De agenda; 4. Jaarverslag 2015 VVV OlmenEs 5. Financieel...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of De agenda; 4. Jaarverslag 2015 VVV OlmenEs 5. Financieel...

Voor de Verwantenavond van 6 maart hebt u al een uitnodiging ontvangen van bestuurder Rob de Breij. De gespreksonderwerpen vanuit OlmenEs zijn: Speerpunten nieuw jaarplan: - Stand van zaken doelmatigheidsonderzoek - Crisisbeleid - Totaalcommunicatie - Verandering kosten Visio en gehooronderzoek en presentatie Visio - Stichting Voorzieningen De Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging begint de avond met de ALV ( algemene leden vergadering ) De agenda; 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Ingekomen stukken 3. Notulen / verslag Algemene Ledenvergadering 1 februari 2014 4. Jaarverslag 2015 VVV OlmenEs 5. Financieel Jaarverslag 2015 VVV OlmenEs 6. Verslag van de Kascommissie, mw. Fokkinga en dhr. Fraterman 7. Benoeming nieuwe Kascommissie 8. Jaarverslag Clintenraad 9. Aftreden VVV bestuurslid Klaasje Herder. 10. Verkiezingen bestuur Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging 11.Voordracht leden Clintenraad Notulen en verslagen vindt u verderop in deze nieuwsbrief Er is koffie om 19.15, aanvang 19.30, geen pauze, afsluiten om 21.00 uur

Misschien is wel de belangrijkste taak van de Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging (VVV): het voordragen van leden voor de clintenraad van OlmenEs. De clintenraad is door de wetgever in het leven geroepen om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners te behartigen. In de wet staat onder meer dat de zorgaanbieder de clintenraad in ieder geval in de gelegenheid moet stellen om advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit inzake: a. een wijziging van de doelstelling of de grondslag; b. het overdragen van de zeggenschap of het aangaan van een concentratie als omschreven in de Mededingingswet of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling; c. de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing; d. een belangrijke wijziging in de organisatie; e. een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden; f. het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling; g. de begroting en de jaarrekening; h. het algemeen beleid inzake de toelating van clinten en de beindiging van deze zorgverlening aan clinten; i. voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de veiligheid, de gezondheid of de hygine en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor clinten; j. de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan clinten te verlenen zorg; k. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van clinten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van clinten; l. wijziging van alle regelingen betreffende de clintenraad, en de vaststelling of wijziging van andere voor clinten geldende regelingen; m. het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan clinten die in de regel langdurig in die instelling verblijven. Samengevat: De clintenraad mag de zorgaanbieder adviseren over alle zaken die zij van belang vindt voor een goede zorg aan de bewoners. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 maart is het weer zover. U mag, nee moet, weer beslissen over het voordragen van nieuwe leden voor de clintenraad en of het opnieuw voordragen van leden voor de clintenraad die aftreden maar zich weer beschikbaar stellen voor een nieuwe termijn.

De Algemene Ledenvergadering van de Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging kiest het bestuur van de VVV en draagt de kandidaten voor de Clintenraad van OlmenEs voor. Dit keer treden de CR leden Joop Visser, Gerben Oswald en Gerrit van Heijkop af, maar zij stellen zich weer verkiesbaar voor de CR. Er is een vacature in het bestuur van de VVV.Klaasje Herder treedt af. U kunt zich aanmelden voor het bestuur van de VVV of voor de CR tot 27 februari 2016. Als u zich kandidaat wilt stellen stuur dan een bericht naar de secretaris van de VVV, Henk van den Berg ; [email protected] of bel; 015-2138663

De afgelopen tijd zijn er een aantal vragen binnen gekomen voor nieuwe vrijwilligers, sommige wat dringender dan andere. Misschien weet je iemand in je omgeving die het leuk vindt om vrijwilliger te worden bij OlmenEs. Er worden vrijwilligers gezocht voor: * Het rolstoeldansen (bewoners van de Prunus halen en terugbrengen en begeleiding tijdens het rolstoeldansen) Dit is een dringende vraag, momenteel ligt het rolstoeldansen helemaal stil omdat er niet voldoende vrijwilligers zijn. (Meer informatie te verkrijgen bij Sacha Swildens, Prunus) * Het internetcaf op maandagavond en woensdagavond (1 keer in de 2 weken). Reserve-vrijwilligers, mensen die af en toe eens kunnen invallen, voor de Thuja en Huiskamer, zijn ook bijzonder welkom! * De pottenbakkerij * De weverij * De winkel/theeschenkerij (woensdag-/donderdagmiddag) Ken je iemand of ben je iemand die het leuk vindt om zich als vrijwilliger in te zetten voor onze bewoners, neem dan contact op met de vrijwilligerscordinator van OlmenEs: Heleen Verdenius

mailto:[email protected]

