Corporate PowerPointpresentatie

of 25 /25
Corporate PowerPointpresentat ie Bron cijfers: HU jaarverslag 2012

Embed Size (px)

description

Corporate PowerPointpresentatie. Bron cijfers: HU jaarverslag 2012. Wat is de HU?. Behoort tot de drie grootste hogescholen van Nederland Randstedelijke hogeschool, sterk verankerd in de regio Utrecht/Amersfoort Breed en toegankelijk aanbod voor diverse doelgroepen - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Corporate PowerPointpresentatie

HU powerpoint-presentatie

Corporate PowerPointpresentatieBron cijfers: HU jaarverslag 2012 xxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx1Welkom bij deze bijeenkomst met nieuwe medewerkers introductie: mijn achtergrond (opleiding, werk, hoe bij de HU gekomen, waarom voor HU gekozen), huidige functie, relatie met dit onderwerp.Bijeenkomst met nieuwe medewerkers: belangrijk! Onderscheid warm welkom / professioneel welkom.We zijn met een grote groep: toch graag als start een paar minuten dat je even met je buren in gesprek gaat. Stel je even voor: wie ben je, wat doe je voor werk, waar werk je precies? (ca. 3 minuten) In deze presentatie neem ik je graag mee in de wereld van de HU. Graag afspraak: gn eendimensionaal zendgebeuren, maar interactie! Vragen? Onduidelijkheid? Stel ze gerust!Wat is de HU?Behoort tot de drie grootste hogescholen van Nederland

Randstedelijke hogeschool, sterk verankerd in de regio Utrecht/Amersfoort

Breed en toegankelijk aanbod voor diverse doelgroepen

Investering vraaggericht toegepast onderzoek

In toekomst volledig gevestigd op het Utrecht Sciencepark,hoge concentratie kennisinstellingen

Strategische alliantie UU en UMCU

Citycampus Amersfoortxxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx2Er valt hl vl te vertellen over Hogeschool Utrecht; er is veel beweging en veel in ontwikkeling.Daarom allereerst een aantal feitelijkheden van de buitenkant bekeken: wat is de HU?

Impact Hogeschool Utrecht in de regioJaarlijks circa 7.000 opgeleide professionals

Sterk netwerk met stageverlenende organisaties Toegepast onderzoek

Kennisvalorisatie

En wat is de impact van de HU op de regio?xxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx3

xxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx4 Aan de hand van dit schema uitleg over Hogeschool Utrecht: de buitenwereld naar binnenOrganisatie HU

Organisatie HU: hoe hebben we het georganiseerd?

We onderscheiden in ietwat beleidsmatige taal: kerntaken (onderwijs & onderzoek) en ketentaken (HU Diensten)

Nu nog vanuit zes verschillende faculteiten (over 9 panden); dit model gaat veranderen (ihkv huisvesting, flexibilisering) De instituten gaan gelden als de bouwstenen voor de fysieke positionering, de faculteiten blijven de organisatorisch eenheid

HUA (HU Amersfoort: FE, FEM, FG, FMR)

HU Diensten (6): Bedrijfsvoering, Business Control, Human Resources, Marketing & Communicatie, Onderwijs & Onderzoek, Studentzaken

Faculteitsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de resultaten van de kerntaken (Onderwijs & Onderzoek); stafdirecteuren zijn dat voor de ketentaken. College/portefeuilleverdeling: drie ledenJan Bogerd (financin, bedrijfsvoering, huisvesting)Geri Bonhof (M&C, SZ, externe contacten)Anton Franken (O&O, HRM)

De rol en functie van de CMR, CMR-Sxxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx5Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie waar we door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de persoonlijke ontwikkeling van talent.

Daarmee draagt de hogeschool bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.HU missie xxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx6

Praktijkgericht onderzoek 7Bij alles wat we doen vanuit de driehoek: onderwijs, onderzoek, beroepspraktijkIn de komende sheets gaan we hier verder op in. Onderwijs & studentenMarktaandeel van 10% bekostigde bachelors (breed aanbod)

25% van onze studenten is werkend professionalMarktaandeel van 30% bekostigde masters (merendeel in gezondheidszorg en educatie)Bachelor voltijd26.560 studentenMasteropleiding3.524 studentenBachelor dt en du4.694 studenten11/11/20138Onderwijs & studentenMarktaandeel van 9% bekostigde bachelors (breed aanbod)Marktaandeel van 30% bekostigde masters (merendeel in gezondheidszorg en educatie)80% bachelor degree20% master degreeDe HU wordt vooral gezien als een bachelor VT-bedrijf: terwijl 20% van onze studenten werkend professional is. HU heeft voor LLL gekozen. Dus niet alleen focus op VT, maar juist student van jong tot oud. Bachelor en master.

