Customer Relationship Management in een B2B essay. Customer Relationship Management is a...

download Customer Relationship Management in een B2B essay. Customer Relationship Management is a relationship

of 76

 • date post

  12-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Customer Relationship Management in een B2B essay. Customer Relationship Management is a...

 • CRM in een B2B setting: een toegevoegde waarde?

  Rosalie ten Holte 20 juni 2008

  - 2 -

  MANAGEMENT SAMENVATTING

  Customer Relationship Management (CRM) is een relatiestrategie die door American Express

  wordt ingezet met als doel meer gedragsloyaliteit te verkrijgen bij de kaartaccepterende

  bedrijven. Dit onderzoek bekijkt hoe American Express CRM effectiever kan inzetten en hoe

  er beter gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid tot direct contact met de

  merchants, de Closed Loop genaamd.

  Om de effecten van CRM op gedragsloyaliteit te meten, is er kwantitatief onderzoek

  uitgevoerd onder kaartaccepterende bedrijven. Uit dit onderzoek bleek dat CRM een direct

  positief effect heeft op de gedragsloyaliteit van de kaartaccepterende bedrijven.

  Gedragsloyaliteit blijkt voor een groot deel verklaard te worden door customer equity –

  hetgeen waardebeleving meet -, betrokkenheid, prijsbeleving en beleving van de

  toegevoegde waarde.

  Om inzicht te krijgen in de interne uitvoering van CRM door American Express is er

  een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waaruit geconstateerd kan worden dat American

  Express CRM gedeeltelijk juist uitvoert, maar niet alle aanwezige mogelijkheden benut.

  Dit onderzoek wijst uit dat er verbetering mogelijk is voor American Express om

  intern CRM te optimaliseren en om CRM nog beter toe te spitsen op de klant. De volgende

  aanbevelingen worden gedaan:

  1. Focus op het geheel

  2. Benut de Closed Loop optimaal

  3. Zorg voor duidelijkheid naar de merchants

  4. Zorg voor een betere doorstroom van kennis

  5. Blijf CRM voeden

  De conclusies waaruit de aanbevelingen voortkomen, worden hier kort toegelicht.

  1). Tot op heden worden doelen vanuit de eigen afdeling beschreven, de focus

  verplaatsen van de afdeling Cliënt Management naar American Express in het geheel is

  wenselijk. CRM wordt dan meer als een holistische strategie uitgevoerd, hetgeen de

  efficiëntie ten goede zal komen.

  2). Het beter benutten van de Closed Loop is aan te raden omdat dit wordt gezien als

  de kracht van American Express, maar tot op heden nog niet optimaal wordt benut. Door

  het gebruik van de Closed Loop te optimaliseren, kan beter worden ingespeeld op

  betrokkenheid, wat voor een groot deel verantwoordelijk is voor gedragsloyaliteit.

  3). De toegevoegde waarde van American Express zoals door American Express

  beschreven, is bij de merchants soms niet of niet duidelijk bekend. Dankzij de Closed Loop

 • CRM in een B2B setting: een toegevoegde waarde?

  Rosalie ten Holte 20 juni 2008

  - 3 -

  is het mogelijk meer duidelijkheid te brengen over de toegevoegde waarde, wat

  betrokkenheid en gedragsloyaliteit positief zal beïnvloeden.

  4). Een betere doorstroom van kennis is wenselijk om de efficiëntie van de Cliënt

  Managers te verbeteren, de efficiëntie van de afdeling te verbeteren en de efficiëntie tussen

  afdelingen te verbeteren. CRM zal dan meer als een holistische strategie worden uitgevoerd.

  5). Gezien het relatief jonge karakter van CRM binnen American Express, is evaluatie

  nog niet tot stand gekomen. CRM blijkt een continu proces. Omdat de B2B markt eveneens

  een ontwikkelend fenomeen is, is het aan te raden regelmatig te evalueren om zo de

  ontwikkelingen bij te houden of zelfs voor te zijn. Door regelmatig zowel de interne als de

  externe werking van CRM te evalueren, wordt er gezorgd voor een efficiënte uitvoering van

  CRM.

  Samengevat blijkt CRM een strategie te zijn die direct en indirect inspeelt op

  gedragsloyaliteit, hetgeen American Express graag middels CRM wil bereiken. CRM blijkt

  niet op alle gewenste factoren in te spelen maar dankzij de Closed Loop zullen de besproken

  aanbevelingen er voor moeten zorgen dat ook daar op ingespeeld zal worden. CRM binnen

  American Express zal dan zeker zorgen voor een toegevoegde waarde!

