De Neus september 2013

download De Neus september 2013

of 40

 • date post

  04-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  4

Embed Size (px)

description

INHOUD • Het Festival van de gelijkheid pag. 5-11 • recordaantal GSM’s BELBOS pag. 12-13 • schrijf je in voor de slimste sos pag. 17 • provinciaal nieuws pag. 18-28 • Afdeling in de kijker pag. 29 • U was weer geweldig pag. 30-33 • De culturele ziel van Bruno Tuybens pag. 34-37 • Herinner de Toekomst pag. 40

Transcript of De Neus september 2013

 • 1

  DO 5 + VR 6 DECEMBERVOORUIT GENT

  - CURIEUs pREsENTEERT -

  DEBATTEN / PERFORMANCE / DOCUMENTAIRES LEZINGEN / WOORD / BOEKENMARKT / MUZIEK

  POLITIEKE SPEEDDATE / SWISHING / FEEST

  VaN DE

  EEN UITGAvE vAN vZW CURIEUS - AGORAGALERIj, GRASMARKT 105/41, 1000 BRUSSELDRIEMAANDELIjKS - SEPTEMBER/OKTOBER/NOvEMBER 2013 - vU: jURGEN THEUNISSEN

  Belgi-BelgiqueP.B.-P.P.

  1099 Brussel xBC 30661

  Erkenningsnr. P802028

 • 2

  INHOUD HetFESTIvALvandeGELIjKHEID pag.5-11 RECORDAANTALgSMSBELBOS pag.12-13 ScHrijfjeinvoordeSLIMSTE SOS pag.17 provinciaalNIEUWS pag.18-28 afdelingIN DEKIjKER pag.29 UwaSweerGEWELDIG pag.30-33 decUltUrelezielvanBRUNO TUyBENS pag.34-37 HerinnerdeTOEKOMST pag.40

  nationaalsecretariaat:agoragalerij,grasmarkt105/411000Brussel025520286informatie@curieus.be

  oost-vlaanderen:An Pauwels Speldenstraat1-59000gent092657948info.oost-vlaanderen@curieus.be

  Brussel:Gerben van den Abbeele grasmarkt105/bus411000Brussel 025049191info.brussel@curieus.be

  vlaams-Brabant:Dietlinde Oppalfens Mechelsestraat703000leuven016236434info.vlaams-brabant@curieus.be

  ONZE SECRETARIATENwest-vlaanderen:Mathijs Goderispathoekeweg348000Brugge050471893info.west-vlaanderen@curieus.be

  antwerpen:veerle Devill langevanruusbroecstraat762018antwerpen032859130info.antwerpen@curieus.be

  limburg:Kris verduyckt guffenslaan1083500Hasselt011301093info.limburg@curieus.be

 • 3

 • 4

  Als je het najaar van Curieus bekijkt, dan kan je niet anders dan duizelig worden. In de provincies blijven de Curieusmedewerkers alles uit de kast halen om onze lokale vrijwilligers te soigneren. Maar daarnaast vuren we de volgende maanden een aantal grote projecten op de buitenwereld af, die je best wel in de categorie indrukwekkend kan onderbrengen.

  Half oktober lanceren we onze grote fotowedstrijd Shoot-it , rond het thema Gelijkheid. In de volgende Neus (december) lees je er alles over. Ook in oktober gaan we voor de zesde keer op zoek naar de Slimste Sos van Vlaanderen. We werken samen met sp.a aan een nieuwe expo, Herinner de toekomst, waarin mondelinge geschiedenis centraal staat.

  EDITO vOORZITTER

  En last but not least: op donderdag 5 en vrijdag 6 december palmt Curieus de volledige Gentse Vooruit in voor haar Festival van de Gelijkheid. Het Festival waar iedereen gelijk is en hokjes niet bestaan. Op het programma: debatten, lezingen, documentaires, woord, performance, inter views, muziek, expo, speeddates met politici, film, boekenmarkt, Onder andere Goran Bregovi, zowat alle sp.a-ministers, Saskia De Coster, The Opposites, Peter Verhelst, Francesca Vanthielen, Danil Termont, Celia Ledoux, Paul Verhaeghe en Bruno Tobback tekenen present...

  Het worden twee memorabele dagen, zie dat je er bij bent!

  Veel leesplezier, en tot binnenkort!

  Jan Roegiers, Voorzitter Curieus Nationaal

 • 5

  DO 5 + VR 6 DECEMBERVOORUIT GENT

  - CURIEUs pREsENTEERT -

  DEBATTEN / PERFORMANCE / DOCUMENTAIRES LEZINGEN / WOORD / BOEKENMARKT / MUZIEK

  POLITIEKE SPEEDDATE / SWISHING / FEEST

  VaN DE

  Omdat gelijkheid werkt. Omdat gelijk-heid als thema inspireert. Vragen stelt. Confronteert. Uitdaagt Omdat stre-ven naar gelijkheid, vrijheid, verbon-denheid en diversiteit onze hoogste waarden zijn als progressieve vereni-ging. Onze samenleving wordt sterker als we op gelijke voet leven met elkaar.

