekpunt. Ook zien ze graagdat ze gewaardeerd worden voorwat ze wel kunnen.Na een geslaagde proefplaatsingvolgt een aanstelling voor een halfjaar. De hele procedure verloopt innauw overleg met het UWV. Dieinstantie betaalt de uitkering gedu-rende de proefplaatsing door, be-taalt de dagen waarop iemand ziekwordt en ook eventuele aanpassin-gen op de werkplek.www.voorwajongeren.nl

  Agressiebeheersing in de zorg bij Diafaan

  Bas Personeelszaken begeleidt Wajongeren

  W at is een Wajongere?De meeste werkgeversweten het wel, maardat er ook goede potentile werk-nemers tussen zitten wordt niet al-tijd ingezien.Bovendien kan het aantrekkelijkzijn een Wajongere werknemereen kans te geven, omdat er tege-moetkomingen in de loonkostenzijn en de betrokken werknemervan buitenaf professionele begelei-ding krijgt.Mensen in de Wajong hebben temaken met een beperking. Tijdensde arbeidsmarkt, georganiseerd

  door het Platform Onderwijs Ar-beidsmarkt, UWV en andere in-stanties in De Radstake in Heel-weg, werd vrij uitgebreid op depraktijk van de Wajong ingegaan.Bianca te Pas van WBC Bouw-

  groep Winterswijk werd vorig jaargeconfronteerd met nieuwe wetge-ving op het gebied van sociaal on-dernemen. Bouwbedrijven moe-ten op grote projecten proberenmensen uit diverse regelingen

  (ww, zw, wsw of wajong) aan hetwerk te krijgen. Dezelfde regelinggeldt ook voor de zorg en de tuin-derij. Bianca te Pas: Bij de bouwvan een school in Den Bosch heb-ben we bekeken welke functiesniet waren ingevuld. We hebbentoen een assistent uitvoerder meteen lichamelijke beperking uit deWajong aangesteld. In Venlo had-den we een Wajonger als bouw-plaatshelper.Wajongeren krijgen een proefplaat-sing voor drie maanden met be-houd van uitkering. Als ze beval-len krijgen ze een tijdelijke aanstel-ling. Mochten in verband met hunhandicap aanpassingen op dewerkplek nodig zijn, dan wordendeze vergoed. De ziektekosten wor-den ook door het UWV betaald.Wat vinden Wajongeren zelf vande mogelijkheden die werkgevershen bieden. Op de bijeenkomst inDe Radstake werd het woord ge-voerd door Karin, die lijdt aan reu-ma en ontslag kreeg. Ik kom uitde reiswereld en kreeg werk bij

  WBC. Ik word goed begeleid. Naeen proefplaatsing van drie maan-den heb ik een contract voor be-paalde tijd. Ik doe nu secretarieelwerk. Zo zijn er meer mensen inde Wajong die graag willen wer-ken. Neem ze aan, want ze zijnzeer gemotiveerd.KIM Apparatenbouw in Doetin-chem werkt al langer met Wajon-geren. De eerste die werd aangeno-men werkte er vijf jaar, op hetlaatst als chauffeur. Als ze willenwerken moeten ze een kans krij-gen, zegt Luuk Holtslag van KIM.Sinds kort werkt Ruben bij dit be-drijf.Het nadeel van een Wajongere isdat je je steeds weer moet bewij-zen. Soms zei ik aanvankelijk nietdat ik een Wajongere was. Vanwe-ge het stempel. Mijn tweede werk-gever gaf me vooral het gevoel datik een goedkope werknemer was.Nu volg ik interne opleidingen.Voor mij is het belangrijk dat ikduidelijkheid, structuur en uitda-gingen vindt.

  Goede ervaringen met Wajong-werkers

  Aan de workshops werd intensief deelgenomen. foto Jan van den Brink

  Miriam Roozegaarde en Luc Beije van B.O.C. uit Zelhem. foto Theo Kock

  Fenny Beijer en Ruud Schreur (r.) met enkele Wajongeren. foto Theo Kock

  Geen lange verhalen. Geen theo-retisch gedoe. De arbeidsmarktin De Radstake was vooral ge-richt op de praktijk. Nieuwe wet-geving werd toegelicht. Hoe kunje social media het beste inzet-ten? Wel of geen versoepelingvan het ontslagrecht? En... neemeens een Wajongere in dienst.

 • zaterdag 17 november 2012 De Gelderlander

  nieuws | 3

  door Jacob Schreuder

  D at zijn een paar - wel-iswaar wat stevigaangezette - stellin-gen, die aan de ordekwamen tijdens eenserie van acht BusinessclassesDuurzaamheid vanuit de Achter-hoek. Die werden de afgelopentwee maanden gehouden bij deDRU Cultuurfabriek in Ulft. Men-sen uit bedrijfsleven en namens lo-kale overheden namen deel aanacht intensieve workshops.Alle mogelijke vormen van duur-zaamheid werden aangekaart,steeds onder leiding van een ande-re deskundige. Onderwerpen wa-ren onder meer: Bouwen met stroen leem, het kweken van gezondeen gevarieerde voeding, indus-trile ontwerpen van materialendie te hergebruiken zijn, het in-schakelen van Achterhoekse maak-industrie bij de (her)inrichtingvan het landschap en duurzameenergie.Initiatiefnemer en leider van eenvan de Businessclasses is Otto Wil-lemsen van organisatiebureauDuurzaam4life. Om gelijk een ta-boe uit de wereld te helpen zegtOtto: Ja, duurzaamheid is ookgeld verdienen. Maar ik zie dat on-dernemers zich steeds vaker dooridealistische motieven laten lei-den. Ze beseffen dat grondstoffenschaars worden en dat we voorenergie niet afhankelijk van ande-re landen moeten worden.Op de vraag of hij vindt dat duur-zaamheid voldoende gentegreerdis in de maatschappij zegt Willem-sen: Nee. Dan zou duurzaamheidvanzelfsprekend zijn. De ouderegeneratie is bewuster. Die gooitniets weg. Maar de wegwerpgene-

  ratie is zover nog niet. Het is eenlange weg, die we stap voor stapmoeten afleggen.Juist in de Achterhoek liggen vol-gens Otto Willemsen kansen voorondernemers om vanuit duur-zaamheidsperspectieven aan inno-vatie te werken. We hebben in deAchterhoek parels van bedrijven.Ze zijn niet al te groot. Meestalrond de honderd medewerkers.Het zijn familiebedrijven, waar demedewerkers veel verantwoorde-lijkheid krijgen. Een ideale basisvoor innovatie. Potentie is er ge-noeg. De ondernemer kan meerwaarde scheppen. Voor zichzelf,voor de klant en voor de maat-schappij. Dat is geen keuze uitluxe, maar een voorwaarde omook in de toekomst bestaansrechtte hebben.Otto Willemsen vindt in het re-geerakkoord van VVD en PvDAveel terug van wat in de Business-

  classes is besproken. Ik zie er eenbasis in voor de toekomst. De tijdvan subsidies is voorbij. Investerin-gen moeten terugverdiend wor-den. Het regeerakkoord laat belas-tingteruggave bij de aanschaf vanzonnepanelen overeind. Ook de

  green deals (innovatiefonds) en an-dere groene regelingen blijven be-staan, al weet je niet hoe lang.Zijn eigen Businessclass had de ti-tel Energieke landschappen.Energie heeft grote impact op hetlandschap. Het winnen van scha-liegas of bruinkool richt onherstel-

  bare schade aan een landschapaan. Windmolens niet. Als ze nietmeer nodig zijn breek je ze af. Inde Achterhoek gebruiken we 390miljoen kuub gas per jaar en 1,4miljard Kwh stroom. Hoe wil jedie hoeveelheid energie duurzaamopwekken? Dat kan alleen door op-timaal gebruik te maken van zon-nepanelen en windmolens. Wan-neer de Achterhoek vol zou liggenmet zonnepanelen, dan is 150 mil-joen Kwh maximaal haalbaar. Jebent er daarmee dus nog lang niet.Ook mestvergisting, biogasinstalla-ties en nieuwe generaties watermo-lens zijn nodig om volledig opduurzame energie over te kunnenschakelen.Otto Willemsen ziet een verschui-ving van grote energiecentralesnaar lokale energieopwekking. Deverwachting is dat particulieren in2016 goedkoper energie produce-ren dan elektriciteitscentrales.

  I n 2014 moeten werkgevers dewerkkostenregeling hebben in-gevoerd. Dat mocht al sinds2011, maar vanaf 2014 wordt de re-geling definitief. Veel werkgeversweten nog niet precies wat de con-sequenties van de WKR voor hunbedrijf zijn. Levert het extra kos-ten op of biedt de regeling kan-sen? Om ondernemers voor te lich-ten over de veranderingen, waarze ook hun werknemers van op dehoogte moeten brengen, houdtBonsenReuling Accountants en Be-lastingadviseurs twee cursussen.Op woensdag 21 november is decursus al volgeboekt. Daarom iseen tweede gepland op woensdag28 november. Aan de cursussen,die worden gehouden in het kan-toor in Eibergen, kunnen maxi-maal 25 personen deelnemen.www.bonsenreuling.nl

  Cursus overwerkkostenin Eibergen

  O nlangs bezocht ikGenk, de stad diezwaar getroffen isvanwege de eind oktoberaangekondigde sluiting vande Ford vestiging, waarmeer dan 4.000 mensenwerkzaam zijn.Ik was daar als lid van decongrescommissie die hetN e d e r l a n d s / V l a a m sNieuwsmedia Congres voor-bereidt dat volgend jaar op14 en 15 juni in Genk plaats-vindt. Uiteraard kwam devoorziene sluiting van de fa-briek in de diverse gesprek-ken herhaaldelijk ter tafelals een drama voor de stad,de bedrijven en de inwo-ners. Toch keerde ik aan heteind van de dag met een op-timistisch gevoel huis-waarts. Dat kwam door hetbezoek aan de plek waarvolgend jaar ons congresgaat plaatsvinden.Een oude steenkolenmijndie in 1988 haar deurensloot, maar sinds 2005 alsmultifunctioneel ontwikke-lingsproject onder de naamC-mine door het leven gaat.Op het hoogtepunt werk-ten hier meer dan 6.000mensen. Ik dacht dat de Cin C-mine voor coal stond,maar dat bleek niet zo tezijn. Die C staat voor creati-viteit en ik heb met mijn ei-gen ogen gezien dat de Gen-kenaren hier een mooiemix aan creatief onderne-merschap hebben gereali-seerd. Dit prachtig gerestau-reerde cultureel erfgoed be-vat een bioscoop, de Media& Design Academie, eencultuurcentrum, horecagele-genheden, congresruimtenen sinds mei 2012 ook eentoeristische attractie: deC-mine expeditie. Eenuniek belevingsparcours inde ondergrondse luchtgan-gen van de mijn, met alshoogtepunt de beklimmingvan de 60 meter hogeschachtbok. Bezoek de web-site c-mine.be en u zult netzo enthousiast worden alsik. Afgelopen zondag liepen20.000 mensen mee in deMars voor de Toekomst, ge-organiseerd als steunbetui-ging voor de werknemersvan Ford Genk met als eind-punt het plein vr C-mi-ne. Ik wens de Genkenarentoe dat dat het startpuntmag zijn voor veel nieuwecreativiteit om aan die toe-komst te bouwen. En metdat congres komt het zekergoed, dat beloof ik u. Hetzou me niets verbazen alshet thema wordt: Creativi-teit in de Media.

  Stef Rietbergen, Uitgever DeG e l d e r l a n d e [email protected]: @riethills

  Directeur-uitgeverStef Rietbergen

  HoofdredacteurAd van Heiningen (wnd)

  EindredacteurThed Maas06-53645103

  RedactieAndr Sonneville (Nijmegen)Frank Thooft (Arnhem)Jacob Schreuder (Achterhoek)

  AccountmanagersRudy Diemont06-51788478Cees van Doornik (Arnhem)06-55854966

  FotosEdwin Stoffer, Mariska Hofman,Jacques Kok, Theo Kock

  Potentie genoeg, debasis is zeer geschikt

  de Ondernemer is een uitgave vandagblad De Gelderlander die zichricht op ondernemers, beleidsma-kers en beslissers.

