De Hoorn, juni 2004

download De Hoorn, juni 2004

of 16

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  3

Embed Size (px)

description

nr 335 maandblad van het gemeenschapscentrum candelaershuys ukkel verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus Concert :Gabriel Rios op donderdag 10 juni 11-juliviering in Ukkel op zondag 27 juni Fototentoonstelling :Fred De Brock juni 2004 • 35ste jaargang • 3.200 expl.

Transcript of De Hoorn, juni 2004

 • maandblad van het gemeenschapscentrum candelaershuys ukkel

  nr 335juni 2004 35ste jaargang 3.200 expl.

  de hoornv e r s c h i j n t m a a n d e l i j k s b e h a l v e i n j u l i e n a u g u s t u s

  Concert : Gabriel Rios op donderdag 10 juni11-juliviering in Ukkel op zondag 27 juniFototentoonstelling : Fred De Brock

  gabriel rios

 • editoriaal

  2

  erkend door de vlaamse gemeenschapscommissiede hoorn

  juni 2004 35ste jaargang 3.200 expl. nr 335

  De Hoorn komt maandelijks tot standdankzij de steun van onze adverteerdersen uw gewaardeerde bijdrage, beste lezer.Steunbijdragen en abonnementen (7,50 Euro) zijn welkom op rekeningnummer 436-9141431-16.Dank bij voorbaat.

  Redactieraad:Jan Spegelaere (hoofdredacteur),Leo Camerlynck,Jozef Denoyelle,Willy Peersman,Ren Weemaels, Bart De Smedt enRoos Pauwels (redactiesecretaris).Ondertekende artikels verbindenalleen de schrijver.Cover: Gabriel Rios

  foto Alex VanheeOpmaak: Johnny Van den Borre

  Verantwoordelijkeuitgever:Stefan Cornelis, Brugmannlaan 433 te 1180 Brussel

  Briefwisseling:GC Candelaershuys, Brugmannlaan 433, 1180 BrusselT. 02 343 46 58 - F. 02 343 69 89.E-mail: candelaershuys@vgc.beweb: www.candelaershuys.be

  Het Candelaershuys respecteert uw privacy. Uwadres gebruiken we uitsluitend om u De Hoorn toete zenden en u op de hoogte te houden van eigenactiviteiten en van aanverwante organisaties in deVlaamse gemeenschap in Brussel. U kunt uw gege-vens in ons bestand altijd inkijken of aanpassen zo-als voorzien in de wet van 8 december 1992 ter be-scherming van de privacy.

  colofon

  steun de hoorn

  Ook in de laatste maand van dit Cande-laershuys-seizoen is de agenda noggoed gevuld: een fototentoonstellingvan Fred De Brock. Een wandeldag voorsenioren met begin-en eindpunt in hetCandelaershuys. Een concert van nie-mand minder dan de jonge belofte Ga-briel Rios. Een picknick om de zomer inte luiden en, last but not least, een 11-juliviering in een nieuw kleedje gesto-ken. Een mooie reeks dus om het sei-zoen af te sluiten. Meer hierover eldersin De Hoorn.

  Terug- en vooruitblik

  Het afgelopen seizoen heeft ons danweer geleerd dat, waar we goed in zijnmoeten blijven koesteren, om daarnaastmet open vizier op de eigen werkingnieuwe accenten te leggen.

  Met de nodige bescheidenheid kunnenwe toch wel stellen dat er weerom straffeconcerten te horen en te zien waren.Grote goden op de affiche, maar ookkleinere goden die ons echter niet min-der in vervoering hebben gebracht.

  Met wat we aankondigden als theater-programmatie nieuwe stijl zijn we er ingeslaagd op een mooie en voorzichtigemanier de grenzen te doorbreken. Ookhier dreven kwaliteit en experiment dui-delijk boven. En moet het nog gezegddat het fotowerk dat we toonden de laat-ste maanden inspiratievol, vernieuwend,ontluisterend, stijlvol en gewoon mooiwas?

  Het doelpubliek voor onze vormingsacti-viteiten bevond zich dit jaar in de leef-tijdscategorie 6 tot 99 jaar (of zoiets).

