Connect 27

of 16 /16
con nect Magazine van de Huisman Groep Ontzorgen gemeente Druten Groene gedachte ARN Extreme projecten Bosch Rexroth Ontspannen op zee met Heesen Yachts Brintafabriek huzarenstukje Qrackers uit Puiflijk: eerlijke producten Nummer 27, 11e jaargang, maart 2014 Foto: Jeff Brown

Embed Size (px)

description

Ontzorgen gemeente Druten Groene gedachte ARN Extreme projecten Bosch Rexroth Ontspannen op zee met Heesen Yachts Brintafabriek huzarenstukje Qrackers uit Puifl ijk: eerlijke producten

Transcript of Connect 27

 • connectMagazine van de Huisman Groep

  Ontzorgen gemeente Druten

  Groene gedachte ARN

  Extreme projectenBosch Rexroth

  Ontspannen op zeemet Heesen Yachts

  Brintafabriekhuzarenstukje

  Qrackers uit Pui ijk:eerlijke producten

  Nummer 27, 11e jaargang, maart 2014Fo

  to: J

  eff B

  row

  n

 • Rioolwater, of dat nu afvalwater of neerslag is, moet veilig en deugdelijk worden afgevoerd. In ons

  vlakke landje vormt drukriolering daarbij een

  uitkomst. De gemeente Druten vertrouwt daarbij

  op Huisman Elektro-techniek als partner.

  De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en afvoer van

  afvalwater en daarmee de aanleg, het onder-

  houd en het beheer van het rioolstelsel.

  Specialisten van Huisman spelen een belangrijke

  uitvoerende rol.

  Riolering heeft

  continu aandacht

  nodig

  TopsportJezelf voortdurend blijven verbete-

  ren. Topsport is in veel opzichten een

  spiegel voor ondernemers. Inmiddels

  zijn de Olympische Winterspelen in

  Sotsji in volle gang. Een krachtmeting

  waarin het uiterste gevraagd wordt

  van topatleten. In het bedrijfsleven is

  het niet anders. Ondernemen is top-

  sport waarin je voortdurend het beste

  van jezelf naar boven haalt. Dat doen

  we bij de Huisman Groep ook: steeds

  weer de klant optimaal van dienst zijn.

  Vierentwintig uur per dag, het hele

  jaar door.

  Blijven innoveren, blijven verbeteren.

  Dat mag u van Huisman Elektrotech-

  niek ook in 2014 verwachten. Met

  een vernieuwde Connect als eerste

  tastbare resultaat. Maar dat had u vast

  al gezien. Veel leesplezier!

  2 Voorwoord

  Voor het inzamelen en het afvoeren van rioolwater

  liggen een omvangrijk stelsel van zon honderdtien kilo-

  meter vrijvervalriolering en zon 2.500 inspectieputten

  onder de Drutense straten. Hierop zijn alle woningen en

  bedrijfspanden aangesloten. In het buitengebied wordt

  het afvalwater door zon 43 kilometer persleiding naar

  de bebouwde kom verpompt. Drukriolering herkennen

  we aan de grijze of groene besturingskasten met de

  rode storingslamp langs de weg.

  Verspreid over de gemeente bevindt zich een groot aan-

  tal rioolgemalen: van kleine pompjes die n enkel huis

  bedienen tot het grootste gemaal dat het afvalwater

  van een groot deel van de kern Druten verpompt. Deze

  gemeentelijke rioolgemalen pompen het afvalwater

  door een persleiding veelal naar het vrijvervalriool. Dit

  vrijvervalriool transporteert het afvalwater richting

  rioolgemalen in beheer en eigendom van waterschap

  Rivierenland. Deze gemalen vervoeren het water naar de

  rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap. Na-

  dat het water is gezuiverd, wordt het geloosd in de Waal.

  24/7 serviceMichel Megens van het Team Openbare Ruimte is bin-

  nen de gemeente Druten belast met beleidsmatige

  zaken op het gebied van riolering. We zijn een kleine

  gemeente, begint hij. Daarin schuilt onze kracht, maar

  het betekent ook dat we bij veel zaken regisseur zijn,

  zonder eigen uitvoerende dienst. En van onze grotere

  aandachtspunten vormen beheer en onderhoud aan de

  drukriolering. Dat verzorgt Huisman voor ons; hierbij valt

  te denken aan pompen vernieuwen en alle voorkomen-

  de stroringen aan het systeem oplossen. Die storingen

  komen n op n bij Huisman terecht, via ons ge-

  meentelijk meldsysteem. Maar ook het bouwkundig en

  mechanisch werk, zoals vervanging en ombouwen van

  bestaande putten, hoort daarbij.

