Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

of 25 /25
Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz Congres invoering Wlz 2015 2 december 2014

Embed Size (px)

description

Presentatie van Jacco van Nieuwkoop en Rolien Pruis (VWS) gehouden tijdens het Wlz-congres van 8 december 2014.

Transcript of Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Page 1: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Congres invoering Wlz 20152 december 2014

Page 2: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Programma

1. Introductie

2. Situatie AWBZ tot 2015

3. Gemeentelijk domein: respijtzorg

4. Wlz-subsidie 2015 / Zvw 2016: eerstelijns verblijf

5. Wlz: logeeropvang

6. Samenvatting en vragen

Titel2

Page 3: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Kortdurend verblijf: grote verscheidenheid

• verscheidenheid in doelen- ondersteuning of vervanging van mantelzorg (respijtzorg) - in pgb en in natura

• verscheidenheid in levering- in pgb en in natura- incidenteel of intermitterend- vanuit ziekenhuis of vanuit thuissituatie- met professionals of vrijwilligers

• doelgroepen: zowel jeugd/volwassenen (vg, ggz, zg, pg, som)

Page 4: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Situatie AWBZ tot 2015

• Aanspraak kortdurend verblijf (artikel 9a Bza)

- systematiek: functies en klassen

• Aanspraak verblijf (artikel 9 Bza)

- systematiek: zorgzwaartepakketten

Page 5: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Verblijf met kortdurende zorg in gemeentelijk domein

Respijtzorg

Page 6: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Gemeentelijk domein (I): respijtzorg

• Jeugdwet: artikel 2.3 lid 3

“treffen van voorzieningen die de ouders in staat stellen

hun rol als verzorgers en opvoeders te blijven vervullen”

• Wmo 2015: artikel 1.1.1

- maatwerkvoorziening gericht op zelfredzaamheid

- kortdurend verblijf in instelling ter ontlasting mantelzorg

Page 7: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Gemeentelijk domein (II): respijtzorg

• Focus: gewenst resultaat (i.p.v. specifieke voorziening)

Ondersteuning van de mantelzorg

• Vorm: respijtzorg

Definitie: Het tijdelijk overnemen van de totale zorg ter ontlasting van de mantelzorger

• Speerpunt in beleid informele zorg

Page 8: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Gemeentelijk domein (III): respijtzorg

• Transitiebureau: handreiking respijtbeleidhttp://www.invoeringwmo.nl/bibliotheek/adempauze-voor-mantelzorgers

• Model: behoefte aanbod effect

• Variëteit aan respijtaanbod- in thuissituatie en/of buitenshuis- met informele zorg en/of professionele zorg- informeel, professionele begeleiding thuis, dagbesteding of overnachting

• Vervolg op handreiking : verzamelen goede en innovatieve voorbeelden

Page 9: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Verblijf met kortdurende zorg in Wlz-subsidie 2015 en Zvw 2016

Eerstelijns verblijf

Page 10: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Eerstelijns verblijf (I)

• 2015: Wlz-subsidie: artikel 11.1.5

- Amendement wetbehandeling Wlz

- Medisch noodzakelijk kortdurend verblijf

- Geneeskundige zorg

• 2016: Zorgverzekeringswet

- Artikel 2.12 Besluit zorgverzekeringswet

Page 11: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Eerstelijns verblijf (II): definitie

• Medisch noodzakelijk kortdurend verblijf

• Geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden

• 24-uurs toezicht of zorg in nabijheid aanwezig

• Met verpleging, verzorging en/of paramedische zorg

Drie prestaties in 2015: basis, intensief en palliatief terminaal

Page 12: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Subsidieregeling eerstelijns verblijf 2015 (I)

• Aansluiting bij huidige uitvoeringspraktijk

• Zorginstituut voert regeling uit

• Zorginstituut subsidieert Wlz-uitvoerders

• Budgettair kader: € 96 miljoen

• Wlz-uitvoerder contracteert toegelaten zorgaanbieders

• CIZ indiceert deze zorg

• CAK int eigen bijdrage (lage intramurale bijdrage)

Page 13: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Subsidie eerstelijns verblijf 2015 (II): prestaties

Tot 2015: Zeven prestaties (zzp vv 3-8 en vv 10)

Vanaf 2015: Drie prestaties

1. Eerstelijns verblijf basis

2. Eerstelijns verblijf intensief

(overname ADL, verpleging, verzorging en paramedische zorg onder coordinatie, regie, supervisie multidisciplinair team)

3. Eerstelijns verblijf palliatief terminaal

Page 14: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Subsidie eerstelijns verblijf 2015 (III): indicaties