  KomnaarhetFestivalvandeGelijk-heid,waariedernwelkomisenhokjesnietbestaan.Onzeverschillen'wordengevierdopdonderdag5envrijdag6decemberinVooruit.Metfilm,expo,debat,muziek,documentaire,perfor-mance,woord,lezing,speeddatesmetpolitici,swishing,

  GaindebatoverhetMidden-Oosten.KomspeeddatenmetDanielTermont.VerdwaalineenexpooverdesocialezekerheidofoverNelsonMandela.DroomwegmetPeterVerhelstinonzevoorleesmarathon.WordopstandigvandenieuwedocumentairevanKenLoach.Komurenlangswishen.SteldevraagdieCarlDevosvergeettestellen

  aanJohanVandeLanotte.Ruiljeboekvooreenanderprachtexemplaar.ZetmetTheOppositesonzeverschillenluidkeelsindeverf.Enfuiftweedagenlangwatkleurindenacht.Wantintdonkerzijnweallemaalgelijk.

  Datenveelmeer,teveelomoptenoemen.Wijgeveninhetkorteenoverzichtjemee.Voorhetvolledigeprogrammakanjeterechtopwww.festivalgelijkheid.be

  HetFestivalvandeGelijkheidiseenorganisatievanCurieusvzwinsamenwerkingmetsp.a.

  WAAROM een FestIval vAN DE GelIjkHeID?

  5

 • 6

  De macht van De meDia op De politiek,metWalterZinzen,LiesbethVanImpe,LucVanderKelen,KatiaSegers,DirkBarrezenGieGoris.

  naar een ethische manier van bankieren,metJohnCrombez,MarcBontemps,KoenSchoors,OlivierMarquet,MichelVermaerkeenStevenSamyn.

  karel van miert Debat - Waarheen met europa?,meto.a.MartinSchulz,KathleenVanBrempt,SaidElKhadraouienHendrikVos.

  Wat blijft er over van De arabische lente?,metRikCoolsaet,JefLambrecht,KoenVidal,SaidElKhadraoui,BrigitteHerremansenSamiZemni.

  GenDeronGelijkheiD,meto.a.YasmineKherbache,FrancescaVanthielen,IngaVerhaertenDaanSchalck.

  De rat race van het neo-liberalisme,metPaulVerhaeghe,DirkDeWachter,PatDonnezenChrisVandenAbeele.

  hoe Gelijk is ons hoGer onDerWijs?,metPascalSmet,PaulVanCauwenberge,MachteldDeMetsenaereenBenLambrechts.

  100% hernieuWbare enerGie in 2050: utopie?,meto.a.FreyaVandenbossche

  bar bruno,steljevraagaansp.avoorzitterBrunoTobback

  natuurfotoGraaf GuiDo sterkenDries vertelt over het amazoneWouD(BattleforLife)

  professor carl Devos intervieWt johan vanDe lanotteoverzijnvisieopdestaatshervorming

  voorleesmarathon en sofababbelsWehalentallozeschrijvers(enanderemooiestemmen)vooronzemicrofoonenlatenzevoorlezenuithunfavorieteboekenovergelijkheid/ongelijkheid.Ontdekfragmentenofpoziewaaringelijkheidendiversiteitopeendramatische,humoristische,zinnenprikkelende,emotionele,subtiele,expliciete,originelemanieraanbodkomen.Wesleutelennogvolopaandeline-up,maarkunnenjealvastvolgendenamenverklappen:PeterVerhelst,ChristopheVekeman,CeliaLedoux,BernardDewulf,JamalOuariachi,SaskiaDeCoster,AnneProvoost,RachidaLamrabet,ElvisPeeters,JeroenTheunissen,ThomasBlondeau,Y.M.Dangre,MaartenInghelsNahetvoorleesmomentvertellendezeauteursgraagoverlevenen(nieuw)werktijdenseenintiemesofababbel.

  boekenmarktGrijpjekansomjouwfavorieteboekopdekoptetikkenopeenuniekelocatie.OponzesfeervolleboekenmarktindeBalzaalvindjedeverkoopsstandenvanverschillendeboekhandels.

