de Hebreeën-brief (17)

of 45 /45
de Hebreeën-brief (17 1 20 febr. 2014 Rijnsburg

Embed Size (px)

description

de Hebreeën-brief (17). 20 febr. 2014 Rijnsburg. De vorige keer o.a.: de tabernakel een type van toekomende goederen de bepalingen voor het vlees (spijzen, dranken, wassingen) waren opgelegd tot de tijd van het herstel (=het nieuwe verbond) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of de Hebreeën-brief (17)

Page 1: de Hebreeën-brief (17)

1

de Hebreeën-brief (17)

20 febr. 2014Rijnsburg

Page 2: de Hebreeën-brief (17)

2

De vorige keer o.a.:

de tabernakel een type van toekomende goederen

de bepalingen voor het vlees (spijzen, dranken, wassingen) waren opgelegd tot de tijd van het herstel (=het nieuwe verbond)

de offerdienst verwijst in alle details naar het grote Offer:de verrijzenis van Hem die drie dagen eerder geslacht werd.

Page 3: de Hebreeën-brief (17)

3

Hebreeën 914 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

= rituelen onder het oude verbond die in zichzelf geen nut hadden

Page 4: de Hebreeën-brief (17)

4

Hebreeën 915 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.

Hebr.8:6 >

Page 5: de Hebreeën-brief (17)

5

Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust.

-Hebreeën 8:6-

Page 6: de Hebreeën-brief (17)

6

Hebreeën 915 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.

lett. wordend> doodgaande

Page 7: de Hebreeën-brief (17)

7

Hebreeën 915 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.

lett. tot [in] verlossing = vrijkoping

Page 8: de Hebreeën-brief (17)

8

Hebreeën 915 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.

= het nieuwe verbond verlost van alles van het oude verbond

Page 9: de Hebreeën-brief (17)

9

Hebreeën 915 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.

lett. aeonisch lotsdeel

Page 10: de Hebreeën-brief (17)

10

Hebreeën 916 Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden;

FOUT: verbond86,8,9,10 94,15

Page 11: de Hebreeën-brief (17)

11

Hebreeën 916 Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden;

St.Vert. testamentmakerverbondmaker (medialis)= actief en passief

Page 12: de Hebreeën-brief (17)

12

Hebreeën 917 een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft.

= verbond

Page 13: de Hebreeën-brief (17)

13

Hebreeën 917 een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft.

= het verbondmaker

Page 14: de Hebreeën-brief (17)

14

Hebreeën 918 Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd.

niet: testament

Page 15: de Hebreeën-brief (17)

15

Hebreeën 919 Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk,

Exodus 24:3

Page 16: de Hebreeën-brief (17)

16

Hebreeën 919 Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren <en der bokken> met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk,

Exodus 24:5,6

Page 17: de Hebreeën-brief (17)

17

Hebreeën 919 Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk,

ontbreekt in Ex.24;zie Lev.14:4 en Num.19:6

Page 18: de Hebreeën-brief (17)

18

Hebreeën 919 Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk,

Page 19: de Hebreeën-brief (17)

19

Hebreeën 920 zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat God u heeft voorgeschreven.

Ex.24:8

Page 20: de Hebreeën-brief (17)

20

7 Hij (=Mozes) nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk en zij zeiden: Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen en daarnaar zullen wij horen. 8 Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij zeide: Zie, het bloed van het verbond dat de HERE met u sluit, op grond van al deze woorden.

-Exodus 24-

voor de derde keer!19:8, 24:3

Page 21: de Hebreeën-brief (17)

21

Hebreeën 921 En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed.

waarvan de bouw pas later begon (Ex.25)

Page 22: de Hebreeën-brief (17)

22

Hebreeën 921 En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed.

t.g.v. grote verzoendagLev.16:16; 18-20naar Mozes' woord door de hogepriester

Page 23: de Hebreeën-brief (17)

23

Hebreeën 922 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.

uitzonderingen o.a. de lichamelijke verontreinigingen in Leviticus 15

Page 24: de Hebreeën-brief (17)

24

Hebreeën 922 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.

Page 25: de Hebreeën-brief (17)

25

Hebreeën 922 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.

1x in NTlett. bloed-uit-gietenLXX: uitgieten i.v.m. reiniging

Page 26: de Hebreeën-brief (17)

26

Hebreeën 922 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.

lett. loslating (Luc.4:19)hier synoniem met reiniging reiniging/loslating vindt plaats d.m.v. Hem die geslacht werd

Page 27: de Hebreeën-brief (17)

27

Hebreeën 923 Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze.

Page 28: de Hebreeën-brief (17)

28

Hebreeën 923 Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze.

Job 15:15"..zelfs de hemelen zijn niet rein in zijn ogen"

Page 29: de Hebreeën-brief (17)

29

Hebreeën 924 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen;

Page 30: de Hebreeën-brief (17)

30

Hebreeën 924 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen;

Page 31: de Hebreeën-brief (17)

31

Hebreeën 924 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen;

Page 32: de Hebreeën-brief (17)

32

Hebreeën 924 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen;

7:25; Rom.8:34

Page 33: de Hebreeën-brief (17)

33

Hebreeën 924 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen;

i.t.t. de hogepriester die in donker en wierrook in het heilige der heilige was

Page 34: de Hebreeën-brief (17)

34

Hebreeën 925 ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijnein het heiligdom gaat,

Page 35: de Hebreeën-brief (17)

35

Hebreeën 925 ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijnein het heiligdom gaat,

Page 36: de Hebreeën-brief (17)

36

Hebreeën 926 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.

Page 37: de Hebreeën-brief (17)

37

Hebreeën 926 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.

Page 38: de Hebreeën-brief (17)

38

Hebreeën 926 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.

lett. op= met het oog op

Page 39: de Hebreeën-brief (17)

39

Hebreeën 926 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.

Page 40: de Hebreeën-brief (17)

40

Hebreeën 927 En zoals het de mensen beschikt is,eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

hier: de hogepriesters

Page 41: de Hebreeën-brief (17)

41

Hebreeën 927 En zoals het de mensen beschikt is,eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

oordeel van vrijspraak!Num.35:28,29 >

Page 42: de Hebreeën-brief (17)

42

28 … in de vrijstad zal hij (=de doodslager) moeten wonen tot de dood van de hogepriester, en NA DE DOOD VAN DE HOGEPRIESTER zal de doodslager naar het land zijner bezitting mogen terugkeren. 29 Dit zal voor u als een rechtsinzetting gelden voor uw nageslacht in al uw woonplaatsen.

= oordeel, rechterlijke uitspraak

Page 43: de Hebreeën-brief (17)

43

Hebreeën 928 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Page 44: de Hebreeën-brief (17)

44

Hebreeën 928 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Page 45: de Hebreeën-brief (17)

45

Hebreeën 928 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.