  Er zijn intensieve contacten sinds de tweede helft van

  de jaren tachtig, toen overal in ons land drukriolerings-

  De ontzorgende taken van Huisman voor de gemeente Druten

 • stelsels werden aangelegd. Volgens Michel

  onderhoudt Huisman het systeem alsof het van

  henzelf is. Huisman benadert deze opdrachten

  heel gericht. Hun organisatie heeft daarop ge-

  anticipeerd. Van hun zes verschillende storings-

  diensten is er n specifiek voor het werk aan

  rioolgemalen ingericht. Er staan voortdurend

  enkele ruilpompen op hun werf. Ook verstop-

  pingen worden opgelost. Soms bij nacht en ontij.

  Riolering heeft continu aandacht nodig. Het is

  een 24/7 service.

  SamenwerkingVolgens gemeentelijke manager Henk Cornelis-

  sen, die Openbare Ruimte als aandachtsgebied

  heeft, wordt Druten ontzorgd door Huisman.

  Wij willen ons aandeel hierin zo klein mogelijk

  maken; Huisman heeft immers de expertise in

  huis. We doen dit uit kostenoverwegingen en het

  feit dat je niet kwetsbaar wilt zijn. Daarbij draait

  alles om vertrouwen, want wij willen natuurlijk

  wl weten wat er gebeurt. De toetsing ligt dan

  ook bij ons.

  De komende jaren staan er opnieuw de nodige

  werkzaamheden in beheer en onderhoud op

  stapel. De vervanging van het gemaal in de Dru-

  tense Bruglaan is aanstaande. Michel Megens:

  Samenwerking met andere gemeenten is een

  actueel onderwerp. Ook wordt onderzocht of

  onderhoud van drukrioleringen bij waterschap-

  pen kan worden neergelegd. Directeur Peter

  Huisman van Huisman Elektrotechniek volgt

  de ontwikkelingen met belangstelling. De ge-

  meente Druten is al decennia een trouwe relatie

  van ons. Tevens werken we voor omliggende

  gemeenten. Als we iets doen, doen we het goed.

  Want een mooi contract levert niets op als de

  klant uiteindelijk niet tevreden is.

  Henk Cornelissen en Michel Megens

 • Afgelopen voorjaar werden ze genstalleerd op het dak van afvalenergiecentrale ARN in Weurt: 768 zonnepanelen. Een initiatief waarmee de afvalverwerker opnieuw aantoont de groene gedachte niet alleen te omarmen, maar haar ook in de praktijk te brengen. Van de PV-panelen mag de ARN een jaaropbrengst verwachten van zon 171.000 kWh. Voldoende om de stroombehoefte te dekken van vijftig doorsnee gezinnen.

  ARN brengt groene gedachte in de praktijk

 • Afvalenergiecentrale investeert in zonnepanelen 5

  Algemeen directeur Gerard van Gorkum staat aan de

  basis van het project. Een jaar of twee geleden was er

  een symposium bij de gemeente Nijmegen. Daar werd

  een pleidooi gehouden voor snellere realisatie van de

  aanleg van zonnepanelen, maar werd tegelijk een kant-

  tekening gemaakt tegen zonnepanelen op al die histo-

  rische panden in het stadscentrum, herinnert hij zich.

  Ik riep toen in al mijn enthousiasme om ze maar bij ons

  neer te leggen. Dak genoeg! Op de terugweg overdacht

  ik natuurlijk wat ik weer allemaal had geroepen, maar

  dankzij een gelijktijdige teruggave op onze energiebe-

  lasting konden we de daad bij het woord voegen.

  Gerard van Gorkum had er een reden voor: Thuis had

  ik eerder al zonnepanelen laten plaatsen. De impact

  daarvan op de buurtbewoners verraste me volko-

  men: iedereen wilde opeens! Daarnaast past dit in de

  overgangsperiode die de ARN doormaakt: van pure

  afvalverwerking naar het besef dat afval een grondstof

  is in het duurzaam omgaan met energie.

  VerlanglijstWe hebben diverse bedrijven gevraagd een voorstel

  te doen op industrieel en professioneel niveau. Want

  dit zouden niet zomaar een paar zonnepaneeltjes

  worden. Ook de werkomstandigheden zouden zwaar

  zijn. Met drie bedrijven gingen we verder en uiteinde-

  lijk werd het Huisman. En waarom? Huisman werkte

  niet alleen onze verlanglijst af, maar wees ons ook op

  tal van andere aandachtspunten; zaken waar we beslist

  niet aan gedacht zouden hebben.

