Dbv 20141015

24
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES BEVELANDSE MIDWEEKEDITIE 15 OKTOBER 2014 WEEK 42 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 31.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Vanaf pagina 8 www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws GOES - Bij de Goese uitgeverij De Rams- hoorn is vorige week het boek ‘Calvinisten van het eerste uur’ van Jan van Reenen verschenen. Het is gepresenteerd op de Steenblokschool in Goes. Het kinderboek gaat over Roeland, een vleeshouwer uit Gent, die op een dag Liesbette ontmoet. Hij sluit vriendschap met haar. Tot ver- kering komt het niet, want zij gaat naar de hagenpreken buiten de stad. Roeland laat haar niet in de steek, wordt bekeerd en keert zich af van de Roomse kerk. Als Liesbette gevangen wordt genomen, komt Roeland in actie. Het is het 13e deel uit een historische verhalenserie voor de jeugd van De Ramshoorn. Presentatie nieuw boek Jan van Reenen WISSENKERKE - Als de gemeente Noord- Beveland een definitieve opvolger wil voordragen voor burgemeester Henny van Kooten duurt dat nog zeker tot de zomer van 2015. Als Van Kooten benoemd wordt tot burgemeester van Maasdriel, hij werd daar vorige week vrijdag voorgedragen, gaat commissaris van de koning Han Pol- man in gesprek met de gemeenteraad van Noord-Beveland. Er kan een waarnemer voor een bepaalde periode worden aange- steld om de procedure voor een opvolger rustig te kunnen voorbereiden, maar een vertrouwenscommissie kan ook met een profielschets aan de slag waarna een va- cature kan worden geplaatst. Opvolging Van Kooten duurt nog maanden HEINKENSZAND - Het gerenoveerde ge- meentehuis van Borsele is genomineerd voor de ARC14 Architectuur Award. Sa- men met het hoofdkantoor van Rabobank Parkstad in Heerlen, de Cono Kaasmakerij in de Beemster en de Klarenstraat in Am- sterdam maakt het gemeentehuis kans op de prestigieuze prijs voor ‘projecten die hoge prestaties op het gebied van duur- zaamheid op innovatieve wijze combine- ren met een verrassende architectuur’. Er zijn in totaal 141 projecten ingezonden. Het is de derde keer dat de prijs wordt uit- gereikt. De winnaar wordt op 27 november bekend gemaakt. Het gemeentehuis is dit jaar opgeleverd na een grondige renovatie. Kans gemeentehuis Borsele op prijs GOES - De derde editie van de Indoortrail Zeeland vindt 23 en 24 januari plaats. In de Zeelandhallen in Goes wordt net als voorgaande jaren een parkoers gemaakt van Limburgse klei waarop hardlopers en mountainbikers de krachten met elkaar meten. Op vrijdag 23 januari zijn er wed- strijden voor scholieren van het voortgezet onderwijs, activiteiten voor kinderen uit het speciaal onderwijs en ‘s avonds is er een ladies night. Zaterdagmorgen 24 janu- ari moet de jeugd aan de bak en ‘s middags is de baan voor de junioren en senioren. Als afsluiting is er een teamestafette. Meer informatie is te vinden op de website www.indoortrailzeeland.nl. Indoortrail Zeeland op 23 en 24 januari GOES - Heineken is een samenwerking met Delta aangegaan voor de bouw van vier windmolens op het brouwerijterrein in Zoeterwoude. De turbines zorgen straks voor 40 procent van de energievoorziening in de brouwerij. De bierbrouwer heeft de bouw vrijdag op de Dag van de Duurzaam- heid aangekondigd. ‘Heineken heeft een heldere visie op haar energietoekomst en dat is een prettige manier van samenwer- ken’, zegt Guido Custers van Delta Energy in een persbericht. ‘Het is een voorbeeld van hoe door samenwerking grote presta- ties kunnen worden geleverd’. Heineken wil de brouwerij in 2020 klimaatneutraal laten werken. Delta en Heineken bouwen windmolens GOES - De gemeente Goes wil het be- stemmingsplan voor het gebied waar het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) en Emergis zijn gevestigd voor een peri- ode van maximaal tien jaar te verlengen. In het raadsvoorstel zegt het college van burgemeester en wethouders dat er door alle veranderingen in de zorg nog zo veel onduidelijk is over de toekomstplannen dat het niet zinnig is het ‘bestemmings- plan streekziekenhuis’ nu al aan te passen. ‘Om te voorkomen dat dat de plannen van de instanties in strijd zouden zijn met een pas vastgesteld nieuw bestemmingsplan, dat dan weer zou moeten worden herzien, wachten we uit oogpunt van efficiency’. Goes verlengt plan ‘streekziekenhuis’ WISSENKERKE - Inwoners van de ge- meente Noord-Beveland kunnen deze maand stemmen op wat zij het mooiste kunstwerk van de tentoonstelling van de stichting Kunstspoor vinden. Eerder heb- ben ambtenaren via een stemming al zes kunstwerken geselecteerd. De drie kunst- werken met de meeste stemmen van de inwoners worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders dat daaruit een winnaar kiest. Op vrijdag 31 oktober maakt burgemeester Henny van Kooten bekend welk kunstwerk ze het mooiste vindt en door de gemeente wordt aangekocht. De zes genomineerde werken zijn te zien op www.noord-beveland.nl. Stemmen op mooiste kunstwerk GOES - De binnenstad van Goes staat vrijdag weer volledig in het teken van de blues. Dan vindt de 21e editie van de Bluesroute plaats. In twaalf cafés spelen bluesbands als Chilly Willy, Blow Out, The Dynamite Blues Band (foto), Schipper en Bemanning, Baldrick Brothers en Betty’s Doghouse. De avond wordt om 20.30 uur geopend in ‘t Beest met een show van de Ruben Hoeke Band. Het programma is te lezen op www.bluestown.nl. FOTO THE DYNAMITE BLUES BAND DOOR EUGÈNE DE KOK De bijdrage aan de Rotterdamse woning- corporatie Vestia, die in 2012 ernstig in de financiële problemen raakte, en de door minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst opgelegde verhuurdersheffing breken de in Goes gevestigde monumen- tenstichting op. Volgens bestuursvoorzit- ter Wim van der Hoofd slaan deze zaken grote gaten in de begroting. ‘Ze drukken zwaar op onze inkomsten. We willen niet dat ze ten koste gaan van de betaalbaar- heid van onze woningen, maar dat is een steeds lastiger opgave’, aldus de be- stuursvoorzitter in een toelichting op de gesprekken met RWS. De partijen praten sinds juli van dit jaar met elkaar. In dezelfde toelichting zegt bestuursvoorzitter Maarten Sas van RWS dat in het corporatiestelsel het zoge- noemde ‘solidariteitsbeginsel’ geldt. ‘We helpen elkaar in moeilijke tijden. Dat is ook wat wij willen doen’. Eén nacht ijs Hoe de hulp vorm krijgt, is nog onduide- lijk. Momenteel loopt er een onderzoek waarin diverse financiële, technische, ju- ridische en fiscale zaken de revue passe- ren. De twee organisaties gaan niet over één nacht ijs. ‘Het is voor de huurders van de woningen van belang dat we alle mo- gelijkheden onderzoeken en zorgvuldig te werk gaan’, zeggen de partijen. “Het onderzoek richt zich op het oplossen van de problemen van SBOM. Onze denkrich- ting gaat de kant op van samenwerking of overname van het vastgoed. Een besluit is echter nog niet genomen”, voegt een woordvoerder van RWS toe. De twee partijen denken aan het einde van dit jaar meer duidelijkheid te kunnen geven. De SBOM beheert vooral in de Goese binnenstad ruim 200 woningen. Het gaat om monumentale panden die zijn gere- noveerd en geschikt zijn gemaakt voor bewoning. RWS wil strubbelend SBOM helpen Monumentenstichting kan het niet meer alleen GOES - Woningcorporatie RWS Partner in Wonen en de Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumen- ten (SBOM) in Goes zijn in gesprek met elkaar over het sociale woningbezit van de laatste. De monumenten- stichting, zoals SBOM beter bekend staat in Goes, ziet geen kans meer zelf door te gaan. DOOR BRITTA JANSSEN De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu werken met TenneT aan een tracé voor een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Dit project, ‘Zuid-West 380 kV’, loopt onder meer langs Rilland, Kapelle, Heinkenszand, ‘s-Heer Abtskerke, Evers- dijk en Krabbendijke. Daarnaast wil Ten- neT bij Rilland een koppelstation bouwen. Schadevergoeding Voor het project moeten voorbereidende onderzoeken plaatsvinden. Hiervoor is toestemming nodig van de diverse grond- eigenaren. ‘Omdat een grondeigenaar in het buitengebied van Rilland niet vrijwillig toestemming wil verlenen voor het uitvoe- ren van de onderzoeken op zijn gronden, heeft TenneT de burgemeester verzocht deze eigenaar een gedoogplicht op te leggen’, liet de gemeente Reimerswaal vorige week dinsdag weten. Op het land van de grondeigenaar wil TenneT volgens Huisman het koppelstation en meerdere hoogspanningsmasten bouwen. De bur- gemeester besloot dat de grondeigenaar moet toestaan dat zijn percelen worden betreden voor de onderzoeken die nodig zijn voor het project. Huisman kon naar eigen zeggen niet anders. “Dit doe je niet graag als burgemeester, want het gaat om één van mijn ondernemers. Maar vanwege het nationaal belang van elektriciteits- transport is dit het enige wat ik kan doen. En opdracht geven voor een goede scha- devergoeding.” Daar ligt het probleem vol- gens de burgemeester. Hij heeft meerdere keren met de betreffende grondeigenaar en TenneT om de tafel gezeten. “Ze kwa- men niet uit de schadevergoeding. Meneer wilde de vergoeding eerst beter afdichten voordat hij toestemming gaf, maar TenneT wil dit pas achteraf regelen. Zij zeggen dat de grondeigenaar ervan moet uitgaan, dat schade vergoed wordt.” Huisman heeft TenneT verplicht om eventuele schade die ontstaat door de onderzoeken aan de grondeigenaar te vergoeden. “Ik ga ervan uit dat TenneT dit netjes afhandelt.” Krabbendijke De plannen voor de hoogspanningsverbin- ding zorgen ook in Krabbendijke voor weer- stand. “Daar loopt het tracé aan de noord- kant van het dorp vrij dicht langs woningen en daar hebben bewoners moeite mee. Er is tussen de Oosterschelde en Krabben- dijke weinig ruimte.” Wat de gemeente er ook van vindt, dit soort ontwikkelingen houdt ze niet tegen, aldus Huisman. “Het overkomt je. Door het nationaal belang kun je als gemeente overruled worden.” Met het opleggen van de gedoogplicht kan TenneT in principe deze week met haar on- derzoeken beginnen, vertelde Huisman vo- rige week. De betreffende grondeigenaar kon bezwaar maken tegen deze verplich- ting. Bij het ter perse gaan van deze krant was hierover nog niet meer bekend. ‘Dit doe je als burgemeester niet graag’ Huisman verplicht grondeigenaar onderzoek hoogspanningsverbinding toe te staan GOES – Burgemeester Jan Huisman van Reimerswaal heeft een grondeigenaar in het buitengebied van Rilland vorige week verplicht onderzoek op zijn terrein toe te staan voor een nieuwe hoogspanningsverbinding en een nieuw koppelstation. “Dit doe je als burgemeester niet graag”, zei Huisman, “maar ik kan niet anders, omdat dit een project van nationaal belang is.” autoruitschade? 0113-251700 Spoorstraat 18-20 4431 NK ‘s-Gravenpolder .com Spoorstraat 18c • 4431 NK ‘s Gravenpolder T (0113) 312547

description

 

Transcript of Dbv 20141015

Page 1: Dbv 20141015

actualiteit onroerend goed auto’s sport kerkelijk nieuws vacatures

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

B E V E L A N D S EMIDWEEKEDITIE15 OKTOBER 2014WEEK 42

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

o p l a g e : 3 1. 5 0 0t o ta l e o p l a g e z e e l a n d

e n w e s t - b r a b a n t : 4 8 0 . 0 0 0

ThUIS IN DE REgIO

Vanafpagina 8

www.internetbode.nlvoor het (gratis) aanleveren

van al uw nieuws

GOES - Bij de Goese uitgeverij De Rams-hoorn is vorige week het boek ‘Calvinisten van het eerste uur’ van Jan van Reenen verschenen. Het is gepresenteerd op de Steenblokschool in Goes. Het kinderboek gaat over Roeland, een vleeshouwer uit Gent, die op een dag Liesbette ontmoet. Hij sluit vriendschap met haar. Tot ver-kering komt het niet, want zij gaat naar de hagenpreken buiten de stad. Roeland laat haar niet in de steek, wordt bekeerd en keert zich af van de Roomse kerk. Als Liesbette gevangen wordt genomen, komt Roeland in actie. Het is het 13e deel uit een historische verhalenserie voor de jeugd van De Ramshoorn.

Presentatie nieuw boek Jan van Reenen

WISSENKERKE - Als de gemeente Noord-Beveland een definitieve opvolger wil voordragen voor burgemeester Henny van Kooten duurt dat nog zeker tot de zomer van 2015. Als Van Kooten benoemd wordt tot burgemeester van Maasdriel, hij werd daar vorige week vrijdag voorgedragen, gaat commissaris van de koning Han Pol-man in gesprek met de gemeenteraad van Noord-Beveland. Er kan een waarnemer voor een bepaalde periode worden aange-steld om de procedure voor een opvolger rustig te kunnen voorbereiden, maar een vertrouwenscommissie kan ook met een profielschets aan de slag waarna een va-cature kan worden geplaatst.

Opvolging Van Kooten duurt nog maanden

HEINKENSZAND - Het gerenoveerde ge-meentehuis van Borsele is genomineerd voor de ARC14 Architectuur Award. Sa-men met het hoofdkantoor van Rabobank Parkstad in Heerlen, de Cono Kaasmakerij in de Beemster en de Klarenstraat in Am-sterdam maakt het gemeentehuis kans op de prestigieuze prijs voor ‘projecten die hoge prestaties op het gebied van duur-zaamheid op innovatieve wijze combine-ren met een verrassende architectuur’. Er zijn in totaal 141 projecten ingezonden. Het is de derde keer dat de prijs wordt uit-gereikt. De winnaar wordt op 27 november bekend gemaakt. Het gemeentehuis is dit jaar opgeleverd na een grondige renovatie.

Kans gemeentehuis Borsele op prijs

GOES - De derde editie van de Indoortrail Zeeland vindt 23 en 24 januari plaats. In de Zeelandhallen in Goes wordt net als voorgaande jaren een parkoers gemaakt van Limburgse klei waarop hardlopers en mountainbikers de krachten met elkaar meten. Op vrijdag 23 januari zijn er wed-strijden voor scholieren van het voortgezet onderwijs, activiteiten voor kinderen uit het speciaal onderwijs en ‘s avonds is er een ladies night. Zaterdagmorgen 24 janu-ari moet de jeugd aan de bak en ‘s middags is de baan voor de junioren en senioren. Als afsluiting is er een teamestafette. Meer informatie is te vinden op de website www.indoortrailzeeland.nl.

Indoortrail Zeeland op 23 en 24 januari

GOES - Heineken is een samenwerking met Delta aangegaan voor de bouw van vier windmolens op het brouwerijterrein in Zoeterwoude. De turbines zorgen straks voor 40 procent van de energievoorziening in de brouwerij. De bierbrouwer heeft de bouw vrijdag op de Dag van de Duurzaam-heid aangekondigd. ‘Heineken heeft een heldere visie op haar energietoekomst en dat is een prettige manier van samenwer-ken’, zegt Guido Custers van Delta Energy in een persbericht. ‘Het is een voorbeeld van hoe door samenwerking grote presta-ties kunnen worden geleverd’. Heineken wil de brouwerij in 2020 klimaatneutraal laten werken.

Delta en Heineken bouwen windmolens

GOES - De gemeente Goes wil het be-stemmingsplan voor het gebied waar het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) en Emergis zijn gevestigd voor een peri-ode van maximaal tien jaar te verlengen. In het raadsvoorstel zegt het college van burgemeester en wethouders dat er door alle veranderingen in de zorg nog zo veel onduidelijk is over de toekomstplannen dat het niet zinnig is het ‘bestemmings-plan streekziekenhuis’ nu al aan te passen. ‘Om te voorkomen dat dat de plannen van de instanties in strijd zouden zijn met een pas vastgesteld nieuw bestemmingsplan, dat dan weer zou moeten worden herzien, wachten we uit oogpunt van efficiency’.

Goes verlengt plan ‘streekziekenhuis’

WISSENKERKE - Inwoners van de ge-meente Noord-Beveland kunnen deze maand stemmen op wat zij het mooiste kunstwerk van de tentoonstelling van de stichting Kunstspoor vinden. Eerder heb-ben ambtenaren via een stemming al zes kunstwerken geselecteerd. De drie kunst-werken met de meeste stemmen van de inwoners worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders dat daaruit een winnaar kiest. Op vrijdag 31 oktober maakt burgemeester Henny van Kooten bekend welk kunstwerk ze het mooiste vindt en door de gemeente wordt aangekocht. De zes genomineerde werken zijn te zien op www.noord-beveland.nl.

Stemmen op mooiste kunstwerk

GOES - De binnenstad van Goes staat vrijdag weer volledig in het teken van de blues. Dan vindt de 21e editie van de Bluesroute plaats. In twaalf cafés spelen bluesbands als Chilly Willy, Blow Out, The Dynamite Blues Band (foto), Schipper en Bemanning, Baldrick Brothers en Betty’s Doghouse. De avond wordt om 20.30 uur geopend in ‘t Beest met een show van de Ruben Hoeke Band. Het programma is te lezen op www.bluestown.nl. FOTO THE DYNAMITE BLUES BAND

DOOR EUGÈNE DE KOK

De bijdrage aan de Rotterdamse woning-corporatie Vestia, die in 2012 ernstig in de financiële problemen raakte, en de door minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst opgelegde verhuurdersheffing breken de in Goes gevestigde monumen-tenstichting op. Volgens bestuursvoorzit-ter Wim van der Hoofd slaan deze zaken grote gaten in de begroting. ‘Ze drukken zwaar op onze inkomsten. We willen niet dat ze ten koste gaan van de betaalbaar-heid van onze woningen, maar dat is een steeds lastiger opgave’, aldus de be-stuursvoorzitter in een toelichting op de

gesprekken met RWS. De partijen praten sinds juli van dit jaar met elkaar. In dezelfde toelichting zegt bestuursvoorzitter Maarten Sas van RWS dat in het corporatiestelsel het zoge-noemde ‘solidariteitsbeginsel’ geldt. ‘We helpen elkaar in moeilijke tijden. Dat is ook wat wij willen doen’.

Eén nacht ijsHoe de hulp vorm krijgt, is nog onduide-lijk. Momenteel loopt er een onderzoek waarin diverse financiële, technische, ju-ridische en fiscale zaken de revue passe-ren. De twee organisaties gaan niet over één nacht ijs. ‘Het is voor de huurders van

de woningen van belang dat we alle mo-gelijkheden onderzoeken en zorgvuldig te werk gaan’, zeggen de partijen. “Het onderzoek richt zich op het oplossen van de problemen van SBOM. Onze denkrich-ting gaat de kant op van samenwerking of overname van het vastgoed. Een besluit is echter nog niet genomen”, voegt een woordvoerder van RWS toe. De twee partijen denken aan het einde van dit jaar meer duidelijkheid te kunnen geven. De SBOM beheert vooral in de Goese binnenstad ruim 200 woningen. Het gaat om monumentale panden die zijn gere-noveerd en geschikt zijn gemaakt voor bewoning.

rws wil strubbelend sBoM helpenMonumentenst icht ing kan het niet meer al leen

GOES - Woningcorporatie RWS Partner in Wonen en de Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumen-ten (SBOM) in Goes zijn in gesprek met elkaar over het sociale woningbezit van de laatste. De monumenten-stichting, zoals SBOM beter bekend staat in Goes, ziet geen kans meer zelf door te gaan.

DOOR BRITTA JANSSEN

De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu werken met TenneT aan een tracé voor een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Dit project, ‘Zuid-West 380 kV’, loopt onder meer langs Rilland, Kapelle, Heinkenszand, ‘s-Heer Abtskerke, Evers-dijk en Krabbendijke. Daarnaast wil Ten-neT bij Rilland een koppelstation bouwen.

SchadevergoedingVoor het project moeten voorbereidende onderzoeken plaatsvinden. Hiervoor is toestemming nodig van de diverse grond-eigenaren. ‘Omdat een grondeigenaar in het buitengebied van Rilland niet vrijwillig toestemming wil verlenen voor het uitvoe-ren van de onderzoeken op zijn gronden, heeft TenneT de burgemeester verzocht deze eigenaar een gedoogplicht op te leggen’, liet de gemeente Reimerswaal vorige week dinsdag weten. Op het land

van de grondeigenaar wil TenneT volgens Huisman het koppelstation en meerdere hoogspanningsmasten bouwen. De bur-gemeester besloot dat de grondeigenaar moet toestaan dat zijn percelen worden betreden voor de onderzoeken die nodig zijn voor het project. Huisman kon naar eigen zeggen niet anders. “Dit doe je niet graag als burgemeester, want het gaat om één van mijn ondernemers. Maar vanwege het nationaal belang van elektriciteits-transport is dit het enige wat ik kan doen. En opdracht geven voor een goede scha-devergoeding.” Daar ligt het probleem vol-gens de burgemeester. Hij heeft meerdere keren met de betreffende grondeigenaar en TenneT om de tafel gezeten. “Ze kwa-men niet uit de schadevergoeding. Meneer wilde de vergoeding eerst beter afdichten voordat hij toestemming gaf, maar TenneT wil dit pas achteraf regelen. Zij zeggen dat de grondeigenaar ervan moet uitgaan, dat schade vergoed wordt.” Huisman heeft TenneT verplicht om eventuele schade

die ontstaat door de onderzoeken aan de grondeigenaar te vergoeden. “Ik ga ervan uit dat TenneT dit netjes afhandelt.”

KrabbendijkeDe plannen voor de hoogspanningsverbin-ding zorgen ook in Krabbendijke voor weer-stand. “Daar loopt het tracé aan de noord-kant van het dorp vrij dicht langs woningen en daar hebben bewoners moeite mee. Er is tussen de Oosterschelde en Krabben-dijke weinig ruimte.” Wat de gemeente er ook van vindt, dit soort ontwikkelingen houdt ze niet tegen, aldus Huisman. “Het overkomt je. Door het nationaal belang kun je als gemeente overruled worden.”

Met het opleggen van de gedoogplicht kan TenneT in principe deze week met haar on-derzoeken beginnen, vertelde Huisman vo-rige week. De betreffende grondeigenaar kon bezwaar maken tegen deze verplich-ting. Bij het ter perse gaan van deze krant was hierover nog niet meer bekend.

‘dit doe je als burgemeester niet graag’Huisman verpl icht grondeigenaar onderzoek hoogspanningsverbinding toe te s taan

GOES – Burgemeester Jan Huisman van Reimerswaal heeft een grondeigenaar in het buitengebied van Rilland vorige week verplicht onderzoek op zijn terrein toe te staan voor een nieuwe hoogspanningsverbinding en een nieuw koppelstation. “Dit doe je als burgemeester niet graag”, zei Huisman, “maar ik kan niet anders, omdat dit een project van nationaal belang is.”

autoruitschade?0113-251700

Spoorstraat 18-20 4431 NK • ‘s-Gravenpolder

.comSpoorstraat 18c • 4431 NK ‘s Gravenpolder

T (0113) 312547

Page 2: Dbv 20141015

AANBIEDINGEN WEEK 42

(h)eerlijk vlees bij Cees Mol

500 gr. Rundgehakt +4 Runderhamburgerssamen

Stroopwafeltje(varkensfilet, reypenaar-kaas, stroop) 100 gram

Boerenham 2e 100gr. gratis 100 gram

Oma’s sukadelappen500 gram

Kip Cordon bleu 3 stuks

Erwten- soep 2e pot halve prijs

Beenhamsalade + Winterse kipsalade200 gram

Andijviestampot met slavink500 gram

Cees Mol, keurslagerOostwal 36, 4461 TJ GoesT (0113) 211 667 • F (0113) 232 006www.mol.keurslager.nl

650

225

249

595

AANBIEDINGEN WEEK 01

595 195

550295

Cees Mol, keurslagerOostwal 36, 4461 TJ GoesT(0113) 211 667 F (0113) 232 006www.mol.keurslager.nl volg ons op Facebook!

