Crossmediaal, dat is ideaal!

of 19 /19
CROSSMEDIAAL DAT IS IDEAAL!

Embed Size (px)

description

Scriptie van Stephanie Gorissen.

Transcript of Crossmediaal, dat is ideaal!

Page 1: Crossmediaal, dat is ideaal!

CROSSMEDIAAL DAT IS IDEAAL!

Page 2: Crossmediaal, dat is ideaal!

Datum 10 juni 2014

Student Stephanie Gorissen 2165913 [email protected]

Stagebedrijf Have a Byte! Jan Campertstraat 5 6416 SG Heerlen 045 208 0601 [email protected]

Bedrijfsbegeleider Peter van Neer

Page 3: Crossmediaal, dat is ideaal!

Voorwoord

Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van mijn afstuderen aan de opleiding ICT & Media Design aan Fontys Hogeschool ICT te Eindhoven. Mijn afstudeerstage vond plaats in de periode februari tot en met juli 2014, bij Have a Byte! te Heerlen.

Het afstudeerproject heb ik uitgevoerd in opdracht van Have a Byte! te Heerlen voor RTV Parkstad. Tijdens mijn afstudeerstage heb ik onderzoek gedaan naar crossmedia en lokale media, gewerkt aan een nieuw en doordachter concept en een aantal eindproducten opgeleverd.

Ten slotte wil ik de volgende mensen graag bedanken; Allereerst Peter van Neer voor zijn begeleiding en feedback. Corrie Wolf, voor haar waardevolle feedback en het uitzetten van de juiste richting voor mijn onderzoek en Pieter Wels voor het geven van nuttige tips en feedback.

Tevens wil ik alle collega’s bij Have a Byte graag bedanken voor de prettige maar vooral ook leerzame stageperiode.

Veel plezier bij het lezen van deze scriptie.

Stephanie Gorissen

VOORWOORD

‘’A transmedia story is developed over multiple media platforms, each scenario making its own unique and valuable contribution to the ensemble of the story. ’’- Henry Jenkins

Page 4: Crossmediaal, dat is ideaal!

INHOUDSOPGAVE

Samenvatting

1. Inleiding 04 1.1 Aanleiding van het onderzoek 04 1.2 Opbouw van het rapport 04

2. Bedrijfsbeschrijving 06

2.1 Missie & visie 06 2.2 Beschrijving opdrachtgever 06 2.3 Organigram 06 3. Doelstelling & probleemstelling 08

3.1 Probleembeschrijving 08 3.2 Opdrachtomschrijving 08 3.3 Randvoorwaarden 08 3.4 Aanpak van de totale opdracht 08 3.5 Doelstellingen van het onderzoek 10 3.5.1 Deelvragen 10 3.5.2 Werkwijze 10 4. Onderzoek 12

4.1 Onderzoeksmethoden 12 4.2 Onderzoeksresultaten 12 4.3 Conclusies & aanbevelingen 16 4.4 Adviesrapport 16

5. Concept- en productontwikkeling 18

5.1 Productconcept op basis van onderzoeksresultaten 18 5.1.1 Toelichting productconcept 18 5.2 Definitievekeuzeproductconcept 20 5.3 Realisatie & implementatie 20 5.4 Conclusies & aanbevelingen ten aanzien van de opdracht & resultaten 22

6. Evaluatie 26

6.1 Reflectieoponderzoek,resultaten&realisatie 26 6.2 Persoonlijkereflectie 26

Bronnen & literatuur 28 Bijlagen 30

A: Project Initiatie Document B: Onderzoeksrapport C: Adviesrapport D: Dagenverantwoording

Page 5: Crossmediaal, dat is ideaal!

Samenvatting

Deze scriptie is het resultaat van de afstudeerstage van Stephanie Gorissen, studente ICT & Media Design aan Fontys Hogeschool te Eindhoven. In deze scriptie wordt het proces beschreven dat doorlopen is door mij tijdens mijn afstudeertraject bij Have a Byte! voor de oplossing van het probleem dat de website van RTV Parkstad te weinig bezoekers trekt.

Have a Byte! ontwerpt en ontwikkelt websites voor bedrijven, instellingen en particulieren. De opdracht wordt uitgevoerd voor RTV Parkstad. RTV Parkstad is een radio en tv station dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week radio draait.

Het probleem is dat RTV Parkstad op hun online kanalen te weinig bezoekers trekt (137.000 in de afgelopen 5 jaar). Dit wordt mede veroorzaakt door de slechte samenhang tussen alle kanalen. RTV Parkstad maakt al gebruik van crossmedia. Dit blijkt uit het feit dat zij actief zijn op verschillende media. (radio, tv, social media). Deze crossmediale media dienen als een verwijzend medium. Social media verwijst naar de radio en vice versa. Deze verwijzende relatie is alleen nog niet sterk genoeg: de media verwijzen te weinig of niet goed naar elkaar.

De crossmediale relatie is niet het enige probleem. De online kanalen van RTV Parkstad doen het ook niet al te best. De bezoekersaantallen zijn laag en de helft van de bezoekers verlaat de website al na 1 pagina te hebben bekeken. Bovendien is de website ook niet responsive, waardoor de mobiele doelgroep slecht te bereiken is. De website zelf bevat weinig functionaliteiten en wordt niet goed bijgehouden. Geënquêteerde gaven dit onder meer aan en zeiden dat men niet goed wist waarom ze de website moesten bezoeken. De informatie die op de site staat is onvoldoende en achterhaald en volgens de ondervraagden moest de win-actie pagina terug komen.

Het begrip crossmedia is onderzocht samen met de bijbehorende relaties en concepten. Tevens is de kracht van lokale media is onderzocht. De kracht hiervan is dat zij programma’s maken die dichtbij de luisteraars en kijkers staan. Dit is iets waar RTV Parkstad op moet inspelen.

Op basis van de resultaten uit het onderzoek is een nieuw concept bedacht. In het vernieuwde concept zijn een aantal items toegevoegd. Zo is er een vernieuwd en vergroot aanbod bestaande uit:nieuwsberichten,weer&verkeer,flitsmeldingenenpollstoegevoegd.Tevensheeftdewebsiteeen nieuw design gekregen en zijn er 2 nieuwe pagina’s bijgekomen, namelijk de win-actie pagina en de dj pagina.

Alle bovenstaande veranderingen die zijn aangebracht moeten er in de toekomst voor zorgen dat het bezoekersaantal stijgt en dat er meer betrokkenheid met het publiek wordt gecreëerd, met als resultaat dat RTV Parkstad meer advertenties zal verkopen en dus meer inkomen genereerd.

Een andere doelstelling was dat RTV Parkstad zich wilt onderscheiden van andere lokale media. Dit doen ze in het vernieuwde concept aangezien ze meer aanbod hebben dan menige site van andere lokale omroepen. Een van de belangrijkste punten is dat ze een win-actie hebben. Dit is uniek onder de Limburgse media aangezien geen enkele andere lokale omroep dit heeft.

Summary

ThisthesisistheresultofthefinalinternshipofStephanieGorissen,studentIT&Mediadesignat Fontys University of applied sciences situated in Eindhoven. This thesis will describe the entire processthatIwentthroughduringmyfinalinternshipatHaveaByte!InordertosolvetheproblemofRTVParkstad,whichishavinginsufficientvisitsontheirwebsite.

