De accountant en het sociaal domein

of 23 /23
Hoe eet je een olifant? Controle in het sociaal domein www.pwc.nl

Embed Size (px)

Transcript of De accountant en het sociaal domein

 • Hoe eet je een olifant?Controle in het sociaal domein

  www.pwc.nl

 • PwC

  Controle in het sociaal domein

  Wat is er gewijzigd in het sociaaldomein?

  WMO

  Jeugdzorg

  Hoe krijgt u zekerheid?

  Wat is de rol van de accountant?

  Vragen van u

  Inhoud

  2november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  Zorg - WMO 2015

  Algemene wet bijzondereziektekosten (Awbz)

  Wet maatschappelijkeondersteuning 2015

  (Wmo2015)

  Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo)

  Vr 1 januari 2015 Na 1 januari 2015

  Persoonlijke verzorging

  Verpleging

  Begeleiding

  Behandeling

  Verblijf

  Thuishulp en -zorg

  Woningaanpassingen

  Hulpmiddelen

  Maatschappelijke opvang

  Ondersteuning zelfredzaamheid

  Ondersteuning participatie

  Beschermd wonen en opvang

  Ondersteuning mantelzorg

  Clintondersteuning

  Zorgverzekeringswet(Zvw)

  Persoonlijke verzorging

  Wet langdurige zorg (Wlz)

  Verpleging

  Behandeling

  Verblijf

  Th

  uis

  Th

  uis

  Instellin

  g

  Gemeente

  Zorg-verzekeraar

  Zorg-kantoor

  3november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  WMO

  Clint Wijkteam

  Gemeente

  hulpvraag

  beschikking

  Zorgaan-bieder

  maandfactuurjaarverant-woording

  beslissing

  overeenkomstmet budget/tarief

  zorg

  4november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  WMOPGB

  Clint Wijkteam

  Gemeente

  hulpvraag

  beschikking

  Zorgaan-bieder

  maandfactuurjaarverant-woording

  beslissing

  SVBtoekenningsberichtPGB

  zorgovereenkomst+ declaratie

  zorg

  ove

  reen

  ko

  mst

  betaling

  5november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  Jeugdwet

  Jeugdwet

  Gezondheidszorg jeugdigen(Wpg)

  Opgroei- en opvoedondersteuning(Wmo)

  Jeugdzorg(Wet op de jeugdzorg)

  Jeugdbescherming(Wet op de jeugdzorg)

  Jeugdreclassering(Wet op de jeugdzorg)

  Geestelijke gezondheidszorgjeugdigen

  (Awbz en Zvw))

  Zorg voor jeugdigenmet verstandelijke beperking

  (Awbz)

  Begeleiding en persoonlijkeverzorging van jeugdigen

  (Awbz)

  Gesloten jeugdzorg(JeugdzorgPlus)

  Specialistische zorg,jeugdbescherming enjeugdreclassering

  JeugdhulpOndersteuning,zorg en hulp

  PreventieEigen kracht, participatie,sociale omgeving

  Vr 1 januari 2015 Na 1 januari 2015

  Gemeente

  Gemeente

  Provincie

  Rijk

  Provincie

  Provincie

  Provincie

  Provincie

  Provincie

  6november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  JeugdwetPGB

  ClintIndicatie-

  steller

  Gemeente

  hulpvraag

  beschikking

  Zorgaan-bieder

  maandfactuurjaarverant-woording

  beslissing

  SVBtoekenningsberichtPGB

  zorgovereenkomst+ declaratie

  zorg

  ove

  reen

  ko

  mst

  betaling

  7november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  Jeugdwet

  Clint

  Gemeente

  hulpvraag

  beschikking

  Zorgaan-bieder

  maandfactuurjaarverant-woording

  beslissing

  overeenkomstmet budget/tarief

  zorg

  Indicatie-steller

  melding

  verwijsbrief

  8november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  Controle in het sociaal domein

  Wat is er gewijzigd in het sociaaldomein?

  WMO

  Jeugdzorg

  Hoe krijgt u zekerheid?

  Wat is de rol van de accountant?

  Vragen van u

  En nu de praktijk ...

  9november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  Wmo

  10november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  PGB bestaande clinten

  Wmo verstrekking vanuit ABWZoude clinten

  Wmo verstrekkingen reeds bij gemeenten (huishoudelijke hulp)

  PGB nieuwe clinten

  Wmo verstrekkingenvanuit ABWZ nieuwe

  clinten

  Beleid en algemene voorziengen (zoals kosten wijkteams)

  Beschermd wonen voor aangewezen gemeenten

  WMO, een totaalplaat in beeld krijgen

  SV

  BZ

  org

  inn

  atu

  ra

  11november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  WMO - SVB

  Van de SVB komt verantwoording per wet over de uitgaven pgbsperiode januari t/m oktober 2015 en informatie over periodenovember en december.

  - U moet vertaalslag maken naar eigen jaarrekening.

  - Waarschijnlijk geen goedkeurende verklaring van de auditdienstSVB.

  Wat doet u om voldoende zekerheid te krijgen bij de opgenomen lastin uw jaarrekening vanuit eigen gegevens?

  De gemeente mag zelf de hoogte van de eigen bijdrage bepalen. Hoezijn de afspraken met het CAK?

  12november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  WMO Zorg in natura

  Waar lopen we tegenaan, belangrijke vragen zijn?

  Heeft u de clinten voldoende in beeld?

