De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen...

of 22 /22
1 De De schadelijder schadelijder als als hoeksteen hoeksteen van een van een betrouwbaar betrouwbaar schade schade-onderzoek onderzoek © Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 1 Prof. Dr. ir. Frans Vos Zaakvoerder Materials Consult bvba Gastprofessor KU Leuven / Lasmetallurgie en Corrosie De bron van De bron van grijze haren grijze haren © Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 2

Embed Size (px)

Transcript of De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen...

Page 1: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

1

De De schadelijderschadelijder

als als hoeksteenhoeksteen van een van een

betrouwbaar betrouwbaar schadeschade--onderzoekonderzoek

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 1

Prof. Dr. ir. Frans VosZaakvoerder Materials Consult bvbaGastprofessor KU Leuven / Lasmetallurgie en Corrosie

De bron van De bron van grijze harengrijze haren

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 2

Page 2: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

2

? ?© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 3

? ?

Herkomst?

Wat is er gebeurd?

Materiaaltype(s)? Certificaat (EN 10204)?

Fluïdum (Fluïda)?Chemische samenstelling?

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 4

Chemische samenstelling?Temperatuur en druk?Pijp warmtewisselaar?Enz.

Geïsoleerd?Type Isolatie?Enz.

Page 3: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

3

Type installatie? Procesvoering? Positie lekkage?

Plaatsbezoek aub

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 5

Constructiedossier? Tekeningen? WPS/WPQR?

Waterinjectie lekkage

Een ongeluk komt nooit alleen !g

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 6

Page 4: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

4

Materiaalkeuze en -certificaten

WPS

WPQR

Ontwerp

TraceerbaarheidTraceerbaarheid

wordt (eindelijk) wordt (eindelijk) trendytrendy

TekeningenOntwerp

Oplevering

Herstellingen

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 7

Onderhoud

Inspectie-methodes en

-rapporten

Proces-voering Transiënten

• start-stop• excursies• incidenten• accidenten• upgrade

Materiaal-certificaten

TraceerbaarheidTraceerbaarheid

wordt (eindelijk) wordt (eindelijk) trendytrendy

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 8

Page 5: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

5

CertificatenCertificatenWaarom en hoe?

•• Voldoet uw levering aan het gevraagde?Voldoet uw levering aan het gevraagde?Risico van grenswaarde van Risico van grenswaarde van dure elementendure elementenLevering van ‘goedkopere’ Levering van ‘goedkopere’ substitutensubstituten??Risico opRisico op segregatie segregatie van de kwaliteitvan de kwaliteitK lit it iK lit it i i t ifi t if ld h l !!!!ld h l !!!!

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 9

Kwaliteit is Kwaliteit is niet uniformniet uniform op wereldschaal !!!!op wereldschaal !!!!

•• Garantie van de geleverde productkwaliteit: Garantie van de geleverde productkwaliteit: Certificaat !!!!Certificaat !!!!•• Procedure inbouwen in uw kwaliteitssysteemProcedure inbouwen in uw kwaliteitssysteem

Inspectie: certificaten (EN 10204)Inspectie: certificaten (EN 10204)( )( )NonNon--specific inspectionspecific inspection

Inspection carried out by the manufacturer in accordance with his own Inspection carried out by the manufacturer in accordance with his own procedures to assess whether products defined by the same product procedures to assess whether products defined by the same product specification and made by the same manufacturing process, are in compliance specification and made by the same manufacturing process, are in compliance with the requirements of the order or not. with the requirements of the order or not. The products inspected are not The products inspected are not necessarily the products actually suppliednecessarily the products actually supplied..

S ifiS ifi i tii ti

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 10

SpecificSpecific inspectioninspectionInspection carried out, before delivery, according to the product specification, Inspection carried out, before delivery, according to the product specification, on the products to be supplied or on test units of which the on the products to be supplied or on test units of which the products supplied are partproducts supplied are part, in order to verify that these products are in , in order to verify that these products are in compliance with the requirements of the order.compliance with the requirements of the order.

Page 6: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

6

Inspectie: certificaten (EN 10204)Inspectie: certificaten (EN 10204)p ( )p ( )

2.12.1 Document in which the Document in which the manufacturer declaresmanufacturer declares that the products that the products supplied are in compliance with the requirements of the order, supplied are in compliance with the requirements of the order, without without inclusion of test resultsinclusion of test results..

2 2 Document in which the2 2 Document in which the manufacturer declaresmanufacturer declares that the productsthat the products

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 11

2.2 Document in which the 2.2 Document in which the manufacturer declaresmanufacturer declares that the products that the products supplied are in compliance with the requirements of the order and in supplied are in compliance with the requirements of the order and in which he supplies test results based on which he supplies test results based on nonnon--specific inspectionspecific inspection..