Foto; Michel de Jonge

Op 21 en 22 januari werd in de IJsselhallen in Zwolle de Bio-beurs georganiseerd, een vakbeurs voor biologische boeren, telers, winkeliers en producenten. Maar liefst 23 bewoners, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van de boerderij, de tuin en de melkverwerking bezochten de Bio-beurs op donderdag 21 januari. Er was veel te ontdekken en te beleven. En natuurlijk had men de gelegenheid om te genieten van lekkere biologische etenswaren. Een leerzame dag, waarbij op biologische wijze voor de inwendige mens werd gezorgd.

Jaarverslag (bewoners)clintenraad OlmenEs 2015 Pagina 1

JAARVERSLAG 2015 BEWONERSCLIENTENRAAD OLMENES

De Bewonersclintenraad (BCR) bestaat uit de volgende bewoners: Huibert Goedhart (voorzitter),

Danil Figaroa, Hilde Hegeman, Suzanne Hoekstra, Josine de Jong, Johan de Vries

Coach: Willem Roem

In deze periode zijn er 6 vergaderingen geweest. Daarin zijn de volgende onderwerpen aan de orde

geweest:

1. Wisseling leden Bewonersclintenraad

In de loop van het jaar is afscheid genomen van Danil Figaroa. In zijn plaats is Cameron

Luhrman (Prunus) lid van de BCR geworden. Aan het einde van het jaar heeft Josine de Jong

de BCR verlaten. Er wordt gezocht naar een opvolger.

2. Overlast

Een specifieke casus, waarbij een bewoner ernstige overlast veroorzaakte voor een andere

bewoner, is uiteindelijk naar tevredenheid opgelost.

3. Voedingsenqute

Over het algemeen zijn de bewoners meer tevreden over het eten. Omdat er geen nulmeting

gedaan is, wordt hiervoor mogelijk in de loop van het jaar nog eens een enqute gehouden.

Om verspilling van eten tegen te gaan blijft het een aandachtspunt dat ouders op tijd aange-

ven wanneer zij hun kind komen ophalen.

4. Thema carnaval

De BCR is zwaar teleurgesteld in de Cultuurcommissie over het bedenken van een thema voor

carnaval. De cultuurcommissie had de BCR hierom gevraagd. De BCR heeft hier veel tijd inge-

stoken om vervolgens te merken dat de Cultuurcommissie in die tussentijd zelf een oud thema

(film) heeft gekozen.

5. Camerabewaking

Er wordt een proef gehouden in 4 woonhuizen voor een nieuwe vorm van nachtzorg op Olmen-

Es. Hierbij wordt overgegaan van slapende wachten en babyfoons naar cameratoezicht en wa-

kende wachten op een centrale plek. Hiervoor worden cameras opgehangen in alle gangen.

Sommige leden van de BCR voelen zich hierdoor aangetast in hun privacy. Vanuit de directie is

aangegeven dat dit een veiliger systeem is,vooral voor de meest kwetsbare bewoners van Ol-

menEs. Wanneer het systeem wordt ingevoerd zal de manager zorg op de locaties uitleg ge-

ven.

6. Crisisopvang

De BCR vindt het een goede zaak als er een of twee ruimtes komen voor crisisopvang, die

eventueel ook als flexplek kunnen worden gebruikt. Dit wordt onderzocht.

7. Terugblik zomerperiode

De BCR is over het algemeen heel tevreden over de invulling van de zomervakantie op Olmen-

Es. Er waren leuke activiteiten en uitjes, de personele bezetting was goed en sommige woon-

huizen trokken met elkaar op. Als aandachtspunten werden genoemd: teveel boodschappen in

huis voor deze periode en het sluiten van de werkplaatsen voor een periode van 2 weken werd

door n lid van de BCR als tekort ervaren.

8. Dagsluiting

De dagsluiting wordt door de BCR als waardevol ervaren, maar de BCR vindt het belangrijk dat

er flexibel met het tijdstip wordt omgegaan. Dit gebeurt in de praktijk soms al.

