CSG Liudger Jaarverslag 2011

of 44 /44
L Jaarverslag 2011 CSG Liudger Scholengemeenschap voor prakjkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Embed Size (px)

description

CSG Liudger Jaarverslag 2011

Transcript of CSG Liudger Jaarverslag 2011

 • L Jaarverslag 2011CSG LiudgerScholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

 • Jaarverslag 2011 CSG Liudger | 3

  Voorwoord

  In het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt! Dat harde werken heeft maar n doel: goed onderwijs voor de leerlingen

  die aan ons zijn toevertrouwd. Dan moet de basis wel op orde zijn, dat is bij ons het geval. De kwaliteit van al onze scholen

  is voldoende. Daar zijn we als scholengemeenschap trots op. Zeker in een tijd waarin er nog wel eens kritische geluiden te

  horen zijn over de kwaliteit van het onderwijs en het personeel in Nederland in zijn algemeenheid en de provincie Friesland

  in het bijzonder. Wij zijn niet doof voor die kritiek en doen er alles aan om ons onderwijs, ons onderwijsaanbod, onze

  organisatie, leerlingbegeleiding en zorg, personeelsbeleid telkens te verbeteren.

  Je kunt rustig stellen dat

  CSG Liudger voortdurend in beweging, is.

  2011 is het jaar waarin we: een Raad van Toezicht en een College van Bestuur kregen, waardoor bestuur en toezicht nu goed van elkaar gescheiden

  zijn.

  een nieuwe website hebben gekregen, waardoor we nog toegankelijker zijn.

  onze onderwijsresultaten verder hebben verbeterd.

  ons personeelsbeleid nog steviger hebben neergezet.

  nog steeds een laag ziekteverzuim hebben.

  zijn begonnen met de bouw van de locatie Splitting.

  toestemming kregen om voor de havobovenbouw in Burgum een eigen school te bouwen.

  officieel de naam technasium mogen voeren.

  de eerste tto-leerlingen een baccalaureaat in ontvangst zagen nemen.

  met het praktijkonderwijs een bovengemiddelde prestatie leverde door hoge opbrengsten op het terrein van uitstroom

  naar werk te realiseren.

  in Waskemeer opnieuw alle leerlingen voor hun vmbo-examen zagen slagen.

  En zo kan ik nog wel even doorgaan

  Veel om blij om te zijn. Zijn er dan geen zaken meer die verbetering behoeven? Jazeker wel.

  Ook wij moeten bezig met het op niveau brengen van ons taal- en rekenonderwijs. Wij zijn ambitieus waar het de

  opbrengsten van ons onderwijs betreft. Daar mag nog wel een onsje bij

  De komende jaren zullen we ons ook nadrukkelijk bezig houden met de verantwoording

  van de kwaliteit van ons onderwijs en de organisatie. Dat zullen we doen door Vensters voor

  Verantwoording.

  Een nieuwigheidje is ook dat ons jaarverslag dit jaar niet meer gedrukt wordt, maar alleen via de

  website toegankelijk is. Zo proberen we ook invulling te geven aan onze opdracht rentmeester te

  zijn en met minder papier toch dezelfde kwaliteit te leveren.

  Joop Vogel,voorzitter College van Bestuur

 • 4 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  Inhoud

  1. CSG Liudger legt het accent op aandacht 5

  2. Accent op de leerling 7

  2.1 Zorgvuldige leerlingbegeleiding 8

  2.2 Leerlingenactiviteiten 8

  2.3 Ouderbetrokkenheid 8

  3. Accent op personeel 11

  3.1 Personeelsbeleid 12

  3.2 Kerncijfers personeel 14

  4. Accent op de organisatie 15

  4.1 Organogram 16

  4.2 Organisatieontwikkeling 16

  4.3 Bestuurlijke zaken 17

  4.4 Totstandkoming SBK 18

  4.5 ICT 18

  4.6 Interne en externe communicatie (iec) 18

  4.7 Samenwerking 19

  5. Accent op onderwijs 21

  5.1 Aanbod van alle locaties 22

  5.2 Kerncijfers 22

  5.3 Schoolplan 23

  5.4 Toelatingsbeleid 24

  5.5 School met ambitie 24

  5.6 Kwaliteitszorg 25

  6. Accent op locaties 29

  6.1 Locatie Burgum 30

  6.2 Locatie Raai 31

  6.3 Locatie De Ring 33

  6.4 Locatie Splitting 34

  6.5 Locatie Waskemeer 36

  7. Financin 39

  Colofon 43

 • 1. CSG Liudger legt het accent op aandacht

 • 6 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  Missie

  CSG Liudger staat voor een liefdevolle, lerende en levendige gemeenschap waarin leerlingen en medewerkers tot

  hun recht komen, kunnen groeien tot de mens zoals God hen heeft bedoeld en zich verantwoordelijk weten voor de

  samenleving dichtbij en veraf.

  De activiteiten die de scholengemeenschap Liudger doet rond de eigen identiteit staan altijd in het teken van of hebben

  een relatie met de missie. Deze missie is in 2010 vastgesteld door het toenmalige bestuur en vormt de toetssteen en

  leidraad voor ons dagelijks handelen.

  Liudgerlezing

  De Liudgerlezing van dit jaar had als thema Crisis en Klooster. We keken naar de crisis in de wereld en de kerken. Als

  spreker trad op Johan ter Beek, docent godsdienst, levensbeschouwing en filosofie aan het Griftland College in Soest.

  Kerken en school

  In maart en mei was het terugkerende overleg met de vertegenwoordigers van de kerken in Smallingerland,

  Tytsjerksteradiel, Ooststellingwerf en omgeving. Daar was het thema van gesprek voortbordurende op de Liudgerlezing

  wat we als kerken en school voor elkaar kunnen betekenen in een steeds verder seculariserende wereld. Ook kwam aan

  de orde hoe de maatschappelijke stage die leerlingen binnen onze scholen moeten doen, wellicht ingevuld kan worden

  binnen de kerken. Er werden meerdere ideen uitgewisseld en opgepakt. Zo is gesproken over samenwerking bij de

  kerstjeugdzangdienst en het openen van een jeugdcentrum in Drachten.

  C van Liudger

  Op 6 oktober en 7 november van dit jaar is opnieuw de C van Liudger georganiseerd. Twee introductiebijeenkomsten

  met nieuw personeel over de vraag wat het betekent om aan een christelijke school voor voortgezet onderwijs te werken.

  Nadrukkelijk kwam in deze bijeenkomst de veelkleurigheid van onze scholengemeenschap aan de orde. Ook spraken we

  met elkaar door over het doen van een dagopening. In een open en ontspannen sfeer werd met elkaar over deze themas

  gesproken.

  Beleidsgroep identiteit

  Rond de zomervakantie van dit jaar bleek dat drie beleidsmedewerkers van CSG Liudger andere keuzes in hun

  loopbaan maakten. Er moest naar vervanging worden gezocht. Voor de zomervakantie stelden twee nieuwe collegas

  zich beschikbaar voor de functie van beleidsmedewerker identiteit. Na de zomervakantie werd verder gezocht naar

  versterking. Na een sollicitatieronde is de groep medewerkers compleet geworden. Erik Donker (locatie Splitting), Irene

  Sterrenburg (locatie Burgum) en Douwe Bekius (locatie Splitting) vormen samen met Joop Vogel (College van Bestuur) de

  beleidsgroep identiteit.

 • 2. Accent op de leerling

 • 8 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  In 2011 is een begin gemaakt met het herschrijven van onze visie op onderwijs. Deze ambities maken deel uit van het

  schoolplan 2012-2016. Hierin staat beschreven hoe we de leerlingen zien en op welke aspecten van leren wij de nadruk

  leggen.

  Voor het jaar 2011 hebben we nog gewerkt met de kernwaarden van onze school zoals die beschreven staan in ons

  pedagogisch didactisch concept uit het schoolplan 2007-2011. In dat concept is uitgesproken dat gewaarborgd moet

  zijn dat ieder mens als uniek persoon een volwaardige plaats heeft. Dit blijft ook in ons nieuwe schoolplan n van de

  uitgangspunten. Dat vraagt voldoende aandacht, juist voor de individuele leerling. Dit betekent dat onderwijs binnen onze

  scholengemeenschap op die wijze bijdraagt dat de leerling tot zijn of haar recht kan komen in de eigenlijke betekenis van

  het woord. Tegen deze achtergrond kunnen leerlingen zich kennis en vaardigheden eigen maken en wordt de benodigde

  vorming meegegeven om in de maatschappij te kunnen functioneren. En dat is beslist meer dan les krijgen alleen. Ook in

  de ogen van de wetgever: de leerlingen moeten immers kunnen werken op basis van een zelfgemaakt plan, onderlinge

  taken verdelen, iets uitleggen aan de medeleerling en het resultaat presenteren. In andere bewoordingen: het gaat om

  zorgvuldige leerlingbegeleiding, die voor een groot deel terug komt in de vaklessen van onze school. Mede daardoor is het

  niets extras, maar onderdeel van het reguliere werk. Sterker nog: het is het hart van de school, waar in 2011 ook hard aan

  gewerkt is.

  2.1 Zorgvuldige leerlingbegeleiding

  Begeleiding vindt plaats op verschillende terreinen: bij het (leren) studeren, bij het maken van keuzes of sociaal-

  emotionele problemen. De mentor is de spil in de organisatie van de begeleiding. Aanvullend is het noodzakelijk terug

  te kunnen vallen op een aantal specialisten. Veel van deze specialisten werken op de locaties zelf. Voorbeelden van

  de specialisten zijn: decanen, zorgcordinatoren,vertrouwenspersonen, specialisten in ondersteuning bij bijvoorbeeld

  dyslexie en faalangst. De totale begeleiding van leerlingen is beschreven in het zorgvisiedocument.

  2.2 Leerlingenactiviteiten

  Het motto van de CSG Liudger luidt: accent op aandacht. Deze aandacht proberen we binnen de klassensituatie

  te creren, maar ook klasoverstijgend en na schooltijd. We trachten een krachtige leeromgeving te bewerkstelligen

  waarin de leerling uitgedaagd wordt zijn mogelijkheden breed te ontwikkelen. Een aantal onderwerpen die ieder jaar

  weer centraal staan in een schooljaar zijn: pesten, roken, sociale vaardigheden, drugs, geweld en faalangstbegeleiding.

  Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan sportieve activiteiten. Buiten de lestijden bezoeken leerlingen tevens theater,

  musea en er zijn buitenlandse excursies. Dit laatste wordt Internationalisering genoemd. Doel van deze activiteiten is

  de bevordering van de zelfstandigheid en de spreekvaardigheid in een buitenlandse omgeving. Daarbij wordt aandacht

  geschonken aan de cultuur in de ruimste zin van het woord.

