De Groote Scheere

of 2 /2
Landgoed De Groote Scheere is circa 800 ha groot en ligt in de gemeente Hardenberg tussen Gramsbergen en Coevorden. Het bestaat uit oud cultuurland, zoals de centrale es, beekgronden en hooilanden en uit percelen ontgonnen veen en heide. Verspreid in het gebied liggen een flink aantal monumentale boerderijen en een herenhuis. Gedurende het hele jaar wordt er volop gefietst en gewandeld. Verbetering waterhuishouding Verzekeraar ASR wil, als eigenaar van het landgoed, De Groote Scheere verder versterken. Het eerste project dat daarvoor is uitgevoerd, richtte zich op de verbetering van de waterhuishouding. De belangrijkste doelen waren het creëren van een zelfstandig waterhuishoudkundig systeem, verbetering van de agrarische gronden en het realiseren van 300.000 m 3 waterberging. Hiervoor is de oude beekstructuur grotendeels hersteld en is het Scheerse Veld ingericht voor waterberging. Van belang was daarbij natuurlijk om de agrarische gebruikers niet in de wielen te rijden. Met alle pachters is daarom gesproken om eventuele wateroverlast op te lossen. De uitvoering van dit ambitieuze waterplan heeft geleid tot een robuuste en duurzame waterhuishouding in het gebied waarvan de verschillende gebruikers allemaal kunnen profiteren. Dankzij de zorgvuldige inrichting en vormgeving van de beek heeft het landgoed er een nieuw en aantrekkelijk landschap bij gekregen. Herstel en aanleg landschapselementen en bossen Een bijzondere kwaliteit van het landgoed is het afwisselende cultuurlandschap. Bij de verdere ontwikkeling van De Groote Scheere vormt het herstel van bestaande en de aanleg van nieuwe landschapselementen en bossen dus een belangrijk onderdeel. De oude patronen zijn vaak nog wel goed zichtbaar, maar de uitstraling is in de loop der tijd eenzijdig geworden. In het vervolgplan worden daarom nieuwe houtwallen en singels aangelegd en in bestaande situaties bomen bijgeplant. Vrijwel alle bestaande landschapselementen vallen onder de Groene en Blauwe Diensten van de gemeente Hardenberg. Dat betekent een garantie voor het behoud van die beeldbepalende elementen. Bezoekers kunnen dus blijvend genieten van dit cultuurlandschap en de kwaliteit ervan dagelijks beleven. Landgoed De Groote Scheere nieuw waterbeheer voor oud cultuurland

Embed Size (px)

description

Landgoed de Groote Scheere, nieuw waterbeheer voor oud cultuurland.

Transcript of De Groote Scheere

 • Landgoed De Groote Scheere is circa 800 ha groot en ligt in de gemeente Hardenberg tussen Gramsbergen en

  Coevorden. Het bestaat uit oud cultuurland, zoals de centrale es, beekgronden en hooilanden en uit percelen ontgonnen

  veen en heide. Verspreid in het gebied liggen een fl ink aantal monumentale boerderijen en een herenhuis. Gedurende

  het hele jaar wordt er volop gefi etst en gewandeld.

  Verbetering waterhuishoudingVerzekeraar ASR wil, als eigenaar van het landgoed, De Groote Scheere verder versterken. Het eerste project dat daarvoor is uitgevoerd, richtte zich op de verbetering van de waterhuishouding. De belangrijkste doelen waren het creren van een zelfstandig waterhuishoudkundig systeem, verbetering van de agrarische gronden en het realiseren van300.000 m3 waterberging. Hiervoor is de oude beekstructuurgrotendeels hersteld en is het Scheerse Veld ingericht voor waterberging. Van belang was daarbij natuurlijk om de agrarische gebruikers niet in de wielen te rijden. Met alle pachters is daarom gesproken om eventuele wateroverlast

  op te lossen. De uitvoering van dit ambitieuze waterplan heeft geleid tot een robuuste en duurzame waterhuishouding in het gebied waarvan de verschillende gebruikers allemaal kunnen profi teren. Dankzij de zorgvuldige inrichting en vormgeving van de beek heeft het landgoed er een nieuw en aantrekkelijk landschap bij gekregen.

  Herstel en aanleglandschapselementen en bossenEen bijzondere kwaliteit van het landgoed is het afwisselende cultuurlandschap. Bij de verdere ontwikkeling van De Groote Scheere vormt het herstel van bestaande en de aanleg van nieuwe landschapselementen en bossen dus een belangrijk onderdeel. De oude patronen zijn vaak nog wel goed zichtbaar, maar de uitstraling is in de loop der tijd eenzijdig geworden. In het vervolgplan worden daarom nieuwe houtwallen en singels aangelegd en in bestaandesituaties bomen bijgeplant. Vrijwel alle bestaande landschapselementen vallen onder de Groene en Blauwe Diensten van de gemeente Hardenberg. Dat betekent een garantie voor het behoud van die beeldbepalende elementen. Bezoekers kunnen dus blijvend genieten van dit cultuurlandschap en de kwaliteit ervan dagelijks beleven.

  Landgoed De Groote Scheerenieuw waterbeheer voor oud cultuurland

 • Meer recreatieve mogelijkhedenBij de ontwikkeling van De Groote Scheere is nadruk ke lijk rekening gehouden met recreatieve impulsen. Een nieuw fietspad leidt vanaf de Krim over het landgoed naar Coevorden. En het geplande wandelpad ontsluit een deel van de Groote Scheere dat nu nog beperkt toegankelijk is.

  Wonen op een landgoedDe ontwikkelingsplannen en de realisatie ervan kosten veel geld. De financiering komt mede rond door de verkoop van maximaal veertien nieuw te bouwen woningen op negen locaties. Deze bijzondere woonplekken worden verspreid over het hele landgoed. De typologien van de bestaande bouwwerken op en rond het landgoed zijn onderzocht. De nieuwe bebouwing gaat daarbij aansluiten. Met name de karakteristieke voorgevels zullen straks bijdragen aan de herkenbare identiteit van het landgoed. De uitgifte van de kavels op de eerste vier locaties is inmiddels gestart. Meer informatie vindt u op: www.landgoeddegrootescheere.nl

  vechtstromen.nl

  20 ha Waterconserveringsgebied waar de eigen neerslag langer wordt vastgehouden

  40 ha Retentiegebied met bestaand natuurbos Scheerse Veld waar water uit de omgeving wordt vastgehouden 4 ha Waterplas 7,5 ha Bos 9850 m Aangelegde en herstelde houtwallen, singels en bomenrijen 250 (Laan)bomen 6100 m Natuurvriendelijk ingerichte beek en watergangen (ca. 2,5 ha) 5 km Fietspad en 1,5 km wandelpad