DE KUS VAN EZAU. HET EEUWIGE GEVECHT IN DE THORA.  Messias vs Ha-satan  Kaïn vs Abel ...

download DE KUS VAN EZAU. HET EEUWIGE GEVECHT IN DE THORA.  Messias vs Ha-satan  Kaïn vs Abel  Abraham vs Loth  Izaak vs Ishmaël  Jacob vs Ezau ( Tweelingen)

of 26

 • date post

  13-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DE KUS VAN EZAU. HET EEUWIGE GEVECHT IN DE THORA.  Messias vs Ha-satan  Kaïn vs Abel ...

 • Dia 1
 • DE KUS VAN EZAU
 • Dia 2
 • HET EEUWIGE GEVECHT IN DE THORA. Messias vs Ha-satan Kan vs Abel Abraham vs Loth Izaak vs Ishmal Jacob vs Ezau ( Tweelingen) Jozef vs 11 broers Perez vs Zarah ( Tweelingen)
 • Dia 3
 • JACOB VECHT MET EZAU IN DE SCHOOT Genesis 25:20 20 Izaak was veertig jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, den Aramer (Syrir), uit Paddan-Aram. de zuster van Laban, den Arameer, tot vrouw nam. 21 Izaak smeekte de HEER voor zijn vrouw, omdat zij onvruchtbaar bleef, en de HEER gaf aan zijn bede gehoor; zodat zijn vrouw Rebekka zwanger werd. 22 Toen nu de kinderen in haar binnenste tegen elkander stieten, zeide zij: Indien het zo gaat, waarvan ben ik het teken? Daarom ging zij de HEER raadplegen 23 De HEER zeide tot haar: Twee natin zijn in uw schoot; twee volkeren zullen van uw lijf af uiteengaan; het ene volk zal sterker zijn dan het andere, de oudste zal den jongste dienstbaar zijn.
 • Dia 4
 • 24 Toen nu haar tijd daar was om te baren, zie, in haar schoot waren tweelingen 25 De eerste kwam te voorschijn, ros, van top tot teen een haren mantel; daarom noemde men hem Ezau. 26 Vervolgens kwam zijn broeder, terwijl zijn hand den hiel van Ezau vasthield; daarom noemde men hem Jacob. En Izaak was zestig jaar oud toen Rebekka hen baarde.
 • Dia 5
 • DE VERBORGEN PROFETIE IN GENESIS 25:20 IZAAC = TYPOLOGIE VAN MESSIAH ONVRUCHTBAAR = GESLOTEN BAARMOEDER 40 JAAR = Yahshua s komst aan het einde van de 4,000 jaren sinds de schepping REBECCA = de naam Rivkah komt van de wortel qbr wat binding en koppeling aanduid BETHUEL = vernietiger van God SYRISCH (ARAMMEENS) = van een ongebruikte wortel (betekend verhoogd worden) STRONGS 0759 PADDAN-ARAM = van een ongebruikte wortel betekend uitstrekken- uitbreiden LABAN = wit (RECHTSCHAPENHEID) TWEE NATIES= EDOM (ROME) HEROD (EZAU) & JACOB (ISRAEL)
 • Dia 6
 • JOSEF VERKOCHT DOOR ZIJN BROERS BERESHIT Genesis 37:1-36
 • Dia 7
 • DE STRIJD VAN JACOB EN EZAU Genesis 32:1-3 1 Ook Jacob ging zijns weegs, en Gods engelen kwamen hem tegen; 2 bij wier aanblik Jacob zeide: Dat is een godenleger! Daarom noemde hij die plaats Mahanaim. 3 Jacob zond boden voor zich uit tot zijn broeder Ezau in het land Seir, het veld van Edom, 04266. Mynhm Machanayim, makh-an-ah'-yim Zoek naar 04266 in KJV dubbel kamp
 • Dia 8
 • GENESIS 33 1 En Jacob sloeg zijn ogen op en zag Ezau met vierhonderd man aankomen. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea, Rachel en de beide slavinnen. 2 De slavinnen met haar kinderen zette hij voorop, Lea met haar kinderen daarachter, Rachel met Jozef achteraan. 3 Hijzelf ging voor hen uit en wierp zich zevenmaal neder ter aarde, totdat hij zijn broeder genaderd was. 4 Maar Ezau liep hem tegemoet, omhelsde hem, viel hem om den hals en kuste hem, terwijl beiden weenden.
 • Dia 9
