Continuïteit in verantwoord veranderen · Continuïteit in verantwoord veranderen Bureau Mutant...

of 5/5
Nieuwsbrief Continuïteit in verantwoord veranderen Bureau Mutant blikt terug op een rustig 2016. In het tumult van de internationale en lokale ontwikkelingen, van grote en kleine politieke omwentelingen, migratie- stromen, technische en sociale reformaties, zorgt Mutant voor continuïteit. Kernan schreef in haar evaluatie van Mutant (zie ‘Ruimte voor jong en oud’, 2015) dat ze Mutant waardeert omdat we trouw blijven aan onze principes en onze nieuwgierigheid benutten om kennis voor beroeps-krachten te ontwikkelen. In deze Nieuwsbrief laten we zien hoe we ook in 2016 vormgegeven hebben aan het door Kernan benoemde vermogen ‘om wetenschappelijke kennis te vertalen in publicaties voor een breed publiek, om nationaal en internationaal te netwerken en om de attitude van beroepskrachten en het (ped)agogisch beleid op institutioneel niveau te helpen veranderen’ . Ook van opdrachtgevers en samenwerkingspart- ners horen we dat continuïteit in verantwoord veranderen nog steeds een goed credo is. Vanuit die gedachte hebbeb we als Bureau Mutant dit jaar weer een verscheidenheid aan activiteiten ontplooid. Afgelopen jaar: organiseerden we een training voor pedagogisch medewerkers uit Slovenië over de Utrechtse lerende netwerken die Mutant ondersteunt; ontwikkelden we samen met de VBJK (Gent) een op Nederland en Vlaanderen toegesneden ondersteuningspakket om het Europees Raamwerk voor kwaliteit in de kinderopvang (EQF) handen en voeten te geven; verzorgden we een driedaagse uitwisseling om de invoering van het EQF in landen in Oost Europa te facili- teren; hebben we onze ondersteuning van het vredesonderwijs en onderwijs aan vluchtelingkinderen voortgezet; gaven we workshops over palliatieve zorg aan migranten aan diverse groepen artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, en schreven we hier hoofdstuk over in een nieuw leerboek psychosociale zorg; droegen we bij aan de Nationale Canon Palliatieve zorg en aan de Haage Canon Ouderenzorg; 1
 • date post

  09-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Continuïteit in verantwoord veranderen · Continuïteit in verantwoord veranderen Bureau Mutant...

 • NieuwsbriefContinuïteit in verantwoord veranderenBureau Mutant blikt terug op een rustig 2016. In het tumult van de internationale en lokale ontwikkelingen, van grote en kleine politieke omwentelingen, migratie-stromen, technische en sociale reformaties, zorgt Mutant voor continuïteit. Kernan schreef in haar evaluatie van Mutant (zie ‘Ruimte voor jong en oud’, 2015) dat ze Mutant waardeert omdat we trouw blijven aan onze principes en onze nieuwgierigheid benutten om kennis voor beroeps-krachten te ontwikkelen. In deze Nieuwsbrief laten we zien hoe we ook in 2016 vormgegeven hebben aan het door Kernan benoemde vermogen ‘om wetenschappelijke kennis te vertalen in publicaties voor een breed publiek, om nationaal en internationaal te netwerken en om de attitude van beroepskrachten en het (ped)agogisch beleid op institutioneel niveau te helpen veranderen’ . Ook van opdrachtgevers en samenwerkingspart-ners horen we dat continuïteit in verantwoord veranderen nog steeds een goed credo is. Vanuit die gedachte hebbeb we als Bureau Mutant dit jaar weer een verscheidenheid aan activiteiten ontplooid.

  Afgelopen jaar:•• organiseerden we een training voor pedagogisch medewerkers uit Slovenië

  over de Utrechtse lerende netwerken die Mutant ondersteunt; •• ontwikkelden we samen met de VBJK (Gent) een op Nederland en Vlaanderen

  toegesneden ondersteuningspakket om het Europees Raamwerk voor kwaliteit in de kinderopvang (EQF) handen en voeten te geven;

  •• verzorgden we een driedaagse uitwisseling om de invoering van het EQF in landen in Oost Europa te facili-teren;

  •• hebben we onze ondersteuning van het vredesonderwijs en onderwijs aan vluchtelingkinderen voortgezet;

  •• gaven we workshops over palliatieve zorg aan migranten aan diverse groepen artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, en schreven we hier hoofdstuk over in een nieuw leerboek psychosociale zorg;

  •• droegen we bij aan de Nationale Canon Palliatieve zorg en aan de Haage Canon Ouderenzorg;

  1

 • •• werkten we mee aan een onderzoek naar de ervaringen van moslims met Advanced Care Planning en aan de redactie van het tijdschrift Journal of Social Intervention.