Inspectie: certificaten (EN 10204)Inspectie: certificaten (EN 10204)3.13.1 Document Document issued by the manufacturerissued by the manufacturer in which he declares that the in which he declares that the

products supplied are in compliance with the requirements of the order and in products supplied are in compliance with the requirements of the order and in which he supplies which he supplies –– specificspecific -- test resultstest results ……

The product is The product is validated by the manufacturer’s authorized validated by the manufacturer’s authorized inspection representativeinspection representative,, independent of the manufacturing department.independent of the manufacturing department.

3.23.2 Document prepared byDocument prepared by both the manufacturer’s authorized inspectionboth the manufacturer’s authorized inspection

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 12

3.23.2 Document prepared by Document prepared by both the manufacturer s authorized inspection both the manufacturer s authorized inspection representativerepresentative, independent of the manufacturing department and either , independent of the manufacturing department and either the the purchaser’s authorized inspection representative or the inspector purchaser’s authorized inspection representative or the inspector designated by the official regulationsdesignated by the official regulations and in which they declare that the and in which they declare that the products supplied are in compliance with the requirements of the order and in products supplied are in compliance with the requirements of the order and in which which –– specificspecific -- test resultstest results are supplied …are supplied …

Page 7: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

7

Inspectie: certificaten (EN 10204)Inspectie: certificaten (EN 10204)( )( )

Cert. nr. Testen Validatie

Type 2.1 Neen Fabrikant

Type 2.2 Niet-specifiek Fabrikant

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 13

Type 3.1 Specifiek NoBo fabrikant

Type 3.2 Specifiek Nobo’s fabrikant + klant

InspectieInspectie--tifi ttifi tcertificatencertificaten

Lotnr.? Vorm en afmeting? Hoeveelheid? Thermische beh.?

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 14

Andere info …

NoBo tekent !!!!!

Page 8: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

8

Inspectie Inspectie pp

certificatencertificaten

Volgens de regels

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 15

van de kunst

Inspectie Inspectie pp

certificatencertificaten

EN 10204:

producten van metaal

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 16

Principes EN 10204:

ook toepasbaar op andere materialen

Page 9: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

9

Inspectie Inspectie certificatencertificaten

Kopiëren mag, mits:•• Origineel document is Origineel document is

beschikbaar op aanvraagbeschikbaar op aanvraag

TraceerbaarheidTraceerbaarheid

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 17

•• TraceerbaarheidTraceerbaarheid

Vermelden voldoende?

NEE, kopie meegeven

Inspectie: certificaten (EN 10204)Inspectie: certificaten (EN 10204)

Beperkt tot het Beperkt tot het metaal ‘zoals geleverd’metaal ‘zoals geleverd’ !!!!!!

Wijzigingen door Wijzigingen door Geldigheid Geldigheid •• VervormingVervorming vervalt in vervalt in

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 18

gg•• LassenLassen gewijzigde gewijzigde •• WarmtebehandelingenWarmtebehandelingen zone zone ??•• Harding Harding

NEEN

Maar …

Page 10: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

10

Normen en bestellingenNormen en bestellingenggBijzondere eisen

•• Extra eisen op vlak van corrosie, slijtage, invloed lassen …? Extra eisen op vlak van corrosie, slijtage, invloed lassen …?

Testen? Testen? Grenswaarden en testmethodes?Grenswaarden en testmethodes?

•• Toleranties qua insluitsels, ingewalste oneffenheden, randoneffenheden, Toleranties qua insluitsels, ingewalste oneffenheden, randoneffenheden, bandrolverbindingslassen bandrolverbindingslassen

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 19

•• DeklagenDeklagen

•• Controlecertificaat: Controlecertificaat: Extra rapportering?Extra rapportering?

Overstempelen en traceringOverstempelen en traceringC t ll diC t ll di

Metalen in Normen

Correct en volledigCorrect en volledig

1.1. Aanduiding versnijdingAanduiding versnijdingTekening en/of fotografischTekening en/of fotografischOverzicht en detailOverzicht en detail

2.2. Versnijding en bewerking Versnijding en bewerking Vermijd Vermijd besmettingbesmetting (bv. RVS of Cu(bv. RVS of Cu--legering op CS) legering op CS) AlleAlle stukken coderenstukken coderenAll t kk iAll t kk i i k di k d ij d h t d i tij d h t d i t

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 20

Alle stukken een eigen, Alle stukken een eigen, unieke codeunieke code, verwijzend naar het dossier met , verwijzend naar het dossier met verdere gegevens (constructiedossier)verdere gegevens (constructiedossier)Linken met certificaat en testdossierLinken met certificaat en testdossier