Onderzoek/valorisatie Vraaggestuurd en toegepast onderzoek dat een bijdrage levert aan innovatie van de beroepspraktijkVersterking HU binding onderwijs en onderzoek HU brede speerpunten:Zorg & TechnologieCreatieve IndustrieDuurzaamheidWerken & Leren in de WijkCARPE (Consortium on Applied Research and Professional Education)Utrecht Valorisation Center/Utrecht Inc. 6 facultaire kenniscentra

42 lectoren

31 lectoraten

76 promovendi

172 gepromoveerden

297 participerende docenten en andere onderzoekers

3798 participerende studenten Onderzoek/valorisatieIn de afgelopen tien jaar is de onderzoekspoot binnen de HU enorm ontwikkeldFacts: 6 kenniscentra, 48 lectoren, 83 promovendi, 172 gepromoveerden20% omzet (12% van budget is expenditure on research; 9 % income from knowledge transfer)

Er worden mooie boeken geschreven; openbare lessenOnderscheid onderzoek universiteit en hoger onderwijsValorisatie (Vlaams woord): kennis, kunde, kassa

xxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx9HU DienstenEen open kennisorganisatie van medewerkers en studenten

Kerntaken staan voorop (Onderwijs & Onderzoek); bedrijfsvoering heeft ondersteunende functie

Werken vanuit een gedeelde en gestandaardiseerde infrastructuur

xxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx10We hebben zojuist de kerntaken van de HU behandeld (onderwijs & onderzoek); nu inzoomen op de ketentaken: HU Diensten

Samengevat de uitgangspunten voor de bedrijfsvoering:

We zijn een open kennisorganisatie van medewerkers en studenten. De kerntaken Onderwijs & Onderzoek staan voorop; bedrijfsvoering heeft een ondersteunende functie; we optimaliseren de bedrijfsvoering zodat verschuiving van middelen van ketentaken naar kerntaken plaatsvindt.We werken vanuit een gedeelde en gestandaardiseerde infrastructuur Procesmatig werken is de kern van de professionalisering van de bedrijfsvoering We werken in partnerschap: samenwerken is vanzelfsprekend en we verbinden interne en externe relaties bij beleidsvorming en uitvoering. werken evidence basedRichtinggevend (1 / 2) 1. Kwaliteit boven kwantiteitDe HU streeft niet naar groei van het aantal studenten maar naar een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en het studiesucces. Kwaliteit staat voorop, om de waarde van elk diploma te kunnen waarborgen.

2. De verbinding tussen onderwijs en onderzoekDe HU wil competentie- en vraag gericht onderwijs bieden in een rijke leeromgeving en met een stevige theoretische basis. Een stevige verbinding tussen onderwijs en onderzoek is hiervoor absoluut noodzakelijk.

3. Flexibiliteit Studenten moeten de mogelijkheid hebben tijdens hun studie te versnellen, in te halen, te profileren en te excelleren. De HU wil hiervoor alles in het werk stellen.

xxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx111. Kwaliteit boven kwantiteitDe HU streeft niet naar groei van het aantal studenten maar naar een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en het studiesucces. Kwaliteit staat voorop, om de waarde van elk diploma te kunnen waarborgen.

2. De verbinding tussen onderwijs en onderzoekDe HU wil competentie- en vraag gericht onderwijs bieden in een rijke leeromgeving en met een stevige theoretische basis. Een stevige verbinding tussen onderwijs en onderzoek is hiervoor absoluut noodzakelijk.

3. Flexibiliteit Studenten moeten de mogelijkheid hebben tijdens hun studie te versnellen, in te halen, te profileren en te excelleren. De HU wil hiervoor alles in het werk stellen.

4. Leven Lang LerenKennis vergaren en delen is belangrijk gedurende de gehele loopbaan. Daarom versterkt de HU het aanbod van bachelor- en masteronderwijs aan professionals.

5. Profilering via speerpuntenDe HU wil excelleren op vier speerpunten die ook voor de regio van groot belang zijn (en legt hier de lat voor zichzelf dus extra hoog), namelijk:Zorg en TechnologieCreatieve IndustrieDuurzaamheidWerken en Leren in de Wijk

Richtinggevend (2 / 2) 4. Leven Lang LerenKennis vergaren en delen is belangrijk gedurende de gehele loopbaan. Daarom versterkt de HU het aanbod van bachelor- en masteronderwijs aan professionals.

