Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

of 23 /23
Cross-over kwalificaties Waarom en hoe? Servicepunt IHKS - september 2016

Embed Size (px)

Transcript of Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Page 1: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Cross-over kwalificaties

Waarom en hoe?

Servicepunt IHKS - september 2016

Page 2: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Nieuw anno 2016

In keuzedelen of in

opleidingen?

Page 3: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Nieuwe technieken

Nieuwe vaardigheden

Nieuwe beroepen

• We gaan ons anders gedragen

• We gaan anders handelen

• We maken combinaties

• Arbeid verandert

• Net als ambachten…..

• En de toekomst ?

Page 5: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Snel veranderende arbeidsmarkt:

• Vraagt om nieuwe beroepsopleidingen;

• Meer ruimte voor de regio om snel in te spelen op

arbeidsmarkt;

• Toepassingen vanuit de ene branche in een andere

branche.

Dit valt niet op te lossen met keuzedelen (te marginaal).

Het moet sneller dan de reguliere ontwikkeling van

kwalificatiedossiers die jaren duurt. Vandaar het

experiment: cross-over kwalificaties……

Page 6: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Experiment cross-over

• Doel: onderzoeken of er behoefte is aan cross-over

kwalificaties en of de procedure om deze tot stand te

brengen doelmatig is;

• Experiment status: tijdelijk traject met begin- en

einddatum, een aparte crebo-nummer en prijsfactor

en terugvaloptie voor studenten;

• Unieke beschikking (maximaal 10 per instelling);

• Geen vermenging met andere experimenten;

• Aanvullende route, buiten reguliere sectorkamerroute;

• Uitkomsten van het experiment kunnen iets

betekenen voor de reguliere structuur

(experimenten worden reguliere kwalificaties?)

Page 7: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Kenmerken cross-over

• Gericht op een nieuw beroep met

arbeidsmarktrelevantie, ondersteund door

bedrijfsleven (samenwerkingsovereenkomst);

• Het is een enkelvoudige kwalificatie op één niveau

met een (nieuwe) diplomanaam;

• Samengesteld uit minimaal twee kwalificaties uit

minimaal twee verschillende opleidingsdomeinen;

• Op basis van bestaande onderdelen uit alle huidige

kwalificaties van de herziene structuur (HKS);

• Niet voor entree en specialisten opleidingen;

• Kan in bol en/of bbl.

Page 8: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Wat is het niet?

• Een cross-over kwalificatie is geen onderdeel van

een bestaand kwalificatiedossier. Er wordt een

‘eigen’ dossier met verantwoordingsinformatie voor

opgesteld;

• Kan alleen samengesteld worden uit bestaande

herziene kwalificaties, niet uit componenten uit

keuzedelen en er mogen geen nieuwe onderdelen

aan toegevoegd worden;

• Indien de wens niet aan de kaders voldoet, kan er

ook een aanvraag voor een hele nieuwe kwalificatie

worden ingediend (via reguliere sectorkamerroute).

Page 9: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Nieuw/toekomstig beroep

• Kijk vanuit de markt (van buiten naar binnen);

• Haal vragen op bij bedrijven in de regio;

• Kijk ook naar ontwikkelingen in HBO- en AD-trajecten;

• Bedenk welke werkomgeving/ in welke context;

• Vraag af in welk bedrijf stage of werk mogelijk is;

• Bedenk wat voor een soort opleiding het wordt;

• Put informatie uit referente beroepen en opleidingen;

• Bedenk welke vacaturetekst samengesteld kan worden.

Page 10: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Zoek naar nieuwe combinaties

Page 11: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Is er sprake van een cross-over?Substantiële delen uit

kwalificaties, dus groter dan

de keuzedeelruimte?

Ja Nee

Oplossen met (nieuwe)

keuzedeel/keuzedelen

Bestaat uit minimaal 2

domeinen Ja Nee

Binnen bestaande

kwalificatiedossiers regelen

Is het een nieuwe combinatie

van bestaande elementen

(kerntaken/ werkprocessen)

Ja Nee

Dus grotendeels nieuwe

elementen(competentie,

vaardigheden en/of kennis)

cross-

over

mogelijk

- Nieuw Keuzedeel/ keuzedelen

- Nieuwe kwalificatie als extra

profiel of dossier

Aan de slag met:

a. Samenstellen cross-over kwalificatie

b. Samenwerkingsovereenkomst afsluiten

c. Aanvraag indienen

Regulier traject volgen via

sectorkamer van SBB

Page 12: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Samenstellen cross-over

• Gebruik bestaande kerntaken en werkprocessen. Een

werkproces is de kleinste eenheid;

• Komt een bestaande kerntaak in z’n geheel voor in de

kwalificatie? Geen toelichting nodig;

• Is het nodig om een kerntaak aan te passen? Leg uit

waarom;

Stel je een kerntaak samen met werkprocessen uit

verschillende kerntaken? Motiveer waarom. Let op de

bijbehorende vakkennis en vaardigheden;

Is een werkproces niet volledig passend of moeten de

kennis en vaardigheden worden bijgesteld? Motiveer

waarom.

• Opgenomen wettelijke vereisten en/of certificaten worden

overgenomen.

Page 13: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Niveau cross-over

• De aanvrager bepaalt het kwalificatieniveau en toont dit

aan door:

– Een beschrijving van het beroep;

– Vergelijkbare beroepen te benoemen;

– Relevante beroepscompetentieprofielen (of

soortgelijke beschrijvingen) aan te leveren.