Have a Byte! designs and develops websites for companies, institutions and individuals. The case is being executed for RTV Parkstad. RTV Parkstad is a radio and tv station that makes radio 24/7.

TheproblemthatRTVParkstadhasisthattheyhaveaninsufficientamountofvisitorsontheirwebsite (about 137.000 visitors in the past 5 years). This is partly due to the poor coherence between all channels. RTV Parkstad makes use of cross media because they operate on different media (radio, TV, social media). These serve as a reference medium. Social media refers to the radio, and vice versa. This relationship is not strong enough though, because the media don’t refer that well to each other.

The cross-media relationship is not the only problem. The online channels of RTV Parkstad are also not doing too well. The number of visitors is too low and half the visitors leave the site immediately after viewing just one page. Another problem is that the website is not responsive whichmakesitdifficultforthemobileaudiencetoviewthewebsiteproperly.Thewebsiteitselfcontains few features and is not maintained properly. People who participated in the survey said they did not really have a reason to visit the website. The information on the website is inadequate and outdated, and according to the respondents, the giveaway page had to come back.

The term cross-media has been researched together with the associated concepts and relationships. The strength of local media has also been researched. The strength of local media is that they provide programs that are close to viewers and listeners. This is something RTV Parkstad should respond to.

A new concept has been contrived based on the results of the research. A number of items have been added in the new concept. There is a renewed and enlarged offer consisting of news, weatherandtraffic,flashreportsandpolls.Also,thewebsitehasbeenredesignedandtwopageshave been added: the giveaway page and dj page.

All the changes that have been made have to ensure that the number of visitors will increase and that more involvement is created with the audience, with the result that RTV Parkstad will sell more ads and thus generates more income

Another goal was the fact that RTV Parkstad wanted to distinguish themselves from other local media. This goal has been reached since they now have a wider range of services on their website than any other local broadcaster. They also have a giveaway page, which is unique as well because no other local broadcaster has one.

Page 6: Crossmediaal, dat is ideaal!

INLEIDING 11.1 Aanleiding van het onderzoek

Have a Byte! ontwerpt en ontwikkelt websites voor bedrijven, instellingen en particulieren. Ook leveren zij domeinregistraties, verzorgen ze de vereiste webhosting en zijn ze sterk op het gebied van communicatie- en reclame-uitingen.

RTV Parkstad, radio en tv Parkstad (Limburg) is een radio en tv station dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week radio draait. Ook hebben zij een TV kanaal dat te bekijken is via Ziggo, waar ze elke dag verschillende programma’s uitzenden.

Have a Byte! heeft vorig jaar een heel sim-pele website aan RTV Parkstad opgeleverd, met de afspraak dat ze binnen afzienbare tijd gaan werken aan een uitgebreider, completer en doordachter concept. Het doel dat RTV Parkstad zelf voor ogen heeft is om meer bezoekers trekken. Het radiostation van RTV Parkstad is vrij groot. Ze hebben gemiddeld 60.000 luisteraars per dag. Het probleem is alleen dat zij op hun online kanalen niet zoveel bezoekers trekken aangezien zij gemiddeld maar zo’n 60 tot 70 bezoekers per dag op hun website hebben. RTV Parkstad weet dus momenteel nog niet zo goed wat zij aan moeten met hun online kanalen en met de samenhang tussen al deze kanalen. (TV, radio & online) Ze willen het graag leuker maken voor de luisteraars door via de radio en website meer betrokken-heid met het publiek te creëren. Tevens willen ze meer advertenties verkopen via hun website. Via de website kunnen bedrijven namelijk adverteren dat er weer voor zorgt dat RTV Parkstad hieraan verdient.

Dit onderzoeksverslag en het uiteindelijke product moet het probleem met betrekking tot het lage bezoekersaantal dat men heeft, oplossen. Door middel van een onderzoek wordt bepaald hoe de bezoekersaantallen van RTV Parkstad verhoogd kunnen worden.

1.2 Opbouw van het rapport

De scriptie bestaat uit 6 hoofdstukken. Hieronder is beschreven hoe het verslag is ingedeeld en wat er in de verscheidene hoofdstukken beschreven wordt.

Hoofdstuk 2: Bedrijfsbeschrijving

In dit hoofdstuk staat beschreven wat de missie en visie van Have a Byte! is, welke mensen er bij het bedrijf werken en wordt er een beschrijving van de opdrachtgever gegeven.

Hoofdstuk 3: Doelstelling en probleem-stelling

In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling, de opdrachtomschrijving, de deelvragen, doelstellingen en de werkwijze beschreven.

Hoofdstuk 4: Onderzoek

In dit hoofdstuk staat het onderzoek beschreven aan de hand van deelvragen. Verder wordt de probleemstelling beantwoord en worden er conclusies en aanbevelingen gegeven.

Hoofdstuk 5: Concept- en product-ontwikkeling

Dit hoofdstuk beschrijft hoe het product tot stand is gekomen, wordt er een toelichting gegeven op het productconcept en wordt de realisatie en implementatie beschreven.

Hoofdstuk 6: Reflectie

In dit hoofdstuk wordt een terugblik gegeven op het traject dat is doorlopen en wordt er gereflecteerdopmijnwerkzaamhedengedurende de onderzoeks- en realisatie fase.

Bronnen zijn te herkennen aan het gebruik van voetnoten [1]. De bijbehorende bron is vervolgens terug te vinden in de bronnenlijst achter in deze scriptie.

Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 04

Page 7: Crossmediaal, dat is ideaal!

BEDRIJFSBESCHRIJVING 22.1 Misie & visie

Missie Have a byte!

Have a Byte! is een bedrijf dat to the point is en geen moeilijke formules hanteert maar goede doordachte en heldere producten levert, die onderhoudsvriendelijk zijn en voorzien zijn van een groot bedieningsgemak.

Visie Have a byte!

Doordat de technologie veranderd moet Have a Byte als bedrijf zijnde hierop ook steeds een stapje voor blijven. Voor het ontwerpen en bouwen van een gebruiksvriendelijke, functionele en in het oog springende website is immers specialistische kennis vereist. Mobiele technologie wordt ook steeds geavanceerder en belangrijker dus dit is ook een aspect waar Have a Byte! zich op richt met als doel zich hier zo goed mogelijk in te willen ontplooien

2.2 Beschrijving opdrachtgever

De opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van Have a Byte!, een webdesign bureau dat voor kort nog i-credible heette. Have a Byte! ontwerpt en ontwikkelt websites voor bedrijven, instellingen en particulieren. Ook leveren zij domeinregistraties en verzorgen ze de vereiste webhosting.

De opdracht wordt uitgevoerd voor RTV Parkstad. RTV Parkstad is een radio en tv station dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week radio draait. Ook hebben zij een TV kanaal dat te bekijken is via Ziggo, waar ze elke dag verschillende programma’s uitzenden.

Have a Byte! bestaat uit 2 vaste medewerkers.PetervanNeerisgrafischvormgever en mede-eigenaar van het bedrijf en Vincent Drabbe is developer/ program-meur en tevens ook mede-eigenaar van Have a byte! Naast deze 2 vaste medewerkers zijn er vaker stagiaires in dienst. In het organigram hiernaast is de organisatie achter Have a Byte! weergegeven.

2.3 Organigram Have a byte!

Figuur 1: Sfeerbeelden Have a Byte!

Product owner(s)Have a byte!

