De Bazuin Magazine 4 2011-2012

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  244
 • download

  12

Embed Size (px)

description

De Bazuin Magazine 4 2011-2012

Transcript of De Bazuin Magazine 4 2011-2012

 • 4Wedstrijdschema 2e helft veld

  DVO E3 Zaalkampioen 2011 - 2012

  Feest en afscheid bij de welpen

  De BazuinMagazinevoor en door ckv DVO Bennekom 35e jaargang nummer 4 - maart 2012

 • ColofonDe Bazuin MagazineIs een uitgave van ckv DVO Bennekom enverschijnt 5x per jaar.

  RedactieGea BurgsteijnGeertje van DusschotenJoke Veenendaal Overname artikelen alleen toegestaanmet duidelijke bronvermelding!

  Dagelijks bestuurMatthijs Soede, voorzitter Ben Delsman, secretarisKees Mak, penningmeester

  SponsorsPraxisIntersport Van WonderenRabobank BennekomWolverine Tube Europe BVJillis Baggerman makelaardijAuto van de Weerd BVAdministratiekantoor WienEquus Acc. en bel. Adv.Gibo groep Acc. en bel. Adv.Eijgenraam MannenmodeKapsalon Widy, by EverlineAH BennekomBax & van BeekBel CompanyEye Wish GroeneveldHartman tweewielersBDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.Welgraven Bennekom BVPro-air Ede BVPersonal GiftsStichting DVO-halAutobedrijf van SteenbergenTransus Technology B.V.Van Putten/Van ApeldoornACV Bedrijven B.V.Porto 100Drukkerij ModernDe KaasjagerBennekomse ApotheekDe Nooij PompinstallatiesComputicationJust for FeetE.S.A. badkamersBril 29Installatiebedr./showr.shop Van GinkelWerkmandejongGroveko schoonmaakartikelenCarwash en Cleaning Janssen & ZnPatisserie van Woerekom

  Website: www.dvo-korfbal.nl

  Contributie zie pag. 12

  2 3

  Foto omslag: DVO E3 zaalkampioenfoto: Cees Engelen

  KOPIJInleveren kopij voor het eerst volgendeBazuin Magazine, uiterlijk zondag 3 juni 2012 voor 22.00 uur naar:[email protected]

  Van de redactieWij staan nog even stil bij het zo plotselingoverlijden van ons ere lid Artie Weideman,vele jaren betrokken bij DVO. Vorig jaarook in deze tijd is haar man Arie overleden.Wij wensen de kinderen en kleinkinderen,die in n jaar tijd beide ouders moetenmissen heel veel sterkte toe om met ditgemis verder te leven.

  Dan willen we Martin en Esther Koendersfeliciteren met hun zoon Timon. Veel plezier en geluk met hem.

  Het was de afgelopen periode een span-nende tijd voor veel teams, er zijn al watteams uitgespeeld. Maar ons vlaggenschip,houd de spanning er nog in. Wij hopen datde laatste wedstrijden thuis of uit er veelsupporters zijn of meegaan om de selectiemet veel enthousiasme aan te moedigenen te steunen. Wij gaan voor de punten.

  De teams die kampioen zijn gewordengefeliciteerd! Wij gaan al snel onze warme hal verlatenen dan weer buiten spelen. Het buitenspelen is wel even anders maar wel gezel-lig als het goed weer is. Na afloop van dewedstrijd even in het clubhuis een lekkerkopje koffie drinken. Er is een nieuw apparaat met allerlei heerlijke variantenkoffie en natuurlijk ook thee.

  De ledenvergadering was een avond metveel leden, onze jongere leden waren goedaanwezig. Het verslag volgt nog!

  Het veldprogramma staat in deze Bazuindan weet je wanneer de wedstrijdenbeginnen, of hoe laat je moet fluiten!

  Allemaal veel succes met het veldseizoenen laat de redactie eens wat horen over jeteam, het liefst met een leuke foto erbij.

  Voor alle zieken en geblesseerden, zomogelijk beterschap.

  Van de voorzitter

  Wij zijn een topverenigingWe zijn gekomen aan het eind van het zaalseizoen. DVO 6, B3, B4 en E3 zijn kampioen gewor-den. Op zich zijn er dus niet veel teams kampioen dit jaar. Echter er zijn ook weinig teams opde onderste plaatsen in de poule geeindigd en dat is ook positief. Zijn we dan een verenigingvan de middenmoot. Nee zeker niet! We zijn een topvereniging. In iedere categorin spelenwe op het hoogste niveau mee en hebben daar mooie prestaties neergelegd. Op wedstrijd enbreedteniveau heeft denk ik iedere ploeg wel een leuke competitie achter de rug met gelijk-waardige tegenstanders en dat is denk ik het mooie van sport.

  In de korfballeague komt de beslissende fase. Het 1e heeft nog punten nodig maar heeft hetnog geheel in eigen hand. Met de steun van alle supporters moet het zeer zeker lukken.Gisteren een fantastische wedstrijd gezien, waarbij het tot de laatste seconde spannendbleeft. Ik denk dat de korfballeague veel mooi korfbal laat zien. Niet alleen aanvallen isbelangrijk, maar ook het verdedigen. Ik hoop veel DVO-ers langs de lijn te zien bij de laatstewedstrijden. We behoren tot de top en daar moeten we blijven.

  Wat wel een punt van zorg is de manier waarop we met elkaar omgaan als supporters. Wekunnen commentaar hebben op andere verenigingen, maar zijn wij altijd wel zo goed bezig?Tijdens de wedstrijd moeten we natuurlijk van ons laten horen, maar dan is het altijd belang-rijk dat we in woord en gebaar respectvol met elkaar omgaan! Mocht je op dit gebied iets zienwat niet klopt, probeer dan zelf ook die persoon er op aan te spreken. Of meldt het bij hetbestuur. Ja, ik weet dat emotie een rol speelt zeker als het spannend is in de competitie, maarblijf ten alle tijde respect tonen! Alleen dan kan je een echte winnaar zijn!

  In de afgelopen week haden we ook de algemene ledenvergadering. Met name veel aandachtvoor de financin. In het afgelopen jaar hadden we tekort en vanuit de reserves die we als vereniging hebben konden we dat opvangen maar voor 2012 is een sluitende begroting en rea-lisatie van belang. Met name door de gestegen afdracht aan het KNKV, de stijgende zaalhuuren de boetes die wij moeten betalen voor het tekort aan scheidsrechters en beoordelaars zijnde onkosten gestegen en daarom is er een voorstel tot contributieverhoging en afschaffingvan de reiskostenvergoeding gedaan. Na een mijns inziens goede en open discussie zijn beidevoorstellen aangenomen, waarbij ook de opdracht is gegeven om nog goed te kijken naar allefinanciele stromen binnen de vereniging. Er zal een werkgroep worden samengesteld die dezetaak op zich zal nemen waarbij ook gewerkt zal worden naar een meerjarenbegroting.

  Als korfballers gaan we weer naar het 2e deel van het veldseizoen. Hopelijk zien we daar noghele mooie resultaten. Buiten schijnt de zon. Dat nodigt uit om naar buiten te gaan. Het voorjaar is begonnen. Denatuur komt weer tot leven. Ik wil dit keer mijn stukje afsluiten met lied 426 uit het liedboekAlles wordt nieuw. Ik heb het ook voorgelezen aan het begin van de ledenvergadering en ikdenk dat het ook heel goed past bij het komende Paasfeest waarbij het juist God is geweestdie zijn liefde voor ons toont.

  Liefde is blij zijn,een arm om je heen.Liefde is lachen,is nooit meer alleen.Liefde is luistren,de woorden gaan doorliefde is fluist'ren,heel zacht in je oor.

  Liefde is lopen,mijn hand in jouw hand.Liefde is hopen,is gaan langs het strand.Liefde is amen,is wolken, is wind.Liefde is samen,is spelen als kind.

  Liefde is zingenis wit en is groen.Liefde is zachtis een kus in 't plantsoen.Liefde is leven,je ademt weer op.Liefde is geven,is leven met God.

  Met sportieve groet, Matthijs Soede

  Liefde is ...

 • moment van nemen van een strafworp nietuit of het nu 15-5 is of 9-9. We komen samentot de conclusie dat Liesbeth eigenlijkgewoon een koele kikker is en dat je ditook moet zijn om strafworpen te nemen. Eenvoorbeeld van een spannende stafworp heeft

  ze niet echt in een wedstrijd -situatie maar wel bij de ope-ning van het kunstgrasveld in1996. Onder toeziend oog vandestijds voorzitter Jaap vanden Bos, burgemeesterBlanken en vele toeschouwersmocht Liesbeth als opening viaeen strafworp het kunstgrasofficieel openen. En daar sta

  je dan, er wordt maar n ding van je ver-wacht en natuurlijk gaat de bal feilloos doorhet toen nog rieten mandje.

  Willem van Ieperen staat afgelopen zaterdag -middag ook achter dat gevreesde streepje bijeen gelijke stand halverwege de wedstrijd.Geconcentreerd heeft hij de bal vast, wachtop de fluit en scoort. Later vertelt hij dat hijeen vast patroon heeft voor het nemen vaneen strafworp, hij kan zich dan ook goedafzonderen en concentreren en hoort nauwe-lijks iets vanuit zijn omgeving. Daarnaast is

  opleveren. Is dit niet het geval dan is er nietvoldoende op getraind. Een strafworp is echttrainbaar." Als trainer liet hij altijd zijn teamstot in den treuren strafworpen oefenen. Dit wordt later bevestigd door enkele D1-aspirantendames etend van een verdiend

  frietje, bij Jaap moesten we altijd straf -worpen nemen.Als je binnen DVO naar strafworpen vraagten naar strafworpspecialisten dan hoor jeveel de naam van Liesbeth Baggerman, nuVan den Brink vallen. Nee, strafworpennemen doet ze nu niet meer maar vroegerwas ze wel de vaste strafworpnemer in heteerste en ze gingen er gewoon in op een heleenkeling na. Een strafworp moet ook eendoelpunt opleveren stelt Liesbeth. Het moetook niet uitmaken wat de stand is en op welkmoment in de wedstrijd je de bal moetnemen. De bal moet gewoon goed omhoogrichting korf. Dat Liesbeth een echte specia-list is blijkt al in een krantenartikel van deEdese Post uit 1997. Liesbeth vertelt daarinhoe je een strafworp hoort te nemen: Beidehanden rusten op de bal, die je met gekrom-de armen ter hoogte van je buik vasthoudt.Een voet voor, een voet achter. Even eenklein wiebeltje naar achteren, opspringen enuitstrekken. Laat de bal op het hoogste puntlos en een treffer is bijna onvermijdelijk. Datze dit nog steeds kan demonstreert ze laterin de kleine DVO-hal al waar ik een rondjestrafworpen nemen van haar verlies en dat isbest wel knap. Voor Liesbeth maakt het

  4 5

  Ffuuuuutt Het is zaterdagvond in degoed gevulde Bennekomse DVO-hal. Eenscheidsrechter fluit, veel harder en langerdan normaal en wijst resoluut naar de stip.Publiek juicht en wordt doodstil. Nog 12seconden op de klok, stand 25-26 en daar staje dan achter dat streep-je op 2,5 meter voor dekorf. Doelpunt wordtnatuurlijk verwacht.

  Zo ook anderhalf uureerder. Als invaller voorde laatste vijf minutenwordt je aanvallendhelemaal uitgespeeld enverdien je een straf-worp. De trainer roept, en terecht, zelfnemen die bal en daar sta je dan als jongeinvaller. Buiten adem maar geconcentreerd.Technisch gaat de bal goed omhoog, stuittegen de achterkant, stuitert tegen de voor-kant, zelfs zijkant en dan ...Voor velen is dit een klus waar ze zich lieverniet aan wagen, voor anderen is dit een klusje dat ze bijna met de ogen dicht aankunnen. Maar waarom gaan die stippen erdan toch niet altijd in? Is het nu een kwestievan spanning, niet genoeg trainen of gewoonpech? Ik ga op zoek naar het antwoord binnen DVO.

  Ik begin op zaterdagochtend bij de pupillen.Zij nemen in de rust een strafworpenserie.De n wordt bovenhands genomen, deandere gaat al knap met een doorloopbal -beweging omhoog. De meeste gaan mis endoelpunten worden onder luid ouderlijkgejuich gevierd. Maar de spelers vinden hetgewoon moeilijk en iedereen kijkt naar mij.In het spelregelboekje van de KNKV staat inparagraaf 3.11 beschreven wanneer eenscheidsrechter een strafworp toekent. Ditdoet hij of zij bij overtredingen die totgevolg hebben het verloren gaan van eenscoringskans voor een aanvaller of bij over-tredingen door de verdediger herhaaldelijkgepleegd waardoor de aanvaller wordtbelemmerd scoringskansen te verwerven.Na deze tekst volgt nog een hele uitleg metvoorbeelden.