5. Profilering via speerpuntenDe HU wil excelleren op vier speerpunten die ook voor de regio van groot belang zijn (en legt hier de lat voor zichzelf dus extra hoog), namelijk:Zorg & TechnologieCreatieve IndustrieDuurzaamheidWerken & Leren in de Wijk

Prestatieakkoord met OCWxxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx12Voorgaande is opgenomen in prestatieakkoord met ministerie over onderwijskwaliteit en onderzoek. Prestatieakkoord is een logische vertaling van onze Koers, dus we stapelen niet. Mooi voorbeeld van inbreng van onze bestuurlijk actieve studenten. ze kwamen zelf met doelstelling van 80% bezettingsgraad

(Sheet over prestatieakkoord achterin opgenomen als extra sheet.)ProgrammasLeven Lang Leren

Focus op onderwijs in de professionele ruimte

Flexibilisering

Ovidiusxxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx13Hoe sturen we om het profiel te kunnen realiseren?Er zijn vier HU brede programmas. Een programma is anders dan een project; gaan als een hark door de organisatie en raken alles. Via speciale, meerjarige programmas werken we aan themas die innovatief en van strategisch belang zijn. De vier hoofdprogrammas zijn:

Leven Lang Leren: Het uitbreiden van de mogelijkheden voor werkende professionals om een opleiding te volgen aan de HU. De komende jaren gaan we op een andere manier naar ons onderwijsaanbod kijken. Dat wordt meer vraag- in plaats van aanbodgericht. Ons product wordt op de markt afgestemd.

Focus op onderwijs in de professionele ruimte: de docent centraalHet op een hoger niveau laten functioneren van docententeams voor wat betreft professionaliteit en zelfsturing.Attent maken op filmpje op Sharepoint / YouTube oudcollegelid Huib de Jong die dit helder uitlegtInteractie:Zijn docenten aanwezig die hier aan mee werken / als team mee bezig zijn? Ervaringen delen

Flexibilisering: Het bieden van (meer) mogelijkheden aan studenten om te versnellen, in te halen, te excelleren of zich te profileren en zo regisseur van hun eigen onderwijsloopbaan te zijn. Als HU kunnen we zo bovendien beter inspelen op veranderende opleidingsbehoeften, door nieuwe combinaties mogelijk te maken uit bestaand onderwijsaanbod. Het Sirius-programma (gericht op excellentie) maakt deel uit van het hoofdprogramma flexibilisering, evenals een experiment met voltijdsbachelors bij de HUA.

Ovidius: De algehele verbetering van de bedrijfsvoering (parapluprogramma) en de ontwikkeling van een HU-breed dienstverleningsconcept. Ook is het gericht op het vergroten van de samenhang tussen deelprogrammas en het verhogen van het tempo van de verbetering.

Huisvesting Visie: n campus op USP De Uithof: optimaliseren, ontmoeten, verbindenHUA blijft aparte CitycampusIn toekomst alles op USP De Uithof (behalve HUA):FNT en HU Diensten naar USP De UithofAfstoten pand Bolognalaan (FG)Een nieuw pand op huidig parkeerterrein (voor FEM, FCJ, deel HUD)verschillende faculteiten samen (verhuiscarroussel)Hiermee besparing op ruimte en geld: mr geld voor goed onderwijs en onderzoekDe 4 speerpunten komen herkenbaar terug in de 4 gebouwenDichter op elkaar, voorzieningen delenHuisvesting sluit aan op programma flexibilisering xxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx14Wat is de visie van de HU op huisvesting?De visie kort samengevat: n campus, optimaliseren (van ruimtegebruik en ondersteunende processen), ontmoeten (t.b.v. kennisoverdracht en uitwisseling) en verbinden (waarbij het accent ligt op relaties met de omgeving).

HuisvestingDe hogeschool wil alle faculteiten en diensten binnen de stad Utrecht concentreren in De Uithof. Daarom liggen enorme verhuisplannen op tafel. Met n nieuw pand, afstoten Bolognalaan en grote renovaties krijgt het grootste deel van de opleidingen een nieuwe plek.De HU wordt kleiner met tienduizenden vierkante meters minder. Dat moet kunnen met flexwerken, studielandschappen. Besparing op ruimte en geld. Hiermee meer geld voor goed onderwijs en onderzoek.De 4 speerpunten komen terug in de 4 gebouwenDit moet het voor opleidingen makkelijker maken om met elkaar samen te werken, voorzieningen te delen. Sluit aan op flexibel onderwijs. Tijdens de campagne Bouwmee (voorjaar 2012) werd geluisterd naar de studenten en medewerkers nog missen in hun faculteiten

ThuisbasisMet HU 2.0 willen we een zo rijk mogelijke leeromgeving creren. Kennisverrijking, kennisdeling, ontmoeting, ondernemerschap en innovatie zijn daarin sleutelbegrippen. Studenten en medewerkers van de HU worden daar gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. En samenwerking tussen studenten onderling, tussen studenten en docenten en tussen docenten onderling (vooral ook in docententeams) wordt op alle mogelijke manieren ondersteund. Dat zal goed terug te zien zijn in de inrichting van de gebouwen en voorzieningen. Zo bevinden de werk- en studieplekken van studenten en docenten van eenzelfde instituut zich in de HU van de toekomst heel dicht bij elkaar en in de kern van elk gebouw. De algemene voorzieningen bevinden zich daar omheen, in de periferie.