Grafischvormgever/eigenaar

Peter van Neer

Developer/eigenaarVincent Drabbe

Stagiaire/projectleider

Stephanie GorissenStagiair

Sinan Samet

Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 06

Page 8: Crossmediaal, dat is ideaal!

PROBLEEMBESCHRIJVING& PROBLEEMSTELLING

33.1 Probleembeschrijving

Het probleem is dat RTV Parkstad op hun online kanalen (website & social media kanalen) te weinig bezoekers hebben, dat mede wordt veroorzaakt door de slechte samenhang tussen alle kanalen. RTV Parkstad maakt al gebruik van crossmedia, aangezien zij actief zijn op verschillende media. (radio, tv, social media). Deze cross-mediale media dienen als een verwijzend medium, social media verwijst naar de radio en vice versa. Deze verwijzende relatie is alleen nog niet sterk genoeg: de media verwijzen te weinig of niet goed naar elkaar. Dit is dan ook de reden waarom het onderzoek wordt uitgevoerd. De probleem-stelling luid dan ook: ‘Hoe kan ik een crossmediaal platform optimaal inzetten voor lokale media met als doel om de bezoekers aantallen te verhogen’

3.2 Opdrachtomschrijving

De opdracht is een concept bedenken en realiseren voor een crossmedia product/platform. Dit platform moet er voor zorgen dat de samenhang tussen de verschillende kanalen beter wordt.

3.3 Randvoorwaarden

Er zijn eisen die in het begin al vast staan. De website moet als ‘extra’ kanaal worden gezien die de andere kanalen (tv & radio) ondersteunt. Tevens moet er een pagina met betrekking tot de dj’s die bij RTV Parkstad werken, komen.

3.4 Aanpak van de totale opdracht

Er wordt gebruikt gemaakt van verschillende fases om de werkzaamheden te structureren.In de hoofstukken die volgen en in het project initiatie document is meer informatie te vinden met betrekking tot de fases. Fase1 (Hoofdstuk 4.2)

In deze fase wordt er onderzoek gedaan naar de doelgroep en de huidige situatie omtrent RTV Parkstad.

Fase 2 (Hoofdstuk 4.2)

In fase 2 komt er een stuk literatuuronderzoek aan te pas. Hier wordt het begrip crossmedia onderzocht en wie de lokale media is.

Fase 3 (Hoofdstuk 3.3)

Hier wordt gekeken naar wat RTV Parkstad nu precies wilt en wordt in deze fase een con-cept bedacht.

Fase 4 (Hoofdstuk 3.3 & 4.2)

In deze fase wordt de gewenste situatie bes-chreven en komt er een voorstel op grond van hetgeen hiervoor is vermeld. Er wordt gekeken naar andere voorbeelden van crossmedialecampagneseneendefinitievekeuze voor het concept gemaakt.

Fase 5 (Hoofdstuk 5)

Na goedkeuring van het voorstel wordt op grond hiervan in deze fase een proof of concept (prototype)ontworpen, gerealiseerd en geïmplementeerd.

Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 08

Page 9: Crossmediaal, dat is ideaal!

3.5 Doelstellingen van het onderzoek

Een van de belangrijkste doelstellingen is ervoor te zorgen dat RTV Parkstad meer bezoekers op hun website zal trekken. Door middel van onderzoek moet die doelstelling bereikt worden. Tevens wil RTV Parkstad zich onderscheiden van andere lokale media. In het onderzoek wordt de andere lokale media in Limburg grondig bestudeerd en wordt er uit-gezocht wat nu precies de kracht van lokale media is. Met het uiteindelijk crossmediale concept wil RTV Parkstad niet alleen meer bezoekers trekken maar willen ze ook meer betrokkenheid met het publiek creëren en meer advertenties via hun website verkopen.

Een doelstelling voor mijn afstuderen is een gedegen onderzoek te doen naar crossmedia en wat dit kan betekenen voor RTV Parkstad. Uit dit onderzoek komen aanbevelingen voort en op basis daarvan wordt een crossmediaal product/platform ontwikkeld om de doelstellingen van RTV Parkstad te kunnen verwezenlijken.

3.5.1 Deelvragen 1. Wat is de huidige situatie bij RTV Parkstad?

2. Wie is de doelgroep van RTV Parkstad?

3. Wat is crossmedia?

4. Wat zijn andere (succesvolle) voorbeelden van crossmedia campagnes?

5. Wat is lokale media en wie zijn dit in Lim-burg?

6. Maakt de lokale media gebruik van cross-media?

3.5.2 Werkwijze

Deelvraag 1: Desk- en fieldresearch Bij deze deelvraag wordt gebruik gemaakt van deskresearch om inzicht te krijgen in het bedrijf en hun media-uitingen. Verder worden gesprekken/interviews met RTV Parkstad gehouden.

Deelvraag 2: Desk- en fieldresearch Deskresearch wordt gebruikt om informatie omtrent de doelgroep te vergaren en fieldresearchwordtgebruiktomerachtertekomen wat de doelgroep nu precies wil en van RTV Parkstad vindt. Dit wordt door middel van een enquête onderzocht.

Deelvraag 3: Deskresearch

Door middel van een literatuuronderzoek wordt informatie verkregen met betrekking tot crossmedia.

Deelvraag 4: Deskresearch

Hier wordt er gekeken naar andere succes-volle voorbeelden van crossmediale campagnes en hoe zij dit bereikt hebben.

Deelvraag 5: Deskresearch

Bij deze deelvraag wordt de lokale media onderzocht en wordt gekeken naar wat de kracht van lokale media precies is.

Deelvraag 6: Deskresearch

Deskresearch met betrekking tot lokale media en crossmedia.

Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 10

Page 10: Crossmediaal, dat is ideaal!

ONDERZOEK 44.1 Onderzoeksmethoden

Om volledig te begrijpen wat crossmedia nu precies inhoudt en een gedegen advies aan RTV Parkstad te kunnen geven en een product te realiseren dat ervoor moet zorgen dat de bezoekersaantallen verhoogd worden, is er een gedegen onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek wordt uitgebreid beschreven wat crossmedia nu precies inhoudt, wordt gekeken naar RTV Parkstad en hun doel-groep en wordt gekeken naar andere lokale media.

Om de kwaliteit van het onderzoek te borgen zijn er verschillende onderzoeksmethodieken gehanteerd:

Deskresearch & literatuur

Er zijn verschillende methoden gebruikt in het onderzoek. De eerste methode is deskresearch, dat gebruikt is om informatie te vergaren over de huidige situatie bij RTV Parkstad (Google Analytics), om meer inzicht te krijgen in de doelgroep en om informatie te krijgen over de lokale media in Limburg en hoe zij crossmedia gebruiken. Verder is literatuur gebruikt om meer kennis te krijgen omtrent het begrip crossmedia

Fieldresearch

Door middel van interviews/gesprekken met de opdrachtgever en Have a Byte! is infor-matie vergaard over de huidige situatie, zijn de wensen van de klant besproken en zijn er ideeën uitgekomen die bijdragen aan een betere website voor RTV Parkstad.

Enquêtes

Door middel van enquêtes is informatie verkregen vanuit de doelgroep van RTV Parkstad. Ook is er informatie vergaard over het beeld dat leeft bij de doelgroep over RTV Parkstad, wat zij van de website vinden en wat zij denken dat beter kan

4.2 Onderzoeksresultaten

Met behulp van de verschillende deelvragen moet er antwoord worden gegeven op de probleemstelling. In het onderzoeksrapport (bijlage B) zijn uitgebreidere antwoorden op de deelvragen te vinden. Hieronder volgt een korte toelichting op iedere deelvraag.