  Scheidrechter Jaap Herikhuisen heeft geenproblemen met het toekennen van straf -worpen. Als in zijn ogen een overtreding eenstrafworp moet opleveren dan wordt het ookeen strafworp, al moet je dit wel in een fractie van een seconde beslissen. Jaap is erheel rechtlijnig in, het is gewoon wel of hetis geen strafworp en dan kan het voorkomendat de ene partij het er uiteraard helemaalmee eens is en de tegenpartij natuurlijkniet. Je ziet ook steeds vaker dat spelers opzoek gaan naar het krijgen van een strafworpmaar ook dan is de stelregel het is er wel nof niet en dan is het gewoon doorspelen.Over een ander deel van de strafworp is Jaapheel duidelijk."Een strafworp moet gewoon een doelpunt

  het natuurlijk ook gewoon trainen maarWillem traint zich hier niet suf op.Nick Rijken, voorzitter van onze TC is heelduidelijk, een strafworp maken is trainbaar.Nick was in zijn korfbalperiode altijd "denemer" als er een stip werd toegekend en zegingen er in. Vijf strafworpen geconcentreerdnemen en de zesde met de ogen dicht is zijntip. De beweging moet er vast en vloeiendinzitten. De technisch perfecte strafworpvindt hij de combinatie tussen het begin vande strafworp van Momo en het eind momentvan Jos. Momo gaat geconcentreerd staan,

  heeft de bal stevig in zijn handen en maakter een vloeiende beweging van. Jos doet hetop z'n Jos's, gaat ver naar beneden maarstrekt zich daarna ontzettend ver uit en debal valt met een mooi boogje door de korf.

  Er zijn vele verschillende manieren om straf-worpen te trainen. De n zegt inderdaadoefenen totdat je het gevoel hebt en je metje ogen dicht een stip kan maken. Een anderzegt je moet er 25 achter elkaar kunnenmaken en weer een ander vindt dat de strafna het missen van een strafworp van een

  rondje lopen al zo hoog dat ze de bal er maarin n keer ingooit. Die laatste is Elna deVisser die ook als specialist bekend staat, alwordt het eventjes iets minder vertelde ze.Doordat we elkaar hierover voor de wedstrijdhadden gesproken en ze dit haar teamgeno-ten had verteld voelde ze s middags tochiets meer druk dan normaal toen ze een stipmocht nemen. Ging er natuurlijk wel invertelt ze later opgelucht.Een recept voor het benutten van en straf-worp is er dus niet. De beweging moet vloei-end zijn en dat is trainbaar maar omgaanmet de druk blijft moeilijk. Als je een koelekikker bent zoals Liesbeth dat noemde isdat in ieder geval mooi meegenomen. O ja, die strafworp bij 25-26 met nog 12seconden te gaan. Goed geregisseerd voordit verhaal. Hester verdient met eenomdraaibal in de laatste seconden van dewedstrijd DVO-Fortuna terecht een strafworpen Jos kent zijn taak. Zoals het tegenwoordigslim gaat krijgt Jos de bal netjes van eenteamgenoot in zijn handen aangegeven.Tegenstanders proberen nog wat heisa temaken maar Jos is al bezig met zijn concen-tratie en neemt plaats achter dat streepje.Spanning op de bank, spanning in hetpubliek, scheidsrechter fluit en Jos gaat diepnaar beneden, komt omhoog en strekt zichvolledig uit. Bal komt los en gaat, uiteraardrakelings met een mooi boogje door de korf.Jos balt zijn vuist en het publiek feest.

  Als ik Jos een kwartier na afloop van diebenutte strafworp vraag of hij daar stondmet spanning in zijn lijf is het antwoord rustig nee. Ik ga er ook niet staan met hetidee dat ik een strafworp wel eventjes zalmaken. Ik sta er meer met het idee van wehebben een strafworp en ik ben degene indit vak die dit het beste kan. Klinkt gek maarik voel hierdoor geen extra druk. Zijn laatst gemiste strafworp was in zijn eerste Korfballeague seizoen bij Blauw Wit,Daarna best nog wel eens een strafworpgemist vertelt hij lachend maar dat was opde training en dit houden we zo spreken wemet elkaar af.

  DVO-ers laten we afspreken dat we in iedergeval, van hoog tot laag, blijven trainen opstrafworpen. Een gemiste strafworp is eengemiste doelkans.

  De strafworp!! door Nico Utens

 • programma. Het is dus nog lang nietgespeeld! En laten we niet vergeten dat ditseizoen iedereen van iedereen lijkt te kunnenwinnen. Spelen we ons veilig, wacht er weereen promotie/degradatiewedstrijd (en zalOVVO dan weer onze opponent zijn?) ofwordt het toch de gevreesde Hoofdklasse?Het wordt nog even billen knijpen

  Het tweede team van DVO staat op ditmoment op de zesde plaats in de ReserveKorfbal League en heeft de kruisfinales nogin het oog. Ook voor het team van EvertHoutriet blijven de laatste weken dus nogeven spannend!

  Amy Mooi

  de daaropvolgende terugval, wedstrijden diein de slotfase nog uit handen worden ge -geven, ook vorig seizoen hebben we het alle-maal meegemaakt. En ook toen werd het aanhet einde van de competitie nog spannend.Even stonden we op de laatste plaats, maardoor in de laatste wedstrijden te winnen vanKVS en PKC en een punt te pakken tegenDOS46/Engeldot konden we er toch nog eenpromotie/degradatiewedstrijd uitslepen.

  Seizoen 2011-2012Hoe staan we er dit seizoen dan voor? Met nog drie wedstrijden te spelen is hetonderlinge doelsaldo tussen DeetosSnel enDVO in het voordeel van de Bennekommers.De andere degradatiekandidaat, DOS46,mogen we in de voorlaatste competitierondein eigen hal verwelkomen. In de laatste competitieronde staat vervolgens de wed-strijd tussen DeetosSnel en DOS46 op het

  Het blijft nog even spannend

  6 7

  Het Wereldtickets Korfbal League seizoen2001-2012 zit er bijna op, maar de strijd isnog lang niet gestreden. De spanning is omte snijden; zowel bovenin als onderin deranglijst kan het nog alle kanten op. Welkevier ploegen mogen het zaalseizoen gaanafsluiten in Ahoy, welke ploeg is volgend seizoen veroordeeld tot de Hoofdklasse enwelke ploeg moet in de promotie/degradatie-wedstrijd strijden voor een laatste kans oplijfsbehoud?

  Met nog slechts drie wedstrijden te spelen isDVO met tien punten terug te vinden op denegende plaats. Net n puntje meer danDOS46/Engeldot en met evenveel puntenals DeetosSnel/Volhuis. Nic./Alfa-college,dat lange tijd met 0 punten onderaan stond,is onder leiding van de uit Taiwan terugge-keerde Ricky Wu drie ploegen voorbij gesnelden staat met 12 punten op de zevende plaats.Het Bennekomse vlaggenschip wacht dusnog een belangrijke taak.

  ReturnsDVO heeft het in de tweede helft van decompetitie duidelijk lastiger dan in de eerstehelft. Waar toen achtereenvolgens werdgewonnen van DeetosSnel, Dalto en Nic,werd er in de returns alleen gewonnen vanDalto. Na de wedstrijden tegen koplopersKZ/Hiltex en PKC/LukassenBoer, waar wellicht meer in had gezeten, werd het hardewerken van de selectie tegen Fortuna/MHIReindelijk beloond. Met oudgediendenMarieke van Egdom en Jet Brandsma en eenfitte Jos Roseboom weer bij de groep werd ineen zinderende slotfase een gelijkspel uit hetvuur gesleept.

  Seizoen 2010-2011Het competitieverloop van dit seizoen doetveel denken aan dat van vorig seizoen. Eenonverwacht goed begin van de competitie en

  Patisserie Van Woerekom nieuwe (digitale) Silver sponsor

  Aan de Nassaulaan 27 in Bennekom isPatisserie Van Woerekom sinds 1964 geves-tigd, met ook een winkel in Rhenen aan deFrederik van de Paltshof 28.

  HET adres voor allerlei lekkernijen, op hetgebied van gebak, dessert, bonbons en har-tigheden. Ook voor speciale gelegenhedenzoals bij geboorte en jubilea kunt u iets lekkers laten maken door Patisserie vanWoerekom. Wilt u bijv. een leuk bedrijfsuitjeorganiseren dan kunt u ook voor een work-shop terecht bij Van Woerekom.

  Actief op internetSinds geruime tijd is Van Woerekom ookactief op internet. Via www.taart.nl enwww.vanwoerekom.nl kom je op de websitewaar het gehele assortiment op vermeldstaat en besteld kan worden, zo vanuit uwstoel bestellen en thuis bezorgd.Leveringsgebied: Bennekom, Rhenen, Ede,Wageningen, Renkum, Veenendaal, Heelsum.

  SponsornieuwsPersonal Media Group nieuwe Gold Sponsor van DVO

  Op 28 januari, tijdens de thuiswedstrijdtegen de landskampioen TOP/Wereld tickets.nl,heeft Nico Veenendaal zijn handtekening

  geplaatst onder een Gold Sponsor contractbij DVO. Tijdens deze wedstrijd was PersonalMedia Group ook duidelijk aanwezig alswedstrijdsponsor met cadeaus in de verlo-ting, commercials in de rust en het uitdelenvan flyers. Een hele interessante sponsorvoor onze vereniging en zeker voor onzejeugdleden! Van harte welkom PersonalMedia Group! Hier onder een korte introduc-tie van deze organisatie en n van de leukeonderdelen voor onze jeugdleden: PersonalGifts.

  Personal Media GroupDe Personal Media Group bestaat uit driegespecialiseerde en nauw samenwerkendebedrijven, ieder met een eigen focus. Wij hebben gezamenlijk wel n doel: hetcreren van meer impact voor merken enproducten door deze te voorzien van hetpersoonlijke karakter van de eindgebruiker,voor zowel consumenten alsook bedrijven.

  Personalgifts.nlOp onze website vindt u diverse geperso -naliseerde cadeautjes in verschillende prijsklassen en voor elk wat wils.De persoonlijke boekencollectie vanPersonalGifts is de uitgebreidste vanNederland. Stuk voor stuk fraai afgewerkteboeken waarin u, uw kind of kleinkind dehoofdrol speelt. Dit maakt het boek uniek endaarmee uitermate geschikt als cadeau -geschenk voor elke gelegenheid. Naast de kinderboeken, hebben wij ook eenuitgebreide collectie voor volwassenen.Geeft u liever een ander cadeau? Kijk eens op onze website, daar vind u meerdan 100 verschillende producten die wij vooru persoonlijk maken.

  www.personalgifts.nl

  Silver Sponsor

  Patisserie van Woerekom is aangesloten bijde branchevereniging Heerlijk & Heerlijk, hetGilde van de Betere Banketbakkers. De bak-kers aangesloten bij dit Gilde waarborgenstuk voor stuk, topkwaliteit in banket.

  Dagelijkse aanbiedingen op de DVO siteZoals via de DVO website te lezen is, heeftvan Woerekom dagelijks een heerlijke aan-bieding.

  Vanuit de sponsorcommissie van DVO zijnwij blij met deze nieuwe Silver sponsor.Patisserie Van Woerekom hartelijk welkombij DVO

  Tips over [email protected]@l aanleveren

  kopij en fotos: [email protected] --> rubriek Interactief

 • 8Bouw- en Onderhoudsbedrijf

  E.J. MeursDriestweg 86721 NE Bennekomtelefoon (0318) 41 95 31

  notarissen

  Contactgegevens Van Putten Van Apeldoorn:Locatie Ede Locatie Bennekom Locatie Lunteren Locatie WageningenStationsweg 36 Edeseweg 52 Dorpsstraat 22 Gen. Foulkesweg 45Postbus 94 Postbus 82 Postbus 110 6703 BM Wageningen6710 BB Ede 6720 AB Bennekom 6740 AC LunterenTel.: 0318 - 685 685 Tel.: 0318 - 41 81 81 Tel.: 0318 - 48 31 51 Tel.: 0317 427 00Fax: 0318 - 616 364 Fax: 0318 - 413 537 Fax: 0318 - 485 078 Fax: 0317 427 424

  E-mail: [email protected] Web: www.notaris.com/

  VAN PUTTEN VAN APELDOORN

  SIGARENMAGAZIJNHANS MEKKING

  Brinkstraat 18 - BENNEKOM - Tel. 41 56 62Staats

  loten bij ons

  verkrijgbaa

  r

  Gas - Water - Sanitair Centrale verwarming Dakbedekking ZinkwerkSilver Sponsor

  tuincentrumHANSROZEBOOMbruidsboeketten - bloemarrangementen

  kamerplanten - snijbloemenafd. potterie

  bloemsierkunstHANSROZEBOOM

  ONTWERPONDERHOUDAANLEG VAN TUINEN

  Van Balverenweg 50Tel. 41 80 766721 ZW Bennekom

  Plantsoen 5, 6701 AV WageningenTel. 0317 - 42 36 74 Fax 0317 - 46 02 15

  van der zandtK e u k e n - i n t e r i e u r s

  Silver SponsorUit het nestkastje

  Op de jaarlijksevergadering vanDVO-vogelswerd gezegd dater het laatstejaar veel lekkerspeciaalvoer isopgehaald. Datvoer is niet vooriedereen, maarvooral voor devogeltjes dieextra hoog wil-len vliegen en

  zodoende niet met de gewone voerbakjestoe kunnen. Nu blijkt evenwel dat het metveel moeite verzamelde speciale voer ookweer meteen helemaal wordt opgegeten.Wat er in de bakjes wordt gegooid blijkt hetvolgende moment weer tot op de bodemverdwenen. Er wordt geen voorraadjebewaard en als zich nieuwe vogeltjes zoudenaandienen is er geen zakje voer achter dehand.

  Daarom is het fijn dat de lente weer begon-nen is en het buitenvliegen weer vrolijkgestart is. Dan vermengen de speciale vogel-tjes zich weer wat meer met de gewone kool-mezen en kan er misschien hiern en daar eenei worden gelegd.

  Ook bij de gewone koolmezen zijn er zorgenover het voer. Door een strenge vorstperiodezijn er meer zaadjes uit de voorraadkeldergehaald dan eigenlijk het plan was. Om ditop te lossen zijn er plannen bedacht de jaarlijkse voorraad groter te maken, zodat errustig gesnoept kan blijven worden zonderdat de vloer in zich komt. De binnenvolirevan de hele club krijgt andere stokjes en luik-jes terwijl ook het uitdelen van het voer wathandiger wordt georganiseerd.