  Zo kent de PV-installatie een zogenaamde fi refi ghter-

  schakeling. Dat betekent dat de brandweer bij een

  calamiteit de installatie op afstand kan uitschakelen.

  Ook kan deze schakeling gekoppeld worden aan een

  gebouwvisualisatie- en besturingssysteem. Een veilige

  maatregel, aangezien door de kabels van de PV-instal-

  latie continu stroom gaat. Huisman ging als het ware

  op onze stoel zitten; alsof het hun eigen dak was! Ook

  de communicatie met onze medewerkers bleek eens

  te meer uitstekend. Dat voortraject is zonder meer een

  sterke kant van het bedrijf.

  TerugleverenOm panelen en materieel veilig op het dak van negen

  bij 177 meter te krijgen, werd een aparte bouwlift gen-

  stalleerd. Bij het werk op 28 meter hoogte werden alle

  medewerkers n hun gereedschappen gezekerd.

  De installatie is opgebouwd uit acht secties, bestaande

  uit zes strings van zestien zonnepanelen. Elke sectie

  heeft een omvormer die van gelijkspanning, wissel-

  spanning maakt. De opgewekte energie die niet wordt

  gebruikt door ARN zelf, wordt teruggeleverd aan het

  net. Extra overspanningbeveiligingen kunnen een

  bliksemimpuls bij onweer afvoeren. Een datacontro-

  lesysteem visualiseert wat er op het dak gebeurt. Een

  referentiesensor controleert of de meetgegevens reel

  zijn. Zo zijn de hoeveelheid opgewekte energie, de

  buitentemperatuur en de hoeveelheid instraling op de

  zonnepanelen te monitoren.

  Voor onderhoud kunnen de acht secties apart worden

  uitgeschakeld. De installatie komt daardoor niet geheel

  stil te liggen. Omdat de omgeving van de afvalverbran-

  der een hogere ammoniakconcentratie kent, kwam er

  een extra beschermingslaag op de zonnepanelen, die

  daardoor langer meegaan. Ook weer zon voorbeeld

  van meedenken met de klant.

  Veel meters...De installatie heeft tot nu toe 130,9 MW geproduceerd

  en loopt daarmee keurig in de pas van de jaarver-

  wachting. De algemeen directeur beseft dat dit een

  druppel is, maar kijkt vooruit: Wij produceren jaarlijks

  zon 160.000 MW, genoeg voor 50.000 gezinnen, de

  omvang van de stad Nijmegen. De bijdrage van de pa-

  nelen is bescheiden, maar er zijn in ons land nog heel

  veel meters bedrijfsdaken te vullen...

  Gerard van Gorkum

 • 6 Huisman al vijfentwintig jaar preferred supplier van Bosch Rexroth

  Het Millennium Wheel in Londen, het GOA-project in India, wave

  generators en de Maeslantkering zijn enkele van die topprestaties.

  Maar ook sneeuw ruimen bij min 30 graden en mas oogsten bij

  plus 40. Op een duizendste van een millimeter nauwkeurige fabri-

  cage van onderdelen; tonnenzware sluisdeuren en de beroemdste

  podia ter wereld bewegen; rotorbladen van windenergie-installaties

  optimaal op de wind afstellen en de energie uit de zee bruikbaar

  maken: Bosch maakt het mogelijk met meer dan 38.000 medewer-

  kers wereldwijd en met bijna zestig jaar ervaring in (inter)nationale

  markten.

  Bosch Rexroth Benelux biedt werk aan duizend mensen. De hoofd-

  vestiging voor Marine and Offshore is in Boxtel. Hier ontwerpt men

  Engineer-to-Order oplossingen en produceert men onder meer

  klantspecifieke hydraulische cilinders en besturingen. Deze lead-

  plant voor Marine and Offshore evenals cilinders huisvest een aantal

  centrale functies, gericht op ontwikkeling van nieuwe technieken.

  Vertrouwd gezichtRob van den Hurk, projectleider Industrie bij Huisman Elektrotech-

  niek en al meer dan 25 jaar relatiebeheerder voor Bosch Rexroth, is

  een vertrouwd gezicht op de Boxtelse locatie. Binnen Bosch begon-

  nen daar dertig jaar geleden twee Controls-pioniers, en binnen vijf

  jaar kwam Huisman Elektrotechniek in beeld.

