Crossmediaal, dat is ideaal!

download Crossmediaal, dat is ideaal!

of 19

 • date post

  23-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Scriptie van Stephanie Gorissen.

Transcript of Crossmediaal, dat is ideaal!

 • CROSSMEDIAAL DAT IS IDEAAL!

 • Datum 10 juni 2014

  Student Stephanie Gorissen 2165913 stephanie.gorissen@student.fontys.nl

  Stagebedrijf Have a Byte! Jan Campertstraat 5 6416 SG Heerlen 045 208 0601 info@haveabyte.nl

  Bedrijfsbegeleider Peter van Neer

 • Voorwoord

  Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van mijn afstuderen aan de opleiding ICT & Media Design aan Fontys Hogeschool ICT te Eindhoven. Mijn afstudeerstage vond plaats in de periode februari tot en met juli 2014, bij Have a Byte! te Heerlen.

  Het afstudeerproject heb ik uitgevoerd in opdracht van Have a Byte! te Heerlen voor RTV Parkstad. Tijdens mijn afstudeerstage heb ik onderzoek gedaan naar crossmedia en lokale media, gewerkt aan een nieuw en doordachter concept en een aantal eindproducten opgeleverd.

  Ten slotte wil ik de volgende mensen graag bedanken; Allereerst Peter van Neer voor zijn begeleiding en feedback. Corrie Wolf, voor haar waardevolle feedback en het uitzetten van de juiste richting voor mijn onderzoek en Pieter Wels voor het geven van nuttige tips en feedback.

  Tevens wil ik alle collegas bij Have a Byte graag bedanken voor de prettige maar vooral ook leerzame stageperiode.

  Veel plezier bij het lezen van deze scriptie.

  Stephanie Gorissen

  VOORWOORD

  A transmedia story is developed over multiple media platforms, each scenario making its own unique and valuable contribution to the ensemble of the story. - Henry Jenkins

 • INHOUDSOPGAVE

  Samenvatting

  1. Inleiding 04 1.1 Aanleiding van het onderzoek 04 1.2 Opbouw van het rapport 04

  2. Bedrijfsbeschrijving 06

  2.1 Missie & visie 06 2.2 Beschrijving opdrachtgever 06 2.3 Organigram 06 3. Doelstelling & probleemstelling 08

  3.1 Probleembeschrijving 08 3.2 Opdrachtomschrijving 08 3.3 Randvoorwaarden 08 3.4 Aanpak van de totale opdracht 08 3.5 Doelstellingen van het onderzoek 10 3.5.1 Deelvragen 10 3.5.2 Werkwijze 10 4. Onderzoek 12

  4.1 Onderzoeksmethoden 12 4.2 Onderzoeksresultaten 12 4.3 Conclusies & aanbevelingen 16 4.4 Adviesrapport 16

  5. Concept- en productontwikkeling 18

  5.1 Productconcept op basis van onderzoeksresultaten 18 5.1.1 Toelichting productconcept 18 5.2 Definitievekeuzeproductconcept 20 5.3 Realisatie & implementatie 20 5.4 Conclusies & aanbevelingen ten aanzien van de opdracht & resultaten 22

  6. Evaluatie 26

  6.1 Reflectieoponderzoek,resultaten&realisatie 26 6.2 Persoonlijkereflectie 26

  Bronnen & literatuur 28 Bijlagen 30

  A: Project Initiatie Document B: Onderzoeksrapport C: Adviesrapport D: Dagenverantwoording

 • Samenvatting

  Deze scriptie is het resultaat van de afstudeerstage van Stephanie Gorissen, studente ICT & Media Design aan Fontys Hogeschool te Eindhoven. In deze scriptie wordt het proces beschreven dat doorlopen is door mij tijdens mijn afstudeertraject bij Have a Byte! voor de oplossing van het probleem dat de website van RTV Parkstad te weinig bezoekers trekt.

  Have a Byte! ontwerpt en ontwikkelt websites voor bedrijven, instellingen en particulieren. De opdracht wordt uitgevoerd voor RTV Parkstad. RTV Parkstad is een radio en tv station dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week radio draait.

  Het probleem is dat RTV Parkstad op hun online kanalen te weinig bezoekers trekt (137.000 in de afgelopen 5 jaar). Dit wordt mede veroorzaakt door de slechte samenhang tussen alle kanalen. RTV Parkstad maakt al gebruik van crossmedia. Dit blijkt uit het feit dat zij actief zijn op verschillende media. (radio, tv, social media). Deze crossmediale media dienen als een verwijzend medium. Social media verwijst naar de radio en vice versa. Deze verwijzende relatie is alleen nog niet sterk genoeg: de media verwijzen te weinig of niet goed naar elkaar.

