CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... ·...

16
Datum: woensdag 10 en donderdag 11 juni 2015 / Locatie: Postillion Hotel Bunnik CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EID MODERN ONDERNEMEN IN EEN DIGITALE WERELD ‘Dit congres is georganiseerd door

Transcript of CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... ·...

Page 1: CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... · 2020-02-05 · / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis Media partners: CloudWorks, Infosecurity

Datum: woensdag 10 en donderdag 11 juni 2015 / Locatie: Postillion Hotel Bunnik

CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDMODERN ONDERNEMEN IN EEN DIGITALE WERELD

‘Dit congres is georganiseerd door

Page 2: CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... · 2020-02-05 · / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis Media partners: CloudWorks, Infosecurity

II

(Kennis-) Partners:ICTRecht/ Thuiswinkel.org / Vereniging voor Biometrie en Identiteit (VVBI) / Disceru / Nictiz

Gold Sponsors: 1U / AMP Logistics / BKR / CDDN / Connectis / Cosign / Digidentity / Dynalogic / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis

Media partners:CloudWorks, Infosecurity Magazine, Fen-ceWorks en Vip|Doc

HET CONGRESVoor u ligt het uitgebreide programma van ‘Digitaal Zakendoen en eID’, mede ge-organiseerd als feestelijke bevestiging dat het in 2004 gestarte jaarlijks ECP seminar over elektronische identiteiten na 10 jaar uit zijn jasje is gegroeid. Ook eHerkenning en DigiD vieren dit jaar een 5 en 10 jarig ju-bileum. Voor de Nederlandse samenleving is “digitaal het nieuwe normaal” en een stelsel van elektronische identificatie een randvoorwaarde. Zakendoen is digitaal en eIDs zijn de sleutels.Digitaal zakendoen in brede zin heeft een enorme vlucht genomen. Mobiele trans-acties, sociale netwerken en cloud servi-ces zijn daarbij niet meer weg te denken. De groei is enorm en de verwachting is dat deze alleen nog maar zal toenemen. ‘Digitaal Zakendoen & elD’ richt zich op de nationale markt voor elektronisch za-kendoen en zal daarbij ook Europese en internationale marktontwikkelingen in beschouwing nemen, zoals de nieuwe EU

verordening voor elektronische identitei-ten en vertrouwensdiensten (eIDAS). Het evenement brengt de belangrijkste acto-ren bij elkaar gericht op het benutten van kansen en het presenteren van oplossin-gen die werken. Omdat Nederland de am-bitie heeft Massaal Digitaal te gaan en de ontwikkeling van eID’s serieus vorm heeft gekregen is het nu de tijd om vruchten te plukken van bewezen oplossingen en om op strategische wijze de toekomst verder vorm te geven.‘Digitaal Zakendoen & eID’ is voor organi-saties die hun processen willen stroomlij-nen en kosten verlagen, maar nog zoeken naar de passende elektronische bouw-stenen, en aanbieders van identiteits- en vertrouwensdiensten. Mogelijkheden zijn er voor goedkoper elektronisch document-verkeer (polissen, contracten), gebruik van standaard elektronische sleutels voor gebruiksvriendelijke klanttoegang tot uw portalen, fraudebestrijding door datakwa-liteit en externe validatie van nieuwe klan-ten. ‘Digitaal Zakendoen & eID’ zoomt in op beleids- en implementatieaspecten en zal schetsen welke beschikbare technologi-sche mogelijkheden voordeel bieden.

VERTROUWEN ALS DE SLEUTELMeer dan ooit begrijpen we dat ‘vertrou-wen’ randvoorwaarde is voor digitaal zakendoen, partijen moeten voldoende zekerheid hebben over de (nieuwe) klant aan de andere kant. Nu het fysieke aspect bij zakendoen losser wordt, wordt het vol-doende betrouwbaar en verifieerbaar kun-nen vaststellen van de online identiteiten

van de transactiepartners een randvoor-waarde. Technische middelen daarvoor ko-men als paddenstoelen uit de grond. Maar hoe vindt u oplossingen die passen bij uw dienstverlening? ‘Digitaal Zakendoen & eID’ gaat u daarbij helpen.

HET PROGRAMMATijdens het 2-daags congres vinden er twee plenaire bijeenkomsten plaats en 11 workshops. De conferenties gaan in op strategie en beleid, en zullen de huidige stand en dagelijkse praktijk van vertrou-wensdiensten en eID in Nederland belich-ten. De workshops gaan in op specifieke aspecten van digitaal zakendoen: hoe organiseren we documentenstromen bij verdergaande digitalisering, welke moge-lijkheden bieden diverse biometrische ver-nieuwingen in de consumentenelektroni-ca? Lees het programma voor meer details, of ga naar www.digitaal-zakendoen.nl.