Deelvraag 1: Wat is de huidige situatie bij RTV Parkstad?

Zie hoofdstuk 1 van bijlage B voor meer informatie.

Het bezoekersaantal is te laag op de huidige website. Er zijn ‘maar’ 137.000 bezoekers in de afgelopen 5 jaar op de site geweest. Het huidig bezoekersaantal is dan ook niet hoog, aangezien maar zo’n 60 á 70 mensen de website per dag bezoeken. Tijdens Carnaval zijn er meer bezoekers op de site, dan heeft men zo’n 1000 á 1500 bezoekers per dag. Dit komt omdat RTV Parkstad van het fenomeen Carnaval gebruik maakt om zo meer luisteraars te krijgen. Via social media promoten ze de mensen om naar de carnavalstoppers op de radio te luisteren. Ookfilmenzijdeoptochtenindestedenenzenden dit uit op de televisie zodat mensen die de optochten gemist hebben deze terug kunnen kijken.

Bijna de helft (49,66%) verlaat de website weer na 1 pagina te hebben bekeken. Bij mobiele bezoekers is dit aantal nog hoger. (63,77%). Dit kan te maken hebben met het feit dat de website weinig functionaliteiten bevat.(Ziefiguur2)Anderzijdsheeftdittemaken met het feit dat de website niet responsive is. De website is dus niet goed te bekijken op mobiele apparaten. [1]

RTV Parkstad kampt tevens met te weinig social media-volgers en de berichten die RTV Parkstad plaatst zijn te sporadisch.

Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 12

Page 11: Crossmediaal, dat is ideaal!

Deelvraag 2: Wie is de doelgroep van RTV Parkstad?

Zie hoofdstukken 2 & 3 van bijlage B voor meer informatie.

RTV Parkstad heeft een brede doelgroep, namelijk bewoners uit de regio Parkstad in de leeftijdscategorie 20-55 jaar. In totaal wonen er 132.358 bewoners met deze eigenschappen in de regio Parkstad. 67.136 Bewoners is man en 65.222 bewoners is vrouw. De nationaliteit van deze doelgroep is voor het grootste deel Nederlands. Het opleidingsniveau van de doelgroep is voor-namelijk LBO, MAVO, MBO, HAVO/VWO en HBO. [2]

Om erachter te komen wat de doelgroep nu precies wilt, vindt en verwacht van RTV Parkstad, is er een enquête opgesteld. De meest interessante resultaten die uit de enquête kwamen zijn:

• 17 Van de 20 kent RTV Parkstad maar er luisteren er 4 regelmatig, 10 soms en 3 luisteren nooit naar de zender.

• 9 Van de 17 kijkt nooit naar het kanaal van RTV Parkstad: de overige 8 eigenlijk alleen met Carnaval.

• Niemand van de ondervraagden volgt RTV Parkstad op hun social media kanalen.

• 12 Van de 20 bezoekt de website nooit. Reden: dat ze niet weten wat ze daar zouden moeten doen.

• De website is overzichtelijk en duidelijk, maar de informatie is onvoldoende en achterhaald.

• Advies wat zij gaven: Pagina’s aanpassen en de win-actie pagina moet actiever.

Deelvraag 3: Wat is crossmedia?

Zie hoofdstuk 4 van bijlage B voor meer informatie.

Crossmedia is een term die momenteel eigenlijkgeenvastedefinitieheeft.Inhetalgemeen wordt ermee bedoeld dat een media-uiting via verschillende media wordt gedaan. [3]

Er zijn verschillende soorten crossmediale basisrelaties. Zo zijn er iconische, indexicale en symbolische relaties. [13]

Iconische relatie Dit wil zeggen dat content over verschillende kanalen een grote gelijkenis vertoond.

Indexicale relatie Deze relatie verwijst naar andere media-uitin-gen.

Symbolische relatie Bij deze relatie verwijzen verschillende media-uitingen niet alleen naar elkaar maar spreken ze ook een waarde aan die uitstijgt boven waar het voor bedoeld is.

Er zijn niet alleen verschillende soorten relaties, maar ook concepten. Crossmediale concepten zijn in twee vormen te onder-scheiden: transmediale en geïntegreerde concepten

Transmediaal concept

Dit concept is vaak herkenbaar aan één merk dat via verschillende media uiteen wordt gezet.

Geïntegreerd concept De ingezette media is gedeeltelijk of volledig met elkaar versmolten.

Deelvraag 4: Wat zijn andere (succesvolle) voorbeelden van crossmedia campagnes?

Zie hoofdstuk 5 van bijlage B voor meer informatie.

Crossmediale campagnes zijn effectiever dan single- en multimediale campagnes. Vaak hebben crossmediale campagnes een positievere invloed op de houding en het gedrag van consumenten, zorgen ze voor meer betrokkenheid en zorgen ze voor een grotere herinnering en herkenning van het merk. [4]

Tempo, Interpolis & ABN AMRO zijn goede voorbeelden waarbij een crossmedia campagne ervoor heeft gezorgd dat meer mensen het product kochten. [5] [6] [7] Wat op valt bij deze producten is dat deze vooral inspelen op gevoel met de bedoeling om het product persoonlijker over te laten komen. In het onderzoeksrapport (bijlage B) kunnen de campagnes/producten van Tempo, Interpolis & ABN AMRO gedetailleerder bekeken worden.

Deelvraag 5: Wat is lokale media en wie zijn dit in Limburg?

Zie hoofdstuk 6 van bijlage B voor meer informatie.

Dedefinitievaneenlokaleomroepiseenpublieke omroep die voor een of meerdere Gemeenten in Nederland uitzendt en programma’s op lokaal niveau maakt om inwoners te informeren en amuseren. Veel publieke lokale omroepen zijn aangesloten bij de belangenorganisatie OLON. De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland. [8]

De kracht van lokale media zit in de mate van betrokkenheid. De programma’s staan dichtbij luisteraars en kijkers en er is een grote mate van diversiteit. Dat samen maakt dat je bij de lokale omroep onderwerpen ziet en hoort die op landelijk en regionaal niveau nauwelijks aan bod komen. [9]

Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 14

rtvparkstad.nl

Homepage

RTVParkstad

Radio/tvprogrammering

Doe mee en win!

Adverteren

Contact

VLK 2013-2014

Informatie over RTVP, adverteren en de doe mee en

win pagina

Tv-livestream

Informatie over deradio- en tv

programmering

Lege pagina

Informatie overadverteren bij RTV

Parkstad

Contacformulier

Figuur 2 :Sitemap met de functionaliteiten van de website van RTV Parkstad.

Pagina over Carnaval 2014

Homepage met het logo van RTVP aan de zijkant. Aan de rechterkant bevindt zich een luister live-stream. Hieronder is een banner te zien en is informatie te vinden over RTV Parkstad. Aan de linkerkant zit een Facebook widget en in het midden is er een live-stream van het tv kanaal te zien. Onder de live-stream staat informatie met betrekking tot adverteren en de win-actie pagina.

Page 12: Crossmediaal, dat is ideaal!

Deelvraag 6: Maakt de lokale media gebruik van crossmedia?