395

295

250

495

595

650

6504 Uienburgers +4 Saucijsen Samen

Gepaneerde kipschnitzels 4 stuks

Oma´s sukade lappen 500 gram

Italiaans haasje(varkenshaas, vitello tonato) 2 stuks

Gebraden gehakt +Gebraden kipfilet 2x100 gram

Beenhamsalade + Griekse selderij salade 200 gram

Nasi met babi pangang 500 gram

Spinazie stamppot 500 gram

Herfst voordeel bij de keurslager!

395

Het totale assortiment is uitgebreid,

de winkel is overzichtelijker ingericht.

Wij repareren ook uw fiets!

Sterk in elk merk.

Kom zelf kijkenhoe onze winkelis vernieuwd!

GROENTE EN FRUIT

ABDIJSTRAAT 2, KAPELLEWWW.DE-FRUITSCHUUR.NL � TEL: 0113-341746

Zeeuwse Bloemkool per stuk 0.59Rode Bieten 2 kilo 0.99Verse Veldsla 250 gram 1.49Handperen 2 kilo 0.99St. Remy Stoofperen 5 kilo 1.99Elstar Handappelen 5 kilo 2.49

GROTE BOLCHRYSANTENMOOIE WINTERVIOLEN

Vele soorten BLOEMBOLLENAANBIEDINGEN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

Onderhoud aan uw tuinmachines! Voor een langere levensduur en probleemloos functioneren. Bij Zeeland groentechniek bent u hiervoor aan het juiste adres! Wij u ontzorgen u compleet van uw onderhoud doormiddel van een winterservicebeurt! Neem vrijblijvend contact op voor een winterservicebeurt!

Bekijk ons gehele assortiment via onze QR-code

Wij bieden u:

Gratis haal/breng service

Scherpe tarieven Een moderne werkplaats en

kundige monteurs Gratis winteropslag

Onderhoud aan alle merken

Contactgegevens Zeeland Groentechniek Uijterschootweg 22 4338 PN Middelburg T: 0118-613659

www.zeelandgroentechniek.nl

Onderhoud aan uw tuinmachines! Voor een langere levensduur en probleemloos functioneren. Bij Zeeland groentechniek bent u hiervoor aan het juiste adres! Wij u ontzorgen u compleet van uw onderhoud doormiddel van een winterservicebeurt! Neem vrijblijvend contact op voor een winterservicebeurt!

Bekijk ons gehele assortiment via onze QR-code

Wij bieden u:

Gratis haal/breng service

Scherpe tarieven Een moderne werkplaats en

kundige monteurs Gratis winteropslag

Onderhoud aan alle merken

Contactgegevens Zeeland Groentechniek Uijterschootweg 22 4338 PN Middelburg T: 0118-613659

www.zeelandgroentechniek.nl

Page 3: Dbv 20141015

actualiteit

DOOR JESSICA ROVERS

De slagwerkgroep werkt veel samen met Kicks Out of Sticks (K.O.O.S.) uit het Bel-gische Lier. Samen hebben zij al verschil-lende optredens gegeven. TNF-oprichter Peter Versluis uit Goes vertelt dat het idee voor een slagwerkgroep is ontstaan in 2012. “Ik wilde weer graag gaan spelen, maar was niet meer in staat om de tijd die deze hobby vraagt er in te stoppen. Ik ben mensen gaan bellen om gewoon samen wat te gaan spelen. De eerste tien die ik belde, zeiden ‘ja’. Toen had ik opeens een groep.”

TNF komt eens in de twee weken bijeen in buurthuis De Pit in Goes om te oefenen. Een keer in de maand oefenen zij daar met K.O.O.S. “Toen ik op zoek was naar instru-menten, kwam ik er achter dat Luc Gunsing van de Belgische slagwerkgroep precies hetzelfde aan het doen was. Toen hebben we besloten om het samen op te pakken. K.O.O.S. bestaat uit zo’n tien man. Samen kunnen we een groot slagwerk leveren”, legt Versluis uit.

GezelligheidTNF heeft haar eerste optreden dit jaar in Zierikzee gehad. In september traden ze

op in Lier. Op 13 december speelt de slag-werkgroep op de winterfair in De Pit. “Het is niet ons doel om de rol op te gaan. We zijn juist het drumcorps uitgestapt, omdat we het te druk hadden. Nu gaat het echter zo leuk dat we wat willen laten zien. We willen ons profileren als buurtvereniging en zo groot mogelijk worden.”Versluis heeft het plan om op een zaterdag volgend jaar mei in het buurthuis een groot korps met minstens 30 blazers neer te zet-ten. “Gezelligheid, samen spelen en een zo groot mogelijk slagwerk staan centraal bij TNF.” Versluis benadrukt dat mensen die zich bij de slagwerkgroep willen aan-sluiten wel moeten kunnen spelen. “Het is heel anders dan een fanfare of drumband. Je moet een eigen drumline kunnen spe-len.” Hij vertelt dat er plannen zijn om de jeugd te splitsen. “We hebben nog vier jeugdleden nodig om een eigen slagwerk-groep te beginnen, want we zitten nu op vijf.”

MelodischWat dat betreft kan het besluit van Con-fetti van vorige week om er na 21 jaar mee te stoppen uitkomst bieden. Oud-leden van het jeugdkorps kunnen contact opnemen met Versluis. TNF heeft ook een melodi-sche groep, waarbij iedereen zich kan aan-sluiten. “Daar kan iedereen op zijn eigen niveau spelen”, legt Versluis uit. “Wat dat betreft kan echt iedereen bij ons terecht.” Meer informatie: www.tnfdrumline.nl.

DOOR EUGÈNE DE KOK

Hoewel kinderartsen, orthopedagogen en (kinder)fysiotherapeuten de laatste jaren een duidelijke toename zien van kinderen met SOLK, is het nog vrij onbekend, zegt Gert Dedel, die als fysiotherapeut verbon-den is aan DOK018 in Koudekerke, Kapel-le, Zierikzee en Terneuzen. Hij houdt zich al vijftien jaar bezig met deze doelgroep. “Het is in toenemende mate een probleem aan het worden”, zegt hij. De laatste jaren behandelen hij en zijn collega Carly van Velzen, die kinder- en jeugdpsycholoog is, in nauw overleg met kinderartsen van het ADRZ honderden kin-deren per jaar.SOLK is een combinatie van lichamelijke klachten en een psychosociale dynamiek. De huidige tijd speelt een grote rol. “Er wordt veel gevraagd van jongeren: thuis, op school en in hun sociale leven. Ze vra-gen ook veel van zichzelf en zijn blootge-steld aan enorm veel prikkels. Sociale media zijn daarin een belangrijke factor. Sommige kinderen nemen hun telefoon mee naar bed en zijn er voortdurend mee bezig. Dat kan leiden tot veel stress wat weer lichamelijke klachten kan veroorza-ken.” Dedel zegt dat als jongeren te veel van zichzelf vragen, ze ook problemen hebben op het sociale vlak en ‘een hoog

streefniveau, licht somber of zelfs depres-sief zijn’ SOLK om de hoek kan komen kijken. Het vervelende is volgens hem dat artsen de klachten niet altijd kunnen thuisbrengen. “De kinderen komen in lang medisch traject terecht waarin naar van alles wordt gezocht, maar uiteindelijk vin-den de artsen niks, terwijl er wel degelijk klachten zijn die serieus moeten worden behandeld.” Wat dat betreft is de titel van het symposium treffend, zegt Dedel: ‘Ik ben gezond, maar mankeer van alles’.

De jongeren worden aan het einde van het medische traject vaak doorverwezen naar DOK018. “Want de klachten zijn vaak ern-stig beperkend”, zegt de fysiotherapeut. “Jongeren kunnen niet meer naar school of sporten en er ontstaan soms problemen in het gezin zelf. De impact is erg groot.” Als ze eenmaal bij Dedel en Van Velzen komen, worden de klachten op een rijtje gezet en probeert het tweetal ze, soms in samenwerking met een maatschappelijk werker, weer op de rails te krijgen en de lichamelijke klachten via verschillende oe-feningen te verhelpen. Zo’n traject kan tus-

sen de twee maanden en een jaar duren. Dedel zegt dat scholen op het gebied van SOLK inmiddels veel hebben geleerd, maar dat ‘er nog steeds veel is te vertellen’. “Wat erkenning betreft kan het nog beter. We moeten laten zien dat je niet alleen iets mankeert als er gips om je been zit. Met deze groep kinderen is echt iets mis. Daarom organiseren we ook deze avond.

Mensen krijgen uitleg over wat SOLK is en hoe moeilijk het is om het vast te stel-len, maar ze weten ook dat er serieus naar wordt gekeken en dat er goede mogelijk-heden zijn om het te behandelen.”

ErvaringenOuders, docenten en kinderen zijn donder-dag welkom in de theaterzaal van Emergis

aan de Oostmolenweg in Goes. De infor-matiebijeenkomst begint om 19.00 uur. De zaal is een half uur eerder open. Kinder-neuroloog Frank Visscher is voorzitter, kin-derarts Marquita Greijn, orthopedagoog Aafke van der Hoop en Dedel spreken tij-dens de bijeenkomst. Isabel Provoost ver-telt aan het einde van de avond over haar ervaringen met SOLK.

PaGiNa 3

‘Klachten zijn ernstig beperkend’

‘Opeens had ik een groep’

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Altijd actueel en altijd bij de hand

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

Bezoek nu

www.internetbode.nlvoor het nieuws uit uw buurt

The Next Formation wil graag zo groot mogelijk wordenGezel l igheid s taat voorop bi j s lagwerkgroep ui t Goes, maar TNF is ook ambit ieus

TNF tijdens een optreden eerder dit jaar in Zierikzee. Tweede van links is Peter Versluis. FOTO TNF

GOES – Percussion-ensemble The Next Formation (TNF) is een slagwerkgroep met drumcorpsinvloeden. Een drumcorps onderscheidt zich van een traditioneel korps door snellere figuren en de nadruk die wordt gelegd op het showelement en entertainment. TNF speelt naar Amerikaans voorbeeld rudiments, cadenses, drumbreaks en complete slagwerkstukken.

‘Je mankeert niet alleen iets als er gips om je been zit’Informatieavond van ADRZ over groeiende groep jongeren met l ichameli jke klachten door s t ress

Fysiotherapeut Gert Dedel is al vijftien jaar met jongeren met lichamelijke klachten bezig. FOTO DOK’18

GOES - Hoge verwachtingen en onrust kunnen (ook) bij jongeren veel stress en frustratie veroorzaken. Dat kan zich uiten in lichamelijke klach-ten, die voor een arts moeilijk zijn te achterhalen. Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) en behandelcentrum DOK018 organiseren donderdag een symposium over deze ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichame-lijke klachten’, die beter bekend staan onder de afkorting SOLK.

Page 4: Dbv 20141015

Genoeg van onbetaalde facturen?Klaar met dure incassobureaus?

DeltaCost biedt een oplossing dieeven simpel als betrouwbaar is

gelijke bescherming van afnemer en leverancierlaagste provisie // voor bedrijven en particulieren

veilig en betrouwbaar // 100% gegarandeerd

Meer weten? Scan deze code of neem direct contact met ons op.

DeltaCostBeatrixlaan 204461 PN Goest. 0113 – 852 862e. [email protected]

www.deltacost.nl

Vis & Jopie (verse vis specialiteiten)

7 dagen per week!

Duinweg 115a4356 AG Oostkapelle

06-21310160

ALLEEN IN OKTOBER

Complete bril+ 2e bril gratisvoor jezelf of iemand anders

NORMAAL V.A. €79

59NU

specsavers.nl   specsaversnederland

Actie geldt t/m 2 november 2014 voor monturen vanaf €59. Kiest u voor een 2e bril dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met hetzelfde type glazen. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen gelden vaste toeslagen. Niet in combinatie met andere aanbiedingen. © 2014 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

Specsavers Goes | Ganzepoortstraat 7 Tel. 0113 229 303

*NIEUW* VLOOIENMARKTZONDAG 19 OKTOBER *NIEUW* RIJEN

Margriethal | Mon. Schaepmanstr. 32 | 5121 TM Inl. 0416 530 502 | 09.00 - 16.30 |

www.deevenementenlijn.nl

zandstralen.nlBij ons kunt U terecht voor het zandstralen van:* Meubels* Auto onderdelen* Bromfiets onderdelen* Oldtimer onderdelen* Traktor- en

landbouwmachines* Jeansbroeken

Kortom alles wat u niet kunt schuren.

Openingstijden:Maandag 13-17 u.Dinsdag totVrijdag 9-17 u.Zaterdag 8-13 u.

[email protected] 13, 4421 SH KapelleT. 06-20136829 | 0113-603264Spullen brengen in de avonduren in overleg.

Rolluiken?

GOES | T 0113 - 22 77 66 | [email protected]

ROOSENDAAL | T 0165 - 80 01 22 | [email protected]

Bescherming tegen kou, warmte, regen en geluidsoverlast, energiebesparing, zonwering en schrikken inbrekers af!

VENESTRA.NL

Page 5: Dbv 20141015

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonKantoor regio ZeelandKeizerstraat 3a, 4461 AN Goes, Tel. 0118 617 661

HoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bevelandse Bode

Bevelandse Bode

Redactie Britta Janssen, Eugène de KokCorrespondenten Jenine Hooglander en Jessica RoversAcquisitie Bert PaauweDruk Drukkerij VorsselmansSluittijdenAdvertenties maandag 12.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 10.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 42De oplossing van deze puzzel is in week 43 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Het is niet de eerste keer dat ik op deze plek de prijs voor de vreemdste uitspraak van de week uitloof. Wat mij betreft gaat de trofee deze keer naar Benno Tempel, directeur van het Haagse Gemeentemuseum. In De Volkskrant sprak hij vorige week zijn afkeuring uit over een plan van het Van Gogh Museum in Amsterdam om voort-aan geld te vragen voor adviezen en diensten. ‘Het past niet bij de museumcultuur. Daar draait het om de gunfactor: ik help jou, jij helpt mij’, zei Tempel daarover als ware hij de Tony Montana - u weet wel: de door Al Pacino gespeelde, meedogenloze drugsbaron uit de film ‘Scarface’ die handelde volgens het principe ‘I do for you, you do for me’ - van de Nederlandse musea. Als ik Tempels uitspraak in eigen woorden vertaal vindt hij het vreemd om geld te vragen voor werk dat door hem wordt verricht. Hij geeft liever de voorkeur aan een soort ruilhandel. Ik krijg er een wat ongemakkelijk gevoel bij. Het toch al succesvolle Van Gogh Mu-seum wil met haar plan minder afhankelijk worden van subsidies en entreegelden, lees: (nog) meer inkomsten genereren. Neem daar een voorbeeld aan, zou ik tegen Tempel willen zeggen. Begin dit jaar werd uit een enquête van onderzoeksbureau Berenschot duidelijk dat in navolging van de landelijke overheid ook gemeenten fiks gaan korten op cultuur. In vergelijking met een paar jaar geleden geven ze bij elkaar opgeteld zo’n 500 miljoen euro minder aan subsidies.Wat doe je dan als je een directeur van een museum bent? Ga je dan hard schreeu-wen dat cultuur enorm belangrijk is, de overheid dat verkwanselt om daarna op de oude voet verder te gaan of probeer je vanuit het besef dat cultuur daadwerkelijk belangrijk is manieren te vinden om het verlies aan inkomsten te compenseren, zodat jouw museum op hetzelfde niveau kan voortbestaan? Ik zou voor dat laatste gaan, maar ik betwijfel of meneer Tempel er net zo over denkt. Als hij niet snel tot nieuwe inzichten komt, vrees ik dat het met zijn museum in symbolische zin net zo afloopt als met Tony Montana. Voor de mensen die de filmklassieker niet kennen: dat was op zijn zachtst gezegd niet goed.

Ruilhandel

ColumnEugène de Kok

DOOR BRITTA JANSSEN

Daarmee is volgens de betrokken par-tijen een belangrijke stap gezet in het decentralisatieproces. Hierbij hevelt de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor de wetten voor jeugd, zorg en werk en inkomen per 1 januari 2015 over naar de gemeenten. Daarom moesten zij om de tafel met de zorgaanbieders. De ze-ven gemeenten in de Oosterschelderegio trekken samen op in het decentralisatie-proces. Het regelen van de huishoudelijke hulp en huishoudelijke zorg lag al bij de gemeente. Maar de begeleiding is nieuw voor hen.

ResultaatIn de nieuwe contracten - met een looptijd van tien jaar - met de zorgaanbieders gaat het over meer resultaatgericht werken, in nauw overleg met de cliënt ondersteuning op maat bieden en kijken naar ieders mo-gelijkheden binnen het netwerk van fami-lie, vrienden en buren. “Vroeger werd er bijvoorbeeld drie uur zorg toegewezen aan iemand, terwijl het soms ook in twee uur gegeven kon worden”, legt Peter Verburg van het SWVO (Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio) uit. Deze organisatie voert de zorg- en welzijn-staken uit voor de zeven gemeenten. “Nu kijken we meer naar het resultaat. Wat is er nodig voor een schoon huis? De zorg-aanbieder krijgt een budget en bespreekt dan met de klant hoe de hulp daarvoor geboden kan worden. Hierbij wordt meer gekeken naar wat de klant zelf en met zijn netwerk kan doen.” Mensen kunnen

zelf kiezen met welke zorgaanbieder ze in zee gaan. “Ze voldoen allemaal aan de kwaliteitseisen die we stellen en hebben identieke contracten.”

HulpTegelijk met de overheveling bezuinigt Den Haag op het budget voor de nieuwe gemeentelijke taken. “We hebben met de zorgaanbieders besproken hoe we ondanks de korting toch zo goed mogelijk mensen kunnen blijven bedienen. Op het budget voor huishoudelijke hulp bezuinigt de rijksoverheid veertig procent en dat is heel veel.” De Oosterscheldegemeenten kiezen er volgens Verburg bewust voor niet ook veertig procent te korten op de huishoudelijk hulp. “Sommige gemeenten doen dat wel, maar wij denken dat dan bij veel mensen de situatie achteruit gaat en ze later zwaardere hulp nodig hebben.” Door de eenvoudigere en relatief goed-kope huishoudelijk hulp wel te bieden, voorkom je volgens de Oosterscheldege-meenten dat later meer zwaardere, en dus duurdere, zorg nodig is.Maar ook in de Oosterschelderegio moet er bezuinigd worden. “We willen 20 tot 25 procent besparen door meer door de mensen zelf en hun netwerk te laten doen.” Het SWVO heeft hiermee dit jaar een proef gedaan met de nieuwe klanten en dat is volgens Verburg een succes. “Het blijkt dat er heel weinig mensen zijn die niet zelf of met hun netwerk zaken kunnen regelen. Daarom voeren we dit in voor alle 4500 klanten. Het zal soms een uitdaging zijn om dit met huidige klanten voor elkaar te krijgen, maar het besef dat je niet meer voor alles een indicatie krijgt, zorgt voor een afname van het aantal aanvragen voor hulp. We denken dat 25 procent min-der kosten haalbaar is.”

BegeleidingMet de uitvoering van de begeleiding wor-den de zeven gemeenten verantwoordelijk voor zo’n elfhonderd mensen. Het gaat

dan bijvoorbeeld om thuisbegeleiding en groepsbegeleiding, zoals dagbesteding. Ook daarover zijn er nu afspraken tussen de gemeenten en zorgaabieders. “We hebben hierin dezelfde lijn van een bud-get per klant en ook hierop willen we 25 procent bezuiningen.” Voor het bepalen van het budget hebben de gemeenten vier groepen gemaakt: individuele en groeps-zorg en daarin een lichte en zwaardere vorm. Bezuinigen willen de gemeenten door meer combinaties te maken, legt Ver-burg uit. “We kijken bijvoorbeeld of men-sen als dagbesteding kunnen werken in de kantine van een welzijnsvoorziening die toch al van de gemeente is. Of meerdere zorgboederijen die een paar dagen per week open zijn, zou je kunnen vervangen door minder boederijen die zeven dagen open zijn. Dat is efficiënter. Ook kijken we naar een verschuiving van professionele hulp naar meer laagdrempeligere voorzie-ningen. Maar dat werkt voor de ene groep mensen beter dan voor de andere.”Deze veranderingen hebben onherroe-pelijk gevolgen voor zorgverleners, re-aliseren de partijen zich. “Je kunt niet alle mensen aan het werk houden en 25 procent kosten besparen. Maar we heb-ben wel de ruimte om de veranderingen geleidelijk door te voeren. En wellicht zijn er andere invullingen van taken mogelijk.”

Meer informatieMensen die al ondersteuning ontvangen behouden hun indicatie tot uiterlijk 1 ja-nuari 2016. Met huidige zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over de conti-nuering van de zorg. Dat betekent dat veel mensen ook na 1 januari de onder-steuning van dezelfde organisatie kun-nen blijven krijgen. De huidige cliënten ontvangen deze maand een persoonlijke brief van de gemeente met meer infor-matie. Wie meer wil weten kan contact opnemen met de huidige zorgverlener, de gemeente of kijken op de website www.oosterscheldevoorelkaar.nl.

Afspraken tussen zorgaanbieders en Oosterscheldegemeenten rond

Contracten voor hulp huishouden, begeleiding en ondersteuning

Directeur Ineke Dekker van Allévo, SWVO-voorzitter Hans de Kunder en directeur Jaap Hulstein van Gors (vlnr).

GOES - De gemeenten Borsele, Kapelle, Reimerswaal, Tholen, Goes, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland hebben woensdag contracten gesloten met ongeveer zeventig zorgaanbieders in de Oosterschelderegio voor de hulp bij het huishouden, begeleiding en ondersteuning.

WWW.PROJECTINRICHTINGLAVOIR.NL

VAN CITTERSWEG 2A ARNEMUIDEN | T: 0118 616 390

Page 6: Dbv 20141015

PAGINA 6

KORT BEDRIJVIG- ADVERTORIAL -

NajaarZitten jouw bloembollen al in de grond? Heeft het gazon al een najaarsbemesting gehad? Heb je al een mooie najaarspresentatie gemaakt bij je voordeur of op de tuintafel in de achtertuin? Intratuin staat volop in het teken van najaar met volop inspiratie en ideeën.

InterieurOok voor binnen zijn alle nieuwe trends weer uitgestald. Ook hier kan je volop ideeën opdoen voor je interieur. Hoe maak ik het gezellig en wat zijn de nieuwe kleuren voor deze winter.

Orchideeënshow bij Intratuin KoudekerkeIntratuin organiseert van 13 oktober tot en met 1 november een orchideeënshow. We laten zien hoe deze trendy blikvanger uw interieur een geheel eigen sfeer geeft. De show gunt een blik op een groot aantal soorten. Bovendien is er elke week een orchidee in de aanbieding. Daarnaast zijn de groenspecialisten van Intratuin aanwezig om voorlichting te geven over de verzorging ervan. Je kan je orchidee gratis laten oppotten. Als je thuis nog een oude orchidee hebt kan die die voordelig omruilen voor een nieuwe want je krijgt dan 25% korting. Orchideeën worden ook wel de koningin van de bloeiende planten genoemd. Het is een zeer exotische plant; de meeste soorten groeien in de tropische regenwouden. Orchideeën komen in een zeer grote variatie voor met een diversiteit aan kleuren en vormen. Er zijn maar liefst ca. 40.000 soorten bekend. Door hun langdurige en mooie bloeiwijze is de plant een echte sfeermaker in het huidige interieur.