MINI EXPOGedurende het gehele congres zijn er di-verse organisaties en bedrijven met een stand op de Mini Expo. Daar wordt infor-matie verspreid en worden demonstraties van producten en oplossingen gedemon-streerd. De volgende bedrijven en orga-nisaties zullen op de Mini Expo aanwezig zijn:

1U, AMP Logistics, BKR, CDDN, CM,Connectis, Cosign, Digidentity, Dynalogic, Forum Standaardisatie, KPN, Lucom,Ondertekenen.nl, Qiy, QuoVadis enSynergetics

PROGRAMMAmodern ondernemen in een digitale wereld

CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EID

‘DIGITAAL ZAKENDOEN & EID’ IS EEN NIEUW TWEEDAAGS EVENEMENT DAT EEN BREED PUBLIEK WIL ONDERSTEUNEN BIJ DE VELE MOGELIJKHEDEN EN KANSEN DIE HET DIGITAAL ZAKENDOEN TE BIEDEN HEEFT. ‘DIGITAAL ZAKENDOEN & EID’ GAAT IN OP INVLOEDRIJKE TRENDS EN DE WIJZE WAAROP WIJ IN NEDERLAND DAAROP KUNNEN EN MOETEN INSPE-LEN. DAARBIJ ZAL ER OOK GEKEKEN WORDEN NAAR KANSEN VOOR NEDERLAND ALS TRANSACTIELAND, WAARBIJ HOGE INTERNATIONALE AMBITIES EN STRATEGISCHE VER-GEZICHTEN NIET UIT DE WEG WORDEN GEGAAN. ‘DIGITAAL ZAKENDOEN & EID’ IS EEN SAMENWERKING VAN PIMN EN ECP.

Page 3: CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... · 2020-02-05 · / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis Media partners: CloudWorks, Infosecurity

WWW.DIGITAAL-ZAKENDOEN.NL III

DATUM: WOENSDAG 10 EN DONDERDAG 11 JUNI 2015 / LOCATIE: POSTILLION HOTEL BUNNIK

RDA Chip op het rijbewijs (tbc)Onderwijs-ID/Kennisnet, SURFnet (tbc)

LOCATIEPostillion Hotel BunnikKosterijland 83981 AJ BunnikTel: +31 30-6569222

KAARTEN BESTELLENOm deel te nemen aan het congres kunt u kaarten bestellen via EventbritePrijzen:10+11 juni: 595,10 juni: 325,-11 juni: 325,-De prijzen (ex. BTW) zijn inclusief workshop (naar keuze), lunch en borrel.

ECP-LEDENECP-leden die op 10 juni aan een workshop en het congres willen deelnemen kun-nen zich met een gereduceerd tarief aanmelden via Eventbrite: http://www.eventbrite.nl/e/tickets-digitaal-zaken-doen-en-eid-15728779202 Voor ECP-leden zijn gratis kaarten beschik-baar voor de conferentie op 10 juni ‘s mid-dags (max. 2 per ECP lid). Dat is inclusief lunch en borrel, maar exclusief workshop.

CONTACTJaap Kuipers (programma): 06-23642513 / [email protected] Snijder (pr/communicatie): 06-24603809 / [email protected]

BESCHRIJVING WORKSHOPSAan het begin van Dag 1 en aan het eind van Dag 2 vinden in totaal 11 workshops en seminars plaats. Hiervoor moet een ie-der zich van tevoren aanmelden.Op Dag 1 is er een workshop ‘Digitaal Zakendoen in de praktijk’, waarbij in-formatie en consultatie over Digitaal Za-kendoen plaatsvindt. Parallel aan deze workshop, waar branches voor zullen wor-den uitgenodigd, zijn er drie inhoudelijke

workshops. Daarin worden concrete tech-nisch georiënteerde vraagstukken behan-deld: biometrie, e-documenten en data- kwaliteit/fraudepreventie.Aan het einde van Dag 2 vinden diverse workshops plaats die meer branche-/keten georiënteerd zijn en is er een workshop over juridische aspecten.

Om voldoende ruimte te geven voor dis-cussie zijn er bij voorkeur niet meer dan drie sprekers voor elke workshop. Na af-loop van de workshops op dag 2 komt ie-dereen nog eenmaal samen voor een ple-naire discussie en afsluiting.

WORKSHOPS DAG 1 / 10.00 - 12.30

WORKSHOP 1 - DIGITAAL ZAKEN-DOEN IN DE PRAKTIJKVoorzitter: Roy Tomeij i.o.v. ministerie van Economische Zaken

Interactieve sessie met medewerking van het ministerie van Economische Zaken en enkele brancheorganisaties. Het informe-ren en consulteren van brancheorgani-saties over Digitaal zakendoen staat cen-traal. De deelnemers gaan – telkens aan hand van een korte informatieve inleiding – aan de slag en geven hun reacties op spe-cifieke vragen. Aan het eind van deze ses-sie hebben deelnemers (scherper) in beeld wat er al mogelijk is in digitaal zakendoen tussen bedrijven onderling en met de over-heid. En hoe zij daar als brancheorganisa-tie op kunnen inspelen.