  DeBat

  MAAK JE keUZe UIT ONS PROGRaMMaleZING

  WOORD

 • 7

  boekenruilmarkt met reaD DatesKomjouwboekruilenvooreenanderprachtexemplaaroponzeintiemeboekenruilmarkt.MaakkennismetdeM/Vachterhetboek,ontdekzijn/haarverhaalenverdrinkinelkaarsogentijdenseenliterairette--tte.Jemageenzelfdeaantalboekenruilenalsjezelfmeebrengt.DeboekenruilmarktgaatdoorindekassaruimtevandeBalzaal.

  De boekenDokterBoekenkunnenmensenhelpeninhetleven.Ofhetnugaatomexistentiletwijfel,eksterogen,liefdesverdrietofbeleggingsangst...hetjuisteboeklezenophetjuistemomentkanwonderendoen.DaaromrichtCobra.beophetFestivalvandeGelijkheideenBoekendokterkabinetop.Isjeliefervandoor?Werktjemoederopjezenuwen?Maaktjebaasjehoorndol?Deboekendokterschrijfteenliterairreceptvooropmaatvanjouwprobleem.siGneersessiesElkeschrijverdieoponsfestivallangskomtvooreenvoorleesmomentofsofababbelmaaktachterafgraagtijdomjouwboektesigneren.Houhetschemavandevoorleesmarathonindegaten,neemjeboekmee(oftikernopdekoptijdensonzeboekenmarkt)enlaatjefavorieteauteurzijnofhaarkribbelzetten.

  The OppOsiTes + afTer parTyBepaktenbeladenmetrauwehiphoptracks,meerderenummer1-hitsenclub-enfestivalstampers,hebbendehereneengeheelnieuweliveshowinelkaargebokst.DenieuweshowwordtgebouwdrondomdeEPsenhunnieuwealbum.TheOppositesrappengraagoverfees-teneneenfeest,datiswatwijbelovenopdonderdag5decemberindecon-certzaal.DONDERDAG5DECEMBEROM20u00INDECONCERTZAALTICKETS:12EuROVVK15EuROKASSA

  GOran BreGOvic and his WeddinG and funeral BandchampaGne fOr GypsiesMoetenweGoranBregovinogvoor-stellen?ViazijnsoundtracksvoordefilmsvanEmirKusturicaenzijnopzwependeconcertendeeddemanvelenvoorheteerstkennismakenmetdeBalkanmuziek.ExclusiefvooronsfestivalvandeGelijkheidgeefthijvoorheteerstpresentindeGentseVooruit.ZijnoptredenstaatinhettekenvanzijnrecentealbumChampagneforGypsies,eenodeaanhetmuzikalegenievandeRomaoverdehelewereld.LiveheeftGoranmetzijnWeddingandFuneralBandeenijzersterkereputatie.Blijvenstilstaanisalvastgeenoptie.ZATERDAG7DECEMBEROM20u00INDECONCERTZAALTICKETS:20EuROVVK22EuROKASSA

  Tickets zijn te koop via www.vooruit.be of 09 267 28 28 (telefonisch bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 12u00 tot 18u00)

  WOORD

  MUZIek

 • 8

  herinner de TOekOmsTSocialistenstredeninhetverledenvoorstemrecht,socialezekerheid,dedemocratiseringvanhetonderwijs,gelijkerechten,eenbalanstussenwerkenvrijetijd...,datenveelmeer.Zezullendatblijvendoenmethetoogopeenbeterewereld.Curieusgingopzoeknaarverhalenengetuigenissenvanmensenwiensleveneenbelangrijkewendingnamdooreenwetwaardesocialistenhardvoorgestredenhebben.Hetzijnbovendienverhalendieaantonenwaaromhetverledenbelangrijkwasvoorhethedenendetoekomst.Detentoonstellingzalvanaf2014hetlandrondreizen,zewordtnuofficieelvoorgesteldophetFestivalvandeGelijkheid.Jekanerdusinprimeurkomengrasduinendoorpersoonlijkegetuigenissenopfilm,archiefmateriaal,eenhistorischetijdlijn,Enjekanerookzelfnogsteedsjeverhaalkwijt.HetbijbehorendeboekHerinnerdetoekomstkanjeophetfestivalaanschaffen.

  TransiT 51 - vrOuWen in heT klein kasTeelTjeLisaVanDamme,fotografevoorDeStandaard,stapteinhetdagelijkselevenvanvijfasielzoekstersdieopgevangenwerdeninhetKleinKasteeltje.Zemochtuitzonderlijkenkelewekeninhetcentrumverblijven.SamenmetJulieVanstallenenJulieWeyne-dieinhetasielcentrumwerkten-volgdezevijfvrouwenopzoeknaareennieuwleven.Eentientalanderebewoonstersfotografeerdenhundagelijkserealiteit.Hetresultaat?Eenuniekekijkophunlevenineenopvangcentrum.

  nelsOn mandela: een pOrTreTDe95-jarigeNelsonM