Intratuin Koudekerke volop in het teken van najaar

Orchideeën bij Intratuin Koudekerke.

Pelma Keukens - Amundsenweg 47 - Kapelle

GOES - Het is feest bij Pelma Keu-kens. De Goese keukenzaak haalde een primeur binnen en mag als eerste keukenzaak in Nederland de nieuwe ovenserie van Neff introduceren. Die ovenserie heeft iets bijzonders, ver-telt bedrijfsleider Izaak Wisse en-thousiast. En: “We zijn er trots op dat we als eerste keukenzaak in Neder-land consumenten deze nieuwe lijn in onze showroom kunnen laten zien.” Van 15 tot en met 25 oktober wordt de introductie gevierd met diverse speci-ale acties.

Pelma wordt al jaren gevonden door consumenten die op zoek zijn naar hoog-waardige keukens, en daarbij van A tot Z ontzorgt willen worden. De Goese onder-neming streeft er dan ook naar om haar

consumenten steeds wat nieuws te kun-nen bieden. Werd vorig jaar de lijn met betaalbare maatwerkkeukens geïntrodu-ceerd, dit jaar heeft de onderneming de primeur met de nieuwe ovenlijn van Neff. Wisse is er trots op: “We verkopen diverse kwaliteitsmerken, waaronder Neff. Dat wij als eerste de nieuwe producten mogen in-troduceren is natuurlijk geweldig!”

Ruimtelijk effectDe nieuwe ovenlijn heeft een aantal unie-ke kenmerken, vertelt Wisse. “In de serie staan pure, heldere vormen centraal. Alle producten in de lijn vallen op door de hoog-waardige mix van zwart glas en roestvrij staal. Daardoor sluiten ze nog beter aan op andere Neff-apparaten en kunnen ze gemakkelijker worden gecombineerd.” Hij vervolgt enthousiast: “Neff introduceert

bovendien de designoplossing Seamless-Combination: daarbij zijn twee apparaten, zoals een oven en een magnetron, boven elkaar geplaatst. Zo lijkt het alsof je één groot apparaat hebt, terwijl de keukenap-paraten tegelijkertijd minder ruimte lijken in te nemen. Ideaal voor als je een ruim-telijke keuken wilt!” Ook onder de ‘motor-kap’ zit het wel goed met de keukenappa-raten, laat Wisse weten. “De ovendeur is volledig inklapbaar. Daardoor zit hij nooit in de weg. En alle ovens hebben een full-colour scherm met aanraakbediening: via een simpele menustructuur kun je razend-snel de lekkerste gerechten te bereiden!” Lachend: “Mannen hebben dus geen ex-cuus meer om níet in de keuken te zijn.”

Zelfreinigende ovenAls laatste functie noemt Wisse ‘Pyrolyse’.

Wisse: “Deze functie werd vorig jaar al ge-introduceerd en is nu weer terug te vinden. Pyrolyse reinigt de oven zelf, zodat je niet meer zelf hoeft te poetsen. Ideaal, want het gaat in elke keuken wel eens mis…”

De nieuwe apparatuur lijn is met veel an-dere noviteiten vanaf 15 oktober te zien in de showroom van Pelma Keukens aan de Amundsenweg 47.

Keuken specialist eerste in Nederland met nieuwe Neff-ovens

Pelma heef t pr imeur met nieuwe Neff-ovenserie

BEDRIJVIG NIEUWS

Nieuw Neff design.

KAPELLE - Bij Bonnie mode en J&R kunt u van 15 tot en met 18 oktoberschoe-nen en vuilniszakken met kleding worden ingeleverd voor een goed doel.

Bij inlevering van een volle vuilniszak kleding bij Bonnie Mode ontvangt iedere klant een waardebon van tien euro. Bij J&R Schoenmode ontvangt iedere klant tegen inlevering van een paar schoenen eveneens een bon van tien euro.De ingenomen kleding en schoenen gaan rechtstreeks naar st. Nachamu. Deze stichting verleent hulp aan joodse mensen in Oekraine Roemenië en Israel. Het gaat vooral om de arme oudere joodse mensen die eenzaam en vaak zonder naaste familie de dagen moeten door komen. De st. Nachamu heeft zich het lot van deze mensen aangetrokken en heeft veldwerkers in deze drie landen on hen met raad en daad bij te staan. Uw oude kleding en schoenen komt bij deze mensen terecht. Ook dekens en beddengoed zijn van harte welkom. Meer informatie: www.nachamu.org

Oude kleding schoenen voor het goede doel

Bij Bonnie Mode en J& R Schoenmode

KORT BEDRIJVIG

DOOR JESSICA ROVERS

Stichting Dansz viert haar jubileum met een voorstelling, waarbij ze samenwerkt met Carel Kraayenhof en zijn ensemble. De voorstelling vindt 1 november plaats in het Reynaert College in Hulst, 8 november in de Mythe in Goes en op 15 november in het Arsenaaltheater in Vlissingen.Artistiek leider Lia Fonteijn vertelt dat het idee voor de stichting dertig jaar geleden ontstond vanuit de sterke behoefte zelf choreografieën te gaan schrijven. Met een collega uit Middelburg werd de stichting in het leven geroepen en al snel kwamen meer dan 100 mensen auditie doen. Het gezelschap is inmiddels uitgegroeid tot een groep van 34 dansers en drie vaste choreografen. Veel mensen kennen Fon-teijn van Balletstudio Free, die zij in 1985 oprichtte. “Stichting Dansz staat los van de balletstudio”, legt ze uit. “Natuurlijk zijn er mensen die bij Free dansen die gemotiveerd zijn om te auditeren voor de stichting, maar wij hanteren een bepaalde standaard. Een deel van het gezelschap heeft een dansacademie doorlopen en

werkt bijvoorbeeld als dansdocent. Ook bestaat de groep uit dansers die nog in opleiding zijn en er zijn vergevorderde amateurs bij.” Volgens Fonteijn maakt dit het gezelschap uniek. Stichting Dansz is het enige semi-professionele gezelschap in Nederland. “Onze dansers krijgen niet betaald terwijl er heel veel van ze wordt gevraagd. Mijn eigen gedrevenheid, die van de mensen om mij heen en een goed bestuur, maken dat wij in tegenstelling tot veel andere groepen, nog steeds niet gestopt zijn.”Het doel van de stichting is al jaren het-zelfde: het streven naar het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de danskunst in Zeeland. In 2009 kreeg Fonteijn hiervoor een koninklijke onder-scheiding en in 2000 en 2002 won zij de cultuurprijs van Zeeland. Toch hebben zich ook een aantal veranderingen voor-gedaan. “Vroeger danste het gezelschap klassiek, modern en jazz, maar de laatste acht jaar is het accent meer komen te lig-gen op moderne dans. Ik denk dat dit een heel fijn medium is om je te uiten en zowel voor veel dansers als voor choreografen

is dit de meest interessante dansvorm”.

StreetdanceFonteijn signaleert bovendien een toene-mende focus op streetdance. “Een paar jaar geleden was er veel uitwisseling met gezelschappen in het buitenland en hadden we veel Europese activiteiten. Door de opkomst van streetdance is dit allemaal minder geworden.” Toch ziet Fonteijn de toekomst rooskleurig in. “We laten ons niet uit het veld slaan en blijven zoeken naar internationale contacten in bijvoorbeeld de Balkan-landen. Ik vind het zo mooi om culturele verschillen samen te beleven in dans. Je wordt hier zo veel rijker van en je kunt hierdoor dans veel breder beleven”. Aan belangstelling heeft de stichting geen gebrek. “Wij moeten meer aanvragen af-stoten dan dat wij kunnen aannemen. Ik denk dat we nieuwe wegen moeten gaan zoeken”, vertelt Fonteijn. “Zo willen we uitzoeken of er Europese organisaties zijn die samenwerking tussen dansge-zelschappen als de onze willen initiëren waardoor zij elkaar kunnen versterken.”

Al 30 jaar platform voor dansersSticht ing Dansz v ier t jubi leum met voorstel l ing ‘Danza está en mi alma’

Een archiefbeeld van een eerdere voorstelling van de Stichting Dansz. ARCHIEFFOTO

GOES – Als het enige overkoepelende dansgezelschap van Zeeland is Stichting Dansz vanaf 1984 bezig om dans onder de aandacht van het publiek te brengen. Naast vele optredens in binnen- en buitenland draagt de stichting bij aan de doorstroom van dansers naar professionele opleidingen en biedt zij een podium voor choreografen.

Page 7: Dbv 20141015

Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijktel. : 0166-664105 | email : [email protected] | website : www.weggemans.info

STAALCONSTRUCTIES /

DAK- EN GEVELBEPLATING

STAALCONSTRUCTIES /

DAK- EN GEVELBEPLATING

DAK- EN GEVELBEPLATING

DAK- EN GEVELBEPLATINGSpecialist in

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN

WEGGEMANS BVMETAALBEWERKINGSBEDRIJF

• nieuwbouw agrarische loodsen & bedrijfspanden volledig in eigen beheer• profi elplaten, dakpanplaten en potdekselprofi elen uit eigen productie• geïsoleerde sandwichpanelen tbv dak & gevel• zetterij tot 8.000 mm o.a. onderhoudsvrije boeidelen• transport en kraanwerk• aluminium getrokken goten uit 1 stuk Vanaf maandag 13-10-2014

Vanaf woensdag 15-10-2014

volgens VARA Kassa**

VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

1.29v van 1.39

2.89v van 3.79

0.75v van 0.89

0.99v van 1.07

2.99

1.29

69.99

29.99

24%goedkope

r

1 TB HARDE SCHIJF

399.00

0.75v van 0.89

Aziatische sauzen

16%goedkope

r

2.19

2.19

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

* Prijzen geldig t/m 19-10-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGENPRIJS

* Bron: Consumentengids april 2014

** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

Hollandse garnalen

Japanse mixTonijn-/krabsalade

Chocolade mousse

PC MD 8357 Zakloze stofzuiger

Twee varianten. Maten: 36 t/m 42.

Softshell damesjack

Campanula

Wash en scrub.

Douche-peeling

50 cm, 3 stelen à 4 knoppen.

Amaryllis*

40 cm, 18 stelen of 50 cm, 10 stelen.

Rozen*

BHV diploma in één dag!! 12 november 2014 (nog enkele plaatsen vrij) Bel voor meer informatie. 8.30-16.30 uur Inclusief lunch Locatie Tholen

Of plan een opleiding op uw eigen locatie!

1 dag (exclusief btw)

€ 225,-

Page 8: Dbv 20141015

PAGINA 8

DOOR JESSICA ROOVERS

Alle basisscholen krijgen deze puzzels ca-deau. René Meester, projectleider bij het ROVZ, zei tijdens de overhandiging dat dat uit onderzoek blijkt dat fietsers tot de zwakste verkeersdeelnemers behoren. “Kinderen uit groep zes zijn op een leeftijd dat ze zelfstandig gaan deelnemen aan het verkeer. De puzzels zijn een vertaling van wat zij hebben geleerd hebben van het project, maar zijn eigenlijk bedoeld voor kinderen uit groep één, twee en drie. Op deze manier zorgen oudere leerlingen voor een deel van de verkeerseducatie van kin-deren uit de onderbouw.” Het project bestond uit twee onderdelen. De kinderen leerden het gevaar van de dode hoek van vrachtwagens kennen en de snelheid en afstand in te schatten van

een personenauto op het verkeersoefen-plein van Dek in Goes. Volgens wethouder Loes Meeuwisse is het gedrag van kinde-ren in het verkeer het belangrijkst. “Het is zo belangrijk dat kinderen en andere ver-keersdeelnemers goed opletten. Ik heb zelf in een auto gezeten en ervaren hoe het is om bij een snelheid van 50 kilometer per uur niet meer op tijd te kunnen remmen. Bij mij was het een teddybeer die werd aangereden, maar in het echt zou het een kind kunnen zijn.”

Afstand De oefeningen op het verkeersoefenplein maakten veel indruk op de leerlingen. Die-lan en Yusuf, die een tekening maakten die op de puzzel is komen te staan, vonden het dan ook meer dan een leuk uitje. “Het was heel gaaf om in de vrachtwagen te zitten,

maar ik heb geleerd om altijd afstand te houden en op de goede plaats te staan”, zei Dielan. “Ik vind dit project belangrijk, omdat kinderen niet overreden moeten worden.” Ook Yusuf heeft veel geleerd. “Ik heb geleerd dat de dode hoek gevaarlijk is en dat je goed moet oppassen. Ik denk dat ik nu minder snel gewond zal raken.” Hij vond het leuk dat zijn tekening uiteindelijk op de puzzel terecht is gekomen. Volgens Meester wordt het beste leeref-fect bereikt met praktijkvoorbeelden. “Het verkeersonderwijs zou nog breder moeten zijn. Het is een kwestie van zelf ervaringen opdoen en dit te ondersteunen met theo-rielessen. Ook ouders zouden moeten wor-den betrokken bij het veiligheidsgedrag van hun kinderen”. Momenteel kijkt ROVZ of het project ook in anderen gemeenten kan plaatsvinden.

‘De praktijk maakt meeste indruk’Uitreiken verkeerspuzzels s lotstuk project ‘De dode hoek en de remweg’

Kinderen van de Holtkampschool bekijken een van de verkeerspuzzels, die door Loes Meeuwisse werden uitgereikt. FOTO JESSICA ROOVERS

GOES – Op de Holtkampschool en De Zuidwesthoek heeft wethouder Loes Meeuwisse van de gemeente Goes donderdag verkeerspuzzels uitgereikt aan leerlingen van groep 7. Met de leerlingen van twaalf andere basis-scholen hebben zij eind mei deelgenomen aan ‘De dode hoek en de remweg’ van de gemeente en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Een tekenwedstrijd was onderdeel van het project. Van de mooiste zes tekeningen zijn twee puzzels gemaakt.

Sofie en Evy winnen wedstrijdLeerlingen Bisschop Ernstschool schrijven en tekenen het mooist

GOES - Burgemeester René Verhulst van de gemeente Goes en tekenaar Danker Jan Oreel hebben vrijdag op de Bisschop Ernstschool in Goes Sofie Rosenberger uit groep 7B en Evy Geene uit 6B in het zonnetje gezet. Verhulst en Oreel beoordeelden de verhalen en tekenin-gen die waren ingestuurd voor de schrijf- en tekenwedstrijd die de Zeeuwse Muziekschool in het kader van de Kinderboekenweek had georganiseerd. Het thema was ‘feest’. Sofie schreef volgens Verhulst het beste verhaal, Evy maakte volgens Oreel de beste tekening. Beiden wonnen een workshop ‘Een reis rond de wereld (in je eigen school)’ voor de hele klas. Tijdens de workshop mogen de kinderen een filmpje maken. FOTO EUGÈNE DE KOK

GOES - De gemeente Goes is één van de twaalf gemeenten die nog in de race is voor de Jong Lokaal Bokaal.

De andere gemeenten die nog meedingen naar de prijs zijn Rijswijk, Renkum, Sticht-se Vecht, Wijk Bij Duurstede, Pijnacker-Nootdorp, Zwolle, Leeuwarden, Houten, Hengelo, Oss en Almere. De jury heeft de selectie gemaakt op basis van beleidsdo-cumenten, voorbeelden van bestaande

jongerenprojecten en ondersteunend ma-teriaal. Op 11 november bezoeken studen-tenteams van de Hogeschool Utrecht de gemeenten. De bokaal wordt op 19 januari volgend jaar door Martin van Rijn, staats-secretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, uitgereikt. Er waren 23 gemeen-ten genomineerd. De verkiezing van de Jong Lokaal Bokaal vindt voor de 7e keer plaats. Meer: www.jonglokaalbokaal.nl.

Goes maakt nog kans op Jong Lokaal Bokaal

GOES - De nieuwe editie van tijd-schrijft De Spuije van Heemkundige Kring De Bevelanden staat helemaal in het teken van de Eerste Wereldoor-log.

Verschillende schrijvers schetsen een beeld van de grote oorlog in Zeeland. De uitgave is dubbeldik. ‘Hoewel de Bevelan-den op ruime afstand van het strijdtoneel lagen kregen de mensen hier toch ook te maken met de oorlog en alles dat daar-mee samenhing’, schrijft de redactie in het woord vooraf. Zo werden jonge Beve-landers opgeroepen bij de mobilisatie en werden op de Bevelanden vele Belgische vluchtelingen opgevangen. Soms hadden

de Bevelanders direct onder de oorlog te lijden als er een zeemijn ontplofte of een piloot per ongeluk zijn bommen over Zee-land afwierp. Alle aspecten van de oorlog in Zeeland ko-men in de speciale uitgave van De Spuije aan bod. Tal van schrijvers hebben aan deze editie meegewerkt. Het tijdschrift is deze week gepresenteerd in het stadskan-toor. Tegelijkertijd vond ook de presentatie van het boek ‘Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog’ van Jan Zwemer en Allie Barth plaats en werd de tentoonstelling ‘De Bevelanden en de Eerste Wereldoor-log’ geopend in het stadskantoor. Deze is nog tot en met 29 november te zien tijdens openingstijden.

De Spuije in teken van WOI

GOES - Er is een beperkt programma voor voetbalvereniging Goes.

ProgrammaZaterdag 18 oktober14:30 Walcheren B2-Goes B112:45 Goes C1-Heinkenszand C1

09:45 Oostburg C2-Goes C209:30 Yerseke E2-Goes E109:30 Goes F1-Arnemuiden F110:30 Serooskerke MC1-Goes MC1Zondag 19 oktober11:30 Goes 2-Patrijzen 210:30 Jong Ambon 2-Goes 4

Programma VV Goes

GOES - De gezamenlijke Goese oude-rensozen organiseren in samenwer-king met SMWO een culturele feest-middag.

Dinsdag 21 oktober verzorgt de Vlaamse entertainer Zuinige Maria een optreden in de Griffioen te Wolphaartsdijk. Iedereen vanaf 55 jaar is welkom. Rita Vereecke speelt Zuinige Maria, een huismoeder met een gouden hart, maar hopeloos ouder-wets. In een dwaze, komische show vertelt ze over haar leven, haar kwalen en haar zuinigheid. Als ze bij het inspecteren van

het verstelgoed bijzondere kledingstuk-ken uit haar jeugd tegenkomt, komen ook de herinneringen en het jeugdsentiment boven. Een hartverwarmende voorstelling met een knipoog naar de tijd van toen. Le-vensecht en vol Vlaamse humor. De aan-vang is 14.00 uur; zaal open om 13.30 uur. Voor busvervoer vanuit Goes kan worden gezorgd. Soosleden kunnen kaarten reser-veren bij hun ouderensoos. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Zij kunnen voor informatie en het reserveren van kaarten terecht bij: Marianne van Strien (tel. nr. 0113-581767 of 06-10520217).

Culturele Feestmiddag Wolphaartsdijk

GOES - kinderdoedagen in Ambachts-centrum Goes in de herfstvakantie op dinsdag 21, woensdag 22 en donder-dag 23 oktober van 13.00 tot 16.30 uur.

Op het middenplein en in de ateliers kun-nen kinderen tegen geringe vergoeding deelnemen aan de volgende activiteiten:

Kaarsen, spinnenwebben, snoepzakjes, maskers, schaapjes, boekenleggers, vo-gelvoerslingers, sfeerlichtjes en kaarten maken. Spiegels beplakken en glazen gra-veren. Bolussen bakken en potten draaien. Modelbouwmarkt op zaterdag 25 oktober, met o.a. vrachtwagens, schepen, stoom-machines, boerderijen en poppenhuismeu-

beltjes. Wij zijn die dag geopend van 12.30 tot 16.30 uur. Ambachtscentrum Goes is rolstoeltoeganklijk en parkeren is gratis.

Het adres is: Hollandse Hoeve, Katten-dijksedijk 27, 4463 AL Goes. Bereikbaar tijdens openingstijden onder telefoonnum-mer 0113-214102

Kinderdoedagen en modelbouwmarkt

GOES - Scouts zitten een heel weekend achter de radio en computer tijdens de Jamboree On The Air en de Jamboree On The Internet (JOTA-JOTI). Van 17 tot en met 19 oktober communiceren vele Scoutingmeiden en -jongens een weekend lang via amateurradio en in-ternet.

Zo’n 500.000 scouts doen wereldwijd mee aan de JOTA-JOTI, het jaarlijkse communi-catie- en techniekevenement van Scouting. Zo ook de scouts van Hertog van beijeren - Gosaha. Dit jaar speelt een groot gedeelte van de JOTI-JOTI zich After Daylight, na de schemering, af.Tijdens de JOTA-JOTI kan er gepraat worden met scouts over de hele wereld. Dat kan via de radio of via internet. De leden van Hertog van Beijeren-Gosaha gaan niet alleen overdag leuke activiteiten doen en gave gesprekken voeren, maar ook

‘s nachts is er van alles te doen. Het thema dit jaar is After Daylight en dus barst het avontuur na zonsondergang pas echt los! Want hoe spannend is het om de wereld in het donker te verkennen, dat doe je niet elke dag. En als je ‘s avonds achter de radio zit, spreek je scouts in het buitenland die normaal helemaal niet wakker zijn als jij dat bent. Zo komt de hele wereld samen in de clubhuizen in heel Nederland!

GhanaAls je via de radio wilt praten met scouts in Japan of ervaringen wilt delen met scouts in Brazilië, dan heb je een hoge toren nodig om je antenne op te zetten. Zo’n zendtoren, die bouwen de scouts natuurlijk zelf. Dat doen ze met touw en hout. Omdat 2014 in het teken staat van het partnership dat Scouting Nederland heeft met Ghana zullen alle activiteiten van de After Daylight JOTA-

JOTI het land Ghana als thema hebben.

ActiviteitenIn het clubhuis van Hertog van beijeren-Gosaha zal het dit weekend dus bruisen van de activiteiten, overdag en in de avond. Oa.Zeeslag met morse signalen. De zend-amateurs met radio. De bouw van de to-ren (15 meter) en het solderen van eigen digitale dobbelsteen. Voor meer informatie over de Scoutinggroep ga je naar Facebook/HvbGosNatuurlijk moet de JOTA-JOTI goed geopend worden! Dat gebeurt dit jaar door DJ Sandstorm. Hij zal op vrijdagavond 17 oktober om 22.00 uur tijdens een speciale uitzending van het JOTA-JOTI journaal het evenement officieel openen. Dit journaal zal uitgezonden worden via de amateurfre-quentie en via www.jota-joti.nlIedereen die wil meeluisteren, wordt van harte uitgenodigd dit te doen.

Scouting Hertog van Beijeren-Gosaha zit in het donker

Page 9: Dbv 20141015

PAGINA 9

GOES - Met een bezoek aan Forza Gymnastica is het CDA Goes vorige week donderdag begonnen aan haar permanente campagne om ‘input te krijgen voor onderwerpen die spelen’. Ook willen de christendemocraten zo contact houden met de samenleving.

In het gezelschap van wethouder Jo-Annes de Bat bezocht het CDA vorige week don-derdag de gehandicaptengym van Forza Gymnastica. Ze speelden in Omnium onder meer een partijtje tegen een aantal gehan-dicapten. De avond was de eerste in een reeks van bezoeken aan verenigingen en maatschappelijke instellingen.

Permanente campagne CDA

GOES - De voorlichtingsavond ‘Criminelen doen niet aan winterslaap’ voor winkeliers en ondernemers gaat niet door.