  2.3 Ouderbetrokkenheid

  Binnen onze scholengemeenschap vinden wij dat de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) van essentieel belang

  is. Door middel van het betrekken van ouder(s)/verzorger(s) bij het onderwijsleerproces kan een enorme stimulans

 • Jaarverslag 2011 CSG Liudger | 9

  verkregen worden. Wij zijn samen met de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk voor de totale

  begeleiding. Ouderbetrokkenheid vindt op verschillende manieren plaats:

  Door ouderavonden, rapportages, oudercontactavonden, huisbezoeken, spreekuren, nieuwsbrieven, schoolkrant,

  enzovoort.

  Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad.

  Op locaties zijn ouderraden en (eventueel) leerlingenraden actief.

  CSG Liudger valt bestuurlijk onder de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de

  Regio Oost-Friesland. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hiervan lid worden en zo invloed op de school uitoefenen.

  Jaarverslag 2011 CSG Liudger

 • 10 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  Zien dat erhulp voor je is.

 • 3. Accent op personeel

 • 12 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  2011 was een jaar waarin meer verbinding is gezocht tussen de professionaliteit van medewerkers en de aandacht voor

  medewerkers. Het was het jaar waarin Leraar 2020 werd gepresenteerd, waarin duidelijk staat beschreven wat er de

  komende jaren gevraagd wordt van personeel en personeelsbeleid. De ontwikkeling van personeel gaat verder, middels

  het beleid rond functiemix dat in 2010 is geschreven. Er zijn assessments en andere instrumenten ontwikkeld en er is

  gekeken naar de beoordeling van alle personeelsleden. Ook is er meer gevraagd van leidinggevenden en personeel, omdat

  er meer verantwoording wordt gevraagd.

  3.1 Personeelsbeleid (HRM)

  Het personeelsbeleid van CSG Liudger zal zich de komende jaren meer richten op de professionaliteit van zowel

  leidinggevenden als docenten. Daarbij is het van belang de onderwijsondersteunende medewerkers niet uit het oog

  te verliezen. Een grotere professionaliseringsslag verlangt ook een verantwoording van het beleid dat is ingezet. Dit

  kan betrekking hebben op cijfers op het gebied van de gevoerde gesprekken, persoonlijk ontwikkelplannen, vacatures,

  gevolgde scholing etc. Dit alles wordt verder vorm gegeven in 2012.

  Functiemix

  In 2011 wordt zichtbaar wat de effecten zijn van de invoering van de functiemix. Hoeveel mensen zijn genoemd, welke

  mensen willen in aanmerking komen voor een hogere functie en zijn er organisatiebrede trends te ontdekken? Vanuit

  het personeel en de leiding van de CSG Liudger wordt de invoering van de functiemix als positief ervaren. Onderstaande

  gegevens in de tabellen laten zien dat CSG Liudger voldoet aan de te halen percentages LC- en LD-docenten die door het

  Ministerie van OC&W zijn voorgeschreven.

  Aantal benoemde LC- en LD-docenten

  Benoemingen LC LD

  2010 15 4

  2011 9 4

  Onderstaande tabel geeft de gehaalde percentages weer. Wij hebben meer LD- en minder LC-docenten benoemd dan

  gevraagd. Aangezien er percentages geruild mogen worden in de verhouding 1:2 betekent dit dat 1% LD omgezet kan

  worden naar 2% LC. De percentages liggen dan op 24,7% LC en 11,6% LD. Dit voldoet aan de gestelde eisen van 24,3% LC

  en 11,2% LD (3de kolom).

  Aantal benoemde LC- en LD-docenten in percentages

  Schaal % fte Raet % fte Ministerie OC&W (stand maart 2011)

  LB 64,7 64,2

  LC 22,8 24,3

  LD 12,6 11,2

  Het APS heeft in 2011 met ons samengewerkt aan de ontwikkeling van een scala aan instrumenten om een juiste

  waardering te geven aan de verschillende competenties. Zo beschikken we nu over een assessmenttool, lesobservaties,

  leerlingenqutes en vragenlijsten voor collegas. Deze instrumenten bieden de leidinggevenden de juiste mogelijkheden

 • Jaarverslag 2011 CSG Liudger | 13

  om de docenten te beoordelen en een ontwikkelplan op te stellen. De docenten die het assessment hebben doorlopen

  ervaren dit als een prettig instrument dat recht doet aan hun competenties.

  Ook in 2011 zijn er voorlichtingsrondes gehouden om te vertellen wat de functiemix betekent en hoe medewerkers

  daarvoor in aanmerking kunnen komen. Ook is er een dagdeel besteed aan de uitleg van de assessmentprocedure aan de

  leidinggevenden.

  Gesprekscyclus

  CSG Liudger hanteert een gesprekscyclus, hierbij wordt onder andere elk jaar met medewerkers een jaargesprek gevoerd.

  In februari en maart 2012 hebben alle leidinggevenden een vragenlijst ingevuld over jaargesprekken die in 2011 hebben

  plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat Liudgerbreed 79% van de jaargesprekken is gevoerd. Redenen dat niet alle gesprekken

  hebben plaatsgevonden zijn ziekte, tijdelijke contracten en het feit dat nieuwe leidinggevenden zijn aangesteld. Naast een

  jaargesprek wordt van de medewerkers verwacht dat ze werken aan een pop (persoonlijk ontwikkelplan). Dit geldt voor

  zowel onderwijsondersteunend als onderwijsgevend personeel. Op dit moment beschikt 40% van alle medewerkers over

  een pop. Daarnaast zijn er medewerkers die afspraken over hun ontwikkeling met hun leidinggevenden hebben gemaakt,

  maar nog niet over een pop beschikken.

  Leraren in opleiding en begeleiding nieuwe docenten

  Goed personeel was ook een punt van aandacht in 2011. De begeleiding van leraren in opleiding (lios) en nieuwe

  docenten (nidos) is inmiddels goed op orde. Er is gewerkt aan een inductieprogramma. Door leerlingenkrimp op

  een paar van onze locaties was het lastig om de gewenste aantallen lios in 2011 aan te stellen. Met Fricolore is de

  jaarlijkse wervingscampagne uitgevoerd voor nieuw personeel. In datzelfde verband zijn afspraken gemaakt met

  lerarenopleidingen. Daarnaast hebben de Fricolorescholen in het schooljaar 2010-2011 een overzicht gemaakt van de te

  verwachten vacatures in de komende vijf jaren. Deze informatie is doorgespeeld aan de lerarenopleidingen.

  Zorg voor de (arbeidsomstandigheden van) individuele medewerkers

  Aandacht voor arbeidsomstandigheden in onze school is een continu proces. Zo kennen we sinds 2008 drie

  preventiemedewerkers om uitvoering te geven aan het arbobeleid. In 2011 is er tijd en aandacht besteed aan de RI&E

  (Risico Inventarisatie en Evaluatie) van onze locaties De Ring en Burgum. Verder worden er ontruimingsoefeningen

  gehouden en wordt er voldoende (bij)geschoold op het gebied van BHV en EHBO.

  In de arbojaarrapportages van CSG Liudger wordt hier uitgebreid verslag van gedaan. Tevens is er aandacht voor het

  welzijn van medewerkers middels het aanbieden van sportvoorzieningen, in gesprek gaan over de loopbaanwensen en het

  preventief inzetten van hulp. Bovendien is elke medewerker verzekerd tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

  Aandacht voor verzuim

  Onze verzuimcijfers liggen al een aantal jaren onder het landelijk gemiddelde. Voor 2011 geldt een totaal verzuim van

  4,9% 1. In 2010 zijn we overgestapt op een nieuw personeelsinformatiesysteem, waarbij op verzuimgebied gebruik wordt

  gemaakt van het programma Raet Verzuimmanager (RVM). Dit registreert het verzuim en zorgt ervoor dat casemanagers

  direct inzage hebben in de ziektegegevens van hun eigen medewerkers en daar op elk gewenst moment op in kunnen

  1) Laatst bekende cijfer dateert van 2010 en bedraagt 4,9% voor het OP en 5,4% voor het OOP. Gemiddeld komt het landelijke verzuimcijfer hoger uit dan 5%.

 • 14 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  spelen. Dit systeem heeft een aantal opstartproblemen gehad, maar we gaan er vanuit dat het in 2012 naar tevredenheid

  werkt en het onze locaties veel sturingsinformatie gaat opleveren. De meldingsfrequentie is de afgelopen vier jaar stabiel

  gebleven.

  Overzicht verzuimpercentages 2011

  Totaal ziektepercentage tot een jaar ziekte Totaal ziektepercentage

  2011 2010 2009 2008 2011 2009 2008 2007

  Totaal 3,9 3,8 4,1 3,6 4,9 4,5 3,3 4,8

  Meldingsfrequentie

  2011 2010 2009 2008

  Totaal 1,6 1,6 1,6 1,6

  3.2 Kerncijfers personeel

  Overzicht verzuimpercentages 2011

  Totaal Fulltime Parttime

  Aantal personen 404 164 240

  Bezetting (in fte) 320,4 165,1 155,3

  Verdeling personeelsleden

  Totaal

  Onderwijzend personeel 296

  Onderwijsondersteunend personeel en directie 108

  404

  Vrouw 193

  Man 211

  404

  Leeftijd Aantal in %

  20/24 16 4

  25/29 30 7

  30/34 39 10

  35/39 32 8

  40/44 44 11

  45/49 49 12

  50/54 72 18

  55/59 82 20

  60/64 40 10

  >=65 0 0

  404 100

 • 4. Accent op organisatie

 • 16 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  Naast een College van Bestuur, die gecontroleerd wordt door de Raad van Toezicht, zijn er op de schoollocaties

  directeuren integraal verantwoordelijk. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een aantal diensten. Naast

  de afdeling personeel en organisatie is er de afdeling financile en loonadministratie. Van hun werk wordt elders in dit

  jaarverslag verantwoording afgelegd. In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan het werk van het bestuur, de afdeling in- en

  externe communicatie en ICT.

  4.1 Organogram

  4.2 Organisatieontwikkeling

  De volgende drie uitgangspunten zijn leidend bij de organisatie van CSG Liudger:

  verantwoordelijkheden worden zo diep mogelijk in de organisatie gelegd;

  er wordt gezorgd voor korte lijnen (weinig managementlagen);

  leidinggevenden zijn (binnen kaders) integraal verantwoordelijk voor hun afdeling, locatie of portefeuille.

  Door middel van een goed kwaliteitszorgsysteem worden de resultaten gevolgd en waar nodig worden extra accenten

  gelegd. Personeelszorg is dit verslagjaar een belangrijk onderdeel geweest.