  Buiten in mijn nestkastje verandert er geluk-kig weinig. Nu alles ook buiten weer mooigroen wordt denk ik het wit er zelf bij enzorg zoveel mogelijk voor een lekker voeder-bakje. Alles leeg snoepen heb ik nooitgeleerd.

  Piet de Koolmees

  3 finales te gaanOp het moment van schrijven zijn er span-nende weken voor de STD en selectie. Hoe zullen de resultaten zijn. Op hetmoment van lezen van deze Bazuin, is dezespanning wellicht alleen maar toegenomen.

  Wat valt er over te zeggen; het is meerderekeren aangehaald, alle hens zijn inmiddels alaan dek. Er wordt door iedereen zo hardgewerkt, selectie, trainers, staf en iedereendie DVO een warm hart toedraagt. Onze fan-tastische supporters, ze staan altijd achterde spelers, het is echt fantastisch.

  Dagelijks is er veel overleg over de te vol-gens strategie, topsport in alle facetten.Nagenoeg heel DVO geniet van deze wekenen hoopt en rekent op een goede afloop.Binnen de STD hebben A1 en DVO 2 afge-dwongen dat ze volgend jaar weer op hethoogste niveau acteren. Een compliment aantrainers en spelers. En hoewel deze competi-tie momenteel het enige is wat telt voor nu,wordt er zoals al eerder vermeld, achter deschermen hard gewerkt aan het nieuwe sei-zoen. Hoe gaan we het weer optuigen, welkespelers blijven, welke aanvulling komt ervanuit de jeugd en komen er ook nog ver-sterkingen van buitenaf.

  Het nieuws wat hierover te melden valt, zalvia het andere nieuwsmedium, de DVO sitekenbaar gemaakt worden.

  Tijdens de ledenvergadering is er weer uitge-breid gesproken over het spanningsveld topen breedtekorfbal. Topkorfbal kost geld enlevert geld. De STD is zich er wel zeker vanbewust dat ook hier nog kritischer naar hetuitgave patroon gekeken moet worden.

  Tenslotte kan de STD melding maken van uit-breiding van haar werkgroep. Dick Schultingen Ben Delsman zijn inmiddels, gedurendehet lopende seizoen, toegetreden en hebbenals aandachtgebied respectievelijk de junio-ren en korte projecten.

  Jeannette Teunissen STD

  Een mooi staaltje van laser reclame.

  Momo heeft de bal na eenmooie sprong actie, in de

  wedstrijd tegen Dalto.

 • MEI1 Tessa Jochems2 Gerrit Visscher

  Jasper Broenink3 Koen Regensburg

  Gerrit SchetsJerry Vermijn

  4 Bente HesselinkAnja Roseboom

  5 Marleen JagerRianne Schoeman

  8 Daan van den HulMelle Smit

  9 Heleen Hubregtse10 Linda Benthem

  Rob van den HulMike Schroten

  12 Danille BoadiNaomi van DijkJacko Ruijsch

  13 Irene Benthem Berna Heikamp

  15 Marijke van DoornJochem OverduinRuben Wieser

  16 Pernilla Geursen Jeroen MichelsMarian Wesseling

  17 Wilco van Dusschoten19 Riet Hooijer

  Nienke Miedema20 Sander Leijen

  Ton Weideman21 Marlies Geurtsen

  Laura van Haren22 Dries Herikhuizen

  Mirjam Hartmann23 Cees Engelen

  Annemarie vd.HeuvelStijn HofmanBram JagerHenk Jansen

  24 Bets BloklandJohan v. Grootheest

  25 Arjanne DriessenErik TimmerHans Vroegh

  26 Bart van den HulBart van Roekel

  27 Nicole ter BeestAad HuterElise JansenNatasja v.Steenbergen

  28 Wilbert van BeekMarja van Haren

  29 Peter van Beek31 Piet Heikamp

  Steven Landman

  JUNI1 Sanne van Meegdenburg

  Caroline RoozenboomAkkelina van der Zee

  2 Hugo HoefnagelsRick van RoekelSuzan Wiersma

  4 Renske LithRoos ScherrenburgEd StaalMerel Visscher Marloes Weideman

  5 Roel KieftAnnemiek Noordeloos

  6 Eline van Steenbergen7 Ninke Bosman8 Rob van Diermen

  Marcel van den Hul9 Dianne Dijkman

  Koen LijnkampFrits Noordhuis

  10 Noortje vd Brink11 Mirelle Geervliet

  Jan Anne v Ginkel Henk vd HulWim Jansen

  12 Sjoerd Aalbers Magda den HollanderAnouk van de Peppel

  T eikje van Veen15 Danille Anneveld

  Iris Schuurman16 Erik vd Garde17 Erik Jager18 Ineke van Dooren

  Kelly BloklandLinette Rozeboom

  19 Saskia Schokker21 Floor Habermeel

  Kees Noordeloos22 Annet van Beek23 Jasmijn Heitink

  Luuk Wiersma24 Geertje v Dusschoten

  Johan Rigter25 Bertha Feenstra

  Henk Jacobs26 Jan Pieter vd Dijk

  Hamke Meijer27 Willem van IeperenE lke Utens28 Isa Delsman

  Evelien Schouten29 Kees Benthem

  Henny BorgersRineke vd BornBjorn HendriksenDik van Roekel

  30 Rick van Veldhuisen

  11

  Kierkamperweg 25, Postbus 91 - 6720 AB BennekomTel.: (0318) 415343 - Fax: (0318) 418518

  Brinkstraat 76721 WR BennekomTel. (0318) 41 80 22

  Edeseweg 109, Bennekomtel. (0318) 41 81 18www.makelaardijjacobs.nl

  Stadsbrink 30WageningenTel: 0317-414981

  www.vermeulenwoninginrichting.nl

  AannemersbedrijfM. van Beek

  [email protected]

  Voor al uw: Verbouwingen Renovatie Onderhoudswerkzaamheden Kunststof kozijnen Isolerende beglazing Nieuwbouw Machinale houtbewerking Inbraak preventie Keukens en badkamers en allerhande werkzaamheden

  Adres: Molenstraat 51, 6721 WK BennekomPostadres: Laarweg 1, 6721 DA BennekomTelefoon: 0318 - 416053Fax: 0318 - 413955

  Bakkerij ten VeenDe echte warme bakker in het binnenveld

  Dijkgraaf 24, 6721 NK BennekomTel. 0318-414451

  Eikenlaan 5, 6721 DM BennekomTel. 0318-419407

  www.bakkerijtenveen.nlDiverse soorten groot en klein brood, streekproducten,gesorteerd gebak, taarten en belegde broodjes

  Verjaardagskalender

  t culinaire geheim van BennekomRestaurant Grand Caf

  Ledenadministratie Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:Wij wensen jullie een heel prettige tijd bij DVO.

  Senioren: Ingrid van Huenen, Mirelle Geervliet, Jeanet WichardsPupillen: Robbert en Joost KriekInstroom:Milan Lourens, Thijmen StevensWelpen: Danil BrennerRecreanten: Reinier van den Breemen+ korfbal:Mariska Molijn

  De volgende leden hebben bedankt:

  Senioren: Priscilla HagenbeekPupillen:Mark Boon, Danique van de HaarRecreanten: Co PitloDiversen: Erik Jansen

  Pasfotos

  Beste spelers(sters),Het is weer maart, dus ik ga weer beginnen om pasfotos te verzamelen voor nieuwe spelerskaarten.De senioren leveren 2 pasfotos bij mij in, Kerkhoflaan 35.De junioren, aspiranten en pupillen leveren 2 pasfotos bij hun leiders(sters) in.De G-korfballers leveren 1 pasfoto bij Nicolette Borgers in.De uiterste inleverdatum is 31 maart a.s.

  Senioren heren: Peter van Beek, Ronald Benthem, Wilco vanDusschoten, Willem Harthoorn, Steven Landman, Tom de Leeuw (1x),Thijs de Nooij ,Oscar Oostendorp, Gido Schulting, Sjoerd de Vos,Dieter Wien, Tom de Leeuw (1x)Senioren dames: Sanne ter Beest, Senna van den Bos, DianeEssenburg, Lara de Graaf, Cindy de Nooij, Debby van Vugt, Akkelinavan der ZeeJunioren heren: Jelle van der Molen, Bramco Monteba, NikkySwinkels, Jurian de VosJunioren dames: Hilke de Jong, Nikki Keizer (1x), Jessica Lokhorst,Silke Nijhuis, Eline Overduin, Evelien Schouten, Tinka vanSteenbergenAspiranten heren: Sjoerd Koudijs, Gerbert Monteba,David Nijland,Aspiranten dames: Fleur van Megen, Doortje den Ouden,ElineSchipper, Nienke Schouten, Esmee van Schuppen, Danille de Wilde,Laura van der ZeePupillen heren: Joris Buitenhuis, Leon Gerritsen, Mees van denGoorbergh, Daan van den Hul, Stephan van den Hul, Bart KoppejanPupillen dames: Esther van Beek, Annemieke van den Berg, KellyBlokland, Bregje van den Brink, Naomi van Dijk, Bente Hesselink,Fleur Oude Lansink, Annelotte Roozenboom, Roos Scherrenburg,Christa Schootstra, Iris Schuurman, Ruth van der StouwG-korfbal heren: Arjan VerwaalG-korfbal dames: Lise Baveco, Annemarie Roozenboom

  Groeten, Lia Mak

  Jonge leden opJaarvergadering.

 • 12

  Molenstraat 49 6721 WK Bennekom 0318 - 413 793

  Doe het zelf, doe het simpel, doe het samen metShowroomshop van Ginkel

  Sanitair - Kranen - Sierradiatoren - Waterleiding - Cv ketels - kachels

  SilverSponsor

  de volledige kaasboetiekmet voortrffelijke kwaliteit

  kaasVRIJDAGS BIJ U OP DE MARKT !Altijd met aanbiedingen naast de kerk!

  nu ook vrijdagavond geopend

  Adverteren valt op!

  Neem contact op met

  Joke Veenendaal

  voor de mogelijkheden.

  Telefoon (0318) 416400

  Dorpsstraat 44 - Bennekom

  Verstand van zaken en persoonlijke aandacht

  Verzekeringen Hypotheken Financile diensten PensioenenEdeseweg 28c Bennekom tel 0318 - 417866

  www.vanbeek-advies.nl Email: [email protected]

  SilverSponsor

  BestuurVoorzitter Matthijs Soede, T: 06-44202544, e-mail: [email protected] Ben Delsman, T: 06-14758900, e-mail: [email protected] Kees Mak, T: 0318-415527, e-mail: [email protected]

  St. Topkorfbal DVOVoorzitter Jeannette Teunissen, T: 0318-417905, e-mail: [email protected] lid Jan Pieter van de Dijk, T: 06-47428714

  St. DVO-halVoorzitter Herbert Oostendorp, T: 0318-417716, [email protected] Jaap van Roekel, T: 0318-418543 M 06-46257175, [email protected]

  Sponsorcommissie DVOVoorzitter Hamke Meijer, T: 06-53680555, e-mail: [email protected]

  DVO+Begeleiding Gea van de Peppel, e-mail: [email protected]

  Ic-commissie e-mail: [email protected], www.dvo-korfbal.nl

  Redactie De BazuinRedactielid Joke Veenendaal, Algemeer 8a, 6721 GC Bennekom

  T: 0318-416400, e-mail: [email protected]

  Technische CommissieVoorzitter: Nick Rijken, T: 06-25433487, e-mail: [email protected] Sen Emilie v.d. Brink, T: 416354, e-mail: [email protected]

  Jeugd Technische Commissie e-mail: [email protected]: Martin Koenders, T: 06-53336719, e-mail: [email protected]

  D.V.O. scheidsrechterscommissie: e-mail: [email protected]: Jaap van Roekel, T: 0318-418543 of 06-46257175, [email protected] Secretaris: Jan Frans de Leeuw, T: 0318-301231, e-mail: [email protected] Contactpers. KNKV: Wim van de Born, T: 0318-419398 of 06-21544060, e-mail: [email protected]

  Schoolkorfbalcommissie:Secretaris: Mieke Welgraven, T: 0318-416816, e-mail: [email protected]

  Leden- en contributieadministratie, sportkledingverkoopSecretariaat Lia Mak, Kerkhoflaan 35, 6721 EX Bennekom, T: 0318-415527,

  [email protected]

  Vertrouwenspersonen Bianca Laisina en Wim Verweij, e-mail: [email protected]

  RecreantencommissieVoorzitter Danille Anneveld, Spinakker 1, 6721 ZD Bennekom, T: 0318-621893Secretaris Gerrit Schets, Dolderstraat 76, 6706 JG Wageningen, T: 0317-422611,

  [email protected] voorzitter Jan Willem van Mierlo, T: 0318-621553, e-mail: [email protected] Nicolette Borgers, T: 0318-589666, [email protected]

  Vrijwilligerscommissiee-mail: [email protected]

  JuniorenVoorzitter Wout Hagenbeek, T: 0318-413270, [email protected] Paul Constant, T: 0318-413094, [email protected] Astrid Huis in t Veld, e-mail: [email protected]

  AspirantenVoorziter Marten v.d. Brink, T: 413825, e-mail: [email protected] Peter de Kiewit, T: 416353, e-mail: [email protected] Gea van de Peppel, T: 630756, e-mail:[email protected]

  Pupillen commissieVoorzitter Wim vd Brink, Commandeursweg 36, T: 0318-416354, [email protected] Agnes van Beek, Vossenweg 24b, T: 0318-414704, [email protected] Mieke Welgraven, Halderweg 107, T: 0318-416816, [email protected]

  WelpenBegeleidster Manon van der Lans, T: 842668, e-mail: [email protected]

  ClubhuiscommissieVoorzitter Arjan van der Garde, T: 0318-842182, e-mail: [email protected] Marille van Amersfoort, T: 0318-413702Penningmeester Kees Roseboom, T: 0318-416215, e-mail: [email protected] T: 0318-419093, e-mail: [email protected]

  Namen en adressenlijst

  Website: www.dvo-korfbal.nl

  Contributie Incasso DVO Bank/giroper maand per kwartaal

  Welpen 9,25 27,75Pupillen 12,50 37,50Aspiranten 15,40 46,20Junioren 17,15 51,45Senioren 21,75 65,25Recreanten 10,10 30,30Alleen zaal 16,65 49,95Trainend lid 10,10 30,30G-korfbal 10,10 30,30Plus-korfbal 10,10 30,30Overig lid 5,25 15,75

  Te voldoen op Postbanknummer 1514215t.n.v. DVO contributieAlle bedragen zijn incl. 5,25 basisbedrag.