9. Schenking speeltoestellen

De BCR vindt dat dit het beste in overleg met de woonhuizen kan worden geregeld. Afstem-

ming op de behoeftes van de woonhuizen is daarvoor nodig. De te schenken toestellen moeten

voldoen aan bepaalde veiligheidseisen. Er is een sport en spelcommissie, die hierin een advi-

serende rol zou kunnen hebben.

10. Boodschappen doen in de eigen winkel

De BCR vindt het belangrijk dat de bewoners leren boodschappen doen in de eigen winkel om

op die manier keuzes te leren maken wat lekker en verantwoord is. Ook voor de omzet van de

winkel is dit gunstig. Het magazijn zou dan bij de winkel moeten worden getrokken om op die

Jaarverslag (bewoners)clintenraad OlmenEs 2015 Pagina 2

manier voor food een eigen supermarktje te krijgen. Een werkgroep onderzoekt de mogelijk-

heden.

11. Koken in het weekend

De bewoners zijn blij met het zelfstandig koken op zondag, omdat zij zelf dan het menu kun-

nen samenstellen en de boodschappen daarvoor doen. Het budget wordt als te krap ervaren

om een gezonde maaltijd op tafel te kunnen zetten.

12. Diversen

Het idee is geopperd om per woonhuis een eigen nieuwsbrief te maken met daarin de bele-

venissen van de groep, zodat ouders hierop kunnen inspelen. Dit is bij de teamleiders

neergelegd.

Als tip voor het woonoverleg wordt geadviseerd om na de groepsvakantie een fotoboekje te

maken, dat ouders dan kunnen inzien.

Er is door bewoners van de Zeuvenakkers een tegenbezoek aan OlmenEs gebracht. Het

was goed om elkaars verhalen te horen en de cultuurverschillen tussen de beide instellin-

gen op te merken, zoals het rookbeleid en het TV kijken op de eigen kamer.

JAARVERSLAG 2015 CLIENTENRAAD OLMENES

De clintenraad (CR) bestaat uit Gerben Oswald (voorzitter), Tjibbe-Jan Borger, Wiebe Cool (tot

01-03-2015), Ans Engwerda, Gerrit van Heijkop, Kyra Reijngoud (vanaf 01-03-2015), Lenie

Rumpff, Joop Visser

In deze periode zijn er 6 vergaderingen geweest. Daarin zijn de volgende onderwerpen aan de orde

geweest:

1. Mantelzorgbeleid

Naar aanleiding van het vastgestelde beleidsstuk heeft de directie de mening van de CR ge-

vraagd. De CR vindt het belangrijk dat er niet alleen gedacht wordt aan de directe familie van

bewoners, maar ook aan vrijwilligers, die hierin een rol zouden kunnen spelen. OlmenEs zou

hier actiever vrijwilligers voor kunnen werven. Deze wensen worden meegenomen naar de

werkgroep Mantelzorg.

2. Ziekteverzuimbeleid

Er wordt pro-actief ingezet op het terugdringen van het ziekteverzuim door leidinggevenden

meer handvatten aan te reiken, o.a. door middel van een training. Het ziekteverzuimpercenta-

ge bij OlmenEs is inmiddels gedaald tot onder het gemiddelde in de branche. De CR wordt re-

gelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op dit gebied.

3. 100 dagen rapportage bestuurder

De CR herkent zich in de bevindingen van R. de Breij in de overlap van functies en onduidelij-

ke structuren. Dit heeft geresulteerd in het plan van aanpak met als titel Doelmatigheidson-

derzoek. De volgorde van de geplande acties is: eerst de visie op zorg en die op de organisa-

tie bepalen. Daarna de visie op functies verduidelijken. De functies op OlmenEs zijn nog nooit

herijkt. Als laatste moet de procesinhoud duidelijk beschreven worden.

De CR kiest ervoor om geen zitting te nemen in een werkgroep, maar wil graag via de regulie-

re vergaderingen met de bestuurder op de hoogte blijven.

4. Bestuursstructuur Stichtingen Voorzieningen OlmenEs

De bestuurder deelt de mening van de CR om het bestuur uit te breiden om daarmee het

draagvlak en de fondsenwerving voor de stichting te verbeteren. Naast de bestuurder en een

lid van de CR zal ook een afgevaardigde uit het primaire proces en uit de facilitaire diensten

toe treden tot dit bestuur. De stichting vergadert twee keer per jaar.

