De hype voorbij? - IFV 2016-04-08آ  3.1 Het ontstaan van competentiedenken 5 3.2...

download De hype voorbij? - IFV 2016-04-08آ  3.1 Het ontstaan van competentiedenken 5 3.2 Competentiemanagement

If you can't read please download the document

 • date post

  15-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of De hype voorbij? - IFV 2016-04-08آ  3.1 Het ontstaan van competentiedenken 5 3.2...

 • De hype voorbij?

  De zin en onzin van het competentiegericht

  opleiden en oefenen van crisisfunctionarissen

  Afstudeerscriptie in het kader van de opleiding Master of Crisis and Disaster Management (MCDM)

  Angela Loeffen

  Maart 2010

 • Voorwoord

  Deze scriptie is tot stand gekomen als individuele afstudeeropdracht in het kader van de

  opleiding Master of Crisis and Disaster Management (MCDM), leergang 11,

  Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV).

  Het schrijven van deze scriptie, en het benodigde onderzoek daarvoor, heeft mij in de

  gelegenheid gesteld een onderwerp dat me na aan het hart ligt, de competenties van

  crisisfunctionarissen en de ontwikkeling daarvan, verder uit te diepen. Mogelijk kunnen

  geïnteresseerde veiligheidsregio‟s met de conclusies en aanbevelingen hun voordeel

  doen.

  Met dank aan mijn begeleider gedurende het schrijfproces, dr. Menno van Duin, decaan.

  Angela Loeffen

  Maart 2010

 • Samenvatting

  Is competentiegericht opleiden en oefenen nu daadwerkelijk de manier om de

  crisisfunctionarissen1 beter voorbereid te laten zijn op hun taak? Wat zijn de laatste

  inzichten van onderwijskundigen, of van de doelgroep zelf? Welke ervaringen zijn er al?

  Met welk resultaat? En als het antwoord (deels) ja is: hoe implementeer je dat dan?

  Welke valkuilen zijn er? Hoe verhoudt zich dat tot traditionele oefensystemen? Welke

  stappen zou je moeten zetten? Hoe multidisciplinair kan of moet dat? Wie is daar

  uiteindelijk verantwoordelijk voor: de diensten zelf of de veiligheidsregio‟s?

  Met deze vragen is de theoretische en praktische verkenning binnen deze scriptie

  begonnen, met als einddoel het beantwoorden van de hoofdvraag:

  Welke bijdrage kan een competentiegerichte benadering leveren aan de ontwikkeling van

  leden van een multidisciplinair crisisteam, en hoe kan dit geïmplementeerd worden

  binnen een (multidisciplinair) systeem van werven – selecteren – opleiden – oefenen –

  evalueren en beoordelen?

  De theoretische onderbouwing van deze scriptie is gebaseerd op literatuuronderzoek.

  Hierbij is gebruik gemaakt van bekende naslagwerken op het gebied van human resource

  management en opleidingskunde.

  Voor het praktijkonderzoek is gebruik gemaakt van twee informatiebronnen.

  De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) onderzoekt al geruime tijd de stand

  van zaken met betrekking tot de opleiding en geoefendheid van functionarissen

  werkzaam in de crisisbeheersing. Hoewel zij niet specifiek vragen naar de ontwikkeling

  van competenties doen zij wel uitspraken over de kwaliteit van deze functionarissen en

  daarmee van de crisisbeheersing.

  Om de huidige en de gewenste situatie in kaart te brengen is een enquête uitgezet onder

  de verantwoordelijken voor multidisciplinair opleiden en oefenen van alle 25

  veiligheidsregio‟s.

  1 Alle functionarissen met een rol in de multidisciplinaire opschalingsprocedure GRIP (Gecoördineerde Regionale

  Incidentbestrijdings Procedure: landelijke afspraak over de opschaling van incident- en rampenbestrijding voor

  professionele hulpverleningsdiensten brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

  (GHOR) en gemeenten)

 • Uit de vergelijking tussen de gegevens verkregen uit theoretisch en praktisch onderzoek

  zijn conclusies en aanbevelingen voortgekomen, resulterend in de beantwoording van de

  eerder genoemde hoofdvraag.

  Welk antwoord is er nu te geven op de hoofdvraag?

  Competentiemanagement wordt in toenemende mate gebruikt om grip te krijgen op de

  ontwikkeling van crisisfunctionarissen, en daarmee op de kwaliteit van de

  crisisorganisatie. Ontwikkelingen binnen de wetgeving (wet op de veiligheidsregio's)

  en de toetsingsactiviteiten van de Inspectie OOV stimuleren dit.

  Uit de theoretische verkenningen blijkt veelal dezelfde conclusie; wetenschappelijk bewijs

  ontbreekt maar de meerwaarde wordt wel ervaren. Aangegeven wordt dat

  bewustwording (welke competenties beheerst de werknemer en past dat bij de

  organisatie) en concretisering van verwachtingen een rol speelt. Critici geven onder meer

  aan dat de implementatie uit meerdere fasen bestaat en wel afgerond en continue

  onderhouden moet worden. Het is geen “snelle oplossing”. Bovendien is de meerwaarde

  moeilijk concreet meetbaar te maken.