De onderwerpen hebben betrekking op:• Digitaal zakendoen in een specifieke

branche. Voorbeeld van digitalisering binnen de eigen sector (B2B) als tus-sen bedrijven en de overheid (G2B).

• Beschikbare digitale (overheids)dien-sten én de wensen van ondernemers.

• Samenhang tussen de benodigde

Page 4: CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... · 2020-02-05 · / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis Media partners: CloudWorks, Infosecurity

IV

Donderdag 11 juniConferentie 2 – eID in de praktijk

10.00 – 10.10 Welkom en Introductie door dagvoorzitter PIMN-ECP

10.10 – 10.35 eID Pilots: een overzicht en stand-van-zaken Bob van Os, Logius BZK

10.35 – 11.00 Toegang tot patiëntendata (PGD) en eIDs Marcel Heldoorn, NPCF

11.00 – 11.35 Koffie/thee/networking/demo’s (Binnentuin)

11.35 – 12.00 eID in praktijk van mobiele toepassingen Marcel Wendt, Digidentity

12.00 – 12.25 Plaatsonafhankelijke dienstverlening: het cyber- gemeentehuis Burgemeester Dirk van der Borg Gemeente Molenwaard

12.25 – 12.30 Aankondiging workshops 5 - 11 Max Snijder, EBG/EAB

12.30 – 13.30 Lunch (Binnentuin)

Workshops 5-1113.30 – 16.15 Workshop 5 – e-Health olv. André Beerten, Octopus Workshop 6 – Werk en inkomen digitaal geregeld olv. Voorzitter: Jelle Attema, ECP Workshop 7 – Juridische aspecten olv. Steven Ras, ICTRecht Workshop 8 – eFactureren / XML olv. Gerard Bottemanne, GBNed Workshop 9 – eID: wat is hot? Vraagbundeling: waar wachten we op? olv. Arnold Roosendaal / Maarten Wegdam Bijeenkomst 10 – Onderwijs en elektronische identiteiten olv. René van den Assem, Advies in Vertrouwen Seminar 11 – Thuiswinkels, consumenten en eID olv. Elaine Oldhoff, Thuiswinkel.org

16.15 – 17.00 Panel discussie / statement richting EU voorzitterschap 2016 / plenaire afsluiting Moderator ECP

17.00 – 18.00 Borrel en networking

Woensdag 10 JuniWorkshops 1-4

10.00 – 12.30 Workshop 1 – Digitaal Zakendoen in de praktijk olv. Roy Tomeij (Min.EZ) Workshop 2 – eDocumenten olv. Oscar Dubbeldam, Disceru Workshop 3 – Biometrie olv. Raymond Veldhuis (UT) Workshop 4 – Datakwaliteit en fraude preventie olv. Holger Wandt (DDMA)

12.30 – 13.30 Lunch (Binnentuin)

Conferentie 1 – eID Strategie en Beleid13.30 – 13.40 Welkom en Introductie namens ECP Arie van Bellen, ECP

13.40 – 14.20 Digicommissaris Digitaal zakendoen en eID Bas Eenhoorn, Digicommissaris

14.20– 14.45 Nederland Transactieland: succes door samenwerking, organisatie en innovatie Rene Bruijne, TransFollow

14.45 – 14.55 Rapportage ECP: inventarisatie eID in Nederland Arnold Roosendaal, TNO/ECP

14.55 – 15.30 Koffie/thee/networking/demo’s (Binnentuin)

15.30 – 15.55 Recht op digitaal zakendoen, van beleid naar uitvoering Anja Lelieveld, Digitale Overheid

15.55 – 16.20 Europees digitaal zakendoen en eIDAS Prof. Jos Dumortier, KU Leuven

16.20 – 16.45 Keynote: Samenwerking in het eID Landschap Elly Plooij, voorzitter eStrategisch beraad

16.45 – 17.00 Samenvatting / afsluiting dagvoorzitter Jaap Kuipers, PIMN-ECP

17.00 – 18.00 Borrel en networking

CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EID

Page 5: CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... · 2020-02-05 · / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis Media partners: CloudWorks, Infosecurity

WWW.DIGITAAL-ZAKENDOEN.NL V

voorzieningen voor digitaal zaken-doen, zoals eHerkenning en Onder-nemingsdossier (Combipakket).

• Gebruikersgemak bij aanvragen en gebruiken van digitale diensten en voorzieningen.