  In 2011 heeft er een tweedaagse plaatsgevonden voor de schoolleiding. In de programmering was een scheiding gemaakt.

  De eerste dag werd gesproken over managementdrives: Wat drijft je nu als leidinggevende?. De tweede dag werd

  LocatiedirecteurDE RING

  LocatiedirecteurSPLITTING

  LocatiedirecteurBURGUM

  LocatiedirecteurWASKEMEER

  LocatiedirecteurRAAI

  Teamleiders Teamleiders Teamleiders

  DirectiesecretariaatRegiocordinator SWVBeleidsmedewerker PenOBeleidsmedewerkers IdentiteitBeleidsmedewerker IECBeleidsmedewerker OenK

  Centrale diensten:- stafmedewerker FEZ- afdelingen: AO - FD - ICT

  Docenten en OOP

  College van Bestuur

  Raad van Toezicht

  SchoolleidingCSG Liudger

  Locatieleiding

 • Jaarverslag 2011 CSG Liudger | 17

  besteed aan de uitwerkingen van de wet Goed onderwijs, goed bestuur. Daarnaast zijn er scholingsdagen voor de

  teamleiders georganiseerd. Uitgangspunt bij de scholing is de verschillende aspecten van leiderschap te versterken.

  In 2011 is genvesteerd in de horizontale verantwoording. Elke locatie heeft de benodigde cijfers voor Vensters voor

  Verantwoording ingevuld. In deze vensters maken we als school onze kwaliteiten en resultaten voor ouder(s)/verzorger(s)

  en andere belangstellenden zichtbaar. In 2012 gaan we online.

  Nieuwe ontwikkelingen zijn er op het gebied van Passend Onderwijs. Het door het kabinet genomen besluit om Passend

  Onderwijs te gaan invoeren heeft ook invloed op het samenwerkingsverband waarin CSG Liudger deelneemt. Het

  Ministerie heeft besloten dat er grotere samenwerkingsverbanden nodig zijn om de uitgangspunten van de wet te halen.

  In Zuidoost Friesland gaan de drie samenwerkingsverbanden werken in een nieuw op te richten samenwerkingsverband.

  In september 2011 is er een eerste bestuurlijke bijeenkomst geweest. Daar is voortvarend aan de slag gegaan. Besloten

  is een externe projectleider te benoemen, een stuurgroep is gevormd en er zijn vijf werkgroepen opgestart. Het gaat om

  de werkgroepen voor bestuurlijke inrichting, onderwijszorg/professionalisering, personeel, financin en onderwijs en

  jeugdzorg.

  4.3 Bestuurlijke zaken

  In 2011 zijn het bestuur en de centrale directie aan de slag gegaan om de organisatie aan te passen aan de wet Goed

  onderwijs, goed bestuur. Een belangrijk doel van deze wet is er voor te zorgen dat de verantwoordelijkheden binnen

  de scholen op zorgvuldige wijze wordt verdeeld. Daartoe zijn in 2011 een aantal beleidsstukken en reglementen

  geformuleerd. Met behulp van de besturenraad zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd om beleidsstukken en

  reglementen te maken. De volgende documenten zijn vastgesteld:

  Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs

  Reglement voor de Raad van Toezicht

  Intern Toezichtkader CSG Liudger

  Bestuurlijk toetsingskader CSG Liudger

  Reglement voor het College van Bestuur

  Managementstatuut

  Remuneratiecommissie

  Klachtenregeling

  Klokkenluidersregeling

  In juni 2011 heeft de algemene ledenvergadering van de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Oost-

  Friesland besloten dat er met ingang van 1 augustus 2011 een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur zal

  zijn. Het uit zes personen bestaande bestuur is door de ledenvergadering in dezelfde vergadering benoemd tot Raad van

  Toezicht. De twee leden van de centrale directie zijn door de RvT tot College van Bestuur(CvB) benoemd.

  Naast bovenstaande bestuursverandering hebben toezichthoudende werkzaamheden plaatsgevonden. Er zijn

  locatiebezoeken afgelegd, er werd gesproken met locatieleiding, ouder(s)/verzorger(s), personeelsleden en leerlingen.

 • 18 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  Ook werd voor de tweede maal de onderwijsprijs uitgeschreven. Doel hiervan is een positieve bijdrage te leveren aan

  goed onderwijs, goed docentschap en samenwerking tussen docenten en binnen vakken te bevorderen.

  4.4 Totstandkoming Schoolplan 2012-2016

  In 2011 is de basis gelegd voor het Schoolplan 2012-2016. Dit schoolplan geeft de ambities en richtinggevende doelen

  weer voor de komende vier jaren. Om input te verkrijgen voor deze ambities en doelen is er contact gezocht met

  onze stakeholders. Er zijn gesprekken gevoerd met ouderraden, leerlingenpanels, de medezeggenschapsraad, de RvT,

  het primair onderwijs, collega vo-scholen, vervolgonderwijs, gemeenten en bedrijven. Deze input is gebruikt om het

  schoolplan te kunnen formuleren op een dynamische, ambitieuze wijze die hoort bij onze taak in de samenleving.

  4.5 ICT

  De bezetting bij zowel systeembeheer als applicatiebeheer is gelijk gebleven. Gekeken naar het verslagjaar 2011 kan

  geconcludeerd worden dat de uitbreiding op de helpdesk een succes is en zo moet blijven.

  Op het gebied van applicatiebeheer zijn we, na ongeveer een jaar voorbereiding, bij de start van het nieuwe schooljaar

  over gestapt van @VO naar SOM (= het leerling administratiesysteem, Service Op Maat). Doel is aan het eind van het

  schooljaar het niveau van @VO te halen en daarna kunnen we doorgaan met streven naar een steeds beter en optimaler

  gebruik van dit pakket.

  Gezien de ontwikkelingen op het algemeen ICT-gebruik binnen CSG Liudger hebben we ons plan bijgesteld en aangepast

  op de vraag. Op De Ring is equitrac ingericht en worden pasjes gebruikt bij het afdrukken. De inrichting en verhuizing

  van de Splitting naar de Burgemeester Wuiteweg (BWW) is uitgevoerd. Daarna is ook de inrichting en verhuizing van de

  tijdelijke locatie van de HAVOtop in Hurdegaryp uitgevoerd. Alle netwerkswitches zijn vervangen. Ter voorbereiding op

  de nieuwbouw is er op een aantal locaties een beperkt draadloos netwerk ingericht. TOPDesk4 is gemplementeerd, iets

  wat nog steeds niet af is en waar systeembeheer continue aan moet blijven werken om dit naar een steeds hoger plan te

  krijgen. Verder is er voor het einde van dit jaar nog aandacht voor de vervanging van de mailserver en het thuiswerken.

  Naast het reguliere werk staat ons een grote opdracht te wachten in de vorm van de voorbereiding en uitvoering van de

  aankomende inrichtingen en verhuizingen: centrale diensten naar de Zanding, locatie Splitting (BWW) naar hun nieuwe

  locatie, de Raai naar hun tijdelijke onderkomen en HAVOtop naar hun nieuwe onderkomen.

  4.6 Interne en Externe Communicatie (IEC)

  Implementatie nieuwe huisstijl

  Eind 2010 heeft de scholengemeenschap gekozen voor een nieuw huisstijl. De locaties hebben eigen kleuren en

  kernwaarden gekozen voor hun uitingen, zo ook Liudgerbreed. In 2011 zijn in samenwerking met het reclamebureau

  Young Creations de communicatiemiddelen gewijzigd. De schoolgids, het voorlichtingsmateriaal, het briefpapier, de

  visitekaartjes en alle andere uitingen van onze scholengemeenschap. Een verandering die tijd en energie kost. Samen met

  de locatieadministraties en de schoolleiding is de nieuwe huisstijl in dit jaar gemplementeerd. De huisstijlbewaking heeft

  zijn vorm gekregen dat voortduurt in de komende jaren.

 • Jaarverslag 2011 CSG Liudger | 19

  Nieuwe website

  In 2011 is een webmaster in dienst genomen voor het ontwikkelen en beheren van de nieuwe website www.csgliudger.nl.

  In samenwerking met de ICT-afdeling is de website 1 januari 2012 live gegaan.

  Activiteiten

  In het kader van communicatie zijn binnen de verscheidenheid aan activiteiten in 2011 een aantal belangrijke te

  onderscheiden:

  adviseren locaties op basis van interne communicatievraagstukken;

  begeleiden en adviseren in de communicatie rondom het nieuwbouwtraject;

  communicatieadvies rondom de naamsverandering naar de mavo op locatie Splitting;

  verbeteren voorlichting primair onderwijs;

  voortzetten ingezette koers creren bewustwording personeelsleden dat de beeldvorming over onze school bepaald

  wordt door het individuele gedrag en de mentaliteit die wij vertonen.

  4.7 Samenwerking

  CSG Liudger is een school die verbinding zoekt met andere scholen en de samenleving. Dat doen we onder andere door

  contact met de (PC) basisscholen in onze omgeving. Steeds nadrukkelijker zoeken we de samenwerking om de overgang

  van leerlingen van het basis- naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, maar ook om van elkaar te leren en

  het onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Voorbeelden van goede samenwerking zijn de voorlichtingsbijeenkomsten

  op de basisscholen over de schoolkeuze, maar ook de kennismakingslessen op onze scholen of de plusklassen voor

  hoogbegaafde leerlingen en leerlingen die meer aankunnen van het basisonderwijs.

  De samenwerking met de 14 christelijke vo-scholen, verenigd in Fricolore. Samen doen we veel aan scholing van ons

  personeel, we bespreken ons personeelsbeleid en leren daar van elkaar. Ook komt het thema identiteit regelmatig aan

  de orde op onze bijeenkomsten. Gezamenlijke inkoop van boeken, energiecontracten zijn voorbeelden waarin we zoeken

  naar schaalvoordelen. Deze voordelen leiden ertoe dat we in staat zijn meer onderwijsgeld in onderwijs te steken. In het

  jaar 2011 zijn we met de tweede ronde van visitaties van de Fricolorescholen begonnen. De aangesloten scholen visiteren

  elkaar op de kwaliteit van onderwijs, personeelsbeleid en de organisatie. Van elke visitatie wordt een rapport met

  aanbevelingen gemaakt. De scholen van CSG Liudger zijn in 2014 aan de beurt voor deze visitatieronde.