  Geboren

  Timon KoendersOp 19 januari 2012

  Trotse ouders zijn:Martin en Esther KoendersAugust Faliseweg 116703 AP Wageningen

  Je hebt twee kleine handjes,Geef ons er beide nSamen zullen we je leiden.Tot je zegt: ik kan het alleen.

  In MemoriamArtie Weideman-van BurenOp zondag 12 februari 2012 is plotselingons erelid en tevens oudste lid ArtieWeideman overleden. Zij werd in 1948kort na de oprichting van ckv DVO lid;meer dan 63 jaar is zij lid geweest! Ariehaar man, die precies een jaar geledenis overleden, was al lid en de verkeringbracht Artie bij DVO. Beiden hebben inhun jonge jaren in DVO 1 gespeeld enwaren daarna nog heel actief binnen devereniging. Artie is sinds juni 1971 ere-lid. Ze was nog steeds betrokken bijDVO via haar zoon Ton en kleindochterMarloes, maar ze kwam ook nog steedsgraag naar de klaverjas/jokeravonden.Vrijdag 10 februari deed zij nog mee opde kaartavond met veel plezier; ze waszelfs nog winnaar bij het jokeren.Onverwachts overleed ze zondagavondaan een hartinfarct na nog de kerkbezocht te hebben. Wij wensen kinderen, kleinkinderen enverder familie veel sterkte toe.

  Namens c.k.v. DVOVoorzitter Matthijs SoedeEre-voorzitter Jaap van den Bos

 • van de uren We zullen op alle fronten TC/JTCen STD kritisch naar de uren kijken en hierop een passende wijzen een schema voormaken. Het schema is nog niet helemaal af,maar 90% is al wel duidelijk

  Wijziging samenstelling TCIn de samenstelling van de TC gaat er ietsveranderen. Irene Benthem stopt met de D-jeugd en zij gaat helpen met werven vanjeugdleden. We zien een terugloop van voor-al E en F jeugd en hierdoor is de kweekvijvervoor talent ook kleiner. Vanuit de verschil-lende besturen is er een afgevaardigde omkorfballen bij DVO te promoten. De E en deF samen is erg veel werk en om beter aan-dacht te kunnen geven aan de teams willenwe deze splitsen. Ook voor de B-selectie inde senioren willen we een vast aanspreek-punt. Dit is nu Nick Rijken, maar hij is ookvoorzitter wat ook tijd en aandacht vraagt.Kortom we zoeken nieuwe mensen. Het gaat dus om de B- selectie en 2 mensenvoor D, E of F.

  Tc nieuwsZo, het zaalseizoen zit er weer op en we kunnen weer een lekkere frisse neus halenop het veld. Nu ik dit schrijf is er al een aan-tal kampioenen. Dit zijn S6, B3, B4 en E3.Ook maken er nog enkele teams kans op hetkampioenschap en natuurlijk hopen we alle-maal dat ze deze in de wacht hebben gesleept.

  Het afgelopen seizoen zijn er verschillendetrainersbijeenkomsten geweest. Tijdens dezeavonden zijn er verschillende onderwerpenbesproken om zo trainers meer kennis tegeven. Ook kunnen ze tijdens deze avondenvragen stellen over problemen die ze tegenkomen. Afgelopen week is de laatstegeweest en ik ga ervan uit dat het een succeswas.Zoals altijd wordt de komende periode weererg druk voor de TC. We gaan de team -indeling voor komend seizoen maken. Verdermoeten we voor al die teams weer trainersaanstellen. Om dit goed te kunnen doen zullen er evaluaties met de trainers wordengehouden. Heb je dit jaar nog geen jeugd-team trainen gegeven, maar lijkt dit je welheel leuk, meldt je dan bij ons. Voor de senioren en junioren is er een enqute rond-gestuurd (heb je deze nog niet ingeleverddoe het dan nu nog!). We zullen proberen omjullie wensen zo veel mogelijk in te passen,maar het zal misschien niet altijd kunnen.Met de JTC en STD volgt er een overlegzodat het duidelijk is welke spelers er naarselectieteams gaan en hoe we omgaan metafvallers en dergelijke. De indeling zal eerstnaar de verschillende commissies gaan endaarna worden gepubliceerd op de site. Depublicatie op de site zal zijn na de laatstecompetitiewedstrijd op 2 juni 2012. Tot enmet woensdag 6 juni2012 kan er wordengereageerd. Uiterlijk 16 juni 2012 wordt dedefinitieve indeling bekend gemaakt.

  Ook het trainingsschema is altijd weer eenhele puzzel. Zoals in de ALV besproken kanhet zijn dat de jonge jeugd met 3 teams in degrote zaal gaan trainen. Verder is er overleggeweest met de JTC en STD over de invulling

  15

  AutoschadeKAARDEBOL 9 - 6721 RX BENNEKOMTEL. 0318-413100 FAX 0318-430446

  remmentestbank metweegsyteem

  4-wieluitlijning plaatwerk autoruiten richtspecialist schadetaxaties modernemilieuvriendelijkespuitcabine

  PROFILE

  REPAIRCARAVANWANDHERSTEL

  Onze caravan-afdeling verzorgt onderhoud,schade-reparatie en focwa-garantiekeuring.

  Conditieverbeteren - (bedrijfs)fitness - aerofit - rugschool - slenderen - zwemmen

  Bij ons kunt u onder deskundige leiding deelnemen aan: Fitness zowel in een groep als individueel, overdag en s avonds Aerofit Rugschool IF sauna Conditie verbeteren voor bijzondere doelgroepen Zwemles voor kinderen vanaf 51/2 jaar Vrij zwemmen, overdag en s avonds (watertemperatuur 33 C)

  SLENDER FIT Introduc 4 x voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,-Ook kunt u bij ons SLENDEREN op 8 bewegingsbanken. Liggend aktief uw spieren versterkenter figuurcorrectie. Ook zeer geschikt voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat,zoals reuma en arthrose. U beindigt dit programma met een massage op de HYDROJETmassagebank. Een uur slenderen is een weldaad voor lichaam en geest.

  INFO: Agnes van der Toolen, tel. 0318-418050Fysio-Fit Centrum, tel. 0318-415347Veenderweg 38, 6721 WE Bennekom

  Faunaland WolfDe Dierenspeciaalzaak

  Dorpsstraat 96721 JH Bennekom

  0318-416202

  Dorpsstraat 2 Bennekom0318 430158

  Informeel en verzorgdVoor lunches en diner

  Ook voor feestjes en vergaderingen! Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.30 22.30 uur

  www.het-oudepostkantoor.nl

  Jan van den Brink

  GRINTWEG 255WAGENINGENTEL. (0317) 41 11 83

  WASAUTOMATEN - KOELKASTENDIEPVRIEZERS - STOFZUIGERS

  EIGEN

  SERVIC

  E

  DIENST

  www.transus.nl SilverSponsor

  Winnaars clubhuis ontwerpwedstrijdTijdens de jaarlijkse ledenvergaderingvan afgelopen maandag heeft de jury dewinnaars bekend gemaakt van de club-huis ontwerpwedstrijd.Voorzitter Bert van Zoeren presenteerdehet juryrapport. In de categorie 'deel-ontwerp' waren genomineerd RobinStevens, Jaap van Roekel en Arjan van derGarde. Arjan won in deze categorie deeerste plaats. In de categorie 'totaal-ont-werp' waren genomineerd Esther van deGlind en Ilse van Amerongen, AgatheKobus en Bram Visscher. Hier werd BramVisscher winnaar. Bijzonder was debouwhelm die de prijswinnaars ontvingen.Bestuurslid Rik Bijl gaf een overzicht van het 'waarom en hoe' van de ontwerpwedstrijd enbedankte de jury.

  De winnaars gaan deel uitmaken van de commissie die het nieuwe clubhuis gaat realiseren.Deze commissie wordt voorgezeten door Ben Delsman vanuit het bestuur, aangevuld metEvert Benthem, Kees Roseboom en Agathe Kobus.

  Afspraak opruimenAls laatste nog even een oproep aan alleteams: We hebben afgesproken dat je alstrainer verantwoordelijk bent om alles wat jegebruikt hebt als team opruimt. Begin je bij-voorbeeld om 19:00 te trainen kijk dan naarhet team dat voor je getraind heeft of zij ookalles hebben opgeruimd. Is dat niet zo vraagze dit alsnog op te ruimen anders MOET jijhet na jou training opruimen. Deze afspraakwillen we met alle teams afspreken van DVO1 tot de welpen. Als we allemaal onze spullenopruimen van ballen tot bidons dan houdenwe de boel opgeruimd en verliezen we geenballen etc.

  Rest mij niets meer dan jullie allen een goedveldseizoen te wensen. Hopelijk wordt hetweer lekker weer zodat we na onze inspan-ningen op het veld kunnen genieten van deontspanning op het terras.

  Namens de TC, Marlies Scherrenburg

 • 1716

  zaterdag, 19 mei 2012Rohda 1-DVO 1 15:30 Sportcomplex OokmeerRohda 2-DVO 2 14:00 Sportcomplex OokmeerDVO 3-Avanti (P) 2 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 4-Groen Geel 3 14:00 Sportpark De EikelhofDVO 5-Antilopen 2 17:00 Sportpark De EikelhofSEV (Z) 2-DVO 6 10:00 Sportpark De PluimerskampDVO 11-DWS 4 17:00 Sportpark De EikelhofKesteren 2-DVO 8 12:30 Sportpark De LeedeArena 3-DVO 10 12:30 Sportterrein CandiaDVO G1-KVZ G1 14:00 Sportpark De EikelhofKCC/Hijbeko A1-DVO A1 14:00 Sportpark SchenkelDVO A2-Tweemaal Zes A1 15:30 Sportpark De EikelhofDVO A3-SKF A2 18:30 Sportpark De EikelhofRheko A2-DVO A4 11:00 Sportcomplex IjsselsingelDLKV A1-DVO A6 14:15 Veld DLKVDVO A5-Onder Ons A1 12:30 Sportpark De EikelhofOA/Hotel Warnsborn B1-DVO B1 10:00 Oost-Arnhem ArenaDVO B2-Rheko B1 11:15 Sportpark De EikelhofDVO B3-Viking B1 11:15 Sportpark De EikelhofDVO B4-Arena B1 12:30 Sportpark De EikelhofViking B4-DVO B5 11:30 Sportpark MarinhoeveSparta (N) C1-DVO C1 10:15 Sportpark LuxoolDVO C2-Zwaluwen C1 10:00 Sportpark De EikelhofAnimo C2-DVO C3 11:45 Sportcomplex Hoge WeideTweemaal Zes C2-DVO C4 13:00 FJH van Eck sportparkDVO C5-Reehorst 45 C2 11:15 Sportpark De EikelhofDVO D1-AKC (Al) D1 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D2-Hemur Enge D1 09:00 Sportpark De EikelhofMidlandia D1-DVO D3 11:15 Veld MidlandiaArena D1-DVO D4 11:30 Sportterrein CandiaSKF D5-DVO D5 09:30 Sportpark De Groene VeldenDVO D6-Keizer Karel D1 10:00 Sportpark De EikelhofZwaluwen E1-DVO E1 10:00 Sportpark HengelderDVO E2-Wageningen E1 09:00 Sportpark De EikelhofDVO E3-Wageningen E3 09:00 Sportpark De EikelhofEKCA/ImpactPersoneel E1-DVO E4 12:00 Veld EKCADVO E5-SKF E5 12:30 Sportpark De EikelhofDVO F1-Reehorst 45 F1 09:00 Sportpark De EikelhofMIA F2-DVO F2 10:15 Veld MIAReehorst 45 F3-DVO F3 11:00 Sportcomplex t Schuttersveld

  dinsdag, 22 mei 2012Rheko MW1-DVO MW1 19:30 De Hangmat

  woensdag, 23 mei 2012DVO MW2-OA/Hotel Warnsborn MW1 20:00 DVO-hal

  zaterdag, 26 mei 2012DVO 1-De Meervogels 1 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 2-De Meervogels 2 14:00 Sportpark De EikelhofDVO A1-OA/Hotel Warnsborn A1 12:30 Sportpark De Eikelhof

  woensdag, 30 mei 2012DVO MW1-DKOD MW1 21:00 DVO-halReehorst 45 MW1-DVO MW2 20:00 DVO-hal

  zaterdag, 2 juni 2012DVO 1-SKF 1 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 2-SKF 2 14:00 Sportpark De EikelhofSKF 3-DVO 3 14:00 Sportpark De Groene VeldenFortuna/MHIR 3-DVO 4 15:30 Sportpark Kruithuisweg-OostDalto 4-DVO 5 12:15 Sportpark De WoerdDVO 6-DWS 2 17:00 Sportpark De EikelhofDVO 7-Devinco 3 17:00 Sportpark De EikelhofHemur Enge 3-DVO 11 13:00 Sportpark De BurgwalDVO 8-Wageningen 10 12:30 Sportpark De EikelhofDVO 9-Hebbes 3 14:00 Sportpark De EikelhofDVO 10-Zetten 1 15:30 Sportpark De EikelhofDVO A1-SKF A1 12:30 Sportpark De EikelhofDe Meeuwen A1-DVO A2 12:30 Sportpark Putter EngNova A1-DVO A3 14:30 Sportpark LarensteinDVO B1-Dalto B1 11:15 Sportpark De EikelhofViking B2-DVO B4 11:15 Sportpark Mari_hoeveDVO B5-VIKO B2 11:15 Sportpark De Eikelhof