WORKSHOP 2 - E-DOCUMENTENVoorzitter: Oscar Dubbeldam, Disceru

Deze workshop behandelt de mogelijk-heden, richtlijnen, wettelijke vereisten en onmogelijkheden van het digitaal verzen-den van documenten aan klanten. Vanuit kostenperspectief is het digitaal verzen-den van documenten veel goedkoper dan fysieke post. Beveiligingsvraagstukken ma-ken betrouwbare digitale verzending van documenten wel erg lastig. Zeker wanneer het documenten betreft zoals ziektekos-tenpolissen, Uniforme Pensioen Overzich-ten, facturen of declaratieoverzichten. Het is geen optie dat e-mail in de SPAM folder terechtkomt, niet gelezen wordt of direct verwijderd wordt omdat de bijlage niet vertrouwd wordt.De workshop zal via een presentatie, klantencases en discussie komen tot een aanbeveling over de meest praktische, betrouwbare en wettelijke verantwoorde manier is om digitaal met de klant te cor-responderen.

Sprekers/onderwerpen:1. Ontwikkeling en business case eDocu-

menten, Oscar Dubbeldam2. Casus digitale documenten uit finan-

ciële sector of logistiek, John Lage-man (Cosign)

3. Wettelijke vereisten en regelgeving, Oscar Dubbeldam

WORKSHOP 3 - BIOMETRIEVoorzitter: Raymond Veldhuis, Universiteit Twente

Biometrie lijkt nu zijn intrede te hebben gedaan voor massale toepassingen. De in-troductie van de vingerafdruk op de iPhone 5S is daarvoor een belangrijke katalysator

geweest. De consumententoepassing volgt op een jarenlang introductieproces van biometrie in het paspoort en biometriege-bruik bij toegangscontrole en surveillance. Aan de orde komen: algemene introduc-tie, business drivers, basiswerking, huidige stand van de techniek, veiligheid, mobiele toepassingen, standaardisatie en andere actuele ontwikkelingen. Er wordt speciaal aandacht besteed aan de standaarden die onder de FIDO Aliance worden ontwikkeld en hoe deze het gebruik van biometrie op brede schaal kunnen ondersteunen. Ook wordt er een life demo gegeven van een volledige functionele biometrische au-thenticatie op de smartphone.

Sprekers/onderwerpen:1. Update biometrie, Raymond Veldhuis

(Universiteit Twente) 2. Stemherkenning en vingerafdrukken

bij mobiel betalen, Max Mouwen (Di-recteur Internet & Mobiel ING)

3. Biometrie, consumenten elektronica en FIDO Alliance, Reinier van der Drift (Authasas)

4. Multi biometric authenticatie op de smartphone: Case Study Gezond-heidszorg en Demo (Rob Goijen, 1U)

WORKSHOP 4 - DATA KWALITEIT EN FRAUDE PREVENTIEVoorzitter: Holger Wandt (specialist da-

takwaliteit, voorzitter DDMA Klantdata & Dialoog)

Het kunnen beschikken over veel (big) klantendata lijkt mooi, maar onbetrouw-bare en vervuilde klantendata brengen juist kosten met zich mee. Veel bedrijven en de overheid investeren nog in de kwali-teit van gegevens over klanten en burgers. Voor online zaken doen is het snel kunnen kennen van nieuwe klanten (Know Your Customer proces) van belang. Hoe zorg je ervoor dat frauderisico’s beperkt blij-ven, conversie niet belemmerd wordt en voldaan wordt aan wettelijke KYC eisen? Klantendata wordt belangrijk gevonden, het wordt wel de nieuwe olie genoemd. Wie klantendata intelligent op orde brengt en houdt heeft een voorsprong in het digitale kanaal. Voor het voorkomen van fraude en het oplossen identiteitsfou-ten zoekt de overheid nu samenwerking met de private sector.Experts op het gebied van datakwaliteit en identity management bespreken de nieuwste ontwikkelingen.

Sprekers/onderwerpen:1. Inleiding Datakwaliteit, Holger Wandt (Human Inference)2. Nieuwe aanpak voor verhogen gege-venskwaliteit, Martijn de Boer (CDDN)3. Preventie identiteitsfraude, Erik van de

DATUM: WOENSDAG 10 EN DONDERDAG 11 JUNI 2015 / LOCATIE: POSTILLION HOTEL BUNNIK

PROGRAMMA

Page 6: CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... · 2020-02-05 · / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis Media partners: CloudWorks, Infosecurity

VI

Poel (BKR)Vanuit de overheid zijn identiteitsfraude deskundigen aanwezig om kennis in te brengen over fraudepreventie, het her-stellen van schade en de publiek private samenwerking.

