CURRICULUM Web view Curriculum Vitae. CURRICULUM VITAE. 1. IDENTIFIKASIE. JACOBUS HENDRIKUS HEYMANS....

Click here to load reader

 • date post

  14-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CURRICULUM Web view Curriculum Vitae. CURRICULUM VITAE. 1. IDENTIFIKASIE. JACOBUS HENDRIKUS HEYMANS....

CURRICULUM VITAE

PAGE

11

Pres Paul Kruger Laan 185

Universitas

Posbus 20127

Willows

Bloemfontein

9320

E-pos: heymansjh.hum@ufs.ac.za of dougie@moto.co.za

Tel: 082 825 1376

051-401 2648(W)

051-522 9733 (H)

Geboortedatum: 03 Mei 1963 (46 jaar oud)

Jacobus Hendrikus Heymans

Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

1. IDENTIFIKASIE

JACOBUS HENDRIKUS HEYMANS

ID NO :

630503 5030 086

GEBOORTEDATUM: 3 MEI 1963 [48 JAAR OUD]

PLEK VAN GEBOORTE: SENEKAL

NASIONALITEIT:

RSA BURGER

HUISADRES:

Pres Paul Krugerlaan 185

Universitas

Bloemfontein

9301

TELEFOON (H):

051 X 5229733 Sel 082 825 1376

WERKSADRES:

Sentrale Universiteit vir Tegnologie, Vrystaat

Privaatsak X 20539

Bloemfontein

9300

TELEFOON (W):

051 X 5073823 of 082 8251376

POSADRES:

Posbus 20127

Willows

9320

HUWELIKSTATUS:

Getroud

KERKVERBAND:

Nederduitse Gereformeerde Kerk

HUISTAAL:

Afrikaans

ANDER TALE:

Engels

RYBEWYS:

Kode A en EB

2. OPLEIDING EN KWALIFIKASIES (Addendum A)

2.1 Begin met voltydse studies in 1982 aan die UOVS en behaal 'n B sec Ed-Graad aan die einde van 1985, met die volgende hoofvakke:

2.1.1 Vakke op 100-vlak:

· Aardrykskunde

· Houtwerk

· Metaalwerk

· Grafika [onderwys]

· Godsdiensonderwys

2.1.2 Vakke op 200-vlak:

· Aardrykskunde

· Houtwerk

· Metaalwerk

· Grafika [onderwys]

· Pedagogiek

2.1.3 Vakke op 300-vlak:

· Aardrykskunde

· Houtwerk

· Metaalwerk

· Grafika [onderwys]

· Pedagogiek

2.1.4 Vakke op 400-vlak:

· Pedagogiek

2.1.5 Vakdidatiek:

· Houtwerk

· Metaalwerk

· Tegniese Tekene

2.1.6 NOSA - Beroepsveiligheidsertifikaat vir toesighouers

2.1.7 Ontvang in 1985 die toekenning vir beste student: Algemeen in die

Departement Bedryfskennis (Sien Addendum A).

2.2 Met verdere studies, steeds aan die UOVS, het ek die B Ed-Graad in 1988 verwerf met die volgende vakke:

2.2.1 Didaktiese Pedagogiek 600

2.2.2 Vakdidatiek 600

2.2.3 Wysgerige Pedagogiek 600

2.2.4 Sosio Pedagogiek 600

2.2.5 Skoolvakonderrignavorsing 600

2.2.6 Skoolinhoud - vernuwing en verdieping 600

2.2.7 Psigopedagogiek 600

2.3 Studeer verder aan die Sentrale Universiteit vir Tegnologie, Vrystaat gedurende 2002 en 2003 en behaal die graad: M.Tech: Onderwys gedurende Maart 2004.

2.4 Sertifikate en kursusse (Sien Addendum B)

· NOSA – Safety for supervisors

· INTEL – Teach to the future programme

· E-SWOT – Learn via the Internet project

· CAD – Certificate of achievement

· SACE – Registration

· Assessors Course – Conduct Outcomes Based Assessment.

2.5 Personeelontwikkeling

Woon ‘n verskeidenheid persooneelontwikkelingskursusse, werkswinkels en seminare by (Sien – Addendum C)

3. REKENAARGELETTERHEID

3.1 Ek het met die jare aangeleer om die volgende programme redelik goed te gebruik:

3.1.1 Woordverwerking : MS Word

3.1.2 Spreivel

: Excel, Lotus 123

3.1.3 Microsoft

: Office

3.1.4 CAD

: TurboCAD 10 Professional.

3.1.5 Bogenoemde programme word ten volle benut in my werksopset.

4. ONDERWYSERVARING

4.1 TEGNIESE TEKENE

4.1.1 Ek het my loopbaan as onderwyser in 1989 aan die HTS Louis Botha begin,

as onderwyser in Tegniese Tekene (Sien Addendum D).