 • CRM in een B2B setting: een toegevoegde waarde?

  Rosalie ten Holte 20 juni 2008

  - 4 -

  MANAGEMENT SUMMARY

  Customer Relationship Management is a relationship strategy which is implemented by

  American Express with the aim of gaining more behaviour loyalty with card accepting

  companies. This research examines how CRM can be carried out optimally and how

  American Express can further improve the possibilities offered by direct contact with the

  merchants, known as the Closed Loop.

  To measure the effects on behaviour loyalty, a quantitative research among card

  accepting companies has been conducted. The results show that CRM has a direct effect on

  behaviour loyalty. It shows that behaviour loyalty is mainly explained by customer equity,

  commitment, price perception and the perception of the added value.

  To get insight into the internal implementation of CRM at American Express, a

  qualitative research has been conducted, from which can be concluded that American

  Express partially carries out CRM correctly, but does not exploit all the present possibilities.

  This research shows that it is possible for American Express to optimise CRM internally and

  to intensify CRM towards the customer. The following recommendations are made:

  1. Change the focus

  2. Exploit the Closed Loop optimally

  3. Be more clear to the merchants

  4. Improve knowledge transfer

  5. Keep feeding CRM

  The conclusions which form the basis for these recommendations are briefly clarified below.

  1). Until now, aims are defined from the own department. It is desirable to change the

  focus, to carry out CRM as a more holistic strategy, which will result in higher efficiency.

  2). Better exploit of the Closed Loop is advised because this is considered as the strength of

  American Express but it is not yet optimal exploit. To optimise te use of the Closed Loop,

  the anticipation of commitment will improve, which is mainly responsible for behaviour

  loyalty. 3). The added value as defined by American Express, is not well known or even unknown by

  merchants. Behaviour loyalty is partly explained by the added value. The Closed Loop will

  bring more clarity about the added value, which will positively influence commitment and

  behaviour loyalty.

  4.) Better transfer of knowledge is desirable in order to improve the efficiency of the

  individual Cliënt Manager, to improve the efficiency of the department Cliёnt Management

 • CRM in een B2B setting: een toegevoegde waarde?

  Rosalie ten Holte 20 juni 2008

  - 5 -

  and to improve the efficiency between departments. CRM will be carried out as a more

  holistic strategy.

  5). Given the recently implementation of CRM, an evaluation has not been conducted yet.

  CRM appeared to be a continuous process. Because the B2B market is a developing

  phenomenon, it is desirable to observe potential developments or even try to prevent them.

  An efficient implementation of CRM will be anchored by regular evaluation of the internal

  and external implementation.

  Concluding the above, CRM appears to be a strategy that directly affects behaviour

  loyalty, which American Express tries to achieve. This research points out that CRM does not

  affect all of the mentioned factors, but due to the Closed Loop, the given recommendation

  will make it possible to adapt on these factors. CRM within American Express will ensure an

  added value!

 • CRM in een B2B setting: een toegevoegde waarde?

  Rosalie ten Holte 20 juni 2008

  - 6 -

  VOORWOORD

  Na een geweldige studententijd verruilde ik Enschede voor Amsterdam om bij American

  Express af te studeren. Op de afdeling Cliënt Management heb ik acht maanden lang

  onderzoek gedaan naar de werking van de strategie Customer Relationship Management

  (CRM).

  Om de effectiviteit van CRM te bepalen heb ik kwantitatief onderzoek uitgevoerd

  onder American Express accepterende bedrijven. Normaal gesproken kampen afstudeerders

  altijd met het probleem van een lage respons, maar met een respons van 89% mocht ik

  zeker niet klagen! Het contact met de bedrijven was erg interessant en plezierig en dankzij

  de grote bereidheid waren de data van 101 bedrijven binnen twee weken verzameld. Om

  inzicht te krijgen in de interne werking van deze strategie heb ik kwalitatief onderzoek

  gedaan onder de werknemers van American Express, hetgeen zorgde voor een interessante

  aanvulling op de kwantitatieve data.

  Hoewel het afstuderen een proces is van vallen en opstaan, kan ik terug kijken op

  een erg leuke periode, dankzij de interessante opdracht en het bedrijf American Express.

  Een kijkje in de keuken van een multinational is iets waar ik veel van heb geleerd, het was

  uiterst interessant en leerzaam om de werking en de strategie van een wereldwijd bedrijf

  nader te onderzoeken. Ik heb mijn opdracht en American Express dan ook geen moment

  saai gevonden! Ik zal daarbij eerlijk toegeven dat ook het gala, de feestjes en de etentjes er

  aan hebben bijgedragen dat ik terug kijk op een aange