DE INVLOED VAN 17ALFA ... ... CIP-GE6EVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Reimders, Franciscus...

download DE INVLOED VAN 17ALFA ... ... CIP-GE6EVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Reimders, Franciscus Jacobus

of 208

 • date post

  20-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DE INVLOED VAN 17ALFA ... ... CIP-GE6EVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Reimders, Franciscus...

 • DE INVLOED VAN

  17ALFA-HYDROXYPROGESTERONCAPRONAAT

  OP DE JONGE ZWANGERSCHAP

  F.J.L REIJNDERS

 • DE INVLOED VAN 17ALFA-HYDROXYPROGESTERONCAPRONAAT

  OP DE JONGE ZWANGERSCHAP

 • CIP-GE6EVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

  Reimders, Franciscus Jacobus Laurentius

  De invloed van 17alfa-hydroKyprogesteroncapronaat op de jonge zwangerschap / Franciscus Jacobus Laurentius Reijnders. - CS.l. : s.n.D. - 111. Proefschrift Nijmegen. - Het lit. opg. ISBN 90-9001133-1 SISO ¿05.5 UDC 615.35:618.3 Trefw.: zwangerschap / hormonale therapie / progestagenen.

 • DE INVLOED VAN

  17ALFA-HYDROXYPROGESTERONCAPRONAAT

  OP DE JONGE ZWANGERSCHAP

  THE INFLUENCE OF 17ALPHA-HYDROXYPROGESTERONECAPROATE

  ON EARLY PREGNANCY

  PROEFSCHRIFT

  TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN, OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS PROF. DR. J.H.G.I. GIESBERS VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN DEKANEN IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP DONDERDAG 19 DECEMBER 1985

  DES NAMIDDAGS TE 4.00 UUR

  DOOR

  FRANCISCUS JACOBUS LAURENTIUS REIJNDERS

  GEBOREN TE HORN (L)

  Druk DisMrtatiedrukkeni Wibro. Helmond

 • Promotores : Prof. dr. R. Rolland Prof. dr. T.K.A.B. Eskes

  Co-referent : Dr. C.M.G. Thomas

 • Aan Willemien

  en Maarten

 • VOORWOORD

  Tijdens mijn opleiding tot gynaecoloog in het Sint Josephziekenhuis te

  Eindhoven werd ik door Dr. J.H.J.M. Meuwissen in de gelegenheid ge­

  steld het onderzoek dat eerder door collega Dik Boer werd gestart,

  voort te zetten en af te ronden.

  Velen hebben mij bij de voorbereiding van dit proefschrift geholpen,

  gestimuleerd, begeleid en ruimte geboden. Graag wil ik hen hier bedan­

  ken en enkelen met name noemen.

  Prof.Dr. R. Rolland bood mij de mogelijkheid dit proefschrift tot

  stand te brengen en had de supervisie bij het verwerken van de onder­

  zoeksgegevens.

  Prof.Dr. Т.К.A.B. Eskes was betrokken bij de opzet van het onderzoek

  en gaf waardevolle adviezen bij de afronding van het manuscript.

  Dr. C.M.G. Thomas, heeft zich intensief met het onderzoek bezig gehou­

  den en met grote nauwgezetheid de verschillende versies van het manus­

  cript verbeterd en aangevuld.

  Drs. W.H. Doesburg en W. Lemmens van de Mathematisch Statistische

  Adviesafdeling (hoofd: Drs. Ph. van Eiteren) boden onmisbare hulp op

  statistisch gebied, waarbij vaak verhelderende vragen ter tafel kwa­

  men.

  Dr. N. Exalto is bereid geweest de tekst kritisch te bezien; vele van

  zijn opmerkingen zijn in het manuscript verwerkt.

  De serumbepalingen werden alle - onder de verantwoordelijkheid van

  Dr. C.M.G. Thomas en de logistieke leiding van Ing. M.F.G. Segers -

  verricht in het laboratorium voor obstetrie en gynaecologie (hoofd:

  Drs. P.C.W. Houx).

