cultuurcentra in cijfers

40
© foto Ann Dewulf cultuurcentra in cijfers voorstelling publicatie Andy VANDERVOORT Christine VAN DE STEENE Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

description

cultuurcentra in cijfers. voorstelling publicatie. Andy VANDERVOORT Christine VAN DE STEENE Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. Vandaag. voorstelling cultuurcentra in cijfers stand van zaken gegevens 2006 gegevensregistratie 2007 gewijzigde regelgeving vragen. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of cultuurcentra in cijfers

Page 1: cultuurcentra in cijfers

© foto Ann Dewulf

cultuurcentra in cijfersvoorstelling publicatie

Andy VANDERVOORTChristine VAN DE STEENEAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

Page 2: cultuurcentra in cijfers

2

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

Vandaag

voorstelling cultuurcentra in cijfers stand van zaken gegevens 2006 gegevensregistratie 2007 gewijzigde regelgeving vragen

Page 3: cultuurcentra in cijfers

© foto Ann Dewulf

voorstelling cultuurcentra in cijfers

stand van zaken gegevens 2006gegevensregistratie 2007gewijzigde regelgevingvragen

Page 4: cultuurcentra in cijfers

4

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

cultuurcentra in cijfers

publicatie voor cultuurcentra (<> brede publiek)

gegevens refertejaar 2005

5 thema’s spreiding van cc’s over Vlaanderen (kaartje) financiën personeel cultuurspreiding (activiteiten en deelnemers) cultuurparticipatie

Page 5: cultuurcentra in cijfers

5

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

wegwijs in de publicatie

geen tekstboek titel = vraag grafiek = antwoord tabel = voor meerwaardezoeker

niet alle materiaal verwerkt in publicatie pionierswerk juistheid van gegevens primeert

geen cijfers over cultuurcentra apart(uitzondering: subsidiebedragen 2005)

bloemlezing

Page 6: cultuurcentra in cijfers

Welke inkomsten hebben de cultuurcentra?

gemiddeld: 1 448 765,97 euromediaan: 1 282 430,72 euro

gemiddeld: 420 745,10 euromediaan: 422 604,10 euro

gemiddeld: 658 725,59 euromediaan: 574 486,14 euro

Page 7: cultuurcentra in cijfers

wat is de herkomst van de subsidies?

Page 8: cultuurcentra in cijfers

wat is de herkomst van eigen inkomsten?

Page 9: cultuurcentra in cijfers

wat zijn de belangrijkste uitgaven?

gemiddeld: 3 023 978,20 euromediaan: 2 718 201,19 euro

gemiddeld: 1 441 235,30 euromediaan: 1 116 464,64 euro

gemiddeld: 910 436,95 euromediaan: 934 728,96 euro

Page 10: cultuurcentra in cijfers

wat is gemiddelde loonkost per cultuurfunctionaris?

gemiddelde loonkost 55 210,56 euromediaan loonkost 53 619,18 euro

Page 11: cultuurcentra in cijfers

Hoeveel stafleden zijn er gemiddeld per cc?

Page 12: cultuurcentra in cijfers

12

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

gegevens personeel

beperkte uitwerking in cultuurcentra in cijfers

registratie is niet eenvoudig gegevens vertoonden verschillende interpretaties gevolg: onvolledige gegevens

refertejaar 2005: beperkt tot stafleden 2006: extra inspanning bij nazicht

meer rapportering?

Page 13: cultuurcentra in cijfers

verhouding receptieve en eigen activiteiten?

75,69% 24,31%

71,12 28,88

85,43 14,57

Page 14: cultuurcentra in cijfers

eigen activiteiten (%)

eigen activiteitendeelnemers (%)

Page 15: cultuurcentra in cijfers

eigen activiteiten voor scholen (%)

deelnemers eigen activiteiten voor scholen (%)

Page 16: cultuurcentra in cijfers

Hoeveel eigen activiteiten worden omkaderd? (%)

Page 17: cultuurcentra in cijfers

© foto Ann Dewulf voorstelling cultuurcentra in cijfers

gegevensregistratie 2007gewijzigde regelgevingvragen

stand van zaken gegevens 2006

Page 18: cultuurcentra in cijfers

18

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

1ste nazicht gegevens

nazicht op formele elementen begin juni 2007

excelmappen

97% van cc’s tijdig ingestuurd

ca. 60% van cc’s stuurde volledige set

aandachtspunten?