  Woudenberg A1-DVO A3 12:30 Sportpark De GriftRivalen A1-DVO A4 13:45 Sportpark Den HelderDVO A6-SEV (Z) A1 18:30 Sportpark De EikelhofDVO A5-Revival A1 18:30 Sportpark De EikelhofDVO B1-Rigtersbleek B1 12:30 Sportpark De EikelhofDVO B2-Woudenberg B1 12:30 Sportpark De EikelhofNoviomagum B1-DVO B3 12:00 Sportpark dAlmarasweg-zuidDVO B4-OA/Hotel Warnsborn B2 11:15 Sportpark De EikelhofVictum/IGCN B5-DVO B5 12:15 Sportpark WeteringhoekDVO C1-Groen Geel C1 11:15 Sportpark De EikelhofSKF C2-DVO C2 11:30 Sportpark De Groene VeldenSGV C1-DVO C3 12:30 Sportpark TerweijdeDVO C4-SKF C5 11:15 Sportpark De EikelhofKCD C2-DVO C5 10:00 Sportpark TuillandDVO D1-Wageningen D1 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D2-SKF D2 10:00 Sportpark De EikelhofVictum/IGCN D2-DVO D3 13:20 Sportpark WeteringhoekReehorst 45 D3-DVO D4 12:15 Sportcomplex t SchuttersveldRheko D2-DVO D5 11:15 Sportcomplex IjsselsingelDVO D6-EKCA/ImpactPersoneel D2 10:00 Sportpark De EikelhofDVO E1-KVZ E1 09:00 Sportpark De EikelhofSKF E1-DVO E2 09:30 Sportpark De Groene VeldenDalto E2-DVO E3 11:15 Sportpark De WoerdDVO E4-Wesstar/Total Projec E1 09:00 Sportpark De EikelhofArena E1-DVO E5 10:00 Sportterrein CandiaDVO F1-Rheko F1 09:00 Sportpark De EikelhofSpirit (Vo) F3-DVO F2 09:00 Sportcomplex OverhorstDVO F3-Rheko F3 09:00 Sportpark De Eikelhof

  zaterdag, 5 mei 2012Excelsior (D) 1-DVO 1 15:30 Sportpark BieslandExcelsior (D) 2-DVO 2 14:00 Sportpark BieslandDSC A1-DVO A1 14:00 Sportcomplex Eindhoven-Noord

  woensdag, 9 mei 2012DLKV MW1-DVO MW1 20:00 De PanovenDVO MW2-Wesstar/Total Projec MW1 19:30 DVO-hal

  zaterdag, 12 mei 2012DVO 1-Die Haghe 1 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 2-Die Haghe 2 14:00 Sportpark De EikelhofOVVO/De Kroon 3-DVO 3 18:30 Sportpark DaalseweideZKV (Za) 2-DVO 4 14:30 Sportpark HoornseveldDVO 5-Sparta (Zw) 2 14:00 Sportpark De EikelhofDevinco 2-DVO 6 13:55 Sportpark RielerenkDVO 7-OA/Hotel Warnsborn 4 17:00 Sportpark De EikelhofMIA 6-DVO 11 14:30 Veld MIADVO 8-SkunK 2 18:30 Sportpark De EikelhofTweemaal Zes 5-DVO 9 15:30 FJH van Eck sportparkDVO A1-DOS46/Engeldot A1 12:30 Sportpark De EikelhofAvanti (P) A1-DVO A2 12:30 Sportpark De Groene WijdteDVO A3-ODIK A2 17:00 Sportpark De EikelhofDVO A4-DKOD A1 12:30 Sportpark De EikelhofDVO A6-Eerbeek/Turbulas A2 15:30 Sportpark De EikelhofSteeds Hooger A2-DVO A5 14:30 Sportpark OrderbosDVO B1-De Meeuwen B1 11:15 Sportpark De EikelhofSpirit (Vo) B1-DVO B2 11:15 Sportcomplex OverhorstSKF B2-DVO B3 09:30 Sportpark De Groene VeldenHemur Enge B1-DVO B4 11:45 Sportpark De BurgwalWageningen C1-DVO C1 10:30 Hollandseweg (SSS)Blauw Zwart C1-DVO C2 11:15 Sportpark t LageveldDVO C3-Wageningen C3 11:15 Sportpark De EikelhofDVO C4-Midlandia C1 11:15 Sportpark De EikelhofSynergo C2-DVO C5 11:45 Veld SynergoReehorst 45 D1-DVO D1 15:15 Sportcomplex t SchuttersveldTiel 72 D1-DVO D2 11:05 Sportpark RauwenhofDVO D3-Tweemaal Zes D2 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D4-Wageningen D5 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D5-Wageningen D6 10:00 Sportpark De EikelhofZetten D1-DVO D6 11:00 Veld bij Hendrik Pierson CollegeDVO E1-OA/Hotel Warnsborn E1 09:00 Sportpark De EikelhofDOT (O) E1-DVO E2 12:00 De RusheuvelWoudenberg E2-DVO E3 10:00 Sportpark De GriftDVO E4-OA/Hotel Warnsborn E2 09:00 Sportpark De EikelhofAntilopen E4-DVO E5 10:00 Burgermeester BuiningparkWageningen F1-DVO F1 09:30 Hollandseweg (SSS)DVO F2-RDZ F1 09:00 Sportpark De EikelhofDVO F3-Atalante F2 09:00 Sportpark De Eikelhof

  Wedstrijd Starttijd AccomodatieWedstrijd Starttijd Accomodatie

  zaterdag, 24 maart 2012DVO 5-DOS Kampen/Veltman 2 15:30 Sportpark De EikelhofDVO C1-De Meervogels C1 14:00 Sportpark De Eikelhof

  zaterdag, 31 maart 2012DVO 3-DES (D) 2 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 4-BEP 3 14:00 Sportpark De EikelhofDVO 5-CSL 2 18:30 Sportpark De EikelhofBlauw Zwart 3-DVO 6 14:00 Sportpark t LageveldMIA 4-DVO 7 14:00 Veld MIADVO 11-Synergo 7 18:30 Sportpark De EikelhofDalto 7-DVO 8 12:15 Sportpark De WoerdDOS (W) 3-DVO 9 14:00 Veld DOS(w)DVO 10-SEV (Z) 3 17:00 Sportpark De EikelhofDVO G1-Atalante G1 14:00 Sportpark De EikelhofDVO A2-Rust Roest A1 15:30 Sportpark De EikelhofDVO A3-Spirit (Vo) A1 12:30 Sportpark De EikelhofDKOD A1-DVO A4 12:00 Sportpark WilhelminaEerbeek/Turbulas A2-DVO A6 14:00 Veld EerbeekDVO A5-Steeds Hooger A2 17:00 Sportpark De EikelhofDSC B1-DVO B1 12:30 Sportcomplex Eindhoven-NoordDVO B2-Spirit (Vo) B1 12:30 Sportpark De EikelhofDVO B3-SKF B2 11:15 Sportpark De EikelhofDVO B5-Animo B2 11:15 Sportpark De EikelhofBEP C1-DVO C1 13:00 k.v. B.E.P. (A kgr)DVO C2-Blauw Zwart C1 10:00 Sportpark De EikelhofWageningen C3-DVO C3 11:30 Hollandseweg (SSS)Midlandia C1-DVO C4 12:30 Veld MidlandiaDVO C5-Synergo C2 11:15 Sportpark De EikelhofDVO D1-Reehorst 45 D1 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D2-Tiel 72 D1 10:00 Sportpark De EikelhofTweemaal Zes D2-DVO D3 09:30 FJH van Eck sportparkWageningen D5-DVO D4 11:00 Hollandseweg (SSS)Wageningen D6-DVO D5 10:00 Hollandseweg (SSS)DVO D6-Zetten D1 09:00 Sportpark De EikelhofOA/Hotel Warnsborn E1-DVO E1 10:30 Oost-Arnhem ArenaDVO E2-DOT (O) E1 09:00 Sportpark De EikelhofDVO E3-Woudenberg E2 09:00 Sportpark De EikelhofOA/Hotel Warnsborn E2-DVO E4 11:30 Oost-Arnhem ArenaDVO E5-Antilopen E4 12:30 Sportpark De EikelhofDVO F1-Wageningen F1 09:00 Sportpark De EikelhofRDZ F1-DVO F2 10:00 BisonparkAtalante F2-DVO F3 10:15 Sportpark De Maten

  woensdag, 4 april 2012DVO MW2-DVO MW1 21:00 DVO-hal

  zaterdag, 7 april 2012Futura 2-DVO 3 14:00 Stokroosveld (A)Rohda 3-DVO 4 14:00 Sportcomplex Ookmeer (A kgr)Wit-Blauw 2-DVO 5 14:00 Sportpark HagenbroekDVO 6-KCD 2 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 7-Woudenberg 3 15:30 Sportpark De EikelhofDindoa 8-DVO 11 15:30 De Zanderij (Dindoa)DVO 9-MIA 5 14:00 Sportpark De EikelhofKVZ 7-DVO 10 15:45 Sportcomplex ZuidveenAntilopen A1-DVO A2 12:30 Burgermeester BuiningparkDindoa A2-DVO A3 14:00 De Zanderij (Dindoa)DVO A4-Rheko A2 17:05 Sportpark De EikelhofDVO A6-DLKV A1 14:00 Sportpark De EikelhofOnder Ons A1-DVO A5 10:00 Sportpark HartensteinDVO B1-Unitas/Perspectief B1 12:30 Sportpark De EikelhofRheko B1-DVO B2 11:15 Sportcomplex IjsselsingelViking B1-DVO B3 11:15 Sportpark MarinoeveDVO B4-Kesteren B1 12:30 Sportpark De EikelhofActivitas B2-DVO B5 13:15 Sportpark MaurikDVO C1-Reehorst 45 C1 11:15 Sportpark De EikelhofZwaluwen C1-DVO C2 11:15 Sportpark HengelderDVO C3-Animo C2 11:15 Sportpark De EikelhofDVO C4-Tweemaal Zes C2 11:15 Sportpark De EikelhofReehorst 45 C2-DVO C5 12:00 Sportcomplex t SchuttersveldAKC (Al) D1-DVO D1 11:00 Sportcomplex Het SportparkHemur Enge D1-DVO D2 12:00 Sportpark De BurgwalDVO D3-Midlandia D1 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D4-Arena D1 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D5-SKF D5 10:00 Sportpark De EikelhofKeizer Karel D1-DVO D6 10:00 Sportpark StaddijkDVO E1-Zwaluwen E1 09:00 Sportpark De Eikelhof