  Wat voorbij iskan nog komen

 • 3Een aantal cursussen zullen in het na-jaar worden hernomen, al dan niet inlicht gewijzigde vorm. Zo plannen we op-nieuw onze conversatiegroepen Neder-lands voor anderstaligen. Ook Kinder-praatgraag zal met een wat bijge-schroefd concept worden hernomen.

  Voor de 50-plussers en andere prillecomputerfanaten staan opnieuw speci-fieke computerlessen op de agenda. Enomdat elke goeie kok een aanwinst bete-kent voor de maatschappij zal onze culi-naire Koken voor Klungels ook niet ont-breken. En terug van even weggeweestdenken we ook aan het hervatten van debus/wandeltochten Ontdek Ukkel.

  Volledig nieuw en zeker niet te missenwordt een educatieve reeks rond mu-ziek!

  Alsof dat nog niet genoeg is zoeken weook steeds naar plezante, boeiende engoede samenwerkingsverbanden met deplaatselijke verenigingen, de scholen, degemeente en de Franstalige gemeen-schap, de nieuwe bibliotheek die in hetnajaar haar deuren opent, en andere(plaatselijke) culturele partners.

  Met andere woorden, volgend seizoenwillen we u weer ontmoeten en onthalenrond een rijk gevuld, kwaliteitsvol en ori-gineel aanbod, soms grensverleggenden uitdagend, soms ook dichter bij huis.Mooie dingen, waar men beter vanwordt, daar doen we het voor. U leest ui-teraard op tijd en stond meer hierover inde komende edities en op onze website.Ondertussen wensen we iedereen eenmooie zomer.

  Berichtaan de verenigingen

  Indien u uw activiteiten wenst aan tekondigen in De Hoorn moeten alle gege-vens voor een bepaalde editie ten laat-ste binnengestuurd worden de eersteweek van de voorafgaande maand. Bijv.:voor activiteiten die plaatsvinden in demaand maart moet de informatie bij deredactie zijn de eerste week van febru-ari. Let op! In de maanden juli en augus-tus verschijnt De Hoorn niet, maar de ka-lenders voor de septemberactiviteitenmoeten uitzonderlijk de eerste week vanjuli binnengestuurd worden!Zorg er ook voor dat de gegevens zo vol-ledig mogelijk zijn en vermeld: naam vanvereniging, initiatiefnemers of organisa-toren // datum en uur // plaats en/ofplaats van samenkomst (met eventueeladres) // prijs (indien van toepassing) //contactpersoon + telefoonnummer voormeer informatie.

  Met dank voor uw medewerking,de redactie.

  Ook het Candelaershuys houdt eenzomerstop en zal gesloten zijn tijdensde volgende periode:Van maandag 12 juli t.e.m.zondag 8 augustus 2004.

  2 Editoriaal3 Bericht aan de verenigingen4 Twee verkiezingen, drie keer stemmen5 Brussel Beweegt5 Weeral prijs: Gabriel Rios6 Omtrent symbolen6 11-juliviering8 Inzicht / Point de vue9 Lezersbrief10 Hoornblazer11 Fototentoonstelling: Fred De Brock12 Picknik in het Dudenpark13 Ukkelse agenda13 Opening bibliotheek14 Huisraad16 Candelaershuys in juni

  inhoud

 • 4Reeds enkele weken komt het thema ver-kiezingen aan bod in de media. Het moetvoor iedereen zo stilaan duidelijk worden,dat op 13 juni n een nieuw Europees parle-ment n ook nieuwe regionale parlementenworden verkozen.

  Voor het Europees parlement worden 14 ze-tels toegekend aan de Nederlandstalige Ge-meenschap, 9 aan de Franstalige Gemeen-schap en 1 aan de Duitstalige Gemeen-schap. In Brussel leven zowel Franstaligenals Nederlandstaligen, waardoor de inwo-ners van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-west kunnen kiezen voor een Franstalige ofeen Nederlandstalige kandidaat.