3.3. StockageStockageKlassementsysteem?Klassementsysteem?Stockagecondities = Stockagecondities = DROOGDROOG, kamertemperatuur, val, kamertemperatuur, val-- en schokveiligen schokveilig

Page 11: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

11

TraceerbaarheidTraceerbaarheid

wordt (eindelijk) wordt (eindelijk) trendytrendy

Oplevering

Herstellingen

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 21

Inspectie-methodes en

-rapporten

Proces-voering Transiënten

• start-stop• excursies• incidenten• accidenten• upgrade

Inspectie

Tijdens constructie

Voor oplevering

TussentijdsPeriodiek

Risk Based

M it i

Meten is weten

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 22

Monitoring

Schade en andere transities

Parametermonitoring

Page 12: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

12

Behandeling schadestukkenGemanipuleerd ? g

Tijdens bezoek schadespecialist

Volledige component

Slijpschijf of snijbrander?

Besmetting voorkomen

Beide breukvlakken

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 23

Verdere schade vermijden

Identificatie

Traceerbaarheid (installatie, toestel, positie, oriëntatie, …)

Materiaalkeuze en -certificaten

WPS

WPQR

Ontwerp

Waar is de bron?Waar is de bron?

TekeningenOntwerp

Oplevering

Herstellingen

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 24

Onderhoud

Inspectie-methodes en

-rapporten

Proces-voering Transiënten

• start-stop• excursies• incidenten• accidenten• upgrade

Page 13: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

13

De bron van De bron van grijze harengrijze haren

??© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 25

??

Materiaal- versus systeemeigenschappen

Waar is de bron?Waar is de bron?

Een materiaaleigenschap is enkel en alleen afhankelijk van het materiaal op zich: samenstelling, sterkte, hardheid, …

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 26

In een systeem is een materiaal slechts één van de componenten, die allemaal samen het gedrag van het materiaal zullen bepalen: corrosie, oxidatie, slijtage, vormgeheugengedrag, …

Page 14: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

14

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 27

LassenLassenInvloedsfactoren

• Basismaterialen: A aan A, A aan B, dikte

• Lassectie: type las, vooropening, aantal passen, volgorde

• Lasmethode: techniek, positie, spanning en stroom, toortssnelheid

• Laselektrode: type, doormeter, draadsnelheid

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 28

• Temperatuursverloop: in las, in basismaterialen

• Opwarm- en afkoelsnelheid = f(hitte-aanvoer, voortgang, koeling, …)

• Werkomstandigheden: properheid, tochtvrij, omgevingstemp.,

• Voorbehandeling? / Nabehandeling?

Page 15: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

15

LassenLassenLassenLassenWPS

W elding

P d

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 29

P rocedure

S pecification

LassenLassenInvloedsfactoren

• Basismaterialen: A aan A, A aan B, dikte

• Lassectie: type las, vooropening, aantal passen, volgorde

• Lasmethode: techniek, positie, spanning en stroom, toortssnelheid

• Laselektrode: type, doormeter, draadsnelheid

• Temperatuursverloop: in las in basismaterialen

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 30

• Temperatuursverloop: in las, in basismaterialen

• Opwarm- en afkoelsnelheid = f(hitte-aanvoer, voortgangssnelheid, koeling, …)

• Werkomstandigheden: properheid, tochtvrij, omgevingstemp.,

• Voorbehandeling? / Nabehandeling?

• LASSER: kwalificaties, concentratievermogen, netheid, verantwoordelijkheid, …

Page 16: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

16

VermoeiingVermoeiingKlassiek Lage belasting (trillingen, …) Kleine stappen evt. vermoeiingslimiet

Oligocyclisch Hoge belasting (schok, …) Grote stappen Geen vermoeiingslimiet

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 31

Waar is de bron?(root cause)

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 32

Page 17: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

17

Waar is de bron?(root cause)

Lekkage autoclaaf

Intergranulaire corrosie owv NaOH

+ oververhitting tijdens het lassen

M d l b

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 33

Modulebouw

Geïsoleerd = black box

Who’s to blame?

Zwembaden Zwembaden Spannings- en putcorrosie

Vals plafond zwembad

• RVS ophangbeugels• Condensatie Cl-rijk vocht

aan verankeringspunten

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 34

• Spanning ex- en intern

Who’s to blame?

Page 18: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

18

WPS

WPQR

OntwerpMateriaalkeuze en -certificaten

TraceerbaarheidTraceerbaarheid

wordt (eindelijk) wordt (eindelijk) trendytrendy

TekeningenOntwerp

Oplevering

Herstellingen

CommunicatieDankzij u trendy?