  Wageningen E1-DVO E2 10:45 Dolderstraat (VADA/SKV)Wageningen E3-DVO E3 11:00 Hollandseweg (SSS)DVO E4-EKCA/ImpactPersoneel E1 09:00 Sportpark De EikelhofSKF E5-DVO E5 09:30 Sportpark De Groene VeldenReehorst 45 F1-DVO F1 10:00 Sportcomplex t SchuttersveldDVO F2-MIA F2 09:00 Sportpark De EikelhofDVO F3-Reehorst 45 F3 09:00 Sportpark De Eikelhof

  woensdag, 11 april 2012DVO MW1-Wesstar/Total Projec MW1 19:30 DVO-halDKOD MW1-DVO MW2 20:00 De Rijnkom

  zaterdag, 14 april 2012Unitas/Perspectief 1-DVO 1 15:30 Het SlingerbosPKC/Hagero 3-DVO 2 15:30 Sportpark OostpolderDVO 3-Tempo 3 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 4-Phoenix 2 14:00 Sportpark De EikelhofRheko 3-DVO 6 12:30 Sportcomplex IjsselsingelDVO 7-Wageningen 9 14:00 Sportpark De EikelhofDVO 11-OA/Hotel Warnsborn 5 17:00 Sportpark De EikelhofDVO 8-ODIK 5 17:00 Sportpark De EikelhofHKC (U) 5-DVO 9 14:00 Sportpark Hoograven-ZuidDVO 10-ODIK 6 18:30 Sportpark De EikelhofPKC/Hagero A1-DVO A1 12:30 Sportpark OostpolderDalto A2-DVO A2 11:00 Sportpark De WoerdDVO A4-Rivalen A1 15:30 Sportpark De EikelhofSEV (Z) A1-DVO A6 14:00 Sportpark De PluimerskampRevival A1-DVO A5 12:30 Sportpark OverbeekMIA B1-DVO B1 12:30 Veld MIAWoudenberg B1-DVO B2 12:30 Sportpark De GriftDVO B3-Noviomagum B1 12:30 Sportpark De EikelhofDKOD B1-DVO B4 11:00 Sportpark WilhelminaDVO B5-Koveni B2 12:30 Sportpark De EikelhofKZ/Hiltex C1-DVO C1 11:00 Sportpark De KoogDVO C2-SKF C2 11:15 Sportpark De EikelhofDVO C3-SGV C1 11:15 Sportpark De EikelhofSKF C5-DVO C4 09:30 Sportpark De Groene VeldenDVO C5-KCD C2 11:15 Sportpark De EikelhofWageningen D1-DVO D1 10:30 Hollandseweg (SSS)SKF D2-DVO D2 09:30 Sportpark De Groene VeldenDVO D3-Victum/IGCN D2 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D4-Reehorst 45 D3 10:00 Sportpark De EikelhofDVO D5-Rheko D2 10:00 Sportpark De EikelhofEKCA/ImpactPersoneel D2-DVO D6 13:00 Veld EKCAKVZ E1-DVO E1 10:00 Sportcomplex ZuidveenDVO E2-SKF E1 09:00 Sportpark De EikelhofDVO E3-Dalto E2 09:00 Sportpark De EikelhofWesstar/Total Projec E1-DVO E4 10:00 Veld WesstarDVO E5-Arena E1 09:00 Sportpark De EikelhofRheko F1-DVO F1 11:00 Sportcomplex IjsselsingelDVO F2-Spirit (Vo) F3 09:00 Sportpark De EikelhofRheko F3-DVO F3 12:00 Sportcomplex Ijsselsingel

  woensdag, 18 april 2012Reehorst 45 MW1-DVO MW1 19:30 DVO-halDVO MW2-Rheko MW1 20:30 DVO-hal

  zaterdag, 21 april 2012KVZ G1-DVO G1 12:00 Sportcomplex Zuidveen

  woensdag, 25 april 2012DVO MW1-OA/Hotel Warnsborn MW1 20:00 DVO-halDLKV MW1-DVO MW2 20:00 De Panoven

  zaterdag, 28 april 2012DVO 1-KCC/Hijbeko 1 15:30 Sportpark De EikelhofDVO 2-TOP/Wereldtickets.nl 3 14:00 Sportpark De EikelhofPernix 2-DVO 3 14:00 Leiden MerenwijkDeetosSnel/Volhuis 4-DVO 4 17:30 Sportterrein VorrinklaanIJsselvogels 2-DVO 5 14:00 Sportlaan MoordrechtDVO 6-Hemur Enge 2 17:00 Sportpark De EikelhofSpirit (Vo) 3-DVO 7 12:30 Sportcomplex OverhorstViking 4-DVO 8 17:00 Sportpark MarinhoeveDVO 9-Victum/IGCN 4 17:00 Sportpark De Eikelhof Rheko 4-DVO 10 15:30 Sportcomplex IjsselsingelAtalante G1-DVO G1 12:00 Sportpark De MatenDVO A1-OVVO/De Kroon A1 14:00 Sportpark De EikelhofDVO A2-Excelsior (D) A1 15:30 Sportpark De Eikelhof

  Wedstrijd Starttijd AccomodatieWedstrijd Starttijd Accomodatie

  Wedstrijdprogramma 2e helft veld voorjaar 2012

 • 18

  Schoolstraat 336721 CR BennekomTel. (0318) 41 69 62

  HEIDA

  DORPSSTRAAT 24 - BENNEKOM - TEL. (0318) 41 42 82

  CHINEES INDISCH RESTAURANTGEOPEND VAN 11.30 - 22.00 UUR

  s MAANDAGS GESLOTEN BEHALVE OP FEESTDAGEN

  M.C. Lee (Charly)

  Oude Bennekomseweg 80Tel.: (0317) 41 27 00Wageningen

  Silver Sponsor

  Bloemenkiosk

  voor kwaliteit vanBloemen en Planten

  Standplaats:Dorpsstraat 55C1000 Snetselaar

  Iedere vrijdag in BennekomZaterdags in Ede

  (033) 2 98 56 02

  APK REPARATIE ONDERHOUDBANDEN AUTOCOMFORT SCHADE HERSTEL

  Tevens leveren wij alle merken autos, nieuw en gebruikt

  www.ottink.nlKelvinstraat 10 Nude 23II6716 BW Ede 6702 DJ WageningenTel. (0318) 64 63 00 Tel. (0317) 62 10 05

  In Wageningen tevens Benzine, LPG en Diesel met bediening.

  Dorpsstraat 336721 JJ Bennekom

  Telefoon (0318) 43 00 04

  Groveko B.V.SCHOONMAAKARTIKELEN.NL Si

  lverSponsor

  weer beschikbaar stellen. Verder kan ik er opdit moment niks meer over vertellen omdatde voorbereidingen nog in volle gang zijn. Inde volgende bazuin zal er vast nog wel ietsover geschreven worden hoe het toernooiverlopen is. Wij gaan ervan uit dat het zoalsgewoonlijk weer een gezellig toernooi zalworden, en aangezien wij goede trainingenhebben gehad van Herbert en Fanny moethet ons toch lukken om er wat moois van temaken en toch zeker in de top 3 te eindigen.Verder komen de verkiezingen er ook weeraan. Anton en Danielle hebben 3 jaar in decommissie hun taak volbracht en gaan decommissie verlaten, en er zullen dus weertwee nieuwe kandidaten voor in de plaatsmoeten komen. Ook gaan we weer aan deslag om iets leuks te organiseren voor onsjaarlijkse recreantenuitje dat ongeveer eindaugustus plaats zal vinden, dus als er ideenzijn dan horen wij die graag. Kortom derecreantencommissie heeft de komende tijd

  RecreantennieuwsEr is volop belangstelling voor de recreanten,vorige keer werd al vermeld dat we tweenieuwe leden erbij hadden, en nu hebben weweer een nieuwe recreant erbij. Reinier welkom.

  We zijn alweer volop bezig met de voorberei-dingen van ons jaarlijkse voorjaarstoernooi,die zal worden gehouden op zaterdag 31maart as. Gerrit heeft op tijd uitnodigingengestuurd naar de verenigingen wat goedresultaat heeft opgeleverd, want wij hebbenondertussen van zes verenigingen reactieterug dat ze graag naar ons toe willen komenom met het toernooi mee te doen. De ver-enigingen die zullen komen zijn EKCA, NKC,Tweemaal Zes, Oranje Nassau, SSS en KVS.We moeten dus ook gaan kijken hoe we datgaan doen met de tijd, anders wordt het eenlatertje. Willeke zal dit jaar weer het ontbijtgaan verzorgen wat wij natuurlijk zeer opprijs stellen. Ook zal Cees Stap zijn shirts

  ClubhuisnieuwsWijnproevenOmdat we van leverancier moesten verande-ren, hebben we wederom een wijnproef-avond moeten houden.Dit is gebeurd op vrijdag 13 januari. Voorvelen onder de wijndrinkers is dit waarschijn-lijk een verkeerde datum geweest, aangezienwe met een beperkt gezelschap onze voor-keuren uit moesten brengen.

  De opkomst was 13 personen en onder hetgenot van een hapje en een drankje hebbenze uitstekend geproefd. Aan het einde vande avond zijn de keuzes gemaakt.

  Afdeling Inkoop

  genoeg te bespreken en te regelen, maar hetis wel iets wat wel leuk is om te doen.

  Groeten van de recreantencommissie,Danielle

  Bestuur ALVMaandag 5 maart 2012 vond de Algemeneledenvergadering van c.k.v. DVO Bennekomplaats in het clubhuis van DVO DeDoorloper.Op de foto een deel van het DVO bestuur.

 • KLAVERJASSEN 1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde Eindstand

  Elna de Visser 4523 4465 4994 5537 19519

  Wouter Rozeboom 4544 4907 4504 5306 19261

  Cobie Constant 4438 5127 4334 5260 19159

  Bert van Zoeren 4820 4826 5181 3877 18704

  Tim van Zoeren 4508 4684 4985 4487 18664

  Wendy van Zoeren 4896 4468 5216 4066 18646

  Ike van der Linden 4465 4410 4461 5026 18362

  Jacko Ruijsch 4119 4286 5284 4421 18110

  Hans van der Linden 4001 4701 4855 4494 18051

  Debbie te Mebel 4560 4530 4019 4759 17868

  Thomas Fiechter 4085 4360 4599 4136 17180

  Wilco Ruijsch 4826 4935 3550 3853 17164

  Wendy Ruijsch 4544 4057 4236 4233 17070

  Anike van Zoeren 4037 4809 3794 4116 16756

  Erik Jager 4759 5040 4847 14646

  Rut van de Hul 4408 3994 5585 13987

  Wim van de Born ziek 4872 5037 4065 13974

  Jan van Steenbergen 4166 5463 3980 13609

  Thea Ruijsch 4690 4286 4230 13206

  Marieke van Zwieten 4462 4257 4398 13117

  Maas Borgers 5105 3757 4253 13115

  Dick van Roekel 4234 4063 4171 12468

  Erik van Beek 3539 3976 7515

  Erika Buitenhuis 4854 4854

  Dries Herikhuizen 4832 4832

  Henk van den Hul 4586 4586

  Herma van Spinhoven 4574 4574

  Bert Buitenhuis 4566 4566

  Jelle Buitenhuis 4461 4461

  Jaap Herikhuizen 4258 4258

  Alice van Beek 4254 4254

  Marianne Rozeboom 4115 4115

  Sijtje te Mebel 3802 3802

  JOKEREN 1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde Eindstand

  Metje Weideman 76 66 142

  Sijtje te Mebel 102 84 38 224

  Herma van Spinhoven 93 93 136 322

  Jannie van Reemst 97 98 91 71 357

  Gerard te Mebel 86 90 108 98 382

  Geertje van Dusschoten 90 125 114 71 400

  Rina van den Hul 117 84 85 133 419

  Gea van de Peppel 135 168 127 74 504

  21

  Kronenburgsingel 60-216831 GX ArnhemTel: 026-3233353

  Pizza - Express De KorenbloemKorenlaan 17 - 19

  Afhaal & Bezorgservice

  0318430088

  Buiten Bennekom rekenen wij 1,20 bezorgkosten.Betaling op maat.

  Bezorgers hebben maximaal 15,- wisselgeld bij zich.

  Pizza - Express Cafetariamaandag - gesloten maandag - geslotendi t/m za - 16.00 tot 22.00 uur di t/m za - 12.00 tot 23.00 uurzondag - 16.00 tot 20.00 uur zondag 16.00 tot 20.00 uur

  Silver Sponsor DVO

  Alleen op demarkt

  Bennekom: Vrijdag 8.00 - 13.00 uurWageningen: Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

  de kaasjager: J.C. OskamReehorsterweg 25d Ede Tel.: 06-29044140

  Lindelaan 1Bennekom(0318) 41 44 87

  GazelleBatavusGiant

  MAKELAARDIJ O.Z. HYPOTHEKEN TAXATIES

  Edeseweg 61Postbus 67, 6720 AB BennekomTel. 0318 - 43 00 43Fax 0318 - 41 86 27

  Email: [email protected]: barneveld-schuurman.nl

  Dorpsstraat 16, BennekomTelefoon (0318) 419800

  [email protected]

  Silver Sponsor

  Klaverjas- / jokeravond9 maart 2012

  De opkomst was weer groots deze 4de kaart-avond. Maar liefst 24 mensen namen plaatsaan de tafels voor het klaverjassen en 8 men-sen schoven aan bij de jokertafels.

  Veel pitten en een hoop roemIedereen heeft weer zijn best gedaan om ereen gezellige avond van te maken. Maar ookom zoveel mogelijk punten bij elkaar tehalen voor het eindklassement aangezien definale avond in zicht komt. Gezellig was hetweer deze avond, mede dankzij onze grap-penmaker Bert Buitenhuis! Bovendien werder ook goed gekaart. Er werden veel pittengespeeld en er werd een hoop roem binnengesleept. Hierdoor is het een avond gewor-den met hoge scores.

  KlaverjassenRut van de Hul was de winnaar van dezeavond bij het klaverjassen met maar liefst5585 punten. De achtervolging werd ingezetdoor Elna, die zich door het behalen van hethoge aantal punten nu de leider in het alge-meen klassement mag noemen. Elna wordtop de voet gevolgd in het klassement doorWouter Rozeboom, hij werd deze avondderde. Wilco Ruijsch heeft deze avond weerde poedelprijs in ontvangst mogen nemen enzakt daarmee naar de 13de plek in het alge-meen klassement. Kom op Wilco, je hebt nog2 avonden om weer in de top te komen.

  JokerenBij het jokeren heeft Sijtje de 1ste prijs inontvangst mogen nemen. Herma mocht naeen gezellige avond de poedelprijs ophalen.Sijtje heeft met haar overwinning haar kop-positie in het klassement weten te behouden.

  De volgende kaartavond zal plaatsvinden opvrijdagavond 20 april 2012. Wij hopen danweer veel mensen te mogen ontvangen omer samen een gezellige en sportieve avondvan te maken.Wij willen jullie vragen om uiterlijk om 19.15uur aanwezig te zijn zodat we om 19.30 uurkunnen starten met kaarten.

  Vergeet je niet op te geven voor deze avond,stuur een mail naar [email protected] uiterlijk voor 20 april 11.00 uur!Als reminder nog even de data voor de finaleavond: 1 juni 2012-03-10

  Groeten,Elna en Wendy

  Adverterenvalt op!