  COLOFON

  Creativiteit

  Vraag versnelt duurzaam

  De Businessclass van maandag 5 november bij de DRU onder leiding van Wilfried Varwijk. foto Jan van den Brink

  Door Stef Rietbergen

  Het is niet meer de vraag f deAchterhoek verduurzaamt, maarhoe snel. Afnemers en consumen-ten van producten vragen er om.Biologisch boeren wordt de stan-daard. Alleen die bioproductenkomen nog in de schappen. Eenbedrijf dat niet duurzaam inno-veert mist de boot. Voorgoed.

  Terzake

  Haalt de Flex BV alle weerstand weg?Dirkzwager zorgt dat u het weet.

  De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwewetgeving die de BV aanzienlijk flexibeler zal maken. Per 1 oktobertreedt deze nieuwe wetgeving in werking. Dit houdt onder anderein dat de statuten van uw BV veel beter kunnen aansluiten bij uwspecifieke wensen dan voorheen. Weten hoe flexibel die nieuweFlex BV is? Ga naar www.dirkzwagerondernemingsrecht.nl ofvolg ons via @dz_onderneming.

 • De Gelderlander zaterdag 17 november 2012

  4| nieuws

  H ij is 51 jaar en begon tweemaanden geleden een ei-gen bedrijf in het oplei-den en trainen van leidinggeven-den in het bedrijfsleven. Daar-naast leert Thomas Schrer uit hetWinterswijkse Woold mensen inhechte teams te werken.Anders dan de meeste startendeondernemers heeft Thomas eenboeiende, afwisselende en langdu-rige carrire achter de rug. Zowelin de burgermaatschappij als bijde Koninklijke Landmacht. Viazelfstudie werkte hij zich op tothbo-niveau en als leidinggevendinstructeur in het leger, waarvoorhij als reservist werkt.Hoewel hij uiteindelijk voor deburgermaatschappij koos zit de Ko-ninklijke Landmacht diep in hethart van Thomas Schrer. Na demts was ik dienstplichtig en benik zeven maanden uitgezonden ge-weest naar Libanon. Dat heeft veelindruk op me gemaakt. Na tweejaar ben ik uit het leger gegaan om-dat de burgermaatschappij beterekansen bood.Thomas Schrer kwam terecht inde (systeem)bouw en werd werk-voorbereider en tekenaar. Het be-drijf waar hij werkte moest sane-ren en omdat in de wereld van on-deraannemers moeilijk werk te

  vinden was liet Schrer zich om-scholen tot timmerman. Langetijd werkte hij als allround timmer-man, maar zijn hart ging uit naarhet geven van instructie. Ik hebde hbo-opleiding leraar bouwtech-niek gevolgd. Maar ondertussenwas ik als reservist in het leger tot

  leidinggevende benoemd. Ik bennu assistent afdelingsmanager (op-volgend pelotonscommandant,OPC) en ben verantwoordelijkvoor het aansturen van onderoffi-cieren. Zij trainen hun mensen inbasisvaardigheden, EHBO en me-diatraining. Soms geef ik zelf bij-

  voorbeeld geweldsinstructie en les-sen over ethiek.Een reservist is een militair die be-paalde periodes meedraait in hetleger. Als opvolgend pelotonscom-mandant werk ik gemiddeld achttot twaalf uur als reservist. Daarkomt nog bij de inzet bij steunver-

  lening, bijvoorbeeld aan de ME.Dan gaat het om steun bij ram-pen, sportevenementen, ceremo-nies enz. Ik word betaald voor deuren dat ik opkom. Die tijd is goedte combineren met mijn eigen be-drijf, Schrer For Services.Bij de landmacht werkt het sys-teem van opleidingen en trainin-gen volgens Thomas Schrer erggoed. Zelfs uit het buitenland ko-men officieren naar Nederlandom trainingen te volgen, zoals inde sociale omgang met militairen.De trainingen behoren tot de bes-te ter wereld. De Nederlandse in-structeurs hebben veel militairemissies meegemaakt en zijn zeerervaringsdeskundig.Thomas zelf ook en hij denkt dathij zijn ervaringen prima kan in-zetten in de burgermaatschappij.Zowel in de maakindustrie als inde zorg of andere instellingen wilhij trainingen geven. Teamwork-trainingen en het opleiden van lei-dinggevenden zijn zn voornaam-ste werkterreinen.Ik ben niet een man van alleenmaar theorie en uitvoerige tek-sten. Ervaringen uit de praktijk opeen pragmatische manier met an-deren delen, dat is hoe ik werk.

  (Website Schrer is in de maak).

  Reservist Schrer gaat trainingen geven

  door Jacob Schreuder

  V eel ondernemers latenkansen liggen om be-lastingaftrek te rege-len voor hun innova-ties. De Innovatieboxbiedt mogelijkheden om de winst-belasting, die normaal 25 procentbedraagt, fors te verlagen. Totsoms wel vijf procent. Daarmeekan een deel van de voor innova-ties benodigde investeringen wor-den terugverdiend.Directeur Henny Kok van Bonsen-Reuling Accountants en Belastin-gadviseurs snapt ook niet waaromveel Achterhoekse ondernemersgeen gebruik maken van de Inno-vatiebox. Wanneer ondernemerskunnen aantonen dat ze een deelvan hun omzet uit innovatie ha-len, kunnen ze voor een lagere be-lasting in aanmerking komen. Omde bekendheid van de Innovatie-box te vergroten waren wij mede-sponsor van de Achterhoekse In-novatieprijs, zegt Kok.Mark de Jonge, een van de zes ven-noten van BonsenReuling, houdtzich met een speciaal team van fis-calisten bezig met de Innovatie-box. Het is een van de niches waar-mee BonsenReuling probeert deautonome groei, die het bedrijf alsinds jaren vertoont, te consolide-ren. Ook in deze tijden van reces-

  sie groeit ons kantoor omdat wijinzetten op nieuwe vormen vandienstverlening. Het vak van de ac-countant verandert. Ondernemerszien steeds vaker de meerwaardeniet in van de wettelijk verplichtecontroles. En door automatiseringen digitale mogelijkheden kan desamenstelling van een jaarreke-ning steeds efficinter. Dat bete-kent minder omzet voor de ac-countancy. Daarom hebben wij allang geleden een andere koers inge-zet, zegt Kok.

  Het adviseren over de Innovatie-box is een van die vormen. Een an-dere is het opzetten van internatio-nale advisering. Zo heeft Bonsen-Reuling een Duitslanddesk. Hen-ny Kok: Wil je de grens over?Dan moet je bij ons zijn. We wer-ken met Duitse specialisten entwee Nederlandse fiscalisten die inDuitsland wonen. Ook zijn weaangesloten bij Kreston Internatio-nal. Een wereldwijd netwerk. On-ze dienstverlening omvat ook Rus-land. We hebben een collega in

  Moskou. Die internationale in-steek heeft ons kantoor veel extragroei opgeleverd. Dwars door decrisis heen.Commercieel directeur Toin deRuiter vult aan: Doordat we metspecialisten werken komt het voordat klanten van andere accoun-tants deze specifieke diensten bijons afnemen.Een andere niche is dat Bonsen-Reuling een adviesdesk heeft oppersoneelsgebied. Kok: Wij bege-leiden het hele HRM-traject bij be-

  drijven. De wet- en regelgevingwordt soms te ingewikkeld voorHRM-afdelingen van bedrijven.Bij ons werken drie juristen enacht medewerkers die gespeciali-seerd zijn in ontslagrecht, reorgani-saties, de nieuwe werkkostenrege-ling, ziektewet enz. Ook kunnenwe voor een bedrijf een pensioen-stelsel opzetten.BonsenReuling bestaat bijna 55jaar. Wijlen Jos Bonsen begon hetbedrijf in 1958 met zijn compag-non Gerard Kloppenburg. In 1977gingen Jos Bonsen en Ben Reulingeen samenwerking aan. In de loopder jaren kwamen zes vennoten inde maatschap: Harm Sikkes, FrankMaarsingh, Henny Kok, Koen Ger-ritsen, Stefan Klijn en Mark de Jon-ge. Zij leiden een kantoor dat ruim110 mensen in dienst heeft.Toin de Ruiter is sinds maart 2012in dienst als commercieel direc-teur. Hij fungeert ook als sparring-partner op het gebied van marke-ting en sales voor bedrijven uit deAchterhoek. Dat is een extra stuk-je dienstverlening dat geen enkelander accountantskantoor kan le-veren, zegt hij. Voorzitter Ber-nard Wientjes van VNO-NCW zeionlangs tijdens de uitreiking vande Achterhoekse Innovatieprijsdat niet moet worden vergeten in-novatieve producten ook goed tevermarkten. Als wij op dat gebiedniet zelf kunnen adviseren verwij-zen we door naar personen of in-stanties die dat wel kunnen, zegtToin de Ruiter, oud regiomanagervan VNO-NCW Achterhoek. Ikken de Achterhoekse ondernemergoed. Het bedrijf is hun kindje.Dan kan het voorkomen dat zeniet zien wat een onafhankelijkederde persoon wel ziet.www.bonsenreuling.nl

  BonsenReuling vindt niches

  Directieleden Henny Kok (l.) en Toin de Ruiter van BonsenReuling: Nieuwe diensten toevoegen. foto Theo Kock

  Thomas Schrer: Ik ben niet een man van louter theorie en lange teksten. foto Theo Kock

  BonsenReuling Accountants enBelastingadviseurs is steeds opzoek naar nieuwe vormen vandienstverlening. Door die nicheste vinden blijft het bedrijf - metvestigingen in Lichtenvoorde, Ei-bergen en Deventer - groeien.We zijn eigenlijk meer een on-dernemersadvieskantoor.

 • zaterdag 17 november 2012 De Gelderlander

  de stoel | 5

  Hoe is het bedrijf ontstaan?Marveld is de naam van een oudkasteel dat in de Tachtigjarige oor-log (1568-1648) is verwoest. In deoude boerderij, nu deel van onsrestaurant, zijn nog materialen ver-werkt van dat oude kasteel.Tot 1968 was Marveld een boerde-rij. Mijn opa begon met eenschaatsbaan, koek en zopie. Hijkreeg de vraag de huisjes die erstonden ook in de zomer te mo-gen gebruiken. In 1968 kreeg hijzijn eerste kampeerexploitatiever-gunning.Hoe lang is Marveld in het bezitvan de familie Bomers?Ik ben van de achtste generatie ende derde die zich met het recreatie-bedrijf bezig houdt. Begin 1970kwam er plaats voor stacaravans.Midden jaren tachtig kwamen devakantiewoningen erbij. Zo is hettotaalpark ontstaan. Ik vind de hui-dige verhouding van 30 procent va-kantiewoningen, 30 procent vastestaanplekken en 30 procent vrijekampeerplaatsen een mooie verde-ling.Wanneer kwam je zelf in het be-drijf?Mijn vader en moeder runden hetbedrijf tot 1988. Toen werd mijnvader ziek en heb ik het overgeno-men. Ik was pas 22. Eigenlijk veel

  te jong, maar het kon niet anders.Ik heb vooral geleerd om de kan-sen te zien die er zijn voor een be-drijf als dit. We hebben veel grondbijgekocht. Toen ik begon was Mar-veld 22 hectare groot, nu 50 ha.Met uitbreidingen ben ik altijd om-zichtig omgesprongen. Er moet al-tijd een goed plan onder liggen.Ook moet je de tijd nemen. Voorde procedures, maar ook om deomgeving bij de plannen te betrek-ken. Gun je omgeving respect.Wees duidelijk over wat je wil enwaarom. Hou rekening met ande-re belangen, zoals het goed inpas-sen van uitbreidingen in het land-schap.Waar bestonden die uitbreidin-gen uit?Uiteraard met grond voor de cam-ping en voor het bungalowpark,maar ook voor onze voorzienin-gen. We hebben restaurants. Vrijnieuw is De Blankenborg. Daarkunnen gebruikers van de Pitch &Puttgolfbaan een barbecue of buf-fet meemaken. De Blankenborgwordt ook gebruikt als clubhuisvan de tennisvereniging die de ten-nisbanen gebruikt.Wat betekent het voorzieningen-peil van Marveld voor de stadGroenlo?Publiek-private samenwerking iszeer van deze tijd, zeker nu deplaatselijke overheid sterk moet be-zuinigen. De bevolking van Groen-lo maakt gebruik van het zwem-bad, van de tennis- en golfbanenen van ons voetbalveld. Onze voor-zieningen worden duaal gebruikt:voor de inwoners van ons stadjedat op amper twee kilometer af-stand ligt, en voor onze gasten.

  Zijn gemeenten niet wat huive-rig voor publiek-private samen-werking?Het lukt alleen als er wederzijdsvertrouwen is. Dan kan pu-bliek-private samenwerking fantas-tische constructies opleveren. Eenstad met 10.000 inwoners alsGroenlo kan nooit voorzieningenvan dit niveau in stand houden.Andersom is het voor ons te kost-baar zon accommodatie alleenvoor toeristen te hebben. De ge-meente betaalt een deel van de ex-ploitatielasten voor medegebruikdoor de bevolking. Duaal gebruikis win-win voor iedereen.Houdt dat duale gebruik in datde voorzieningen de hele dag enavond worden benut?Ja, we werken met roosters. Diesluiten naadloos op elkaar aan.Van smorgens vroeg tot savondslaat zijn zwembad en tennisbanenbezet. Juist door die optimale be-zetting kan dit hoge niveau wor-den aangeboden. Een vakantie-park kan niet zonder zwembad.Een stad ook niet. Die stad kannooit een zwembad het hele jaardoor open houden. Samen luktdat wel.Wat is een Pitch&Puttbaan pre-cies?Het is een volwaardige golfbaanvan 18 holes. Alleen zijn de afstan-den wat korter. Om te kunnen spe-len hoef je geen golfvaardigheids-bewijs te hebben. In onze sectorzie je een verschuiving naar actie-ve senioren. Deze golfbaan pastheel goed bij hun beleving van denatuur, met het typische coulissen-landschap op de achtergrond. Zelfsals je minder sportief bent kun je

  deze vorm van golf spelen. Bij hetsubtropisch zwembad hebben weeen centrale sauna en zeventighuisjes zijn voorzien van een jacuz-zi, sauna en soms een sunshower.Maar niet alleen senioren zijnvoor ons belangrijk. De hoofddoel-groep blijft toch het gezin met kin-deren. Buiten de schoolvakantieskan evenwel ruimte gemaakt wor-den voor andere doelgroepen.Zijn er uitbreidingsplannen?We houden wensen. Maar het isde vraag van de consument die be-paalt welke richting we uitgaan.Hoe we verder groeien hangt afvan de behoefte van de gasten.Hoe belangrijk zijn evenemen-ten in de stad voor de gastenvan Marveld?We kunnen niet zonder festivalsals dat van de dweilorkesten, deSlag om Grolle en andere activitei-ten in Groenlo Vestingstad. Zelfhouden we die evenementen ook.Vanaf kerst staat bij ons op het ter-rein weer een grote kunstijsbaan.Tien weken lang te gebruikendoor zowel parkgasten als inwo-ners van Groenlo. Park en stadzijn tot elkaar veroordeeld. Beidenprofiteren daar optimaal van.Waar gaat het nieuwe televisie-programma We love camping vanSBS over?Het programma combineert vakan-ties in binnen- en buitenland. Eenbekende Nederlander gaat in hetbuitenland op vakantie en deeltdie ervaringen met de kijkers.Twee Nederlandse gezinnen bezoe-ken campings in Nederland. In zesvan de elf uitzendingen zijn beel-den te zien die bij Marveld Recrea-tie zijn gemaakt. De eerste uitzen-ding is zondag 16 december.De uitzending sluit aan op de kri-tiek dat de herkenbaarheid vanhet toerisme beter kan. Onlangsstond in de krant dat men de her-kenbaarheid van het Gelderse toe-risme in de provincie wil verbete-ren. Met dat laatste ben ik het niethelemaal eens. Wel moeten we detoeristisch herkenbare regios alsVeluwe en Achterhoek blijven pro-moten.www.marveldrecreatie.nl

  E en tijdje geleden reedik door een fraaimaar grijs coulissen-landschap: het was zwaarweer. Zoals zo vaak ston-den de koeien in het wei-land gegroepeerd met dekont in de wind.Dat beeld doemde bij meop toen ik laatst ergens ietsmoest roepen over het top-sectorenbeleid. Gemeenten,provincies en stadsregiosdoen er alles aan om zich teprofileren als ht centrumvan life sciences, health,food of logistics om maareens een paar Engelsedwarsstraten te noemen.Want we opereren natuur-lijk wel in een mondialeeconomie. Vandaar dat clus-ters, science parks, brain-en mainports en allerleisoorten valleys daarvan debrandpunten zijn. Kennis-clustering en innovatie-kracht concentreren zichvaak rond enkele vlaggen-schepen van het grootbe-drijf. Philips (nog altijd) enASML vormen de kern vanBrainport Eindhoven enNXP speelt die rol voor deNovio Tech Campus in Nij-megen zoals die nu in desteigers staat. Deze bedrij-ven fungeren als trekker enzijn beeldbepalend als hetgaat om de economischeidentiteit van de regio.Maar laten we niet vergetendat het omringende mid-den- en kleinbedrijf daar-omheen dat evenzeer is.Tussen de 55 en de 60%van de toegevoegde waardewordt in Nederland doorhet mkb gegenereerd. Groteondernemingen floreren bijkleinere, gespecialiseerde be-drijven aan wie ze bedrijfs-processen kunnen uitbeste-den. Overheden op alle ni-veaus doen er dan ook goedaan om in te zetten op eengoed ondernemingsklimaat.Behouden en versterkenwat je hebt aan verweven-heid en dwarsverbanden, isgezien het huidige tijdsge-wricht van levensbelang.Dat kan alleen in eendrach-tige samenwerking. Diekoeien staan niet alleen dehele dag door belangeloosFristi en Yogho!Yogho! voorons te maken, zoals BrigitteKaandorp het ooit bezong,maar leren ons ook dat diekont in de wind een heelgoed idee is. Daardoor wij-zen de neuzen immers de-zelfde kant op: d manierom economisch zwaar weerte trotseren. Voelt u wel?

  Ronald Migo, algemeen di-recteur KvK Centraal Gelder-land Reageren? Stuur eenmail naar [email protected]

  Gun je omgeving respect

  Kont in de wind

  Naam: Edwin Bomers Bedrijf: Marveld Recreatie Functie: Directeur/eigenaar Vestigingsplaats: Groenlo Personeel: 66 vaste medewerkers

  en 60 hulpkrachten.

  Bijzonderheid: Marveld is vanaf16 december te zien in zes afleve-ringen van het nieuwe SBS-pro-gramma We love camping.

  Tekst: Jacob Schreuder Foto: Theo Kock

  Edwin Bomers van Marveld Recreatie: Publiek-private samenwerking lukt alleen als er wederzijds vertrouwen is.

  Door Ronald Migo

  Terzijde

  Met 300 vakantiehuizen, 300 toe-ristische kampeerplaatsen en300 plekken voor vaste gasten isMarveld Recreatie een van deweinige zelfstandige ondernemin-gen van deze omvang in dezebranche. Van de sportcomplexen(zwembad, tennis- en golfbanen)wordt druk gebruik gemaaktdoor inwoners. Een mooi voor-beeld van publiek-private samen-werking, zegt Edwin Bomers.

  Recreatieondernemer Edwin Bomers

 • Meer vrijheid in het nieuwe bv-rechtOp 1 oktober trad het nieuwe bv-recht in werking. All Clean Energy was n van de eerste bedrijven die er gebruik van maak-ten. De flex-bv kan vooral in de toe-komst voor ons van belang zijn. Als onze kinderen straks mee willen doen, kun je de structuur van de bv veel makkelijker aanpassen, zegt directeur Marc Buijs.

  All Clean Energy in Nijmegen levert en instal-leert zonnepanelen bij zowel particulieren als bedrijven. Was de flex-bv een bewuste keuze? Eerlijk gezegd niet, de notaris wees ons erop, aldus Marc Buijs. Toen we klaar waren voor de start, was het 1 oktober en stapten we als een van de eersten met een flex-bv bij de notaris de deur uit. Daardoor kregen we een hoop publiciteit: we stonden in tal van bladen en kranten, waaronder De Telegraaf. Dat leverde meteen al een offerte-aanvraag op.

  KapitaalseisIn het nieuwe bv-recht behoort het verplich-te startkapitaal van 18.000 euro tot het verle-den. Dat was ooit bedacht om crediteuren te beschermen, zegt Mario van der Toorn, jurist bij KvK Centraal Gelderland. Die zou-den er dan vanuit kunnen gaan dat de re-kening keurig betaald kan worden. Maar in de praktijk kon een ondernemer dat geld n dag na het passeren van de notarile oprich-tingsakte gebruiken om er handel mee te drijven. Dan was de financile buffer alweer verdwenen.Voor Marc Buijs was het verdwijnen van de kapitaalseis ook niet de hoofdreden om een flex-bv op te richten. Belangrijker voor ons is dat je meer vrijheid hebt om de bv naar ei-gen inzicht in te richten. Ik doe dit met twee neven, we zijn ieder voor een derde deel aan-deelhouder, zij vanuit vastgoed- en moeder-bedrijf ACE Holland. Mijn ene neef heeft net een dochtertje gekregen, ik heb een zoontje van tien maanden Als onze kinderen straks ook in de bv willen stappen, heb je meer

  ruimte om het op maat te regelen, bijvoor-beeld via winstrechtloze of stemrechtloze aandelen.

  Statuten wijzigen?De komst van het nieuwe bv-recht betekent niet dat elke bv nu zijn statuten moet wijzi-gen, zeker niet als die prima functioneert. Toch kan het volgens Mario van der Toorn geen kwaad eens goed naar de statuten te kijken. Misschien valt er best iets te verbete-ren. Zo kun je de bv minder besloten maken door blokkeringsregelingen te schrappen. Die stonden verplicht in de statuten en hou-den in dat een aandeelhouder zijn aandelen niet zonder aanbieding aan - of goedkeuring van - medeaandeelhouders mag verkopen. Verder heeft elke bv een Algemene Verga-dering van Aandeelhouders (AVA). Voor het bijeenroepen van de AVA wordt de wettelijke termijn verkort van vijftien naar acht dagen,

  maar dat moet dan ook in de statuten wor-den veranderd.

  AansprakelijkheidMarc Buijs realiseert zich dat de flex-bv ookwat lastige facetten kent. Crediteuren wor-den beter beschermd. Prima, maar het bete-kent wel dat je als bestuurder eerder aanspra-kelijk kunt worden gesteld, k priv als ersprake is van wanbeleid. Je gaat er natuurlijkvanuit dat zoiets je niet overkomt, maar zulke dingen moet je wel wten.Hoe gaat het ondertussen met All Clean Energy? Goed, we hebben inmiddels onze eerste panelen laten installeren. We hebben het tij mee. Zonne-energie was tot voor kortondenkbaar zonder allerlei subsidies. Maar de panelen betalen zich nu al terug na tienjaar. Als de energieprijzen verder stijgen in hetzelfde tempo, dan binnenkort al na acht jaar. (www.allcleanenergy.eu)

  24 november: themadag over wetten en regels2013 nadert snel. De komst van een nieuw jaar betekent traditioneel ook dat er nogal wat gaat veranderen op fiscaal en juridisch gebied. Nu er ook nog een nieuw kabinet is aangetreden met een for-se hervormingsagenda, wilt u als onder-nemer natuurlijk helemaal weten wat dat allemaal gaat betekenen voor uw bedrijf. Daarom praat de Kamer van Koophandel u uitgebreid bij op zaterdag 24 novem-ber tijdens de themadag over wetten en regels. Er vinden zes presentaties plaats over evenzoveel hete hangijzers. Zo gaan we in op conflicten met de gemeente of de provincie over vergunningen en besluiten die uw bedrijfsvoering raken. Daarnaast wordt het intellectueel eigen-dom in een notendop geschetst met aan-dacht voor onder meer het auteursrecht, octrooien, het merkenrecht en handels-namen. Huur en verhuur komen even-eens aan bod. Daarbij worden het ener-gielabel, faillissement van de verhuurder, de wetswijziging voor incassokosten en de opzeggingsbescherming bij renovatie behandeld.Op het gebied van e-commerce worden de regels voor het afsluiten van contrac-ten via internet aangescherpt. Wat dat inhoudt, wordt eveneens behandeld. De flexibilisering van het bv-recht wordt nog eens uit de doeken gedaan en ook de fiscale eindejaarstips, in combinatie met het Belastingplan 2013, ontbreken natuurlijk niet. De presentaties worden verzorgd door gerenommeerde advoca-ten- en accountantskantoren uit Centraal Gelderland. Verder is er een informatie-markt waar juristen, accountants en an-dere specialisten klaar staan om uw vra-gen te beantwoorden. Kortom, door uw bezoek aan deze themadag bent u in n keer juridisch up-to-date.De themadag over wetten en regels vindt op 24 november plaats van 9.30 tot 15.00 uur in het gebouw van KvK Centraal Gelderland aan de Kronen-burgsingel 525 in Arnhem. De toe-gang is gratis. Aanmelden kan via www.kvk.nl/wettengelderland.

  Marc Buijs: Je hebt meer ruimte op het op maat te regelen. (Foto: Foto Focus - Jack Tillmanns)

  Nieuwjaarsbijeenkomst KvK De Nieuwjaarsbijeenkomst van Kamer van Koophandel Centraal Gelderland is al jaren-lang het grootste netwerkevent in de regio. De volgende editie vindt plaats op maan-dag 7 januari 2013, van 15.00 tot 19.00 uur in Hotel- en Congrescentrum Papendal. Na-tuurlijk blikt KvK-voorzitter Gert-Jan Oplaat terug op 2012 met zijn dubbele dip, pro-blemen in de eurozone en grote aantal fail-lissementen. Maar hij kijkt ook vooruit naar 2013 waarin misschien wel een voorzichtig herstel optreedt, gezien de groei van de ex-port. Stevige aanbevelingen aan beleidsme-dewerkers zullen niet ontbreken. Daarna zal het publiek een inspirerend verhaal te horen krijgen, zodat iedereen het nieuwe jaar met positieve energie kan beginnen. Natuurlijk kunt u uitgebreid netwerken en samen met ondernemend en politiek-bestuurlijk Gel-derland het nieuwe jaar inluiden. Meer informatie en aanmelden? Dat kan via: www.kvk.nl/gelderland2013

  Bijeenkomst 400 jaar Turks-Nederlandse handelsbetrekkingen Turkije en Nederland vieren dit jaar dat ze al 400 jaar lang handelsbetrekkingen on-derhouden. Dat gebeurt ook in Gelderland: op maandag 26 november van 16.00 tot 20.30 uur in het Huis der Provincie in Arn-hem. De gratis toegankelijke bijeenkomst is een initiatief van de Provincie Gelderland en KvK Centraal Gelderland.Juist nu laat Turkije een indrukwekkende eco-nomische groei zien. Bovendien is Nederland een van de grootste buitenlandse investeer-ders in Turkije. Er liggen dus grote econo-mische kansen voor Nederlandse bedrijven. Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers deelnemen aan rondetafelgesprekken over de maakindustrie, food/agro/horeca, transport en logistiek, en starten. Er worden ook twee workshops verzorgd: Kansen in Turkije en Suc-cesvol handelen met Turkije. De bijeenkomst wordt omlijst met een Turks-Nederlands buffet. Voor informatie en aanmeldingen: www.kvk.nl/gelderland400jaartnl.

  Kamer van Koophandel in de regio

  NIEUWS

  KvKNIEUWS

  KvK-SHOP

  De belangrijkste wijzigingen op een rij Oprichting eenvoudiger: minder eisen aan de oprichting van een bv; afschaffing verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro. Betere crediteurenbescherming: geen dividenduitkering als bedrijf de schulden niet kan betalen; bestuurders/aandeelhouders die

  onzorgvuldig handelen, kunnen aansprakelijk worden gesteld. Meer inrichtingsvrijheid: meer speelruimte om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet; stemrechtloze of winstrechtloze

  aandelen zijn nu mogelijk. Afschaffing verplichte blokkeringsregeling: ruimte om aandelenoverdracht wel of niet te beperken. (www.kvk.nl/bvrecht)

  NotarisspreekuurZijn de statuten van uw bv nog up to date? Moet u wel of niet onder huwelijkse voor-waarden trouwen? Hoe zit het met de koop, verkoop of uitgifte van aandelen? Wie met dergelijke vragen zit, kan voortaan terecht op het gratis toegankelijke Notarisspreekuur bij KvK Centraal Gelderland. Het spreekuur wordt twee maal per maand op de vrijdagmiddag verzorgd door notaris-sen die zijn aangesloten bij de Koninklijke Notarile Beroepsorganisatie (KNB). Het is vooral bedoeld voor gevestigde ondernemers die te maken krijgen met groei, opvolging of beindiging van hun bedrijf en die daar pran-gende vragen over hebben. En als u vragen heeft over het nieuwe bv-recht, kunt u daar ook over praten. Het is echter niet de bedoe-ling om tijdens het spreekuur notarile stuk-ken op te stellen of voor te bereiden. Wilt u een afspraak maken? Kijk dan op www.kvk.nl/notarissengelderland.

  Seminar BedrijfsovernameWie wil ondernemen, kan natuurlijk een eigen bedrijf opbouwen uit het niets. Een andere manier om te beginnen, is de over-name van een bestaande onderneming.

  Dat kan grote voordelen bieden: klanten, naamsbekendheid, kennis en goodwill zijn meestal ruimschoots aanwezig. Daardoor kunt u goed voorbereid en gemotiveerd een vliegende start maken. De KvK verzorgt op donderdag 13 decem-ber een seminar over de bedrijfsovername zodat u kunt ontdekken of zon overname iets is voor u. De voor- en nadelen van een overname worden behandeld, evenals het stappen-plan voor een overname. Daarnaast vertel-len we u waar u bedrijven kunt vinden die te koop staan. Uiteraard komen de financile facetten, zoals waardebepaling en financie-ring, uitgebreid aan bod. Het seminar vindt plaats op 13 december bij de KvK in Arnhem van 19.30 tot 22.00 uur. Deelname kost e 35.-. Aanmelden kan via: www.kvk.nl/seminarovername.

  Volg ons

  op Twitter:

  @KvK_CentraalGld

 • zaterdag 17 november 2012 De Gelderlander

  nieuws | 7

  door Jacob Schreuder

  W aarom word je gerechts-deurwaarder als je vaakmoeilijke klussen moetuitvoeren of nare berichten komtbrengen? Een dagvaarding uitbren-gen. Beslag leggen. Panden ontrui-men. Verkopen van in beslag geno-men zaken. En de kans onheus teworden bejegend. Want, het be-roep zegt het al, een deurwaarderkomt aan de deur om vervelendemededelingen te doen.Het is niet altijd leuk, zegt Pa-trick Keurntjes. Je komt schrijnen-de situaties tegen. Aan de anderekant hebben sommigen het welerg bont gemaakt, anders wordteen gerechtsdeurwaarder niet inge-schakeld. Ik probeer altijd met demensen in gesprek te komen. Vaakzit achter een schuld een heel ver-haal. Er is niet altijd sprake van be-wust niet betalen. De gerechts-deurwaarder moet ook mensen in-

  formeren over de mogelijkhedendie ze hebben als ze het niet eenszijn met een vordering.Patrick Keurntjes heeft niet alleenbewust voor het beroep van ge-rechtsdeurwaarder gekozen, hijheeft ook besloten een zelfstandigbureau in Doetinchem te vestigen:Deurwaarderskantoor Achterhoek.Ik heb veel ervaring bij verschil-lende bureaus. Daar heb ik een ei-gen visie ontwikkeld en ik wilzien of die werkt.Niet iedereen zal weten dat een ge-rechtsdeurwaarder ook een onder-nemer is en dat er een groot ver-schil is met een incassobureau eneen incasso-advocaat. Er zijn zelfsverschillende deurwaarders, zegtKeurentjes. Waterschap, gemeen-te en fiscus hebben eigen deur-waarders. Maar alleen de gerechts-deurwaarder heeft een vierjarigegerechtsdeurwaardersopleiding ge-volgd. Ik ben door de Koningin be-noemd en bedigd om ambtshan-

  delingen te verrichten. Net als bijde advocatuur is er bij gerechts-deurwaarders sprake van tucht-recht.De tarieven die de gerechtsdeur-waarder mag vragen zijn wettelijkvastgelegd. Niet alleen de over-

  heid, MKB, woningbouwverenigin-gen, advocaten en notarissen maarook particulieren met een geldvor-dering kunnen bij een deurwaar-der terecht.Een neventaak van de gerechts-deurwaarder is het incassowerk.

  Kiest men voor een deurwaarderdan wordt een bundel aan dien-sten aangeboden: Vorderingen in-dienen, dagvaarding maken en uit-brengen, procederen, een vonnisbetekenen en eventueel beslag la-ten leggen. Wanneer men kiestvoor meerdere partijen kost datveel tijd en het werkt communica-tief niet altijd even prettig.De schulden van Nederlandersnemen sterk toe. Ik zoek altijd eenmiddenweg, ben niet meedogen-loos. Maar vooral jongeren zullenmoeten leren beter met geld om tegaan. Ze schaffen van alles aan -scooter, dure kleding, sigaretten ofmobieltjes - en denken over beta-len: Dat komt later wel. Ze schui-ven de problemen voor zich uit,maar ooit zal de schuld betaaldmoeten worden. Wanneer de situa-tie echt ernstig is zal ik niet nala-ten mensen te verwijzen naarschuldhulpverlening.www.dwka.nl

  De schuld zal toch betaald moeten worden

  door Jacob Schreuder

  J ohan van Wijk, fusie- enovernameadviseur, en advo-caat en curator Sander Drij-ber van respectievelijk Stol-wijkVanWijk uit Doetin-chem en Drijber & Partners uitArnhem zijn gespecialiseerd inovername van bedrijven, waaron-der faillissementovernamen. Zijschreven over faillissementen eenuitvoerig artikel. Hieronder een in-gekorte weergave.Slechts weinig mensen wetenhoe vaak faillissementen wordenuitgesproken, hoe de formele gangvan zaken is en wat de persoonlij-ke gevolgen voor betrokkenenzijn. Faillissementen van grote on-dernemingen, zoals van de DSBBank, leiden tot veel publiciteit.Dat is verklaarbaar. Het gevolg ismeestal het ontslag van heel veelmensen en enorme bedragen aanonbetaald gebleven schulden. Op-vallend is dat faillissementen inhet midden- en kleinbedrijf veelminder aandacht krijgen.In 2009 werd een nieuw Neder-lands record gevestigd van 8040faillissementen. De twee jaar daar-na waren dat er circa 7200. Waar-schijnlijk wordt dit jaar een nieuwrecord behaald. De eerste tweekwartalen van 2012 lag het aantal25 procent hoger dan vorig jaar.Dat komt dit jaar neer op een klei-ne 9000 bedrijven.De bedrijven die de laatste vierjaar failliet zijn gegaan hadden ge-middeld zeven tot acht mensen indienst. Gezien de omvang zijn datvooral midden- en kleinbedrijven.Jaarlijks verliezen door faillisse-menten in Nederland zeventig-tot tachtigduizend mensen in het

  MKB hun baan. De hoogte van on-betaalde schulden is onbekend. Deschattingen lopen uiteen van viertot vijf miljard euro. Het CBSschat dat jaarlijks een miljard daar-van voortkomt uit faillissementenwaarbij schuldeisers waarschijnlijkstrafbaar zijn benadeeld.Bij faillissementen wordt door bui-tenstaanders vaak aangenomendat er sprake was van verkeerd be-drijfsbeleid. Dat is niet altijd zo.Ondernemen houdt ook het aan-vaarden van risicos in. Die zijnniet altijd beheersbaar. Zeker nietin crisistijd. Toch worden 25 tot 30procent van de faillissementen ver-oorzaakt door foutief manage-ment. Dat is een schatting van cu-ratoren, juristen die door de recht-bank worden gevraagd een faillisse-ment af te handelen.Om een faillissement te voorko-men is van groot belang dat de on-

  dernemer negatieve ontwikkelin-gen in de economie zo snel moge-lijk signaleert. Dan kan tijdig wor-den bijgestuurd. De administratieen de daaruit af te leiden manage-mentinformatie kunnen die signa-len opleveren. Het volgen van de

  ontwikkelingen in de omzet, de or-derpositie, de bezettingsgraad vanmachines en personeel, de verhou-ding tussen kosten en opbreng-sten, het zijn allemaal zaken die inde gaten gehouden moeten wor-den. Treden daarin verstoringen

  op, dan moet worden ingegrepen.Onvoldoende aandacht voor dezezaken kan grote gevolgen hebbenvoor rentabiliteit en liquiditeit(die geeft aan in welke mate eenonderneming lopende betalings-verplichtingen kan voldoen) vande onderneming. Door een zwak-ke rentabiliteit kan de onderne-ming in een verliesgevende situa-tie komen. Vermogenspositie en li-quiditeit verslechteren.

  Bijsturen

  Deze problematiek komt vaakvoor bij jonge, snel groeiende on-dernemingen. De accountant zalbij deze bedrijven dan ook veelmeer begeleidend en adviserendop moeten treden. Als de manage-mentinformatie beschikbaar isvoor de accountant, kan deze hetbedrijfsproces en de activa bewa-ken en zo nodig bijsturen.Een andere oorzaak van faillisse-menten is het hebben van onvol-doende kapitaal. Weerstandsver-mogen dus. Vooral kleinere, star-tende bedrijven hebben daar lastvan. De terughoudende opstellingvan banken de afgelopen jaren zaldaaraan geen goed hebben gedaan.Ook is vast komen staan dat eenkwart van de faillissementen komtdoordat een belangrijke klant nietbetaalt of zlf failliet is gegaan.Maar op dit moment is vrijwel ze-ker de belangrijkste oorzaak vaneen faillissement de algemene eco-nomische malaise. In de recessieja-ren 1981-1983 en 1992-1993 wassprake van een verdubbeling vanhet aantal faillissementen. De hui-dige recessie, die eind 2008 begon,heeft geleid tot een stijging vanhet aantal faillissementen metruim zestig procent.De formaliteiten rond een faillisse-ment zijn vastgelegd in de Faillisse-mentswet uit 1896 (!). Hierin is be-paald dat de rechtbank op verzoekvan een schuldeiser, het OpenbaarMinisterie of de betrokkene zelfhet faillissement kan uitspreken.Dat gebeurt als het bedrijf nietmeer aan zijn betalingsverplichtin-gen kan voldoen. De rechtbankstelt een curator aan. Die probeert

  het vermogen van de gefailleerdete vereffenen ten behoeve van deschuldeisers. De curator kan ookproberen (delen van) de onderne-ming te verkopen, zodat werkgele-genheid deels behouden blijft.Schuldeisers als fiscus, banken enbedrijfsvereniging krijgen in eersteinstantie geld toegewezen, voor zo-ver dat er nog is.Er zijn faillissementen waarbij deondernemer zelf niet failliet gaat,maar ook waarbij zowel het be-drijf als de ondernemer priv fail-liet gaan. De priv niet-failliete on-dernemer is meestal beter af.Ruim zeventig procent van de ge-failleerde ondernemers begint op-nieuw een bedrijf. Wijs gewordendoor de slechte ervaring wordteen aantal zaken doorgaans opeen heel andere wijze aangepakt.Een faillissement heeft niet alleengrote financile, maar ook emotio-nele gevolgen. De onzekerheid dievooraf gaat aan een faillissement isslopend. Vaak is ook sprake vaneen schuldgevoel tegenover werk-nemers die vaak meestal buitenhun schuld bij een faillissementhun baan en een belangrijk deelvan hun inkomen verliezen. Alseen ondernemer ook priv faillietgaat kan de echtgenote mede aan-sprakelijk gesteld worden. Datbrengt grote emotionele schademet zich mee.Van Wijk en Drijber adviseren on-dernemers in het MKB bij de keu-ze van een ondernemingsvorm(wel of niet rechtspersoonlijkheid)de persoonlijke financile risicossterk mee te wegen. Door gebruikte maken van huwelijkse voor-waarden worden echtgenoten, diesoms slechts beperkt bij het be-drijf zijn betrokken, niet voor velejaren aansprakelijk gesteld voorschulden van de onderneming.Het kan raadzaam zijn om inplaats van de rechtsvormen een-manszaak, vennootschap onder fir-ma of maatschap te kiezen vooreen besloten vennootschap. Deflexwet, die oktober van dit jaar isingegaan, maakt het veel eenvoudi-ger een bv op te richten. Er is on-der andere geen oprichtingskapit-aal van 18.000 euro meer nodig.

  Failliet gaan, hoe kan dat?

  Faillissement kan eentrauma veroorzaken

  Johan van Wijk: Faillissementen in het MKB krijgen ten onrechte veel min-der aandacht. foto Jan van den Brink

  Gerechtsdeurwaarder Patrick Keurntjes. foto Theo Kock

  De boze geesten komen in raptempo uit de fles. Alleen al in deAchterhoek zijn dit jaar tot nutoe zon zeventig bedrijven fail-liet gegaan. Landelijk zullen eind2012 zon 9000 bedrijven faillietzijn. Een triest record. Maar watis een faillissement en hoe kanhet ontstaan?

 • De Gelderlander zaterdag 17 november 2012 zaterdag 17 november 2012 De Gelderlander

  8| thema thema | 9

  O ok komend jaar veran-dert er fiscaal het nodige.Al zullen de onderstaan-de veranderingen, gelet op de hui-dige politieke situatie, met het no-dige voorbehoud moeten wordengelezen. Het is namelijk niet uitge-sloten dat er, in verband met hetaantreden van het nieuwe kabinetof de behandeling van de diversebelastingplannen in de Kamer,nog wijzigingen optreden. Bij dehierna opgenomen punten ismaar zeer beperkt rekening gehou-den met de voorstellen uit het re-geerakkoord VVD-PvdA, die pasvanaf 2014 of later zullen ingaan. Forensentaks gaat niet door

  De wet herziening fiscale behande-ling woon-werkverkeer, in devolksmond ook wel forensentaksgenoemd, zal vooralsnog niet wor-den ingevoerd. Oorspronkelijkvoorzag dit wetsvoorstel in het be-lastbaar stellen van de door eenwerkgever aan zijn personeel be-taalde vergoedingen voor het rij-den van woon-werkverkeer. Te-vens zou, bij de auto van de zaak,het woon-werkverkeer niet meerals zakelijk worden beschouwd,waardoor werknemers eerder aande kritische grens van 500 km pri-v komen en dus met een bijtel-ling worden geconfronteerd. Ookis het plan om vanaf 2014 belas-ting te gaan heffen over de vergoe-ding die werknemers voor alle za-kelijke kilometers ontvangen (dusinclusief woon-werkverkeer) voor-lopig van de baan. Assurantiebelasting van 9,7

  naar 21%Op 1 april 2013 gaat de assurantie-belasting van 9,7 naar 21%. Daar-mee worden veel verzekeringenaanzienlijk duurder. Van de hef-fing van assurantiebelasting zijnonder andere vrijgesteld: levensver-zekeringen, ongevallen-, invalidi-teits- en arbeidsongeschiktheids-verzekeringen. De verhoging geldtdus bijvoorbeeld wel voor auto-,opstal- en reisverzekeringen. Beperking arbeidskorting hoge-

  re inkomensBij alle aandacht voor de gevolgenvan het regeerakkoord moet nietuit het oog worden verloren dat inde Wet Uniformering Loonbegrip,die dateert uit 2011, een maatregelis opgenomen die hogere inko-mens met ingang van 2013 ookaanzienlijk in de koopkracht zaltreffen. Op basis van deze wet zul-len inkomens boven 45.000 euromet een aanzienlijke beperkingvan hun arbeidskorting worden ge-confronteerd, die kan oplopen totcirca 1.200 euro per jaar. Voor hoge-re inkomens betekent dit dus alsnel 100 euro netto in de maandminder. WKR, vrije ruimte

  Met ingang van 1 januari 2011 is dezogenaamde Werkkostenregeling(WKR) in de loonbelasting vankracht geworden. Deze regeling be-helst een volledige andere fiscalebenadering van de vergoedingenen verstrekkingen die een werkge-ver aan zijn personeel kan doen.De WKR is nu nog optioneel voorwerkgevers maar zal met ingangvan 2014 verplicht moeten wordentoegepast. En van de belangrijk-ste kenmerken van de regeling isde zogenaamde vrije ruimte. Dewerkgever heeft de mogelijkheidom tot een bepaald percentagevan de fiscale loonsom bepaaldevergoedingen en verstrekkingenaan zijn personeel te geven zonderdat deze op individueel niveau

  hoeven worden vastgelegd. Indiende vrije ruimte wordt overschre-den, is de werkgever een belastingvan 80% verschuldigd over hetmeerdere, die hij niet op zijn werk-nemers kan verhalen. Bij de intro-ductie in 2011 bedroeg de omvangvan de vrije ruimte 1,4 procentvan de fiscale loonsom. Met in-gang van 2013 zal de vrije ruimte1,6 procent zijn. Deze verhoginglijkt op basis van het regeerak-koord echter met ingang van 2014(of 2013?) weer met 0,1 procent teworden teruggenomen tot 1,5 pro-cent. Verpakkingenbelasting

  In 2008 is de zogenaamde verpak-kingenbelasting ingevoerd. Het be-treft een complexe belasting ophet voor het eerst op de Neder-landse markt brengen van verpak-kingsmateriaal in de vorm van ver-pakte producten dan wel het ver-wijderen van dergelijk verpak-kingsmateriaal na import van pro-ducten in Nederland. Deze bijzon-der impopulaire belasting zal metingang van 1 januari 2013 wordenafgeschaft. Invoering meldingsplicht pand-

  houders of houders van bodem-recht bij de fiscus.De Belastingdienst kan zijn prefe-rente positie bij de inning van ach-terstallige belastingschulden alleenuitoefenen door beslag te leggen.De effectiviteit van het leggen vanbeslag staat of valt echter met de ti-ming ervan. Door een voorgestel-de wijziging krijgt de Belasting-dienst straks voorrang op lease-maatschappijen en andere schuld-eisers in geval van betalingsproble-men of een dreigend faillissementvan een bedrijf. Het Belastingplan2013 komt met nieuwe spelregelsdie zullen gaan gelden bij bodem-zaken, ofwel de inventaris en ma-chines die worden gebruikt op deproductielocatie of vestigingsplaatsvan een ondernemer. Zo zullenhuurverkopers, leveranciers meteen eigendomsvoorbehoud maarook leasemaatschappijen bij de fis-cus moeten gaan melden dat zijhet geleverde of geleasede objectwillen claimen in een situatie vanwanbetaling of dreigend faillisse-ment van de afnemer. Vervolgenszullen zij gedurende 4 weken moe-ten wachten. Hierdoor krijgt de Be-lastingdienst de mogelijkheid enruim de tijd om het object te clai-men en vissen leasemaatschappij-en en leveranciers die op basis vanleverancierskrediet hebben gele-verd, toch nog achter het net. Verruiming termijn doorver-

  koop woningen en bedrijfspandenIn de Wet op belastingen vanrechtsverkeer is een regeling opge-

  nomen die ervoor zorgt dat bijeen doorverkoop van een zelfdeonroerende zaak aan een anderbinnen 6 maanden, de opvolgendeverkrijger alleen overdrachtsbelas-ting betaalt over de meerprijs. Inde huidige vastgoedmarkt wordtdeze doorverkooptermijn over hetalgemeen als te kort ervaren. Daar-om wordt voorgesteld om de ter-mijn tijdelijk te verlengen tot 36maanden. De maatregel is opgeno-men in het Belastingplan 2013,maar gaat door middel van eengoedkeurend beleidsbesluit al inper 1 september 2012 en loopt tot 1januari 2015. Dit houdt in dat alseen woning of bedrijfspand in deperiode van 1 september 2012 tot 1januari 2015 wordt verkregen, bijeen opvolgende verkrijging van de-ze onroerende zaak binnen 36maanden slechts over de meer-waarde overdrachtsbelasting is ver-schuldigd. Eenmalige afstempeling pen-

  sioenrechten bij pensioen BVs.In verband met kritische vragenuit de Tweede Kamer is in het Be-lastingplan 2013 een voorstel opge-nomen om eigenaren van pen-sioen BV.s de gelegenheid te ge-ven hun pensioenaanspraken teverlagen als sprake is van een struc-turele onderdekkingssituatie in deBV. Financin denkt daarbij aaneen dekkingsgraad van minderdan 75% van de fiscale voorzie-ning. Er zullen nog nadere voor-waarden worden gesteld. Zo zalvolgens het voorstel in ieder gevalgekeken worden naar de dividend-uitkeringen die voor de pensioen-datum zijn gedaan, en tevenswordt gekeken naar de vorderin-gen die de vennootschap op deaandeelhouder-pensioengerechtig-de heeft. Indien de pensioenuitke-ring wordt verlaagd en daardoorde voorziening op de balans lagerwordt, zal dit verschil als winstmoeten worden verantwoord enin principe tot heffing van ven-nootschapsbelasting leiden. Voorpensioenuitkeringen die reeds zijningegaan, kan men in de periodetussen 2013 en 2015 onder voor-waarden van dezelfde regeling ge-bruik maken. Deze eenmalige af-stempeling geldt (nog) niet voorstamrecht BV.s. Afschaffing onderkapitalisatiere-

  geling vennootschapsbelastingDe zogeheten thincapregeling inde vennootschapsbelasting behelsteen aftrekbeperking. Die aftrekbe-perking zorgt er voor dat vennoot-schappen die door met hen ver-bonden rechtspersonen met teveel vreemd vermogen zijn gefi-nancierd, beperkingen ondervin-den bij de aftrekbaarheid van derente die zij daarover moeten beta-

  Wat er in 2013 fiscaal verandert

  1. Voor de DGA/werkgeverKomt u in 2012 met uw fiscaalloon (dus inclusief priv gebruikauto, vakantiegeld, tantimes enbonussen) boven 150.000 euro,houd er dan rekening mee dat defiscus in 2013 een extra heffing op-legt van 16 procent over het be-drag dat het fiscale loon in 2012meer heeft bedragen dan 150.000euro. Deze heffing komt volledigvoor rekening van de werkgeveren kan niet op de werknemer wor-den verhaald. Tip! Indien u bepaal-de looninkomsten nog kunt uitstel-len of verschuiven, kan dat belas-ting besparen.2.Voor de werkgeverStelt u tegen betaling af en toe per-soneel aan derden ter beschikking,houd er dan rekening mee dat udat vanaf 1 juli 2012 had moetenmelden bij de Kamer van Koop-handel. Tip! Meer informatie kuntu vinden op de website van deKvK onder: inschrijven bij deKvK\in- of uitlenen van arbeids-krachten.3. Voor de particulierMet ingang van 2013 komen de ge-combineerde belasting / pre-miepercentages, die gehanteerdworden in box I van de inkomsten-belasting, nog dichter bij elkaar teliggen. Het belastingpercentage inde eerste schijf (tot 19.645 euro in-komen) gaat met bijna 4 procentomhoog. De tweede en derdeschijf worden korter, waardoor eer-der een hoger belastingpercentagemoet worden betaald. De vier be-lastingschijven zijn met ingangvan 1 januari 37, 42, 42, en 52 pro-cent. Vanaf 2014 zouden de belas-tingtarieven op grond van de plan-nen uit het regeerakkoord weeromlaag gaan. Deze verlaging wasbedoeld als compensatie voor debeperkingen in de hypotheek-renteaftrek en de beoogde invoe-ring van de inkomensafhankelijkezorgpremie. De tweede en derdeschijf zouden met 4 procent wor-den verlaagd en ook de hoogste ta-riefschijf zou worden verlaagd van52 naar circa 49 procent. Maar ophet moment dat we dit schrijven,is de kans groot dat het regeerak-koord wordt opengebroken. Tip!Het akkoord biedt vanaf 2013 te-vens de mogelijkheid om geduren-de maximaal 5 jaar rente af te trek-ken op restschulden die zijn over-gebleven na verkoop van wonin-gen.4. Voor de werkgeverPer 1 januari 2011 is in de loonbe-lasting de zogenaamde werkkos-tenregeling (WKR) ingevoerd.Daarmee zijn de fiscale spelregelsvoor het doen van (onbelaste) ver-goedingen en verstrekkingen aanpersoneel ingrijpend gewijzigd. DeWKR voorziet in een overgangster-mijn van 3 jaren, gerekend vanaf 1januari 2011. Gedurende deze ter-mijn kan de oude regeling, zoalsdie heeft gegolden tot 31 december

  2010, nog worden toegepast. Ditovergangsrecht wordt momenteeldoor werkgevers nog op groteschaal toegepast. Op 1 januari a.s.is echter het laatste jaar van deovergangstermijn aangebroken.Op 1 januari 2014 moeten allewerkgevers verplicht overstappenop de WKR! Voor het goed invoe-ren van de WKR dient, naast eeninventarisatie van de financile ge-volgen van de regeling voor dewerkgever, ook met het personeel(eventueel OR) gesproken te wor-den over eventuele wijzigingenvan arbeidsvoorwaarden. Daarbijkan ook het bestaan van een CAOeen grote rol spelen. Verder zullenaanpassingen in de financile ad-ministratie moeten worden ge-daan om de correcte toepassingvan de WKR mogelijk te maken.5. Voor ondernemers met BVsOp 1 oktober jl. is de zogenaamdeflex-BV-wetgeving van kracht ge-worden. De spelregels in het Bur-gerlijk wetboek ten aanzien vanBVs zijn daardoor ingrijpend ge-wijzigd. Zo kunnen er bijvoor-beeld meerdere soorten aandelenworden uitgegeven (waaronderaandelen zonder stem- of winst-recht), zijn de statuten flexibelerten aanzien van afspraken die aan-deelhouders onderling met elkaarwensen te maken (er kunnen sta-tutaire verplichtingen aan aandeel-houders worden opgelegd), kan deblokkeringsregeling op de over-dracht van aandelen worden uitge-breid of beperkt en is het wettelijkminimum kapitaal van 18.000 eu-ro afgeschaft. Door het laatstepunt bestaat de gedachte dat meteen eenvoudige statutenwijziginghet geplaatste aandelenkapitaal be-lastingvrij aan de aandeelhouderkan worden terugbetaald. Voor-zichtigheid is echter op dit punt ge-boden. De aandelen kunnen al-leen belastingvrij worden terugbe-

  taald als voor het aandelenkapitaalfiscaal gezien ook daadwerkelijkdoor de aandeelhouder bij de op-richting van de BV is betaald. Inveel gevallen is dit maar zeer tendele het geval. Bovendien kandoor het terugbetalen van het kapi-taal de uitbetaling van pensioen-of lijfrenterechten die de aandeel-houder bij de B.V. heeft, in gevaarkomen. De fiscus kan in dat gevaleen aanzienlijke naheffingsaanslagloon- of inkomstenbelasting opleg-gen, waarbij ook revisierente in re-kening gebracht wordt.6. Voor afnemers van landbouwers,veehouders, tuinders e.a.Veel landbouwers, veehouders,tuinders e.d. zijn geen onderne-mer voor de BTW. Ter zake vande leveringen die zij verrichten,wordt aan de afnemers dan ookgeen BTW op de factuur in reke-ning gebracht. Deze afnemers kun-nen echter op grond van de zoge-naamde landbouwregeling 5,1 pro-cent van het factuurbedrag fictiefals BTW op hun aangifte omzetbe-

  lasting in aftrek brengen. Ditwordt ook wel het zogenaamdelandbouwforfait genoemd. Tip.In verband met de tariefsverho-ging van 1 oktober jl. waarbij hetalgemene tarief van 19 naar 21 pro-cent is gegaan, is per 1 oktober hetforfait verhoogd naar 5,4 procenten kan dus meer BTW worden te-ruggevraagd.7. Voor wie dit jaar nog wil schen-kenVoor de schenkers die dit jaar nogvan de vrijstellingen gebruik wil-len maken. De tarieven schenk- enerfbelasting alsmede de vrijstellin-gen voor de diverse verkrijgingenzullen voor 2013 ten opzichte van2012 niet wijzigen. Normaliter wor-den vrijstellingen e.d. jaarlijks in ie-der geval gendexeerd. Schenkbe-lasting 2012 en 2013, de schijven:Belaste deel van schenking part-ner, kind, kleinkind, overig,oom/tante 0 - 115.708 euro, 115.708euro en meer Schenkbelasting2012 en 2013, de vrijstellingen:kind: 5.030 euro vrijstelling kind

  tussen 18 en 35, eenmalig: 24.144euro vrijstelling kind tussen 18 en35, eenmalig voor aankoop wo-ning, onderhoud daarvan, aflos-sing hypotheek kosten van studie:50.300 euro vrijstelling kleinkinde-ren: 2.012 euro vrijstelling Tip!Maak bezwaar tegen de afdrachtvan schenk- of erfbelasting bij hetvererven en schenken van privvermogen. In juli van dit jaar heeftRechtbank Breda beslist dat hettoepassen van de bedrijfsopvol-gingsregeling voor ondernemings-vermogen in de Succesiewet discri-minatoir is.8. Voor de eigen woningbezittersHoewel het niet direct een tip isdie voor het einde van het jaarmoet worden geffectueerd, wil-len wij u toch nog attenderen ophet belang van de WOZ- beschik-king die u in de meeste gevalleneind februari 2013 ontvangt.De huizenprijzen zijn ten opzichtevan augustus 2008 met circa 16%gedaald volgens het CBS. U hebt 6weken de tijd om bezwaar te ma-ken, gerekend vanaf de dagteke-ning van het WOZ- aanslagbiljet.Vraag altijd het taxatieverslag opvoordat u bezwaar aantekent.9. Voor kopers van een nieuwe wo-ningOp 1 oktober jl. is het hogeBTW-percentage van 19 naar 21procent gegaan. Voor mensen dievr 28 april 2012 nog een nieuwte bouwen huis hebben gekochtop basis van een voor die datumgesloten koop-aannemingsovereen-komst, geldt dat zij het 19 procentpercentage over de aanneemsommogen betalen, mits de woningvr 1 oktober 2013 wordt opgele-verd. Dit geldt ook voor vr 28april 2012 overeengekomen meer-werk. Indien de oorspronkelijkeaannemer onverhoopt failliet gaaten een nieuwe aannemer de wo-ning alsnog afbouwt, dan blijftook in dat geval het oude tariefvan toepassing.

  Fiscale tips, nu nog te regelen

  De belastingtarieven zouden vanaf 2014 weer omlaag gaan. foto Robin Utrecht

  Bij nieuwbouw van een huis geldt nog enkele maanden het oude BTW-tarief. foto Robin Utrecht

  Hybrides worden vooral als lease-auto gebruikt. foto Jorrit Knuvelder

  Komend jaar gaat er zowel voorparticulieren als voor onderne-mers van alles veranderen op fis-caal gebied. Voor sommige rege-lingen moet nog voor 31 decem-ber actie worden ondernomen.Mr. Harold Strijker FB en mr. Jo-han Alberts FB, fiscalisten bij Es-huis Accountants en Belastingad-viseurs, geven negen eindejaars-tips.

  Ondernemers-faciliteiten

  In het regeerakkoord dat de VVD en PvdA onlangs hebben gesloten, staat dat een aantal ondernemers-faciliteiten wordt versoberd en/of afgeschaft. Daarmee wil het kabinet 500 miljoen euro besparen. Dit om de verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers te verkleinen.

  Tot nu toe kunnen ondernemers onder bepaalde voorwaarden pro-fiteren van onder andere de zelf-standigenaftrek, startersaftrek, mee-werkaftrek, stakingsaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Dit zijn voor ondernemers interessante fiscale faci-liteiten. Er zijn zelfs ondernemers die, om gebruik te kunnen maken van deze (en andere zoals vervroegde afschrijving) faciliteiten, een samen-werkingsverband aangaan met hun eigen BV.

  Bij de zelfstandigenaftrek gaat het in 2012 om een aftrekpost van 7.280. Voor startende ondernemers wordt deze aftrek nog eens met 2.123 verhoogd tot 9.403. Bij een tarief van 52% betekent afschaffing daarvan een extra belastingdruk van 4.890.

  In combinatie met het afschaffen van de ondernemersfaciliteiten worden thans ook de mogelijkheden onder-zocht om in 2015 een zogenoemde winstbox in te voeren. Dat is een soort van vlaktaks voor onderne-mingswinst. De gedachte daarbij is dat de ondernemersfaciliteiten komen te vervallen en ter compensatie daar-van alle winst tegen n uniform (lager) tarief wordt belast. Dat bete-kent grondslagverbreding waarbij in beginsel de progressie uit de heffing verdwijnt.

  Zoals ik reeds aangaf moet deze operatie de schatkist een aanzien-lijke besparing opleveren. Het lagere belastingtarief wordt waarschijnlijk dus een sigaar uit eigen doos. Een schrale troost: het wordt daarmee wel iets eenvoudiger. De Inspecteur hoeft zich dan namelijk niet meer af te vragen of de ondernemer wel recht heeft op bijvoorbeeld de zelfstandi-genaftrek.

  In het regeerakkoord wordt helaas nog niet gerept over de hoogte van het tarief in de winstbox. Dat mag niet te hoog zijn omdat daarmee de ondernemers met een relatief lage winst onevenredig zwaar worden getroffen. Te laag is slecht voor de schatkist. Het kabinet moet dus nog wat passen en meten. Vooralsnog stel ik voor dat u optimaal gebruik maakt van de ondernemersfaciliteiten.

  commercile column

  Recht

  Door Jeroen AalbertsBAX advocaten belastingkundigen

  Reageren? Mail naar:[email protected]

  Draag uw bedrijf n over

  Op dit moment zijn schenkingen en verervingen van bedrijfsver-mogen (bijvoorbeeld BVs) tot ruim een miljoen Euro volledig vrijgesteld. Daarboven is 83% van de waarde vrijgesteld. Niet-ondernemingsvermogen is bij schenken en vererven volledig belast. Het verschil in fiscale behandeling tussen onderne-mingsvermogen en privvermo-gen is dus enorm!Een erfgenaam was het hiermee niet eens. In een fiscale procedu-re stelde deze zich op het stand-punt dat de vrijstelling voor ondernemingsvermogen ook moet gelden voor niet-onderne-mingsvermogen. De rechtbank Breda gaf de erfgenaam gelijk: de bevoordeling van onderne-mingsvermogen is volgens de rechtbank niet te verdedigen. Er is sprake van ongeoorloofde dis-criminatie. Ondanks dat er geen sprake was van de vererving van ondernemingsvermogen kreeg de erfgenaam daarom toch de bijbehorende vrijstelling.De Belastingdienst ging in beroep tegen deze uitspraak. Uiteindelijk zal de hoogste fiscale rechter (Hoge Raad) de knoop doorhakken. Als de Hoge Raad de beslissing van recht-bank Breda niet volgt, blijft de wet waarschijnlijk zoals hij was. Stemt de Hoge Raad in met het oordeel van de rechtbank Breda, dan is de erfbelasting in feite afgeschaft. Dat gaat de overheid circa een miljard Euro per jaar kosten! Den Haag zal daar zeker een stok voor steken. Effectief zal de vrijstelling bij bedrijfsop-volging dan onmiddellijk worden geschrapt. Er is dan geen sprake meer van de bevoordeling van ondernemingsvermogen.De uitspraak van de rechtbank kan ook voor u als erfgenaam belangrijke gevolgen hebben. Particulieren die niet-onder-nemingsvermogen gerfd heb-ben en aan wie een aanslag erfbelasting wordt opgelegd, moeten tegen die aanslag - ter behoud van rechten - bezwaar aantekenen met een beroep op de vrijstelling voor ondernemings-vermogen.Ondernemers die hun bedrijf de komende jaren geheel of gedeel-telijk willen overdragen binnen de familiesfeer kunnen die plan-nen maar beter vervroegen om er zeker van te zijn dat zij de huidige hoge vrijstelling voor ondernemingsvermogen kunnen benutten. Mogelijk bestaat die vrijstelling binnenkort immers niet meer voor geschonken of vererfd ondernemingsvermogen!

  Accountancy

  Doormr. H.J. SchutStolwijk Kelderman accountants fiscalisten

  Reageren? Mail naar: [email protected]

 • De Gelderlander zaterdag 17 november 2012 zaterdag 17 november 2012 De Gelderlander

  8| thema thema | 9

  O ok komend jaar veran-dert er fiscaal het nodige.Al zullen de onderstaan-de veranderingen, gelet op de hui-dige politieke situatie, met het no-dige voorbehoud moeten wordengelezen. Het is namelijk niet uitge-sloten dat er, in verband met hetaantreden van het nieuwe kabinetof de behandeling van de diversebelastingplannen in de Kamer,nog wijzigingen optreden. Bij dehierna opgenomen punten ismaar zeer beperkt rekening gehou-den met de voorstellen uit het re-geerakkoord VVD-PvdA, die pasvanaf 2014 of later zullen ingaan. Forensentaks gaat niet door

  De wet herziening fiscale behande-ling woon-werkverkeer, in devolksmond ook wel forensentaksgenoemd, zal vooralsnog niet wor-den ingevoerd. Oorspronkelijkvoorzag dit wetsvoorstel in het be-lastbaar stellen van de door eenwerkgever aan zijn personeel be-taalde vergoedingen voor het rij-den van woon-werkverkeer. Te-vens zou, bij de auto van de zaak,het woon-werkverkeer niet meerals zakelijk worden beschouwd,waardoor werknemers eerder aande kritische grens van 500 km pri-v komen en dus met een bijtel-ling worden geconfronteerd. Ookis het plan om vanaf 2014 belas-ting te gaan heffen over de vergoe-ding die werknemers voor alle za-kelijke kilometers ontvangen (dusinclusief woon-werkverkeer) voor-lopig van de baan. Assurantiebelasting van 9,7

  naar 21%Op 1 april 2013 gaat de assurantie-belasting van 9,7 naar 21%. Daar-mee worden veel verzekeringenaanzienlijk duurder. Van de hef-fing van assurantiebelasting zijnonder andere vrijgesteld: levensver-zekeringen, ongevallen-, invalidi-teits- en arbeidsongeschiktheids-verzekeringen. De verhoging geldtdus bijvoorbeeld wel voor auto-,opstal- en reisverzekeringen. Beperking arbeidskorting hoge-

  re inkomensBij alle aandacht voor de gevolgenvan het regeerakkoord moet nietuit het oog worden verloren dat inde Wet Uniformering Loonbegrip,die dateert uit 2011, een maatregelis opgenomen die hogere inko-mens met ingang van 2013 ookaanzienlijk in de koopkracht zaltreffen. Op basis van deze wet zul-len inkomens boven 45.000 euromet een aanzienlijke beperkingvan hun arbeidskorting worden ge-confronteerd, die kan oplopen totcirca 1.200 euro per jaar. Voor hoge-re inkomens betekent dit dus alsnel 100 euro netto in de maandminder. WKR, vrije ruimte

  Met ingang van 1 januari 2011 is dezogenaamde Werkkostenregeling(WKR) in de loonbelasting vankracht geworden. Deze regeling be-helst een volledige andere fiscalebenadering van de vergoedingenen verstrekkingen die een werkge-ver aan zijn personeel kan doen.De WKR is nu nog optioneel voorwerkgevers maar zal met ingangvan 2014 verplicht moeten wordentoegepast. En van de belangrijk-ste kenmerken van de regeling isde zogenaamde vrije ruimte. Dewerkgever heeft de mogelijkheidom tot een bepaald percentagevan de fiscale loonsom bepaaldevergoedingen en verstrekkingenaan zijn personeel te geven zonderdat deze op individueel niveau

  hoeven worden vastgelegd. Indiende vrije ruimte wordt overschre-den, is de werkgever een belastingvan 80% verschuldigd over hetmeerdere, die hij niet op zijn werk-nemers kan verhalen. Bij de intro-ductie in 2011 bedroeg de omvangvan de vrije ruimte 1,4 procentvan de fiscale loonsom. Met in-gang van 2013 zal de vrije ruimte1,6 procent zijn. Deze verhoginglijkt op basis van het regeerak-koord echter met ingang van 2014(of 2013?) weer met 0,1 procent teworden teruggenomen tot 1,5 pro-cent. Verpakkingenbelasting

  In 2008 is de zogenaamde verpak-kingenbelasting ingevoerd. Het be-treft een complexe belasting ophet voor het eerst op de Neder-landse markt brengen van verpak-kingsmateriaal in de vorm van ver-pakte producten dan wel het ver-wijderen van dergelijk verpak-kingsmateriaal na import van pro-ducten in Nederland. Deze bijzon-der impopulaire belasting zal metingang van 1 januari 2013 wordenafgeschaft. Invoering meldingsplicht pand-

  houders of houders van bodem-recht bij de fiscus.De Belastingdienst kan zijn prefe-rente positie bij de inning van ach-terstallige belastingschulden alleenuitoefenen door beslag te leggen.De effectiviteit van het leggen vanbeslag staat of valt echter met de ti-ming ervan. Door een voorgestel-de wijziging krijgt de Belasting-dienst straks voorrang op lease-maatschappijen en andere schuld-eisers in geval van betalingsproble-men of een dreigend faillissementvan een bedrijf. Het Belastingplan2013 komt met nieuwe spelregelsdie zullen gaan gelden bij bodem-zaken, ofwel de inventaris en ma-chines die worden gebruikt op deproductielocatie of vestigingsplaatsvan een ondernemer. Zo zullenhuurverkopers, leveranciers meteen eigendomsvoorbehoud maarook leasemaatschappijen bij de fis-cus moeten gaan melden dat zijhet geleverde of geleasede objectwillen claimen in een situatie vanwanbetaling of dreigend faillisse-ment van de afnemer. Vervolgenszullen zij gedurende 4 weken moe-ten wachten. Hierdoor krijgt de Be-lastingdienst de mogelijkheid enruim de tijd om het object te clai-men en vissen leasemaatschappij-en en leveranciers die op basis vanleverancierskrediet hebben gele-verd, toch nog achter het net. Verruiming termijn doorver-

  koop woningen en bedrijfspandenIn de Wet op belastingen vanrechtsverkeer is een regeling opge-

  nomen die ervoor zorgt dat bijeen doorverkoop van een zelfdeonroerende zaak aan een anderbinnen 6 maanden, de opvolgendeverkrijger alleen overdrachtsbelas-ting betaalt over de meerprijs. Inde huidige vastgoedmarkt wordtdeze doorverkooptermijn over hetalgemeen als te kort ervaren. Daar-om wordt voorgesteld om de ter-mijn tijdelijk te verlengen tot 36maanden. De maatregel is opgeno-men in het Belastingplan 2013,maar gaat door middel van eengoedkeurend beleidsbesluit al inper 1 september 2012 en loopt tot 1januari 2015. Dit houdt in dat alseen woning of bedrijfspand in deperiode van 1 september 2012 tot 1januari 2015 wordt verkregen, bijeen opvolgende verkrijging van de-ze onroerende zaak binnen 36maanden slechts over de meer-waarde overdrachtsbelasting is ver-schuldigd. Eenmalige afstempeling pen-

  sioenrechten bij pensioen BVs.In verband met kritische vragenuit de Tweede Kamer is in het Be-lastingplan 2013 een voorstel opge-nomen om eigenaren van pen-sioen BV.s de gelegenheid te ge-ven hun pensioenaanspraken teverlagen als sprake is van een struc-turele onderdekkingssituatie in deBV. Financin denkt daarbij aaneen dekkingsgraad van minderdan 75% van de fiscale voorzie-ning. Er zullen nog nadere voor-waarden worden gesteld. Zo zalvolgens het voorstel in ieder gevalgekeken worden naar de dividend-uitkeringen die voor de pensioen-datum zijn gedaan, en tevenswordt gekeken naar de vorderin-gen die de vennootschap op deaandeelhouder-pensioengerechtig-de heeft. Indien de pensioenuitke-ring wordt verlaagd en daardoorde voorziening op de balans lagerwordt, zal dit verschil als winstmoeten worden verantwoord enin principe tot heffing van ven-nootschapsbelasting leiden. Voorpensioenuitkeringen die reeds zijningegaan, kan men in de periodetussen 2013 en 2015 onder voor-waarden van dezelfde regeling ge-bruik maken. Deze eenmalige af-stempeling geldt (nog) niet voorstamrecht BV.s. Afschaffing onderkapitalisatiere-

  geling vennootschapsbelastingDe zogeheten thincapregeling inde vennootschapsbelasting behelsteen aftrekbeperking. Die aftrekbe-perking zorgt er voor dat vennoot-schappen die door met hen ver-bonden rechtspersonen met teveel vreemd vermogen zijn gefi-nancierd, beperkingen ondervin-den bij de aftrekbaarheid van derente die zij daarover moeten beta-