Zie hoofdstukken 7 & 8 van bijlage B voor meer informatie. [10]

Lokale omroepen in Limburg & crossmedia

Eigenlijk maken alle lokale media in Limburg gebruik van crossmedia. De crossmediale relatie is in de meeste gevallen indexicaal (verwijzend). Wat opvalt is dat er door andere lokale omroepen meer wordt gerefereerd naar de website en social media op de radio en dat deze meer aanbod op hun website hebben. Zo zijn daar vaak nieuws-berichten, weer & verkeer en polls te vinden. Het feit dat zij vaker refereren en meer aanbod hebben resulteert in hogere bezoekersaantallen.

RTV Parkstad & crossmedia

RTV Parkstad heeft momenteel een indexicale relatie omdat de verschillende media-uitingen naar elkaar verwijzen. Dit is alleen nog niet optimaal en kan dus beter. De media-uitingen zullen in het vernieuwde concept ieder een toegevoegde waarde hebben en zal geïntegreerd van aard zijn. Dit wil zeggen dat de ingezette media gedeeltelijk met elkaar versmolten zijn. Nu staat het radio-en tv kanaal eigenlijk centraal. In de toekomst moet dit niet meer het geval zijn en moeten de website en de social media kanalen erbij betrokken worden.

Figuur 3: Sfeerbeelden RTV Parkstad

4.3 Conclusies en aanbevelingen

4.3.1 Conclusies Het grootste probleem is dat er te weinig bezoekers zijn. Dit moet verhoogd worden. Op basis van de resultaten en een analyse kunnen er een aantal dingen geconcludeerd worden:

• De bezoekers die er zijn, verlaten de site veel te snel. Waarmee er dus geconcludeerd kan worden dat ze niet geïnteresseerd zijn in het aanbod van de website. Dit blijkt ook uit de resultaten van de enquêtes.

• De ondervraagden van de enquête gaven aan dat zij de win-actie pagina leuk vonden en deze graag weer terug zouden willen zien.

• De website is niet responsive, wat er voor zorgt dat zij een belangrijke doelgroep niet kunnen bereiken: namelijk mobiele gebruikers.

• Website & social media wordt niet goed genoeg bijgehouden. Berichten zijn te oud en er wordt te sporadisch gepost.

• Net zoals andere lokale media, maakt RTV Parkstad al gebruik van crossmedia. Deze relatie is indexicaal, dat wil zeggen dat alle media-uitingen naar elkaar verwijzen. De indexicale relatie van RTV Parkstad is op dit moment niet optimaal: er is weinig tot geen samenhang tussen de kanalen.

• Crossmedia campagnes spelen meestal in op gevoel. Dit moet RTV Parkstad ook gaan doen op hun website. Zij moeten de kracht van lokale media, dat in de mate van betrokkenheid zit, gaan gebruiken.

• Bij RTV Parkstad wordt te weinig gerefereerd naar de website en social media.

• Meer aanbod op websites, zoals nieuwsberichten, weer & verkeer en polls zorgen voor meer betrokkenheid, voor hogere bezoekersaantallen en meer volgers op social media. (Zie onderzoeksrapport, bijlage B)

• De media-uitingen zullen ieder een toegevoegde waarde hebben. • Nu staat het radio-en tv kanaal centraal. In de toekomst moeten de website en de social media kanalen erbij betrokken worden.

4.3.2 Aanbevelingen

Uit het onderzoek komt naar voren dat de bezoekers op de website niet geïnteresseerd zijn in het aanbod van de website en gaven zij aan dat bepaalde pagina’s niet up to date waren. Dit kan worden opgelost door het aanbod aan te passen en bepaalde pagina’s van updates te voorzien. Het is verstandig dat de pagina met betrekking tot Carnaval 2013/2014 verwijderd wordt en dat nieuwe pagina’s toegevoegd worden. Pagina’s die toegevoegd kunnen worden zijn pagina’s met nieuwsberichten, het weer en polls. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en voor een steeds terugkerende stroom van bezoekers. Ook moeten de social media kanalen beter worden bijgehouden; er moet met regelmaat iets worden gepost anders verlies je de aan-dacht van de gebruiker.

De ondervraagden van de enquête gaven aan dat ze de win-actie leuk vonden. Het is dan ook verstandig om deze weer terug te laten keren. Ook is het belangrijk dat er een bepaalde week/dag wordt vastgesteld voor de win-actie. Dan is er consistentie en weten de bezoekers waar ze aan toe zijn.

De media-uitingen bij RTV Parkstad verwijzen al naar elkaar, maar niet goed genoeg. Zo moet er meer en beter worden gerefereerd naar de website en de social media kanalen. Dit kan via de radio, maar ook via het tv kanaal.

Verder moet de website responsive gemaakt worden zodat alle doelgroepen bereikt kunnen worden.

Als alle aanbevelingen worden opgevolgd, kan het bezoekersaantal hierdoor verhoogd worden.

4.4 Adviesrapport

Op basis van het advies van het adviesrapport (bijlage C) wordt het concept ontwikkeld. Hieronder volgt een korte samen-vatting van de punten die in het adviesrapport worden behandeld.

• Meer aanbod op de website aanbieden Denk hierbij aan pagina’s met nieuwsberichten, het weer & verkeer en polls. Tevens moeten de social media kanalen erbij betrokken worden. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door deze te linken bij nieuwsberichten.

• De website en social media kanalen moeten beter worden bijgehouden

Op deze kanalen moet met regelmaat iets worden gepost, anders verlies je de aandacht van de gebruiker.

• Zorg voor een pullfactor

De doe mee en win! pagina kan ervoor zorgen de website vaker zal worden bezocht. Kies een vaste dag in de week waarop de win-actie wordt gehouden. Zo is er consis-tentie en weten de bezoekers waar ze aan toe zijn. RTV Parkstad kan de win-actie op de radio aankondigen en vervolgens naar de website verwijzen waarop mensen hun antwoord kunnen invullen en opsturen.

• Beter refereren.

Er moet meer, beter en regelmatig worden gerefereerd naar de website en de social media kanalen. Dit kan via de radio, maar ook via het tv kanaal.

• Zorg ervoor dat alle doelgroepen bereikt kunnen worden.

De website moet responsive gemaakt worden zodat alle doelgroepen bereikt kun-nen worden. Nu wordt de mobiele doelgroep namelijk overgeslagen, waardoor een groot aantal bezoekersaantallen verloren gaan.

Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 16

Page 13: Crossmediaal, dat is ideaal!

CONCEPT- &PRODUCTONTWIKKELING 5 5.1 Productconcept op basis van

onderzoeksresultaten

Vanaf het begin was het al duidelijk dat het uiteindelijke concept een website met crossmediale aspecten moest zijn. Welke vorm deze zou aannemen was nog niet duidelijk. Wel waren er een aantal eisen die in het begin al vast stonden. Zo moet de website een ‘extra’ kanaal zijn die de andere kanalen (tv & radio) ondersteunt. Ook werd er in het begin al gesproken over een pagina met betrekking tot de dj’s die bij RTV Parkstad werken.

5.1.1 Toelichting productconcept

Hieronder wordt beschreven wat er gedaan wordt en wat dit oplost.

Nieuw website design

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er meerdere elementen die naar voren kwamen die kunnen bijdragen aan een succesvollere website. Een nieuw website design is gewenst vanuit de opdrachtgever maar ook vanuit de bezoekers. Deze zal een strakkere look and feel hebben en zal er professioneler uitzien, dat er vervolgens weer voor kan zorgen dat de bezoekers een beter beeld bij RTV Parkstad krijgen. De nieuwe website zal ook responsive zijn zodat ook de mobiele doel-groep bereikt kan worden.