 • 22

  Silver SponsorDVO

  bij een vollespaarkaart

  5,=korting!!

  fournituren Lederwaren Sleutels Graveren Klein orthopedie Podologie(volgens afspraak)

  Gediplomeerd, gecertificeerd en erkendvoor reparatie van alle merken schoenen.

  Brinkstraat 1, Bennekomtel. 0318 - 417535 - fax 0318 - 478881

  Ontwerp-, aanleg- enonderhoud van tuinen!

  Langenhorst 82 - 6714 LT EdeTelefoon (0318) 41 96 93

  De trouwe DVO supporters komen ook bij uitwedstrijden kijken, zoals hier bij Dos Nijeveen.

 • 25

  Werkman en De Jong | Stationsweg 19 | 6711 PJ Ede | 0318 687 250 | www.werkmandejong.nl

  Voor uw complete badkamer

  Hoflaan 166715 AJ Edewww.esa-badkamers.nl

  Rinie ElbertsenTelefoon 06 - 10 977 473Gerrit-Jan StunnenbergTelefoon 06 - 10 977 711

  Boekhandel Novita VOFDorpsstraat 41, 6721 JJ Bennekom

  telefoon 0318-414326e-mail: [email protected]

  www.boekhandelnovita.nl

  De banketbakkerijmet een werelds tintje

  Nassaulaan 276721 DW Bennekom

  Telefoon (0318) 41 44 80Fax (0318) 41 42 56

  Specialiteit: Eetbare fotos en logosop ieder gewenste lekkernij

  http://www.gebak.net [email protected]

  H.A.C.C.P. gecertificeerd

  SilverSponsor

  SilverSponsor

  Silver Sponsor G-korfbalnieuws

  Voor het voorjaar staan er in ieder gevaltwee leuke activiteiten gepland voor allesporters en vrijwilligers. Een daarvan is eensportief en gezellig uitje, waar je binnenkortmeer van hoort. En het andere..G-KORFBALKAMP 2012!!!! Zet het weekendvan 15-17 juni maar in je agenda, dan makenwe er samen weer een superweekend van!

  Tot slotTot slot: veel succes en plezier bij de wed-strijden en trainingen. En natuurlijk bij alleandere leuke dingen bij DVO!

  Groeten van Nicolette

  Het voorjaar komt er weer aan! En dat bete-kent dat de zaaltrainingen en wedstrijden er(bijna) op zitten en alle DVO ers het veld opgaan. Benieuwd naar de laatste G-korfbal-nieuwtjes? Lees dan vooral door!

  Sporters & vrijwilligersKon je de vorige keer lezen dat het wedstrijd-team zo goed als weer op volle sterkte was,hebben we nu Alette op de blessurebank.Tijdens een van de wedstrijden liep zij eenvervelende blessure aan haar knie op. Eenpaar weken rust doen hopelijk wonderen:beterschap Alette! De G- toptrainers Erika,Timo, Joey, Kelly, Henriette, Nienke,Anneloes, Peter, Marlies en Bejanca zorgener al het hele jaar met heel veel enthousias-me voor dat de 31 G-korfballers elke weekweer beter leren korfballen. Nu kunnen zijwel wat nieuwe collegas gebruiken. Ben ofken jij iemand die de trainersgroep zou willen versterken? Je bent van harte welkomom 1x per 2/3 weken op woensdagavondjouw trainerskwaliteiten aan een bijzonderegroep sporters over te brengen. Ervaring isniet perse nodig, enthousiasme wel!Geinteresseerd? Kom dan eens langs op eenvan de trainingen en/of meld je bij NicoletteBorgers.

  Trainingen en wedstrijdenHet wedstrijdteam was in een felle strijd metAtalante G1 en KVZ G1 beland om het kampi-oenschap in de zaal. KVZ liet in de wedstrijdvan zaterdag 3 maart zien waarom zij deterechte kampioen zijn. DVO gaat met nogeen wedstrijd te gaan natuurlijk proberen om2e te worden. Daarvoor moet DVO op zater-dag 17 maart nog een keer alles geven en wieweet..

  Vanaf woensdagavond 28 maart is het korfbalveld buiten weer gereserveerd voorde G-korfballers. Vergeet niet om je warmekleren en buitenschoenen aan te doen, hetkan nog best fris zijn! De trainingen zijn danweer van 19.00 20.00. Dat is fijn, dan kaniedereen net wat beter op tijd zijn engewoon het hele uur lekker trainen.

  Het wedstrijdprogramma voor het veld krij-gen alle wedstrijdsporters nog op een brief.Maar voor alle fans hier alvast de dagen entijden waarop DVO G1 wel wat supporterskan gebruiken!

  Zaterdag 31 maart: 14.00 DVO AtalanteZaterdag 21 april: 12.00 KVZ DVOZaterdag 28 april: 12.00 Atalante DVOZaterdag 19 mei: 14.00 DVO KVZ

  Op zaterdag 12 mei is DVO G1 uitgenodigdvoor de G-spelen in Midden Nederland. Ookdie dag moet je vrij houden, want ook datwordt vast weer een sportieve, gezellige dagmet elkaar!

  ActiviteitennieuwsNog even terugblikken op een wel heel bijzondere avond voor de G-korfballers. Opwoensdag 15 februari waren de G-korfballersTeam van de Week bij de Korfballeague wed-strijd DVO Dalto. Eerst met elkaar op defoto, Hugo die een toespraak hield en daarnahadden sommige G-korfballers nog een paarhele slimme tips en trucs voor DVO 1. Hetsamen oplopen was best spannend. Maarechte sterren die houden van de spotlightsen dus was het vooral volop genieten voorde G-korfballers. En dat DVO daarna de wed-strijd ook nog won, maakte er helemaal eengeslaagde avond van.

  KOOP bijonze

  sponsoren

  Foto links boven: v.l.n.r. Marieke, Vivian, Jessicaen Sandra.Foto links: De trouwe fans.Foto boven: Jasper en Jos.

  G-team ontmoet DVO 1 en brengt eerste binnen, wedstrijd tegen Dalto wordt daarna fantastischgewonnen.

  SilverSponsor

 • Met wie wil ik wel een avondje stappenMatthijs Jasper BroeninkJonathan Peter de Kiewit (leider B4?)Jasper Luut Veldkamp (speelster B4)

  Favoriete artiestMatthijs Jasper BroeninkJonathan Peter de KiewitJasper Frans Duijts

  Favoriete FilmMatthijs The HangoverJonathan Fast and the FuriousJasper Peter Pan

  26 27

  AspirantennieuwsAhoy Ahoy, het busje zit volMet 85 Aspiranten gaan we samen met eenaantal trainers en begeleiders Ahoy onveiligmaken en genieten van de Korfbal LeagueFinales op 21 april. Het busje (nou ja bus) wasin n keer helemaal vol en ondanks dat onzeeigen DVO helden daar niet spelen in Ahoy,is het geweldig dat er zoveel belangstelling isvoor goed korfbal. Mijn groen witte hartzegt: We gaan alvast ervaren hoe het is omdaar met onze eigen club te spelen over eenaantal jaren. Misschien dat jullie zelf daardan wel spelen, vooraf het Wilhelmus mee-zingen en uiteindelijk die beker in ontvangstnemen, bejubeld door duizenden supportersvooral uit Bennekom en omstreken. Maar datduurt nog even dus genieten we nu nogmaar even van Suzanne, Mady, Kim enRoxanne of Tim, Barry, Mick en Andr . Alleinformatie over aanvangstijden enz. ontvan-gen jullie spoedig. We gaan er met zn alleneen heel gezellige dag van maken.

  Hiep hoi we hebben 2 kampioenenB3 en B4 zijn beide kampioen geworden.Beide B teams zijn dit geworden met over-macht en heel goed korfbalspel. B3 verloor 1wedstrijd helemaal aan het begin van hetzaalseizoen en was daarna niet meer te stoppen. Met goed en gevarieerd veldspelwerden de tegenstanders verslagen. Als be -geleider van B3 heb ik veel wedstrijden vanB3 gezien en steeds weer genoten.Gefeliciteerd! B4 was echt superieur in hunklasse en is zonder enig verliespunt kampi-oen geworden. Zelfs de wedstrijden tegennaaste concurrent Activitas werden metovermacht gewonnen door B4. Vaak ging hette gemakkelijk, maar dit had nauwelijksinvloed op jullie scherpte. Met de teamgeestzit het in ieder geval helemaal goed, want ikheb de indruk dat er altijd wel iets te lachenvalt bij B4. Gefeliciteerd met dit kampioen-schap en wie weet gaat de komende veld-competitie ook nog wat moois opleveren.

  We hebben het gewoon best goed gedaanmet zn allenDe (J)TC deelt de teams zodanig in dat ervoor ieder team en iedere speler enige uitdaging moet zijn. V.w.b. de indeling in decompetities van de verschillende aspiranten

  teams is dat goed gelukt dit seizoen, wantalle aspirantenteams hebben lekker meege-draaid. C2 heeft lang meegedraaid om hetkampioenschap en werd uiteindelijk tweede.Helaas verloren ze van Atalanta. C1 heeftlang meegestreden om de tweede plaats watrecht zou geven op deelname aan hetNederlands Kampioenschap. Jammer dat datnet niet lukte, maar een derde plek in dehoofdklasse is gewoon heel goed gedaan.Bijzonder compliment ook voor B2, dat zichin de loodzware 1ste klasse heeft opgewerktnaar een 5de plaats. Uiteindelijk werd zelfseen punt afgesnoept van de ongeslagen kam-pioen IJvogels B1. Alle overige aspiranten -teams zijn derde of vijfde geworden. B1, B2,B5 en C3 zijn vijfde geworden en C1, C4 enC5 zijn derde geworden. Gemiddeld genomenzijn alle 10 aspiranten teams op plaats 3,3geindigd, wat toch een boven gemiddeldmooi resultaat is. Ook individueel moet eruitdaging zijn en ook daar proberen de tech-nische commissies zoveel mogelijk aandachtaan te besteden. Helaas lukt dat soms doorverschillende oorzaken niet helemaal en hebje een keer een seizoen dat je voor je gevoelte laag bent ingedeeld. Je bent pas echt topals je je ook zon seizoen blijft inzetten voorje team.

  Complimenten:Veel spelers wil ik de complimenten gevenvoor hun bereidheid om mee te doen metandere teams. Bij B3 en B4, maar ook bij eenaantal C-teams ligt die druk er nogal omdateen aantal teams bij de aspiranten en junio-ren matig bezet zijn met spelers vanwegeafzeggingen, blessures of bedankjes. Eencompliment voor jullie bereidwilligheid. Julliemaken hierdoor het spelen van wedstrijdenvoor andere teams mogelijk. Ook wil ik alle B spelers weer bedankenvoor hun bijdrage op zaterdagmorgen in hetclubhuis. Er zijn weer heel wat bardienstengedraaid en ik heb genoten van jullie koffie.

  Een voortreffelijk voorjaars veldseizoen toegewenst. Marten

  B3 KampioenTeamgeest, voor en met elkaarMet een prachtige 14-6 overwinning opVictum, mag B3 zich als eerste DVO jeugd-team kampioen noemen. 10 gewonnen wedstrijden, 1 gelijkspel en maar 1 verlorenwedstrijd, maar met een positief doelsaldovan 68, zijn cijfers die er niet om liegen.Teamgeest is het sleutelwoord voor dit team.Men is bereid voor elkaar te werken zowelaanvallend als verdedigend en elkaar teondersteunen daar waar nodig. Leuk om tezien dat iedereen binnen B3 dan ook aan bodkomt om doelpuntjes mee te pakken metmooi en gevarieerd spel.

  B3 is nu klaar met het zaalseizoen. Hierdoorwerd het kampioenschap gelijk maar gevierdmet patat.

  Wie zijn dan die B3 kanjers: Dames: Laura, Lina, Kristel, Marit, Sara enAnouk. Heren: Wisse, Bastiaan, Sjoerd, Matthias enJoshua.

  Super trainers: Akkelina en Thijs

  2 super trotse leiders

  B4 Kampioen.

  B3 Kampioen.

  Graag willen we de lezers van de Bazuin kennis laten maken met spelers uit verschillendeaspiranten teams. We hebben een vragenlijstje opgesteld en zullen elke editie van de Bazuineen aantal aspiranten deze vragen laten beantwoorden. Deze editie zijn aan de beurt: Matthijs Hardeman, Jonathan Kats, Jasper Hubregtse

  Welk team speel jeMatthijs B4Jonathan B4Jasper B4

  Favoriete KorfbalspelerMatthijs Jasper BroeninkJonathan Jasper BroeninkJasper Jasper Hubregtse

  Hobbys naast korfbalMatthijs GeenJonathan VoetbalJasper Les geven

  (Op de foto van links naar rechts: Jasper, Matthijs en Jonathan)

  Mijn mooiste korfbalmoment tot nu toe isMatthijs Eigen doelpunten, dat is coolJonathan Een domme botsing met Doortje

  (speelster B4)Jasper Mijn eerste eigen doelpunt

  Mijn grootste blunder in mijn levenMatthijs Ik maak geen blundersJonathan Dat Peter onze leider werdJasper Antwoord geven op deze vragen

  Wie zal ik wel 1 dag willen zijnMatthijs Matthijs HardemanJonathan SpongebobJasper Luut

  Ik heb een hekel aanMatthijs Jeroen Jansen HA HAJonathan Vroeg opstaanJasper Vanaf nu aan Peter de Kiewit

  Welke dag wil ik nooit meer overdoenMatthijs 24 april (geboorte dag Niels

  Jansen) Jonathan De dag dat ik Peter leerde ken-

  nenJasper 10 maart 2012, de dag dat ik deze

  vragen kreeg

  Wat was de dag van mijn levenMatthijs 9 augustus 1996, mijn geboorte

  dagJonathan De dag dat ik antwoord moet

  geven op deze vragenJasper Dat wordt: einde v.h. seizoen =

  einde Peter als leider

  Aspiranten Vraagbaak nr. 9

  Wereldtickets Korfbal Leaguefinale 2012Op zaterdag 21 april zal Ahoy weer n en al korfbal uitstralen. In het Rotterdamse sportpaleisstrijden de vier beste ploegen van Nederland om het eremetaal. Ook de junioren kunnen zichweer opmaken voor de strijd om het landkampioenschap. Houd @EvenementenKNKV [email protected] in de gaten voor updates rondom de Wereldtickets Korfbal Leaguefinale.