  De tekeningen werden vervaardigd door de heer J.G. Wiese.

  Dr. J.H.J.M. Meuwissen, mijn opleider, dank ik voor de niet aflatende

  energie waarmee hij wees op het belang van wetenschappelijk werk tij­

  dens de opleiding. Hiermee heeft hij mij in belangrijke mate gemoti­

  veerd tot het vervaardigen van dit proefschrift.

  Mijn andere opleiders, W. Snethlage, H. Bal, Dr. M.A.H.M. Wlegerinck

  en Dr. H.A.M. Brölmann, hebben - elk op specifieke wijze - aan mijn

  opleiding tot gynaecoloog bijgedragen en evenals Dr. W.H.M, van der

  Velden met belangstelling de voortgang van het onderzoek gevolgd.

 • Mijn mede-assistenten, Peer Huybregts, Rien Lamberá, Michel Vleugels

  en Paul Dellemijn dank ik voor hun begrip en bemoediging, alsmede voor

  de collegiale wijze waarop zij het extra werk dat door mijn geregelde

  afwezigheid ontstond, van mij overnamen.

  Mevrouw H. Abma-Goudswaard, bibliothecaresse in het Sint Josephzieken-

  huis, komt woorden van dank toe voor haar nauwgezette en deskundige

  hulp.

  De firma Schering Nederland B.V. dank ik voor de financiële ondersteu-

  ning, waardoor het mogelijk werd dit onderzoek op te zetten en uit te

  voeren.

  Voorts leverden de volgende firma's een bijdrage aan de uitvoering van

  het onderzoek: Gist-Brocades, Rijswijk; Mallinckrodt Diagnostica

  (Holland) B.V., Petten; Magnafarma, Laren; Hoechst Holland N.V.,

  Amsterdam; Travenol B.V., Utrecht.

  Dik Boer dank ik voor zijn adviezen en voor de belangstelling waarmee

  hij de verdere ontwikkeling van het onderzoek heeft gevolgd.

  Natuurlijk gaat hier eveneens mijn dank uit naar alle zwangeren die

  bereid waren hun medewerking aan dit onderzoek te verlenen.

  Tenslotte moge ik Monica Klessens verzekeren dat ik haar hulp en

  enthousiasme bij het gereedmaken van de tekst zeer gewaardeerd heb.

  Lieve Willemien, jou dank ik in het bijzonder voor al je hulp en zorg-

  zaamheid, en vooral voor je vriendschap en begrip.