• alleen beveiligde versie opsturen

• één versie

• volledigheid van gegevens

Page 19: cultuurcentra in cijfers

19

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

2de nazicht gegevens

detailnazicht vanaf juli 2007

excelmappen

op basis van checklist (40-tal elementen) objectief, voor elk cc minimaal zelfde nazicht

eventuele interpretatieverschillen komen snel aan het licht

resultaten?

• perfectie bestaat niet, ook niet bij registratie

• 75% van alle cc’s nazorg nodig mail met vragen/bemerkingen

telefoontje

Page 20: cultuurcentra in cijfers

20

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

aandachtspunten registratie

(1) uitsplitsing activiteiten over locaties (2) volledige registratie samenwerking (3) noteren van duiding bij educatieve activiteiten (4) diensten in huis (5) actieve klanten (6) inkomsten en uitgaven diversen (7) personeel volledig invullen

Page 21: cultuurcentra in cijfers

21

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

(1) uitsplitsing activiteiten over locaties

145 + 34 <> 1 + 29 + 0

Page 22: cultuurcentra in cijfers

22

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

(2) volledige registratie samenwerking

witte kolom

aantal activiteiten in samenwerking

grijze kolommen

met welke actoren werd samengewerkt

vaak vergeten in te vullen

Page 23: cultuurcentra in cijfers

(3) duiding bij educatieve activiteiten

publicatie of syllabus bij een educatieve activiteit

mag je registreren als duiding

promotie <> duiding

Page 24: cultuurcentra in cijfers

(4) diensten in huis

enkel educatieve diensten in huis in het vak omschrijving

inhoudelijke omschrijving van de activiteit (niet louter de actor!)

Page 25: cultuurcentra in cijfers

25

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

(5) actieve klanten

831 + 1242 = 2073 <> 1735

actieve klant?

persoon met minstens één deelname tijdens refertejaar

best vertrekken vanuit adressenbestand

Page 26: cultuurcentra in cijfers

26

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

(6) inkomsten en uitgaven diversen

diversen? inkomsten en uitgaven niet eigen aan werking cc alleen werkelijke kasstromen

wat niet registreren als diversen? interne transacties overgedragen winst of verlies vorig boekjaar wat onder andere thema’s thuishoort

Page 27: cultuurcentra in cijfers

27

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

divers of niet?

geen divers

onderhoud auto, ticketverkoop voor derden zonder winstmarge, toelage van gemeente aan vzw, vestiairegeld, subsidie Vlaamse overheid aan gemeente, subsidie vvc aan gemeente, overgedragen winst vorig boekjaar, teruggave werkingskost gebouwen wegens toepassen verdeelsleutel…

wel divers

ristorno verzekering, minwaarde of meerwaarde bij ticketverkoop voor derden, bankkosten, nalatigheidintresten, schadevergoeding…

Page 28: cultuurcentra in cijfers

28

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

(7) personeel onvolledig ingevuld

alle gegevens invullen

ook aantal werkdagen afwezigheid enkel gebruikt om aantal vte te nuanceren geen statistiek over werkverzuim!