 • De valse kus van Ezau In de Rabbijnse leerstellingen en in de Thorarol zal je de werkelijke betekenis en intentievinden van de KUS die Ezau aan Jacob gaf. Volgens de Hebreeuwse rollen zal je jods en titels (puntjes) vinden in de Hebreeuwse tekst. In dat vers zal je boven het woord KUS 6 puntjes vinden. hqvyw
 • Dia 10
 • Wie was de Koning van Isral toen Yahshua geboren werd? YAHSHUA EN EZAU Tijdens de tijd van Herod s koninkrijk en de Romeinse controle over Isral woedde er een strijd van reusachtige proporties, niet alleen fysiek maar veeleer een geestelijke strijd. Yahshua kwam aan het einde van 4,000 jaar en de koning van Israel was in die tijd geen koning van de stam van JUDAH. Herod de toenmalige koning was een EDOMIET in die positie geplaatst door Romeinse autoriteiten.
 • Dia 11
 • In overeenstemming met de Torah was dit tegen het gebod een vreemdeling tot koning te maken Deuteronomium 17:14-15 14 Wanneer gij komt in het land dat de Heer, uw god, u geeft, het in bezit neemt en er in woont, en gij denkt dan: Ik wil een koning over mij aanstellen, gelijk al de mij omringende volken-- 15 zo zult gij in elk geval tot koning over u aanstellen een dien de HEER, uw God, zal uitkiezen: uit het midden uwer broeders zult gij een koning over u aanstellen; het zal u niet vrijstaan een buitenlander, een die uw broeder niet is, aan uw hoofd te plaatsen.
 • Dia 12
 • Waar ging Jacob naartoe na de ontmoeting met zijn broeder? Jacob vertrok naar Sukkoth Moses bracht de kinderen van Israel naar Sukkoth Yahshua zal ons meenemen om Sukkoth te vieren als Hij terugkomt.
 • Dia 13
 • Genesis 33:17 Maar Jacob trok naar Sukkoth en bouwde daar voor zich een huis, en voor zijn vee maakte hij hutten. Daarom heet die plaats Sukkoth.
 • Dia 14
 • Profetin voor de laatste dagen Genesis 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf van tussen zijn voeten; totdat Shiloh komt en dien zullen de volken aanhangen autoriteit van het koningschap. Tegen de tijd dat Yahshua in beeld kwam was de scepter verdwenen en de autoriteit aan Herod gegeven. Het koninkrijk was aan EDOM gegeven.
 • Dia 15
 • YAVO SHILOH hlyv xyvm MESSIAS = ZELFDE IN PROFETIE xyvm MESSIAS = ZELFDE IN PROFETIE 07886. hlyv Shiyloh, shee-lo' from 7951; kalmer; Shiloh, een label van de Messias:--Shiloh. 5 h 30 l 10 y 300 v == 345 YAVO SHILOH = 358 MESSIAH = 258
 • Dia 16
 • V = Eeuwige vlam Y = hand of GOD, oneindig punt L = herder staf, opperste heerser, koning der koningen H = goddelijkheid, verbond, genade, openbaring
 • Dia 17
 • VANAF DIT PUNT IN DE HEBREEUWSE GESCHIEDENIS ZIET MEN DE SCHEIDING VAN HET HUIS VAN ISRAEL IN DE TWEE HUIZEN. DE KINDEREN VAN LEAH EN DE KINDEREN VAN RACHEL. HET HELE VERHAAL VAN BESCHERMING EN VERDELING VOOR BESCHERMING BEGINT VANAF DIT HOOFDSTUK.
 • Dia 18
 • EZAU VERKOOPT ZIJN GEBOORTERECHT VOOR LINZENSOEP Een andere visie is dat Jacob het geboorterecht wilde omdat de eerstgeborene altijd de grootvader eert bij zijn dood en Jacob wilde Abraham, die juist gestorven was eren terwijl Ezau zijn grootvader niet wilde eren. Linzen soep is in die tijd van de geschiedenis de maaltijd van de rouwenden. Dus in werkelijkheid probeerde Jacob geen profijt te trekken van zijn broeder, maar verlangde hij Abraham te eren die Jacobs Thora leraar was.