  U vindt de dedails over de verschillende projecten in deze Nieuwsbrief. Duidelijk is dat Mutant ook in 2017 haar werk wil voortzetten en de eigen koers wil behouden: pro-jectmatig specifi eke kennis opdoen, die vertalen naar de beroepspraktijk en dan overdragen aan de beroepskrachten. Zo creëren we samen met hen ‘Ruimte voor jong en oud’ in onze veranderende samenleving.

  Utrechtse Lerende Netwerken:Leerzame ervaring voor pedagogen uit SloveniëMutant is al jaren betrokken bij het activeren van Lerende Netwerken voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten in het basisonderwijs in Utrecht. Voor ISSA (International Stap by Step Association) or-ganiseerden we in september 2016 een driedaagse training voor Sloveense pedagogen van het Devel-opmental Research Center for Pedagogical Initiatives (DRCPJ) in Ljubljana.

  De collega’s uit Slovenie vonden het zeer leerzaam: ‘As we wanted to expand our knowledge on Peer Learning Communi-ties, more specifi cally about how to support leaders of these communities for provid-ing conditions to operate, we knew Bureau Mutant would be the right choice. We must say, that our high expectations were fully met, and even more, they were exceeded! Mu-tants’ training was based on our needs. Sig-nifi cant amount of time was dedicated to re-fl ection of discussed themes and to refl ection, how to transfer the experiences, gained in the training, to the Slovenian context.’ (Jerneja Jager, director DRCPJ)

  Om de Utrechtse Lerende Netwerken verder te versterken heeft Mutant in 2016 intervisie verzorgd voor de kartrekkers, gericht op het continueren van de netwerken, de transfer van kennis naar scho-len en kindercentra en de inbedding in hun beleids- en jaarplannen. We hebben ook in een ‘Hand-reiking Lerende Netwerken’ uiteengezet hoe men de visie en normen zoals vastgesteld in het Utrechts Kwaliteitskader kan concretiseren en een Lerend Netwerk kan borgen en verankeren. Zie ook www.nuvoorlaterutrecht.nl.

  In vijf stappen naar kwaliteit: het Europees Raamwerk voor kwaliteit in de kinderopvangIn 2015 /2016 ontwikkelden Bureau Mutant en VBJK een ondersteuningspakket ‘In vijf stappen naar kwaliteit’, gebaseerd op het Europese Raamwerk voor Kwaliteit (formeel geheten ‘Proposal for Key prin-ciples of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care’; verder EQF). Het EQF geeft weten-schappelijk onderbouwde richtlijnen om de kwaliteit in voorzieningen voor het jonge kind te verbeteren in alle EU landen ten aanzien van toegankelijkheid, personeel, curriculum, monitoring en evaluatie, beleid en fi nanciering. Het ondersteuningspakket ‘In vijf stappen naar kwaliteit’ is ontwikkeld samen met het Nederlands Jeugd

  2

 • Instituut (Josette Hoex), het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra (Erna Reiling), ZAAK! (Carla Bienemann) en Ana Del Barrio Training & Consulting (Ana Del Barrio Saiz). Het pakket is in Nederland verspreid via workshops, gastlessen en seminars: onder andere van Fontys-hogescholen, het Landelijk Platform Pedagogen Kinderopvang, PACT, Child Care International en de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang. Het ondersteuningspakket ‘In vijf stappen naar kwaliteit’ is ontwikkeld in het kader van een project van ISSA (International Step by Step Association) en is ook beschikbaar in het Engels. De internationale verspreiding is dit najaar door Mutant en VBJK (Gent, België) in gang gezet.

  Tijdens een driedaagse training in Amsterdam kwamen deelnemers uit Bulgarije, Montenegro, Mace-donië, Moldavië en Slovenië om te leren hoe het EQF te introduceren in hun eigen land. Voor meer informatie en een samenvatting van het EQF zie www.mutant.nl en www.anadelbarrio.nl.

  High Five Quality Scan Instrument voor refl ectie en evaluatie, gebaseerd op hetEuropese Raamwerk voor Kwaliteit / EQF

  Aanvullend op het ondersteuningspakket ‘In vijf stappen naar kwaliteit’ stelde Mutant met diverse ex-perts de High Five Quality Scan samen zodat instellingen voor de kinderopvang en basisscholen hun in-terne kwaliteit op de vijf thema’s van het Europees Raamwerk kunnen evalueren en verbeteren. De Scan bevordert de refl ectie van alle betrokkenen en ondersteunt zo actieve participatie in lerende organisa-ties en lerende teams. De High Five Quality Scan is opgenomen in de menukaart van het Bureau Kwaliteit Kinderopvang van eff ectieve evaluatieinstrumenten voor kinderopvangorganisaties.