  Er is veel veranderd sinds die tijd, weet ook Peter van den Elshout,

  senior manager Control Systems Marine and Offshore bij Bosch

  Rexroth: Een jaar of acht geleden bestond tien procent van een

  project uit elektro en besturing. Dat is inmiddels opgelopen tot ze-

  ker dertig procent, waarvan ongeveer de helft hardware. Daarnaast

  levert Huisman mr dan techniek; ook in projectengineering is zij

  een waardevolle partner. Daarnaast laten ze duidelijk zien, ook bij

  grote projecten, mee te denken vanuit projectmanagement met

  haar relaties en het toch persoonlijk te houden. Uiteindelijk gaat het

  om vertrouwen, om samen te komen tot het gewenste resultaat,

  nationaal n wereldwijd.

  Zoals Peter van den Elshout meldt, is de relatie Bosch Rexroth en

  Huisman niet alleen een relatie die al lang bestaat, maar ook een

  erg brede. Van ondersteuning in engineering, het bouwen van

  elektrapanelen, het bekabelen van (deel)installaties tot en met

  ondersteuning in de inbedrijfname van de projecten met een hoog

  Discoverygehalte.

  Open en eerlijkJoost van Iersel, project purchaser bij Bosch Rexroth, onderstreept

  daarbij de samenwerking met Huisman. Die is open en eerlijk. Ik

  was niet alleen betrokken bij de grootste projecten die de afgelo-

  pen jaren op ons pad kwamen, maar verdiepte in die tijd ook de

  relatie met Huisman. Als je - zoals wij - onderdeel bent van een we-

  reldwijde organisatie, dan worden ook de juridische aspecten - he-

  laas - steeds belangrijker. Huisman onderkent dat gelukkig. Sterker,

  men denkt daar krachtig in mee, met behoud van het persoonlijke

  karakter van onze relatie.

  Het is niet voor niets dat Rob van den Hurk spreekt van een kritisch-

  informeel partnerschap. Ikzelf ben meegegroeid met Bosch. Als

  praktijkmens probeer ik dingen op te lossen, daar waar ik ze tegen-

  kom. Peter van den Elshout vult aan: Er moet gewerkt worden,

  maar we houden ook van ouwe jongens krentenbrood.

  Extreme projecten bestaan niet alleen op Discovery ChannelMet technologische topprestaties en een unieke branchekennis is Bosch Rexroth een toonaangevende speler in de aandrijf- en besturingstechnologie. Het levert een compleet programma aan de wereldwijde maritieme en offshore industrie. Van klein, seriematig werk tot extreme projecten, die regelrecht uit een documentaire van Discovery Channel weggelopen lijken te zijn. Met Huisman als preferred supplier. Een huwelijk dat al een kwart eeuw stand houdt.

  Scan de foto

  met layar.

 • Aansprekende projectenTijdens het zilveren huwelijk passeerden al tal van aansprekende

  projecten. De Maeslantkering, de stormvloedkering in de Nieuwe

  Waterweg bij Hoek van Holland, is er n van. Het is het meest

  recente onderdeel van de Deltawerken, geopend in 1997. De

  kering bestaat uit twee enorme deuren. Eigenlijk zijn het twee

  drijvende pontons, die leeg naar hun plaats worden gebracht.

  Hier aangekomen laat men ze vol water lopen, zodat massieve

  barrires ontstaan. Dit jaar is door Bosch Rexroth in zeer nauwe

  samenwerking met Huisman de complete besturing, bestaande

  uit elektrapanelen en software, vervangen door de nieuwste staat

  van techniek. Zo zijn de Lage Landen ook de komende vijftien jaar

  verzekerd van droge voeten.

  Aan het London Eye, het Millennium Wheel, werd ook door Bosch

  en Huisman gewerkt. Bosch Rexroth ontwikkelde en bouwde de

  aandrijving en besturing van het reuzenrad, dat met 135 meter

  hoogte bij de opening in 1999 het grootste ter wereld was. De

  installaties komen van Huisman Elektrotechniek. Peter van den

  Elshout: Momenteel zijn we bezig met ons grootste klantenproject

  ooit. Ook voor deze large projects zoekt Bosch de samenwerking

  met Huisman Elektrotechniek. Dit unieke project zal in de nabije

  toekomst de markt versteld doen staan.

  Peter van den Elshout , Rob van den Hurk en Joost van Iersel

 • Een terras op zee. Zo werd het jongste wapenfeit van Heesen Yachts, het 65 meter lange superjacht Galactica Star, genoemd. De Osse werf heeft zich sinds de oprichting in 1978 ontwikkeld tot n van de toonaangevende werven voor luxe jachten. Dankzij een samensmelting van traditioneel vakmanschap, moderne techniek en innovatief vermogen. Diverse jachten zijn in de loop der jaren bekroond met diverse internationale prijzen op het gebied van design, techniek, prestatie en innovatie. Huisman Elektrotechniek vaart mee...