Nieuwsberichten + weer

Uit de onderzoeksresultaten kwam ook naar voren dat het aanbod op de website op dit moment te minimaal is, er moet dus meer aanbod komen. In het vernieuwde concept zullen dagelijks nieuwsberichten en het weer van de regio Parkstad worden geplaatst. Dit zorgt voor een constante stroom van bezoekers omdat er ook een constante stroom van informatie is en omdat bezoekers zich betrokken voelen met hun regio.

Social media wordt erbij betrokken omdat er share buttons bij de nieuws-berichten komen te staan. De pagina’s die gedateerd waren, worden in het vernieuwde concept weggehaald.

Polls

1 van de doelstellingen van de klant was dat er meer interactie met het publiek komt. Vanuit deze doelstelling kwam het idee naar boven om polls op de website te plaatsen. Op de radio kan de vraag/poll aangekondigd worden en vervolgens naar de website gerefereerd worden. De polls zullen voor-namelijk bij nieuwsberichten staan.

Flitspalen

RTV Parkstad kwam tijdens het project zelf methetideeomflitspaleninformatietetonen.Zij willen dan informatie geven via de radio en dan vervolgens refereren naar de website voormeerinformatieomtrentdeflitspalenlocaties in de regio Parkstad.

Win-actie

Ondervraagden uit de enquête gaven aan dit een leuk onderdeel te vinden. Op dit moment hebben ze af en toe al win-acties op de radio, die overigens heel goed gaan. Nu moeten deze alleen nog op de website komen te sta-an om een grote pullfactor voor bezoekers te creëren. Het liefst op een vaste dag zodat er regelmaat is en mensen weten waar ze aan toe zijn.

Persoonlijke DJ pagina’s

Zowel RTV Parkstad als Have a Byte! wilt graag dat er persoonlijke pagina’s voor alle dj’s die bij RTV Parkstad werken moeten komen. Hier kunnen ze iets over zichzelf en hun programma’s vertellen en kunnen ze een blog bijhouden.

Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 18

Page 14: Crossmediaal, dat is ideaal!

Figuur 4: Screenshot van het template ‘Quadrum powerfull magazine builder’

Sitemap

Om te beginnen is er een sitemap gemaakt met de pagina’s en elementen die in de site moeten komen. Samen met Have a Byte! is een opzet gekozen waarin alle elementen zitten die uit het onderzoek naar voren kwamen. (Zie Figuur 6)

Figuur 6: Nieuwe sitemap

Er wordt een RSS feed gebruikt om bepaalde items automatisch op te halen, denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuws, weer en informatie omtrentflitspalen.ZohoeftRTVParkstadhetzelf niet continue te updaten omdat het real-time wordt opgehaald bij andere bronnen, dat vervolgens weer tijd en geld bespaard.

Alle zaken die aanbevolen worden vanuit het onderzoek en alle zaken die RTV Parkstad graag in het vernieuwde concept wil zien, worden uitgevoerd.

5.2 Definitieve keuze product-concept

Er komt een geheel vernieuwde website waarbij gebruik wordt gemaakt van een Wordpress template. Dit vanwege 3 redenen. De eerste reden is, dat het niet veel kost om een template te kopen en vervolgens aan te passen. De tweede reden is, dat het ook een hoop tijd scheelt. Een Wordpress template ombouwen kost immers minder tijd dan een website vanaf scratch te bouwen. RTV Parkstad en Have a byte! willen graag binnen een korte tijd een volledig functionerende website klaar hebben. De derde en laatste reden waarom er voor een Wordpress template is gekozen is, het voor RTV Parkstad ook belangrijk is dat het makkelijk is om bepaalde dingen zelf toe te voegen. Dit kan door gebruik te maken van het CMS van Wordpress.

Alle elementen die eerder genoemd zijn in hoofdstuk 5.1 worden gerealiseerd en geïmplementeerd in het vernieuwde concept:

• Nieuwsberichten + weer

• Vernieuwd website design

• Polls

• Flitspalen pagina

• Win-actie pagina

• Persoonlijke pagina’s voor de dj’s

Het concept is dus een responsive website met crossmediale content die geschikt is voor een uiteenlopende doelgroep, van jong tot oud. Belangrijke componenten van deze website zijn onder andere de nieuws-berichten,flitspalen,meldingenenbovenalwin-acties. Deze website zal voor een betere klantenbinding en een verhoging van het aantal bezoekers zorgen

Er wordt ook een adviesrapport opgesteld. Dit rapport is met name voor RTV Parkstad bedoeld waarin een advies met betrekking tot de website en radio wordt gegeven. Het adviesrapport is te vinden in bijlage C.

5.3 Realisatie & implementatie

Wordpress

Er is gekozen voor een Wordpress template omdat dit tijd scheelt (en dus geld) en omdat het voor RTV Parkstad belangrijk is dat ze zonder technische kennis makkelijk items kunnen toevoegen. Zij zijn immers diegene die de site in de toekomst zelf gaan beheren en onderhouden. De eerste stap was dan ook om een geschikt template te vinden. RTV Parkstad liet ons hierin vrij. Wel was het belangrijk dat het er professioneel uit zag endatheteenflinkeverbeteringwastenopzichte van de vorige website. Samen met Have a Byte! is er een geschikt template uit-gekozen en vervolgens aangeschaft. Er is gekozen voor het template: ‘Quadrum powerfull magazine builder’. [11] Dit template is van oorsprong een nieuwstemplate en heeft veel verschillende stijlen met als gevolg veel mogelijkheden. Enige creativiteit was dus vereist om er iets moois en unieks van te maken. (Zie Figuur 4)

Figuur 5: Wordpress logo

Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 20

rtvparkstad.nl

Homepage

Radio

Televisie

Doe mee en win!

Nieuws

Gemist

Contact

Programmering radio

RTVP dj’s

Informatie over deradio- en tv

programmering

Video’s

Pagina met betrekking tot het

nieuws van de regio Parkstad

Win-pagina waarde gebruiker een

antwoord kaninsturen

Contactformulier

Homepage met het logo van RTVP aan de linkerkant. Hieronder bevind zich de menubalk en wordt een banner weerge-geven. Rechts van de banner staat de luister live-en kijk stream. Hieronder wordt het weer getoond en een Facebook widget. Een Facebook & Twitter icoontje wordt per-manent weergegeven aan de rechterkant. Deze scrolt mee. Aan de linkerkant van het weer staat een welkom tekst met daaronder het laatste nieuws. Helemaal onderaan wordt een RSS-feed van het meest recente nieuws van de website Limburger.nl weergegeven.

Informatie over de radio programmering

+ radio livestream

Programmering & bio

Home

Adverteren

Contact

Have a byte!

Het weer

BBQ meter

Pollenverwachting

Flitsmeldingen

Page 15: Crossmediaal, dat is ideaal!

De menubalk scrolt eveneens mee. De pagina’s in de menubalk zijn te herkennen aan het icoontje dat voor ieder item uniek is. (Zie Figuur 11)

Er worden nu nieuwsberichten op de home-page getoond die tevens onder het kopje ‘’Parkstad nieuws’’ staan. Het weer kan op de homepage in één oogopslag worden bekeken. Verdere informatie met betrekking tot het weer kan in het submenu worden gevonden. In het submenu kunnen ook de flitspalenlocatiesgevondenworden.Depollszullen worden getoond bij verscheidene nieuwsberichten. De win-actie pagina staat in het hoofdmenu en de persoonlijke pagina voor de dj’s staat onder het kopje ‘radio’.