  Goede contacten zijn er voorts met het mbo, het hbo en de Rijksuniversiteit Groningen. Met het mbo worden meerdere

  projecten gedaan om de aansluiting tussen vmbo en mbo goed te laten verlopen. Het turbotraject met ROC Friese Poort is

  daar een goed voorbeeld van. Met het hbo participeren wij in het aansluitnetwerk vo-hbo. Elk jaar krijgen onze leerlingen

  van de havo de kans om een week kennis te maken met studeren aan het hbo. Leerlingen leren zo gericht te kiezen en

  weten wat er op het hbo van hen wordt verwacht. De voorzitter van het College van Bestuur heeft zitting in het bestuur

  van de scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Onder dit kopje mag de goede samenwerking met de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel niet ontbreken. Als

  belangrijkste punt gaat het daarbij om de plannen voor nieuwbouw van twee scholen in Drachten en een gebouw voor

 • 20 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  de HAVOtop in Burgum. Daarnaast gaat het om onderwerpen als goede zorg en begeleiding voor onze leerlingen vanuit

  de gedachte om zorg op maat te bieden. En ook onderwerpen als voorkomen van schooluitval en verzuim worden in

  samenspraak met de gemeenten aangepakt.

 • 5. Accent op onderwijs

 • 22 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  Het begrip onderwijs betreft een zee aan onderwerpen. In dit hoofdstuk beperken wij ons tot de leerlingaantallen, de

  kerncijfers op locatieniveau, onze ambities en de kwaliteitszorg.

  5.1. Leerlingaantallen

  Aantallen leerlingen per locatie 1-10-2011

  Totaal LWOO Pro

  Burgum 760 70

  De Ring 122 122

  Raai 1031

  Splitting 832 239

  Waskemeer 234 13

  Totaal 2979 322 122

  5.2 kerncijfersOpbrengstenoverzicht 2012 (gebaseerd op resultaten behaald in 2009, 2010 en 2011).

  Burgum

  Rendement onderbouw

  % leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven vmbo (k) 100%

  vmbo (g/t) 93%

  havo 100%

  vwo 100%

  Rendement bovenbouw Landelijk

  % leerlingen in leerjaar 3 naar diploma zonder zittenblijven/zakken

  vmbo (g/t) 97% 78-91%

  Gemiddeld examencijfer 2011 vmbo (g/t) 6,6 6,0-6,3

  Slagingspercentage 2011 vmbo (g/t) 100% 93%

  Drachten, havo/vwo-locatie Raai

  Rendement onderbouw

  % leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven havo 91%

  vwo 98%

  Rendement bovenbouw Landelijk

  % leerlingen in leerjaar 3 naar diploma zonder zittenblijven/zakken

  havo 59% 52-67%

  vwo 51% 51-67%

  Gemiddeld examencijfer 2011 havo 6,3 6,1-6,4

  vwo 6,3 6,1-6,4

  Slagingspercentage 2011 havo 85% 85%

  vwo 88% 89%

 • Jaarverslag 2011 CSG Liudger | 23

  Drachten vmbo-locatie Splitting

  Rendement onderbouw

  % leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven vmbo (b) 94%

  vmbo (k) 78%

  vmbo (g/t) 98%

  Rendement bovenbouw Landelijk

  % leerlingen in leerjaar 3 naar diploma zonder zittenblijven/zakken

  vmbo (b) 100% 84-95%

  vmbo (k) 83% 77-90%

  vmbo (g/t) 92% 78-91%

  Gemiddeld examencijfer 2011 vmbo (b) 6,2 6,2-6,6

  vmbo (k) 6,0 5,9-6,3

  vmbo (g/t) 6,3 6,0-6,3

  Slagingspercentage 2011 vmbo (b) 100% 95%

  vmbo (k) 93% 94%

  vmbo (g/t) 97% 93%

  Waskemeer

  Rendement onderbouw

  % leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven vmbo (g/t) 93%

  havo 100%

  Rendement bovenbouw Landelijk

  % leerlingen in leerjaar 3 naar diploma zonder zittenblijven/zakken

  vmbo (g/t) 100% 78-91%

  Gemiddeld examencijfer 2011 vmbo (g/t) 6,6 6,0-6,3

  Slagingspercentage 2011 vmbo (g/t) 100% 93%

  5.3 Schoolplan

  In 2011 is nog gewerkt met het schoolplan 2007-2011. Dit schoolplan heeft als titel Een evenwichtig en duurzame

  ontwikkeling met hart en ziel. Overwegingen bij deze titel zijn: waar toe zijn wij, wat is onze kernopdracht, wat zijn

  onze kernwaarden? In 2011 is dit schoolplan de leidraad geweest, alhoewel er al gewerkt werd aan het nieuwe

  schoolplan 2012-2016. Zie hiervoor ook in hoofdstuk 4 punt 4.4. In enkele korte overzichten is in het schoolplan

  2007-2011 aangegeven wat de toekomstige ontwikkelingen zijn. Het gaat hierbij om de pedagogische taak van onze

  scholengemeenschap in de maatschappelijke context, ons streven naar duurzaamheid en rentmeesterschap en onze

  christelijke scholengemeenschap als leerschool voor een verdraagzame samenleving.

  Belangrijke doelen in het schoolplan zijn inmiddels gerealiseerd: de maatschappelijke stage is onderdeel van het

  onderwijsprogramma, het versterken van en verder bouwen aan kwalitatief goed onderwijs gaat doorlopend door,

  Passend Onderwijs is gemplementeerd en wordt verder uitgebouwd, de doorstoom van 4 tl naar 4 havo is verbeterd, de

  C van Liudger is opnieuw vormgegeven met een nieuwe missie en visie, de overgangsnormen zijn opnieuw vastgesteld,

  het personeelsbeleid is verder versterkt, de ontwikkeling van de teams is verder uitgewerkt en daarnaast wordt er met

 • 24 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  succes verder gewerkt aan interne kwaliteitszorg en communicatie. Kortom: een duidelijke lijn waar de afgelopen jaren

  hard aan gewerkt is. De meeste van bovenstaande doelen zijn inmiddels gerealiseerd en bij het opstellen van een nieuw

  schoolplan gevalueerd.

  5.4 Toelatingsbeleid

  Per onderwijssoort zijn duidelijke criteria aangegeven, waaraan een toekomstige leerling moet voldoen. Als basis voor

  toelating dient het advies van de basisschool in combinatie met de testuitslagen. Het beleid is gecommuniceerd met alle

  toeleverende basisscholen en is bij de toelating van leerlingen in april 2011 toegepast. Inmiddels is er een aanzet gegeven

  om te komen tot Frieslandbrede afspraken en te werken met n plaatsingswijzer voor alle Friese vo-scholen. Ook in de

  regio Zuid-Oost zijn in het najaar de eerste aanzetten gegeven om te komen tot invoering in de regio.

  5.5 Inzet gelden vanuit de kwaliteitsagenda VO

  De kwaliteitsagenda VO (vanuit het Ministerie OC&W) heeft tien uitgangspunten geformuleerd die aangeven wat onder

  goed onderwijs wordt verstaan. Deze kernbegrippen zijn uitgewerkt in zes samenhangende beleidsprioriteiten, waar de

  scholen zich op kunnen richten. De regeling is van kracht in 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012. Om de

  doelen te realiseren hebben de scholen een extra financile bijdrage ontvangen ten behoeve van de ontwikkeling van de

  leerling. De extra middelen zijn op alle locaties ingezet.

  De 6 beleidsprioriteiten zijn:

  1. Rekenen en Taal

  2. Uitblinken

  3. Burgerschap

  4. Professionele ruimte

  5. Examens

  6. Verbetercultuur

  Wij hebben er voor gekozen de extra middelen op de volgende wijze in te zetten:

  Rekenen en Taal

  Op alle locaties is extra aandacht besteed aan Rekenen en Taal. Op de locaties zijn werkgroepen gevormd, die zich bezig

  houden met taalbeleid en rekenbeleid. Er zijn leesbevorderingstrajecten opgezet en er is verder gewerkt aan de invoering

  van rekenonderwijs. Op de locatie Splitting is het vak rekenen opnieuw op de lessentabel gezet. Op de locatie De Ring is

  gewerkt met een ontwikkelingsplan, om de doorlopende leerlijn binnen het praktijkonderwijs overzichtelijk en digitaal

  te registreren. Bovenstaande ontwikkeling is een proces van jaren, waarbij inmiddels goede stappen zijn gezet met grote

  inzet van de personeelsleden.

 • Jaarverslag 2011 CSG Liudger | 25

  Uitblinken

  Vooral de locaties Burgum en Raai hebben hier, net als het voorgaand jaar, veel aandacht aan besteed. Burgum heeft de

  lijn met meertalig voortgezet onderwijs (mvo), vorig jaar ingezet in klas 1, doorgetrokken naar klas 2. De opzet van mvo is

  om de lessen aan te bieden in het Nederlands, Fries en Engels. Hierbij is sprake van drietalig onderwijs. Meer hierover is te

  vinden op de bijdrage van de locatie Burgum in hoofdstuk 6.

  Op de locatie Raai is hard gewerkt aan de ontwikkeling van het tweetalig onderwijs (tto) en het verder in de steigers zetten

  van het technasium. Beide trajecten ontwikkelen zich zeer voorspoedig, mede door de enthousiaste teams.

  Burgerschap

  Alle locaties hebben zich bezig gehouden met goed burgerschap. Op alle locaties zijn de maatschappelijke stages

  uitgevoerd. Hierbij is vooral getracht voor de leerlingen individueel maatwerk te leveren. Op veel terreinen zijn onze

  leerlingen zeer actief geweest. Organisatorisch wordt er nauw samengewerkt met de andere vo-scholen in de gemeente

  Smallingerland en het MOS om de stages van de leerlingen soepel te laten verlopen door gebruik te maken van een

  stagebank. Een nieuw element was het per klas aanbieden en uitvoeren van een maatschappelijke opdracht.

  Professionele ruimte

  Iedere locatie heeft op eigen wijze invulling gegeven aan dit belangrijke onderwerp. Themas waar dit jaar in teamverband

  aan gewerkt is zijn onder andere: handelingsplanning, klassenmanagement, coaching, toetsing en opbrengstgericht

  werken. Daarnaast is er veel ruimte voor individuele ontwikkeling.

  Examens en verbetercultuur

  Op alle locaties is zwaar ingezet op de verdere uitbouw van de examenresultaten. Alle examenresultaten zijn gevalueerd

  en daarna met de teams, secties en individuele docenten besproken. Waar nodig zijn in overleg verbetertrajecten ingezet.

  Doel van deze acties is om beter te scoren dan het landelijke gemiddelde. Op de locatie Raai is het verbetertraject rond de

  resultaten van het vwo afgerond. Ook deze afdeling is daarmee weer voldoende. De inspectie heeft dan ook alle locaties

  en afdelingen in 2011 met voldoende beoordeeld.

  5.6 Kwaliteitszorg

  Kwaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Het bewaken, op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs

  vraagt om voortdurende aandacht en sturing. Kwaliteitszorg betekent voor ons de verantwoordelijkheid nemen voor het

  onderzoeken, borgen, verbeteren en openbaar maken van de kwaliteit van het onderwijs. In de kern gaat het om zeggen

  wat je doet en doen wat je zegt.