  General Manager Purchasing Jieles van Doornen en General Mana-

  ger Production Henk van Grunsven zijn samen met alle medewer-

  kers verantwoordelijk voor producten die de wereld over gaan,

  letterlijk. Heesen Yachts is n van de weinige werven wereldwijd

  die het hele productieproces, in eigen huis hebben. Alle disciplines

  worden door de werf zelf ingebracht, zoals ontwerpen en tekenen,

  lassen en plaatwerken, werktuigbouwkunde en interieurwerk.

  Over de jaren is een team van 275 medewerkers geformeerd.

  Heesen Yachts Interiors, in Winterswijk, dat exclusief voor Heesen

  Yachts de interieurs bouwt, biedt werk aan nog eens honderd

  mensen. Daarnaast is op de werf in Oss eenzelfde aantal inleners

  actief. Huisman Elektrotechniek is al jaren partner van Heesen

  Yachts. Henk van Grunsven: Als E-leverancier ontwikkelt, levert

  en installeert Huisman Maritiem de totale elektrotechnische

  installaties en, afhankelijk van de afspraken, ook de navigatie, ICT

  en domotica. Huisman levert onder meer besturingspanelen, het

  Huisman Diagnose Systeem, verdeelkasten, frequentieomvormers,

  shoreconverters en kabeltracs. In feite zorgen wij zelf alleen voor

  de (nood)generatoren.

  Snelheid is geborgdDe naam snelle schepen te bouwen maakt de Osse werf niettemin

  cht uniek. De bouw van de Octopussy, midden jaren tachtig,

  zorgt in n klap voor de wereldwijde doorbraak van Heesen, de

  enige werf die een snelheid van minstens vijftig knopen durft

  te garanderen. Op 15 mei 1988 beleefde het schip haar o cile

  Ontspannen op zee...

  8 Heesen Yachts overtreft zichzelf opnieuw met Galactica Star

 • proefvaart. In de haven van Rotterdam werd een onwaarschijnlijke

  53,4 knopen behaald: net geen honderd echte kilometers per uur.

  Henk van Grunsven herinnert het zich: Ik was erbij en het was een

  belevenis.

  De werf bouwt tot vijf jachten per jaar. Bij een gemiddelde bouw-

  tijd van enkele jaren is er dus altijd ruim een dozijn projecten on-

  der handen. Tamelijk uniek daarbij is volgens Jieles van Doornen

  de door de werf gevoerde strategie, die het mogelijk maakt een

  jacht met een verkorte levertijd op te leveren aan de klant. Er zijn

  immers klanten die geen drie jaar willen wachten op een nieuw

  jacht. Dit betekent wel dat Heesen de markt door en door moet

  kennen. Maar daar hebben we de mensen dan ook voor.

  KwaliteitsstempelDe klik met Huisman zit volgens hem in het opleveren van een

  schip op een manier zoals Heesen het verwacht: dienend aan het

  eindproduct. Elke leverancier heeft zijn specialismen; Huisman, in

  de persoon van hun projectleider Wim Peters, heeft oog voor het

  productieproces. Dat maakt hen bijzonder. Er moet synergie zijn in

  de doorloop: de diverse contractpartners moeten parallel aan el-

  kaar kunnen opereren. Het gaat erom dat we aan het eind tegelijk

  klaar zijn voor de echte tests.

  Maar ook als de schepen eenmaal varen, zijn er werkzaamheden

  aan boord welke door Huisman uitgevoerd worden. Huisman

  vliegt hiervoor de hele wereld over. Vandaag in Miami en morgen

  in Monaco. Geen probleem, de klant is immers koning.

  Over de toekomst zegt Jieles van Doornen: In principe hebben wij

  een minder conjunctuurgevoelig product. De Noord-Europese en

  specifiek Nederlandse jachtenbouw hebben een enorm kwaliteits-

  stempel. De concurrentie slaapt echter niet en kijkt altijd toe. Het

  is dan ook aan de werven om dit kwaliteitsstempel en imago hoog

  te houden. Achterover leunen is er niet bij. Ondertussen werkt

  Heesen aan een ng groter jacht: zeventig meter meet dit schip...

  Een bijzondere romp...De Galactica Star is het grootste jacht dat Heesen tot op heden heeft opgeleverd.