De avond zou woensdag plaatsvinden in het Goese Lyceum aan de Bergweg, maar er waren te weinig aanmeldingen. De gemeente wilde de avond organiseren in samen-werking met de politie, stichting Beveiliging Bedrijven Goes, Ondernemers Organisa-tie Goes, Ondernemers Contact Goes en Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Zeeland–West-Brabant.

Geen voorlichtingsavond

Voorlezen over duurzaamheidWethouder Jo-Annes de Bat bezoekt Kloet ingseschool en Tweemaster

GOES - Wethouder Jo-Annes de Bat van de gemeente Goes leest op de Kloetingseschool voor uit het boek ‘Mr Finney en het raadsel in de bomen’. De Bat deed dat in het kader van de Dag van de Duurzaamheid. Zo’n 70.000 kinderen op 1000 Nederlandse basisscholen werden voorgelezen. Na de Kloetingseschool bracht De Bat ook nog een bezoek aan De Tweemaster. Naast het voorlezen sprak de wethouder ook met de kinderen over duurzaamheid. FOTO GEMEENTE GOES

Geen collegespreekuur tijdens herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie vervalt het college-spreekuur op 23 oktober. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag 30 oktober om 18.30 uur.

Bekendmakingen GoesInformatiepagina woensdag 15 oktober 2014

www.goes.nl>Inwoner>Nieuws/Actueel>Info Goes

StadskantoorM.A. de Ruijterlaan 24461 GE Goes

PostadresPostbus 21184460 MC GoesT 14 0113E [email protected] I www.goes.nl

Openingstijden afdeling Publiekszakenma t/m vr 09.00 - 12.30 uur do-avond 17.00 - 20.00 uurza 10.00 - 12.00 uur

Op maandag- t/m donderdagmiddag kunt u alleen na telefonische afspraak geholpen worden. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten.

Openingstijden afdelingen Activering & Inkomensvoorziening en Zorgma t/m vr 09.00 - 12.30 uur

Calamiteitentel. (0113) 249 770In noodgevallen buiten kantooruren: 06 5329 8141

www.goes.nl

AgendaGoes

Datum Activiteit16 oktober Wethoudersspreekuur voor inwo-

ners en ondernemers, zie www.goes.nl/spreekuur 18.30 – 19.30 uur Stadskantoor16 oktober Debatraad zie voor agenda www.

goes.nl > Bestuur en Organisatie > Vergaderschema

19.30 uur Stadskantoor16 oktober Aansluitend Raadscommis-

sie zie voor agenda www.goes.nl > Bestuur en Organisatie > Vergaderschema Stadskantoor

Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

Publicatie Grondexploitatieovereenkomst ‘Voormalig Boomdijk 4’

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op 8 oktober de grondexploitatieovereenkomst inzake ‘Voorma-lig Boomdijk 4’ zijn aangegaan met de heer M. Koster. Deze overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van locatie voormalig Boomdijk 4 te Wolphaartsdijk in de vorm van het bouwen van één vrijstaande grondgebonden woning. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze grondexploitatieovereenkomst ligt vanaf 15 oktober zes weken ter inzage.

Datum Zaaknummer Locatie Omschrijvingontvangst4-9-2014 M-ACT142995 Scottweg 1.11 te Goes het oprichten van een inrichting

voor de verkoop van verf

De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende meldingen, dan kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via [email protected]

Verleende omgevingsvergunningenBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingspro-cedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:Datum Zaaknummer Locatie Omschrijvingverzending6-10-2014 OMG-2014-0304 Martinus Nijhofflaan 27 het uitbreiden van de woning, te Kloetinge opbouw op 1e verdieping7-10-2014 OMG-2014-0395 Grote Kade 32 te Goes het stukadoren van de gevels8-10-2014 OMG-2014-0353 Ganzepoortstraat 16 te Goes het wijzigen van de winkelpui

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzen-ding (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belangheb-bende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage aangevraagde en verleende vergunningenNa een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:Datum Zaaknummer Locatie Omschrijvingverzending7-10-2014 STP-2014-511 Katseveer onder aan de dijk een standplaatsvergunning voor

de verkoop van ijs van 1 april 2015 t/m 30 september 2015

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:Datum Zaaknummer Locatie Omschrijvingverzending8-10-2014 DHW_O-2014-463 Grote of Maria Magdalenakerk een ontheffing voor het schenken aan de Singelstraat te Goes van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Scaldis Fair van 19 t/m 22 november 20146-10-2014 EVG-2014-423 kanaal Goes een evenementenvergunning voor

de Bietentocht op 18, 19 en 20 oktober 2014

7-10-2014 EVG-2014-462 Singelstraat te Goes een evenementenvergunning voor Scaldis Fair van 19 t/m 22 november 2014

Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemees-ter/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingenNa een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergun-ning hebben ontvangen:

Datum Zaaknummer Locatie Omschrijvingontvangst07-10-2014 OMG-2014-0466 Abel Tasmanstraat 2 t/m 18, het bouwen van 21 woningen Cornelis Houtmanstraat 20, Witte de Withstraat 7 t/m 27 te Goes 07-10-2014 OMG-2014-0463 Kattendijksedijk te Goes het aanleggen van een fietspad

Kattendijksedijk06-10-2014 OMG-2014-0461 tussen Evertsestraat en het aanleggen van drie nieuwe Oranjeweg te Goes 10KV-kabels08-10-2014 OMG-2014-0465 Vlijekreek 12 te Goes het bouwen van een carport08-10-2014 OMG-2014-0472 Watervlietweg 2 te Goes het tijdelijk plaatsen

van 4 portocabins07-10-2014 OMG-2014-0464 Wulfaertstraat 25 te Goes het wijzigen van het

brandcompartimentering De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheerBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

Page 10: Dbv 20141015

Openingstijden: Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.30 uur | Vrijdag (koopavond) van 10.00 tot 21.00 uur | Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur | Zondag en maandag gesloten

Paasdijkweg 33, Poortvliet, infolijn 0166 619100

Ok toberWoonMaand50.000 m2 winkeloppervlakte • 28 woonwinkels • Laagste prijzen • sinds 1919 • 5 jaar garantie

Halfhoogslaper Reverse. 110x183x206cm, matrasmaat 90x200cm. Incl. bedbodem, uitschuifbaar bureau, trap en kastje

met 2 deuren van 319.- nu 219.- Excl. matras

Relaxfauteuil Izalia, leder Toledo van 1149.- voor 899.-

Leverbaar in S-M-L

Abruzzo moderne eetstoel met een prachtig gemodelleerde kuipvormige zitting met RVS poten.

De stoel is leverbaar in 3 kleuren tatra. Van 169.- voor 129.-

50.000 m2 winkeloppervlakte • 28 woonwinkels • Laagste prijzen • sinds 1919 • 5 jaar garantie

169.-

129.-

Landelijke kast uit onze Cottagefield collectie, 225x196x45cm van 2300.- voor 1999.-

Kast is in 12 verschillende lakkleuren leverbaar.

Moderne hoekbank Marzio uitgevoerd in soepel leder en chroom onderstel.

Met verstelbare hoofdsteunen. Van 2499.- voor 1999.-

opening!

129.-225x196x45cm van 2300.- voor

Kast is in 12 verschillende lakkleuren leverbaar.

319.-

219.-

Niet nieuw in onze collectie, maar wel een nieuw plekje in onze showroom voor Profijt Meubel. Deze maand wordt op de 1e verdieping de nieuwe Profijtshop geopend, met een eigentijdse collectie meubelen voor de woon- en eetkamer voor een fijne prijs. Bezoek Profijt vanaf nu op de 1e verdieping.

op de 1e verdieping

. 110x183x206cm, matrasmaat 90x200cm. Incl. bedbodem, uitschuifbaar bureau, trap en kastje 90x200cm. Incl. bedbodem, uitschuifbaar bureau, trap en kastje 90x200cm. Incl. bedbodem, uitschuifbaar bureau, trap en kastje

Excl. matras

Openingsactie!

Bij besteding vanaf 400 euro

bij Profijt Poortvliet ontvangt u een cadeaubon

t.w.v. 10% van uw aankoopbedrag.

Deze bon kunt u op de afdeling Profijt Poortvliet

besteden aan woonaccessoires.

gratisaccessoires

Op zoek naar een nieuwe zithoek of bent u toe aan geheel nieuw interieur? Een nieuwe indeling of wilt uhulp bij het integreren van de laatste woontrends? Ons team van interieuradviseurs helpen u graag! In een vrijblijvend adviesgesprek geven onzeinterieuradviseurs een antwoord op al uw woonvragen en samen zoekt u naar de perfecte oplossing voor het ideaalplaatje dat past bij uw woonstijl en budget. Maak uw woondroom waar en kom langs in onze showroom in Poortvliet voor het beste advies en een gezellig dagje uit.

interieuradvies

gratis

voor het beste advies en een gezellig dagje uit.voor het beste advies en een gezellig dagje uit.voor het beste advies en een gezellig dagje uit.

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE MET DE MEEST

ACTUELE AANBIEDINGENWWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NL

Ok toberWoonMaandopening!

Openingsactie!

1149.-

899.-

Landelijke boxspring Riviera. Compleet met matras en dikke koudschuim topper.

140x200 van 1499.- voor 1099.-

NiEUWIN DE COLLECTIE

2.5-2 zits Valenca Zoals afgebeeld bekleed met luxe Savage stof,

afgewerkt met een contrasterend stiksel van 1195.- voor 899.- In echt leer leverbaar vanaf 1499.-

Eettafel Essina is uitgevoerd met een wit gelakt grenen onderstel en een oud eiken bovenblad. 240x100cm 1199.-

Stoel Dublin, met capiton in rugleuning en afgewerkt met siernagels van 149.- voor 99.-

Page 11: Dbv 20141015

Wij helpen bij:Lotgenotencontact

VoorlichtingBelangenbehartiging

Juridische zaken

Heeft u of iemand uit

uW omgeving brandWonden?

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

HOUT DE WORM!

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

gezochtMotoren, Brommers

en Scooters Oldtimers en Youngtimers en

onderdelen oldtimers06 - 22 33 20 58

I.v.m. uitbreiding zoeken wij op korte termijn voor ons filiaal in Kapelle (fulltime)

winkelmedewerker/balie-verkoperErvaring in deze branche is een must.

Voor meer informatie zie onze website www.biermans.nl

Pallets Te koop gevraagd

Alle soorten ook kapot

06-51549157Minimaal 100 stuks.

RadiateuR stuk?auto, tractor,

motor, schip…Teunis bellen!

0113-216261 Z� uw�

30, 31 okt & 1 nov.‘14Locatie: TMC, Marconistraat 13-15b, Goes

do. 13.00 tot 21.00 uur, vr. 13.00 tot 18.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur.

Op 30, 31 okt. en 1 nov. houden Zeeuwse ondernemersde tweede Zeeuwse Woonmarkt! Met ruim40 marktkramen staat de Zeeuwse Woonmarkt bol van diverse activiteiten. De deelnemers presenteren hun specialiteiten en primeurs om wonen aangenamer voor u te maken. Uiteraard presenteren de 40 deel-nemers - van auto-dealers, makelaars, architecten tot keuken- en serreaanbieders - eenmalige woonmarkt-aanbiedingen en kortingen waar u van moet pro� teren!

Beleefbij ons de trends voor 2015!

De 2e Zeeuwse Woonmarkt vindt ook nu weer plaats bij TMC Woonwinkels,Marconistraat 13-15b in Goes. Let op: betaald parkeren. www.zeeuwsewoonmarkt.nl

t/m 1 november

Op pvc vlOeren en tapijt

Livingstoneweg 5c, Goes Tel. 0113 – 760560 www.decohomegoes.nl

PROFITEER NU!!!

BUITENKANS!!!

NU OF NOOIT!!!

Vraag naar de voorwaarden.

25% KortInGwww.werkplaatskachels.com

OPENDEURDAGEN

maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek

fabricatie van ramen & deuren in PVC en aluminium

alles in eigen beheer sinds 1983 • 10 jaar waarborg

nieuwbouw • renovaties • meer dan 30 jaar ervaring

zaterdag 15 en zondag 16 februarivan 10 uur tot 17 uur

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • tel. 03 666 57 86

A l le dagen open 10u - 17u • zondag 14u tot 17u • www.bruvo.be

Bezoek onzeshowroom of Bel voor een

gratis offerte

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • Tel. 00 32 3 - 666 57 86 • Fax: 00 32 3 - 666 44 41 • www.bruvo.beALLE DAGEN OPEN VAN 10-17 UUR • ZONDAG VAN 14-17 UUR • Geen voorschotten, u betaalt pas na afwerking!

DE MOOISTE SERRE´S & KOZIJNEN

Bezoek onze

vernieuwde

showroom

BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERANDA’S • RAMEN • DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Meer dan 25 jaar ervaring!2013

MEER DAN 30 JAAR ERVARING!

SERRES

BEL VOOR EENGRATIS

OFFERTE

Bezoekonzewebsite

Is uw CV-ketel nog betrouwbaar? Neemt hij u mee de winter door? Nee?! Vervang nu uw CV-ketel!

Bij standaard vervanging Intergas Hre 24/18 combiketel

BUTGETPRIJS € 995,-- Incl. montage en BTW (0165) 70 83 94

www.installatietechniekwestbrabant.nl [email protected]

PLAATS NU EEN NIEUWE CV-KETELals beste getest door de consumentenbondINTERGAS HRE 24/18 Combiketel

Budget prijs €995incl. montage en BTW

Vrijblijvende prijsopgave(0165) 70 83 94

Alle merken [email protected]

0113 231 055 | 0621 273 077 [email protected]

GOESwww.bitbybit.nl

COMPUTEROPLEIDINGENCAD | ADOBE | OFFICE | WEBDESIGN

Groothandel prijzenVoor aannemers en particulieren (op afspraak)

- gipsplaten - tegellijm- isolatie - schroeven- egalisatie - enz.

Ambachtsweg 9F, 4421 SK Kapelle06-51624928 / 06-16773335 [email protected]

Page 12: Dbv 20141015

W W W . B O R S E L E . N L

BORSELS BULLETIN1 5 O K T O B E R 2 0 1 4 W E E K 4 2

REDACTIE GEMEENTE INFO afdeling Bestuursondersteuning, Tel. (0113) 238438 E-mail: [email protected] GEMEENTERAAD raadsgriffi er, Tel. (0113) 238440 GEMEENTE BORSELE Gemeenteraad, College van Burgemeester en Wethouders, commissie bezwaarschriften.Postadres: Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Bezoekadres: Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand. Tel. +14 0113, fax (0113) 561385 Openingstijden Burgerzaken: Afdeling Burgerzaken:Maandag t/m vrijdag 09.00 uur – 12.00 uurMaandag- en woensdagmiddag alleen op afspraak 13.30 uur – 16.00 uurDonderdagavond 17.00 uur – 20.00 uurOverige afdelingen:Maandag t/m donderdag 08.30 uur – 16.00 uurVrijdag 08.30 uur – 12.00 uurE-mail: [email protected]: www.borsele.nlTwitter: @gemeenteborsele

daarnaast samen met het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis te Heinkenszand.

BeroepTegen het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp bestemmingsplan.U kunt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. De beroepstermijn loopt van 17 oktober tot en met 27 november 2014.

Inwerkingtreding bestemmingsplanHet besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN“Kern Heinkenszand, gedeelte Guldenroedestraat 12, 2015”Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend. Vanaf 16 oktober t/m 26 november 2014 ligt het ontwerp besluit samen met het ontwerp bestemmingsplan “Kern Heinkenszand, gedeelte Guldenroedestraat 12, 2015” voor iedereen ter inzage.

Inhoud bestemmingsplanDe voorgestane bestemmingsplanherziening voorziet in het planologisch-juridisch kader om het perceel Guldenroedestraat 12 te Heinkenszand aan te wenden voor het vestigen van een dierenkliniek.

InzageU kunt het ontwerp bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Opdeze website selecteert u het tabblad “Bestemmingsplannen”. Vul dan in het venster “Naam” de naam van het ontwerp bestemmingsplan in. De plancode van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.0654.BPHZGRS122015-0001.Daarnaast ligt het ontwerp besluit samen met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis te Heinkenszand. U kunt de stukken ook bekijken op de gemeentelijke website www.borsele.nl. Het is mogelijk dat de gemeente tijdens de termijn van terinzagelegging nog aanvullende relevante stukken en gegevens over het plan ter inzage legt.

ZienswijzenTijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze, verzoeken wij u om uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. De afdeling is bereikbaar op (0113) 238427.

BESTEMMINGSPLAN

“ Kern Nieuwdorp, gedeelte Bevrijdingspark Zeeland, 2014”

Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend. Bij besluit van 2 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Borsele het bestemmingsplan “Kern Nieuwdorp, gedeelte Bevrijdingspark Zeeland, 2014” ongewijzigd vastgesteld. Vanaf 16 oktober 2014 ligt het bestemmingsplan samen met het vaststellingsbesluit voor iedereen ter inzage.

Inhoud bestemmingsplanHet nieuwe bestemmingsplan maakt de aanleg van een bevrijdingspark, de realisatie van een nieuw expositiegebouw en de ingebruikname van een gedeelte van het Sloebos als stiltebos planologisch-juridisch mogelijk. Daarnaast vormt het plan de planologisch-juridische basis voor de aanleg van een parkeerterrein voor het museum.

InzageVia de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u vanaf 16 oktober 2014 het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit raadplegen. Op deze website selecteert u het tabblad “Bestemmingsplannen”. Vul vervolgens in het venster “ID” de volgende plancode in: NL.IMRO.0654.BPNDBPZ2014-0003. U kunt de stukken ook inzien via de gemeentelijke website www.borsele.nl. Het vaststellingsbesluit ligt

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevings-vergunning hebben ontvangen:

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING REGULIER EN UITGEBREID

Aanvragen reguliere procedureDe publicatie van de aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunning regulier

BezwaarDe beschikkingen en bijbehorende stukken liggen vanaf de verzenddatum van het besluit gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Wonen. De beschikkingen en bijbehorende stukken zijn iedere werkdag in te zien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de dag waarop de vergunning aan de aanvrager is bekendgemaakt (verzonden), bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de gemeentegids en op www.borsele.nl.

Verlengen beslistermijn Op grond van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten de termijn voor het nemen van een besluit naar aanleiding van de onderstaande aanvragen, te verlengen met zes weken:

Borssele Catalijneweg 10 03 oktober 2014 het samenvoegen en verbouwen van nummer 10 en 12

Nieuwdorp Spanjeweg 1 30 september 2014 het uitbreiden van de bestaande opslag (HABOG+)

Heinkenszand Zwanestraat 13 22 augustus 2014 het vestigen van een natuur-geneeskunde praktijk aan huis

Nieuwdorp Estlandweg 6 06 oktober 2014 het uitbreiden van het terrein 's-Gravenpolder Prunusstraat 27 01 oktober 2014 het uitbreiden van de woning

Het gemeentehuis in Heinkenszand heeft nieuwe openingstijden. Nieuw is dat u vanaf 1 oktober zowel telefonisch als digitaal een afspraak kunt maken om bijvoorbeeld uw paspoort af te halen.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS 2014Afdeling Burgerzaken

Maandag t/m vrijdag 09.00 uur – 12.00 uur Maandag- en woensdagmiddag alleen op afspraak 13.30 uur – 16.00 uur Donderdagavond 17.00 uur – 20.00 uur

Overige afdelingen

Maandag t/m donderdag 08.30 uur – 16.00 uur Vrijdag 08.30 uur – 12.00 uur

Kijk voor het maken van een afspraak op www.borsele.nl

NIEUWE OPENINGSTIJDEN PER 1 OKTOBER 2014

Borssele Kaaiweg 3 25 juli 2014 het slopen van de bestaande woning en het bouwen van een nieuwe woning

Heinkenszand Stationsweg 32 04 juli 2014 het bouwen van een woning

A. OpeningAfwezig: de heren Boonman en GelokVoorzitter: de heer WitkamA1. Spreekrecht publieke tribuneVan het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. A2. Vaststelling van de agendaA3. Orde van de vergadering B1. Ingekomen stukken (niet van toepassing) B2. Voorstel tot het vaststellen van het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol gemeente Borsele 2014-2016 De motie van D66 om ruimte te zoeken in de begroting om extra budget beschikbaar te stellen voor een goed handhavingsniveau is ingetrokken.Het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol gemeente Borsele 2014-2016 wordt vastgesteld. B3. Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden De raad stelt de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Borsele 2014 vast. B4. Voorstel inzake het actualiseren van het bestemmingsplan Kern Heinkenszand Het geactualiseerde bestemmingsplan Kern Heinkenszand wordt vastgesteld. B5. Voorstel tot het vaststellen van het milieujaarverslag 2013 De raad stelt het milieujaarverslag 2013 vast. B6. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kern Nieuwdorp, gedeelte Bevrijdingspark Zeeland, 2014 Het bestemmingsplan Kern Nieuwdorp, gedeelte Bevrijdingspark Zeeland 2014, wordt door de raad vast gesteld. B7. Voorstel tot het instemmen met het nemen van een aantal maatregelen om te komen tot realisatie van de taakstelling van € 15.000 op het bibliotheekwerk in 2017 De motie van D66 om de bibliotheek op zaterdagmorgen in Heinkenszand open te stellen wordt verworpen. (D66 en VVD stemde voor). De raad stemt in met de maatregelen ter realisatie van de taakstelling op bibliotheekwerk in 2017. B8. Voorstel tot het vaststellen van de Programmarapportage 2014 De programmarapportage 2014 wordt vastgesteld. C. VragenuurtjeDe heer van der Maas (CDA) constateert werkzaamheden in de Moertjespolder die (o.a.) consequenties hebben voor de agrariërs. Op zijn vraag hier nader over geïnformeerd te worden meldt wethouder Schenk dat door de lange duur van het traject het zicht op het geheel lastig is te krijgen (het gebied is al sinds 1994 aangewezen als natuurontwikkelingsgebied). De Dienst Landelijk Gebied heeft momenteel de bewindvoering.

Naar aanleiding van een vraag van de heer De Putter (D66) naar de visie van het college over de toekomstplannen van Delta antwoordt de wethouder Schenk dat alle aandeelhouders vorig jaar hebben ingestemd met de aandeelhoudersstrategie hetgeen de leidraad is voor het handelen van Delta. Hij constateert dat de verkoop van Indaver past in deze strategie en dat de aandeelhouders hierover tijdig zijn geïnformeerd.

Mevrouw Marchand (D66) informeert naar het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Wethouder Miermans antwoordt dat de gebouwen eigendom zijn van de gemeente en dat het onderhoud hiervan aan de gebruiker toekomt. In gezamenlijkheid wordt groot onderhoud gepland en besproken.D. Sluiting

Besluitenlijst gemeenteraad 2 oktober 2014

Op 23 oktober 2014 is er in verband met de herfstvakantie géén raadsbijeenkomst.

RAADSBIJEENKOMSTEN

Page 13: Dbv 20141015

PAGINA 13

‘S-GRAVENPOLDER - Praktische bijeenkomst voor mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers.

Het VrijwilligersHuis organiseert een bij-eenkomst Verzorging thuis geven. Een praktische bijeenkomst voor mantelzor-gers en (zorg)vrijwilligers in de gemeente Borsele die hiermee te maken hebben. De bijeenkomst vindt plaats op 30 oktober in het dorpshuis Ons Dorpsleven in ’s-Gra-venpolder (Poelvoordestraat 3) van 13.30-16.00 uur.Thuis zorgen voor een zieke partner, fami-lielid of goede bekende komt vaak voor. Degene die de zorg op zich neemt wordt

ook wel de mantelzorger genoemd. Op zich kan de verzorging heel dankbaar werk zijn. Vaak levert het wel een aantal vragen op. Niet altijd is bekend welke praktische hulp er mogelijk is. Informatie over verzorging, actuele hulp-middelen en praktische tips kunnen de verzorging van een zieke thuis een stuk makkelijker maken. Tijdens de bijeenkomst gaat u met behulp van hulpmiddelen aan de slag onder lei-ding van tilconsulenten. U krijgt o.a. be-handeld: - Welke praktische hulpmiddelen zijn er en waar zijn ze te verkrijgen.- Informatie rondom medicatie en

incontinentie(materialen).- Tips en handvaten rondom de verzorging (o.a. verplaatsen van zieke van/naar bed, auto, etc.).