  3

 • Vluchtelingkinderen - Educatief Vredespakket voor Basisscholen Het lespakket ‘Lopend Vuurtje ‘ voor basisscholen is gericht op een posi-tieve benadering van vrede: vrede begint bij jezelf en geef je door! Mutant is medeontwikkelaar van het pakket, dat sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen stimuleert en handvatten geeft voor stress- en traumamana-gement. ‘Lopend Vuurtje’ bevat bewegings- ontspannings- en ademha-lingsoefeningen, praktische lessuggesties, inspirerende verhalen voor kinderen en anti-stress-oefeningen voor de leerkracht zelf. Het pakket is verspreid naar 600 scholen in Nederland waaronder 300 scholen waar vluchtelingkinderen worden opgevangen. Het pakket wordt gebruikt in vele landen en is beschikbaar in het Engels, Duits, Spaans, Portugees en Arabisch. Mutant voert op dit moment ook een evaluatieonderzoek uit naar het gebruik van het pakket. U kunt het lespakket of de folder down-loaden op www.lopendvuurtje.org.

  Psychosociale zorg in de oncologieIn de prachtige Janskerk in het centrum van Utrecht werd op 4 november 2016 het boek Psychosociale zorg in de oncologie gepresenteerd als prak-tijkboek voor artsen. Aan de hand van casu-istiek wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden van artsen bij communicatie, beslissingsondersteuning, signalering van problemen en afwegingen in de terminale fase. Mutant nam (samen met consulent palliatieve zorg Marianne van der Schalk) het hoofd-stuk over de zorg aan migranten voor zijn rekening (op www.tijdstroom.nl vindt u meer informatie).

  Canon Palliatieve zorg en Ouderenzorg Mutant heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de Canon ‘Palliatieve zorg’ die in 2015-2016 is ontwikkeld met steun van ZONMW. Op 14 december 2016 is de Canon formeel gelanceerd door staatssecretaris Van Rijn van Volksge-zondheid. Een korte indruk daarvan is te zien op Youtube (zoek met code: lBYuFwFdRYA). In 25 luiken worden de belangrijkste ontwikkelingen in de palliatieve zorg tussen1450 en 2016 in beeld gebracht. Mutant heeft het luik over de palliatieve zorg aan mi-granten verwoord en daarbij vooral aandacht geschonken aan de ontwik-kelingen binnen de migrantengroep zelf: voor hen wordt palliatieve zorg steeds een steeds bekender en meer

  4

 • gewaardeerd fenomeen. Ook aan de Canon over ‘de Haagse ouderenzorg’ werkte Mutant mee. In deze Canon worden de ontwikkelingen van de zorg aan ouderen in brede zin geschetst en komt de rol van gemeentelijke ondersteuning expliciet aan de orde. Voor Den Haag betekent dat vooral ook zorg voor de diverse ouderen in die ‘stad van vrede en gerechtigheid’. De Canon wordt in de loop van 2017 openbaar. Meer informatie op www.canonsociaalwerk.eu.

  Cultuursensitieve Zorg in het Maatschappelijk DomeinMutant is in 2016 toegetreden tot de redactie van het tijdschrift Jour-nal of Social Intervention (JSI): Theory and Practice (www.journalsi.org). Hoewel de naamgeving anders doet vermoeden bevat het tijdschrift vooral Nederlandstalige artikelen over verandering-en in het sociaal werk. Nu de wettelijke regelingen in de zorg zijn uitgekristalliseerd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige Zorg, de Partici-patiewet en de Zorgverzekeringswet, komen er nieuwe zorgvormen en kansen voor samenwerking tussen professionals in zicht. JSI is bij uitstek een blad waarin de (wetenschappelijke) kennis over deze verandering-en voor professionals worden gebundeld. Omdat het een open access tijdschrift is, is Journalsi.org voor iedereen digitaal toegankelijk. Mutant is lid geworden van de redactie om in dit platform de kennis die Mutant de afgelopen decennia heeft opgedaan, te delen met andere onderzoekers en ontwikkelaars in het Sociaal Domein.

  COLOFON BUREAU MUTANTwww.mutant.nl

  Drs. Anke van Keulen Vleermuislaan 5 6705 DK Wageningen [email protected]

  Dr. Fuusje de Graaff Hugo de Grootstr 632518 EC Den Haagfuusdegraaff @wxs.nl

  Ander adres voor Nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar fuusdegraaff @wxs.nl.

  5

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice