De nieuwe stad - NAi uitgevers

download De nieuwe stad - NAi uitgevers

of 133

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  1

Embed Size (px)

description

de nieuwe stad - creatieve klasse

Transcript of De nieuwe stad - NAi uitgevers

 • NAi Uitgevers

  De nieuwe stad

  Stedelijke centra als brandpunten van interactie

 • Eerdere publicaties

  de nieuwe s tad s tedelijke centr a al s br andpunten van inter ac tie

  Rob van Engelsdorp GastelaarsDavid Hamers

  NAi Uitgevers, RotterdamRuimtelijk Planbureau, Den Haag2006

  Krimp en ruimte. Bevolkingsafname,

  ruimtelijke gevolgen en beleid

  Van Dam et al. (2006)

  isbn 90 5662 5276

  Vele steden maken nog geen Randstad

  Ritsema van Eck et al.(2006)

  isbn 90 5662 5059

  Files en de ruimtelijke inrichting van

  Nederland

  Hilbers et al. (2006)

  isbn 90 5662 5519

  Betaalbaarheid van koopwoningen en

  de ruimtelijke ordening

  Renes et al. (2006)

  isbn 90 5662 5322

  Economische vernieuwing en de stad.

  Kansen en uitdagingen voor stedelijk

  onderzoek en beleid

  Van Oort (2006)

  isbn 90 5662 5071

  Indelen en afbakenen

  De Vries et al. (2006)

  isbn 90 5662 5470

  Kennishubs in Nederland. Ruimtelijke

  patronen van onderzoekssamenwerking

  Ponds & van Oort (2006)

  isbn 90 5662 508 x

  Monitor Nota Ruimte. De opgave in beeld

  Snellen et al. (2006)

  isbn 90 5662 509 8

  Economische netwerken in de regio

  Van Oort et al. (2006)

  isbn 90 5662 477 6

  Verkenning van de ruimte 2006. Ruimtelijk

  beleid tussen overheid en markt

  Van der Wouden et al. (2006)

  isbn 90 5662 506 3

  Wegen naar economische groei

  Thissen et al. (2006)

  isbn 90 5662 502 0

  De prijs van de plek. Woonomgeving en

  woningprijs

  Visser & Van Dam (2006)

  isbn 90 5662 479 2

  Woningproductie ten tijde van Vinex.

  Een verkenning

  Jkvi et al. (2006)

  isbn 90 5662 503 9

  Vinex! Een morfologische verkenning

  Lrzing et al. (2006)

  isbn 90 5662 475 x

  Bloeiende bermen. Verstedelijking langs

  de snelweg

  Hamers et al. (2006)

  isbn 90 5662 476 8

  Achtergronden en veronderstellingen bij

  het model pearl . Naar een nieuwe regio-

  nale bevolkings- en allochtonenprognose

  De Jong et al. (2005)

  isbn 90 5662 501 2

  Winkelen in Megaland

  Evers et al. (2005)

  isbn 90 5662 416 4

  Waar de landbouw verdwijnt. Het

  Nederlandse cultuurland in beweging

  Pols et al. (2005)

  isbn 90 5662 485 7

  Tussen droom en retoriek.

  De conceptualisering van ruimte in

  de Nederlandse planning.

  Zonneveld & Verwest. (2005)

  isbn 90 5662 480 6

  Het gras bij de buren. De rol van planning

  bij de bescherming van groene gebieden

  in Denemarken en Engeland

  Van Ravesteyn et al. (2005)

  isbn 90 5662 481 4

  De LandStad. Landelijk wonen in de

  netwerkstad

  Van Dam et al. (2005)

  isbn 90 5662 440 7

  Het gedeelde land van de Randstad.

  Ontwikkelingen en toekomst van het

  Groene Hart

  Pieterse et al. (2005)

  isbn 90 5662 442 3

  Verkenning regionale luchthavens

  Gordijn et al.(2005)

  isbn 90 5662 436 9

  Inkomensspreiding in en om de stad

  De Vries (2005)

  isbn 90 5662 478 4

  Nieuwbouw in beweging. Een analyse van

  het ruimtelijk mobiliteitsbeleid van Vinex

  Snellen et al. (2005)

  isbn 90 5662 438 5

 • Kennisassen en kenniscorridors. Over de

  structurerende werking van infrastructuur

  in de kenniseconomie

  Raspe et al. (2005)

  isbn 90 5662 459 8

  Schoonheid is geld! Naar een

  volwaardige rol van belevingswaarden in

  maatschappelijke kosten-batenanalyses

  Dammers et al. (2005)

  isbn 90 5662 458 x

  De markt doorgrond. Een institutionele

  analyse van de grondmarkt in Nederland

  Segeren et al. (2005)

  isbn 90 5662 439 2

  A survey of spatial economic planning

  models in the Netherlands. Theory,

  application and evaluation

  Van Oort et al. (2005)

  isbn 90 5662 445 8

  Een andere marktwerking

  Needham (2005)

  isbn 90 5662 437 7

  Kennis op de kaart. Ruimtelijke patronen

  in de kenniseconomie

  Raspe et al. (2004)

  isbn 90 5662 414 8

  Scenarios in Kaart. Model- en ontwerp-

  benaderingen voor toekomstig

  ruimtegebruik

  Groen et al. (2004)

  isbn 90 5662 377 x

  Unseen Europe. A survey of eu politics

  and its impact on spatial development in

  the Netherlands

  Van Ravesteyn & Evers (2004)

  isbn 90 5662 376 1

  Behalve de dagelijkse files. Over betrouw-

  baarheid van reistijd

  Hilbers et al. (2004)

  isbn 90 5662 375 3

  Ex ante toets Nota Ruimte

  cpb, rpb, scp (2004)

  isbn 90 5662 412 1

  Tussenland

  Frijters et al. (2004)

  isbn 90 5662 373 7

  Ontwikkelingsplanologie. Lessen uit

  en voor de praktijk

  Dammers et al. (2004)

  isbn 90 5662 374 5

  Duizend dingen op een dag. Een tijdsbeeld

  uitgedrukt in ruimte

  Galle et al. (2004)

  isbn 90 5662 372 9

  De ongekende ruimte verkend

  Gordijn (2003)

  isbn 90 5662 336 2

  De ruimtelijke effecten van ict

  Van Oort et al. (2003)

  isbn 90 5662 342 7

  Landelijk wonen

  Van Dam (2003)

  isbn 90 5662 340 0

  Naar zee! Ontwerpen aan de kust

  Bomas et al. (2003)

  isbn 90 5662 331 1

  Energie is ruimte

  Gordijn et al. (2003)

  isbn 90 5662 325 7

  Scene. Een kwartet ruimtelijke scenarios

  voor Nederland

  Dammers et al. (2003)

  isbn 90 5662 324 9

  inhoud

  Samenvatting 7

  Vooraf 13

  Compacte steden als brandpunten van interactie 19Het stedelijke politiek-bestuurlijke centrum 21Het stedelijke knooppunt van internationale handel 22Het stedelijke industriecentrum 24Compact-stedelijke standplaatskwaliteiten 26De agglomeratiegraad van een nederzetting 28Het centraliteitsniveau van een nederzetting 31Slotsom 35

  Compacte stedelijkheid onder druk; probleemstelling 41Fysiek-ruimtelijke transformaties sinds 1960: deconcentratie en uitsortering 43Zes onderzoeksvragen rond compact-stedelijk ruimtegebruik 45

  Gentrification: een hernieuwde opbloei van het stedelijk wonen 53Gentrification als thema in de literatuur 53Amsterdamse jonge starters en hun binding aan de stad 71Slotsom 85

  Kenniswerk: een groeisector binnen de stedelijke economie 93Kenniswerk als thema in de literatuur 93Zakelijke dienstverleners en hun binding met Amsterdam 115Beeldend kunstenaars in Amsterdam en hun binding aan de stad 129Slotsom 135

  Publieke interactie: een blijvende stedelijke kwaliteit 151Interactie als thema in de literatuur 151Publieke interactie in Amsterdam 171Slotsom 181

  Compacte stedelijkheid als voorwaarde voor directe interactie 191De specifieke kwaliteiten van directe interactie 193Directe interactie en ruimtelijke clustering 197Regionale clustering: regionaal-stedelijke daily systems 199Lokale clustering: geprofileerde werk-, winkel-, onderwijs- en uitgaanscentra 203De stedelijkheid van steden 209

  Lokaal, regionaal-stedelijk en rijksbeleid 217The center of things 217Wees creatief! 218Kennis van creativiteit en innovatie 221Regionale samenwerking 231Oude en nieuwe paden 238

  Compacte stedelijkheid als toekomstig beleidsthema 235

  Literatuur 255

  Over de auteurs 263

 • d e ni eu w e s ta d

  Sa menvat ting

  Drie groepen maken de nieuwe stad: de hoog opgeleide, alleenstaande starters die in de stad wonen, de kenniswerkers die in de stad werken en het publiek dat massaal de voorzieningen van de stad bezoekt. Zij allen zijn afhankelijk van intensief rechtstreeks contact met soortgenoten.

  Het zijn vooral de hoog opgeleide jonge alleenstaanden, die een profes-sionele carrire starten en uitbouwen, die bewust kiezen voor een leven als fulltime stedeling. Doordat een deel van deze mensen in de stad blijft wonen nadat ze hun status als starter voor een andere hebben verruild, zullen de steden op den duur niet alleen aanzienlijke aantallen jonge starters herbergen, maar een meer gemengd bewonersbestand vertonen.

  Het beleid van de overheid voor deze steden moet daarom in de eerste plaats gericht zijn op het in stand houden en verder uitbouwen van de roltrapfuncties van de stad: scholingsmogelijkheden en een ruim bestand aan banen voor kenniswerkers.

  De ruimtegebruikers die minder op frequente interactie gericht zijn, vertrekken daarentegen steeds vaker naar woon- en werkmilieus aan de stadsranden of in het suburbane ommeland. De voorheen gemengde stadscentra veranderen daardoor: door de selectieve uittocht van ruimte-gebruikers ontstaan specifiek geprofileerde (sub)centra.

  Ook kenniswerk is duidelijk gebonden aan compacte stedelijke centra. Dit geldt met name voor kenniswerkers met een alfa- of gammaspecialisatie. Dit houdt echter niet in dat alle naar revitalisering snakkende steden zich de komende tijd moeten richten op het aantrekken van creatieve industrien of kleinschalige, op zakelijke of politiek-bestuurlijke dienst-verlening gerichte bureaus. De mogelijkheid dat een dergelijke poging succes oplevert, is namelijk over het geheel genomen tamelijk beperkt. Slechts enkele steden per land lijken in dit opzicht kansrijk.

  De aanwezigheid van instellingen voor universitair en hoger beroeps-onderwijs, de aanwezigheid van kennisintensieve bedrijvigheid en de aanwezigheid van een monumentale oude stadskern dragen ertoe bij dat een stad een florerende winkel- en uitgaansfunctie heeft.

  Goed functionerende publiekscentra worden gekenmerkt door intensieve interactie buitenshuis en door een telkens wisselend omvangrijk publiek. Deze centra functioneren