  Meld je ook aan op ons Wereldtickets Korfbal League-evenement op Faceboek, zodat jevrienden ook op de hoogte worden gesteld en je met zn allen een geweldig dagje uit gaatbeleven.

 • 28 29

  Pupillen nieuwsSpannend h!Dat is het zeker. De zaalcompetitie is bijnaaan zijn einde als ik dit schrijf. De E4 moetdan nog een wedstrijd winnen van de nummer 1 van haar poule om kampioen teworden. Alleen winnen telt, een gelijkspel isniet genoeg als je een punt achterstaat. Ookde E2 kan nog kampioen worden, maar heefthet niet in eigen hand. Winnen as zaterdagzal geen probleem zijn, maar datzelfde geldtook voor de nummer 1 in deze poule. Eenkampioenschap zit er dus waarschijnlijk nietin. De E3 hield niet van spanning. Haar wed-strijden werden op een na allemaal gewon-nen. E1 ging de zaal in met een doelstellingom derde in de poule te worden. Dit lukte,hoger zat er op voorhand al niet in met eenveel sterker en ervarener Dalto en Tiel. De D1 hield het spannend tot de uitwedstrijdtegen De Meeuwen. Daarna was de achter-stand te groot en konden zij het kampioen-schap op de buik schrijven. De laatste wed-strijd tegen de uiteindelijke poulekampioenwerd na een felle strijd helaas met een doel-puntje verschil verloren. D2 won de helft vanhaar wedstrijden, een keurige 4e plek. D3won 9 van de 12 wedstrijden en eindigde opeen mooie tweede plaats, na het veel sterkere, en dus te laag ingedeelde, SKF D2.D4 had het zwaar dit zaalseizoen, een top -scheidsrechter als trainer is niet genoeg omde punten te pakken. Een zware lange com-petitie zit er voor dit team op, nieuwe kansenzijn er weer in het komende veldseizoen. D5 had het ook zwaar, een te klein team watmaar niet een team werd, lastige tegenstan-ders, blessures en onervaren trainers makendit zaalseizoen een om snel te vergeten. Ookzij verlangen naar het frisse lentegras. D6deed het prima, al konden ze ook hier nogwel een speler meer gebruiken, maar het waswel een team. Een keurige 3e plek voor ditteam. De F1 heeft veel plezier samen. Zoveeldat het korfballen er een beetje bij in schiet.Geeft niets, plezier is minstens zo belangrijk.F2 eindigde als tweede met 9 van de twaalfgewonnen wedstrijden. Een keurige prestatie.Gelukkig is het plezier hier ook belangrijkerdan de prestaties, al willen ze wel winnen.

  Aankomend weekeinde ga ik het zaalseizoenafsluiten. Met de uitreiking van de kam -pioensdiplomas en bekers, samen metJasper Broenink uit ons eerste. Voor depupillen is het fantastisch om juist van eenheld als Jasper een kampioensdiploma uitge-reikt te krijgen. Jos, Momo en Hester hielpenmij al bij de kampioenen van het veld. Opdeze manier verkleinen we de kloof tussentopkorfbal en de jeugd. Ook het binnenbren-gen van de selectie bij thuiswedstrijden iszon voorbeeld. Met je team samen met deselectie op de foto is er ook zo eentje. De handtekeningkaarten welke je kandownloaden vanaf de site, en waarmee je dehandtekeningen van jouw favoriete spelerskan scoren maakt de onderlinge betrokken-

  heid alleen maar groter. Vanuit dePupillencommissie bedank ik de selectie voorhun medewerking en enthousiasme.

  Ouder/kindtoernooiVoor vrijdagavond de 23e maart is hetouder/kindtoernooi georganiseerd door dePupillen Activiteiten Groep. Die avond zullende kinderen hun ouders laten zien dat korf-bal echt niet zo gemakkelijk is als dat het eruit ziet, en als het de ouders wel te gemakke-lijk af gaat doen we er gewoon wat aan. Korfbal is zeker niet zo eenvoudig als dat deouders aan de kant van het veld de kinderentoeroepen: Gooi m erin!! Vangen die bal!!.Om leiders, coaches en trainers te leren hoezij moeten coachen en de kinderen moetenaanmoedigen gaat een groep leiders en trai-ners naar De Reehorst om daar een theater-programma georganiseerd door SportserviceEde te bekijken Wel winnen h!. Hier zaleen ieder op een ludieke manier een spiegelworden voorgehouden over hoe een kind hetcoachen ervaart, om er zo allen wat van teleren.

  De warme zaal zit er weer op. Met oefen-wedstrijden bereiden we ons voor op hetveldseizoen. Nu met een F3 erbij. Iedereenalvast veel plezier toegewenst op het veld,met hopelijk mooi weer.

  Hup DVO!!

  Wim

  E3 Zaalkampioen 2011-2012

  Hierbij een stukje van de trainer van DVO E3het team van deze week. Wat stond er op hetspel? Het was voor hen de eerste keer, bijwinst zijn we ook voor de eerste keer kampi-oen. Voor de meeste kinderen was dit eenmooi moment. Vorig seizoen nog als een Fteam met 1-vaks korfbal, en dit seizoen 2-vaks korfbal. Dit was wel even wennen hoorvoor hen op zo'n groot veld. Nu moesten zeper vak zowel aanvallen en verdedigen. Voorhen was dit een grote overgang. Het begonal op de eerste training, werd mij door zo'nklein manneke gevraagd, moeten wij hierook op spelen waar het eerste team opspeelt?Dus mijn antwoord was, jazeker.Gelukkig weten ze nu wel beter.

  Wedstrijd tegen ODIK E3Zaterdag 10 maart 2012, om 9 00 uur spelentegen ODIK E3. Gauw even wat regelen voorhet a.s. kampioenschap. Een beetje sfeerbrengen door een beetje gezellige muziek inde hal te verzorgen, lekkere meezingers zovroeg al in de morgen, maar ik had hetpubliek gelijk op de hand. Ouders, opa's,oma's en andere supporters. Had je moetenzien joh. Gezellig hoor. De verrassing klaargezet. Alle kinderen hadden zich omgekleeden konden aan hun voorbereiding beginnen.Toen was het de beurt aan coach Anita, voor

  Aspiranten Vraagbaak nr. 10Graag willen we de lezers van de Bazuin kennis laten maken met spelers uit verschillendeaspiranten teams. We hebben een vragenlijstje opgesteld en zullen elke editie van de Bazuineen aantal aspiranten deze vragen laten beantwoorden. Deze editie zijn aan de beurt: Ilse van Amerongen, Nienke Ledder, Charlene van der Deijl enChrista Schootstraa

  Mijn mooiste korfbalmoment tot nu toe isIlse Dat ik bij Charlene, Nienke,

  Christa en Esther in het teamkwam

  Nienke Dat ik in de C2 kwamCharlene Het tweede jaar C2 ha ha haChrista Dat we kampioen werden

  Mijn grootste blunder in mijn levenIlse Dat we verloren van AtalantaNienke Toen ik in de Ds zat liep ik te gen

  de paal aan tijdens de trainingCharlene Dat we verloren van AtalantaChrista Dat we verloren van Atalanta

  Wie zal ik wel 1 dag willen zijnIlse Mijn hondNienke Linda de MolCharlene Ilses hondChrista Een vogel

  Ik heb een hekel aanIlse De jongens uit mijn klas :-)Nienke Mensen die ego doen tijdens

  het korfballenCharlene Mensen die ego doenChrista Leren en vies eten

  Welke dag wil ik nooit meer overdoenIlse Dat ik wegging uit groep 8Nienke Alle maandagenCharlene Mijn geboorteChrista Toen we omsloegen met de

  kano in Frankrijk

  Wat was de dag van mijn levenIlse De musical van groep 8Nienke Dat we verloren van AtalantaCharlene Dat ik bij Ilse in het team kwamChrista Kamp Groep 8

  Welk team speel jeIlse C2Nienke C2Charlene C2Christa C2

  Favoriete KorfbalspelerIlse Romy en MirjaNienke Charlene, Mirja, Romy en Kim

  Cocu van KZCharlene Nienke Ledder, Jos Rooseboom,

  Romy en MirjaChrista Romy, Mirja en Senna

  Hobbys naast korfbalIlse Tekenen en met Denzel

  wandelen etcNienke TV KijkenCharlene ShoppenChrista Acteren

  Met wie wil ik wel een avondje stappenIlse Met Eshter en Charlene en de

  KerstmanNienke Met Ilse, Charlene, Christa en

  EstherCharlene Met Sinterklaas en IlseChrista Alle meiden van C2

  Favoriete artiestIlse BirdyNienke BirdyCharlene Nick en SimonChrista Birdy

  Favoriete FilmIlse Zoveel!!Nienke ObsessedCharlene Dream GirlsChrista Mama Mia

  (Op de foto van links naar rechts: Nienke, Charlene, Ilse en Christa)

 • 30

  Stadsbrink 30, Wageningen. Tel. (0317) 414 981

  Tel. 0318 - 54 84 76www.kozijnlunteren.nl

  Wij maken alles op het gebied vankorfbalmaterialen.Ook voor ander klein constructiewerkkunt u bij ons terecht.

  REKOPA BennekomTel: 0318-416816

  Voor al uw gezonde en vooral lekkereboodschappen en een mooiere wereld!

  Dorpstraat 306721 JK BennekomTel: 0318-415876

  www.wijnhuisbennekom.nl

  Juwel i er Anneke MansEdeseweg 28 b6721 JX Bennekomtelefoon: 0318413582ingang aan de strooijweg.

  openingstijden: di t/m do van 09:00 tot 18:00vrijdag van 09:00 tot 21:00zaterdag van 09:00 tot 17:00

  REKOPA

  Dorpsstraat 32, 6721 JK Bennekom

  WelpennieuwsFeest en afscheid bij de welpenHet klinkt tegenstrijdig, maar toch, het beginvan 2012 staat voor de welpen in het tekenvan feest en afscheid.

  Op 28 januari mochten de welpen het eerstebinnenbrengen. De avond begon met smik-kelen en smullen: limonade, een broodje kna-

  kworst en wat patatjes. Daarna hebben werammelkokers geknutseld en versierd, zodatwe tijdens de wedstrijd het eerste met veelherrie konden aanmoedigen. Ook hebben weeen groot opvallend spandoek gemaakt metdaarop: Hup DVO. Toen kon er begonnenworden met de voorbereiding met datgenewaarvoor we allemaal gekomen waren: despelers van het eerste binnenbrengen. Hetwas wel spannend om aan de hand van eenspeler zon volle donkere hal binnen te ren-nen, maar het was vooral erg leuk. De avond

  was echt een feestje voor de welpen.De oudste welpen, de kinderen die in groep 3zitten, zijn zich vanaf januari aan het trainenbij Koos om zich voor te bereiden op het spe-len van wedstrijdjes. Op 3 en 10 maart heb-ben ze familie en trainsters verrast met hetresultaat in hun eerste 2 (oefen)wedstrijdjes.Binnenkort nog een toernooitje en dan zijnze er helemaal klaar voor om op het veldcompetitie te gaan spelen. Daarom gaan we

  met de welpen afscheid van ze nemen. Opzaterdag 17 maart hebben we een uitje naarde Schatkids in Veenendaal, dat zal eenfeestje worden. We sluiten het af met patat-jes in het DVO clubhuis en een officieelafscheid.Britt, Famke, Jetske, Koen en Luuk, we gaanjullie volgen op het veld!

  Bij de welpen blijft er een gezellig enenthousiast clubje kinderen van 4 en 5 jaarover. En daar gaan we vrolijk mee verder.

  Constant goed zichtde teamindeling. Onder enorme toejuichingenvanaf de tribune begonnen we aan de wed-strijd. Jammer dat het weer te lang duurdevoordat we scoorden. Maar ja toch was daarhet moment. Mirjam scoorde het eerstedoelpunt 1-0. De steeds beter spelende Leon,bracht met een prachtig schot de stand op 2-0. Marille maakte er 3-0 en 4-0 van beidedoor een doorloopbal.Toch werd het met een doelpunt van ODIKE3 4-1. Leon had het weer. Hij maakte er 5-1van. Daarna scoorde Richard met een door-loopbal 6-1. Vlak voor het einde brachtopnieuw Leon de stand op 7-1. Vreugde bijiedereen en wat een feest op de tribune.Overal kwamen de felicitaties binnen. Dekinderen gingen gauw even douchen enomkleden, want er wachtte nog een zeerleuke verrassing met lekkere taart met teamfoto. Dat bleek een leuk succes. Zie fotobovenin pag. 29.

  Bij deze wil ik iedereen bedanken voor hunbijdrage aan dit seizoen met dit DVO E3team. Nog een wedstrijd te gaan dan is hetdefinitief feest.

  Groet, .Cees en Anita

 • VAN WONDERENDorpsstraat 1, Bennekom, tel: (0318) 41 61 90

  SPONSORS DVO 1 & 2