5. Vrije toegang WIFI voor bewoners/TV-gebruik op de eigen kamer

Bewoners kunnen op WIFI; afspraken hierover met individuele bewoners moeten in zijn/haar

zorgplan opgenomen zijn. Ditzelfde geldt voor TV-gebruik op de eigen kamer. OlmenEs staat

een terughoudend beleid voor in het belang van de sociaal culturele samenhang.

Jaarverslag (bewoners)clintenraad OlmenEs 2015 Pagina 3

6. Voorschrijven medicatie

De CR wil graag dat als medicijnen voorgeschreven worden door de medisch therapeutische

dienst (MTD) dat hierover door de MTD wordt gecommuniceerd naar de ouders in plaats van

door de PB-er, omdat dit regelmatig niet goed gaat. Dit geldt ook voor het al dan niet vergoe-

den van die medicijnen en het doorgeven van de uitslagen van onderzoeken.

7. Doelmatigheidsonderzoek

De projectgroep bestaat uit leden van het MT en van de OR. Er is ook een werkgroep samen-

gesteld bestaande uit tien medewerkers. De werkgroep verzamelt informatie, stelt een enqu-

te op en informeert medewerkers. De onderwerpen zijn identiteit, de cultuur en de efficiency

van de werkprocessen. Dit onderzoek moet afgerond en gemplementeerd zijn voordat de be-

groting wordt opgesteld. Een CR-lid is bij medewerkersbijeenkomsten aanwezig geweest. De

bevindingen van de project- en werkgroep zijn dat de organisatiecultuur zodanig is dat mede-

werkers elkaar onvoldoende aanspreken op gedrag. Er is eveneens een kloof geconstateerd

tussen het MT en de medewerkers. Bij bepaalde functies ontbreekt een goede afbakening; en-

kele functies kunnen mogelijk vervallen.

Uit de enqute onder medewerkers bleek dat de meeste medewerkers dezelfde leiderschapstijl

wensen: leidinggevenden zetten de kaders uit en medewerkers geven hier invulling aan. Er is

kritiek op de top-down cultuur. Het eigen initiatief moet terugkomen.

8. Domotica/nachtzorg

De conceptvisie voor nachtzorg is opgesteld. OlmenEs wil af van het systeem van babyfoons

en slapende wachten hoewel dit voldoet aan de normen van de Inspectie. Dit systeem wordt

vervangen door domotica waarbij gebruik gemaakt wordt van camerabewaking op de gangen

met wakende wachten op afstand. Er wordt eerst een proef gedaan op 4 woonhuizen, alvast

bekabeling aangebracht in alle huizen en offertes aangevraagd.

9. Aangepaste nota vrijheidsbeperking

De belangrijkste verandering is dat dr. J. Veenhuizen als BOPZ-arts aan OlmenEs is verbon-

den. Op advies van een CR-lid zal de directie, naast het protocol, een stroomschema laten op-

stellen ten behoeve van de PB-ers die de incidentmeldingen doen.

De CR gaat akkoord met deze aangepaste nota.

10. Rapportage externe audit

De auditoren hebben enkele tekortkomingen gesignaleerd. In een woonhuis waren de antropo-

sofische medicijnen niet op de juiste wijze opgeborgen. Vanuit het doelmatigheidsonderzoek

en door de auditoren is naar voren gekomen dat de communicatie tussen woonhuizen en de

MTD niet optimaal is. Hiervoor wordt een verbeterplan gemaakt. Verder waren er nog een

paar kleine opmerkingen.

11. Zorgkantoor

Om in aanmerking te komen voor het volledige budget van het Zorgkantoor moet OlmenEs

aan het einde van het jaar 2015 4 nieuwe projecten kunnen aantonen. Dat zijn: mantelzorg-

beleid, BIC-methode (eigen regie bewoners), een wetenschappelijk onderzoek en samenwer-

king met ZuidOostZorg (antroposofische verpleeghuiszorg met minimaal 30 bedden).

Voor 2016 heeft OlmenEs 3 projectplannen ingediend, namelijk het doelmatigheidsonderzoek,

totale communicatie OlmenEs-breed en crisisbeleid. Deze zijn door het Zorgkantoor toege-

kend.

12. Jaarrekening/directieverslag 2014

De CR heeft een positief advies uitgebracht over de jaarrekening/jaarverslag 2014.

13. Kaderbrief en begroting 2016

De CR heeft ingestemd met de kaderbrief en de begroting 2016.