  Hoe verloopt de herindicatie? Loopt dit op schema of kan dit nietvoor 31 december 2015 plaatsvinden? En dan? Wat zijn financileeffecten/risicos?

  Is voor alle clinten een indicatie aanwezig? En hoe past deze in deovereengekomen producten?

  Zijn met de zorginstellingen prijsafspraken gemaakt?

  Facturen worden nu nog vaak per zorginstelling op voorschotbasisuitbetaald. Hoe vindt de jaarafrekening plaats, wordt factuurcontroleop clintniveau uitgevoerd? Is tijdpad realistisch?

  Hoe stelt u vast dat de prestatie is geleverd?

  13november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  Jeugd

  14november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

  Regionaal bestaande clinten

  Bovenregionaal

  Regionaal nieuweclinten

  PGB Jeugd

  Beleid en algemene voorzieningen

  Jeugd, een voorbeeld

  Zorg in natura

  SVB

  15november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  Jeugd Zorg in natura

  Verschillende opties in regionaal verband

  Basis is afgesproken garantiebedrag per instelling

  - Indien > garantiebedrag: betaling = werkelijke kosten

  - Indien < garantiebedrag: garantiebedrag

  Vast bedrag per deelnemer

  Verrekensystematiek -> mogelijk financieel risico

  Contracten zijn vaak voor 1 jaar (voor 2016 moeten nieuwecontracten worden gesloten of worden verlengd?)

  Geen inzicht op clintniveau

  Toepassing woonplaatsbeginsel is nog belangrijk aandachtspunt

  16november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  Jeugd - Uitvoeringsorganisatie

  Bij GR: welke voorwaarden zijn gesteld aan de bijdrage?

  Bij uitvoeringsorganisatie:

  - Hoe zijn de bevoegdheden geregeld? Mandaat om afspraken temaken namens deelnemende gemeenten?

  - Hoe zijn de risicos verdeeld over de deelnemers?

  - Welke afspraken zijn gemaakt over verantwoording dooruitvoeringsorganisatie?

  17november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  Controle in het sociaal domein

  Wat is er gewijzigd in het sociaaldomein?

  WMO

  Jeugdzorg

  Hoe krijgt u zekerheid?

  Wat is de rol van de accountant?

  Vragen van u

  En nu de praktijk ...

  18november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  Een oordeel over de getrouwheid enrechtmatigheid van de uitgaven vellen

  Hoe krijgt de accountant zekerheid?

  Welke informatie is bij de gemeente beschikbaar?

  - Rapportages van eigen IC?

  - Gegevensuitwisseling met zorgleverancier?

  Welke afspraken hebt u gemaakt over verantwoording met dezorgleveranciers?

  Is er zekerheid van de huisaccountant van de zorgleverancier?

  - Conform het landelijke protocol?

  Met welke materialiteit?

  Wat is de timing van de verklaring? Is dit tijdig voor het jaarrekeningtraject?

  19november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  Een oordeel over de getrouwheid enrechtmatigheid van de uitgaven vellen

  Discussiepunt zal zijn: is de zorg daadwerkelijk geleverd (prestatie)?

  Doet de gemeente zelf onderzoeken?

  Is de vraag geadresseerd in een controleprotocol en dus onderdeelvan de reikwijdte van de verklaring bij een jaarverantwoording?

  Zijn de gestelde uitgangspunten in het controleprotocol toetsbaar?

  Voor 2015: conform nieuwe afspraken met de zorgaanbiederafrekenen?

  Voor 2016: zorg dat u afspraken maakt over gegevensuitwisselingzodat controle door huisaccountant zorgaanbieder niet nodig is.

  Indien er sprake is van gemeenschappelijke inkoop of samenwerking:

  Hoe is de risicoverrekening geregeld? Overeengekomen?

  Wat bekent dit voor de jaarstukken van de gemeente?

  20november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  Effecten van afwijkingen in de controle

  Fouten Onzekerheden

  Verklaring met beperking > 1% > 3%

  Afkeurende verklaring > 3%

  Oordeelonthouding >10%

  De afwijkingen worden beoordeeld ten opzichte van het totaal van delasten en toevoegingen aan reserves

  Voorbeeld:

  PGB WMO is 2,3% van de lasten van de gemeente en de SVBrapporteert 10% onzekerheid: dan is 0,23% onzeker

  21november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • PwC

  Controle in het sociaal domein

  Wat is er gewijzigd in het sociaaldomein?

  WMO

  Jeugdzorg

  Hoe krijgt u zekerheid?

  Wat is de rol van de accountant?

  Vragen van u

  En nu de praktijk ...

  22november 2015VNG Congres - Controle in het sociaal domein

 • In kleine stukjes ...

  2015 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC."PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited(PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network.

  Please see www.pwc.com/structure for further details.

  http://www.pwc.com/structure

  Slide Number 1Controle in het sociaal domeinZorg - WMO 2015WMOWMOPGBJeugdwetJeugdwetPGBJeugdwetControle in het sociaal domeinWmoWMO, een totaalplaat in beeld krijgenWMO - SVBWMO Zorg in naturaJeugdJeugd, een voorbeeldJeugd Zorg in naturaJeugd - UitvoeringsorganisatieControle in het sociaal domeinEen oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de uitgaven vellenEen oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de uitgaven vellenEffecten van afwijkingen in de controleControle in het sociaal domeinIn kleine stukjes ...