  Bijzonder is de tenderopstelling onder het voordek. Dat biedt ruimte voor meer loun-

  gemogelijkheden in de beachclub het achterdek. Het is bovendien het eerste jacht dat

  met een Fast Displacement Hull Form romp is gebouwd. De ronde rompvorm zorgt

  voor meer volume, dus meer comfort. De nog betere hydrodynamische eigenschappen

  van de scheepsromp, gecombineerd met het aluminium casco, zorgt voor hogere snel-

  heden bij een nog lager verbruik. Ook dit jacht won intussen meerdere aansprekende

  prijzen, welke onder meer uitgereikt zijn door prins Albert II van Monaco.

  Foto: Jeff Brown

  Foto: David Churchill

  Scan deze foto

  met layar.

 • Het was een waar huzarenstukje, de bouw van de nieuwe Brinta-fabriek van Heinz in Utrecht. In de eerste maanden van 2013 werd er vaak onder Siberische omstandigheden gewerkt om de klus op tijd te klaren. Los daarvan was het project ook logistiek een uitdaging. En wat er aan procestechniek is gepresteerd, vormt een basis waarop Heinz wil doorbouwen voor andere sites. Het systeem werkt uitstekend, zoals we dat gewend zijn. Omdat het helemaal nieuw is, zijn we extra blij met het resultaat.

  10 Bouwproces vol uitdagingen

  Nieuwe Brinta-fabriek een waar huzarenstukje

  Niek Koster

 • Heinz staakte de productie van Brinta in Nijme-

  gen in het najaar van 2012. De productie van

  Brinta werd overgeplaatst naar Utrecht. Aan

  de Westkanaaldijk werd een nieuwe fabriek

  gebouwd. Huisman Elektrotechniek verhuisde

  de complete Brintafabriek naar de locatie pal

  aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Sinds jaar en

  dag is Huisman Elektrotechniek huisinstalla-

  teur bij Heinz in Elst, waar de wereldberoemde

  tomatenketchup wordt gemaakt, en tot aan

  het moment van sluiting bij Heinz in Nijmegen.

  Anno 2013 mag Huisman zich ook n van de

  huisinstallateurs noemen van Heinz in Utrecht.

  Manager engineering Niek Koster leidt ons

  rond in de compleet nieuwe fabriek met een

  hoogte van twintig meter, nodig voor het

  proces. Van gemalen tarwepoeder wordt,

  samen met water en zout, een slurrie gemaakt,

  die wordt gedroogd en gewalst en vervolgens

  wordt gebroken tot vlokken. Wat er ng meer

  nodig is om daarvan Brinta te maken, blijft het

  geheim van de kok...

  Geweldige prestatieDe nieuwe fabriek is min of meer om het

  productiegedeelte heen gebouwd. Zo was

  een grondstofsilo van tachtig ton al op locatie

  geplaatst voordat de staalconstructie van de

  fabriek werd opgetrokken. De fabriek bestaat

  uit gestapelde betonelementen. Echt grote

  onderdelen konden we daarom alvast beter

  binnen hebben, legt Niek Koster uit. Machi-

  nes hebben hier enkele weken met sneeuw

  erop gestaan. Dat zegt ook iets over de kou

  waarin gewerkt werd. Op topdagen was er zon

  tachtig man aan het werk.

  Vanaf februari kwam Huisman Elektrotechniek

  in actie. Met een lean planning werd het onder-

  ling begrip van de verschillende bouwpartijen

  voor elkaars werkzaamheden versterkt. Dat er-

  voer ook Niek Koster: Dat bevorderde het sche-

  ma: op 25 maart 2013 konden we gaan draaien,

  na amper drie maanden bouwen onder zware

  omstandigheden. Een geweldige prestatie.

  Daarbij speelden de bijzondere eisen op het

  gebied van veiligheid en hygine een rol. Het

  had ook invloed op het projectmanagement

  van Huisman, onder meer door de speciale

  eisen voor het betreden van de verschillende

  secties binnen de fabriek.

  Werken in een open sfeerHuisman Elektrotechniek verzorgde drie

  deelopdrachten: gebouwgebonden installaties

  (licht, kracht, beveiliging); procesbesturing (pa-

  neelkasten, infrastructuur) en besturingssoft-

  ware. Zowel het (deel)ontwerp, engineering,

  realisatie, in bedrijfsstellen als de nazorg. Niek

  Koster: Ik was er voorstander van om de drie

  deelopdrachten bij n leverancier onder te

  brengen, ofschoon op alle drie de onderdelen

  apart mocht worden ingeschreven. Een sterk

  punt van Huisman is dat ze al deze disciplines

  beheersen. We kennen elkaar bovendien al

  vele jaren en al die tijd hebben we elkaar nooit

  los gelaten. Het serviceniveau van Huisman is

  ongekend. En we werken in een heel open sfeer

  met elkaar.

  Naast Brinta (voor de Europese maar vooral de

  Nederlandse markt) fabriceert Heinz in Utrecht

  broodbelegproducten van De Ruijter en

  Venz, en de siropen van Roosvicee en Karvan

  Cvitam. Het volgende project met Huisman

  aan n van de wereldmerken van Heinz staat

  alweer gepland.

  11

  Al zeventig jaar...Brinta staat sinds 1944 voor

  BReakfast INstant TArwe, een

  knipoog naar onze bevrijders

  in de Tweede Wereldoorlog: de

  Amerikanen en de Engel-

  sen. Brinta werd ontwikkeld

  door de Groninger Frederik

  Andr Mller. De ingredin-

  ten: tarwe, zout en water. Het ten: tarwe, zout en water. Het

  puur Hollandse ontbijtproduct

  staat sinds die tijd voor een

  krachtige start van de dag. In

  1963 vertelde de winnaar van

  de zwaarste Elfstedentocht

  ooit, Reinier Paping, op televisie

  dat hij die dag met een bordje

  Brinta had ontbeten. Sindsdien

  is Brinta onlosmakelijk met

  sport verbonden.

  Scan foto met layar.

 • Terug naar 1992. Bij de heropening van de bakkerwinkel,

  tekende zich een verschuiving in de markt af: Supermark-

  ten gingen hun aanbod fors verbreden. Met die kwaliteit

  is niets mis, maar supermarkten verliezen het nog altijd op

  versheid. Hij was ook n van de eersten die zelfbediening

  in de winkel doorvoerde. Rigoureus, maar ook dt leverde

  nieuwe klanten op: men hoefde immers niet meer in de rij

  te wachten...

  Hij draaide tropenjaren, maar was toe aan een nieuwe uit-

  daging en besloot het over een andere boeg te gooien. Ik

  raakte genteresseerd in producten met zo min mogelijk

  toevoegingen. In 2012 verkocht ik mijn zaak in Druten en

  ging ik me, samen met mijn voormalige werknemer Wilco

  Klaassen, richten op het bakken en verpakken van luxe

  en gezonde crackers. Voor dergelijke producten is steeds

  meer aandacht. Ik heb een vezelrijke ontbijtcracker ontwik-

  keld op basis van spelt, een oergraan. Tegen de tegen-

  woordige tarwe ontwikkelen mensen allergien. Met spelt

  heb je dat niet; het is hot en de gezondheidsaspecten zijn

  uitstekend. Onze crackers bevatten spelt, zout, eieren en

  boter. Meer niet. Het zijn platte, voedzame crackers.

  Bakker n ondernemerHet jaar 2012 werd vooral gebruikt om het bedrijf te posi-

  tioneren. In Puifl ijk werd een pand gehuurd en daar is de

  eerste productielijn opgezet. De eerste proefverpakkingen

  Qrackers zijn in dat jaar verspreid. We bieden ook spe-

  cifi ek biologische producten aan, vertelt Wilco Klaassen,

  bakker en compagnon. Zakenpartner worden was even

  omschakelen, bekent hij. Ik ging ervan uit de bakkerij over

  te nemen. Dat is al lastig genoeg, maar iets van de grond af

  starten, dat is pas een chte uitdaging. Je bent niet langer

  alleen bakker, je bent ook ondernemer.

  Qrackers levert aan de groothandel, die de producten ver-

  volgens bezorgt bij zes- tot zevenhonderd bakkerswinkels

  in Nederland. Nieuwe overeenkomsten zijn in de maak en

  daarmee zullen Geert en Wilco in n klap hun productie

  kunnen verdubbelen en wellicht verdrievoudigen. Op

  termijn wil Geert meer de weg op om de positie van de

  Qrackers-producten verder te verstevigen. Intussen wordt

  de productielijn verfi jnd aan de hand van klantreacties.

  Denken in oplossingenDaarbij kan Qrackers rekenen op de steun van Huisman

  Elektrotechniek. Directeur Peter Huisman spreekt van

  een persoonlijke relatie, die ver terug voert. Al sinds de

  start van Bakkerij Vonk werken we samen. Denk aan de

  elektrotechnische installaties, maar bijvoorbeeld ook aan

  jaarlijks onderhoud en het verhelpen van storingen. Geert

  Vonk vult aan: Toen er verzwaringen nodig waren, heeft

  Huisman ons daar opnieuw in geadviseerd. Ze luisteren

  aandachtig, weten wat wij willen, en zijn sterk in het

  denken in oplossingen. Zij zorgen ervoor dat we fl exibel

  blijven: zijn er morgen aanpassingen nodig, dan zijn deze

  meteen inpasbaar. En kunnen wij dr.