14. Rapportage commissie doorbelasting

De doorbelasting van niet WLZ-gebonden kosten (o.a. zelfzorgproducten, waskosten, recrea-

tieve ritten)voor bewoners verloopt volgens plan in 3 jaar. In 2015 heeft de inventarisatie

plaats gevonden, in 2016 vindt de invoering van zelfzorgproducten plaats en in 2017 de ande-

re zaken.

15. De Zandroos

Dit onderwerp is in diverse vergaderingen aan de orde geweest met als conclusie dat het plan

Jaarverslag (bewoners)clintenraad OlmenEs 2015 Pagina 4

van de Zandroos voor de lange termijn te risicovol wordt geacht. Eind 2015 is het project defi-

nitief beindigd.

16. Diversen

Eelco Galama, penningmeester van de VVV van OlmenEs en vader van bewoner Bas, heeft

op 13 oktober een prijs in ontvangst genomen, die De Friesland Zorgverzekeraar in het ka-

der van zijn 200 jarig bestaan had uitgeloofd voor vernieuwingen in de zorg. Menno, de

broer van Bas, heeft in samenspraak met een aantal medewerkers van OlmenEs een speci-

ale app met pictogrammen op de Ipad ontwikkeld. Door dit programma kan er steeds beter

met Bas worden gecommuniceerd. Met de aanmoedigingspremie van 5.000,-- wordt de

app verbeterd en uitgebreid en toegepast bij anderen.

OlmenEs is de tweede beste werkgever van Friesland geworden.

Het aantal ouderochtenden verschilt per woonhuis. De CR wil graag twee ouderochtenden

per jaar gerealiseerd zien en minimaal n. Dit laatste wordt door de directie onderschre-

ven.

De CR opteert voor een jaarplanning van te bespreken onderwerpen met de directie.

Gerrit van Heijkop

Secretaris Clintenraad

Januari 2016

Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging op zondag 1 febr.2015 Nadat Joop Visser als voorzitter van de Oudervereniging iedereen welkom heeft geheten, beginnen we om half acht met het ontspannende deel, twee dansen door acht OlmenEs bewoners en wel: Christina, Hiske, Ytje, Roy, Susanne, Enisa, Malu en Jantien

Edith Alderliesten begeleidt de dansers en Marijke Vroom danst mee als ondersteuning op muziek van onder andere Pharrell Williams (Happy). Als toegift worden de dansen met veel inzet nog een keer uitgevoerd. Het zag er prachtig uit.

Het volgende programmapunt is een presentatie van werkplaatsbegeleiders Marijke Vroom en Thijs Gerritsen

Jessica van Dijk introduceert beiden. Marijke en Thijs vertellen beurtelings over hun groep waarbij ze elkaar af en toe aanvullen.

Marijke Vroom werkt sinds 7 jaar op OlmenEs, eerst als invaller bij de transportgroep in welke positie ze zich zorgen maakt over kwetsbare bewoners. Later krijgt ze de kans om iets met die zorgen te doen doordat ze de mogelijkheid krijgt om de opzet van n van de transportgroepen langzaam maar zeker te veranderen. De opzet is nu : s morgens aarden, wakker worden door buiten te werken in de natuur en 's middags in de werkplaats de fijne motoriek oefenen en echte produkten te maken. Er zijn in feite 2 transportgroepen die ieder een eigen functie hebben. Het zijn kwetsbare bewoners, waar meerdere begeleiders voor nodig zijn. Naast Marijke werken er nog twee begeleiders op de groep. Marijke heeft producten meegebracht maar vertelt dat de mooiste dingen weg zijn omdat ze zeer gewild zijn in de OlmenEs winkel. Het is telkens een zoektocht naar het vinden van