Flexibel, modern, geconcentreerd, geharmoniseerdStudenten en medewerkers voelen zich er thuis: (thuisbasis)Binnen een instituut kent men elkaar bij naam (klein binnen groot, docententeams)Studenten en docenten staan centraalStudenten hebben de mogelijkheid te versnellen, in te halen te excelleren of zich te profileren - er is veel keuzeruimte en keuzevrijheid De serviceverlening is modern (geavanceerd) en zo dicht mogelijk bij de eindgebruiker gesitueerd De campus staat in het teken van opleiden, onderzoeken, kennisdelen en leven lang lerenHU Plaza is: anderen ontmoeten De faculteiten zijn niet langer gebonden aan gebouwen of locaties De HU is zes dagen per week open (i.e. langere bedrijfstijden)De bedrijfsvoering is geharmoniseerd, gestandaardiseerd en geniformeerd

Overzichtsfoto van de UithofParkeerterrein bestemd voor nieuw gebouw; onze straat, pand FG afstotenxxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx15De verhuiscarrousselBron: Trajectum

xxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx16De verhuiscarroussel in kaart gebracht.HU Amersfoort

xxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx17HUA, in een heel modern nieuw gebouw; met op de gevel foto van alle eerstejaars bachelor studenten

Wat willen we zijn? In een moodboard

De afgelopen jaren zijn veel gesprekken gevoerd over de strategische koers van de HU.

Alle documenten en achtergrondinformatie terug te vinden op Sharepointsite HUID (= HU Informatie & Documentatie)

Hoe de HU van de toekomst eruit zou moeten zien is niet altijd in volzinnen uit te drukken. Vandaar dat ik deze presentatie graag wil eindigen met een soort (onofficieel) moodboard, waarin de termen staan die samen het gevoel omschrijven dat we als HU willen oproepen.xxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx18

Thuisbasis: HU 2.0xxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx19

Prestatieafspraken Kwaliteit van onderwijs verhogenDeelname studenten aan excellente programmas Alumni tevredenheid

Studiesucces verhogenUitval studenten Rendement opleidingen

Onderwijs-maatregelenKwaliteit personeel Onderwijsintensiteit Indirecte kosten xxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx21OnderwijskwaliteitOmbuiging negatieve trend rendement en uitval in VT bachelorStabilisatie rendement en uitval in DT bachelors en bekostigde masters

Verhoging alumnitevredenheid Uitbreiden percentage studenten in excellentietraject SiriusAlle VT bachelor opleidingen hebben minimaal 12 contacturen

Uitbreiding aantal docenten met master- en phd-graadBezettingsgraad studentzetels medezeggenschap en onderwijscommissie 80%Verschuiving van middelen voor indirecte kosten naar meer handen aan het bord

Aanscherping instellingsprofielOnderwijsprofiel Competentie- en vraaggericht

Stevige theoretische basis in een rijke leeromgeving

Flexibel aanbod (Sirius)versnelleninhalenprofilerenexcelleren

Versterking HU binding onderwijs en onderzoek

xxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx22Partner van professionalsin de beroepspraktijkMasterStudievereniging,medezeggenschapCursist, congresbezoekerProfessional in beroepsverenigingStagebedrijf/begeleiderOnderzoeks-Partner Onderzoeks-LeverancierlectorMedewerker/Docent,PnilRelatie/sponsor

14-18 jr92 jrHU LearningCommunityBachelorgastdocentOud GoudBachelor deeltijdPhdalumnusBeroepenveldcomm.

Bedrijven/contract-onderwijsBrancheorg.xxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx23De HU wil partner zijn van professionals in de beroepspraktijk. Daarmee onderscheidt de HU zich nadrukkelijk als UAS, een kennisorganisatie die door onderwijs en onderzoek de beroepspraktijk innoveert.

xxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx24(Nieuwe organogram met juiste namen diensten, maar zonder Raad van Toezicht en CMR)

Dank voor jullie aandachtxxxxxxxxxxxxxxx11/11/2013xxxxxxxxxxxxx25