  Elk jaar doen we verslag van de aandacht die wij besteden aan de kwaliteit van besturen, het onderwijs, het personeel,

  de personeelszorg en de organisatie. De Wet op het Onderwijstoezicht en de Wet op het Voortgezet Onderwijs vragen

  van ons het onderwijs systematisch te bewaken en maatregelen te nemen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te

  verbeteren. Onze doelstelling is om kwaliteit die niet goed is te verbeteren, goede kwaliteit te behouden en wij willen

  derden (ouders, Raad van Toezicht, inspectie, etc.) zicht geven op de kwaliteit binnen onze scholengemeenschap.

 • 26 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  Wij stellen ons daarom voortdurend de volgende vragen:

  Doen we de goede dingen? (Plan)

  Doen wij die dingen ook goed? (Plan)

  Hoe weten wij dat? (Do)

  Vinden anderen dat ook? (Check)

  Wat doen wij met die wetenschap? (Act: borgen of verbeteren)

  De uitkomsten van deze vragen leveren informatie op voor de drie functies van kwaliteitszorg: verbeteren, informeren en

  verantwoording afleggen.

  Locatiebezoek door Raad van Toezicht

  In het verslagjaar 2011 heeft de Raad van Toezicht een locatiebezoek gebracht aan de locatie Burgum. De Raad van

  Toezicht heeft in een open dialoog gesproken met de leiding van de locatie, met personeel, leerlingen en leden van de

  klankbordgroep van ouder(s)/verzorger(s).

  In het gesprek met de schoolleiding is gesproken over de kwaliteitsborging en de doelstelling van de locatie, het niveau

  te handhaven en te verbeteren. In dit kader kwam ook het monitoren van het functioneren van docenten aan de orde.

  Verder is gesproken over docenten die werken op verschillende locaties en hoe de locatie als knooppuntschool invulling

  geeft aan meertalig onderwijs.

  Met het personeel is gesproken over het locatieoverstijgend overleg van de vaksecties en over de positieve invulling van

  het meertalig onderwijs (Fries, Nederlands en Engels) dat goed aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Voorts

  kwam ook aan de orde op welke manier de contacten met ouder(s)/verzorger(s) vorm krijgen.

  Met de leerlingen werd vooral aandacht besteed aan de ruimte om de eigen (christelijke) identiteit te beleven, het

  schoolklimaat, de overstap naar locatie Raai, de mogelijkheden om specifieke aandacht en zorg te krijgen en de

  profielkeuze.

  Ouder(s)/verzorger(s) uit het ouderpanel zijn zeer betrokken bij de school en worden als serieuze gesprekspartner voor de

  locatieleiding gezien. Met de ouders uit het ouderpanel is gesproken over de verwachtingen van ouders richting school,

  het doel van de school, de schoolstructuur en de communicatielijnen. Ouders geven aan over het algemeen tevreden te

  zijn over de school, maar wel graag aandacht willen voor de keuzepakketten van leerlingen. De wijze waarop de school

  vormgeeft aan de identiteit wordt als goed ervaren, en vooral de kwaliteit van de school maakt dat ouders en leerlingen

  voor deze school kiezen. Het is van groot belang dat de school scherp blijf op kwaliteit, goede service blijft bieden en

  maatschappelijk gentegreerd blijft.

  Kwaliteitsonderzoek praktijkonderwijs

  Op locatie De Ring heeft in schooljaar 2010-2011 een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden onder leerlingen, ouder(s)/

  verzorger(s) en stagebedrijven. Deze locatie heeft vanwege de eigenheid van de school een eigen instrument om de

  kwaliteit van het onderwijs te meten: de enqute ProZO! Naast de schoolresultaten is een vergelijking van de landelijke

 • Jaarverslag 2011 CSG Liudger | 27

  resultaten beschikbaar. De stagebedrijven is gevraagd naar de organisatie van de stages en de communicatie met

  de school. Aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen zijn vragen voorgelegd over onder andere het onderwijsaanbod,

  onderwijsklimaat, begeleiding van leerlingen, betrokkenheid en veiligheid van de school.

  Uitkomsten

  De verbeteracties uit het vorige kwaliteitsonderzoek (2007-2008) hebben resultaat gehad, dat is zichtbaar geworden

  in dit onderzoek: in grote lijnen zien we tevreden ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en vertegenwoordigers van

  stagebedrijven. De ontwikkelingen ten aanzien van het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) hebben een positieve invloed

  en ouder(s)/verzorger(s) zijn heel tevreden over de totstandkoming van het uitstroomprofiel en de trialoog hierover. De

  vertegenwoordigers van de stagebedrijven schetsen een positief beeld van het verloop van de stage en de rol voor de

  leerling, school en stagebedrijf hierin.

  Er komen een paar punten van aandacht in het onderzoek naar voren. Het is aan te bevelen dat docenten de leerdoelen

  van een les duidelijk(er) expliciteren aan leerlingen en verder is het raadzaam te onderzoeken of de link tussen schoolse

  zaken en praktijk voldoende helder door de docenten wordt gemaakt. De onderwerpen veiligheid en betrokkenheid

  (eigen inbreng van leerlingen) zijn door ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen naar voren gebracht als verbeterpunt.

  Terugkoppeling

  Op de locatie heeft terugkoppeling plaatsgevonden van de onderzoeken. Per locatie is zowel aan ouder(s)/verzorger(s)

  (klankbordgroep), leerlingen (leerlingenraad), medewerkers en via stagecordinatoren aan de bedrijven teruggekoppeld.

  Er is ruimte geboden om de resultaten te bespreken en tevens is er gekeken naar verbeterpunten. Deze verbeterpunten

  komen in het locatieplan en op de ontwikkelagenda terug.

  Visitaties voorjaar 2011

  In het voorjaar van 2011 heeft op iedere locatie van CSG Liudger een interne visitatie plaatsgevonden, uitgevoerd door

  de (toenmalige) taakgroep kwaliteitszorg van de scholengemeenschap. De bedoeling van de interne visitaties is om te

  monitoren of en zo ja hoe de aandachtspunten en aanbevelingen die uit de kwaliteitsonderzoeken van 2010 kwamen op

  de locaties worden opgepakt.

  Het algemene beeld dat tijdens de gesprekken is ontstaan laat ons zien dat de onderwerpen aanpak lesuitval,

  informatievoorziening aan ouder(s)/verzorger(s) wanneer een kind extra begeleiding krijgt en het rekening houden

  met wat een leerling wel/niet kan een verbeterslag hebben gemaakt op de locaties. De onderwerpen teamoverleg,

  communicatie, geestelijke vermoeidheid, piekeren, uitleg van leraren en de christelijke identiteit blijken nog een punt

  van aandacht op de locaties. Het College van Bestuur is met de schoolleiding in gesprek geweest over de aanbevelingen.

  Ook op de locaties zijn de rapporten besproken en wordt er zo nodig actie ondernomen om te werken aan onderwerpen

  die nog aandacht behoeven.

  Vensters voor Verantwoording

  Met de start van het schooljaar 2011-2012 is begonnen met het vullen van Vensters voor Verantwoording. Een project van

  de VO-raad waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in een systeem.

  De centrale informatie is afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de scholen zelf. De Vensters laten informatie zien

 • 28 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  over 20 indicatoren op vier terreinen: resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. Doel van het project is

  horizontale verantwoording. Een centrale cordinator binnen de school zorgt ervoor dat het Venster van iedere locatie

  gevuld wordt. Een van de indicatoren is de tevredenheid van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Eind december zijn in

  dit kader voorbereidingen getroffen voor de afname van tevredenheidonderzoeken onder leerlingen en hun ouders

  van klas 3. Afname van de vragenlijsten heeft plaatsgevonden in de periode januari-februari 2012. De resultaten zijn

  opgenomen in het Venster. Het SchoolVenster gaat online in de eerste helft van 2012.

  Onderwijsinspectie

  In het jaar 2011 hebben we kunnen constateren dat alle afdelingen van onze scholen een voldoende voor de kwaliteit van

  het onderwijs hebben. Dit betekent dat al onze scholen een basisarrangement hebben.

  Leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) moeten erop kunnen vertrouwen dat hun school onderwijs van voldoende

  kwaliteit realiseert. De inspectie houdt daarom toezicht op die kwaliteit van het onderwijs. Het toezicht is risicogericht.

  Ze kijkt ieder jaar met een risicoanalyse of er aanwijzingen zijn dat een school voldoende kwaliteit levert. Op basis van

  deze risico-analyse en eventueel nader onderzoek bepalen zij hoeveel toezicht een school nodig heeft. Het toezicht dat

  een school krijgt is dus maatwerk. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de

  school, voor de financile situatie en voor het naleven van wetten en regels. Het CvB moet zich verantwoorden over de

  resultaten.

  Bij het beoordelen van de opbrengsten in het voortgezet onderwijs kijkt zij niet in de eerste plaats naar de school

  of vestiging als geheel, maar naar de opbrengsten per onderwijssoort (de afzonderlijke leerwegen binnen het

  praktijkonderwijs, het vmbo, het havo en het vwo).

  Bij de beoordeling voor het praktijkonderwijs wordt naar de onderstaande drie indicatoren gekeken:

  de leerlingen behalen het opleidingsniveau dat mag worden verwacht;

  de leerlingen ontwikkelen zich volgens een individuele route;

  de leerlingen functioneren naar verwachting in de vervolgopleiding of het werkveld.

  De opbrengsten van een school worden beoordeeld aan de hand van de leerresultaten en de voortgang in de ontwikkeling

  van de leerlingen. Bij de inrichting van het onderwijs kijken ze naar het leerstofaanbod, de leertijd, het pedagogisch

  klimaat, het schoolklimaat, het didactisch handelen van de leraren, de leerlingenzorg en naar de toetsen, tests,

  opdrachten of examens. Daarnaast wordt ook de kwaliteitszorg van de school beoordeeld.

  Bron: Bij de tekst over de onderwijsinspectie is gebruik gemaakt van de brochure van de onderwijsinspectie zelf:

  Toezichtskader 2009 po/vo.

  Klachten

  Op elke school gaat wel eens iets mis. Dat willen we niet, maar toch gebeurt het. Elke locatie heeft een klachtenregeling.

  Ook het College van Bestuur heeft zon regeling. In tweede instantie kan een klacht die betrekking heeft op een locatie

  aan het College van Bestuur worden voorgelegd.

  In het verslagjaar 2011 zijn er geen klachten gemeld bij de externe landelijke klachtencommissie. Er is door de

  locatiedirecties wel een gering aantal klachten behandeld. Deze zijn in overleg met de betrokkenen opgelost.