 • Dia 19
 • Mozes slaat de Rots van hun REDDING Sla de Rots de eerste keer Spreek tot de Rots de tweede keer Je slaat de Messias (ROTS) geen twee keer
 • Dia 20
 • 7 De Ene spreekt tot Mozes en zegt: 8 neem de staf en vergader de samenkomst, jij en Aron, je broer, en voor hun ogen zult ge dan spreken tot de rots, prijsgeven zal die iets van zijn water; naar buiten brengen zul jij voor hen water uit de rots en hen laten drinken: de samenkomst n hun beestenspul! 9 Mozes neemt de staf mee van voor het aanschijn van de Ene,- zoals die hem heeft geboden. 10 Dan vergaderen Mozes en Aron de vergadering voor het aanschijn van de rots; hij zegt tot hen: hrt dan toch, opstokers! -moeten we uit deze rots voor u water naar buiten halen? Numeri 20: 7 -13
 • Dia 21
 • 11 Dan steekt Mozes zijn hand op en slaat tweemaal met zijn staf op de rots;in overvloed komen er waterstromen uit zodat de samenkomst te drinken krijgt, en ook hun beesten. 12 Dan zegt de Ene tot Mozes en tot Aron:omdat ge niet genoeg op mij vertrouwd hebt om mij voor de ogen van de kinderen Israls heilig te houden,daarom zult gij deze vergadering niet brengen naar het land dat ik hun heb gegeven; 13 dit zijn de Mee Meriva,- wateren van rebellie, waar de kinderen Israls hebben gerebelleerd tegen de Ene,terwijl hij zich daarin de Heilige betoonde!
 • Dia 22
 • Numeri 20:14-19 14 Dan zendt Mozes vanuit Kadeesj,- heilighuis boodschappers tot de koning van Edom: z heeft uw broeder Isral gezegd: zelf hebt u weet van alle moeite die ons heeft getroffen; 15 onze vaderen zijn afgedaald naar Egypte en wij moesten vele dagen in Egypte blijven; ze zijn slecht geweest voor ons, zij van Egypte, en voor onze vaderen; 16 wij schreeuwden het uit tot de Ene en hij hoorde onze stem,-hij zond een bode en leidde ons weg uit Egypte; hier zijn wij nu, in Kadeesj, de stad aan de rand van uw gebied ; De nakomelingen van Ezau haten nog steeds de nakomelingen van ABRAHAM, IZAAK EN JACOB
 • Dia 23
 • 17 oversteken willen we, door uw land; we zullen niet oversteken door veld of wijngaard en geen water drinken uit een bron; over de koningsweg zullen we gaan, we zullen niet afwijken links of rechts totdat we uw gebied zijn overgestoken! 18 Maar Edom zegt tot hem: je steekt niet bij mij over! of ik trek met het zwaard uit je tegemoet! 19 Dan zeggen tot hem de kinderen Israls: over de zelbaan willen we opklimmen, en ls we van uw water drinken, ikzelf of mijn have, zal ik de prijs die ervoor staat ook geven; ik wil alleen maar het is geen woorden waard te voet oversteken!
 • Dia 24
 • Telkens als Israel de Torah ongehoorzaam is, worden de kinderen van Edom hun tegenstander 1Koningen 11: 11 Zo zeide de HEER tot Salomo: Derwijl dit in u is geweest en gij Mijn verbond en de inzettingen die ik u opgelegd had, niet gehouden hebt, zal ik het koninkrijk van u afscheuren en aan uw dienaar geven. 12 Doch ter wille van uw vader David zal ik het niet bij uw leven doen; uit de hand uws zoons zal ik het scheuren. 13 Doch niet het ganse koninkrijk zal ik afscheuren: een stam zal ik uw zoon geven, ter wille van Mijn knecht David en van Jeruzalem, dat ik heb uitverkoren. 14 En de HEER verwekte Salomo een tegenstander in Hadad, den