de Hebreeën-brief (30)

of 37 /37
de Hebreeën-brief (30 1 2 oktober 2014 Rijnsburg

description

de Hebreeën-brief (30). 2 oktober 2014 Rijnsburg. de vorige keer: 13:11 -14: "buiten de legerplaats" het zondoffer waarvan het bloed werd gebracht in het heiligdom, werd verbrand buiten de legerplaats (:11); Jezus heeft buiten de poort geleden (:12) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of de Hebreeën-brief (30)

Page 1: de Hebreeën-brief (30)

1

de Hebreeën-brief (30)

2 oktober 2014Rijnsburg

Page 2: de Hebreeën-brief (30)

2

de vorige keer:

13:11 -14: "buiten de legerplaats" het zondoffer waarvan het bloed werd gebracht

in het heiligdom, werd verbrand buiten de legerplaats (:11);

Jezus heeft buiten de poort geleden (:12) uitgaan tot Hem, buiten de legerplaats (:13)

> zoals ooit in de dagen van Mozes (Ex.33:7)

Page 3: de Hebreeën-brief (30)

3

de vorige keer:

kenmerken "buiten de legerplaats" hier geen blijvende stad – pelgrims (:14) voortdurend God een lofoffer brengen (:15) weldadigheid en mededeelzaamheid (:16) voorgangers brengen slechts het Woord (:17) een goed geweten (:18)

Page 4: de Hebreeën-brief (30)

4

Hebreeën 1318 Bidt voor ons, want wij vertrouwen, dat wij een goed geweten hebben, daar wij in alle opzichten de rechte weg willen gaan.

ondanks alle beschuldingen en smaad;> gevangenschap (:23)

Page 5: de Hebreeën-brief (30)

5

Hebreeën 1319 Met des te meer nadruk vermaan ik u dit te doen, opdat ik u te eerder teruggegeven moge worden.

lett. roep-ik-op

Page 6: de Hebreeën-brief (30)

6

Hebreeën 1319 Met des te meer nadruk vermaan ik u dit te doen, opdat ik u te eerder teruggegeven moge worden.

lett. sneller hersteld-moge-worden tot-jullie

ooit gevangen genomen in Jeruzalem en nu uit gevangenschap tot hen terugkerend (?)

Page 7: de Hebreeën-brief (30)

7

Hebreeën 1320 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,

typisch Paulinische term:Rom 15:33, 16:20; 1Kor.14:33; 2Kor. 13:11; Filp.4:9; 1Thes.5:23; 2Thes 3:16

Page 8: de Hebreeën-brief (30)

8

Hebreeën 1320 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,

lett. de Heer van-ons, Jezus

Page 9: de Hebreeën-brief (30)

9

Hebreeën 1320 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,

een toespeling op Mozes en Aäron in Jesaja 63:11 >

Page 10: de Hebreeën-brief (30)

10

Jesaja 63:11

Maar Hij dacht aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Waar is Hij, die de herderszijner kudde voerde uit de wateren?

= Mozes en Aäron (Ps.77:20)

Page 11: de Hebreeën-brief (30)

11

Psalm 77:20Gij leiddet uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron.

Psalm 78:52Hij liet zijn volk als schapen optrekken, leidde hen als een kudde door de woestijn.

Jeremia 31:10Hoort het woord des HEREN, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij, die Israel verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde.

Page 12: de Hebreeën-brief (30)

12

Hebreeën 1320 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,

Hij is resp. de goede herder, de grote herder en de opperherder >

Page 13: de Hebreeën-brief (30)

13

Johannes 10:11

Ik ben de goede herder. DE GOEDE HERDER ZET ZIJN LEVEN IN voor zijn schapen;

Page 14: de Hebreeën-brief (30)

14

Hebreeën 13:20

De God nu des vredes, die onze Here Jezus, DE GROTE HERDER der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft TERUGGEBRACHT UIT DE DODEN,

Page 15: de Hebreeën-brief (30)

15

1Petrus 5:4

En wanneer de OPPERHERDER VERSCHIJNT, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.