  Praktijkonderzoek geeft aan dat hulpdiensten en veiligheidsregio's zich richten op de

  kundigheid en vaardigheid van crisisfunctionarissen. Daarbij blijkt dat respondenten2

  zicht hebben op de randvoorwaardelijke aspecten van een competentiegerichte

  benadering. Juist de human resource aspecten als selectie en beoordeling worden als

  positieve mogelijkheden genoemd. Men zoekt naar mogelijkheden om opleiden en

  oefenen veel meer als integrale onderdelen van het totale HRM (Human Resource

  Management) systeem te zien.

  Respondenten geven aan behoefte te hebben aan een praktische leidraad ter

  ondersteuning van implementatie, met daarbij de mogelijkheid om fasering te kunnen

  aanbrengen in tempo en doelgroep. Een dergelijke praktische leidraad is in de literatuur

  en uit best practices te vinden. Tevens blijkt uit praktijkonderzoek dat competentie-

  profielen al worden gebruikt voor het vaststellen van oefendoelen. Verdere implementatie

  is nodig op het gebied van stimuleren en meten van ontwikkeling.

  2 De verantwoordelijken voor multidisciplinair opleiden en oefenen in de veiligheidsregio‟s, die gereageerd

  hebben op de verstuurde enquête.

 • Een competentiegerichte benadering blijkt dus al ingezet te worden als hulpmiddel om de

  ontwikkeling van crisisfunctionarissen beter vorm te geven. Hoewel de wetenschap geen

  bewijs levert voor de effectiviteit van competentiemanagement blijkt uit verschillende

  onderzoeken in het bedrijfsleven dat de meerwaarde ervan wel wordt ervaren. Ook

  respondenten uit het praktijkonderzoek onder veiligheidsregio‟s geven dit aan.

  De meerwaarde wordt dan vooral gevonden in het concretiseren van benodigde kennis en

  kunde, de formulering van opleidings- en oefendoelen, ontwikkelactiviteiten hierop af

  kunnen stemmen en middels registratie ontwikkeling te kunnen aantonen.

  De Inspectie OOV toetst het huidige kwaliteitsniveau van de crisisfunctionarissen.

  Uit het onderzoek blijkt dat wel wordt geoefend (en een klein beetje opgeleid) maar dat

  de effecten daarvan niet goed in kaart te brengen zijn. Vooruitlopend op het in kaart

  brengen van de effecten zijn de opleidings- en oefeninspanningen überhaupt niet goed

  inzichtelijk. Registratie is in ieder geval niet op orde. Competentiemanagement biedt de

  mogelijkheid concrete observatiecriteria van gedrag te benoemen waardoor niet alleen

  kwantitatieve (aantal oefeningen per jaar etcetera), maar ook kwalitatieve gegevens

  geregistreerd kunnen worden.

  Bovenstaande aspecten worden genoemd door ervaringsdeskundigen en gebruikers van

  de methode als antwoord op de vraag „welke bijdrage kan een competentiegerichte

  benadering leveren aan de ontwikkeling van crisisfunctionarissen‟. Wetenschappelijke

  onderbouwing, en daarmee concrete onderzoeksgegevens, met betrekking tot deze

  ervaren meerwaarde kan echter vooralsnog niet gegeven worden.

 • Inhoudsopgave

  Voorwoord

  Samenvatting

  Inhoudsopgave

  1 Inleiding 1

  2 Methodiek 3

  3 De competentiegerichte benadering 5

  3.1 Het ontstaan van competentiedenken 5

  3.2 Competentiemanagement versus organisatieverandering 6

  3.3 Competentiemanagement versus personeelsmanagement 7

  3.4 Praktische vertaling 9

  3.5 Competentiegericht opleiden en oefenen 12

  4 Recente inzichten, wetenschappelijk onderbouwd? 16

  5 Context 21

  5.1 Relevante wetgeving 21

  5.1.1 Kwaliteitseisen veiligheidsregio‟s 22

  5.1.2 En de politie? 24

  5.2 Omgevingsfactoren 25

  5.3 Definities 26

  6 Huidige en gewenste situatie 28

  6.1 Onderzoeksmethode 28

  6.2 Onderzoek multidisciplinair opleiden en oefenen IOOV 29

  6.3 Onderzoek competentiegericht opleiden en oefenen

  veiligheidsregio‟s 32

  7 Conclusies en aanbevelingen 41

  7.1 Conclusies en beantwoording van de hoofdvraag 42

  7.2 Aanbevelingen en kritische succesfactoren 48

  Literatuurlijst

 • 1

  1. Inleiding

  Competentiemanagement wordt steeds vaker als tool gebruikt voor het (zich laten)

  ontwikkelen van mensen, zowel in het onderwijs als het bedrijfsleven. Ook binnen de

  veiligheidsregio‟s zijn aanzetten gedaan om competentiegericht opleiden en oefenen

  verder te implementeren. In d