• Aanvraag bij CIZ

Vanuit thuissituatie: huisarts i.s.m. so en/of wijkverpleegkundige

Vanuit ziekenhuis: transferverpleegkundigen i.s.m huisarts en specialist

Werkwijze: binnenkort op website CIZ

• CIZ geeft besluit af

• Besluit naar zorgkantoor via AZR

- EV-basis (ZZP VV3, drie maanden)

- EV-intensief (ZZP VV6, drie maanden)

- EV-palliatief terminaal (ZZP VV10, drie jaar)

Page 15: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Subsidie eerstelijns verblijf 2015 (IV): tarieven

• Drie prestaties, zes tarieven

• Gelijk aan Nza-prestaties Wlz

- EV-basis (tarief ZZP VV3)

- EV-intensief (tarief ZZP VV6)

- EV-palliatief terminaal (tarief ZZP VV10)

• Vaste tarieven; 98% van de maximum beleidsregelwaarden

• Tarieven incl. normatieve huis- en inventariscomponenten

• Tarieven uit NZa-beleidsregels Wlz 2015 BR-1507a of BR-1512

Page 16: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Subsidie eerstelijns verblijf 2015 (V): inkoop

• Wlz-uitvoerder maakt afspraken met toegelaten aanbieder

• Afspraken vastleggen in overeenkomst

• Betalingsverkeer via CAK

• Declaratie in AW-319

Page 17: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Subsidie eerstelijns verblijf 2015 (VI): info

1. Informatie VWSVaststelling en publicatie regeling en toelichting

2. Informatie Zorginstituutwww.zorginstituutnederland.nl/pakket/awbz- kompas/eerstelijnsverblijf

3. Informatie CIZ CIZ-info december

Page 18: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Verblijf met kortdurende zorg in Wlz

Logeeropvang

Page 19: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Wet langdurige zorg (I): logeeropvang

• Verzekerden met Wlz-indicatie

• Thuiswonen met mpt, vpt, pgb

• Verzekerd pakket: artikel 3.1.1, lid 1:

Onderdeel g: logeeropvang

Page 20: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Wet langdurige zorg (II): logeeropvang

• Maximaal twee etmalen per week

• Sparen mogelijk (ruim 100 etmalen per jaar)

• Nieuw: bij pgb alleen inkopen bij toegelaten instelling

Page 21: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Wet langdurige zorg (II): toelating logeeropvang

• Achtergrond

• Aanbieders moeten toelating voor Wtzi aanvragen bij CIBG

• Overgang bestaande aanbieders

- Bestaande aanbieders krijgen tot 1 mei 2015 de tijd

- Clienten sturen voor 1 februari brief naar zorgkantoor

Meer info: informatiebulletin PGB houders Zorginstituut december 2014

• Toezegging Staatssecretaris Wlz-behandeling Eerste Kamer

Page 22: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Samenvatting en vragen

Page 23: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Wet Wmo/Jeugdwet Wlz ZvwBenaming Respijtzorg Logeeropvang Eerstelijns verblijf

Voor wie Ontlasten van de mantelzorg

Mensen met Wlz indicatie die thuis wonen

Tijdelijke behoefte aan medisch noodzakelijk verblijf

Aandachtspunten Kortdurend verblijf is één van de vormen van respijtzorg

- Max. 2 etmalen per week.- Sparen- Wtzi-toelating

In 2015 via Wlz subsidieregeling eerstelijns verblijf 2015

Page 24: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Informatiebronnen

• Kamerbrief 20 november 2014

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/21/kamerbrief-over-kortdurende-zorg-met-verblijf-in-awbz-jeugdwet-wmo-2015-zvw-en-wlz.html

• Handreiking Transitiebureau: ‘Adempauze voor mantelzorgers’

http://www.invoeringwmo.nl/bibliotheek/adempauze-voor-mantelzorgers

• Zorginstituut

http://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/awbz-kompas/eerstelijnsverblijf

Vragen n.a.v. presentatie

Jacco van Nieuwkoop: [email protected]

Page 25: Congres Wlz - Verblijf met kortdurende zorg in Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz

Wlz-indiceerbaren en kortdurend verblijf

• Achtergrond

• Verzekerden met hoge extramurale indicatie functies/klassen

• Deel heeft indicatie functie kortdurend verblijf na 2011

• Keuze voor toegang en overgangsrecht Wlz mogelijk

• Aandachtpunt onderscheid kortdurend en tijdelijk verblijf:

- indicaties kortdurend verblijf

(na 2011, indicatiecriterium: permanent toezicht)

- indicaties tijdelijk verblijf

(voor 2011, voorloper kortdurend verblijf, lichter indicatieregime)