CV Mandy Meijer - M2-Communicationsm2-communications.nl/onewebmedia/CV Mandy Meijer -...

of 2 /2
Mandy Meijer M2-Communications Franz Schubertstraat 67 3533 GT Utrecht www.m2-communications.nl Telefoon: 06-50862609 E-mail: [email protected] Geboortedatum: 11-06-1976 Geboorteplaats: Den Haag COMMUNICATIE WERKZAAMHEDEN ORGANISATIE EVENEMENTEN COMMUNICATIE ADVIES PUBLIEKE RELATIES 1 Introductie Ik ben een vakvrouw op het gebied van (omgevings)communicatie en het organiseren van evenementen. De afgelopen 15 jaar heb ik communicatie ervaring opgedaan bij verschillende banen in verschillende sectoren. Ik ben gedreven en als ik iets oppak, dan breng ik het gegarandeerd tot een succes. Met mijn flexibiliteit en enthousiasme bereik ik veel in mijn werk. Ik ben een senior adviseur die stevig in haar schoenen staat. Mijn specialiteiten zijn omgevingscommunicatie en het organiseren van evenementen. Zowel het creatieve deel als de uitvoering van een evenement kun je aan mij over laten. Ik werk graag met andere collega's samen, maar hou ook van zelfstandigheid. Mijn sociale karakter zorgt ervoor dat ik een gewaardeerde collega ben. Je kunt mij omschrijven als een aanpakker, maar het allerbelangrijkste vind ik het om met plezier naar mijn werk te gaan! Ervaring Eventadviseur gemeente Rijswijk 1-08-2016 tot 16-09-2016 Ik was bij deze klus verantwoordelijk voor de organisatie en communicatie rondom het jaarlijkse congres voor gemeentesecretarissen in de regio Haaglanden. Dit congres vond half september plaats en werd als zeer succesvol ervaren. Eventadviseur Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH) 1-06-2016 tot 27-06 2016 De organisatie van een seminar voor het MRDH was vertraagd, waardoor in korte tijd veel werk verzet moest worden rondom de organisatie van het seminar Roadmap Next Economy. In drie weken tijd heb ik, samen met het team, al het werk verzet met als resultaat 450 gasten in de zaal. Alle genodigden spraken vol lof over het event. Een zeer succesvol resultaat. Adviseur PR & Events a.i. Nederlandse Staatsloterij 1-12-2015 tot 31-05-2016 Vanwege een direct vertrek van een vaste medewerker ben ik ingevlogen als adviseur PR & Events op de afdeling Corporate Communicatie. Op deze afdeling was ik verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie, mede-organisatie van (sponsor) evenementen, bijhouden media-relaties, crisis en issue-management, media-monitoring, PR en reputatiemanagement. Eigenaar en adviseur M2-Communications 1-11-2015 tot heden Als ZZP-communicatieadviseur ben ik inzetbaar voor alle vormen van communicatie, zowel offline als online; op grote en kleine projecten. Ik heb ruime ervaring met omgevingscommunicatie en projectmatig werken; van het opzetten van een strategisch plan tot de uitvoering hiervan. Naast advieswerk ben ik zeer gedreven en vakkundig in de organisatie van evenementen/mijlpalen. Senior (omgevings)communicatieadviseur ProRail 1-5-2008 tot 30-6-2015 De eerste twee jaar was ik bij ProRail verantwoordelijk voor de implementatie van de corporate communicatie en omgevingscommunicatie over de HSL/Zuid van Rijkswaterstaat naar ProRail. Positionering van de HSL-Zuid en ProRail Bewoners- en omgevingscommunicatie voor stakeholders (met name participatie trajecten) Interne communicatie bij veranderingen en adviseren projectmanager Corporate communicatie inclusief als groot onderdeel Social Media Daarna heb ik gewerkt op de afdeling projectorganisatie als senior Communicatieadviseur aan diverse projecten; Den Haag CS, Rotterdam CS, programma Prettig Wachten en het project Randstadspoor (mijn laatste project/3jaar). Bewoners- en omgevingscommunicatie voor stakeholders en omwonenden (met name participatie trajecten) Projectcommunicatie met een goede antenne voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden Het verbinden van mensen en organisaties om de dialoog te bevorderen Adviseren projectmanagers en samenwerkingspartners zoals gemeenten en de NS Organisatie van mijpalen, evenementen, bewonersavonden, klankbordgroepen en inloopavonden Regionale woordvoering + Social Media Wat heb ik bereikt? Inbedding van de HSL-Zuid bij ProRail, delen van mijn kennis, draagvlak creëren en vergroten eigenaarschap. Communicatie audits project Randstadspoor: effectiviteitscore 8,1 (2014) 8,2 (2013) en 8 (2012). Communicatieadviseur MODINT 1-10-2006 tot 30-4-2008 Bij MODINT stond de afdeling Communicatie door diverse fusies in de kinderschoenen. Samen met mijn manager heb ik de afdeling vorm gegeven en diverse communicatiemiddelen opgezet en door ontwikkeld. Ook gaf ik coachend leiding aan de twee junioren en begeleidde ik hen bij eigen projecten. Ontwikkelen en uitvoering van evenementen en persbijeenkomsten Het opzetten en door ontwikkelen van diverse communicatiemiddelen: een digitale nieuwsbrief, het magazine MODINT Time en het personeelsblad MODINT Inside Perscontacten