Op het moment van het schrijven van deze scriptie is de website nog in ontwikkeling. Er wordt nog een dummy tekst weergegeven en sommige pagina’s zijn nog niet volledig uit-gewerkt.

5.4 Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de opdracht en de resultaten 5.4.1 Conclusies

Het probleem van RTV Parkstad is dat ze een te laag bezoekersaantal op hun huidige website hebben. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een slechte samenhang tussen de verschillende kanalen. Om dit op te lossen moest er een concept worden bedacht voor een crossmediaal product/platform. Om dit te bereiken is er gekeken hoe deze optimaal ingezet konden worden.

Na het bekijken van websites van andere lokale omroepen en nadat er onderzoek is gedaan naar de huidige situatie, crossmedia en de doelgroep, zijn er conclusies getrokken. Op basis van deze conclusies is een concept bedacht.

Wireframe

De volgende stap was een wireframe maken. Zo kon de indeling van de elementen in de website worden verduidelijkt. Samen met Have a Byte! is de volgende opzet gekozen. (zie Figuur 7)

Figuur 7: Wireframe van de home pagina van RTV Parkstad

Volgens onderzoek door de Nielsen Norman Group worden webpagina’s in een ‘F-patroon’ door bezoekers gelezen. [12] Vandaar dat er besloten is om bepaalde elementen op een bepaalde plaats te zetten. Dit is ook de reden dat het logo links is afgebeeld met aan de rechterkant de live radio- en tv stream. Dit zijn namelijk een van de belangrijkere functionaliteiten van de website. Het hoofd-menu bevat de belangrijkste pagina’s met daaronder een submenu. Dit submenu is een extra menu dat de bezoeker kan gebruiken om extra informatie te krijgen.

De gebruiker kan hiermee informatie opvra-gen over het weer, (+ barbecue weer) de pollenverwachtingendeflitsmeldingenvande regio Parkstad. (zie Figuur 8)

Figuur 8: Screenshot van de menubalk

Onder het menu bevindt zich de banner en een welkomtekst van RTV Parkstad. Onder de welkomtekst staat het laatste nieuws weergegeven. De gebruiker kan op ‘lees meer’ klikken om meer nieuwsartikelen te krijgen. Aan de rechterkant staat de weersvoorspelling voor de komende 3 dagen met daaronder de Facebook-feed van RTV Parkstad.

Net boven de footer staat een nieuws RSS feed van ‘limburger.nl’ en een kolom met de meest recente berichten van RTV Parkstad. In de footer zijn links weergegeven. Verspreid over de website staan advertenties die adverteerders via RTV Parkstad kunnen plaatsen. Dit is immers het doel van de website: meer bezoekers trekken en meer geld verdienen. (zie Figuur 9 & 10)

Figuur 9: Screenshot van de footer

Figuur 10: Screenshot van advertentie die geplaatst kan worden.

Figuur 11: Het vernieuwde website design van RTV Parkstad

De website is gebaseerd op het wireframe en heeft een nieuwe look and feel gekregen. De website is responsive en schaalt perfect mee op mobiele apparaten. De kleuren die gebruikt zijn kenmerkend voor RTV Parkstad. (branding kleuren) Door grijs en blauw te gebruiken zal de gebruiker sneller herkennen dat het om RTV Parkstad gaat. De achtergrond die gebruikt is in de voorgaande website, is hergebruikt en aan de rechterkant van de pagina wordt een Facebook en Twitter tag getoond die mee-scrolt.

Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 22

Page 16: Crossmediaal, dat is ideaal!

Op het moment van schrijven is het grootste gedeelte van de website er al, maar staat deze nog niet online voor het publiek.

Nieuw website design

Een nieuw website design was gewenst vanuit de opdrachtgever maar ook vanuit de gegevens van de geënquêteerden. De website heeft een strakkere look and feel gekregen en ziet er professioneler uit. Dit zal ervoor zorgen dat de bezoekers een beter beeld van RTV Parkstad krijgt. De nieuwe website is responsive gemaakt zodat ook de mobiele doelgroep bereikt kan worden. Het probleem dat een bepaalde doelgroep niet bereikt kon worden, is hiermee opgelost.

Meer aanbod

Onder andere nieuwsberichten, polls, het weerenflitspalenmeldingenzijntoegevoegd.Door een groter aanbod en meer variatie van informatie is er voor de bezoeker meer te beleven op de site. Deze zal dan ook minder snel geneigd zijn de pagina te verlaten. Hiermee wordt het probleem van het hoge bouncepercentage hopelijk opgelost. De bezoeker wordt getriggerd om de website opnieuw te bezoeken omdat er continue (elke dag) nieuwe informatie beschikbaar is. Het tonenvanflitspaleniseenwensvandeklantmaar draagt bij aan de crossmediale relatie tussen de kanalen. RTV Parkstad geeft in de toekomst informatie via de radio en refereert vervolgens naar de website voor meer informatieomtrentdeflitspalenlocatiesinderegio Parkstad.

Win-actie

Uit de enquête kwam naar voren dat de ondervraagden de win-actie pagina leuk vonden. Deze pagina stond was al maanden leeg en mensen vonden dit jammer. Er is dus bewust gekozen deze terug te laten keren. In de toekomst wordt er een vaste dag gekozen waarop een win-actie is.

RTV Parkstad kondigt dit aan op de radio en verwijst vervolgens naar de website waarop mensen hun antwoord kunnen invullen en opsturen. Dit is tevens een pullfactor voor mensen om de website vaker te bezoeken en zorgt er ook voor dat de crossmediale relatie versterkt wordt. De win-actie zorgt daarbij ook voor meer betrokkenheid met het publiek.

Dj pagina

Zowel RTV Parkstad als Have a Byte! wilde graag dat er persoonlijke pagina’s voor alle dj’s die bij RTV Parkstad werken, moeten komen. Hier kunnen ze iets over zichzelf en hun programma’s schrijven en kunnen ze een blog bijhouden. Met de wens van de opdrachtgever wordt rekening gehouden.

Doelstellingen

Alle bovenstaande veranderingen die zijn aangebracht moeten er in de toekomst voor zorgen dat het bezoekersaantal stijgt en dat er meer betrokkenheid met het publiek wordt gecreëerd, met als resultaat dat RTV Parkstad meer advertenties zal verkopen en dus inkomen genereerd.

Een andere doelstelling was dat RTV Park-stad zich wilt onderscheiden van andere lokale media. Dit doen ze in het vernieuwde concept aangezien ze meer aanbod hebben dan menige site van andere lokale omroepen. Een van de belangrijkste punten is dat ze een win-actie hebben. Dit is uniek onder de Lim-burgse media aangezien geen enkele andere lokale omroep dit heeft.

Desalniettemin onderscheidt RTV Parkstad zich sowieso van andere lokale media door hunspecifiekeaanbodvanradio-entvpro-gramma’s.

Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 24

5.4.2 Aanbevelingen

Een aanbeveling die gegeven kan worden is dat het aanbod van de website na lancering, door RTV Parkstad moet worden bijgehouden en dus regelmatig van updates moet worden voorzien. Anders loop je het risico dat de bezoeker sneller vertrekt en eventueel de website niet meer wilt bezoeken. Dit geld tevens voor de social media kanalen. Hierop moet met regelmaat iets gepost worden anders verlies je de aan-dacht van de gebruiker.