 • 6. Accent op locaties

 • 30 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  Iedere locatie legt (een aantal) accenten op de activiteiten, ontwikkelingen en belevenissen. Hier

  volgt een kleine greep uit het grote assortiment van gebeurtenissen binnen onze scholengemeenschap.

  Locatie Burgum betrokken en ambitieus!

  De locatie Burgum heeft instroom op alle niveaus (vmbo, havo en vwo) en biedt de mogelijkheid voor meertalig onderwijs

  aan. De leerling kan de theoretische leerweg en de havo volledig in Burgum afronden. De HAVOtop is mogelijk door

  samenwerking met OSG Singelland.

  CSG Liudger Burgum staat voor betrokkenheid en biedt mogelijkheden te presteren in een ambitieus werk- en leefklimaat.

  Die betrokkenheid blijkt uit de sfeer en het contact waar wij voor staan. Onze ambitie vertaalt zich in het streven om

  leerlingen, uitgaande van hun capaciteiten en inzet, op een zo hoog mogelijk niveau met een diploma van school te laten

  gaan.

  Aanmelding

  Het cursusjaar 2011-2012 zijn we gestart met een record aantal leerlingen in het eerste leerjaar. 214 nieuwe leerlingen

  meldden zich aan. Een resultaat waar we in Burgum met elkaar trots op zijn.

  Bouw

  Uitgaande van de nieuwe prognoses die voor onze locatie groei laten zien en de start van de HAVOtop is meer ruimte

  nodig. Er is gekozen om de beschikbare vierkante meters voor de HAVOtop te combineren met de benodigde vierkante

  meters voor CSG Liudger, locatie Burgum. Hierdoor kan kostenbesparend op n plek aan de Minnertshof in Burgum

  gebouwd worden. Begin 2012 zal worden gestart met de bouw van een semi-permanent gebouw, waarin zowel leerlingen

  van de gemeenschappelijke HAVOtop zullen verblijven als leerlingen van CSG Liudger locatie Burgum.

  Verhogen opbrengsten en resultaten

  In 2011 zijn we na een uitgebreide evaluatie van het teruglopen van de opbrengsten en resultaten, intensief aan de slag

  gegaan om de opbrengsten te verhogen naar het peil dat bij ons past. Naast bewustwording over hoe er wordt gemeten

  en hoe de beoordelingen van de inspectie, Trouw en Elsevier tot stand komen, zijn we bezig gegaan om de basis op orde

  te krijgen. In samenwerking met het CPS werden er trainingen georganiseerd rondom de vijf rollen van de docent en het

  opbrengstgericht werken. Naast het PTA in de bovenbouw van het vmbo en het havo verscheen het PTD (het programma

  van toetsing en doorstroming) in de onderbouw. Op deze manier is er meer inzicht in wat er behandeld en hoe er getoetst

  wordt. Iedere sectie is daarnaast actief met het vernieuwen/actualiseren van het nieuwe vakwerkplan. Een en ander

  zorgt voor meer uniforme afspraken in de secties. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zien een doorlopende leerlijn vanaf

  leerjaar 1 tot en met het examen.

  De ingezette acties hebben ertoe geleid dat onze resultaten en opbrengsten zijn verhoogd naar het niveau op of boven

  het landelijk gemiddelde. Alle examenvakken scoorden voor het landelijk examen op of boven het landelijk gemiddelde.

  Het verschil tussen het SE en CE was zeer gering, namelijk 0,03. En na twee jaar achtereen een onvoldoende voor het

  rendement onderbouw, scoorden we het afgelopen jaar een voldoende.

 • Jaarverslag 2011 CSG Liudger | 31

  We verwachten eind 2012 een uitstekende score in het dagblad Trouw en zouden graag opgaan voor de beoordeling

  excellent van de inspectie.

  Keuze-uren

  Uit de evaluatie van de keuze-uren bleek dat de eerder geformuleerde uitgangspunten niet meer werden gehaald.

  Daarom zijn we van de keuze-uren afgestapt. In plaats daarvan werd er in 3 vmbo gl/tl gexperimenteerd met een

  tweesporenprogramma dat gericht is op het vervolg van de onderwijsloopbaan. Leerlingen die hun opleiding in het

  mbo willen vervolgen, kiezen naast de theoretische vakken een beroepsgericht vak. Leerlingen die gericht zijn op een

  vervolgstudie in het havo krijgen meer ondersteuning voor de drie kernvakken. In 2012 zal dit experiment worden

  gevalueerd.

  HAVOtop

  We startten in september 2011 met 108 leerlingen in havo 4 en 70 bevorderde leerlingen in leerjaar havo 5. Daarnaast

  meldden zich nog 3 externe kandidaten voor havo 5; in totaal dus 181 leerlingen voor de gezamenlijke HAVOtop in

  Burgum.

  De HAVOtop is tijdelijk gehuisvest in een voormalige basisschool in Hurdegaryp. De gemeente staat garant voor het

  vervoer van Burgum naar Hurdegaryp en vice versa. Bij de start van het cursusjaar 2012-2013 hopen we met de HAVOtop

  intrek te kunnen nemen in een nieuw gebouw aan de Minnertshof te Burgum.

  Meertalig voortgezet onderwijs (mvo)

  In augustus 2010 zijn we in leerjaar 1 havo/vwo gestart met een mvo-klas met 22 leerlingen. In het cursusjaar 2011-

  2012 begon een groep van 18 leerlingen aan de meertalige variant in de havostream. Nu we de basisscholen vragen de

  leerlingen voor of het havo of het vwo aan te melden, zien we dat er minder leerlingen zijn die voor het mvo kiezen. Met

  de beschikbare subsidie van de Provincie Frysln is het initiatief nog steeds levensvatbaar. De resultaten van de eerste

  lichting mvo-leerlingen waren niet beduidend beter of slechter dan die van de overige havo/vwo-klassen. Er werd wel een

  nulmeting gedaan voor Fries en Engels, maar het is nog te vroeg om harde conclusies te formuleren.

  Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs (PO-VO)

  In samenwerking met de scholen voor christelijk primair onderwijs uit de gemeente Tytsjerksteradiel (en incidenteel

  ook daarbuiten) werd in 2011 opnieuw gestart met het aanbieden van een onderwijstraject voor plusleerlingen. Aan

  43 leerlingen werd op twaalf dinsdagmiddagen in onze school extra uitdaging geboden op het gebied van archeologie,

  sterrenkunde, filosofie en leren leren.

  Locatie Raai Samen-werken aan uitdagend, ondernemend en betekenisvol onderwijs

  De locatie Raai in Drachten is een school voor havo, atheneum en gymnasium (vwo). Ook wordt er tweetalig onderwijs

  (tto) en technasium aangeboden. CSG Liudger Raai staat voor samen-werken aan uitdagend, ondernemend en

  betekenisvol onderwijs. Wij bieden leerlingen met verschillende talenten en achtergronden goed onderwijs aan.

 • 32 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  Niet alleen wat betreft de vakken, ook als het gaat om vorming in brede zin: als toekomstige burger, student of

  werknemer. Dit doen we samen met ouder(s)/verzorger(s) in een omgeving waarin leerlingen zich veilig, welkom en

  gewaardeerd voelen.

  Onderwijsontwikkelingen

  In klas 2 is het technasium met 45 leerlingen van start gegaan en heeft de Stichting Technasium het in 2010 versterkte

  predicaat verlengd. De samenwerking met de vijf andere netwerkscholen in Friesland verloopt op directie- en

  technatorenniveau erg goed.

  Bij het tweetalig onderwijs (tto) is een uitwisseling voor klas 2 met een Duitse school georganiseerd. Alle IB-

  examenkandidaten uit vwo-6 hebben hun certificaat gehaald. De aanmelding voor klas 1 was met 44 leerlingen

  uitzonderlijk goed te noemen. Er wordt verder genvesteerd in deze twee verbijzonderingen van ons onderwijs. Daarnaast

  wordt er via scholing voor docenten flink genvesteerd in resultaatgericht werken.

  Ouderbetrokkenheid

  De ingezette intensivering van contacten met de klankbordgroep van ouder(s)/verzorger(s) is gerealiseerd. Werden de

  ouders voorheen voornamelijk op de bijeenkomsten genformeerd over de gang van zaken op school, nu worden ze

  betrokken bij beleidsmatige zaken als bijvoorbeeld het mentoraat. Ook is er in samenwerking met de ouderraad van de

  Splitting een gemeenschappelijke avond georganiseerd over mediagebruik door leerlingen.

  Internationalisering

  Er is een werkgroep aan de slag gegaan met als doel om internationalisering meer gentegreerd aan te gaan bieden

  aan de leerlingen. Uitgangspunt daarbij is dat elke leerling n keer in zijn schoolloopbaan meegedaan heeft aan een

  internationaliseringproject. Dit kan zijn een werkweek, een uitwisseling of het maken van een profielwerkstuk in het

  buitenland. Er is onder andere besloten dat het vertrouwde MSP programma voor vwo-5 ook opengesteld gaat worden

  voor leerlingen uit havo-4

  Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs (PO-VO)

  Dit jaar is de samenwerking met het primair onderwijs verder gentensiveerd. Het structureel overleg vindt plaats op

  directieniveau. Dit in samenwerking met de locaties De Ring en Splitting. Ook hier richten we ons meer op dat wat de

  basisscholen van ons verlangen, m.a.w. een meer vraagbestuurde aanpak. Voor de plusklas voor meer- en hoogbegaafde

  leerlingen van het PCBO is een programma met 4 modules opgezet, dat we deze leerlingen in het eerste semester van

  2012 zullen aanbieden. Het zijn modules wiskunde, scheikunde, filosofie en beeldende vakken.

  Communicatie

  Een van de speerpunten op de Raai is het verbeteren van de kwaliteit van de communicatie. Om dit te realiseren zijn

  de teams herverdeeld naar een binnen- en een buitenkring. Voor de binnenkring, ook wel kernteam genoemd, zijn

  docenten gevraagd, die medeverantwoordelijk willen zijn voor het teambeleid. Elk kernteamlid neemt de communicatie

  met ongeveer 3 mensen uit de buitenkring voor zijn rekening. De kernteamleden hebben daarnaast niet zozeer een

  takenpakket, maar het accent ligt op de rol die ze krijgen. Te denken valt hierbij aan de rol van didactisch/pedagogisch

 • Jaarverslag 2011 CSG Liudger | 33

  geweten van het team, de mentoraatspecialist van het team, de organisator of bijvoorbeeld de scholingsspecialist van het

  team.