verandering in statuut, niveau, vte… periode steeds afbakenen

gelegenheidspersoneel vte’s ramen

blanco lijnen of lay-out zijn overbodig en verhinderen het automatisch inlezen

Page 29: cultuurcentra in cijfers

© foto Ann Dewulf

voorstelling cultuurcentra in cijfersstand van zaken gegevens 2006

gewijzigde regelgevingvragen

gegevensregistratie 2007

Page 30: cultuurcentra in cijfers

30

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

gegevensset voor 2007

cultuurcentrumcultuurcentrum

activiteiten activiteiten 2007

personeelpersoneel

financiënfinanciën

publiekswervingpubliekswerving

2007

2007

2006

2006

2006

2006

infrastructuurinfrastructuur 2007

Page 31: cultuurcentra in cijfers

31

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

activiteiten voor scholen

betere registratie omkaderingsactiviteiten voor scholen excelmap activiteiten_deelnemers

werkblad: scholen en actieve klanten

Page 32: cultuurcentra in cijfers

32

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

infrastructuur

wat is al gebeurd? begripsafbakening met hulp van feedbackgroep alle oude fiches worden omgezet in excelmappen

terugkoppeling aan aantal cultuurcentra (beginfase) elektronisch document laten nakijken eventueel verbeteringen

einddoel: terugkoppeling aan alle cultuurcentra

voordeel? geen invulwerk meer voor cultuurcentra elektronisch document is mogelijke input voor database

Page 33: cultuurcentra in cijfers

© foto Ann Dewulf

voorstelling cultuurcentra in cijfersstand van zaken gegevens 2006gegevensregistratie 2007

vragen

gewijzigde regelgeving

Page 34: cultuurcentra in cijfers

34

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

aanpassing decreet: subsidie enveloppensubsidie

325 000 euro voor categorie A 190 000 euro voor categorie B 110 000 euro voor categorie C

besteding? loonkosten stafleden die werken in cultuurcentrum (A of B-niveau)

bijkomende subsidie categorie A convenant cc en Vlaamse overheid categorie B en C inspanningsverbintenis

Page 35: cultuurcentra in cijfers

35

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

ontwerp uitvoeringsbesluit

enveloppensubsidie minstens vijfvoud hiervan blijven uitgeven

bijkomende subsidie: wat indienen? categorie A: wordt bepaald in overleg met kabinet categorie B en C inspanningsverbintenis goedgekeurd door gemeenteraad

timing bijkomende subsidie? indienen vóór 1 december 2007

Page 36: cultuurcentra in cijfers

36

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

overzicht prioriteiten

bereiken van nieuw publiek

verruiming aanbod met door Vlaamse overheid gesubsidieerde/ondersteunde gezelschappengezelschappen uit podium (nieuw talent), vanuit het kunstendecreet erkende gezelschappen…

ondersteunen/toegankelijk maken van aanbod lokale gezelschappen en verenigingen technische, organisatorische, inhoudelijke, financiële ondersteuning van publieksactiviteiten van lokale gezelschappen

Page 37: cultuurcentra in cijfers

37

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

inspanningsverbintenis (categorie B en C)

duidelijk lokaal engagement van gemeente en cc

gemeente (gemeenteraadsbeslissing) moet verklaren:

te werken aan één, twee of drie prioriteiten de verkregen subsidie aanwenden voor de gekozen prioriteiten verklaren jaarlijks een verantwoording in te dienen volgens

model administratie

Page 38: cultuurcentra in cijfers

38

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

verantwoordingsnota (categorie B en C)

jaarlijks indienen vóór 1 juni

vermelding van gekozen prioriteit(en) inhoudelijke beschrijving van concrete activiteiten, projecten… eigen evaluatie van gekozen projecten budget dat voorzien was door gemeente de afrekening per prioriteit

BONDIG!

doel van deze bijkomende subsidie? stimulans voor gemeente én cultuurcentrum minimale planlast

Page 39: cultuurcentra in cijfers

© foto Ann Dewulf

voorstelling cultuurcentra in cijfersstand van zaken gegevens 2006gegevensregistratie 2007gewijzigde regelgeving

vragen

Page 40: cultuurcentra in cijfers

40

Vlaamse overheidAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

cu

ltu

urc

en

tra in

cijfe

rs

info? www.vlaanderen.be/lokaalcultuurbeleid

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenenteam lokaal cultuurbeleidArenbergstraat 9 - 4de verdieping1000 Brussel

Christine Van de Steene[t] 02 553 42 61[e] [email protected]

Andy Vandervoort[t] 02 553 42 17[e] [email protected]