  Wat er in 2013 fiscaal verandert

  1. Voor de DGA/werkgeverKomt u in 2012 met uw fiscaalloon (dus inclusief priv gebruikauto, vakantiegeld, tantimes enbonussen) boven 150.000 euro,houd er dan rekening mee dat defiscus in 2013 een extra heffing op-legt van 16 procent over het be-drag dat het fiscale loon in 2012meer heeft bedragen dan 150.000euro. Deze heffing komt volledigvoor rekening van de werkgeveren kan niet op de werknemer wor-den verhaald. Tip! Indien u bepaal-de looninkomsten nog kunt uitstel-len of verschuiven, kan dat belas-ting besparen.2.Voor de werkgeverStelt u tegen betaling af en toe per-soneel aan derden ter beschikking,houd er dan rekening mee dat udat vanaf 1 juli 2012 had moetenmelden bij de Kamer van Koop-handel. Tip! Meer informatie kuntu vinden op de website van deKvK onder: inschrijven bij deKvK\in- of uitlenen van arbeids-krachten.3. Voor de particulierMet ingang van 2013 komen de ge-combineerde belasting / pre-miepercentages, die gehanteerdworden in box I van de inkomsten-belasting, nog dichter bij elkaar teliggen. Het belastingpercentage inde eerste schijf (tot 19.645 euro in-komen) gaat met bijna 4 procentomhoog. De tweede en derdeschijf worden korter, waardoor eer-der een hoger belastingpercentagemoet worden betaald. De vier be-lastingschijven zijn met ingangvan 1 januari 37, 42, 42, en 52 pro-cent. Vanaf 2014 zouden de belas-tingtarieven op grond van de plan-nen uit het regeerakkoord weeromlaag gaan. Deze verlaging wasbedoeld als compensatie voor debeperkingen in de hypotheek-renteaftrek en de beoogde invoe-ring van de inkomensafhankelijkezorgpremie. De tweede en derdeschijf zouden met 4 procent wor-den verlaagd en ook de hoogste ta-riefschijf zou worden verlaagd van52 naar circa 49 procent. Maar ophet moment dat we dit schrijven,is de kans groot dat het regeerak-koord wordt opengebroken. Tip!Het akkoord biedt vanaf 2013 te-vens de mogelijkheid om geduren-de maximaal 5 jaar rente af te trek-ken op restschulden die zijn over-gebleven na verkoop van wonin-gen.4. Voor de werkgeverPer 1 januari 2011 is in de loonbe-lasting de zogenaamde werkkos-tenregeling (WKR) ingevoerd.Daarmee zijn de fiscale spelregelsvoor het doen van (onbelaste) ver-goedingen en verstrekkingen aanpersoneel ingrijpend gewijzigd. DeWKR voorziet in een overgangster-mijn van 3 jaren, gerekend vanaf 1januari 2011. Gedurende deze ter-mijn kan de oude regeling, zoalsdie heeft gegolden tot 31 december

  2010, nog worden toegepast. Ditovergangsrecht wordt momenteeldoor werkgevers nog op groteschaal toegepast. Op 1 januari a.s.is echter het laatste jaar van deovergangstermijn aangebroken.Op 1 januari 2014 moeten allewerkgevers verplicht overstappenop de WKR! Voor het goed invoe-ren van de WKR dient, naast eeninventarisatie van de financile ge-volgen van de regeling voor dewerkgever, ook met het personeel(eventueel OR) gesproken te wor-den over eventuele wijzigingenvan arbeidsvoorwaarden. Daarbijkan ook het bestaan van een CAOeen grote rol spelen. Verder zullenaanpassingen in de financile ad-ministratie moeten worden ge-daan om de correcte toepassingvan de WKR mogelijk te maken.5. Voor ondernemers met BVsOp 1 oktober jl. is de zogenaamdeflex-BV-wetgeving van kracht ge-worden. De spelregels in het Bur-gerlijk wetboek ten aanzien vanBVs zijn daardoor ingrijpend ge-wijzigd. Zo kunnen er bijvoor-beeld meerdere soorten aandelenworden uitgegeven (waaronderaandelen zonder stem- of winst-recht), zijn de statuten flexibelerten aanzien van afspraken die aan-deelhouders onderling met elkaarwensen te maken (er kunnen sta-tutaire verplichtingen aan aandeel-houders worden opgelegd), kan deblokkeringsregeling op de over-dracht van aandelen worden uitge-breid of beperkt en is het wettelijkminimum kapitaal van 18.000 eu-ro afgeschaft. Door het laatstepunt bestaat de gedachte dat meteen eenvoudige statutenwijziginghet geplaatste aandelenkapitaal be-lastingvrij aan de aandeelhouderkan worden terugbetaald. Voor-zichtigheid is echter op dit punt ge-boden. De aandelen kunnen al-leen belastingvrij worden terugbe-

  taald als voor het aandelenkapitaalfiscaal gezien ook daadwerkelijkdoor de aandeelhouder bij de op-richting van de BV is betaald. Inveel gevallen is dit maar zeer tendele het geval. Bovendien kandoor het terugbetalen van het kapi-taal de uitbetaling van pensioen-of lijfrenterechten die de aandeel-houder bij de B.V. heeft, in gevaarkomen. De fiscus kan in dat gevaleen aanzienlijke naheffingsaanslagloon- of inkomstenbelasting opleg-gen, waarbij ook revisierente in re-kening gebracht wordt.6. Voor afnemers van landbouwers,veehouders, tuinders e.a.Veel landbouwers, veehouders,tuinders e.d. zijn geen onderne-mer voor de BTW. Ter zake vande leveringen die zij verrichten,wordt aan de afnemers dan ookgeen BTW op de factuur in reke-ning gebracht. Deze afnemers kun-nen echter op grond van de zoge-naamde landbouwregeling 5,1 pro-cent van het factuurbedrag fictiefals BTW op hun aangifte omzetbe-

  lasting in aftrek brengen. Ditwordt ook wel het zogenaamdelandbouwforfait genoemd. Tip.In verband met de tariefsverho-ging van 1 oktober jl. waarbij hetalgemene tarief van 19 naar 21 pro-cent is gegaan, is per 1 oktober hetforfait verhoogd naar 5,4 procenten kan dus meer BTW worden te-ruggevraagd.7. Voor wie dit jaar nog wil schen-kenVoor de schenkers die dit jaar nogvan de vrijstellingen gebruik wil-len maken. De tarieven schenk- enerfbelasting alsmede de vrijstellin-gen voor de diverse verkrijgingenzullen voor 2013 ten opzichte van2012 niet wijzigen. Normaliter wor-den vrijstellingen e.d. jaarlijks in ie-der geval gendexeerd. Schenkbe-lasting 2012 en 2013, de schijven:Belaste deel van schenking part-ner, kind, kleinkind, overig,oom/tante 0 - 115.708 euro, 115.708euro en meer Schenkbelasting2012 en 2013, de vrijstellingen:kind: 5.030 euro vrijstelling kind

  tussen 18 en 35, eenmalig: 24.144euro vrijstelling kind tussen 18 en35, eenmalig voor aankoop wo-ning, onderhoud daarvan, aflos-sing hypotheek kosten van studie:50.300 euro vrijstelling kleinkinde-ren: 2.012 euro vrijstelling Tip!Maak bezwaar tegen de afdrachtvan schenk- of erfbelasting bij hetvererven en schenken van privvermogen. In juli van dit jaar heeftRechtbank Breda beslist dat hettoepassen van de bedrijfsopvol-gingsregeling voor ondernemings-vermogen in de Succesiewet discri-minatoir is.8. Voor de eigen woningbezittersHoewel het niet direct een tip isdie voor het einde van het jaarmoet worden geffectueerd, wil-len wij u toch nog attenderen ophet belang van de WOZ- beschik-king die u in de meeste gevalleneind februari 2013 ontvangt.De huizenprijzen zijn ten opzichtevan augustus 2008 met circa 16%gedaald volgens het CBS. U hebt 6weken de tijd om bezwaar te ma-ken, gerekend vanaf de dagteke-ning van het WOZ- aanslagbiljet.Vraag altijd het taxatieverslag opvoordat u bezwaar aantekent.9. Voor kopers van een nieuwe wo-ningOp 1 oktober jl. is het hogeBTW-percentage van 19 naar 21procent gegaan. Voor mensen dievr 28 april 2012 nog een nieuwte bouwen huis hebben gekochtop basis van een voor die datumgesloten koop-aannemingsovereen-komst, geldt dat zij het 19 procentpercentage over de aanneemsommogen betalen, mits de woningvr 1 oktober 2013 wordt opgele-verd. Dit geldt ook voor vr 28april 2012 overeengekomen meer-werk. Indien de oorspronkelijkeaannemer onverhoopt failliet gaaten een nieuwe aannemer de wo-ning alsnog afbouwt, dan blijftook in dat geval het oude tariefvan toepassing.

  Fiscale tips, nu nog te regelen

  De belastingtarieven zouden vanaf 2014 weer omlaag gaan. foto Robin Utrecht

  Bij nieuwbouw van een huis geldt nog enkele maanden het oude BTW-tarief. foto Robin Utrecht

  Hybrides worden vooral als lease-auto gebruikt. foto Jorrit Knuvelder

  Komend jaar gaat er zowel voorparticulieren als voor onderne-mers van alles veranderen op fis-caal gebied. Voor sommige rege-lingen moet nog voor 31 decem-ber actie worden ondernomen.Mr. Harold Strijker FB en mr. Jo-han Alberts FB, fiscalisten bij Es-huis Accountants en Belastingad-viseurs, geven negen eindejaars-tips.

  Ondernemers-faciliteiten

  In het regeerakkoord dat de VVD en PvdA onlangs hebben gesloten, staat dat een aantal ondernemers-faciliteiten wordt versoberd en/of afgeschaft. Daarmee wil het kabinet 500 miljoen euro besparen. Dit om de verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers te verkleinen.

  Tot nu toe kunnen ondernemers onder bepaalde voorwaarden pro-fiteren van onder andere de zelf-standigenaftrek, startersaftrek, mee-werkaftrek, stakingsaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Dit zijn voor ondernemers interessante fiscale faci-liteiten. Er zijn zelfs ondernemers die, om gebruik te kunnen maken van deze (en andere zoals vervroegde afschrijving) faciliteiten, een samen-werkingsverband aangaan met hun eigen BV.

  Bij de zelfstandigenaftrek gaat het in 2012 om een aftrekpost van 7.280.