Embed Size (px)

Transcript of CV Mandy Meijer - M2-Communicationsm2-communications.nl/onewebmedia/CV Mandy Meijer -...

 • MandyMeijer M2-Communications FranzSchubertstraat673533GTUtrechtwww.m2-communications.nlTelefoon:06-50862609E-mail:[email protected]:11-06-1976Geboorteplaats:DenHaag

  COMMUNICATIEWERKZAAMHEDEN–ORGANISATIEEVENEMENTEN–COMMUNICATIEADVIES–PUBLIEKERELATIES 1

  IntroductieIkbeneenvakvrouwophetgebiedvan(omgevings)communicatieenhetorganiserenvanevenementen.Deafgelopen15jaarhebikcommunicatieervaringopgedaanbijverschillendebaneninverschillendesectoren.Ikbengedrevenenalsikietsoppak,danbrengikhetgegarandeerdtoteensucces.Metmijnflexibiliteitenenthousiasmebereikikveelinmijnwerk.Ikbeneensenioradviseurdiesteviginhaarschoenenstaat.Mijnspecialiteitenzijnomgevingscommunicatieenhetorganiserenvanevenementen.Zowelhetcreatievedeelalsdeuitvoeringvaneenevenementkunjeaanmijoverlaten.Ikwerkgraagmetanderecollega'ssamen,maarhouookvanzelfstandigheid.Mijnsocialekarakterzorgtervoordatikeengewaardeerdecollegaben.Jekuntmijomschrijvenalseenaanpakker,maarhetallerbelangrijkstevindikhetommetpleziernaarmijnwerktegaan!ErvaringEventadviseurgemeenteRijswijk 1-08-2016tot16-09-2016IkwasbijdezeklusverantwoordelijkvoordeorganisatieencommunicatierondomhetjaarlijksecongresvoorgemeentesecretarisseninderegioHaaglanden.Ditcongresvondhalfseptemberplaatsenwerdalszeersuccesvolervaren.EventadviseurMetropoolregioDenHaagRotterdam(MRDH) 1-06-2016tot27-062016DeorganisatievaneenseminarvoorhetMRDHwasvertraagd,waardoorinkortetijdveelwerkverzetmoestwordenrondomdeorganisatievanhetseminarRoadmapNextEconomy.Indriewekentijdhebik,samenmethetteam,alhetwerkverzetmetalsresultaat450gastenindezaal.Allegenodigdensprakenvollofoverhetevent.Eenzeersuccesvolresultaat.AdviseurPR&Eventsa.i.NederlandseStaatsloterij 1-12-2015tot31-05-2016VanwegeeendirectvertrekvaneenvastemedewerkerbenikingevlogenalsadviseurPR&EventsopdeafdelingCorporateCommunicatie.Opdezeafdelingwasikverantwoordelijkvooralleinterneenexternecommunicatie,mede-organisatievan(sponsor)evenementen,bijhoudenmedia-relaties,crisisenissue-management,media-monitoring,PRenreputatiemanagement.EigenaarenadviseurM2-Communications 1-11-2015tothedenAlsZZP-communicatieadviseurbenikinzetbaarvoorallevormenvancommunicatie,zowelofflinealsonline;opgroteenkleineprojecten.Ikhebruimeervaringmetomgevingscommunicatieenprojectmatigwerken;vanhetopzettenvaneenstrategischplantotdeuitvoeringhiervan.Naastadvieswerkbenikzeergedrevenenvakkundigindeorganisatievanevenementen/mijlpalen.Senior(omgevings)communicatieadviseurProRail 1-5-2008tot30-6-2015DeeerstetweejaarwasikbijProRailverantwoordelijkvoordeimplementatievandecorporatecommunicatieenomgevingscommunicatieoverdeHSL/ZuidvanRijkswaterstaatnaarProRail.