  Voor de regionale verkiezingen is de situatieingewikkelder. We spreken nu niet meerover gemeenschappen maar over gewes-ten: het Vlaamse, het Waalse en het Brus-sels Hoofdstedelijk Gewest. De gemeen-schapsraden worden evenwel via deze ge-westverkiezingen afgeleid, doch dit zou onste ver leiden in deze korte uitleg. Het Brus-sels Hoofdstedelijk Gewest belangt ons Uk-kelaars aan. Bij de oprichting van dit gewestin 1989, werd een Parlement opgericht van75 leden. De Vlamingen hadden tevergeefsaangedrongen op een vaste minimum verte-genwoordiging, maar haalden hun slag nietthuis. De stemming leverde slechts 11 Ne-derlandstalige verkozenen op, waarvan eenaantal dubieuze gevallen. Deze Nederlands-talige verkozenen vormen ook de Raad vande Vlaamse Gemeenschapscommissie(VGC), bevoegd voor Nederlandstalige ge-meenschapsmateries in het BrusselsHoofdstedelijk Gewest. De kieswet voorzagbovendien dat de zes eerste verkozenen au-tomatisch ook zitting hadden in het VlaamsParlement, om de gemeenschapsbevoegd-heden, zoals cultuur, onderwijs en gezond-heid in het Vlaams Parlement te bespreken.

  Het spreekt vanzelf dat het een zeer zwaretaak is om met 11 mensen, en zeker voor deeerste zes verkozenen, alle parlementairewerkzaamheden te behartigen: de Brussel-se en Vlaamse regering, en het VGC-colle-ge controleren, de vele commissies van deBrussels Hoofdstedelijke Raad, het VlaamsParlement en de Vlaamse Gemeenschaps-commissie bijwonen, en ondertussen ooknog voorstellen allerhande formuleren.

  In de Lambermont- en Lombard-akkoordenvan eind 2000 werden daarom volgendewijzigingen overeengekomen:1. De Nederlandstalige taalgroep krijgt een

  minimumvertegenwoordiging van 17mensen, doch het totaal aantal Brussel-se parlementsleden wordt verhoogd tot89 om het communautaire evenwichtniet te zeer uit balans te brengen.

  2. Bovendien worden de zes Nederlands-talige Brusselse afgevaardigden voorhet Vlaams Parlement rechtstreeks ver-kozen en zijn het dus niet meer de bestezes gerangschikten van de BrusselseNederlandstaligen die deze taak zullenwaarnemen.

  Wie dus kiest voor de Nederlandstalige lijs-ten (het Nederlandstalig kiescollege) zal nietalleen kunnen kiezen voor de 17 Neder-landstalige leden van het Brussels Parle-ment, maar onafhankelijk daarvan ook voorde 6 Brusselaars die naar het Vlaams Parle-ment gaan. Deze kiezers krijgen dus tweekeer de verschillende partijlijsten te zien:eerst de partijlijsten met 17 kandidaten (+ 16opvolgers) voor het Brussels Parlement endan de partijlijsten met 6 kandidaten (+ 6 op-volgers) voor het Vlaams Parlement.

  Het is ondertussen bekend dat men voormeerdere kandidaten mag stemmen, zolangmen bij dezelfde lijst blijft.Daar het om twee parlementen gaat, kanmen evenwel voor het ene parlement eenbepaalde partijlijst kiezen en voor het ande-re parlement een andere partijlijst. Boven-dien is het mogelijk deze kiesverrichtingen

  13 juni

  Twee verkiezingen,drie keer stemmen

 • 5senioren

  Brussel Beweegt!Wandelen in Ukkel

  concert

  Gabriel Rios is een jonge Puertoricaansezanger en liedjesschrijver, die nu al eentijdje in Belgi woont (hij studeerde af aande Gentse academie). Hij zocht en vondzijn weg in de Belgische muziekscene,kwam de juiste muzikanten op het spooren tekende recent een platendeal met Megadisc Records.

  Het eerste resultaat hiervan is zijn debuut-CD Ghostboy, dolgedraaid op radio, waar-voor hij de productionele assistentie kreegvan Jo Bogaert, de man achter Technotronic.

  Dit word