Verder is het belangrijk dat RTV Parkstad meer en beter refereert naar alle kanalen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld informatie via de radio verstrekken en vervolgens naar de website refereren voor meer informatie met betrekking tothetonderwerp.(bijv.flitspalenlocatiesende win-actie pagina)

Figuur 12: Het logo van RTV Parkstad.

Page 17: Crossmediaal, dat is ideaal!

EVALUATIE 6 6.2 Persoonlijke reflectie

In het begin van mijn stage was er mis-communicatie tussen het stage bedrijf, school en mij, waardoor het niet meteen duidelijk was wat ik een halfjaar kwam doen. Ze wisten dat onderzoek een onderdeel van mijn af-studeerstage was maar hadden meer het idee dat ik hun kwam helpen met verscheidene klusjes. In het begin voelde ik mij dan ook een beetje ongelukkig en dat merkte zij ook. Na een gesprek te hebben gehad met het stage bedrijf en mijn docentbegeleider werd alles voor alle partijen helder en is het uiteindelijk allemaal goed gekomen.

Tijdens mijn afstuderen had ik er moeite mee dat met name het onderzoek centraal staat. Onderzoek is niet echt mijn ding en ik vond het dan ook minder leuk om hier zo lang mee bezig te zijn. Ik voelde mij dan ook beter op mijn plek toen de realisatiefase aan bod kwam. Hierin kon ik een gedeelte van mijn creativiteit kwijt en dat is iets waar ik graag doe. Ik heb overigens wel veel geleerd tijdens de onderzoeksfase. Voorheen werkte ik opdrachten uit zonder ergens bij stil te staan. Nu heb ik geleerd dat je door middel van onderzoek een veel doordachter concept kunt bedenken.

Mijn collega’s bij Have a Byte! hebben mij vaak geholpen en gaven mij altijd de ruimte voor dingen die ik nodig had. Dit vond ik heel fijnenikwashierdanookergblijmee.Ikben ook erg blij met mijn docentbelegeider, zij nam vaak de tijd voor me om mij van uitgebreide feedback te voorzien. Dit heeft mij enorm veel geholpen omdat ik regelmatig tegen zaken aanliep.

Ik heb een hele leuke tijd gehad, mede door de leuke mensen die bij Have a Byte! werken en door mijn docentbegeleider die mij onwijs goed geholpen heeft.

Zie bijlage D voor een getailleerd overzicht van mijn werkzaamheden gedurende mijn afstudeerstage.

6.1 Reflectie op onderzoek, resultaten & realisatie

Terugkijkend op mijn afstudeerperiode heb ik ervaren hoe het is om fulltime aan een onder-zoeksopdracht te werken.

Onderzoek

Ik heb tijdens deze stage veel geleerd. Zo heb ik geleerd hoe een onderzoek binnen een theoretisch kader wordt uitgevoerd en hoe ik mij in bepaalde onderwerpen kan verdiepen zodat er een doordachter concept op tafel komt. Het onderzoek heeft ongewild veel tijd in beslag genomen omdat het onderzoek steeds niet concreet genoeg was. Na een aantal keren feedback te hebben ontvangen is goedkeuring gegeven en kon ik met de realisatie-fase aan de slag gaan.

Resultaten

Over de behaalde resultaten ben ik tevreden. De website is nog niet volledig af en moet nog geoptimaliseerd worden in de overige weken die mij resteren. Deze is aanmerkelijk verbeterd ten opzichte van de website die ze eerst hadden. In mijn ogen is het professioneler en biedt deze veel meer mogelijkheden voor de gebruiker. De website is nu responsive dat er voor zorgt dat de mobiele gebruiker nu ook alle elementen van de website optimaal kan benutten.

Realisatie

Voorheen had ik geen enkele kennis van Wordpress, vandaar dat ik in het begin ook huiverig was om ermee te werken. Ik heb mij verdiept in Wordpress en had dit vrij snel onder de knie. Ik heb geleerd hoe een website kan worden opgebouwd middels Wordpress, hoe bepaalde data kan worden opgehaald door RSS feeds te gebruiken en hoe een CMS in elkaar zit. Het was ook interessant om te kijken hoe bepaalde api’s gebruikt kunnen worden en hoe je deze kunt personaliseren.

Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 26

Page 18: Crossmediaal, dat is ideaal!

BRONNEN & LITERATUUR [10] Wikipedia (2014). Lijst van lokale omroepen in NederlandGeraadpleegd op 3 april 2014, vanhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_lokale_omroepen_in_Nederland

[11] Themeforest. Quadrum news & magazine themeGeraadpleegd op 2 juni 2014, vanhttp://demo.orange-themes.com/?theme=7205094

[12] Niels van Midden & Christiaan W. Lustig (2014). De 6 niveaus van het responsive webGeraadpleegd op 2 juni 2014, vanhttp://www.frankwatching.com/ar-chive/2012/05/03/de-6-niveaus-van-het-re-sponsive-web/

Literatuur

[13] Reynaert, I. (2009, juli).Basisboek Crossmedia Concepting. Boom Lemma uitgevers.

Bronnen

[1] Google Analytics. Geraadpleegd op 11 maart 2014, vanhttps://www.google.nl/intl/nl/analytics/privacy-overview.html

[2] Parkstadmonitor.Geraadpleegd op 13 maart 2014, vanhttp://www.parkstadmonitor.nl/

[3] Wikipedia (2014). Crossmedia.Geraadpleegd op 1 april 2014, vanhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Crossmedia

[4] Karlijn Lenderink. (2012, 3 april) Het geheim van een crossmediale campagne.Geraadpleegd op 14 april 2014, vanhttp://www.teamnijhuis.nl/vakpraat/blog/het-geheim-van-een-crossmediale-campagne

[5] Sanoma (2012) Tempo: Het succesverhaal van een zakdoekje.Geraadpleegd op 14 april 2014, vanhttp://www.sanoma.nl/pagina/case/tem-po-het-succesverhaal-van-een-zakdoekje/

[6] Sanoma (2013) Interpolis helpt moeders met hun kind los te laten.Geraadpleegd op 14 april 2014, vanhttp://www.sanoma.nl/pagina/case/interpolis-helpt-moeders-hun-kind-los-te-laten/

[7] Sanoma (2013) ABN AMRO versterkt imago via Donald Duck.Geraadpleegd op 14 april 2014, vanhttp://www.sanoma.nl/pagina/case/abn-am-ro-versterkt-imago-via-donald-duck/

[8] Wikipedia (2014). Lokale omroep in Nederland.Geraadpleegd op 3 april 2014, vanhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Lokale_omroep_in_Nederland

[9] Olon (2013) Winnaars De Lokale Omroep Awards bekend!Geraadpleegd op 14 april 2014, vanhttp://www.olon.nl/nieuws/artikel/beki-jk/2079318708/winnaars-de-lokale-om-roep-awards-bekend

Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 28

Page 19: Crossmediaal, dat is ideaal!

BIJLAGEN Bijlagen

Bijlage A Project Initiatie Document

Bijlage B Onderzoeksrapport

Bijlage C Adviesrapport

Bijlage D Dagenverantwoording

Stephanie Gorissen | Crossmediaal, dat is ideaal! | 30