  • PositioneringvandeHSL-ZuidenProRail• Bewoners-enomgevingscommunicatievoorstakeholders(metnameparticipatietrajecten)• Internecommunicatiebijveranderingenenadviserenprojectmanager• CorporatecommunicatieinclusiefalsgrootonderdeelSocialMedia

  DaarnahebikgewerktopdeafdelingprojectorganisatiealsseniorCommunicatieadviseuraandiverseprojecten;DenHaagCS,RotterdamCS,programmaPrettigWachtenenhetprojectRandstadspoor(mijnlaatsteproject/3jaar).

  • Bewoners-enomgevingscommunicatievoorstakeholdersenomwonenden(metnameparticipatietrajecten)• Projectcommunicatiemeteengoedeantennevoorpolitiek-bestuurlijkegevoeligheden• Hetverbindenvanmensenenorganisatiesomdedialoogtebevorderen• AdviserenprojectmanagersensamenwerkingspartnerszoalsgemeentenendeNS• Organisatievanmijpalen,evenementen,bewonersavonden,klankbordgroepeneninloopavonden• Regionalewoordvoering+SocialMedia

  Wathebikbereikt?InbeddingvandeHSL-ZuidbijProRail,delenvanmijnkennis,draagvlakcreërenenvergroteneigenaarschap.CommunicatieauditsprojectRandstadspoor:effectiviteitscore8,1(2014)8,2(2013)en8(2012).

  CommunicatieadviseurMODINT 1-10-2006tot30-4-2008BijMODINTstonddeafdelingCommunicatiedoordiversefusiesindekinderschoenen.Samenmetmijnmanagerhebikdeafdelingvormgegevenendiversecommunicatiemiddelenopgezetendoorontwikkeld.Ookgafikcoachendleidingaandetweejuniorenenbegeleiddeikhenbijeigenprojecten.

  • Ontwikkelenenuitvoeringvanevenementenenpersbijeenkomsten• Hetopzettenendoorontwikkelenvandiversecommunicatiemiddelen:eendigitalenieuwsbrief,hetmagazineMODINTTimeen

  hetpersoneelsbladMODINTInside• Perscontacten

 • COMMUNICATIEWERKZAAMHEDEN–ORGANISATIEEVENEMENTEN–COMMUNICATIEADVIES–PUBLIEKERELATIES 2

  • Coördinatieenhetup-to-datehoudenvandewebsite• Internecommunicatie

  Wathebikbereikt?Doorcommunicatiemiddelenzelfteontwikkelenenevenementenbinnenshuisteorganiserenhebikveelkostenbespaardendaarnaasthebikertoebijgedragendatweledenenklantennogbeterkondenbereikenenbedienen.CommunicatiemedewerkerHSL-Zuid(Rijkswaterstaat) 1-8-2004tot1-6-2006NamensbureauWomenatWorkwasikgedetacheerdbijRijkswaterstaatvoorhetprojectHSL-Zuid.

  • Coördinatorvoorderegio+voorlichtingvooromwonendenHSL-Zuid• Verantwoordelijkvooralleaudiovisueleenprintproducties• OmgevingscommunicatierekeninghoudendmetpolitiekegevoelighedenHSL-Zuidenomwonendenrondomdedeelgebieden• Organisatiegroteevenementen,mijlpalenenpersevenementen

  Wathebikbereikt?Ikhebeencompleetpakketaancommunicatiemiddelenontwikkeld,eenvolledigeaudiovisueleverslagleggingvandebouwwerkzaamhedenontwikkeldenvelesuccesvolleevenementen/OpenDagengeorganiseerdwaardoormeerbekendheidoverhetprojectenbegripvoorde(eventuele)bouwhinderwerdgecreëerd.Projectleider/Juniorcommunicatie-enmarketingadviseurbijCNVJongerenteUtrecht 1-7-2002tot1-8-2004BijCNVJongerenhadikeendubbelrol;ikwerktealsprojectleiderenikwasgedetacheerdbijdeHout-enBouwbond.

  • Hetschrijven,coördineren,bedenkenenverantwoordenvanprojectenvoor,doorenmetjongeren• Hetbegeleidenencoachenvangroepenjongerenbinnendeprojecten• Cursussenentrainingenopzettenengevenoverdiverseonderwerpen• Verantwoordelijkvoorallecommunicatieactiviteitenvoordejongereleden,organisatievanalleevenementenen

  jongerenactiviteitenenpromotievandevakbondWathebikbereikt?Mijnpromotieactiviteitenvoordebondresulteerdeinnogmeerjongeleden.Meerjongerenzijnactiefgewordenophetgebiedvanvrijwilligerswerk,waardebondgrotendeelshaarbestaansrechtaanontleend.RedacteurCorpsCourantbijhetKLPDteDriebergen 1-12-2000tot30-4-2001NamijnafstuderenkonikdirectalsfreelanceraandeslagalsredacteurbijhetKLPD,ditterzwangerschapsvervanging.NadezeperiodegingikvooreenjaaropreisnaarAustralië,Nieuw-ZeelandenAzië.

  • Schrijvenenredigerenvanartikelen+planningvaninterviewsenfotoshoots• Externecontactenmetfreelancers,leveranciersdiebijdesamenstellingvaneenartikelbetrokkenzijn

  OpleidingenOpleidingSeniorCommunicatieadviseur(niveauC) 1-9-2008tot30-42009SRMteAmsterdamJournalistiekenVoorlichting 1-9-1996tot1-12-2000HogeschoolvanUtrechtteUtrechtMiddelbaarEconomischAdministratiefOnderwijs 1-9-1992tot31-5-1996MeanderCollegeteZoetermeerLagerEconomischAdministratiefOnderwijs 1-9-1988tot31-5-1992WillemvanOranjeteZoetermeerPersoonlijkeontwikkelingPersoonlijkontwikkelingstrajectbijeenjobcoach 1-7-2015tothedenHigh5–LoopbaanadviesenCoachingTrainingGeweldlozeCommunicatie 15-1-2013tot31-5-2015HetCentrumvoorGeweldigeCommunicatieBasisopleidingfotografie 1-9-2006tot30-6-2007DeFotovakschoolteAmsterdamDiversereizenMetmijngezineenreisgemaaktvan4maandendoorCanadaenAmerika. 2013Metmijnpartnereenreisgemaaktvan6maandennaarAntarctica, 2009Zuid-Amerika,AustraliëenAzië.MetmijnpartnereenreisgemaaktdoorAzië,AustraliëenNieuw-Zeeland. 2001-2002