  De crossmediale relatie is niet het enige probleem. De online kanalen van RTV Parkstad doen het ook niet al te best. De bezoekersaantallen zijn laag en de helft van de bezoekers verlaat de website al na 1 pagina te hebben bekeken. Bovendien is de website ook niet responsive, waardoor de mobiele doelgroep slecht te bereiken is. De website zelf bevat weinig functionaliteiten en wordt niet goed bijgehouden. Genquteerde gaven dit onder meer aan en zeiden dat men niet goed wist waarom ze de website moesten bezoeken. De informatie die op de site staat is onvoldoende en achterhaald en volgens de ondervraagden moest de win-actie pagina terug komen.

  Het begrip crossmedia is onderzocht samen met de bijbehorende relaties en concepten. Tevens is de kracht van lokale media is onderzocht. De kracht hiervan is dat zij programmas maken die dichtbij de luisteraars en kijkers staan. Dit is iets waar RTV Parkstad op moet inspelen.

  Op basis van de resultaten uit het onderzoek is een nieuw concept bedacht. In het vernieuwde concept zijn een aantal items toegevoegd. Zo is er een vernieuwd en vergroot aanbod bestaande uit:nieuwsberichten,weer&verkeer,flitsmeldingenenpollstoegevoegd.Tevensheeftdewebsiteeen nieuw design gekregen en zijn er 2 nieuwe paginas bijgekomen, namelijk de win-actie pagina en de dj pagina.

  Alle bovenstaande veranderingen die zijn aangebracht moeten er in de toekomst voor zorgen dat het bezoekersaantal stijgt en dat er meer betrokkenheid met het publiek wordt gecreerd, met als resultaat dat RTV Parkstad meer advertenties zal verkopen en dus meer inkomen genereerd.

  Een andere doelstelling was dat RTV Parkstad zich wilt onderscheiden van andere lokale media. Dit doen ze in het vernieuwde concept aangezien ze meer aanbod hebben dan menige site van andere lokale omroepen. Een van de belangrijkste punten is dat ze een win-actie hebben. Dit is uniek onder de Limburgse media aangezien geen enkele andere lokale omroep dit heeft.

  Summary

  ThisthesisistheresultofthefinalinternshipofStephanieGorissen,studentIT&Mediadesignat Fontys University of applied sciences situated in Eindhoven. This thesis will describe the entire processthatIwentthroughduringmyfinalinternshipatHaveaByte!InordertosolvetheproblemofRTVParkstad,whichishavinginsufficientvisitsontheirwebsite.

  Have a Byte! designs and develops websites for companies, institutions and individuals. The case is being executed for RTV Parkstad. RTV Parkstad is a radio and tv station that makes radio 24/7.

  TheproblemthatRTVParkstadhasisthattheyhaveaninsufficientamountofvisitorsontheirwebsite (about 137.000 visitors in the past 5 years). This is partly due to the poor coherence between all channels. RTV Parkstad makes use of cross media because they operate on different media (radio, TV, social media). These serve as a reference medium. Social media refers to the radio, and vice versa. This relationship is not strong enough though, because the media dont refer that well to each other.

  The cross-media relationship is not the only problem. The online channels of RTV Parkstad are also not doing too well. The number of visitors is too low and half the visitors leave the site immediately after viewing just one page. Another problem is that the website is not responsive whichmakesitdifficultforthemobileaudiencetoviewthewebsiteproperly.Thewebsiteitselfcontains few features and is not maintained properly. People who participated in the survey said they did not really have a reason to visit the website. The information on the website is inadequate and outdated, and according to the respondents, the giveaway page had to come back.

  The term cross-media has been researched together with the associated concepts and relationships. The strength of local media has also been researched. The strength of local media is that they provide programs that are close to viewers and listeners. This is something RTV Parkstad should respond to.

  A new concept has been contrived based on the results of the research. A number of items have been added in the new concept. There is a renewed and enlarged offer consisting of news, weatherandtraffic,flashreportsandpolls.Also,thewebsitehasbeenredesignedandtwopageshave been added: the giveaway page and dj page.

  All the changes that have been made have to ensure that the number of visitors will increase and that more involvement is created with the audience, with the result that RTV Parkstad will sell more ads and thus generates more income

  Another goal was the fact that RTV Parkstad wanted to distinguish themselves from other local media. This goal has been reached since they now have a wider range of services on their website than any other local broadcaster. They also have a giveaway page, which is unique as well because no other local broadcaster has one.

 • INLEIDING 11.1 Aanleiding van het onderzoek

  Have a Byte! ontwerpt en ontwikkelt websites voor bedrijven, instellingen en particulieren. Ook leveren zij domeinregistraties, verzorgen ze de vereiste webhosting en zijn ze sterk op het gebied van communicatie- en reclame-uitingen.

  RTV Parkstad, radio en tv Parkstad (Limburg) is een radio en tv station dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week radio draait. Ook hebben zij een TV kanaal dat te bekijken is via Ziggo, waar ze elke dag verschillende programmas uitzenden.

  Have a Byte! heeft vorig jaar een heel sim-pele website aan RTV Parkstad opgeleverd, met de afspraak dat ze binnen afzienbare tijd gaan werken aan een uitgebreider, completer en doordachter concept. Het doel dat RTV Parkstad zelf voor ogen heeft is om meer bezoekers trekken. Het radi