RespijtzorgIndien u vervangende zorg nodig heeft kunnen wij, mits tijdig aangemeld, zorg dragen voor de inzet van een vrijwilliger.

AanmeldenDeelname is gratis, aanmelden verplicht voor 24 oktober via het VrijwilligersHuis, T. (0113) 311 999 of stuur een e-mail naar [email protected], www.vrijwilligershuis.nl

Verzorging thuis gevenVri jwil l igersHuis

Workshop Kerstkaarten MakenDe Seniorenraad Borsele organiseert sa-men met het VrijwilligersHuis een work-shop Kerstkaarten Maken. Met de Kerst in het vooruitzicht gaat u onder begeleiding creatief aan de slag! U leert met behulp van Microsoft Word uw eigen kerstkaarten maken. Hoe leuk is het om de door uzelf ontworpen kerstkaart te sturen aan fami-lie, vrienden of bekenden. Kom ook!4 november, Cyberroom, De Stenge (Sten-

geplein 1) in Heinkenszand, 09.30-11.30 uur. Deelname is gratis, aanmelden ver-plicht, slechts 10 plaatsen beschikbaar (bij voldoende belangstelling wordt de work-shop herhaald op 11 en 18 november).

AanmeldenAanmelden verplicht, via het Vrijwilligers-Huis, T. (0113) 311 999 of stuur een e-mail naar [email protected] www.vrijwilligershuis.nl

Workshop Kerstkaarten MakenVri jwil l igersHuis

MIDDELBURG - Het VrijwilligersHuis brengt de volgende bijeenkomst on-der de aandacht van stichtingen en verenigingen: Fondsenplein Meet & Match.

Is uw stichting of vereniging op zoek naar financiering voor een nieuw project, kom dan naar de Meet&Match-bijeenkomst op zaterdag 13 december.Samen met 10 landelijke en Zeeuwse fondsen op het terrein van zorg, welzijn en cultuur organiseert SCOOP alweer de 2e informatieochtend. Deze is bedoeld voor stichtingen en verenigingen om meer informatie te krijgen over financiële moge-lijkheden voor een nieuw project. Op deze

dag zijn er vertegenwoordigers van de fondsen aanwezig om met u in gesprek te gaan. Heeft u concrete plannen voor een aanvraag, dan kunt u tot uiterlijk 30 okto-ber een speeddate aanvragen via http:/fondsen.scoopzld.nl/U bent van harte welkom, ook als u geen speeddate hebt aangevraagd. De infor-matieochtend op 13 december is gratis te bezoeken.Zaterdag 13 december, Zeeuwse Biblio-theek, Kousteensedijk 7, Middelburg, 10.30-13.30 uur, gratis toegankelijk.Om inzicht te krijgen in het aantal bezoe-kers stellen we het op prijs als u via [email protected] doorgeeft met hoeveel personen u komt.

Fondsenplein Meet & MatchVri jwil l igersHuis

GOES - Verbeter uw buurt, wijk of dorp: idee voor uw leefomgeving? Doe mee en schrijf u in voor Kern met Pit, editie 2015!

Kern met Pit is een wedstrijd voor bewo-nersgroepen. Kan uw buurt, wijk of dorp wel wat pit gebruiken? Bijvoorbeeld door het opknappen van dat oude clubhuis of wordt het nu echt tijd voor een skatebaan. Vindt u het jammer als de unieke geschie-denis van uw dorp verloren gaat, of wilt u

uw toneelvereniging nieuw leven in bla-zen? Allemaal ideeën die passen binnen de wedstrijd Kern met Pit van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Wie binnen een jaar zijn idee voor de leef-omgeving gerealiseerd heeft, ontvangt het predicaat Kern met Pit en duizend euro. Wilt u meedoen? Download de folder Kern met Pit, editie 2015 via www.kernmetpit.nl en schrijf u in! Inschrijven kan vanaf 1 september tot en met 31 oktober 2014 via de website www.kernmetpit.nl

Kern met PitVri jwil l igersHuis

GOES - Tuintjesproject in samenwer-king met Vereniging Psyiënt Neder-land (VPN).

Het VrijwilligersHuis krijgt regelmatig aan-vragen voor tuinonderhoud. In de maand no-vember wordt er een weer een tuinproject opgestart in samenwerking met Vereniging Psyiënt Nederland (VPN). VPN werkt met (ex-)cliënten psychiatrie. Deze (ex-)cliënten maken onder begeleiding van ervaren pro-fessionals en vrijwilligers de tuinen najaars-klaar.

Voor wie?Mensen kunnen zich aanmelden voor dit tuintjesproject bij het VrijwilligersHuis. Hier-bij kan het gaan om ouderen die fysiek niet in staat zijn hun eigen tuintje te onderhouden of om mensen met een psychiatrische, psy-chische, verstandelijke, lichamelijke en/of

andere beperking. Ook mantelzorgers vallen onder de doelgroep. Zo kan iemand bijvoor-beeld niet in staat zijn de tuin te onderhou-den door de tijd die hij/zij kwijt is aan de zorg voor een familielid.

Aard werkzaamhedenIn principe gaat het om het najaarsklaar ma-ken van tuintjes, dus geen terrasaanleg of complete tuinrenovaties.

KostenDe bedoeling is dat uitsluitend mensen van deze voorziening gebruik maken die redelij-ker- wijze financieel niet in staat zijn om dit werk door een hovenier te laten verrichten.Zie voor de voorwaarden www.vrijwil-ligershuis.nlzU kunt zich aanmelden voor het tuintjesproject bij het VrijwilligersHuis, via telefoonnummer 0113-311999 of via [email protected]

TuintjesprojectVri jwil l igersHuis

DOOR EUGÈNE DE KOK

Uw personalia? ‘Krijn van der Maas van het CDA, 65 jaar, gepensioneerd, gehuwd en woonachtig in ‘s-Gravenpolder’. Waarom heeft u zich kandidaat ge-steld voor de gemeenteraad? ‘Ik heb me in 2002 kandidaat gesteld, omdat ik ons mooie landschap en de pittoreske dor-pen wil koesteren. Ik vind dat de kernen hun karakteristieke beeld zo veel mogelijk moeten behouden. Ik ben voor vooruit-gang, maar als het om ruimtelijke orde-ning gaat, wil ik maatwerk. Ik wil heus niet alles tegenhouden, maar wel behoedzaam en voorzichtig opereren’. Hoeveel tijd bent u kwijt aan het raadslidmaatschap en hoe combi-neert u dat met uw werk? ‘Het is heel wisselend. Deze maand is het erg druk, maar er zijn ook perioden dat het rustig is zoals de zomermaanden. Gemiddeld ben ik zo’n drie avonden per week met het raads-lidmaatschap bezig’. Zo herkennen de kiezers mij: ‘Stel dat er een plan is om grote elektriciteitsmas-ten in het landschap te plaatsen dan sta ik vooraan om erachter te komen hoe het bedrijf de schade gaat beperken. Op die manier probeer ik altijd mijn steentje bij te dragen’. Wat moet je vooral wel en wat niet doen als raadslid? ‘Je moet vooral goed luisteren naar wat de mensen zeggen. Als raadslid moet je naast de mensen staan. Zo voel je wat er aan de hand is. Vervol-gens moet je nadenken over wat er is gezegd en tot een oplossing proberen te komen. Wat je nooit moet doen is dingen toezeggen als je niet weet of je ze waar kunt maken. In het begin trap je nog wel eens in die val, maar dat levert alleen maar teleurstellingen op’. Wat zijn uw grootste successen en uw grootste missers? ‘Als er succes-sen zijn, zijn die van de CDA-fractie als geheel, niet alleen van mij. Dat gezegd hebbende vind ik het mooi wat er is ge-beurd met het strandje in Baarland. Het

CDA heeft zich daar jarenlang voor inge-zet. Ik vind strandpaviljoen De Landing een mooie aanwinst. Missers kan ik me zo niet voor de geest halen, maar ik zou het een gigantische misser vinden als er opeens nog een rij windmolens aan de rand van onze gemeente verschijnt. De turbines op de grens met Kapelle vind ik bijvoorbeeld vreselijk. Ik heb me er gigantisch aan ge-ergerd dat Kapelle daar toestemming voor heeft gegeven’. Als ik over vier jaar dít niet heb be-reikt, kan ik net zo goed stoppen als raadslid: ‘Misschien stop ik vanwege mijn leeftijd sowieso wel als raadslid, haha. Serieus: nieuwbouwprojecten moeten in Borsele voldoen aan welstand-seisen. Neem het plan Oostgaarde in ‘s-Gravenpolder. De huizen moeten daar wit zijn en de daken rood. Nu zie je opeens overal zwarte zonnepanelen verschijnen op die mooie daken. Met zonnepanelen is niets mis, maar waarom leg je ze niet op de platte daken van bedrijven op het in-dustrieterrein iets verderop? De bewoners zouden alsnog hun zonne-energie krijgen, maar niet elk dak ligt dan vol met die zwar-

te panelen. Voor zo’n plan zou ik me nog graag hard willen maken’. Met een miljoen zou ik het volgende voor Borsele doen: ‘Er zijn misschien wel te veel dingen die je ermee kunt doen, maar ik zou in ieder geval een deel willen inzetten om armoede in Borsele te bestrij-den en de verpaupering van sommige lo-caties tegen te gaan’. Mijn favoriete raadslid van een ande-re partij in Borsele is en waarom? ‘Ik heb niet echt één favoriet ander raadslid. Over het algemeen kan ik het met ieder-een goed vinden. Andere raadsleden heb-ben op bepaalde onderwerpen een andere insteek, maar dat is alleen maar goed’. De komende weken staat vooral dit punt op mijn agenda: ‘We hebben net de discussie over de tweede supermarkt in Heinkenszand achter de rug. Dat is een omvangrijk dossier geweest waarover veel was te doen. De komende weken staan er vooral reguliere stukken op de agenda, geen echte bijzonderheden. Ik ben wel betrokken bij de plannenmakerij rondom het havenplateau van Hoedekens-kerke en recreatie en toerisme in Borsele’.

‘Je moet naast de mensen staan’De Tien voor De raaD

Krijn van der Maas is trots op het Borselse landschap en maakt zich hard voor behoud daarvan. FOTO BENNIE KRAJENBRINK

‘s-GRAVENPOLDER - Elke inwoner van de gemeente Borsele kent wel een paar gemeenteraadsleden, maar van welke partij zijn ze lid, waar zetten zij zich voor in, wat doen ze in het dagelijks leven en wat zouden ze met één miljoen voor de gemeente Borsele doen? Dat zijn vragen waarop de Bevelandse Bode in de rubriek ‘Tien voor de raad’ antwoord geeft. Deze week Krijn van der Maas van het CDA.

W W W . B O R S E L E . N LV E R V O L G P A G I N A

Orion geeft een spetterende handbalclinic en je maakt kennis met ‘beeball’. De sportieve middag is ongeveer om 15.30 uur afgelopen.

Inschrijven is niet nodig maar kan via www.naarbons.nl. Je kunt al meedoen voor maar € 1,-!Vergeet je gymschoenen en je sportkleding niet mee te nemen!Heb je vragen over de herfstvakantie activiteit? Neem dan contact op met Chris Bras (Borsele Beweegt) T: 0113 – 23 84 75. E: [email protected] of kijk op www.naarbons.nl > Vakantiesport.

BORSELE BEWEEGT ORGANISEERT HERFSTVAKANTIE ACTIVITEITBen jij tussen de 6 en 12 jaar oud, ga jij niet op herfstvakantie en vindt je het leuk om te sporten? Kom dan dinsdag 21 oktober om 13.00 uur naar sporthal ‘De Zwake’ in ’s-Gravenpolder en sport mee tijdens de herfstvakantieactiviteit van Borsele Beweegt!Plezier staat voorop! De hele middag worden er verschillende sportieve activiteiten voor jou georganiseerd. Er zal een parcours worden uitgezet met een opblaasbare stormbaan, s.v.

EVENEMENTENKALENDEROmschrijving Locatie Datum

Danslessen Dorpshuis Baarland Vanaf 15 oktober 2014meer info: [email protected] Theatervoorstellingen De Stenge Heinkenszand 24 oktober 2014 Stichting Theaters aan Zee t/m 27 maart 2015meer info: www.theatersaanzee.nl Spectra avond De Klomp Ovezande 24 oktober 2014Kooklessen Dorpshuis Baarland Vanaf 27 oktober 2014meer info: [email protected] 's-Heerenhoekse avond in de Jeugdhoeve Jeugdhoeve 1 november 2014met Bal Toneelvoorstelling "De Flat van Jet" Café de Goede Verwachting 8 november 2014aanvang: 20.00 uur Lewedorp

Page 14: Dbv 20141015

PAGINA 14

Tweevoudig Nederlands kampioen Western Riding: Vorig weekend is Jerina de Lange-Boer tweevoudig Nederlands kampioen geworden met haar paard Artful Carats in het onderdeel Hunter under saddle (onderdeel binnen de western riding).

GOESDocumentaire over het leven van Bruno Groning: Genezing langs geestelijke weg. Voorstellingen: Hotel Terminus Stationsplein 1, 4461 HP te Goes. Data: zaterdag 18 ok-tober en zaterdag 8 november, in drie delen van elk ca. 95 min. incl. 2 pauzes (hapjes mogelijk). Telefonische reservering van plaatsen: 0113-233881 of via e-mail [email protected] Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Verdere informatie over de film vindt u op: www.bruno-groening-film.org.Lezing: Vind je eigen weg: Donderdag 23 oktober geeft Gert-Jan de Hoon een lezing ‘Vind je eigen weg’ bij ‘t Westlicht in Goes. In een boeiend verhaal neemt hij je mee op reis en laat je nadenken over jezelf waar je nu staat in je leven: ben je tevreden of zou jij een nieuwe koers willen kiezen? Aanvang 19.30 tot 21.30 uur in ‘t Westlicht, Singelstraat 7, 4461 HZ Goes. Aanmelden via [email protected] Informatie: www.twestlicht.nl en www.voyagebeyond.orgHerfstactiviteiten voor kids: Op maandag 20 oktober en woensdag 22 oktober, in de herfstvakantie, organiseert SMWO herfstactiviteiten. Alle kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn welkom. Op maandag 20 oktober vindt de activiteit plaats in het jeugdcentrum de Goese Polder, Joseph Lunslaan 15 in Goes. Je kunt er spelletjes spelen, cup cakes versieren en er is een spannende speurtocht. De activiteit is van 13.00-16.00 uur. Op woensdag 22 oktober vindt de activiteit plaats in De Paèrdestal in Goes West, Evertsen-straat 15. Je kunt cup cakes versieren en spannende spelletjes spelen. De activiteit is van 13.00-15.00 uur. Deelname gratis. Informatie: Juliëtte Boone, [email protected] tel. 0113-277111.Rommelmarkt: Op zaterdag 18 oktober willen we weer een rommelmarkt organiseren in buurthuis de Pit, Appelstraat 2A in Goes-Zuid, van 9.30-13.30 uur. Om aan deze rom-melmarkt deel te nemen kunt u een of meerdere tafels huren, in verschillende afmetin-gen.140 x 70; 160 x 80; 200 x 80. U kunt een tafel huren door te bellen naar buurthuis de Pit, tel. 0113-270266, graag in de morgenuren.Mossel dansant: Zaterdag 18 oktober, aanvang 17.30 uur. Voor mosselavond reserve-ren gewenst. Voor mensen die niet van mosselen houden is er saté. Tijdens de avond is er weer gezellig dansen. Opgave: buurthuis de Pit, tel. 0113-270266 of via de mail: buurthuisdepit@nl.

WILHELMINADORPLezing: ‘Gezondheid kan men niet kopen’ een lezing. “Ik ben gezond geworden en het heeft mij géén cent gekost”. Zo of soortgelijk kunnen mensen uit de Bruno Gröning-Vrien-denkring zich uiten, die door het opnemen van een hogere kracht gezond zijn geworden. Dinsdag 21 oktober 19.30u Wilhelminahuis, Brugstraat 4, 4465 AP Wilhelminadorp. Or-ganisator: Bruno Groening-Vriendenkring/Kreis fur Geistige Lebenshilfe e.V. Informatie: tel. 0118-611907, [email protected] - www.bruno-groening.org

WISSENKERKEOliebollenactie: Op zaterdag 18 oktober worden door muziekvereniging Apollo weer oliebollen verkocht. Om 9.30 uur start de huis-aan-huisverkoop in Wissenkerke, Geers-dijk en Kamperland.In Kamperland kunnen de oliebollen ook worden gekocht in een kraam bij supermarkt C-1000 Clement.

KORTGENEOptreden Zeeuwse troubadours: Op 17 oktober treden de Zeeuwse troubadours En-gel Reinhoudt en Anja Kopmels op in de Nicolaaskerk te Kortgene. Onder de naam: “Dit-jes en Datjes” brengen zij voor u een programma met hun Zeeuwse liederen. Aanvang 19.30u.

KAMPERLANDHoren, zien, lopen en vooral... delen: Op zaterdag 1 november organiseert Indigo een korte wandeling voor nabestaanden, vrienden en sympathisanten na zelfdoding. Vertrek 13.30 uur vanaf Hotel Restaurant ‘De Kamperduinen’, Patrijzenlaan 1, Kamperland. Er wordt gepraat en gezwegen, gelachen en getroost. Om ca. 15.00 uur sluiten we de wan-deling af met een stil moment en ritueel op een mooi plekje op het strand. Hierna is er gelegenheid in het restaurant om onder het genot van koffie en/of drankje na te praten. Voor kinderen is er de mogelijkheid om een blijvende herinnering te maken. Deelname is gratis. Aanmelden vóór 27 oktober: [email protected]

‘S-GRAVENPOLDERDansavond OVA: Zaterdag 18 oktober houdt OntspanningsVereniging ‘Amicitia’ (OVA) een dansavond in het dorpshuis ‘Ons Dorpsleven’, Poelvoordestraat 3 te ‘s Gravenpolder. Een DJ verzorgt de muziek, aanvang 20.00 uur.

ELLEWOUTSDIJKFranciscus’ Zonnelied in beeld: Zaterdag 18 oktober zet ‘t Kerkje van Ellesdiek in Ellewoutsdijk de deuren wijd open vanwege de tentoonstelling ‘Zonnelied in beeld’. Het Zonnelied van Franciscus van Assisi wordt in schilderijen van wijlen Jan Scheffers, Ha-rold Sarneel en in keramische beelden van Martine Buitink in beeld gebracht. Sarneel vertaalt het lied in typisch Zeeuwse beelden, Scheffers zocht naar een meer abstracte vorm en Martine Buitink doet dat ook, maar dan in keramische beelden. ‘t Kerkje is open tussen 13.30 uur en 16.00 uur. De toegang is gratis.

NISSETrekkermuseum geopend: Van woensdag 15 t/m zondag 19 oktober en van woensdag 22 t/m zondag 26 oktober is het Trekkermuseum in de herfstvakantie geopend. Openings-tijden zijn van 13.30 tot 16.30 uur. Wilt u de oude trekkers komen bewonderen dat bent u van harte welkom. Zie ook de website www.trekkermuseum-otmmz.nl

KORTE BERICHTEN

GOES - Zondag 19 oktober ontvangen de senioren van de Goese Rugbyclub Tovaal op sportpark Het Schenge in Goes de koploper in de derde klasse Zuidwest Eemland 2.Het team uit Amersfoort won evenals

Tovaal drie van de vier gespeelde duels, maar pakte twee bonuspunten meer. Het duel begint om 14.00 uur en de toegang is gratis. Voor informatie over de Goese Rug-byclub Tovaal kan men terecht op www.tovaal.nl

Tovaal ontvangt koploper Eemland 2

Eli Maat in het zonnetje gezetHuldiging Europees kampioen op de staande wip

KWADENDAMME - De Europees kampioen op de staande wip Eli Maat uit Ellewoutsdijk is vorige week zaterdag gehuldigd in ‘t Nut in zijn woonplaats Ellewoutsdijk. Maat werd in augustus Europees kampioen tijdens de titelstrijd in Kwadendamme. Het was voor het eerst in jaren dat een Nederlander op de hoogste trede van het podium stond. Na de huldiging was er zaterdag een schieting op het schutterster-rein van Zorgvlied aan het Dokterswegje in Ellewoutsdijk. FOTO BENNIE KRAJENBRINK

GOES - Met spoed gezocht: Bestuurs-leden voor de afdelingen Goes, Bor-sele, Vlissingen, Middelburg en het regiobestuur Veel mensen zullen de Nationale Vereniging De Zonnebloem associëren met de vakantieboot en Danny de Munk.

Maar de Zonnebloem is veel meer dan dat. Vrijwilligers bezoeken en organiseren acti-viteiten voor mensen die door ziekte, han-dicap en/of hogere leeftijd weinig buiten de deur komen en behoefte hebben aan sociaal contact. Het regionale bestuur van De Zeeuwse Eilanden ondersteunt plaat-selijke afdelingen in Walcheren, Noord- en Zuid Beveland en Schouwen Duiveland bij hun vrijwilligerswerk. Daarvoor is de regio

op zoek naar nieuwe bestuursleden die een positieve bijdrage willen leveren aan de organisatie. Wij zoeken bestuursleden voor verschillende afdelingen en ook voor het regiobestuur

Wat houdt dat in?Voor de afdelingen betekent dit het mee or-ganiseren van het bezoekwerk en activitei-ten voor de gasten. Voor het regiobestuur zijn dit ondersteunende werkzaamheden voor de afdelingen en het organiseren van cursussen en workshops, de vakantieweek en afdeling overstijgende activiteiten. Vele handen maken licht werk, waardoor het werk dat moet worden gedaan goed kan worden verdeeld en is het goed te combi-neren met studie of werk

Dus wil jij...Een positieve, zinvolle en leuke vrije-tijdsbesteding. Actief zijn als vrijwillig bestuurslid. Bestuursvergaderingen en/of regionale vergaderingen bijwonen. Mee-bepalen op welke manier wij afdelingen kunnen ondersteunen en het beleid van de vereniging uitdragen of op afdelingsniveau een bijdrage leveren aan het werk van de Zonnebloem?Stuur dan een e-mail naar [email protected] en/of bel naar 0118-465598.

Natuurlijk kun je ook voor vragen ons een e-mail sturen en/of bellen. Bezoek ook de website: http://www.zeeuwsezonnebloem.nl

Dringend bestuursleden gezocht

ELLEWOUTSDIJK - Zeventig jaar ge-leden, in het najaar van 1944, vond de grote slag om de Schelde plaats. El-lewoutsdijk was een van de zwaarst getroffen dorpen op Zuid-Beveland.

Afgelopen zondag werd de bevrijding van het dorp tijdens een oecumenische viering in ‘t Kerkje van Ellesdiek herdacht met een indringend toneelstuk van Jopie Minnaard. Na afloop brachten de aanwezigen, onder

wie vele nabestaanden, een bloemstuk naar het oorlogsmonument op de begraaf-plaats. Daar werden de burgers van Elle-woutsdijk herdacht die tijdens de oorlog omgekomen zijn.

Bevrijding van Ellewoutsdijk (29 oktober 1944) herdacht

Herdenking op de begraafplaats van Ellewoutsdijk.

