de Hebreeën-brief (1)

of 39 /39
de Hebreeën-brief (1) 1 donderdag 7 februari 2013 inleiding tot de Hebreeën- brief

Embed Size (px)

description

de Hebreeën-brief (1). donderdag 7 februari 2013 inleiding tot de Hebreeën-brief. INLEIDENDE VRAGEN… 1. Wie zijn de geadresseerden? 2. Wie is de schrijver? 3. Wanneer is de brief geschreven?. de geadresseerden. 1. de geadresseerden. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of de Hebreeën-brief (1)

Page 1: de Hebreeën-brief (1)

1

de Hebreeën-brief (1)

donderdag 7 februari 2013inleiding tot de Hebreeën-brief

Page 2: de Hebreeën-brief (1)

INLEIDENDE VRAGEN…

1. Wie zijn de geadresseerden?

2. Wie is de schrijver?

3. Wanneer is de brief geschreven?

2

Page 3: de Hebreeën-brief (1)

3

Page 4: de Hebreeën-brief (1)

1. de geadresseerden

1. oudste drie complete NT-manuscripten* hebben opschrift: "aan de Hebreeën";

* Sinaïticus, Vaticanus, Alexandrinus 4

Page 5: de Hebreeën-brief (1)

1. de geadresseerden

1. oudste drie complete NT-manuscripten* hebben opschrift: "aan de Hebreeën";

2. "De vaderen" waar de aanhef van spreekt, betreft Hebreeën.

1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten…

5

Rom.9:5

Page 6: de Hebreeën-brief (1)

1. de geadresseerden

1. oudste drie complete NT-manuscripten* hebben opschrift: "aan de Hebreeën";

2. "De vaderen" waar de aanhef van spreekt, betreft Hebreeën;

3. het profetenwoord "de Here zal Zijn volk oordelen" slaat op de Hebreeën;

Deutronomium 32:35,366

Page 7: de Hebreeën-brief (1)

1. de geadresseerden

1. oudste drie complete NT-manuscripten* hebben opschrift: "aan de Hebreeën";

2. "De vaderen" waar de aanhef van spreekt, betreft Hebreeën;

3. het profetenwoord "de Here zal Zijn volk oordelen" slaat op de Hebreeën;

4. De lezers worden gewaarschuwd voor terugval in het Jodendom.

7

Page 8: de Hebreeën-brief (1)

1. de geadresseerden

1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus* laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, 2 van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel…

Hebreeën 6

* = het 'Oude Testament' zoals het Jodendom daar aan vasthoudt.8

Page 9: de Hebreeën-brief (1)

1. de geadresseerden

20 En zij (= Jakobus en de oudsten in Jeruzalem) loofden God, toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij ijveraars voor de wet…

Handelingen 21

lett. myriaden = tienduizenden!

9

Page 10: de Hebreeën-brief (1)

10

Page 11: de Hebreeën-brief (1)

1. in de (oudste) Griekse manuscripten is de brief geplaatst tussen Paulus' brieven*;

2. de schrijver

* Tussen 2Thessalonika en 1Timotheüs 11

Page 12: de Hebreeën-brief (1)

1. in de (oudste) Griekse manuscripten is de brief geplaatst tussen Paulus' brieven*;

2. hoorde niet bij de kring van de directe discipelen…;

2. de schrijver

12

Page 13: de Hebreeën-brief (1)

3 … een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd …

Hebreeën 2

2. de schrijver

13

Page 14: de Hebreeën-brief (1)

1. in de (oudste) Griekse manuscripten is de brief geplaatst tussen Paulus' brieven;

2. hoorde niet bij de kring van de directe discipelen…;

3. een groot kenner van de Hebreeuwse Bijbel;

4. een metgezel van Timotheüs;

2. de schrijver

14

Page 15: de Hebreeën-brief (1)

23 Weet, dat onze broeder Timoteüs in vrijheid gesteld is; als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken.

Hebreeën 13

2. de schrijver

15

Page 16: de Hebreeën-brief (1)

1. in de (oudste) Griekse manuscripten is de brief geplaatst tussen Paulus' brieven;

2. hoorde niet bij de kring van de directe discipelen…;

3. een groot kenner van de Hebreeuwse Bijbel;

4. een metgezel van Timotheüs;

5. karakteristiek Paulinisch slot;

2. de schrijver

16

Page 17: de Hebreeën-brief (1)

25 De genade zij met u allen.

Hebreeën 13

2. de schrijver

17

Page 18: de Hebreeën-brief (1)

1. in de (oudste) Griekse manuscripten is de brief geplaatst tussen Paulus' brieven;

2. hoorde niet bij de kring van de directe discipelen…;

3. een groot kenner van de Hebreeuwse Bijbel;

4. een metgezel van Timotheüs;

5. karakteristiek Paulinisch slot;

6. volgens 2Petrus 3:15 schreef Paulus een brief aan de besnijdenis.