• Bedrijven waarmee de samenwerkingsovereenkomst

wordt gesloten bevestigen dit niveau;

• De SBB Toetsingskamer toetst aan de hand van de

gebruikte EQF/NLQF descriptoren of de cross-over

kwalificatie op het juiste niveau is beschreven

Page 14: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Koppeling van keuzedelen

• De aanvrager geeft bij de aanvraag van een cross-over

aan welke keuzedelen gewenst zijn uit het register. Let

op de aanbodverplichting;

• Voor bestaande keuzedelen toets de SBB

Toetsingskamer op overlap;

• Voor nieuwe keuzedelen geldt het reguliere proces via

SBB. Dit keuzedeel wordt bij toekenning altijd aan de

cross-over gekoppeld. In sommige gevallen ook aan

de reguliere kwalificaties.

Page 15: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Cross-over samenstellenKerntaak (incl. complexiteit,

kennis, vaardigheden en

kwalificatieniveau)

Ja Nee

Kijken naar werkprocessen

(inclusief daarbij behorende

kennis en vaardigheden)

Aanvullen met kerntaak uit

andere kwalificatie Ja Nee

Kijken naar werkprocessen uit

andere kwalificatie

Kerntaken ongewijzigd te

gebruiken Ja Nee

Motiveren wat en waarom

afwijking(en)

Cross-over

kwalificatie

Nieuwe kerntaken samenstellen

m.b.v. NLQF descriptoren

Toevoegen keuzedelen uit

register (zonder overlap) Ja Nee

Nieuwe keuzedelen aanvragen

via reguliere SBB-route

Samengestelde cross-over kwalificatie met niveau en

keuzedelen

Page 16: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Samenwerkingsovereenkomst

• Overeenkomst van een school met één of meerdere

bedrijven (uit de regio);

• Om de arbeidsmarktrelevantie aan te tonen;

• Gezamenlijk beschrijven van het beroep door

beroepscompetentieprofielen of soortgelijke

beschrijvingen;

• Onderschrijven van het beoogde kwalificatieniveau;

• Indien mogelijk praktijkleerplaatsen bepalen (bij bbl

noodzaak);

• Voor iedere aanvraag moet iedere school een aparte

samenwerkingsovereenkomst afsluiten (geen

standaardmodel).

Page 17: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Aandachtspunten aanvraag

• Beschrijving van de cross-over:

o Naam van de cross-over kwalificatie en opleiding

(= diplomanaam);

o Op welke domeinen de cross-over betrekking heeft;

o Uit welke kwalificaties deze wordt samengesteld;

o Op welke leerweg(en) de kwalificatie is gericht

(bol en/of bbl; duaal mag niet);

o Op welke soort opleiding de kwalificatie is gericht

(en bij middenkader duur aangeven: 3- of 4-jarig);

o Op welk kwalificatieniveau de opleiding is gericht;

o Op welk beroep of beroepengroep de kwalificatie is

gericht.

Page 18: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Aandachtspunten aanvraag• Welke keuzedelen uit het register bij de cross-over horen

(incl. motivatie);

• Een toelichting op arbeidsmarktrelevantie;

• Een bevestiging van het mbo-niveau door de bedrijven

waarmee samenwerking wordt aangegaan;

• Terugvalopties voor studenten die voortijdig uitstromen;

• Een inschatting van het aantal cohorten;

• Een inschatting van het aantal deelnemers per cohort;

• Wordt de cross-over alleen of met enkele scholen

aangevraagd?

• SBB (team K&E) kan u helpen om uw aanvraag te

realiseren en de cross-over samen te stellen.

Page 19: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Beoordelen van de aanvraag

• Aanvraagformulieren worden ingediend bij DUO en

getoetst op volledigheid;

• De inspectie toetst op onderwijskwaliteit van de

vergelijkbare opleidingen van de school;

• SBB Toetsingskamer toetst:

– Ingangstoets (globale opzet en onderdelen);

– Eindtoets op samenhang beschreven onderdelen van

de kwalificatie;

– Kwalificatieniveau;

– Ondoelmatige overlap van keuzedelen met kwalificatie;

• OCW geeft beschikking en prijsfactor.

Page 20: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?
Page 21: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Planning voor start 1-8-2017

• Aanmelden cross-over vanaf 1 augustus 2016 tot en

met 15 september 2016;

• Aanmelden cross-over kan steeds t/m 15 september

voor het daaropvolgende studiejaar;

• Aanvraag afgewezen? Dit hoor je binnen 9 weken;

• Aanvraag toegewezen? Dan ontvang je uiterlijk in

april de beschikking;

• Evaluatie experiment cross-over in 2021 (ook in

relatie met starten/stoppen opleidingen);

• Experiment loopt t/m 31 juli 2025 (dan moet de

laatste gediplomeerd zijn).

Page 22: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Kansen voor school

• Gebruik het als profilering van de school (“welke kant

gaan we op?” / maak keuzes)

• Vakmanschap in de 21e eeuw (Kennisnet)

• 10 banen die verdwijnen/ 10 banen die verschijnen

• Samenkomen kenniscentra in één centrale organisatie

biedt kansen om kwalificaties eenvoudiger over

sectoren heen samen te stellen (SBB versterkt de

kruisbestuiving)

• Gebruik nieuwe technologische ontwikkelingen en

toepassingen in je eigen context…..

Page 23: Cross over kwalificaties - waarom en hoe?

Servicepunt IHKSSeptember 2016