  12 De vezelrijke Qracker komt uit Pui ijk

  Tussen zijn zestiende en tweentwintigste werkte hij bij een handvol bakkers. Totdat Geert Vonk besloot dat hij best een eigen bakkerij met winkel kon beginnen. In Druten nam hij een tachtig jaar oud familiebedrijf over. Om er binnen enkele jaren een compleet nieuwe bakkerij met winkel te bouwen. Het getuigde van lef en ondernemingszin. Intussen heeft Geert Vonk een nieuwe uitdaging...

  De markt vraagt om eerlijke producten

 • Geert Vonk em Wilco Klaassen

 • Elektrisch vooruitlopen

  Vooruitlopen in techniek. Huisman past dit toe door enkele elektrische autos te

  laten rijden voor werkzaamheden in de buurt. Eenmaal terug worden ze ook nog

  eens opgeladen door energie opgewekt door zonnepanelen op ons pand.

  Laadpalen

  Het gebruik van elektrische autos neemt toe en de vraag

  naar laadpalen ook. Het afgelopen jaar hebben we vele

  laadpalen geplaatst in Nederland. Met de komst van steeds

  meer hybride en elektrische autos zal de vraag naar deze

  laadpalen alleen maar groeien.

  Service kan immers altijd beter...

  Sinds vorig jaar draait onze Servicedienst met een geheel geautomatiseerd digitaal

  servicesysteem. De monteurs worden in ons systeem gepland en krijgen de opdracht

  doorgestuurd op de iPad. Ze schrijven bij de klant geen papieren bonnen meer, maar

  verwerken de gegevens op de applicatie op de iPad. De klant ondertekent deze en

  krijgt gelijktijdig de bon in de mailbox. Duidelijk en snel.

  Scan de foto

  met layar.

 • De zon schijnt voor ons allemaal

  Zonne-energie vindt steeds meer toepassingen. Dat geldt voor bedrijfs-

  oplossingen, zoals bij ARN, waarover u kunt lezen in deze Connect. Maar

  ook bij andere bedrijfspanden hebben wij het afgelopen jaar zonnepa-

  nelen geleverd en genstalleerd. Daarnaast heeft deze vorm van energie

  opwekken een grote vlucht genomen op de particuliere markt. Vele

  woningen hebben wij inmiddels voorzien van zonnepanelen. En de vraag

  houdt aan. Informatie en vrijblijvend advies? Wij staan klaar voor u!

  Augmented Reality 15

  Nieuw in Connect

  LayarDeze vernieuwde Connect herbergt ng een

  nieuwtje: Layar. Iedereen kent inmiddels QR.

  Daarin scan je de bekende blokjescode. Deze

  verwijst je bijvoorbeeld naar een website of

  zet adresgegevens in je telefoon. Layar werkt

  anders. U scant de pagina van bijvoorbeeld

  een magazine. Is er Layar in gebruikt, dan

  herkent de app de pagina. Uw smartphone

  legt dan een virtuele interactieve laag over je

  magazine heen.

  Stap 1

  Download de gratis Layar-app voor Android

  of iPhone, of update naar de laatste versie.

  Stap 2

  Open Layar, houd de telefoon boven de

  pagina met het smartphone-icoon, druk op

  scan en ontdek de digitale informatie en

  inspiratie die verschijnt.

 • connectVestiging NijmegenSt. Annastraat 284,

  6525 HC Nijmegen

  T +31 (0)24 3888 388

  [email protected]

  Vestiging ElstPeppelenbos 3, 6662 WB Elst

  Postbus 121, 6660 AC Elst

  T +31 (0)481 372 088

  [email protected]

  Hoofdkantoor DrutenKoningstraat 101, 6651 KK Druten

  Postbus 25, 6650 AA Druten

  T +31 (0)487 518 555

  [email protected]

  Connect is een uitgave van de Huisman Groep

  Reageren op Connect?Is in de adressering uw naam niet juist gespeld? Zijn er in uw bedrijf/

  organisatie ook andere mensen die Connect willen ontvangen? Wilt

  u reageren op de inhoud van Connect? U kunt uw mededelingen,

  vragen en opmerkingen laten weten via [email protected]

  Colofon

  Denkend in oplossingen