producten die door de groep vervaardigd kunnen worden. De bewoners zijn niet in staat om te vertellen wat ze willen doen. Het contact, dat verder gaat dan de dagelijkse verzorging, loopt vaak via de nacht. D.w.z. dat door met een vraag voor de werkplaats, of een bewoner, te gaan slapen, vaak een antwoord gevonden wordt op momenten buiten het werk om. Op OlmenEs noemen ze deze wijze van contact: het spreken van je eigen engel met de engelen van je bewoners. Ze vertelt ook over hun nieuwste product. Vr de kerstvakantie waren de bewoners bezig met pindasnoeren maken en de werkplaatsbegeleiders wilden graag iets anders maar wisten niet wat. Na de kerstvakantie bleek de klus snel gevonden. Nu zijn ze met man en macht aan een groot bamboegordijn bezig. Thijs Gerritsen werkt hier sinds 9 jaar. Hij heeft een prikkelarme werkplaats opgezet waar nu 6 bewoners werken. Er zijn 3 werkleiders op 5 mensen in de bosgroep. De groep onderhoudt het bos, verzamelt het hout, maakt dat klein en anderen laten het hout uiteindelijk in de kachel verdwijnen. Ze maken bospaden schoon en zijn eigenlijk altijd buiten, ook in de winter en bij regen dankzij de warme regenpakken. Bij extreem slecht weer zitten ze in de Olm en maken vogelhuisjes. Thijs heeft fotos (en korte videos) gemaakt voor deze presentatie. Bij de fotos vertelt hij dat bij alles veiligheid voorop staat en dat iedereen die wil en ertoe in staat is, kan leren op de trekker te rijden. De trekker heeft een noodrem aan de zijkant zodat de begeleider op ieder moment het voertuig tot stilstand kan brengen. De vuistregel voor de andere werkers is: achter de trekker lopen, dat is de minst gevaarlijke plaats. Op de trekker wordt het hout vervoerd. Als er bij de bomen met kettingzagen wordt gewerkt, dan zijn de bewoners daar niet bij. Bladeren vegen gaat volgens een systeem: eerst de bladeren van de ene kant van het pad naar het midden vegen dan de bladeren aan andere kant naar het midden zodat je een hoopje bladeren in het midden overhoudt. Met dit systeem is duidelijk wat de bedoeling is en weten de bewoners wat ze moeten doen.

Ook leggen de werkers van de bosgroep takken tegen het prikkeldraad dat de grens van OlmenEs aangeeft zodat de grens iets zachter oogt. Na deze plezierige presentaties nemen Jessica, Marijke en Thijs afscheid en is er voor iedereen een kopje thee of koffie ( met een heerlijk OlmenEs koekje). Na de pauze volgt de ALV.( algemene leden vergadering) A.h.v. de agenda die verspreid was via de nieuwsbrief werden alle punten vlot afgehandeld 1 opening door voorzitter Joop Visser 2 Ingekomen stukken; geen 3 Notulen ALV van 9 febr. 2014 worden goedgekeurd 4 Jaarverslag 2014 Oudervereniging; geen vragen en opmerkingen. 5 Financieel jaarverslag 2014 Oudervereniging; Eelco Galama geeft kort uitleg. 6 Verslag kascommissie. Na controle is alles goed bevonden. Mw. Harkema en Mw. Fokkinga worden bedankt. 7 Benoemen nieuwe kascommissie; Mw. Fokkinga en Dhr. Fraterman. 8 Voorstel naamswijziging Oudervereniging in Verwanten,- en Vertegenwoordigers Vereniging OlmenEs ( VVV OlmenEs). Niemand heeft bezwaar; Omdat minder dan de helft van de leden aanwezig is moet hierover nogmaals worden gestemd op de volgende avond in september. 9 Aftredende OV leden zijn herkozen voor nog n periode van drie jaar; Dit zijn; Joop Visser, Eelco Galama en Henk van den Berg. 10 Jaarverslag BCR en CR; geen vragen en opmerkingen. 11 Aftreden CR lid; Wiebe Cool. Wiebe is niet aanwezig, maar wordt bedankt. Hij is de man die met het boek van Chiel Egberts aankwam; Ouders op hun plek over de driehoek; bewoner, ouders, begeleiders. Wiebe ontvangt nog een attentie. 12 Voordracht kandidaat CR bij de directie; Kyra Reijngoud. 13 sluiting 20.45 door Joop Visser