De workshop is bedoeld voor wie werken aan de kwaliteit van klantendata en ge-informeerd willen worden over recente ontwikkelingen waaronder elektronische identiteiten, attribuutverstrekking, identi-teitsfraude en samenwerkingsverbanden.

WORKSHOPS DAG 2 / 13.30 – 16.15

WORKSHOP 5 - E-HEALTHVoorzitter: André Beerten, Octopus-IB

e-Health moet leiden tot zorgverbetering, waarbij één van de doelstellingen is om 40% van de Nederlanders direct toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Hierbij is elektronische identiteit verificatie van patiënten en zorgverleners een rand-voorwaarde. Hiervoor zijn verschillende oplossingen beschikbaar. Lastig is het rege-len van toegang voor wisselende groepen zorgverleners, mantelzorgers, gemeenten en derden wanneer in ketens wordt sa-mengewerkt en medische gegevens op verschillende plaatsen worden bijgehou-den. In 2014 bleek een norm voor Toe-gang tot patiëntengegevens in commissie NEN7521 een taai vraagstuk te zijn, er is een meerjarig groeipad voorzien. Door ta-blet- en smartphone-toepassingen stijgt de vraag naar authenticatie, wat vraagt om nieuwe oplossingen naast en met DigiD en de UZI-pas.

Groeiende e-Health vraagt zowel om ge-bruikersvriendelijke als veilige toegang tot patiënten data. Om de weg te vinden in de vele mogelijkheden is voorlichting nodig; het vraagstuk is aanzienlijk complexer dan het populaire internetbankieren en inlog-gen bij de belastingdienst.

Sprekers/onderwerpen:• Samenvatting onderzoek toegang tot

patiëntportalen, Antoon van Luxem-burg (M&I/Partners)

• De zorg ontzorgd: regel de eIDs, Dik Hermans (aanjager Zorg ontzorgd met ICT)

• eID Pilots in de Zorg, Hedde van der Lugt (Nictiz)

• Case Study: eID bij de zorgverzeke-raars, Henk-Jan Jansen (Connectis)

WORKSHOP 6 - WERK EN INKOMEN DIGITAAL GEREGELDVoorzitter: Jelle Attema, ECP

Veel overeenkomsten kunnen digitaal worden geregeld, salarisstroken en sala-risbetaling worden elektronisch afgehan-deld. Voor de uitzendbranche met 700.000 uitzendkrachten kan een digitaal werkpro-ces zorgen voor kostenverlaging. Enkele uitzendbureaus hebben hun proces vrijwel helemaal gedigitaliseerd. Wat is er voor nodig om processen voor werk en inkomen verder te digitaliseren en welke rol speelt de overheid hierbij?Bij het digitaal contracteren speelt de vraag naar de identiteitsverificatie. Hoe zorgt de werkgever voor de controle van de identiteitsdocumenten en wordt een verklaring omtrent het gedrag digitaal aangevraagd?Diverse voorzieningen voor het verder stroomlijnen van de processen voor werk en inkomen komen aan de orde.

Sprekers/onderwerpen:1. Digitaal zakendoen in de uitzend-

branche Piet Meij (NBBU)/Jurrian Meeter (ABU)

2. Case Study: digitalisering van het uit-zendproces, Kick Willemse (Onderte-kenen.nl)

3. e-Identiteit op orde, een nieuwe fase, Michael Hagen (ID checker)

WORKSHOP 7 - JURIDISCHE ASPECTENVoorzitter: Steven Ras, ICTRecht

Juridische aspecten zijn een belangrijk grondslag voor het betrouwbaar inkade-ren van afspraken. Het elektronisch za-kendoen introduceert situaties waarbij de juridische kaders soms nog relatief onbe-kend zijn. Digitale handtekeningen zijn dermate nieuw, dat daarover weinig tot geen jurisprudentie is. Onbekendheid leidt tot koudwatervrees voor het digitaliseren van bedrijfsprocessen. Hoe met juridische aspecten moet worden rekeningen gehou-den en welke dat in het elektronisch za-kendoen zoal zijn wordt in deze workshop uitgebreid besproken.

Sprekers/onderwerpen:1. De voordelen van digitaal contracte-

ren, Steven Ras (ICTRecht)2. Casus en business case van massaal

digitaal werken3. Digitale handtekening: soorten en

gebruikersacceptatie, Lex Samuel (QuoVadis)

WORKSHOP 8 - EFACTUREREN / XMLVoorzitter: Gerard Bottemanne, GBNed

Workshop van het Platform eFactureren (simpeler invoicing, XML audit files)