Page 15: Dbv 20141015

Locatie: TMCMarconistraat 13-15b, GoesZ� uw�

Op de 2e Zeeuwse

Woonmarkt o.a. primeurs

van:

30, 31 okt & 1 nov. 2014

De 2e Zeeuwse Woonmarkt vindt ook nu weer plaats bij TMC Woonwinkels,Marconistraat 13-15b in Goes. Let op: betaald parkeren. www.zeeuwsewoonmarkt.nl

Bouwbureau IBW Goes

• Makelaar Schrijver-Versluys • Makelaardij

Faasse-Fermont • Kuub Makelaars • Bouw

uw droomhuis met Meerhuis • Venestra

• ITN Installatietechniek • Architecten Alliantie

• BNA Architect van den Boorn- Huijsman • Bosman

hoveniers en tuinadvies • www.zonnepaneelzeeland.nl

• Unique fl oors betonlook vloeren • Hoekman bad en

kachel installateur • Waterspecialist

Grintweg 79 - 4401 ND Yerseketel. 0113 - 57 20 75

[email protected]

w w w . t u i n c e n t r u m - n i e u w e n h u i j s e . n l

Het plantseizoen is weer begonnen, wij hebben hetGROOTSTE TUINPLANTENASSORTIMENT in de regio!

Acties:- Fruitbomen/struiken: 25% KORTING

- Buitenpotten tot 50% KORTING

- Winterbeplanting voor in uw bloembakken 3 voor € 5,– o.a. Heide/Hebe

- Tuinhuizen/blokhutten nu 10% KORTING! Kijk voor ons assortiment op www.woodvison.nl

- Voor elke klant EEN LEUKE VERRASSING!

Herfstmarktvan de vereniging Groei en Bloei Goes e.o.

Diverse verkoop- en informatiestands:- De Pompoenwinkel- Landwinkel ‘De Plantage’- Het Gouden Ei, brocante en veel meer- De Vier Jaargetijden met decobakjes- Het Fruitteeltmuseum- Infostand van Groei en Bloei Goes e.o.- Leuke doorlopende kinderworkshop van herfstdecoraties- Doorlopende workshop herfstkransen maken

Hoveniers-informatiedagKom langs en vraag gratis advies ofinformatie voor al uw tuinwerkzaamheden,tuinproblemen of vragen over tuinplanten enproducten aan onze hoveniers.Kom langs en vraag naar onze actie voorvoordelig tuinonderhoud!

De gratis koffie/fris met wat lekkers staat klaar.

Als je van tuinen en tuinieren houdt

HERFSTMARKT Groei & Bloei zaterdag 18 oktober

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn0800 - 022 66 22

Page 16: Dbv 20141015

WOENSDAG

22OKTOBER

VRIJDAG

17OKTOBER

ZATERDAG

18OKTOBER

DONDERDAG

23OKTOBER

ZATERDAG

25OKTOBER

VRIJDAG

24OKTOBER

WOENSDAG

15OKTOBER

DONDERDAG

16OKTOBEROKTOBER

KOOPAVOND

OKTOBER

KOOPAVOND KOOPAVOND

OKTOBER

KOOPAVOND

OKTOBER

KOOPAVOND KOOPAVOND

5950,- 7490,-

4850,-

KOKEN MET PASSIE SINDS 1877

DESIGN PRIMEUR!

Hét nieuwe Neff designBeleef het nú al exclusief

in onze showrooms!

Maak kans op GRATIS dinercheque!Maak kans op GRATIS dinercheque!Maak kans op GRATIS dinercheque!Maak kans op GRATIS dinercheque!

TOP DUO:

NEFF COMBI-OVENVerkoopprijs 1349,-

890,-

NEFF VAATWASSERVerkoopprijs 999,-

690,-

COMPOSIET-STEENACTIE

NEW DESIGN!

NEFF COMBI-OVENVerkoopprijs 1349,-

NEW DESIGN!NEW DESIGN!NEW DESIGN!

GENIET VAN DIVERSE KOOKDEMO ’S! GENIET VAN DIVERSE KOOKDEMO ’S!

KOOPAVONDKOOPAVOND KOOPAVOND

KOOKDEMO’S

OKTOBER

KOOPAVONDKOOKDEMO’S KOOPAVONDKOOPAVOND KOOPAVOND

KOOKDEMO’S

OKTOBER

KOOPAVONDKOOKDEMO’S

WOONMAAND ACTIEWEKENWOONMAAND ACTIEWEKENWOONMAAND ACTIEWEKENWOONMAAND ACTIEWEKENWOONMAAND ACTIEWEKEN

DE FRISSE WIND DOOR DE PRIJZEN!

170,-p/m

Leverbaar in 4 eigen-tijdse kleuren!

FRANKEDesign kraan

99,-KIJK VOOR MEER ACTIES OP; WWW.DBKEUKENS.NLKIJK VOOR MEER ACTIES OP; KIJK VOOR MEER ACTIES OP; KIJK VOOR MEER ACTIES OP; WWW.DBKEUKENS.NL WWW.DBKEUKENS.NL

Page 17: Dbv 20141015

HGZgeveltechniek

® Van Cittersweg 2a

4341 RC Arnemuiden

T 0118 75 02 07

www.hgzgeveltechniek.nl

Voor het leveren van alles om uw woningen

» Aluminium en kunststof kozijnen

» Gevelbekleding en goten

» Zonwering

» Rolluiken

» Horren

» Veranda’s

HGZgeveltechniek

® Van Cittersweg 2a

4341 RC Arnemuiden

T 0118 75 02 07

www.hgzgeveltechniek.nl

Voor het leveren van alles om uw woningen

» Aluminium en kunststof kozijnen

» Gevelbekleding en goten

» Zonwering

» Rolluiken

» Horren

» Veranda’s

• Verschillende modellen gevelbekleding• Duurzame gevelbekleding• 10 Jaar garantie op uw gevelbekleding!

GevelbekledingVoor de waarde van uw huis is de juiste gevelbekleding van groot belang. U wilt echter zo min mogelijk onderhoud en het liefst nooit meer schilderen. Bovendien wilt u kunnen kiezen uit een ruim assor-timent aan kleuren. De bekleding van uw gevel moet lang meegaan en het liefst ook nog milieuvriendelijk zijn.

STALLINGnu plaats voor uw:

CAMPER / CARAVAN AUTO / BOOT

Of uw:Caravan / Camper

SNEL VERkOPEN!!Bel direct: 0186-652960

Recretiestalling Numansdorp Z-HVlak bij Rotterdam

[email protected]

Schoon genoegvan vuil tapijt?chem-Dry Droger, schoner, gezonder

• Voor particulieren en bedrijven• Snel droog en langer schoon• Vuilafstotende behandeling• Specialist in moeilijke vlekken• Speciale behandeling voor Berbers, Perzen etc.

Ook voor meubelreiniging

Bel voor gratis advies en

prijsopgave.

Bergen op Zoom 0164-245005

Goes 0113-229020

Middelburg 0118-639623

Roosendaal 0165-529955

Dé tapijt- en [email protected]

0800 - 4477999 (gratis) Roosendaal Goes

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

snuffelmarkt goes25 + 26 okt

ZeelanDHallen *9.00-16.30 uur

gratIs Parkeren

Locatie: TMCMarconistraat 13-15b, GoesZ� uw�

Geniet op de 2e Zeeuwse

Woonmarkt van:

30, 31 okt & 1 nov. 201430, 31 okt & 1 nov. 201430, 31 okt & 1 nov. 201430, 31 okt & 1 nov. 2014

van:

Wijn- enbierproeverij Knutselterras

voor kinderenbierproeverij

Gratislekkernijen van Frituur Lee

ZeeuwsestreekproductenZeeuwse mosselen

ZeeuwsestreekproductenZeeuwse mosselenZeeuwse mosselen

Gratis fotoshoot met Facebookactie

BBQWorkshops Zeeuwsestreekproducten

Springkussenvoor de kinderen(Alleen op zaterdag 31 okt)

Tijdens de Zeeuwse Woonmarkt organiseren de deelnemers

de verkiezingen ‘Zeeuwse huiswijn 2015’ en ‘Zeeuwse

thuisbiertje 2015’. U kunt (gratis) verschillende regio-

nale wijnen en bieren proeven. De lekkerste wijn en het lekker-

ste biertje winnen de titel.

De 2e Zeeuwse Woonmarkt vindt ook nu weer plaats bij TMC Woonwinkels,Marconistraat 13-15b in Goes. Let op: betaald parkeren. www.zeeuwsewoonmarkt.nl

Biezelingsestraat 14, 4421 BS KapelleTel. 0113-330077 www.spoeltje.nl

Nieuw: mooie najaars-/winter-

stoffen gewerkt en effen.

KOOPJES: VEEL STOFFEN

AFGEPRIJSD!

Patroonbladen: My Image -

Inspired by Poppy

NIEUW: CreAgenda 2015 van

13.99 VOOR 11.99

Crea brei/haakgarenpakketjes

10 bolletjes VOOR 4.95

Bonnie Mode & J&R Schoenmode presenteren:

INZAMELINGSACTIE zaterdag 26 april 2014

1 cadeaubon t.w.v. € 10,=

Bonnie Mode: Biezelingsestraat 46, 4421 BT Kapelle, Tel. 0113-345404

J&R Schoenmode: Biezelingsestraat 22A, 4421 BM Kapelle, Tel. 0113-341651

Oude schoenen en kleding voor goed doel! Kleding en beddengoed kunt u inleveren bij Bonnie Mode.

Bij minimaal een volle zak krijgt u een waardebon van € 10,= t/m 30 april 2014

Schoenen kunnen ingeleverd worden bij J&R Schoenmode. Daar krijgt u voor 1 paar schoenen een waardebon van € 10,=.

De ingenomen goederen gaan rechtstreeks naar stichting Nachamu. Deze stichting heeft als doel: hulp aan joodse mensen in nood.

Met name ouderen en eenzamen.Uw goederen komen daadwerkelijk bij de mensen terecht, bijvoorbeeld in Oekraïne.

www.nachamu.org

15 t/m 18 oktober

Bonnie Mode & J&R Schoenmode presenteren:

INZAMELINGSACTIE zaterdag 26 april 2014

1 cadeaubon t.w.v. € 10,=

Bonnie Mode: Biezelingsestraat 46, 4421 BT Kapelle, Tel. 0113-345404

J&R Schoenmode: Biezelingsestraat 22A, 4421 BM Kapelle, Tel. 0113-341651

Oude schoenen en kleding voor goed doel! Kleding en beddengoed kunt u inleveren bij Bonnie Mode.

Bij minimaal een volle zak krijgt u een waardebon van € 10,= t/m 30 april 2014

Schoenen kunnen ingeleverd worden bij J&R Schoenmode. Daar krijgt u voor 1 paar schoenen een waardebon van € 10,=.

De ingenomen goederen gaan rechtstreeks naar stichting Nachamu. Deze stichting heeft als doel: hulp aan joodse mensen in nood.

Met name ouderen en eenzamen.Uw goederen komen daadwerkelijk bij de mensen terecht, bijvoorbeeld in Oekraïne.

www.nachamu.org

Bonnie Mode & J&R Schoenmode presenteren:

INZAMELINGSACTIE zaterdag 26 april 2014

1 cadeaubon t.w.v. € 10,=

Bonnie Mode: Biezelingsestraat 46, 4421 BT Kapelle, Tel. 0113-345404

J&R Schoenmode: Biezelingsestraat 22A, 4421 BM Kapelle, Tel. 0113-341651

Oude schoenen en kleding voor goed doel! Kleding en beddengoed kunt u inleveren bij Bonnie Mode.

Bij minimaal een volle zak krijgt u een waardebon van € 10,= t/m 30 april 2014

Schoenen kunnen ingeleverd worden bij J&R Schoenmode. Daar krijgt u voor 1 paar schoenen een waardebon van € 10,=.

De ingenomen goederen gaan rechtstreeks naar stichting Nachamu. Deze stichting heeft als doel: hulp aan joodse mensen in nood.

Met name ouderen en eenzamen.Uw goederen komen daadwerkelijk bij de mensen terecht, bijvoorbeeld in Oekraïne.

www.nachamu.org

Bonnie Mode & J&R Schoenmode presenteren:

INZAMELINGSACTIE zaterdag 26 april 2014

1 cadeaubon t.w.v. € 10,=

Bonnie Mode: Biezelingsestraat 46, 4421 BT Kapelle, Tel. 0113-345404

J&R Schoenmode: Biezelingsestraat 22A, 4421 BM Kapelle, Tel. 0113-341651

Oude schoenen en kleding voor goed doel! Kleding en beddengoed kunt u inleveren bij Bonnie Mode.

Bij minimaal een volle zak krijgt u een waardebon van € 10,= t/m 30 april 2014

Schoenen kunnen ingeleverd worden bij J&R Schoenmode. Daar krijgt u voor 1 paar schoenen een waardebon van € 10,=.

De ingenomen goederen gaan rechtstreeks naar stichting Nachamu. Deze stichting heeft als doel: hulp aan joodse mensen in nood.

Met name ouderen en eenzamen.Uw goederen komen daadwerkelijk bij de mensen terecht, bijvoorbeeld in Oekraïne.

www.nachamu.org

Bonnie Mode & J&R Schoenmode presenteren:

INZAMELINGSACTIE zaterdag 26 april 2014

1 cadeaubon t.w.v. € 10,=

Bonnie Mode: Biezelingsestraat 46, 4421 BT Kapelle, Tel. 0113-345404

J&R Schoenmode: Biezelingsestraat 22A, 4421 BM Kapelle, Tel. 0113-341651

Oude schoenen en kleding voor goed doel! Kleding en beddengoed kunt u inleveren bij Bonnie Mode.

Bij minimaal een volle zak krijgt u een waardebon van € 10,= t/m 30 april 2014

Schoenen kunnen ingeleverd worden bij J&R Schoenmode. Daar krijgt u voor 1 paar schoenen een waardebon van € 10,=.

De ingenomen goederen gaan rechtstreeks naar stichting Nachamu. Deze stichting heeft als doel: hulp aan joodse mensen in nood.

Met name ouderen en eenzamen.Uw goederen komen daadwerkelijk bij de mensen terecht, bijvoorbeeld in Oekraïne.

www.nachamu.org

Oude schoenen en kleding voor goed doel!Kleding en beddengoed kunt u inleveren bij Bonnie Mode t/m 30 april 2014.

Bij minimaal een volle zak krijgt u een waardebon van €10,-

Schoenen kunnen ingeleverd worden bij J&R Schoenmode.Daar krijgt u voor 1 paar schoenen een waardebon van €10,-

De ingenomen goederen gaan rechtstreeks naar stichting Nachamu.Deze stichting heeft als doel: hulp aan joodse mensen in nood.

Met name ouderen en eenzamen.Uw goederen komen daadwerkelijk bij de mensen terecht, bijvoorbeeld in Oekraïne.

www.nachamu.org

Klarinetweg 2c • Middelburgtel. +31 (0)118 67 49 55 • www.ohcwalcheren.nl

Uw specialist in hout, gas en elektrische kachels

KACHELS • HAARDEN • SCHOUWEN

tu

w

‘ Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?’

Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63.

‘Ga mee als vakantie-

vrijwilliger!’

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

Geert, deelnemer vakantiereizenGeert, deelnemer vakantiereizen

gratis advertentie

Page 18: Dbv 20141015

PAGINA 18

Nieuwe Rijksweg 2c, 4472 AB ‘s Heer Hendrikskinderen, tel. 0113-268 024

‘S HEER HENDRIKSKINDEREN - De Halfords vestiging die op het terrein bij Marskramer en GroenRijk Goes gevestigd is draait, in tegenstelling tot eerdere berichten in de krant, op volle toeren.

De franchise winkel, die in eigen beheer wordt gerund, is in april van dit jaar vanuit de binnenstad verhuisd.“Nu wij een half jaar op de nieuwe locatie werken, kunnen wij inmiddels spreken van een volwaardige fiets- en auto-onderdelen winkel”, aldus Sjoerd Zwartepoorte, vesti-gingsmanager van dit bedrijf. “Vanaf het begin af aan zijn wij eigenlijk zoekende ge-weest naar de juiste formule en vooral en sprekend assortiment wat wij aan heel rijdend Goes en omgeving willen bieden, dit is nu op orde en kan de klant bij ons voor alles op dit gebied terecht“, vervolgt hij zijn gesprek.“Natuurlijk schrik je wel even van zo’n bericht in de krant, maar omdat wij een eigen ves-tiging zijn, komt deze klap niet echt bij ons binnen, wij draaien zelfs nu optimaal. Sinds een paar weken hebben wij een nieuwe medewerker in dienst die al vele jaren ervaring heeft opgebouwd in andere Halfords winkels.Kortom, de juiste adviezen, het correcte onderhoud en reparatie aan uw fiets en/of even-tuele garantie afwikkelingen op aangeschafte fietsen bij Halfords, met als aanvulling het bredere assortiment, maakt Halfords ‘s Heer Hendriks-kinderen een prachtige winkel om met recht trots op te zijn”, sluit Sjoerd zijn verhaal af.Mede door de GRATIS parkeermogelijkheden en de diversiteit aan winkels op hetzelfde terrein, zoals al eerder gezegd Marskramer en Groenrijk Goes, maakt een bezoek aan de Nieuwe Rijksweg 2c, zeker de moeite waard voor de hele familie.

Halfords ‘s Heer Hendrikskinderen draait op volle toeren

KORT BEDRIJVIG

Het pand aan de Nieuwe Rijksweg.

Hardlopers dwars door Grote kerk

Eerste edi t ie van Jayden Night Run

GOES - In het centrum van Goes vond vrijdag de eerste editie van de Jayden Night Run plaats. Deelnemers liepen vijf of tien kilometer door de binnenstad en omgeving op een parkoers dat bol stond van de verrassingen. Leerlingen van de Zeeuwse Muziekschool zorgden voor muziek, net als enkele dweilbands, een koperensemble en djembéband en Hofman Producties bracht met lichteffecten extra sfeer. De route was verder verlicht door vuurtonnen en lampionnen. Vlak voor de eindstreep liepen de deelnemers dwars door de Grote of Maria Magdalenakerk. De opbrengst gaat naar Stichting Jayden. Meer informatie: www.stichtingjayden.nl. FOTO JEROEN VAN OPSTAL

DOOR BO VAN SCHEYEN

“Iedereen kan de nieuwe single gratis downloaden”, legt Josie Kneepkens uit. “We willen zoveel mogelijk mensen berei-ken met onze muziek, onze liedjes en onze manier van leven.”

SingleHet muziekduo verblijft grotendeels in Ali-cante, Spanje. Josie woont er sinds april permanent.”Daar werken ze dag en nacht aan een nieuw album. “Gelukkig loopt dat proces als een trein”, zegt Renegato. “We hebben elkaar hier zowel muzikaal als vriendschappelijk gevonden”, lacht Josie. “Veel songs zijn klaar. Volgende week pre-senteren we de tweede single. Dat willen we elke maand doen tot we volgend voor-jaar genoeg hebben om te kunnen toeren. Dan willen we ook echt samen de bühne op. Dat vergt wel veel voorbereiding. Want we willen het goed doen en het liefst op mooie buitenlocaties.”Sound of Lighthouse, een tot de verbeel-ding sprekende naam. Kun je licht horen? Josie: “Een vuurtoren zorgt dat de scheep-jes in het donker veilig hun thuishaven be-reiken. Wij hopen dat onze muziek mensen naar hun hart brengt, ze thuis brengt zodat ze gaan doen wat ze zelf graag willen.”

Nieuwe singleMuziek is heel persoonlijk. In My Eyes Only klinkt Josie’s stem lief, helder, maar zacht. Het subtiele gebruik van de caisa

drum geeft het nummer een dromerige sfeer terwijl Renegato zorgt voor een wat strakker geluid dat neigt naar ambient, lounge en pop. “We vullen elkaar zo goed aan”, zegt hij. “Ik leer me wat meer in te houden terwijl Josie als voormalig singer-songwriter de uitdaging aangaat om wat uitbundiger te zijn.” Het tweetal presen-teert volgende week hun tweede nummer en ze verklappen nog helemaal niets be-halve dat het anders is en wat meer up-tempo maar wel binnen hetzelfde genre. Een van de redenen waarom ze nog niets vertellen is een nieuw verdienmodel. “On-der andere ook omdat de muziekindustrie drastisch aan het veranderen is, niemand koopt nog in de winkel,”, legt Fred uit, “hebben we een fanclub opgericht. Vanaf 1 euro per maand kun je lid worden en ont-vang je alle singles gratis.” Het tweetal deelt met hun leden heel openhartig hun persoonlijke drijfveren, hun leven en over hoe een liedje ontstaat en groeit. “We hopen op deze manier anderen te kunnen inspireren”, zegt Josie. En dat doen ze na-tuurlijk al. Beiden hebben knopen doorge-hakt, hebben vaste banen vaarwel gezegd en zijn met de noorderzon naar het zuiden vertrokken. In dit geval Spanje.

Vertrek“Voor mij was eerst Frankrijk in beeld”, lacht Josie, die ook het boek ‘Ik vertrek nog niet’ heeft geschreven. “Maar een scheiding en persoonlijke twijfels hielden me tegen.” Josie heeft jaren gewerkt in

de PR- en communicatiesector en was daarnaast singer-songwriter. Fred begon als helikopterpiloot bij de luchtmacht, werd daarna zelfstandig ondernemer en heeft nu nog steeds een adviesbureau voor ondernemers. Zijn hart was echter al-tijd bij de muziek. Eind 2012 kruisten hun wegen elkaar, beiden droomden van een ander leven, een leven dat veel meer in-nerlijke rijkdom brengt.

Full FocusDe Bode sprak ze via Skype met uitzicht op de oceaan. Elke dag zon, een vrije geest in een ontspannen omgeving. De tijd jaagt er niet. Josie: “Vanaf het moment dat we hier zijn voelt het fantastisch, we zijn ook meteen full focus aan het werk gegaan. In Nederland waren er zoveel dagelijkse beslommeringen die je bezighouden en afleiden. Hier is het anders, het klimaat is heerlijk. Na een dag in de studio nemen we een duik in het azuurblauwe water, genieten we van het warme zand, drin-ken we een glas wijn onder de sterren en voelen we dat we leven.” Het leven is keuzes maken. Josie benadrukt dat ze nog geen seconde spijt heeft van haar beslis-sing. “Kijk, veel mensen spelen met de gedachte om ergens anders opnieuw te beginnen. En veel mensen doen het niet. En dat kan om allerlei redenen zijn. Als je goed naar jezelf luistert dan weet je het antwoord. Ik wil later als ik oud ben niet het gevoel krijgen: had ik het maar gepro-beerd.”

Wanneer de muziek je levensreis naar geluk bepaalt

Single My Eyes Only van Sound of L ighthouse gelanceerd volgens nieuw model

José Kneepkens en Renegato (Fred Krautwurst)

GOES - De van oorsprong Zeeuwse muzikanten Josie Kneepkens en Renegato (Fred Krautwurst) vormen samen de popband Sound of Lighthouse. Onlangs presenteerden ze vanuit Alicante hun nieuwe single ‘My Eyes Only’. Dat deden ze online en op bijzondere wijze.

KORTGENE - Zondag 12 oktober viste de HSV Kortgene alweer de tiende competitiewedstrijd van dit jaar. Het parcours was aan het strand bij Dom-burg.

De tien vissers vingen 36 vissen. Er wer-den vier botten langer dan 30 centimeter gevangen. De grootste, 41 centimeter, werd gevangen door Jan de Kam. Naast zeebaars, bot en schol werden er ook nog een grote tong en een pieterman gevan-

gen. De totale lengte van de gevangen vis bedroeg 738 centimeter. Ingrid Maranus en Dies Slabbekoorn werden gedeeld eer-ste. Ze vingen allebei zes vissen. Omdat In-grid de grootste vis had gevangen, ontving zij de eerste prijs.