 • INHOUD

  LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

  INLEIDING

  1. SPONTANE ABORTUS

  1.1. Definities 19

  1.2. Frequentie van spontane abortus 20

  1.3. Habituele abortus 22

  1.4. Diagnostiek van spontane abortus 23

  1.4.1. Klinisch onderzoek 23

  1.4.2. Hormonaal onderzoek 24

  1.4.3. Echoscopisch onderzoek 27

  1.4.4. Onderzoek van het abortusproduct 30

  1.5. Oorzaken van spontane abortus 34

  2. ENDOCRIENE ASPECTEN VAN DE JONGE ZWANGERSCHAP

  2.1. Het corpus luteum 40

  2.2. Corpus luteum insufficiëntie 41

  2.2.1. Diagnose 41

  2.2.2. Aetiologie 42

  2.2.3. Therapie 42

  2.2.4. Klinische relevantie 43

  2.3. De luteo-placentaire shift 45

  2.4. De foeto-placentaire eenheid 47

  2.5. Hormonen 49

  2.5.1. Humaan choriogonadotrofine 49

  2.5.2. Humaan placentair lactogeen 51

  2.5.3. Zwangerschapsspecifiek Bj-glycoproteïne 52

  2.5.4. Progesteron en 17elfa-hydroxyprogesteron 52

  2.5.5. Oeatrogenen en dehydroeplandrosteron 54

  2.5.6. Alfa-foetoproteïne 55

  2.5.7. Cortisol 56

  2.5.8. Prolactine 57

  2.5.9. Schildklierhormonen 58

 • 3. HORMONALE THERAPIE TI3DEN5 DE ZWANGERSCHAP

  3.1. Inleiding 60

  3.2. Het gebruik van progestagenen 61

  3.3. De werking van progestagenen 62

  3.4. Indicaties voor hormonale therapie 64

  3.5. Resultaten van hormonale therapie 65

  3.6. Het therapeutisch eFFect van hormonale therapie 67

  3.7. Ongewenste bijwerkingen van hormonale therapie 69

  3.7.1. Onderzoek met betrekking tot teratogene eigenschappen 69

  3.7.2. Aangeboren aFwijkingen 70

  3.7.3. Teratogene werking 71

  3.7.4. Niet-teratogene, ongewenste bijwerkingen 73

  3.8. Conclusie en de daaruit aFgeleide vraagstelling 73

  4. PATIENTEN, METHODEN EN ETHISCHE ASPECTEN

  4.1. Selectiecriteria 75

  4.2. Procedure 76

  4.3. Echoscopisch onderzoek 77

  4.4. Laboratoriumbepalingen 78

  4.5. Statistische bewerkingen 88

  4.6. Ethische aspecten 92

  5. HET 17ALFA-HYDR0XYPR0GESTER0NCAPR0NAAT

  5.1. Samenstelling en structuurFormule 94

  5.2. Farmacokinetiek 94

  5.3. Biologische eigenschappen 95

  5.4. Indicaties en contraïndicatie 96

  5.5. Bijwerkingen 97

  5.6. Dosering 98

  6. RESULTATEN

  6.1. Algemene gegevens 99

  6.2. Klinische gegevens 101

  6.3. Echoscopische gegevens 103

  6.4. Hormonale gegevens 103

 • 7. CASUÏSTIEK

  7.1. Het responsmodel 118

  7.2. Zwangerschappen eindigend in abortus 119

  7.3. Gemellizwangerschappen 126

  7.4. Perinatale sterfte 130

  8. ONDERLINGE RELATIES TUSSEN VERSCHILLENDE PARAMETERS

  8.1. Ordening van enkele parameters bij de

  bepaling van de zwangerschapsduur in het

  eerste trimester 138

  8.2. hCG-concentraties en het geslacht van de foetus 139

  8.3. Recidiverende abortus en schildklierparameters 141

  8.4. Invloed van ovulatieinductie op de hormoonspiegels

  tijdens de zwangerschap 142

  9. ALGEMENE BESCHOUWING EN CONCLUSIES 144

  SAMENVATTING 155

  SUMMARY 159

  GERAADPLEEGDE LITERATUUR 163

  APPENDIX іаз

  CURRICULUM VITAE 199

 • LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

  A = abortus

  AFP = alfa-foetoproteïne

  Am = amenorrhoeduur

  APLA = abortus provocatus lege artis

  BC = bromocriptine

  BSA = bovine serum albumen

  С = Cortisol

  CBG = corticosteroid bindend globuline

  CC = clomifeencitraat

  DBP = distantia biparietalis

  DCC = dextran coated charcoal

  DEX = dexamethason

  DHEA = dehydroepiandrosteron

  DHEAS = dehydroepiandrosteronsulfaat

  ЕЕ = ethinyloestradiol

  EMS = epimestrol

  F-BhCG = vrije hCG B-subunit

  FE = forcipale extractie

  FHR = fetal heart rate

  FT4 = vrij thyroxine

  gr = gram

  Gew = gewicht

  hCG = humaan choriogonadotrofine

  hMG = humaan menopauze gonadotrofine

  hPL = humaan placentair lactogeen

  i.m. = intremusculair

  IS = international standard

  IU s internationale units

  IUVD = intrauteriene v