de kleuren van ijsland / liti íslands

of 118/118
 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Reizen door IJsland is als bladeren in een encyclopedie vol geologische verschijnselen. Reizen door IJsland is ook als bladeren door een kleurenboek. De geweldige kleurenrijkdom van dit sprookjesachtige en indrukwekkende IJsland verraste en overweldigde ons. De pracht van het eiland, maar zeker de imponerende kleurenrijkdom is wat Paul heeft proberen te vangen in zijn foto’s en dat we met dit boek willen presenteren.

Transcript of de kleuren van ijsland / liti íslands

 • paul paree (fotos) & wil lemijn schmitz (ont werp) mei 2011

 • de k leuren van i js land l it i s lands

  vo orjaar 2011

  paul paree & wil lemijn schmitz

 • hvtur gulur raugulur auur f jlublr blr grnn brnn svar tur

 • Vol ver wachting stapten we in het vl iegtuig naar IJsland. Een b estemming die al vele jaren in het wensenb o ekje stond. Eindeli jk k wam het er van: het hele ei land rond. We hebb en genoten van de rust, de leegte, de water val len, de geisers, de meren, de b ergen, de sneeuw, de zee, de rotsen, de gri l l ige b o -demstruc turen. Reizen do or IJsland is als bladeren in een enc yclop edie vol geolo gische verschijnselen. Na elke b o cht of b erg k wamen we in een vo or ons heel ander IJsland.Reizen do or IJsland is o ok als bladeren do or een k leurenb o ek . De geweldige k leurenri jkdom van dit spro okjesachtige en indruk wek kende IJsland ver-raste en over weldigde ons. Wit, geel, oranje ro o d, paars, blauw, gro en, bruin en z war t en dat in al le schakeringen die er maar mo geli jk z i jn. De pracht van het ei land, maar zeker de imp onerende k leuren-ri jkdom is wat Paul heef t prob eren te vangen in zi jn fotos en dat we met dit b o ek wil len presenteren.

 • paul paree & wil lemijn schmitz 2011 / uitgeveri j parsch.N iets uit deze uitgave mag worden gerepro duceerd,in welke vorm dan o ok , zonder schrif tel i jke to estemming van de uitgever.