Naamswijziging; onze vereniging heeft de oude naam van Oudervereniging verruild voor Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging ( VVV). De jongere generatie, broers en zussen van bewoners, voelt zich, naar wij hopen, meer aangesproken met de nieuwe naam. Er is voor brussen een facebook account aangemaakt waarin zij op moderne wijze onderling kunnen communiceren en info uitwisselen. De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd. Voorzitter Joop Visser (vader Jantien), Djoekie de Vries (moeder Guus), Constance Rmgens webmaster (moeder Floor), Klaasje Herder Facebook voor brussen (moeder Emiel), Eelco Galama penningmeester (vader Bas), Gea Figaroa ( moeder Daniel), Henk van den Berg secretaris ( vader Alex). Voor de CR ( Clintenraad) is Kyra Reijngoud (moeder Bastiaan en Rene) voorgedragen. Wiebe Cool (vader Koen) heeft zijn werkzaamheden voor de CR beindigd. Joop Visser is ons lijntje met de CR. Een aantal CR leden hebben een vergadering van het bestuur van de VVV bijgewoond. De VVV bespreekt ook onderwerpen die in de CR ter sprake komen. De belangstelling voor verwantenavonden en middagen valt het bestuur van de VVV vaak tegen. Onze nieuwe bestuurder van OlmenEs, Rob de Breij, komt al snel na zijn aantreden met het voorstel om avonden en middagen samen met OlmenEs te gaan organiseren en het bij twee gezamenlijke ontmoetingen per jaar te houden. Wij kunnen ons daarin vinden. Op 20 september hebben we samen de eerste bijeenkomst nieuwe stijl georganiseerd. In 2015 vergaderen we 5 maal. De voorbereiding van een verwantenmiddag en avond, die beiden in het teken staan van het werken op OlmenEs, vragen de meeste tijd. Verder bespreken we onderwerpen die soms ook in de CR aan bod komen zoals de Zandroos, het doelmatigheidsonderzoek van OlmenEs, mantelzorg en mantelscan en het anders organiseren van jaarfeesten en culturele activiteiten op de zondagen voor kwetsbare bewoners. De afgelopen jaren heeft de VVV zich ingezet voor georganiseerde vrijetijd activiteiten voor kwetsbare bewoners. Wij zijn blij met de activiteiten die nu lopen voor deze bewoners. Bestuursleden van de VVV hebben contact en/of overleg met professionals en verwanten en hebben zich onder andere ingezet voor de werkgroep Samenwerking in de Driehoek In 2015 is het opnieuw gelukt om een financile bijdrage te verwerven van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten en van het Shell Vrijwilligersfonds ten behoeve van de groepsvakantie van OlmenEs. De VVV heeft zich het afgelopen jaar ingezet om de bestaande tegemoetkoming in de reiskosten die veel bewoners van de gemeente Ooststellingwerf ontvangen, te behouden. Voor wie bijeenkomsten mist maakt de VVV verslagen die terug te vinden zijn in de nieuwsbrief. De Nieuwsbrief van de VVV verscheen het afgelopen jaar twee keer. Alle nieuwsbrieven kunt u nalezen op http://www.vvvolmenes.nl/nieuwsbrieven Eelco Galama wint een prijs voor de aanschaf van communicatiemiddelen voor niet sprekende bewoners. Henk van den Berg, secretaris VVV OE

http://www.vvvolmenes.nl/nieuwsbrieven

Financieel verslag 2015

Hier onder staat het overzicht van de ontvangsten en uitgaven.

Financieel overzicht 2015

Ontvangsten 2015 2014 2013 Uitgaven 2015 2014 2013

Saldo lopende en spaarrek. 1/1 2.963,47 2.658,50 2.839,50 Nieuwsbrief 102,95 102,95 122,95

Contributies 1.230,10 885,00 1.525,01 Admin/Bestuur 59,20 97,91 275,04

rente spaarrekening 15,07 23,24 30,97 Bankkosten 99,78 101,81 99,65 Fonds Verstandelijk gehandicapten 1.500,00 Vrijwilligers avond 0,00 1.019,34

Afscheid Merlijn Trouw - 50,60 0,00

gastspreker ouderavond febr/sept 2015 129,80 250,00 0,00

Subsidie bewonersvakantie 2015 1.800,00

Land.Ouderbond Heil Pedag. Inst NL 180,00 0,00 220,00

subtotaal uitgaven lopende jaar 2.371,73 603,27 1.736,98

eindsaldo 31 dec. 3.336,91 2.963,47 2.658,50

totaal 5.708,64 3.566,74 4.395,48 5.708,64 3.566,74 4.395,48

Toelichting posten 2015: Contributies: In 2015 zijn er 1.230,10 aan contributies gend, deels betalingen nog voor 2014 en grotendeels betalingen voor 2015 en een flink deel al voor 2016. Ook zijn er een aantal nevenleden, zoals broers en zusters van bewoners. Voor 2015 zijn er nog 36 verzorgers/ouders die (nog) geen contributie over 2015 betaald hebben. Fonds Verstandelijk gehandicapten (FVG) , heeft ons (of VVV OE) in 2015 een subsidie verleent van 1.500 ten behoeve van de groepsvakantie van de bewoners. Deze subsidie is daarna direct doorgestuurd (overgeboekt) naar een speciale rekening waarmee de kosten van de zomervakanties van alle bewoners worden betaald.. Nieuwsbrief Deze wordt per e-mail verstuurd en deels in hardcopy, voor die ouders/verzorgers die daar om gevraagd hebben. De kosten zijn drukkosten, cartridges, en portokosten. Administratiekosten/bestuur Dit zijn kosten gemaakt tijdens ouderavonden en representatiekosten van het bestuur en de website service kosten 2015; Bankkosten zijn de kosten voor het hebben van een bankrekening bij de ING. Deze zijn tamelijk fors voor zon klein aantal betalingen.

