de Hebreeën-brief (2)

Click here to load reader

 • date post

  02-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  36
 • download

  1

Embed Size (px)

description

de Hebreeën-brief (2). donderdag 21 februari 2013 bespreking vanaf Hebreeen 1 1. Hebreeën 1. 1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,. Hebreeën 1. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of de Hebreeën-brief (2)

PowerPoint-presentatie

de Hebreen-brief (2)1donderdag 21 februari 2013bespreking vanaf Hebreeen 112Hebreen 11 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,

3Hebreen 11 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,

44 immers, zij zijn ISRAELIETEN, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften; 5 HUNNER ZIJN DE VADEREN en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in de aeonen! Amen.

-Romeinen 9- 5Hebreen 11 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,

profeet = mond6Hebreen 11 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,

74 Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,

-Galaten 4-

8Hebreen 11 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,

918 EEN PROFEET ZAL IK HUN VERWEKKEN uit het midden van hun broederen, zoals gij (=Mozes) zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.

-Deuteronomium 18-

10Hebreen 12 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.

111Hebreen 12 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.

2de aeonen maakt128 maar van de Zoon: Uw troon, o God, is TOT IN DE AEON VAN DE AEONen de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. -Hebreen 1-

13Hebreen 13 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, (....)

3

146 Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, tot verlichting vande kennis van DE HEERLIJKHEID GODS IN HET AANGEZICHT VAN CHRISTUS. -2Korinthe 4-

15Hebreen 13 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, (....)

4

aanname, onder-stelling16Hebreen 13 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, (....)

5= God

17Hebreen 13 (....)heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,

6Lett.reiniging van zonden doende

1814 hoeveel te meer zal HET BLOED VAN CHRISTUS, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft-, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

-Hebreen 9-

19Hebreen 13 (....)heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,

7= is gezeten

201 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen...

-Hebreen 8-

21Hebreen 14 zoveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft.

lett. beter13 x in de Hebreen-brief22Hebreen 14 zoveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft.

23Hebreen 15 Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt? En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn.

24Hebreen 15 Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt? En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn.

257 Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. 8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit.

-Psalm 2-