Uitslag1. Ingrid Maranus 143 cm 6 vissen Beste Dame. 1. Dies Slabbekoorn 143 cm 6 vis-sen; 3. Leuny Slabbekoorn 110 cm 6 vis-sen; 4. Jan de Kam 109 cm 4 vissen; 5. Ferdy v/d Moere 84 cm 5 vissen; 6. Jan-Willem Maranus 50 cm 4 visjes; 7. Stefan Maranus 48 cm 2 vissen; 8. John Lohnstein 36 cm 2 visjes; 9. Ilse Maranus 15 cm 1 vis; 10. Olivier Clement, de Pechvogel.

Tiende competitiewedstrijd HSC Kortgene

Bot van 41 centimeter. FOTO STEFAN MARANUS

Page 19: Dbv 20141015

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

Feest in stijl!

Vlissingsestraat 38-40,

Koudekerke

(0118) 553003

[email protected]

www.huysterschelde.nl

Bruiloft • Receptie • Diner • HotelRuime, gratis parkeergelegenheid

Feest in stijl!

Vlissingsestraat 38-40,

Koudekerke

(0118) 553003

[email protected]

www.huysterschelde.nl

Bruiloft • Receptie • Diner • HotelRuime, gratis parkeergelegenheid

Feest in stijl!

Vlissingsestraat 38-40,

Koudekerke

(0118) 553003

[email protected]

www.huysterschelde.nl

Bruiloft • Receptie • Diner • HotelRuime, gratis parkeergelegenheid

Feest in stijl!Bruiloft • Receptie • Diner • HotelVlissingsestraat 38-40,

Koudekerke(0118) [email protected]

De SchanS TuinSchermenbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

INDEKUNST ‘s Heer Hendrikskinderen

is in september gestart met:• 4 verschillende teken- en schildercursussen• in blokken van elk 6 lessen van 2 uur, kosten 90 euro• voor volwassenen, beginners en gevorderden• individuele begeleiding is altijd mogelijk

Werkatelier INDEKUNST (voorheen Atelier Spiegel-Beeld)Jacoba van Beierenstraat 16, 4472 BC ‘s Heer HendrikskinderenTel: 0113-785404 / 06-13350382

Meer informatie over de cursussen en aanmelden: www.indekunst.com Joke Konings

KWEKERIJPLANTENWEELDE

Wij maken uw beplantingsplan compleet!

Het is weer de ideale tijd om bomen en hagen te planten! Wij leveren uw

gehele pakket tuinbeplan-ting voor een scherpe prijs. Informeer gerust eens naar

de mogelijkheden!

Kwekerij Plantenweelde Noordstraat 15

4421 JS Kapelle-Biezelinge [email protected]

WWW.PLANTENWEELDE.NL

MET DE MANNEN VAN SPRUIJT EASY DE WINTER DOOR!

Installatie & Servicebedrijf SpruijtT 0118-650064 - 06-53180333E [email protected]

GRATISREISCHEQUET.W.V.

Bij aanschaf van eenhuur-, koop- of leasecv-ketel of zonneboiler.

Actie is geldig t/m 31-01-2015,vraag naar de voorwaarden.

WIN EEN

Zit u niet te wachten op onnodige, hoge kosten? Laat uw cv-toestel of gaskachel tijdig controleren!

www.installatiebedrijfspruijt.nl

Installatie & Servicebedrijf Spruijt

Bij aanschaf van eenhuur-, koop- of leasecv-ketel of zonneboiler.

Actie is geldig t/m 31-01-2015,

Zit u niet te wachten op onnodige, hoge kosten?

Bij aanschaf van eenhuur-, koop- of leasecv-ketel of zonneboiler.

€ 350NU € 100 TOT

RETOUR!

€ 450

T E

GRATIST.W.V.

Bij aanschaf van eenhuur-, koop- of lease

Actie is geldig t/m 31-01-2015,vraag naar de voorwaarden.

WIN EEN

huur-, koop- of leasecv-ketel of zonneboiler.

Actie is geldig t/m 31-01-2015,

huur-, koop- of lease

T E

MET DE MANNEN VAN SPRUIJT EASY DE WINTER DOOR!

Installatie & Servicebedrijf SpruijtT 0118-650064 - 06-53180333E [email protected]

GRATISREISCHEQUET.W.V.

Bij aanschaf van eenhuur-, koop- of leasecv-ketel of zonneboiler.

Actie is geldig t/m 31-01-2015,vraag naar de voorwaarden.

WIN EEN

Zit u niet te wachten op onnodige, hoge kosten? Laat uw cv-toestel of gaskachel tijdig controleren!

www.installatiebedrijfspruijt.nl

Installatie & Servicebedrijf Spruijt

Bij aanschaf van eenhuur-, koop- of leasecv-ketel of zonneboiler.

Actie is geldig t/m 31-01-2015,

Zit u niet te wachten op onnodige, hoge kosten?

Bij aanschaf van eenhuur-, koop- of leasecv-ketel of zonneboiler.

€ 350NU € 100 TOT

RETOUR!

€ 450

MET DE MANNEN VAN SPRUIJT EASY DE WINTER DOOR!

Installatie & Servicebedrijf SpruijtT 0118-650064 - 06-53180333E [email protected]

GRATISREISCHEQUET.W.V.

Bij aanschaf van eenhuur-, koop- of leasecv-ketel of zonneboiler.

Actie is geldig t/m 31-01-2015,vraag naar de voorwaarden.

WIN EEN

Zit u niet te wachten op onnodige, hoge kosten?

www.installatiebedrijfspruijt.nl

Installatie & Servicebedrijf Spruijt

Bij aanschaf van eenhuur-, koop- of leasecv-ketel of zonneboiler.

Actie is geldig t/m 31-01-2015,

Zit u niet te wachten op onnodige, hoge kosten?

Bij aanschaf van eenhuur-, koop- of leasecv-ketel of zonneboiler.

€ 350NU € 100 TOT

RETOUR!

€ 450MET DE MANNEN VAN SPRUIJT EASY DE WINTER DOOR!

Installatie & Servicebedrijf SpruijtT 0118-650064 - 06-53180333E [email protected]

GRATISREISCHEQUET.W.V.

Bij aanschaf van eenhuur-, koop- of leasecv-ketel of zonneboiler.

Actie is geldig t/m 31-01-2015,vraag naar de voorwaarden.

WIN EEN

Zit u niet te wachten op onnodige, hoge kosten? Laat uw cv-toestel of gaskachel tijdig controleren!

www.installatiebedrijfspruijt.nl

Installatie & Servicebedrijf Spruijt

Bij aanschaf van eenhuur-, koop- of leasecv-ketel of zonneboiler.

Actie is geldig t/m 31-01-2015,

Zit u niet te wachten op onnodige, hoge kosten?

Bij aanschaf van eenhuur-, koop- of leasecv-ketel of zonneboiler.

€ 350NU € 100 TOT

RETOUR!

€ 450

ANWB Rijopleiding Dave van Haaften nieuw in Roosendaal

Openingsaanbieding: Boek een rijlespakket voor de motor- of autorijopleiding en je krijgt jouw eerste examen gratis!**actie is geldig van 1 t/m 28 februari 2014

ANWB Rijopleiding Dave van HaaftenBorghwerf 2, Roosendaaltel. 0165 329962anwb.nl/rijopleiding

Nu gratis

examen!

ANWB Rijopleiding Dave van Haaften nieuw in Roosendaal

Openingsaanbieding: Boek een rijlespakket voor de motor- of autorijopleiding en je krijgt jouw eerste examen gratis!**actie is geldig van 1 t/m 28 februari 2014

ANWB Rijopleiding Dave van HaaftenBorghwerf 2, Roosendaaltel. 0165 329962anwb.nl/rijopleiding

Nu gratis

examen!

NIEUW IN ZEELAND!ANWB RijopleidingGoes, Middelburg en Terneuzen

ANWB Rijopleiding Dave van Haaften nieuw in Roosendaal

Openingsaanbieding: Boek een rijlespakket voor de motor- of autorijopleiding en je krijgt jouw eerste examen gratis!**actie is geldig van 1 t/m 28 februari 2014

ANWB Rijopleiding Dave van HaaftenBorghwerf 2, Roosendaaltel. 0165 329962anwb.nl/rijopleiding

Nu gratis

examen!

5 autorijlessen gratist.w.v. € 230(*) Vraag naar de voorwaarden

Bromfi etspakket:4 lessen + examen € 275

Motorrijbewijsvanaf € 500

Voor meer informatie, bel 0800 8118

Nu gratis

examen!

STUNT-AANBIEDINGEN

0113 - 57 38 78

www.metalservices.nl

Technischehandel

ruim 80.000technische onderdelenbezoek onze webshop

Schiphol - Rotterdam - Brussel - Eindhoven

Oude Veerseweg 22B, 4332 sH MiddelBurg

VASTE PRIJZEN

schiphol rotterdamenkel e135.- enkel e100.-

Brussel eindhovenenkel e100.- enkel e110.-

INSULCON B.V. is een dynamisch bedrijf dat gevestigd is in Steenbergen en dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verkoop van een scala aan hittebestendige- en vuurvaste isolerende systemen en componenten, welke op een brede schaal worden toegepast in zowel de Thermische Proces Industrie als huishoudelijke toepassingen zoals CV ketels, haarden & kachels, bakovens, etc. Dankzij de know-how van een groot aantal gespecialiseerde medewerkers en ervaring van ruim 34 jaar, is INSULCON B.V. in staat haar afnemers duurzame oplossingen en een uitstekende service te bieden. De INSULCON Groep heeft vestigingen in België, Duitsland en Oostenrijk en is met name actief in Europa en met specifieke activiteiten wereldwijd.

Op de Wearflex® afdeling worden uit diverse technische weefsels industriële eindproducten samengesteld zoals Refrex® flexibele hitteschilden welke procespijpen en dragende constructies in fornuizen beschermen tegen oververhitting, maar ook Refrex® Multi-Tube Bellows, flexibele duurzame afdichtingen voor procespijp doorvoeringen bij temperaturen van >1100°C in fornuisdaken en verder Weefselcompensatoren die bewegingen opvangen als gevolg van trillingen en thermische uitzetting van heetgas kanalen, b.v. achter gasturbines. Onze afnemers zijn o.a. enginee-ringbureaus, petrochemische fabrieken, energie centrales en vuilverbranders.

Wegens uitbreiding van de Wearflex® afdeling zijn wij op zoek naar een: Supervisie/montage medewerker

Voor een uitgebreide functieomschrijving verwijzen wij u naar onzeinternetsite www.insulcon.com/jobs

Spreekt de functie u aan en denkt u te kunnen passen in het profiel, dan kunt u uw sollicitatiebrief met C.V. en motivatie sturen naar: INSULCON B.V., t.a.v. afdeling Personeelszaken, Postbus 118, 4650 AC STEENBERGEN. Of per e-mail: [email protected]. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Mary-Ann van Overveld (0167-565750).

Page 20: Dbv 20141015

PAGINA 20

BORSELEGereformeerde gemeente BorsseleOostsingel 21, Borssele. Diensten: zo. 09.30u, 14.00u en 18.00u.Protestantse Gemeente BorsselePredikant: Ds.M.J.Wisse, 0113-561322. Scriba: P.Duijnkerke. Zondag 19 oktober: 10.00u ds M J WisseGer. gem. ‘s-GravenpolderLangeweg 61, ‘s-Gravenpolder. Diensten: zo. 09.30u, 14.00u en 18.00uGer. gem. Hoedekenskerke‘s-Gravenpoldersestraat 4, Hoedekens-kerkeGer. gem. NieuwdorpHavenweg 26, Nieuwdorp. Elke zondag kerkdiensten om 9.30, 14.00 en 18.30u.Gereformeerde gemeente NisseZuidweg 15, Nisse. Diensten elke zondag om 9.30u en ‘s middags wisselende tijden.Herv. Gem. OudelandeScriba: mevr. H.M. Storm-Wagenaar, tel: (0113) 548527. www.pknoudelande.nlOud Ger. Gem. ‘s-GravenpolderProvincialeweg 16, ‘s Gravenpolder. Dien-sten: zo. 09.30u, 14.00u en 18.00uProt. Gem. `s Gravenpolder/BaarlandZondag 19 oktober: Baarland 10.00u ds. C. Hoogendoorn, Zoutelande; ‘s-Gravenpol-der 10.00u ds. R. ten Hoopen, Den HaagProt. Gem. “de Ark” HoedekenskerkeVerder: Kerkstraat 32, Hoedekenskerke. Diensten zondag 10.00u Samenwerkende Protestantse Ge-meenten ’s-Heer Abtskerke en NisseDienst om de 14 dagen, steeds zo. om 10.00u. Zondag 19 oktober: 10.00u pastoor K.L. Homan uit Dordrecht, dienst in ‘s-Heer AbtskerkeProt. Gem. HeinkenszandBarbesteinkerk: Clara’s Pad 6, Heinkens-zand. Dorpskerk: Dorpstraat 71, Heinkens-zand. Zondag 19 oktober: 10.00u Dorps-kerk ds M. Burema, Alphen a/d RijnProtestantse Gemeente LewedorpZandkreekstraat 31, Lewedorp. Predikant: da. M.J. Wisse.Prot. Kerkgemeenschap NieuwdorpCoudorp 1, Nieuwdorp. Zondag 19 oktober:

10.00u Mevr N Roggeband-Baaij - TholenRK Kerk ‘s-Heerenhoek(‘s-Heerenhoek - Borssele - Nieuwdorp). Parochie: H. Willibrordus. Postadres: De-ken Holtkampstraat 9, ‘s-Heerenhoek, tel. (0113) 351264. Diensten: 3e en 4e za. van de maand 19.00u, zo. 9.00u.RK Kerk H. Blasius Heinkenszand(‘s-Heer Arendskerke - Heinkenszand). Parochiecentrum: Kerkdreef 4, Heinkens-zand, tel. (0113) 561216. Diensten: iedere za.19.00u en iedere zo. 09.00u.RK Kerk Kwadendamme(‘s-Gravenpolder - Hoedekenskerke - Baar-land - Nisse - Oudelande - ‘s-Heer Abtsker-ke) Kerk en pastorie: Johan Frisostraat 5-7, Kwadendamme. Diensten: vrij. 09.00u, zo. 10.45u.RK Kerk LewedorpParochie: H. Eligius. Secr.: Burgemeester Lewestraat 11, Lewedorp. Spreekuur: elke 1e ma. van de maand 19.00-19.30u, tel. (0113) 612694. Diensten: zo. 10.30uRK Kerk Ovezande & Driewegen - El-lewoutsdijkParochie: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Pastorie: Hoofdstraat 58, Ovezande, tel. (0113) 655214. Diensten: zo. 09.30u, laat-ste za. van de maand 19.00u.Prot. Gem. Driewegen - Ellewoutsdijk - OvezandeVan Tilburghstraat 27 te Driewegen, e-mail: [email protected], tel. 06-49914124. Voorganger: ds. Arie vd Maas, 06-13423121, e-mail: [email protected]. Zondag 19 oktober: 10.00u mw. T. Bredijk.

GOESChristelijke Gereformeerde KerkMaranathakerk, Bergweg 43A, Goes. Diensten zo. om 10.00u en 17.00u. Voor-ganger: ds. J.G. Schenau.Doopsgezinde gemeente/Vereniging Vrijzinnige ProtestantenDoopsgezinde kerk, Westwal 41, Goes. Predikant ds. Leuny de Kam. Geen dienst.Evangelische Gemeente Rafaël GoesSamenkomsten in Pontes-Goese Lyceum,

ingang Oranjeweg 90 (naast brandweerka-zerne). Aanvang diensten 10.00u, laatste zondag van de maand 19.30u.; www.ra-faelgoes.nl. Voorganger: K. VerhageFamily Time MinistriesSamenkomst iedere zondag om 13.00 uur in wijkgebouw De Spinne, Joseph Lun-slaan 7, Goes-Noord. Voorganger: Raadj Gonesh. Voor meer informatie: mail. [email protected], tel. 06-40733166. Zie ook www.familytime-ministries.nlGemeente van Jehovah GetuigenKoninkrijkszaal, Van Hallstraat 4, Goes. Vergadertijden: wo. 19.30u en zo. 10.00u.Gereformeerde GemeenteLouise de Colignylaan 177, Goes, tel. 228023. Predikant en preses: ds. C.J. Meeuse. Kerkdiensten om 9.30u, 14.00u en 18.00u.Ger. Gem. in NederlandKoningskerk, Nassaulaan 153, GoesGereformeerde Kerk VrijgemaaktOntmoetingskerk, Kornetstraat 4, Goes (tegenover ziekenhuis). Zondag 19 oktober: 9.30u ds. P.J. Trimp; 16.30u ds. B. SchaaijLeger des HeilsRav. de Groene Jager 72, Goes. Dienst zo. om 10.00u. Korpsofficieren: Majoor D. v. Vuuren en Majoor mevr. R. v. Vuuren-v. Leeuwen. Tevens kindernevendienst.Oud Ger. Gem.Kerkgebouw De Hoeksteen, Noordhoek-laan 90, Goes. Diensten: elke zo. om 10.00u en 17.30u.Rooms-katholieke kerkH. Maria Magdalenakerk, Singelstr. 9, Goes. Diensten iedere zaterdag om 19.00u en iedere zondag om 11.00u.Protestantse gemeente GoesGrote of Maria Magdalenakerk, Singels-traat 21, Goes. De Hoogte, Populieren-straat 29, Goes. Oosterkerk, Bergweg 88, Goes. Zondag 19 oktober: Grote Kerk 10.00u Ds R. Kamermans; Oosterkerk 9.30u geen dienst; de Hoogte 10.00u Ds A. JobsenVergadering van GelovigenZondag eredienst van 10.00 tot 11.00u; woordbediening van 11.30 tot 12.30u.

www.nieuwleven-goes.nl. De samen-komsten worden gehouden in: Dorpshuis Heer Arendhuis, Torenring 46 te ‘s-Heer Arendskerke.Vrije Evangelische GemeenteKerkgebouw: Bethelkerk, Tulpstraat, Goes. Diensten zondag 10.0u en 18.30u.Hervormde GemeenteKerkgebouw De Levensbron, Mansholt-laan 1, Goes. Zondag 19 oktober: 10.00u ds. T.W. van Bennekom, Goes; 17.00u ds. J. Blom, RidderkerkVliedberggemeente Geref.Kerk Goes e.o.Calvijn College, Klein Frankrijk 19, Goes. Diensten: zo. om 9.30 en 16.30 uur.Admiraal de Ruyterziekenhuis GoesZondag 19 oktober: 10.00-10.30u Ds. J.B. van den BeukelPKN Gem. ‘s Heer ArendskerkeTorenring 2, ‘s-Heer Arendskerke. Predi-kant: ds. M.J. Wisse. Zondag 19 oktober: 10.00u Ds. SinkeProt. Gem. ‘s Heer H’kinderenPlein 1, tel. 233098. Zondag 19 oktober: 10.00u Ds.M.StaudtHerv. Gemeente KattendijkeKerkgebouw: Dorpsstraat 53, Kattendijke.Prot. Gemeente KloetingeGeerteskerk, Geertesplein 24, Kloetinge. Predikant: ds. J.H. de Koe. Zondag 19 okto-ber: 10.00u Eredienst, voorganger ds. J.T. Vos-Butijn uit Bilthoven.Prot. Gem. WilhelminadorpBrugstraat 12, Wilhelminadorp. Zondag 19 oktober: 10.00u Ds. Helderman-Jansen de JongeGeref. Gem. WolphaartsdijkVilla Novastraat 1, Wolphaartsdijk. Tel. 06-30826746. Diensten iedere zondag om 09.30u, 14.00u en 18.00u.Prot. Gem. WolphaartsdijkNicolauskerk, Oostkerkestraat 1, Wolp-haartsdijk. Zondag 19 oktober: 10.00u Ds. C.A. van EckBaha’i-gemeenschap GoesBijeenkomsten vinden wekelijks plaats in Zeeland, geregeld ook in Goes. Info: 06-30534547

Huis van EliaIn verband met verbouwing huidig verblijf Oosterkerk, Bergweg 88 te Goes. Vanaf heden samenkomst in kerkgebouw “De Hoogte”, Populierenstraat 29 te Goes (zuid). Iedere zondag om 13.00 uur, kin-derdienst aanwezig. Voor meer informatie dhr. C.T. Harthoorn, tel. 0113-622409 of [email protected] Zie ook www.huisvanelia.nlMoskee ArrahmaanA. Joachimikade 5, tel. 257539. Voorz.: H. Nahari

NRD-BEVELANDGereformeerde GemeenteTorendijk 76, 4484 AV KortgeneProt. Gem. De Ontmoeting te Noord-Beveland i.w.Nicolaaskerk, Kerkgang 2, Kortgene. Katse Kerk, Kerkstraat 3, Kats. Opstandingskerk, Voorstraat 20 Wissenkerke. Predikanten: Ds. R. den Hertog en mw. Ds. K. van den Broeke. Zondag 19 oktober Wissenkerke, 9.30u Ds. R. den Hertog; Kortgene, 11.00u Ds. R. den Hertog.Prot. Gemeente KamperlandDe Ark, Veerweg 100, Kamperland. Dienst: zo. 9.30uGereformeerde GemeenteVeerweg 12, Kamperland. Diensten: 10.00u, middagdienst wisselende tijden.Prot. Gem. te ColijnsplaatHavelaarstraat 30, Colijnsplaat. Zondag 19 oktober: 10.00u ds. Spaans, Avondmaal; 15.00u ds. Den Hertog, Avondmaal in Cleijenborch

Wijzigingen en/of aanvullingen, bijvoor-beeld wie wanneer voorgaat (lees: preek-rooster) kunt u gratis doorgeven via www.internetbode.nl - bovenaan de pagina klikken op ‘Aanleveren redactie’ en vervol-gens op De Bevelandse Bode. De rest wijst zich dan vanzelf.

Voor vragen of het schrijven van artikelen, bel de redactie van De Bevelandse Bode, tel: 0118 61 76 61.

KERKELIJK NIEUWS

KWIDAMME - Wi Kies je voe?’n Jaer of wat elee krege ‘n paer Zuud-Beve-landers ‘t idee om de toch aoltied nog ‘n bitje ofstandige, ôôgkerkelike litur-gie korter bie de mensen te briengen deur die om te zetten eêlegans in ‘t Zeêuws.

Net as op Ellesdiek, dir a ze dat a meêr as tien jaeren doeë, in de Eukumeniese bie-eênkomsten eêns in de maend op de zondag-achemirreg. Noe is de sfeer dî aol-tied stik goed, en ‘t is bekend da iedereên dî welkom is, mae toch bleef ‘t idee bestae om ok ‘s ‘n echte Romse misse in ‘t Zeêuws te maeken.En noe a me wee ‘n jaer of wat vadder bin, è me dat awee a drie keêren magge meemaeke! De mensen die a dan komme, vinne aolegaere da ‘t ‘n goed idee

ewist ei, en da me d’r best nog ‘n stuitje mie deur kunne gae. Zodoende è me pastor Leo Peeters wee verzocht om voor te gaen in een Zeêuwse misse, en dat wor dan zondag de 19en oktober. De liedteksten en de ge-zangen bin dan ok aol in ‘t Zeêuws. De tek-sten dîvoe kriege me van de werkgroep van ‘t Kerksje van Ellesdiek, en dî bî me eigelik best wè blieë mie, da spreekt!Mensen die a nog vee en gaern Zeêuws prate, die zuë ‘t wè begriepe: a ‘t git om ‘t zoeken nî beteê-kenisse, ‘t uteren van emosie, ‘t uutdrukken van entousiasme, dan welle d’r aoltied eêst woorden uut je moerstaele op. Wan da’s uuteindelik toch de taele die a ‘t kortste bie je stit. Mie nog ‘n môôie toegift want Anja Kopmels ziengt ok nog ‘t Zunnelied. Wel-kom in de kerke van Kwidamme, 10.45 uur, 19 oktober.

Ôôgkerkelijk Zuud-Bevelands,kerke van Kwidamme

Wi kies je voe?

Berging Isala voorspoedig verlopenSchelde-Ri jnkanaal snel weer open voor scheepvaartverkeer

OUD-VOSSEMEER - Het bergen van het gezonken vrachtschip Isala is vorige week woensdag voorspoedig verlopen. Het was in een paar uur boven water. Drie drijvende kranen hesen het met zware kettingen naar boven. Het schip in stukken zagen, een scenario waarmee Rijkswaterstaat vooraf rekening hield, was niet nodig omdat het sterk genoeg was om in één keer te worden opgetild. Daarna werd het zo veel mogelijk waterdicht gemaakt en op een ponton afgevoerd. Al rond 12.00 uur was het Schelde-Rijnkanaal weer deels open voor het scheepvaartverkeer. Rond 17.00 uur werd het volledig opengesteld. De Isala, die voer onder Poolse vlag, zonk de donderdag ervoor ter hoogte van Nieuw-Vossemeer, nadat het door stuurproblemen in aanvaring kwam met een Zwitsers vaartuig. De opvarenden bleven ongedeerd. De Isala vervoerde 1000 ton keukenzout. Het schip moest op last van Rijkswaterstaat snel worden geborgen, omdat het ‘een veilige en snelle doorvaart belemmerde’ in het Schelde-Rijnkanaal. FOTO LEO ADRIAANSEN

COLIJNSPLAAT - Fair is nieuw initia-tief van Noord-Bevelandse Annelies Steendijk samen met vriendinnen Els, Marjo en Desiree ten bate van Pink Ribbon en Artsen zonder Grenzen.

Steendijk (48) is behalve een snotneus of een griepje, nog nooit ziek geweest. Van-daar dit initiatief om iets voor anderen te doen de 18e, die wel getroffen worden door kanker of niet het geluk hebben, dat ze in Nederland wonen!!

Op de Colijnse Fair Sferen staan 13 stand-houders met aanbod op gebied van mode, schoonheid, verzorging, decoratie, interi-eur & styling, eten & drinken, bloemen, brocante & curiosa ect. Verder o.a. de-monstraties bloem binden, schilderen, kids schminken, wimper extensions, kleurad-viezen ect. en gezellige terrasjes. Een uitje voor iedereen van 8 tot 88, gratis entree. Het evenement duurt van 11.00-17.00 uur. Locatie: Havelaarstraat 24, 4486 BC Co-lijnsplaat.

Crea Bea’s pakken uit voor goede doelen

Eerste ‘Col i jnse Fair Sferen’ t .b .v. Pink Ribbon & Artsen zonder grenzen

Page 21: Dbv 20141015

LIEF EN LEED

PAGINA 21

FamilieberichtenWeekenddienstenBel bij spoed en levensbedreigende situaties altijd 112.HuisartsHuisartsenpost Zeeland, locatie Bevelanden. ‘s-Gravenpolderseweg 114b in Goes, links van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. Telefoon: 0900-1785. Huisartsenprak-tijk De Pijlers is sinds 1 januari aangesloten bij de Huisartsenpost Zeeland. Meer: www.huisartsenpostzeeland.nl. TandartsDe dienstdoende tandarts voor Noord- en Zuid-Beveland is te bereiken via 06-22347209. Meer: www.tandartsennoordenzuidbeveland.nl.Apotheek Zeeuwse Apotheek. Stationspark 35, Goes. Telefoon: 0113-270620. Dierenarts 18-19 oktober: Drs. C.W. Dreesman Dierenartsenpraktijk Wemeldinge Dorpsstraat 39 Wemeldinge 0113-270072

Thuiszorg Cederhof in Kapelle - Biezelinge - Schore en Wemeldinge 0113-342710 - [email protected]

OpeningstijdenGemeente Noord-Beveland Voorstraat 31 4491 EV Wissenkerke Tel: 14 0113Maandag t/m Donderdag 08.30 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uurVrijdag 08.30 – 12.00 uur Gemeente Goes M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Tel: 14 0113Maandag t/m Vrijdag 09.00 – 12.30 uurDonderdag 17.00 – 20.00 uur Zaterdag 10.00 – 12.00 uur Gemeente Kapelle Kerkplein 1 4421 AA Kapelle Tel: 14 0113 Maandag t/m Vrijdag 09.00 – 12.00 uur Woensdag 09.00 – 16.00 uurDonderdag 17.00 – 20.00 uur (geen aangifte burgerlijke stand) Gemeente Borssele Stenevate 10 4451 KB Heinkenszand Tel: (0113) 238383Maandag 08.30 – 12.30 uur (op afspraak) Dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 12.30 uur Woensdag 12.30 – 16.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Donderdag 17.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)

Uw uitvaartwensen in vertrouwde handen

Roeland UitvaartZorgDe zekerheid voor een waardig en betaalbaar afscheid!

Zorg - vuldige begeleiding

Hulp - vaardig, van mens tot mens

Respect - vol, voor ieders persoonlijke wens

Dag en nacht bereikbaar en beschikbaar!

T 0113 - 23 15 77 | M 06 - 512 774 73roeland-uitvaart.nl | [email protected] 45 jaar

ervaring

TOT 15 JAARGARANTIE

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN

GRATIS INZETHORREN!

Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

www.zkkozijnenbv.nlTelefoon (0118) 65 14 35 - Fax (0118) 67 44 20

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur 's avonds op afspraak

Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor:

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERSGARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS

TOT 15 JAARGARANTIE

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN

GRATIS INZETHORREN!

Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

www.zkkozijnenbv.nlTelefoon (0118) 65 14 35 - Fax (0118) 67 44 20

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur 's avonds op afspraak

Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor:

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERSGARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS

TOT 15 JAARGARANTIE

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN

GRATIS INZETHORREN!

Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

www.zkkozijnenbv.nlTelefoon (0118) 65 14 35 - Fax (0118) 67 44 20

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur 's avonds op afspraak

Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor:

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERSGARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS

TOT 15 JAARGARANTIE

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN

GRATIS INZETHORREN!

Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

www.zkkozijnenbv.nlTelefoon (0118) 65 14 35 - Fax (0118) 67 44 20

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur zaterdag 09.30 - 13.30 uur 's avonds op afspraak

Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor:

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERSGARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS

Bij aankoop van kunsTsTof kozijnenGRATIS INZETHORREN!

www.zkkozijnenbv.nl

,

De

Zeeu

wse

uit

vaar

tver

zorg

ing

H

enk

in d

en B

osch

Pers

oonl

ijke

aand

acht

en

beta

alba

re k

wal

itei

t

2

4 uu

r pe

r da

g be

reik

baar

op

0

113-

2513

03

V

oor

mee

r in

form

atie

bez

oek

onze

web

site

ww

w.z

eeuw

seui

tvaa

rtve

rzor

ging

.nl

Of m

ail n

aar:

info

@ze

euw

seui

tvaa

rtve

rzor

ging

.nl

Hee

ft u

gee

n co

mpu

ter

bel o

ns v

oor

vrijb

lijve

nde

info

rmat

ie o

p bo

veng

enoe

md

num

mer

.

De Zeeuwse uitvaartverzorging Henk in den Bosch

Persoonlijke aandacht en betaalbare kwaliteit

24 uur per dag bereikbaar op 0113-251303

Voor meer informatie bezoek onze website www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Of mail naar: [email protected] u geen computer bel ons voor vrijblijvendeinformatie op bovengenoemd nummer.

De Zeeuwse uitvaartverzorging Henk in den Bosch

Persoonlijke aandacht en betaalbare kwaliteit

24 uur per dag bereikbaar op 0113-251303

Voor meer informatie bezoek onze website www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Of mail naar: [email protected] u geen computer bel ons voor vrijblijvendeinformatie op bovengenoemd nummer.

De Zeeuwse uitvaartverzorging Henk in den Bosch

Persoonlijke aandacht en betaalbare kwaliteit

24 uur per dag bereikbaar op 0113-251303

Voor meer informatie bezoek onze website www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Of mail naar: [email protected] u geen computer bel ons voor vrijblijvendeinformatie op bovengenoemd nummer.

De Zeeuwse uitvaartverzorging Henk in den Bosch

Persoonlijke aandacht en betaalbare kwaliteit

24 uur per dag bereikbaar op 0113-251303

Voor meer informatie bezoek onze website www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Of mail naar: [email protected] u geen computer bel ons voor vrijblijvendeinformatie op bovengenoemd nummer.

De Zeeuwse uitvaartverzorging

Henk in den Bosch

Locatie: TMCMarconistraat 13-15b, GoesZ� uw�

30, 31 okt & 1 nov. 2014

De 2e Zeeuwse Woonmarkt vindt ook nu weer plaats bij TMC Woonwinkels,Marconistraat 13-15b in Goes. Let op: betaald parkeren. www.zeeuwsewoonmarkt.nl

Op de 2e Zeeuwse

Woonmarkt o.a. primeurs

van:

• Waldor houtkachels en siersmeedwerk

• Mikro Electro • Ardi/Pelma keukens

• Rabobank Oosterschelde • R&B Wonen

• TMC Woonwinkels • Focuss fotostudio

• Gemeente Borsele • Gemeente Goes

• Geijtenbeek Verhuizers • AAproTec • Meubelstof-

feerderij Brouwer • Mercedes-Benz dealer Van Oeveren

• Suzuki dealer Auto Toonder • Bouwbedrijf Rijk

Openingstijden: ma.-wo.-do. 16.00 - 21.00 uurvr. - za. - zo. en alle feestdagen 12.00 - 22.00 uur Op dinsdag geslOten

afhalenOnze maandmenu’s zijn ruim voldoende voor 2 personen

maandmenu a (chinees)

met rijst voor € 19,50

maandmenu B (thais)

met rijst voor € 20,90met nasi of bami € 0,70 extra

Wij verzorgen ook cateringbij u thuis of op de zaak.

RestauRantaziatisch buffet met teppan Yaki

Open vanaf 17.00 uur.Woensdag en donderdag E 14,90 p.p.

(Kinderen van 4 t/m 11 voor E 7,50)Vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen E 17,50 p.p.

(Kinderen van 4 t/m 11 voor E 9,00)

Ons Aziatisch buffet bestaat uit soep, warme en koude gerechten (samen met de

sushi meer dan 40 verschillende).Bij onze Teppan Yaki bakplaat kunt u biefstuk, slibtong, garnalen, kipfilet en groente voor u

laten gereed maken en er is een ijsbuffet en vers fruit.

Openingstijden buffet: woensdag en donderdag 17.00-21.00;

vrijdag, zaterdag, zondag van 17.00-22.00Reserveren gewenst!

WWW.paRadijsVOgel.infO

AziAtisch Buffet

is inclusief

teppAn YAki en ijsBuffet!

www.garageboxentehuur.nuBergen op Zoom | Zevenbergschen Hoek | Breda | Kapelle (Zld)

0164-687235

?www.Signm

akers-Zeel

and.nl

Page 22: Dbv 20141015

GOES - Afgelopen zaterdag hield de Noord-Bevelandse Hengelsportver-eniging onder ideale weersomstan-digheden haar 7e competitiewedstrijd aan de Oostzeedijk te Colijnsplaat.

De 21 vissers, w.o. 6 jeugdleden wisten in totaal 52 vissen te vangen. w.o. tong, bot, zeekarper, poon en wijting.

Uitslag senioren: 1. Kees Rijnhout 9 vis-sen 211 cm; 2. Corne de Rijder 5 vissen 120 cm; 3. Peter Huibregtse 5 vissen 114 cm; 4. Harold Bakker 4 vissen 91 cm; 5. Lau Koole 4 vissen 84 cmUitslag junioren:1. Sjoerd Mol 2 vissen 59 cm; 2. Justin Rijnhout 2 vissen 45 cm; 3. Joost Spies 2 vissen 40 cm.

Noord-Bevelandse Hengelsportvereniging

Uitslag zevende competi t iewedstr i jd

GOES-Het 1e en 2e genieten SSV’65 genieten van een vrij weekend, even-als diverse andere jeugdelftallen.

Maar er valt nog genoeg te beleven op het Schenge.WHS2-SSV ‘65 2 12.00Brouwershaven 2-SSV ‘65 3 14.30 SSV ‘65 4-VCK 4 14.30

SSV ‘65 5-Kruiningen 4 12.45Robur A1-SSV ‘65 A1 10.30SSV ‘65 C1-SKNWK C1 11.15Volharding/SVD C1-SSV ‘65 C2 10.00Colijnsplaatse Boys D1-SSV ‘65 D1 10.00SSV ‘65 D2-Arnemuiden D3 10.00Tholense Boys D2-SSV ‘65 D3 10.15SSV ‘65 E1-Apollo ‘69 E1 08.45IJzendijke Vr2-SSV ‘65 Vr1 12.30

Programma SSV ‘65

ProgrammaZaterdag 18 oktober14.30 Bevelanders 1- Unitas’30 1 (beker)14:30 Bevelanders 3-Arnemuiden 5 (comp.)11:15 Bevelanders B1-Serooskerke B1 (be-ker)10:00 Bevelanders D1-Heer Arendskerke D1 (beker)10:00 Bevelanders E2G-Kloetinge E9 (be-ker)08:45 Kloetinge F5 -Bevelanders F1G (be-

ker)09:30 MZC’11 MD1-Bevelanders MD1 (beker)10:00 SJO Lebo/SVN E1-Bevelanders E1 (beker)10:00 Arnemuiden F4-Bevelanders F2G (beker)13:00 Walcheren C1-Bevelanders C1 (be-ker)13:15 Terneuzen MB1-Bevelanders MB1 (beker)

Programma VV Bevelanders

NIEUWDORP - Op zaterdag 11 oktober heeft HSV ‘t Sloe de 9e clubwedstrijd van het seizoen gehouden te Ritthem.

De vangst was slecht, van de 26 deelne-mers hebben er slechts 10 vis gevangen.Uitslag: 1. Sammy v. Gurp 89 cm (4 vis-sen); 2. Maurits Otte 50 cm (2 vissen); 3. A. v. Oosten 47 cm (2 vissen); 4. A. School-

meester 45 cm (3 vissen); 5. Mevr. de Vos 44 cm (2 vissen); 6. Ko Wiskerke 43 cm (2 vissen); 7. Rien de Vos 33 cm (2 vis-sen); 8. Shannon v.d. Zande 21 cm (1 vis); Bram de Visser 21 cm (1 vis); 10. Adrie de Kam 11 cm (1 vis).

De volgende clubwedstrijd is op 22 novem-ber van 12.30 tot 15.30 aan de Kaloot.

HSV ‘t Sloe

DOOR BRITTA JANSSEN “Ik moest woensdagavond een uur wach-ten en dat lijkt kort, maar het was een zenuwachtig uurtje”, blikt Van de Velde-de Wilde, inmiddels glimlachend, terug. Want de beloning is groot. “Ik zie uit naar mijn komst naar de gemeente Tholen, naar een mooie samenwerking met de gemeenteraad, het college van burge-meester en wethouders en de ambtelijke organisatie, maar bovenal naar het con-tact met de inwoners.”

ErvaringDe 58-jarige VVD-politica heeft al bijna tien jaar ervaring als burgemeester op haar cv staan. Als laatste was ze van no-vember 2012 tot juli 2013 waarnemend burgemeester in Albrandswaard, waar Harald Bergmann vertrok om burgemees-ter te worden van Middelburg. “Het bur-gemeesterschap vind ik de mooiste baan in het openbaar bestuur. Je opereert midden tussen de mensen en werkt met verenigingen, organisaties, de politiek en het bedrijfsleven. Ik hou van de contacten en van de deuren die opengaan. Ik ben een open en betrokken persoon, met op-rechte interesse voor iedereen met wie ik in contact kom.”

VertrouwdZeeland en Tholen zijn vertrouwd gebied voor Van de Velde-de Wilde. “Totdat ik burgemeester van Goedereede werd heb ik op Schouwen-Duiveland gewoond en gewerkt. Met mijn man runde ik van 1978 tot 2010 een boerderij in Dreischor. Daar is nu onze zoon de baas.” Uit haar jeugd herinnert ze zich de voormalige eilanden Sint Philipsland en Tholen. “Vroeger ston-den mijn ouders, zus en ik vaak in de rij voor de veerpont van Anna-Jacobapolder naar Zijpe. Mijn overgrootvader komt oor-spronkelijk uit Sint-Maartensdijk.” Van 1997 tot april 2004 was Van de Velde-de Wilde wethouder en locoburge-meester van Schouwen-Duiveland en van 1990 tot 1997 respectievelijk raadslid, wethouder en locoburgemeester van de toenmalige gemeente Brouwershaven. De nu in Ouddorp woonachtige beoogd burgemeester solliciteerde voor de va-cature, omdat ze vindt dat Tholen qua schaal en cultuur bij haar past. “Ik heb re-cent alweer een paar dagen rondgereden in de gemeente en alle kernen bezocht. De weidsheid en ongereptheid van de polders, dijkenstructuur, karakteristieke kernen en cultuurhistorie vind ik mooi. Tholen is een prachtige gemeente om te wonen, werken en recreëren. Het water

rondom biedt veel mogelijkheden voor watersport.”

GemeenschapNaast haar ervaring als gemeenteraads-lid, wethouder en burgemeester heeft Van de Velde-de Wilde meer bestuurlijke functies op haar naam staan. Zo is ze voorzitter van de Raad van Commissaris-sen van Windpark Krammer en lid van de Raad van Toezicht van VVV Zeeland. “Vanwege belangenverstrengeling stop ik met deze functies zodra ik in Tholen begin.” Ook is ze voorzitter van de Oud-dorpse commissie van de KNRM en am-bassadeur van het watersnoodmuseum voor Goeree-Overflakkee. “Ook dit bouw ik af, omdat mijn man en ik natuurlijk in de gemeente Tholen komen wonen.”In afwachting van het koninklijk besluit voor haar benoeming leest Van de Velde-de Wilde zich in de dossiers die in Tholen spelen in. “Voor de komende jaren is de uitvoering van de rijkstaken op gebied van (jeugd)zorg een belangrijk thema. Dat Tholen minder geld krijgt vanuit het Rijk noopt de gemeenteraad tot keuzes. Er wordt een nog groter beroep gedaan op de inwoners en het bedrijfsleven om gezamenlijk zaken op te pakken. Daaraan wil ik graag mijn steentje bijdragen. Ik

geloof erg in de kracht van gemeenschap-pen, zoals Tholen die kent.”

VertrouwenNa veertien jaar burgemeester Nuis kan Van de Velde-de Wilde zich voorstellen dat mensen aan haar moeten wennen. “Iedereen vult het burgemeesterschap op zijn eigen manier in. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen niet verwachtten dat er een vrouw voorgedra-gen zou worden. Hetzelfde deed zich voor in Goedereede. Daar is het goed gegaan

door met mijn manier van werken het ver-trouwen van de inwoners te winnen.” Dat is ze in Tholen ook van plan. “Ik doe mijn werk met veel plezier en honderd procent inzet. Ik ga graag overal naartoe en praat graag met iedereen.”Willem Nuis was overigens één van de eerste personen die haar feliciteerden. “Ik heb al honderden reacties gehad. Dat is geweldig. ‘Oh, dan wordt u mijn bur-gemeester’, heb ik ook al gehoord. Het is echt genieten van alle felicitaties en at-tenties.”

Ger van de Velde wil hard werken en iedereen ontmoetenInstal lat ie eerste vrouweli jke burgemeester op Tholen nabi j

Ger van de Velde-de Wilde heeft al bijna tien jaar ervaring als burgemeester op haar cv staan. FOTO MERIJNSITSEN.NL

THOLEN – Ger van de Velde-de Wilde beleefde vorige week een spannende woensdagavond. De gemeenteraad van Tholen besloot over de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester. “De ontlading was groot toen de voorzitter van de vertrouwenscommissie me belde”, vertelt de beoogd opvolgster van Willem Nuis. “Ik ben dankbaar voor de unanieme voordracht en vind het een eer om burgemeester te mogen worden van Tholen.” Met haar aanbeve-ling is de installatie van de eerste vrouwelijke burgemeester voor Tholen nabij.

Kijk op www.klokuus.nl voor het programmaWissekerkseweg 6 | ’s-Heer ArendskerkeT 0113 - 561 306

In de herfstvakantie

zijn we open!

Iedere dag leuke

extra activiteiten.

fun!

lekker eten!

actie!

Een complete dag

vol fun en actie!

Kijk ook op www.krabbendijke.com

Dorpsstraat 50 - Krabbendijke

Herfstvakantie

Dinsdag 21 en woensdag 22 oktober

ZIJN WIJ GESLOTEN

23 t/m 25 oktober

3-DAAGSE JASSENACTIE

alle jassen20%-50% KORTING

Langeville 17 - 4401 GL Yerseke - 0113-574257www.anneliquemode.nl

PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN PRACHTIGE HOEDEN EN KLEDINGEN KLEDINGEN KLEDINGEN KLEDINGEN KLEDINGEN KLEDING

Er is weer veel nieuws

binnen!

Ook met kleine prijzen

Herfstactiet/m 31 oktober:

* vanaf 39,95

10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTING10% KORTINGop het 2e arti kelop het 2e arti kel

Page 23: Dbv 20141015

GRATIS THUIS BEZORGD IN HEEL ZEELAND

NORMA SOLARA COMBISPRING 20 OPNIEUW ALS BESTE GETEST BIJ DE

CONSUMENTENBOND LATEXVoor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Norma Solara Combispring 20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring® een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie bevestiging van de continu- kwaliteit die Norma levert. Maak ook kennis met het onderscheidende Norm Solara ombispring matras!

Bij aankoop van één

matras krijgt u de tweede er nu gratis

bij!*

OptiCool® Gel Memory Foam

ForeverFlex™ Fabric

Half Foam/Half Springs

Apex™ HS Coil Design

Whatever you do in bed, Sealy supports it!

Matrassen, Bodems, Boxsprings

Paspoortstraat 23 Oost-Souburg0118-469670

WWW.MEGABED.NL

Kloosterpoort 5-21 Kapelle0113-330888

Nieuw in Nederlandals eerste verkrijgbaar bij:

NASAMATRAS ESPAGNOLEBeste keus volgens consumenten

exclusief bij MegaBedTRAAGSCHUIM (NASA) MATRAS

NU TWEEDE MATRAS €1,-Traagschuim is een visco elastisch schuim dat zich onder invloed van warmte en gewicht aanpast aan de contouren van het lichaam. Het verdeelt de druk gelijkmatig over het lichaamsoppervlak. Lichaamsdelen die wat dieper in de ma-tras moeten wegzinken voor een ergonomische slaaphou-ding hebben daarvoor alle ruimte. De bloedcirculatie wordt niet verstoord, spieren blijven soepel en de huid volledig doorbloed.90x200 cm, Leverbaar in alle maten, Gratis thuisbezorgd door heel Zeeland

UBICA IMPRESSIONUBICA® LAAT U OP EEN AANTREKKELIJKE WIJZE KENNIS MAKEN MET DE IMPRESSION EN IMPRES-SION AIR MATRASSENDe Impression matras biedt u:• Een comfortabele, ventilerende Pocket-verenkern afgedekt met drukverdelende latex of Sensus®• Optimale hygiëne en een gunstig slaapklimaat dankzij hypoallergene, vochtregulerende Climawatt® doorstikking• Afritsbare en chemisch reinigbare hoes• Top ligcomfort door 7 ergonomische comfortzones• Totale hoogte: ± 22 cm• Leverbaar in alle maten• Gratis thuisbezorgd door heel zeeland

• 90x200

Nieuw in Nederland

Nieuw in Nederlandals eerste verkrijgbaar bij:

verkrijgbaar bij:

€799.=€999.=

Norm Solara ombispring Norm Solara ombispring Norm Solara ombispring Norm Solara ombispring Norm Solara ombispring

Nu ter introductie bij Megabed

€100,= direkte korting

per matras

Page 24: Dbv 20141015