  Financin

  Zowel het exploitatiebudget als het personeelsbudget van locatie Raai heeft het afgelopen boekjaar behoorlijk onder druk

  gestaan. De reservesaldi zijn afgenomen, reden tot het nemen van hier en daar ingrijpende maatregelen. De uitdaging

  voor de locatieleiding is om zo te bezuinigen dat het primaire proces niet of nauwelijks hinder ondervindt.

  Locatie de Ring Praktijkonderwijs werkt!

  Op de locatie De Ring in Drachten wordt het praktijkonderwijs aangeboden. De leerling leert hier te werken en wordt

  begeleid op weg naar een arbeidsplek.

  CSG Liudger De Ring staat voor uitdagend praktijkonderwijs in een respectvolle omgeving. We zijn betrokken en hebben

  oog voor de capaciteiten die onze leerlingen meebrengen als ze de school binnenkomen. In wederzijds respect willen we

  de leerling mee op weg nemen en leren waar zijn/haar mogelijkheden en groeikansen liggen. Daarbij spelen ook onze

  christelijke waarden een rol: wie de leerling ziet als uniek schepsel wil hem/haar vanzelfsprekend ondersteunen op weg

  naar een volwassen toekomst binnen de maatschappij.

  Praktijkonderwijs werkt! Een titel die op twee manieren kan worden uitgelegd:

  1. Dat we hard werken om het onderwijs op de locatie steeds verder uit te bouwen. Hetgeen hieronder zichtbaar wordt

  onder het kopje onderwijskundige ontwikkeling.

  2. Dat we onze hoofddoelstelling: leerlingen voorbereiden op een volwaardige plaats in de samenleving waar kunnen

  maken. Hetgeen blijkt onder het kopje kwaliteitszorg.

  Beide zijn voor ons reden om te blijven werken aan een goede opleiding voor leerlingen die niet automatisch hun plek

  vinden naar de maatschappij. Maar als het werkt, dan lukt het leerlingen op hun plek te krijgen.

  Onderwijskundige ontwikkelingen

  In 2011 hebben we het schoonmaakproject kunnen afsluiten met een goed gevolg voor het grootste deel van de

  deelnemers. Zij ontvingen een branchegericht certificaat n een stageplek of een baan bij een schoonmaakbedrijf. De

  methodiek die tijdens het schoonmaakproject is ontwikkeld is overdraagbaar naar samenwerkingsvormen met andere

  branches en bedrijven. Het schoonmaaktraject is ingevoerd als vast aanbod in ons programma. Met een bedrijf in de

  bouwwereld is een pilot gestart om in de betreffende branche ook te komen tot mogelijke uitstroom met een certificaat

  en een baan of stage.

  Voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, is het praktijkonderwijs gestart met de opzet van een opleiding

  Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent (AKA). Een groep leerlingen is enthousiast van start gegaan met het voorbereidende

  jaar. Doel is in het schooljaar 2012-2013 de eerste leerlingen te laten uitstromen met dit diploma mbo-niveau 1.

 • 34 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  Voor de gehele school is een start gemaakt met een herzien taal en rekenbeleid. Daarnaast is de methode Leefstijl

  ingevoerd om de sociale competenties van leerlingen te vergroten.

  Samenwerking

  De AKA-opleiding kan worden opgezet dankzij een goede samenwerking met ROC Friese Poort. Daarnaast is de locatie

  nauw betrokken bij de samenwerking van Primair en Voortgezet Onderwijs (POVO) alsmede bij de ontwikkelingen van het

  praktijkonderwijs in Frysln en landelijk via het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs. De locatie heeft sinds 2011 een

  vertegenwoordiger in de werkgroep Internationalisering. In het kader hiervan heeft een groep leerlingen en docenten zich

  een week ingezet in Roemeni in samenwerking met een kerkelijke groepering die sociaal zwakkeren ondersteunt in de

  opbouw van hun bestaan.

  Kwaliteitszorg

  In 2011 zijn enqutes afgenomen onder leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en stagegevers. De uitkomsten hiervan zijn

  geanalyseerd en hebben geleid tot verbeterplannen op enkele gebieden. We zijn er trots op dat we in alle drie de

  enqutes een positief beeld mochten zien van betrokkenen ten opzichte van de locatie. Van ouder(s)/verzorger(s) werd dit

  nogmaals duidelijk tijdens een geslaagde thema-avond.

  Personeel en financin

  We mochten het jaar 2011 beginnen met twee LC-docenten en twee LD-docenten in ons midden. Het is fijn om te merken

  dat het werken aan kwaliteit zich op deze manier vertaalt in het kunnen inzetten van maar liefst vier docenten op dit

  niveau. Daarnaast is het goed te constateren dat de locatie zowel op het gebied van formatie als exploitatie binnen de

  gestelde doelstellingen kon opereren.

  Locatie Splitting: Accent op aandacht, aandacht op accent

  Op de locatie Splitting in Drachten worden alle leerwegen van het vmbo aangeboden.

  Persoonlijke aandacht, wederzijds respect, veiligheid en het welzijn van de leerlingen staat bij CSG Liudger Splitting

  voorop. Geen wonder dat leerlingen n docenten de sfeer op onze school als prettig ervaren. Vanuit onze christelijke

  identiteit werken we met elkaar aan ondernemerschap en vakmanschap. Met n centraal doel: zorgen dat onze

  leerlingen met een diploma onze school verlaten.

  Nieuwbouw

  De nieuwbouw van locatie Splitting is voortvarend ter hand genomen en mede dankzij de gunstige weersomstandigheden

  is de voortgang prima op schema. Het is de bedoeling om per 1 juli 2012 terug te verhuizen van de Wuiteweg en de flat

  naar het nieuwe gebouw.

  Onderwijsontwikkelingen

  De uitwerking van de visie zoals we die samen met het KPC hebben ontwikkeld, heeft dit jaar weer de nodige resultaten

 • Jaarverslag 2011 CSG Liudger | 35

  opgeleverd. De lessentabel is aangepast om de accenten mogelijk te maken en om het onderdeel taal & rekenen te

  kunnen invoegen. De MR heeft inmiddels de lessentabel goedgekeurd. De twee nieuwe accenten cultuur samen met zorg

  & welzijn zijn gestart in leerjaar 1. Daarnaast is de voorbereiding begonnen om in het nieuwe schooljaar de accenten

  groen en economie te laten starten. Het vak rekenen is als apart vak op de lessentabel opgevoerd. Taal is in keuzewerktijd

  bij Nederlands ondergebracht. Wij gebruiken voor taal & rekenen een interactieve webbased methode.

  Onze aandacht zal de komend tijd gericht zijn op het opbrengstgericht werken, waarbij we de prestatiebox-gelden inzetten

  om een beeld te krijgen van waar we staan en om de collegae toe te rusten tot een verdiepingsslag. Daarnaast trainen we

  steeds meer op het gebruik van de open leercentra, zoals we die hebben bedacht in ons nieuwe gebouw. Het VM2-project

  loopt dit jaar af en zal worden gevalueerd.

  Ouderbetrokkenheid

  Locatie Splitting mag zich verheugen in een actieve ouderraad. De leden zijn erg betrokken en inzetbaar. Hun rol is in

  eerste instantie die van kritisch meekijken en -denken. Zij zijn als het ware de spiegel voor de locatie. Vanuit de ouderraad

  is een vertegenwoordiger voor de MR. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen bezoeken regelmatig de ouderavonden

  en zijn over het algemeen aanspreekbaar voor de collegae bij problemen en zorgen.

  Internationalisering

  Onze locatie doet al jaren mee aan internationalisering, samen met andere vmbo-locaties binnen CSG Liudger. Zo zijn er

  uitwisselingen met Duitsland en Finland en organiseren we voor de gl/tl- en de kb- en bb-groepen een reis naar Engeland.

  Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs (PO-VO)

  Sinds een 3-tal jaren is er een samenwerking op locatiedirectieniveau van de Liudgerlocaties Drachten en het PCBO

  Smallingerland. Doel van deze samenwerking is een doorgaande leerlijn te maken voor taal en rekenen, de zorg beter

  op elkaar af te stemmen om zo een goede overdracht te creren en te kijken naar mogelijkheden op het gebied van

  hoogbegaafdheid.

  Maatschappelijke stage

  In het afgelopen jaar hebben we gekozen voor een hechtere samenwerking op het gebied van de maatschappelijke

  stage tussen de locaties Raai en Splitting. Op deze wijze kunnen we van elkaars expertise gebruik maken en de financile

  middelen beter benutten. Daarnaast hebben we een aantal stageplekken bij MOS ingekocht om die leerlingen die moeilijk

  zijn te bemiddelen alsnog hun stage te kunnen laten lopen.

  Buitenschoolse activiteiten

  Locatie Splitting kent tal van buitenschools activiteiten. Deze variren van verschillende stages tot acties voor goede

  doelen, kennismakingsdagen en flexweken waarin projecten worden uitgevoerd.

 • 36 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  Locatie Waskemeer Eigen-wijs en betrokken!

  De locatie Waskemeer heeft een brede instroom. Met uitzondering van de basisberoepsgerichte leerweg kan de leerling

  op alle niveaus instromen. De theoretische leerweg kan worden afgesloten in Waskemeer.

  CSG Liudger Waskemeer staat voor betrokken en eigenwijs. Een kleine locatie met korte lijnen. Als het met onze

  leerlingen goed gaat, gaat het goed met ons. Wij vinden je veilig voelen, gekend en erkend worden de basis om verder

  te ontwikkelen. En we betrekken ouder(s)/verzorger(s) actief bij die ontwikkeling. Ons onderwijs kenmerkt zich door

  kwalitatief hoogwaardig, afwisselend en vernieuwend onderwijs en dit alles in een veilige en vertrouwde omgeving.

  Nieuwe locatiedirecteur

  Vanaf november 2011 is mw. T. Keuning de directeur van locatie Waskemeer.

  Onderwijsontwikkelingen

  Met ingang van het schooljaar 2012-2013 vindt de examinering van het vak biologie verplicht digitaal plaats. Het

  jaar daarop zullen ook natuurkunde en rekenen digitaal gexamineerd gaan worden. In november is daartoe een

  examenserver genstalleerd, die in januari een functionaliteittest heeft doorstaan. Ondertussen zijn er laptops aangeschaft

  en wordt eind april een test afgenomen of het beoogde examenlokaal draadloos of bedraad zal kunnen gaan functioneren.

  Het vak rekenen zal met ingang van het schooljaar 2012-2013 op de lessentabel komen voor de klassen 1, 2 en 3. Voor

  het vormgeven van het rekenonderwijs is een rekenbeleidsplan in ontwikkeling. Taal zal vooral gentegreerd worden in de

  lessen van het vak Nederlands. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van het keuzewerktijduur voor het gericht

  bijspijkeren van leerlingen met achterstanden. Op dit moment worden daarvoor goede resultaten geboekt met de digitale

  methode Muiswerk.