4.1.2 Ervaring in vak in sekondêre onderwys:

Graad

VLAK

JARE

8

GG

10

9

GG

10

10

HG, SG, LG

10

11

HG, SG, LG

10

12

HG, SG, LG

10

4.1.3 Ervaring in vak in Tersiêre onderwys:

4.1.3.1 Programhoof : Tegniese en Tegnologiese Onderwys 2004-2008

4.1.3.2 Lektor vir studentegroepe eerstejaars tot vierdejaars 1998 - 2008.

4.1.3.3 Lektor in Grafika(Onderwys) sedert Oktober 1998 tot huidig.

4.1.3.4 Lektor in Vakdidaktiek Tegniese Tekene sedert Oktober 1998 tot huidig.

4.1.3.5 Lektor in Spesifieke Vakdidaktiek: Grafika en Tegniese vakke

4.1.3.6 Lektor in Meganiese Tegnolgie 1ste en 2de jars – 6 mnde - 2006

4.2 ANDER BEDRYWIGHEDE IN DIE SKOOL VIR ONDERWYSOPLEIDING:

4.2.1 Komitees

· SUT Kwaliteitsvoorsieningskomitee

· SUT - Roosterkomitee

· Winterskool

· INSET

· Bemarkingskomitee Tegnologie Onderwys

· Advieskomitee vir Tegnologie Onderwysprogram

· Eksamenkomitee – Fakulteit Bestuurswetenskappe

4.2.2 Bemarking en werwing van syudente vir die department en program.

4.2.3 Studieleier B.Tech student (NRF Research Grant) 2002

Medestudieleier vir M Ed student in 2006/2007

4.2.4 Eksterne eksaminator vir M Ed student aan die UVS in 2008.

4.3 BETROKKENHEID BY ORGANISASIES

4.3.1 Tegniese Tekene Vakontwikkelingskomitee Bloemfontein Suid.

4.3.2 SAOU Vrystaat

4.3.3 SACE

4.3.4 Field Testing of National Curriculum Statement for EGD)

4.5 PUBLIKASIE EN NAVORSING

Interm, Volume 9 No 1 - The Implementation of Technology Education in Secondary Schools In The Urban Areas Of The Free State Province (Sien Addendum F)

5. LEIERSPOSISIES

5.1 STUDIEJARE

5.1.1 Universiteitskoshuis - Voorsitter vlotboukomitee

5.1.2 Bedryfskennisvereniging - 4 Jaar lid - 1 Jaar Voorsitter (Addendum A)

5.1.3 CSV - Kringleier 2 jaar

5.2 SANW (Addendum E)

5.2.1 Juniorleierskursus

- Voorsitter van studentekomitee

5.2.2 B-Voertuigkursus

- Kursusleier (Addendum E)

5.2.3 Bied klasse aan vir Juniorleierskursus

5.2.4 Bied omskeppingskursusse vir Burgermaglede aan

5.3 SKOOLKOSHUIS

- Inwonende toesigkrag 3 jaar

5.4 NG KERK BFN-WES - Kerkraad 7 jaar en tans herkies

5.5 SAMEROEPER: SPELERSKOMITTEE VS RUGBY

5.6 PROGRAMHOOF: 2004-2008

Verantwoordelikhede:

Strategiese bestuur

· Die formulering en implementering van strategiese planne vir die Tegnologieleerprogram ter ondersteuning van die strategiese plan van die Skool vir Onderwysopleiding.

· Die begroting van die Tegnologieleerprogram word voorberei en in lyn gebring met die strategiese plan van die Skool vir Onderwysopleiding. Die goedgekeurde jaarlikse begroting word bestuur in ooreenstemming met die strategiese plan van die Tegnologieleerprogram

· Deelname aan die formulering van ‘n bemarkingstrategie vir die Tegnologieleerprogram en die Skool vir Onderwysopleiding.

Akademiese bestuur

· Deurlopende kommunikasie met belanghebbendes rakende die potensiële sterk en swak punte van die leerprogram.

· Bestuur die keuring, registrasie en oriëntering van studente.

· Tree op as Voorsitter by Advieskomitee- en personeelvergaderinge.

· Formuleer en implementeer die akademiese plan vir die leerprogram en Grafika-onderwys.

· Koördineer die assesseringstrategie vir die leerprogram.

· Behartig die algemene administrasie van die Tegnologieleerprogram.

Personeelbestuur

· Evalueer die werkverrigting/prestasie van personeel in die Tegnologieleerprogram.

· Werwing, keuring en aanstelling van personeel vir die Tegnologieleerprogram.

Gemeenskapsdiens

· Dien in verskeie institusionele werkgroepe en komitees.

· Die Tegnologieleerprogram is betrokke in die voorsiening van professionele gemeenskapsdiens en diensleer.

· Lei die Advieskomitee vir Tegnologie-onderwys.

Onderrig en Leer

· Vakkundige deskundigheid word op professionele wyse aan studente oorgedra.

· Bestuur ervaringsleer van studente in die Tegnologieleerprogram

· Selfontwikkeling word nagestreef ten einde meer deskundigheid te bekom.

Bemarking

· Besoek skole in die provinsie met die oog op werwing van studente en bemarking van leerprogramme.

5.7 Werkverwante vaardighede

· Rekenaar. Ek gebruik Microsoft Office in al my kursusbedrywighede. Ek het baie van die Internet gebruik gemaak in my navorsing vir my verhandeling.

· Tale - Afrikaans en Engels: Lees en skryf goed en vlot mondelings.

· Aanbieding – Ek het baie ervaring as lektor en die gebruik van Power Point-aanbiedings.

· Kommunikasie - Onderwys het my vaardighede om gemaklik met mense om te gaan, meer as enige ander vaardigheid, ontwikkel. Dit kan deels daaraan toegeskryf word dat ek ervaring opgedoen het in die hantering van moeilike leerders en studente, maar dat ek ook weë moes vind en vaardighede ontwikkel om mense geïnteresseerd en gemotiveerd te hou.

· Organisasie – Ek moes my tyd effektief leer bestuur terwyl ek gewerk en terselfdertyd gestudeer het. Ek het verder ΄n stelsel ontwikkel en toegepas om my aktiwiteite te organiseer, soos om my leerprogram te bestuur, my navorsing te voltooi en om werknotas vir myself en kollegas saam te stel

· Bemarking – Ek besoek skole in die provinsie om studente