Overheid

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 35

Transiënten• start-stop• excursies• incidenten• accidenten• upgrade

Onderhoud

Inspectie-methodes en

-rapporten

Proces-voering

Communicatie

Normering (materialen, codes, milieu, …) ConstructiedossierCertificaten (EN 10204, WPS, WPQR, …)

Parametermonitoring

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 36

InspectierapportenRapporten vroegere schadegevallen

BEHEER DOCUMENTATIEOPLEIDING

Page 19: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

19

Waarom zijn er normen?Waarom zijn er normen?

•• ÉénduidigheidÉénduidigheid

•• ZekerheidZekerheidHouvast,Houvast,Modus operandi,Modus operandi,Veiligheid,…Veiligheid,…

ControlemiddelControlemiddel

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 37

•• Controlemiddel Controlemiddel Testen, inspectieTesten, inspectieAfdwingbaarheid Afdwingbaarheid

•• UniformisatieUniformisatie

Communicatie

+

documentatie

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 38

ENEN--ISO 3834 (?)ISO 3834 (?)

Page 20: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

20

Impact Impact ENEN--ISO 3834ISO 3834: : KwaliteitsKwaliteits-- en opvolgingssysteemen opvolgingssysteem

•• Juridische draagkracht normeringJuridische draagkracht normering

•• Uitvoeringsklasse Uitvoeringsklasse –– cf. EN 1090 of PEDcf. EN 1090 of PED

•• Productieplanning Productieplanning

•• WPS / WPQR WPS / WPQR

•• Kwalificatie en opvolging lassersKwalificatie en opvolging lassers

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 39

•• Machines en omgang met laselektrodesMachines en omgang met laselektrodes

•• Identificatie en naspeurbaarheidIdentificatie en naspeurbaarheid

•• KalibratieKalibratie en validatieen validatie

•• Registratie en documentatieRegistratie en documentatie

Impact Impact ENEN--ISO 3834ISO 3834: Lascoördinator: Lascoördinator

•• Onafhankelijk van de directie met eigen technische Onafhankelijk van de directie met eigen technische beslissingsbevoegdheidbeslissingsbevoegdheid

•• Opvolging/goedkeuring opvolgingOpvolging/goedkeuring opvolging-- en kwaliteitsysteemen kwaliteitsysteem

•• Goedkeuring WPSGoedkeuring WPS

ProductieplanningProductieplanning

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 40

•• ProductieplanningProductieplanning

•• TestcoördinatieTestcoördinatie

•• Macht om op eigen initiatief laswerken stil te leggen / aan te passen Macht om op eigen initiatief laswerken stil te leggen / aan te passen indien vereist vanuit technisch of veiligheidsperspectiefindien vereist vanuit technisch of veiligheidsperspectief

Page 21: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

21

WPS

WPQR

OntwerpMateriaalkeuze en -certificaten

TraceerbaarheidTraceerbaarheid

wordt (eindelijk) wordt (eindelijk) trendytrendy

TekeningenOntwerp

Oplevering

Herstellingen

CommunicatieDankzij u trendy?

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 41

Transiënten• start-stop• excursies• incidenten• accidenten• upgrade

Onderhoud

Inspectie-methodes en

-rapporten

Proces-voering

De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen van een van een betrouwbaar schadebetrouwbaar schade--onderzoek?onderzoek?

SysteemdenkenSysteemdenkenVerzamelen informatie Verzamelen informatie Correcte behandeling schadestukkenCorrecte behandeling schadestukken

E k lit it tE k lit it t

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 42

Een kwaliteitssysteem Een kwaliteitssysteem (ISO 9001, EN 3834, …)(ISO 9001, EN 3834, …)

Een documentatiesysteemEen documentatiesysteemOpleidingOpleiding

Open communicatieOpen communicatie

JAJA

Page 22: De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen ...lasgroepregionoord.be/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Present... · De De schadelijderschadelijder als als hoeksteenhoeksteen

22

U bent zelf de U bent zelf de hoeksteenhoeksteen van een van een

betrouwbare betrouwbare installatieinstallatie ??

SysteemdenkenSysteemdenkenVerzamelen informatie Verzamelen informatie Correcte behandeling installatieCorrecte behandeling installatie

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 43

Een kwaliteitssysteem Een kwaliteitssysteem (ISO 9001, EN 3834, …)(ISO 9001, EN 3834, …)

Een documentatiesysteemEen documentatiesysteemOpleidingOpleiding

Open communicatieOpen communicatie

JAJA

EFFICIËNTIE EFFICIËNTIE

KOSTEN KOSTEN ↓↓↓↓↓↓

VEILIGHEIDVEILIGHEID

© Materials Consult bvba, 2014, all rights reserved Lasgroep Noord 06-11-2014 44

VEILIGHEIDVEILIGHEID