Page 16: de Hebreeën-brief (30)

16

Hebreeën 1320 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,

lett. in bloed

> Hij is het Lam dat STAAT als geslacht Openb.5:6

Page 17: de Hebreeën-brief (30)

17

Hebreeën 1320 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,

profetische term... >

Page 18: de Hebreeën-brief (30)

18

Jesaja 55:3

Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een EEUWIG VERBOND sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David.

Page 19: de Hebreeën-brief (30)

19

Jeremia 3239 Ik zal hun een hart en een weg geven, zodat zij Mij vrezen al de dagen, hun en hun kinderen na hen ten goede; 40 ja, Ik zal een EEUWIG VERBOND met hen sluiten, dat Ik Mij niet van achter hen afwenden zal en dat Ik hun wel zal doen, en mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, zodat zij niet van Mij afwijken; 41 Ik zal Mij over hen verblijden en hun weldoen en Ik zal hen voorgoed in dit land planten...

Page 20: de Hebreeën-brief (30)

20

Ezechiël 37:26

Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een EEUWIG VERBOND met hen zal het zijn; Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen.

Page 21: de Hebreeën-brief (30)

21

Hebreeën 1320 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,

elders offerterminologie >

Page 22: de Hebreeën-brief (30)

22

Handelingen 7:41

En zij maakten een kalf in die dagen en BRACHTEN een offerande aan de afgod en verheugden zich over de werken hunner handen.

Page 23: de Hebreeën-brief (30)

23

Hebreeën 1321 bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid Amen.

lett. moge-Hij-toebereiden

Page 24: de Hebreeën-brief (30)

24

Hebreeën 1321 bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid Amen.

lett. in ons

Page 25: de Hebreeën-brief (30)

25

Hebreeën 1321 bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid Amen.

= de God van de vrede

Page 26: de Hebreeën-brief (30)

26

Hebreeën 1321 bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid Amen.

lett. tot-in de aeonen van-de aeonen

Page 27: de Hebreeën-brief (30)

27

Hebreeën 1322 Ik vermaan u, broeders, houdt mij dit woord van vermaning ten goede, want ik schrijf u maar kort.

Page 28: de Hebreeën-brief (30)

28

Hebreeën 1322 Ik vermaan u, broeders, houdt mij dit woord van vermaning ten goede, want ik schrijf u maar kort.

> veronderstelt een gespannen verhouding tussen schrijver en geadresseerden.

Page 29: de Hebreeën-brief (30)

29

Hebreeën 1322 Ik vermaan u, broeders, houdt mij dit woord van vermaning ten goede, want ik schrijf u maar kort.

lett. door beetjes> fragmentarisch

Page 30: de Hebreeën-brief (30)

30

Hebreeën 5:11Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen.

Hebreeën 9:5... daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwen; hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden.

Page 31: de Hebreeën-brief (30)

31

Hebreeën 1323 Weet, dat onze broeder Timoteus in vrijheid gesteld is; als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken.

lett. de broeder van-onsvergl. 2Kor.1:1

Page 32: de Hebreeën-brief (30)

32

Hebreeën 1323 Weet, dat onze broeder Timoteus in vrijheid gesteld is; als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken.

wegzenden; Mat.15:13; Hand.28:25vrijlaten: Hand.3:13; 5:40

Page 33: de Hebreeën-brief (30)

33

Hebreeën 1323 Weet, dat onze broeder Timoteus in vrijheid gesteld is; als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken.

Page 34: de Hebreeën-brief (30)

34

Hebreeën 1324 Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italie laten u groeten.

Page 35: de Hebreeën-brief (30)

35

Hebreeën 1324 Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italie laten u groeten.

lett. jullie groeten degenen van-af *Italië

= kennelijk de plaats van schrijven

Page 36: de Hebreeën-brief (30)

36

Hebreeën 1325 De genade zij met u allen.

Paulinische afsluiing in al zijn brieven >

Page 37: de Hebreeën-brief (30)

37

2Thessalonika 317 Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een waarmerk in elke brief: zo schrijf ik. 18 De genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen.