De Bazuin Magazine nr 1 2012-2013

Click here to load reader

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  245
 • download

  9

Embed Size (px)

description

De Bazuin Magazine nr 1 2012-2013

Transcript of De Bazuin Magazine nr 1 2012-2013

 • 14 DVO'ers in Hongkong: Jos doet verslag

  G-team gaat op kamp en pupillennacht zonder slapen

  Wedstrijdprogramma veldcompetitie (najaar)

  De BazuinMagazinevoor en door ckv DVO Bennekom 36e jaargang nummer 1 - september 2012

  Bazuin_nr_1_Opmaak 1 31-08-12 12:43 Pagina 1

 • ColofonDe Bazuin MagazineIs een uitgave van ckv DVO Bennekom enverschijnt 5x per jaar.

  RedactieGeertje van DusschotenMarianne RozeboomJoke VeenendaalAnnike van Zoeren Overname artikelen alleen toegestaanmet duidelijke bronvermelding!

  Dagelijks bestuurMatthijs Soede, voorzitter Gea van de Peppel, secretarisKees Mak, penningmeester

  SponsorsPraxisIntersport Van WonderenRabobank BennekomWolverine Tube Europe B.V.Jillis Baggerman MakelaardijAuto van de Weerd B.V.Administratiekantoor WienEquus Accountant en belasting AdviseursFlynth adviseurs en accountantsEijgenraam MannenmodeKapsalon Widy by EverlineAlbert Heijn / Gall & Gall BennekomBax & van Beek assurantie-adviesburoBel CompanyEye Wish GroeneveldHartman tweewielersBDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.Welgraven Bennekom B.V.Pro-air Ede B.V.Personal GiftsStichting DVO-halAutobedrijf van SteenbergenTransus Technology B.V.Van Putten Van Apeldoorn NotarissenACV Bedrijven B.V.Porto 100Drukkerij ModernDe KaasjagerBennekomse ApotheekDe Nooij Pompinstallaties B.V.Computication B.V.E.S.A. badkamersInstallatiebedrijf W. van GinkelWerkmandejongGroveko B.V.Carwash en Cleaning Janssen & ZnPatisserie van WoerekomAutobedrijf Van der Werf B.V.

  Website: www.dvo-korfbal.nl

  Contributie zie pag. 12

  2 3

  Foto omslag: G-team op kamp bij kaas- enkampeerboerderij Hoekelum

  KOPIJInleveren kopij voor het eerst volgendeBazuin Magazine, uiterlijk zondag 21 oktober 2012 voor 12.00 uur naar:[email protected]

  Van de redactieDit is alweer de eerste bazuin van hetnieuwe seizoen! Hopelijk heeft iedereeneen goede vakantie gehad, de tijd gehadom uit te rusten en genoten van het heerlijke weer (ja, ook in Nederland konden we genieten van enkele mooiedagen toch?). Velen zijn al een tijdje drukaan het trainen en fit terug te vinden ophet korfbalveld, om met veel energie enkracht het korfbalseizoen 2012-2013 tebeginnen. De sportieve stemming zit eralweer goed in, een goede voorbode voorvele kampioenen en dus weer lekker veelfrietjes!

  Voor ons, Marianne en Annike, begint ditkorfbalseizoen extra spannend. Wij zijnvlak voor de zomerstop toegetreden tot deredactie van ons clubblad en staan nu voorde grote uitdaging een succes te makenvan dit eerste nummer! Gea, die na velejaren haar functie neerlegt, heeft ons hierzo goed mogelijk op voorbereid, en we willen haar dan ook nogmaals bedankenvoor hoor inzet voor de bazuin.

  Graag willen wij van deze gelegenheidgebruik maken om iedereen, echt ieder-een, van welp tot senior, uit te nodigen tothet schrijven van een stukje voor debazuin of het opsturen van een foto die jegraag met iedereen van DVO wilt delen.Heb je tips voor ons of leuke ideen omhet clubblad nog leuker te maken?Schroom dan niet om ons aan te spreken,te mailen of te bellen.

  In dit nummer weer veel nieuwe info, leuk nieuws, het wedstrijdschema, trainingsschema, interessante verslagen,herinneringen aan leuke activiteiten ennog veel meer! Lees dus vooral verder inons mooie clubblad.

  Groetjes, Marianne en Annike

  Van de voorzitterAllereerst wil ik de redactie feliciteren met dit nummer van de Bazuin. De redactie is vernieuwd en dan is het maken van de Bazuin niet direct iets van dat doe ik wel even. Maarhet is gelukt en ik denk dat de redactie trots mag zijn op het resultaat! Veel succes verder!

  In dit nummer aandacht voor mensen die zich heel lang voor de vereniging hebben ingezet.Hoeveel plezier ze vaak aan het verenigingswerk hebben gehad, ondanks het feit dat het somsniet altijd even gemakkelijk was om de zaken gedaan te krijgen. Dat betekent ook dat er weerplekken vrij zijn en die weer opgevuld moeten worden. Denk er eens over na en neem contactop met een van de bestuursleden of met een van de commissies.

  Komend jaar zullen we in ieder geval 2 ledenvergaderingen organiseren. De eerste is geplandvoor dinsdag 27 november a.s. en de tweede op dinsdag 9 april 2013. Belangrijke momentenwaarbij we ons zelf moeten afvragen wat we als vereniging willen bereiken in de komendejaren. Ik denk niet dat we gemakkelijke jaren zullen hebben. Zeker financieel gezien niet. We krijgen een nieuwe regering en we zullen zien wat voor financile consequenties dat zalhebben. De gemeente Ede heeft een vernieuwde sportnota gepresenteerd deze zomer met denaam Ploegenspel 2012. Ook daarin bezuinigingen op sport. In totaal wil de gemeente de uitgaven voor sport met 6% naar beneden brengen en ze willen ook de prioriteiten verleggen.Dit zal ongetwijfeld ook consequenties hebben voor DVO. De financile werkgroep is drukbezig met de analyse van alle financin binnen DVO; zowel bij de vereniging als de stichtingtopkorfbal wordt kritisch naar alle kosten gekeken. Echter, als je niet investeert krijg je ook niets terug. Ik denk dat we zeker heel veel terug krijgen bij DVO. We kunnen sporten, krijgen trainingen, als supporter krijgen we mooie wedstrijden te zien in de top en in de breedte en we vinden bij DVO ook een thuis. Dat moeten we zeer zeker met zijn allen behouden! Dat zal de basis zijn waar we samen vanuitmoeten gaan.

  We gaan weer aan een nieuw seizoen beginnen. Dit jaar beginnen we met een record aantalleden. We hebben er dit jaar al 748 aan het begin van het seizoen en meestal groeien we daarna nog. Wat de verwachtingen zijn dit seizoen? Dat er weer veel mooi korfbal zal zijn door(top) sporters. Winst, verlies en emotie: we zullen het komend seizoen hopelijk weer allemaalzien. Ik hoop dat er veel teams kampioen worden en nog belangrijker ik hoop dat we er alle-maal weer veel plezier aan zullen hebben.

  Veel succes allemaal!

  Met sportieve groet,Matthijs Soede

  Seizoen begint goed voor de D en C op KVZ toernooi, 5x op de eerste plaats, maar ook 2e en3e plaatsen!

  Bazuin_nr_1_Opmaak 1 31-08-12 12:43 Pagina 2

 • neus en lippen door. Mieke stopt met ingangvan dit seizoen met haar penningmeester-schap van de pupillencommissie maar blijftactief binnen de vereniging als mede- organisator van het schoolkorfbaltoernooi inBennekom. Bescheiden zegt ze mede-organi-sator maar vanaf 1995 is ze n van de grotetrekkers van dit jaarlijks terugkerende en

  eigen lijk altijd succesvolle engoed georganiseerde toernooi.Binnenkort is het schoolkorf-baltoernooi weer, maandagbelt ze nog even de scholenlangs om ze te helpen herinne-ren aan de opgave van hetaantal teams en daarna volgter nog een vergadering. Altijdbij haar thuis. Een gezelligavondje waar hard wordtgewerkt maar zeker ook tijd isvoor een borreltje en hapje, jemoet er toch iets leuks vanmaken, toch!.

  Mieke komt uit Wageningenen heeft vroeger zelf gekorfbald bij SKV. InBennekom is ze natuurlijk ook bekend als debadjuf van de Vrije Slag, eigenlijk moet ikzeggen zwemonderwijzer. Dit is ze nog

  steeds al loopt het aantal uren iets terug endat is ook wel lekker. En van de leuke din-gen was dat je het ene moment de kinderentegen kwam als zwemjuf en na het behalenvan hun diploma je ze weer tegen kwam bijDVO als pupillen trainer of begeleidster.Inmiddels is ze de zestig gepasseerd en ietsmeer tijd voor thuis is ook wel lekker, daar-om stopt ze ook als penningmeester van depupillen commissie. Ik liep er wel al wat lan-ger aan te denken om te stoppen maar zochthet moment nog. Nu er n nieuwe grotejeugdcommissie komt is het zover.Binnenkort zal ze zorg dragen voor de over-dracht en het is geen lege kas. Mieke is altijdzuinig geweest, soms wel een beetje teveel

  lekkers erbij samen met Geertje het blad inde plastic enveloppe gedaan. Naamstickerserbij, af een toe een leuke boodschap mee-geven op de Bazuin als extraatje voor de ont-vanger en wegbrengen naar de post.Natuurlijk wordt dan ook het wel en wee vande hele vereniging met elkaar doorgenomenvertelt Gea.

  Het zal echt wennen zijn zonder deze altijdweer terugkerende klus, maar er blijven nogvoldoende DVO-taken over, maak je maargeen zorgen over mij stelt Gea.

  Als je bij Mieke Welgraven de straat in komtrijden zie je al bij diverse buurhuizen eenkorfbalpaal boven de schutting uitsteken,een korfbalrijk buurtje dus constateer ik. Alsik daarover begin als Mieke de voordeuropen doet en ik dat zeg begint ze meteen telachen, iets wat Mieke gelukkig wel vaker inhet gesprek zal doen. Ik had het natuurlijkmoeten weten, die korfbalpalen wordengemaakt door haar man Henk en meteen valtbij mij het kwartje met de advertentie in deBazuin van Rekopa, voor al uw korfbalmateri-alen. De palen worden gemaakt door Henken worden door het hele land afgenomen.Henk is er weer druk mee geweest en er ligtweer een voorraadje vertelt Mieke tussen

  4 5

  Het nieuwe seizoen is weer van start gegaanen dat betekent dus vele nieuwe gezichtenmaar zeker ook oude gezichten die nietmeer terugkeren op de voor hun zo vertrouw-de positie binnen DVO. Zij doen een stapjeterug of stoppen helemaal bij DVO. Op zoeknaar deze terugtrekkende en vertrekkendeleden sprak ik met Gea Burgsteijn, MiekeWelgraven en Rik Bijlover hun DVO-vertrek.

  Na meer dan dertig jaarstopt Gea Burgsteijnmet haar Bazuin-werk-zaamheden. Ze laat Jokeen Geertje niet alleenachter, zij hebben ver-sterking gekregen vanAnnike en Marianne.Deze Bazuin is dan ookofficieel de eersteBazuin zonder hulp vanGea, maar ondertussen. . Gelukkig is ze stie-kem op de achtergrondnog steeds raadpleegbaar en behulpzaam.Mooi voor de nieuwe redactie en mooi voorGea want loslaten na zon periode is ook bestwel lastig. Officieel is het dan ook: Na dertig jaar is het wel eens tijd voor ietsanders maar zeker ook tijd voor een andervertelt Gea. Helemaal stoppen met DVO kanGea natuurlijk nog niet. Gea blijft spelend lidbij de midweek,