de Hebreeën-brief (19)

of 41 /41
de Hebreeën-brief (19 1 20 maart 2014 Rijnsburg

Embed Size (px)

description

de Hebreeën-brief (19). 20 maart 2014 Rijnsburg. GROVE INDELING HEBREEËN-BRIEF DEEL 1: hfst 1 t/m 7 : de betere Zoon beter dan de engelen, Adam, Mozes, Aäron en Jozua DEEL 2: hfst. 8 t/m 10:18 : het betere verbond - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of de Hebreeën-brief (19)

Page 1: de Hebreeën-brief (19)

1

de Hebreeën-brief (19)

20 maart 2014Rijnsburg

Page 2: de Hebreeën-brief (19)

2

GROVE INDELING HEBREEËN-BRIEF

DEEL 1: hfst 1 t/m 7: de betere Zoon

beter dan de engelen, Adam, Mozes, Aäron en Jozua

DEEL 2: hfst. 8 t/m 10:18:het betere verbond

beter dan het eerste verbond, het eerste heiligdom, het Levitisch priesterschap en haar offeranden

DEEL 3: hfst. 10:19 – 13:25:de betere levenswandel

Page 3: de Hebreeën-brief (19)

3

Hebreeën 10

19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,

= concluderend uit heel het voorgaande

Page 4: de Hebreeën-brief (19)

4

EERDERE VERWIJZINGEN NAAR HET GEOPEND HEILIGDOM

1. geheiligd (2:11; 10:10,14)

Page 5: de Hebreeën-brief (19)

5

EERDERE VERWIJZINGEN NAAR HET GEOPEND HEILIGDOM

1. geheiligd (2:11; 10:10,14)2. met vrijmoedigheid naderen tot de troon der

genade (4:14-16; 7:25)

Page 6: de Hebreeën-brief (19)

6

EERDERE VERWIJZINGEN NAAR HET GEOPEND HEILIGDOM

1. geheiligd (2:11; 10:10,14)2. met vrijmoedigheid naderen tot de troon der

genade (14:14-16; 7:25)3. Jezus als "voorloper is binnengegaan" achter

het voorhangsel (6:19,20)

Page 7: de Hebreeën-brief (19)

7

EERDERE VERWIJZINGEN NAAR HET GEOPEND HEILIGDOM

1. geheiligd (2:11; 10:10,14)2. met vrijmoedigheid naderen tot de troon der

genade (14:14-16; 7:25)3. Jezus als "voorloper is binnengegaan" achter

het voorhangsel (6:19,20)4. Christus een "bedienaar van het heiligdom"

(8:1)

Page 8: de Hebreeën-brief (19)

8

EERDERE VERWIJZINGEN NAAR HET GEOPEND HEILIGDOM

1. geheiligd (2:11; 10:10,14)2. met vrijmoedigheid naderen tot de troon der

genade (14:14-16; 7:25)3. Jezus als "voorloper is binnengegaan" achter

het voorhangsel (6:19,20)4. Christus een "bedienaar van het heiligdom"

(8:1)5. "de weg naar het heiligdom nog niet openlag"

(9:8)

Page 9: de Hebreeën-brief (19)

9

EERDERE VERWIJZINGEN NAAR HET GEOPEND HEILIGDOM

1. geheiligd (2:11; 10:10,14)2. met vrijmoedigheid naderen tot de troon der

genade (14:14-16; 7:25)3. Jezus als "voorloper is binnengegaan" achter

het voorhangsel (6:19,20)4. Christus een "bedienaar van het heiligdom"

(8:1)5. "de weg naar het heiligdom nog niet openlag"

(9:8)6. bewustzijn gereinigd om de levende God te

dienen (9:14)

Page 10: de Hebreeën-brief (19)

10

EERDERE VERWIJZINGEN NAAR HET GEOPEND HEILIGDOM

1. geheiligd (2:11; 10:10,14)2. met vrijmoedigheid naderen tot de troon der

genade (14:14-16; 7:25)3. Jezus als "voorloper is binnengegaan" achter

het voorhangsel (6:19,20)4. Christus een "bedienaar van het heiligdom"

(8:1)5. "de weg naar het heiligdom nog niet openlag"

(9:8)6. bewustzijn gereinigd om de levende God te

dienen (9:14)7. "hen die toetreden te volmaken" (10:1)

Page 11: de Hebreeën-brief (19)

11

Hebreeën 10

19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,

Page 12: de Hebreeën-brief (19)

12

Hebreeën 10

19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,

lett. tot de ingang van de heiligdommen

Page 13: de Hebreeën-brief (19)

13

Hebreeën 10

19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,

lett. in

Page 14: de Hebreeën-brief (19)

14

Hebreeën 10

19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,

= het slachtoffer> geslacht en geofferd zie volgende regel!