2. de schrijver

18

Page 19: de Hebreeën-brief (1)

15 … houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, >>

2Petrus 3

2. de schrijver

= "de besnijdenis"*

* 1Petr.1:1 ("vreemdelingen de diaspora") 19

Page 20: de Hebreeën-brief (1)

16 evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt.

Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.

2Petrus 3

2. de schrijver

20

Page 21: de Hebreeën-brief (1)

en verder…

1. Paulus' was een "Hebreeër uit de Hebreeën"*;

2. de schrijver

* Filipp 3:6 21

Page 22: de Hebreeën-brief (1)

en verder…

1. Paulus' was een Hebreeër uit de Hebreeën"

2. Paulus had een boodschap voor "de kinderen Israëls";

2. de schrijver

22

Page 23: de Hebreeën-brief (1)

2. de schrijver

15 Maar de Here zeide tot hem (=Ananias): Ga, want deze (=Saulus) is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en DE KINDEREN ISRAËLS…

Handelingen 9

23

Page 24: de Hebreeën-brief (1)

2. de schrijver

13 Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, 14 dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees (en bloed) mocht opwekken, en ENIGEN uit hen behouden. 15 Want, indien HUN VERWERPING de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?

Romeinen 1124

Page 25: de Hebreeën-brief (1)

en verder…

1. Paulus' was een Hebreeër uit de Hebreeën"

2. Paulus had een boodschap voor "de kinderen Israëls";

3. Paulus predikte Israëls ondergang;

2. de schrijver

25

Page 26: de Hebreeën-brief (1)

2. de schrijver

40 Ziet dan toe, dat u (= Joden) niet overkome, wat in de profeten gezegd is:

41 Ziet, verachters, en verwondert u (= Israëls als natie) en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, dat gij voorzeker niet zult geloven, als iemand het u verhaalt.

Handelingen 13

26

Page 27: de Hebreeën-brief (1)

en verder…

1. Paulus' was een Hebreeër uit de Hebreeën"

2. Paulus had een boodschap voor "de kinderen Israëls";

3. Paulus predikte Israëls ondergang;

4. Paulus' naam staat model voor Israëls terzijdestelling… > verzwijgen van naam is veelzeggend!

2. de schrijver

27

Page 28: de Hebreeën-brief (1)

28

Page 29: de Hebreeën-brief (1)

3. wanneer geschreven?

3... een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd,

Hebreeën 2

tweede generatie

29

Page 30: de Hebreeën-brief (1)

3. wanneer geschreven?

12 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs.

Hebreeën 5

30

Page 31: de Hebreeën-brief (1)

3. wanneer geschreven?

32 Herinnert u de dagen van weleer, toen gij, na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt…

Hebreeën 10

31

Page 32: de Hebreeën-brief (1)

3. wanneer geschreven?

23 Weet, dat onze broeder Timoteüs in vrijheid gesteld is; als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken. 24 (….) De broeders uit Italië laten u groeten.

Hebreeën 13> 60-er jaren 1-ste eeuw,

vanuit Italië

32

Page 33: de Hebreeën-brief (1)

3. wanneer geschreven?

7 Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort,8 verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn,9 waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang; 10 daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht …

Hebreeën 3vergl. 30 - 70 AD!

33

Page 34: de Hebreeën-brief (1)

34

Page 35: de Hebreeën-brief (1)

13 Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.

Hebreeën 8

35

3. wanneer geschreven?

Page 36: de Hebreeën-brief (1)

26 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over… >>

Hebreeën 10

het Offer afgewezenen de offerdienst zou gauw verdwijnen

36

3. wanneer geschreven?

Page 37: de Hebreeën-brief (1)

27 … maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. >>

Hebreeën 10

37

3. wanneer geschreven?

Page 38: de Hebreeën-brief (1)

30 Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. 31 Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!

Hebreeën 10

38

3. wanneer geschreven?

Page 39: de Hebreeën-brief (1)

13 Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen.

Hebreeën 13

> Jeruzalem verlaten vanwege a.s. verwoesting.

39

3. wanneer geschreven?