  Om de onvoldoende beoordeling voor het onderbouwrendement weg te werken zijn een aantal interventies gepleegd/

  in gang gezet. Zo is het zorgvierkant in het LVS bijgewerkt, de aanmeldingsprocedure aangescherpt, wordt er een

  studievaardighedenprogramma gekoppeld aan het begeleidingsplan, het mentoraat wordt uitgewerkt en de effectiviteit

  van de leerlingbespreking onder de loep genomen. Om goed voorbereid te zijn op het Passend Onderwijs is de zorg

  die op de locatie geboden kan worden genventariseerd en verwoord in een zorgplan. Aan het begin van het volgende

  schooljaar gaan we werken vanuit een nieuw schoolplan voor de komende vier jaar. In dit plan is expliciet aandacht

  voor differentiatie, gekaderde invulling van keuzewerktijd, werken met de elektronische leeromgeving en projecten. De

  contouren van dit plan zijn reeds geformuleerd en besproken in het team en met de ouderklankbordgroep.

  Ouderbetrokkenheid

  Op de locatie Waskemeer is een enthousiaste klankbordgroep actief. Dit jaar is er onder andere van gedachten gewisseld

  over de onderwijsvisie van de locatie Waskemeer en het ontwikkelde pestprotocol.

 • Jaarverslag 2011 CSG Liudger | 37

  Maatschappelijke stage

  De leerlingen van klas 2 tl doen buiten schooltijd hun maatschappelijke stage. Ze doen 30 uur vrijwilligerswerk op een zelf

  gekozen plek. Tussen school en stageplek vindt terugkoppeling plaats en wanneer de leerling naar behoren zijn of haar

  stage heeft vervuld ontvangt hij/zij een stagecertificaat. De leerlingen uit klas 2 kb en 2 havo mogen op vrijwillige basis

  hun stage lopen, voor hen is de stage verplicht in klas 3. Veel leerlingen maken van deze mogelijkheid gebruik.

  Buitenschoolse en niet lesgebonden activiteiten

  Waskemeer kent een brede traditie op het gebied van buitenschoolse/niet lesgebonden activiteiten. Regelmatig zijn er

  projecten, zoals dit jaar het kerstproject met workshops, een survivalrun in het Blauwe Bos (opbrengst ruim 3000 euro

  voor het Kika-fonds) en een door leerlingen zelf vormgegeven kerstviering. Voor de voorjaarsvakantie ontvingen we het

  Verkeerslabel als bekroning op de activiteiten die jaarlijks ontwikkeld worden om onze leerlingen veilig van en naar school

  te laten fietsen. Ondertussen zijn het Valentijnsgala en de Fryske Dei uitgegroeid tot jaarlijkse hoogtepunten en zijn de

  voorbereidingen voor de zomerprojectdagen al weer in gang gezet.

  Internationalisering

  In leerjaar drie van het vmbo tl nemen alle leerlingen weer deel aan het schoolbrede uitwisselingsprogramma van CSG

  Liudger. Onze leerlingen bezoeken Finland, Duitsland, Engeland of Frankrijk. Een deel van de leerlingen ontvangt ook

  studenten uit het buitenland thuis.

  Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs (PO-VO)

  Samen met de directeuren van de omringende basisscholen is er dit jaar tijdens een bijeenkomst in november gekeken

  naar mogelijkheden om een doorlopende leerlijn studievaardigheden te maken van po naar vo.

  Daarnaast zijn er gesprekken met betrekking tot het Onderwijs Kundig Rapport ten behoeve van de aanmelding

  en de hiervoor geldende criteria. In de regio rond Waskemeer moet nog een start gemaakt worden met de Friese

  Plaatsingswijzer.

 • 38 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  Zien dat erruimte voor je is.

 • 7. Financin

 • 40 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  Jaarrekening 2011

  Het boekjaar 2011 sluit met een nadelig resultaat van 774.501. Dit nadelig resultaat wordt voor het grootste deel

  veroorzaakt door de eigen bijdrage aan de nieuwbouw van de locaties Splitting en Raai. De eigen bijdrage in het

  verslagjaar was 741.818. Hiervan is 150.000 uit de voorziening onderhoud gehaald. Het restbedrag, 591.818, is ten

  laste van de bestemmingsreserve optimalisatie huisvesting gebracht. De geplande totale eigen bijdrage nieuwbouw is

  3.875.000, waarvan inmiddels in 2010 en 2011 1.150.000 verwerkt is.

  De hoge huisvestingslasten (energiekosten en onderhoud) blijven fors drukken op de begroting van de school. Temeer

  doordat er de afgelopen 4 jaar geen prijscompensatie is geweest voor de gestegen prijzen. De nieuwbouw van de locatie

  Splitting nadert op het moment van uitbrengen van dit verslag (juni 2012) zijn voltooiing. Na de zomervakantie 2012

  zal begonnen worden met de nieuwbouw van de locatie Raai. Als die nieuwbouw gerealiseerd is, zal de huisvesting

  van onze scholengemeenschap zeker weer voldoen aan de onderwijskundige wensen voor de toekomst en zullen

  energiebesparende voorzieningen het beoogde rendement brengen. De verwachting is dat een gedeelte van de eigen

  bijdrage aan de huisvesting terugverdiend zal worden door een flinke daling van de exploitatielasten.

  Ook de personele uitgaven waren groter dan begroot. Door inkorting salarislijnen, de functiemix en weinig natuurlijk

  verloop, is de gemiddelde personeelslast (gpl) sterk gestegen. Compensatie van de maatregelen vanuit het Ministerie

  heeft onvoldoende plaatsgevonden. In 2012 zijn er daarom maatregelen genomen om de formatie op de locatie aan te

  passen en in evenwicht te brengen.

  Financile positie

  Door het resultaat is het vermogen met 774.501 afgenomen. Het totale eigen vermogen op 31 december ( 6.292.324)

  is inclusief de bestemmingsreserve voor huisvesting ad. 931.624. Het eigen vermogen, uitgedrukt in een percentage

  van de totale baten, is 26,3 (gemiddelde sector VO 2010: 25,7%). De algemene reserve (het eigen vermogen exclusief de

  bestemmingsreserves) bedraagt 3.304.913. Dit is 13,9% van de totale baten en voldoet daarmee ruimschoots aan de in

  het bestuurlijke beleidsplan vastgestelde minimale grens van 10%.

 • Jaarverslag 2011 CSG Liudger | 41

  Exploitatierekening 2011 en 2010

  Werkelijk2011

  x 1.000

  Begroting2011

  x 1.000

  Werkelijk2010

  x 1.000

  Baten

  Rijksbijdragen OCenW 22.324 21.642 21.432

  Overige overheidsbijdragen 109 100 133

  Overige baten 1.150 820 2.080

  23.583 22.562 23.645

  Lasten

  Personele lasten 20.140 19.037 19.681

  Afschrijvingen 411 449 411

  Huisvestingslasten 1.887 1.389 1.325

  Overige instellingslasten 2.268 2.017 2.336

  24.706 22.892 23.753

  Saldo baten en lasten -1.123 -330 -108

  Financile baten en lasten 349 330 428

  Exploitatiesaldo -774 0 320

  Balans

  31 december 2011x 1.000

  31 december 2010x 1.000

  Activa

  Vaste Activa

  Materile vaste activa 2.041 2.075

  Financile vaste activa 2.759 3.233

  Totaal vaste activa 4.800 5.308

  Vlottende activa

  Voorraden 523 427

  Vorderingen 1.170 1.024

  Liquide middelen 6.661 5.798

  Totaal vlottende activa 8.354 7.249

  Totaal activa 13.154 12.557

  Passiva

  Eigen vermogen 6.292 7.067

  Voorzieningen 1.272 1.148

  Kortlopende schulden 5.590 4.342

  Totaal passiva 13.154 12.557

 • 42 | Jaarverslag 2011 CSG Liudger

  Risicoanalyse van de CSG Liudger

  Het financieel beleid is erop gericht de continuteit van de organisatie te waarborgen en optimale randvoorwaarden te

  creren voor de missie en doelstellingen van CSG Liudger. Op lange termijn moeten de continuteit van het onderwijs,

  de werkgelegenheid en de materile voorzieningen gewaarborgd worden op het niveau van de geprognosticeerde

  leerlingaantallen. De basis is gelegen in de jaarlijkse toestroom van nieuwe leerlingen naar de school. Dit biedt de beste

  garantie dat voldoende financile randvoorwaarden aanwezig zijn om missie en doelstellingen blijvend te realiseren.

  Om de continuteit te waarborgen is weerstandsvermogen (vrij besteedbare reserves) nodig. De omvang van het

  benodigde weerstandvermogen is afhankelijk van het risicoprofiel.

  De risicoanalyse voor onze organisatie is uitgevoerd in januari 2012. De risicoanalyse is opgesteld door het College

  van Bestuur, in samenwerking met de locatiedirecteuren. Doelstelling van de risicoanalyse is om de interne en externe

  omgevingsfactoren die van invloed zijn op de onderwijsorganisatie in beeld te brengen en hiervan de afzonderlijke risicos

  in te schatten. Omdat enkele risicoaspecten een grotere invloed hebben op de financile positie van de school en stichting

  dan andere factoren, zijn extra gewichten toegekend.

  De risicoanalyse is een momentopname, derhalve is het gewenst deze regelmatig in samenhang met de beleidscyclus

  periodiek uit te voeren. Uit de uitgevoerde risicoanalyse bleek dat het de CSG Liudger een laag risicoprofiel heeft.

  Bij een laag risicoprofiel ligt de norm voor het weerstandsvermogen tussen de 7 en 10%, bij een gemiddeld risicoprofiel

  tussen de 10 en 15% en bij een hoog risicoprofiel tussen de 15 en 20%. Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse, dient de

  omvang van het weerstandvermogen 10% te bedragen. Het weerstandsvermogen van CSG Liudger ligt ultimo 2011 boven

  dit niveau.

 • Jaarverslag 2011 CSG Liudger | 43

  Colofon

  Het jaarverslag 2011 is een uitgave van Christelijke

  Scholengemeenschap Liudger te Drachten.

  Dit jaarverslag is samengesteld door:

  K. Hoogeveen en mevr. J. Yska.

  Met speciale dank aan de collegas die een tekstbijdrage

  hebben geleverd.

  Eindredactie: K. Hoogeveen (College van Bestuur),

  mevr. J. Yska (afdeling iec) en mevr. W. van der Bruggen

  (directiesecretariaat)

  Concept en vormgeving: Young Creations, Drachten

  Dit jaarverslag is een uitgave van CSG Liudger. Niets uit

  deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke

  toestemming van CSG Liudger.

  2012

 • L