Subsidies: hieronder vallen de subsidie van het FVG ad 1.500 en 300 van de VVV OE die aan de vakantiekampen zijn besteed. Diversen

De oudervereniging is ook lid van de Landelijke Ouderbond Heil Pedagogisch Instituut Nederland, waarvoor 1 per betalend lid wordt betaald. In 2015 is voor 2014 en 2015 samen 180 betaald.

Op 1 jan 2016 is 9,01 aan rente ontvangen op de spaarrekening; deze wordt komend boekjaar 2016 bij de ontvangsten geboekt. De banksaldos:

2012 2013 2014 2015

Banksaldo lopende rekening 1 jan. 1.578,29 839,25 877,28 1.159.01

ontvangsten 1.193,00 1.775,01 885,00 2.730.10

Uitgaven (met storting op spaarrek.2012) 1.932,04 1.736,98 603,27 2.371,73

Eindsaldo lop. Rek. 31 dec 839,25 877,28 1.159,01 1.517,38

Eindsaldo Spaarrekening 31 dec 2.000,25 1.781,22 1.804,46 1.819,53

Eindsaldo lop.rek. + spaarrek . 31 dec. 2.839,50 2.658,50 2.963,47 3.336,91

Beginsaldo lop.rek. + spaarrek. 1 jan. 2.578,29 2.839,50 2.658,50 2.963,47

Vermogensmutatie 261,21 -181,00 304,97 373.44

Uit bovenstaande blijkt dat het vermogen in totaal 373,44 is toegenomen in 2015. Dit vermogen is per eind december 2015 3.336,91, waarvan

1.819,53 op de spaarrekening staat en 1.517,38 op de lopende rekening. De spaarrekening is ieder moment opvraagbaar en geeft momenteel 0,45%

rente.

Tot slot kan nog opgemerkt worden dat wij in september 2015 een prijs gewonnen hebben van 5.000 voor Olmenes

voor het project Laat hen spreken. Dit is een project bedoeld om communicatie voor niet sprekende bewoners van

Olmenes mogelijkheden te bieden om hun communicatie beter te doen verlopen middels (elektronische) hulpmiddelen.

Dit project is een voortzetting van het picto-project dat enkele jaren geleden was gestart. De logopediste Helen Nel is de

uitvoerder van dit nieuwe project en ondergetekende projectschrijver en contactpersoon naar de De Friesland

Zorgverzekeraar die de prijsvraag uitschreef. De financile verantwoording verloopt via Olmenes en niet via de VVV.

Leeuwarden, 5 januari 2016, Eelco Galama, Penningmeester

De reiskostenvergoeding die de gemeente Ooststellingwerf geeft aan bewoners die meer dan 10 km van ouders/ verwanten / vertegenwoordigers wonen blijft gehandhaafd in 2016 Via het WMO loket van de gemeente Ooststellingwerf kunt u namens uw kind / bewoner reiskosten vergoeding aanvragen wanneer u 10 km of meer van OlmenEs woont. De vergoeding is voor het reizen in de vrije weekenden, als de u de bewoner ophaalt en terugbrengt, nmaal in de drie weken.

Colofon In deze nieuwsbrief bijdragen van; Constance Rmgens ( verslag ouderavond), Joop Visser (van de voorzitter), Gerrit van Heijkop ( CR jaarverslag), Henk van den Berg. (VVV jaarverslag), Eelco Galama ( financieel jaarverslag VVV ) Redactie; Henk van den Berg [email protected] 015-2138663 Contributie van 10 (nevenleden 5) per jaar graag overmaken op; Rekening; NL94 INGB 0007531542 ten name van: VVV OlmenEs Nieuw Rapenburg 39 8935 BG Leeuwarden. Vermeldt u daarbij de naam van uw kind / bewoner / contributie jaar.

Meer info op; www.vvvolmenes.nl

mailto:[email protected]://www.vvvolmenes.nl/