Page 15: de Hebreeën-brief (19)

15

Hebreeën 10

20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees,

"langs de" – ontbreekt in de origineel> het bloed van Jezus is de weg

Page 16: de Hebreeën-brief (19)

16

Hebreeën 10

20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees,

Page 17: de Hebreeën-brief (19)

17

Hebreeën 10

20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees,

> opgestaan uit de doden!

Page 18: de Hebreeën-brief (19)

18

Hebreeën 10

20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees,

= het in gebruik nemen van iets nieuws

Page 19: de Hebreeën-brief (19)

19

Hebreeën 10

20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees,

= van de heiligdommen; vers 19> het eerste heiligdom

Page 20: de Hebreeën-brief (19)

20

Matteüs 27

50 Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. 51 EN ZIE, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeen, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden...

vanaf de Olijfberg!

Page 21: de Hebreeën-brief (19)

21

Formaat voorhangsel(Flavius Josephus):

hoogte: 23 meterbreed: 7 meter

Page 22: de Hebreeën-brief (19)

22

Marcus 15

37 En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. 38 En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeen van boven tot beneden. 39 Toen de hoofdman, die tegenover Hem stond, ZAG, dat Hij zo de geest gegeven had, zeide hij: Waarlijk, deze mens was een Zoon Gods.

Page 23: de Hebreeën-brief (19)

23

Lucas 23

45 ... En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. 46 En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. 47 Toen de hoofdman ZAG, wat er geschiedde, verheerlijkte hij God, zeggende: Inderdaad, deze mens was rechtvaardig!

Page 24: de Hebreeën-brief (19)

24

19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in de heiligdommen in het bloed van Jezus,20 een pas-geslachte en levende weg, die Hij ons inwijdt, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees,

Hebreeën 10

Page 25: de Hebreeën-brief (19)

25

Hebreeën 10

21 en wij een grote priester over het huis Gods hebben,

Grieks: MEGA

Page 26: de Hebreeën-brief (19)

26

Hebreeën 10

21 en wij een grote priester over het huis Gods hebben,

1. het hemels heiligdom2. het volk van God

Page 27: de Hebreeën-brief (19)

27

Hebreeën 10

22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

= ingaan in de heiligdommen

Page 28: de Hebreeën-brief (19)

28

Hebreeën 10

22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

in de ware tabernakel (8:2; 9:24)

Page 29: de Hebreeën-brief (19)

29

Hebreeën 10

22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

vers 16: "Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven"

Page 30: de Hebreeën-brief (19)

30

Hebreeën 10

22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

Page 31: de Hebreeën-brief (19)

31

Hebreeën 10

22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

lett. de harten gesprenkeld van...

verwijst naar de priesterwijding >

Page 32: de Hebreeën-brief (19)

32

Exodus 29

20 Gij zult de ram slachten, van zijn BLOED nemen en het strijken aan de rechter oorlel van Aaron en aan die VAN ZIJN ZONEN, aan hun rechterduim en aan hun rechter grote teen, en gij zult de rest van het bloed rondom op het altaar SPRENGEN. 21 Gij zult van het bloed, dat op het altaar is, en van de zalfolie nemen en sprenkelen op Aaron en op zijn klederen, en ook op zijn zonen en op de klederen van zijn zonen; en hij zal heilig zijn, hij en zijn klederen, en OOK ZIJN ZONEN en de klederen van zijn zonen.

Page 33: de Hebreeën-brief (19)

33

Hebreeën 10

22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

Page 34: de Hebreeën-brief (19)

34

Hebreeën 10

22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

zoals bij de priesterwijding >

Page 35: de Hebreeën-brief (19)

35

Exodus 29

4 Ook zult gij Aaron EN ZIJN ZONEN doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst en gij zult hen met WATER WASSEN.

Page 36: de Hebreeën-brief (19)

36

Hebreeën 10

23 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.

lett. dat we... (> wensend)1. dat we naderen met...2. dat we belijdenis van de verwachting...3. dat we acht geven op elkaar...

Page 37: de Hebreeën-brief (19)

37

Hebreeën 10

23 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.

lett. de belijdenis van de verwachting/hoop

Page 38: de Hebreeën-brief (19)

38

Hebreeën 10

23 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.

"... onmogelijk dat God liegen zou..."Hebr.6:18

Page 39: de Hebreeën-brief (19)

39

Hebreeën 10

24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Page 40: de Hebreeën-brief (19)

40

Hebreeën 10

24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

lett. aanscherping van liefde

Page 41: de Hebreeën-brief (19)

41

Hebreeën 10

24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.