60 software leveranciers hebben hun systemen geschikt gemaakt voor elek-tronisch factureren. Digitaal 2017 is een goede reden voor softwareleveranciers en branchevertegenwoordigers om elkaar te informeren over de voordelen van elek-tronisch factureren, zoals lagere kosten en versnelling in het factureringsproces. Er wordt aandacht besteed aan XML Au-dit Files, een belangrijk platform voor het standaardiseren van communicatie bij digi-taal zakendoen. XML biedt een familie van standaarden die de gegevensuitwisseling vereenvoudigt. Enkele aansprekende voor-beelden zullen worden besproken, waarbij

CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EID

PROGRAMMA

Page 7: CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... · 2020-02-05 · / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis Media partners: CloudWorks, Infosecurity

WWW.DIGITAAL-ZAKENDOEN.NL VII

implementatie van techniek en organisatie aan de orde zullen komen.CreAim bespreekt de eHerkenning ontwik-kelingen. Sprekers/onderwerpen:1. eHerkenning voor bedrijven, Frank

Jonker (CreAim)2. eFactureren, Gerard Bottemanne (GB-

Ned)3. Audit files, Fred van Ipenburg (Be-

lastingdienst) en Roos Timmermans (Unit4)

WORKSHOP 9 - EID IN GEBRUIK: WAT IS HOT?Voorzitter: Arnold Roosendaal, TNO en Maarten Wegdam, InnoValor

DigiD viert het 10 jarig bestaan. In 10 jaar is de kostprijs van een authenticatie ge-daald van meer dan € 3,50 naar € 0,11. De prijs van een postzegel is in die tijd geste-gen naar € 0,69.In deze workshop dagen we het publiek uit te bepalen wat serieus hot is en waar we nog op wachten met het gebruik van elektronische identiteiten.Aanbieders van elektronische identitei-ten worden uitgedaagd hun oplossing te pitchen en aanbieders van elektronische diensten worden gevraagd wat zij ver-wachten van de aangeboden oplossingen en waarop zij wachten.

De aanbiedende partijen:Digidentity, Connectis, SURFnet/Onder-wijs-ID, Mobi-ID, NotarisID, Chip op het rijbewijs, BankID

Vragende partijen: Bovag Mobi-ID, Verze-keraars, Gezondheidszorg, Onderwijs, We-bwinkels, VNO-NCW, MKB-Nederland (zelf aanwezig of vanuit publiek beschikbare uitspraken)

WORKSHOP 10 - ONDERWIJS EN ELEKTRONISCHE IDENTITEITENVoorzitter: René van den Assem, Advies in Vertrouwen

Het onderwijs digitaliseert fors. De discus-sie over het regelen van identiteiten, een onderwijs-id en het delen van attributen staat hoog op de agenda van organisaties die samenwerken in het onderwijs en ze-ker ook in de politieke aandacht. De bij-eenkomst biedt een uitstekende gelegen-heid om de status met elkaar te delen en van andere sectoren te leren wat speelt.

De invulling van de bijeenkomst vindt plaats in overleg met direct betrokken or-ganisaties Kennisnet, eHerkenning, René van den Assem en ‘Digiloket’.

Onderwerpen:1. Onderwijs nummervoorziening en

pseudoniemen, H-P Köhler (Kennis-net)

2. Digitale dienstverlening en eHerken-ning in het onderwijs, Jeroen Schutz (Schoolpoort/Digiloket), ZetSolutions

3. Dienstverlening en eID/attributen in ketens

WORKSHOP 11 - THUISWINKELS, CONSUMENTEN EN EIDVoorzitter: Elaine Oldhoff, Thuiswinkel.org

Als er één branche is waar de digitale ont-wikkelingen een grote vlucht nemen dan is dat de Thuiswinkel branche.Consumenten omarmen webwinkelen massaal, in toenemende mate op mobiele apparaten. Voor webwinkels is ‘one-click

buy’ het ijkpunt. Bij elektronische identi-ficatie zijn gemak en risicobeheersing be-langrijke parameters, vooral als het gaat om mobiel shoppen en betalen.

De Qiy Foundation heeft samen met een groot aantal publieke en private partijen afgelopen jaren gewerkt aan een nieuwe Europese standaard om consumenten de regie over hun eigen gegevens op internet terug te geven. Inmiddels is op basis van de standaard een schaalbare en veilige in-frastructuur beschikbaar, waar zowel con-sumenten als marktpartijen, zoals banken, verzekeraars en webshops zich op kunnen aansluiten. De consument bepaalt zelf welke gegevens hij of zij met andere par-tijen wil delen op het moment dat er per-soonlijke gegevens worden gevraagd, van bezorgadres tot betaalgegevens en van favoriete reisbestemming tot schoenmaat. Daarbij kunnen bedrijven zich abonneren op klantgegevens, die rechtstreeks van een betrouwbare bron afkomen. Dit verlaagt kosten, verhoogt de kwaliteit van de re-latie en biedt hele nieuwe mogelijkheden voor product/marktcombinaties. Tijdens deze sessie worden de mogelijkheden van het Qiy Trust Framework getoond.

Sprekers/onderwerpen:1. Consumenten aan het stuur, Marcel

van Galen (Qiy) 2. eID pilots bij Thuiswinkel, Elaine Old-

hoff (Thuiswinkel.org)

DATUM: WOENSDAG 10 EN DONDERDAG 11 JUNI 2015 / LOCATIE: POSTILLION HOTEL BUNNIK

Page 8: CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... · 2020-02-05 · / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis Media partners: CloudWorks, Infosecurity

VIII

JELLE ATTEMANa een uitgebreide periode als researcher bij de TU Delft is Jelle Attema sinds 2009 bij ECP werkzaam op het ge-bied van e-factureren (zie:

www.e-factureren.info) en interoperabi-liteit. Hij opereert binnen de cluster ‘Ver-binding’ en is betrokken bij onder andere Open Standaarden, Elektronisch Facture-ren, Stelsel voor eID, de Digitale Agenda, Cloud Computing en Betrouwbaar Admi-nistreren.

RENÉ VAN DEN ASSEMRené van den Assem bedient klanten als strategisch advi-seur of project manager in een range van ICT-gerela-

teerde activiteiten. Hij helpt klanten hun inzichten te vergroten in een doelgerichte benadering. Zijn specialiteiten zijn onder andere business-IT strategy, information security, identity management, eSignatu-res en enterprise architecture. René is be-trokken bij elektronische identiteiten in het onderwijs en heeft ervaring met eHer-kenning.

ANDRÉ BEERTENAndré Beerten is een ervaren adviseur informatieveiligheid

en privacy. Sinds 2003 is hij in diverse tech-nische, commerciële en adviserende rollen actief in de informatiebeveiliging, onder andere bij KPN, Getronics en Glidepath. André’s ervaring als systeem- en netwerk-beheerder (1988-1998) helpen dagelijks bij de vertaling van beheersingsdoelen vanuit normen en wetgeving naar praktische en werkende oplossingen in proces en tech-niek. André is regelmatig moderator op security bijeenkomsten.

OVERZICHTSPREKERS‘Digitaal Zakendoen en eID’

CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EID

Page 9: CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... · 2020-02-05 · / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis Media partners: CloudWorks, Infosecurity

WWW.DIGITAAL-ZAKENDOEN.NL IX

ARIE VAN BELLENArie van Bellen leidt als direc-teur van ECP een staf van 20 personen die samen met de

inmiddels 160 aangesloten partijen (be-drijven, overheden, kenniscentra, koepels, wetenschappers en digiraden) op een professionele en daadkrachtige wijze een bijdrage leveren aan thema’s als digivaar-digheid, vertrouwen en veiligheid en stan-daarden. Daarmee faciliteert het ECP in belangrijke mate de ‘digitale agenda Ne-derland’. Van Bellen heeft de leiding over het Platform voor de Informatie Samenle-ving sinds de start in 1998. Hij presenteert verklaringen, leidt debatten en geeft visie op de informatiemaatschappij en gerela-teerde onderwerpen. Van Bellen is lid van verschillende commissies en neemt deel aan vergaderingen van zowel overheid als bedrijfsleven in Nederland. Daarnaast is hij betrokken bij het EU-beleid ten aanzien

van de Digitale Agenda en is hij hoofd van de delegatie namens Nederland in de VN.

DIRK VAN DER BORGDirk van der Borg is Burge-meester Gemeente Molen-waard en lid van de Raad van

Advies van de NVVB. Hij is gepassioneerd lokaal bestuurder met de kernwoorden visie, verbinden en daadkracht. Hij heeft ruime ervaring met innovatieve dienstver-leningsconcepten, zoals fusies, gemeente-lijke herindelingen en intergemeentelijke samenwerkingsvormen.

GERARD BOTTEMANNEGerard Bottemanne is sinds 1999 eigenaar van onder-zoeksbureau GBNed. Daar

houdt hij zich bezig met elektronisch fac-tureren en met de daaraan ten grondslag liggende standaardisatie en compatibili-teit van boekhoudpakketten en andere

registratiemiddelen. Gerard Bottemanne is gespecialiseerd in het raakvlak tussen accountancy en ICT. Hij volgt de ontwikke-ling op gebied van accountancy, accoun-ting en ICT op de voet. Bottemanne is de initiatiefnemer van de efactureren UBL Ketentest.

RENE BRUIJNERene Bruijne, Managing Direc-tor bij TransFollow en directeur bij Beurtvaartadres BV, heeft als belangrijke drijfveer het

digitaal voorzetten van de eerste vormen van ketenefficiency: van het “Beurtvaart-adres” (sinds 1685) naar Beurtvaartadres 2.0. Rene Bruijne is gespecialiseerd in di-gitale (inter-)nationale vrachtdocumenten (operationeel, technisch en juridisch) voor het vervoer van alle soorten goederen (ge-vaarlijke stoffen, distributie, afval, fyto-sanitair), maar ook voor tankcleaning en douane.

DATUM: WOENSDAG 10 EN DONDERDAG 11 JUNI 2015 / LOCATIE: POSTILLION HOTEL BUNNIK

Page 10: CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... · 2020-02-05 · / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis Media partners: CloudWorks, Infosecurity

X

OSCAR DUBBELDAMOscar Dubbeldam (MBA, MIT, M-EDP) heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ICT als

adviseur en manager. Een groot deel van daarvan heeft hij opgedaan in workflow en document en output management. Heeft gedurende deze jaren Enterprise Document Management Solutions en High Volume Output Management oplossingen ontwikkeld en geïmplementeerd binnen de financiële dienstverlenings- en verzeke-ringsbranche, de lokale overheden en de farmaceutische industrie.

JOS DUMORTIERJos Dumortier is Honorary Pro-fessor ICT Law aan de Katho-lieke Universiteit Leuven. Hij is

oprichter en eerste directeur van het Inter-disciplinary Center for Law and ICT (www.icri.be). Hij is gespecialiseerd in juridisch advies op het gebied van ICT met betrek-king to intellectueel eigendom, privacy, electronic business, e-government, infor-mation security, telecommunications. Jos Dumortier adviseert de EU over eIDAS en digitale handtekeningen.

BAS EENHOORNBas Eenhoorn is bestuurder en voormalig ambtenaar. Op zijn 29ste was Bas Eenhoorn bur-

gemeester van Schiermonnikoog en later waarnemend burgemeester van onder andere Alphen aan den Rijn. Hij had ad-viesfuncties bij Moret, Ernst & Young en Capgemini. Op 28 mei 2014, midden in zijn burgemeesterschap van Vlaardingen, is hij door het kabinet benoemd tot Na-tionaal Commissaris Digitale Overheid, de zgn. Digicommissaris. Daarmee kreeg hij de opdracht om samen met alle betrokken partijen een nationaal programma Digi-tale Overheid op te stellen en die actueel te houden en de uitvoering en realisatie daarvan te regisseren. Identificatie & Au-thenticatie is een belangrijk dossier van de Digicommissaris.

MARCEL HELDOORNMarcel Heldoorn (NPCFM-BA, MIT, M-EDP) is senior beleidsadviseur digitale zorg bij patiëntenfederatie NPCF.

Zijn werkterrein bestaat onder andere uit gezondheid 2.0, health 2.0, e-health, nexthealth en telemedicine. Hij is thuis in onderwerpen als het persoonlijk gezond-heidsdossier (PGD), privacy, wetgeving en de ontwikkeling van richtlijnen. NPCF dos-sierhouder eID en authenticatie.

JAAP KUIPERSJaap Kuipers is initiatiefne-mer van Platform Identity Management Nederland, platform voor het delen van

kennis en verbinden van belanghebben-den en deskundigen op het gebied van electronische identiteit en digitaal zaken-doen. Hij was betrokken bij diverse initia-tieven en projecten op het gebeid van eID en IT-security, zoals SURFfederatie, DigiD, eHerkenning, eID Stelsel, Consumenten-ID, OpenId+, NEN 7521 Toegang tot patiën-tendata, digitale kluisjes, ECP platform authenticatie, TTP dienstverlening, SSEDIC project, Studiereis naar Silicon Valley, OA-SIS Trust Elevation, Vereniging voor Biome-trie en Identiteit.

ANJA LELIEVELDAnja Lelieveld is Program-mamanager Digitale Over-heid en programmamanager identiteit bij het Ministerie

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties. Zij is gericht op ontwikkeling van organisatie en personeel, hetgeen zij com-bineert met strategisch inzicht en de verta-ling daarvan naar de werkvloer en prakti-sche werkwijzen.

ELAINE OLDHOFFElaine Oldhoff is beleidsad-viseur bij thuiswinkel.org. Zij is gespecialiseerd in het ana-lyseren van/adviseren in (be-

leids-)ontwikkelingen in de e-commerce sector, met een focus op cookiewetgeving/Telecommunicatiewet, e-Identity, Richtlijn Consumentenrechten, Privacy/Algemene Verordening Gegevensbescherming en Online & Alternatieve Geschillenbeslech-ting. Zij maakt deel uit van verschillende commissies, waaronder de Commissie Con-sumentenrecht & Privacy Thuiswinkel.org (secretaris), de Commissie Consumenten-vraagstukken VNO NCW (lid) en de e-Re-gulations Committee, Ecommerce Europe (lid).

BOB VAN OSBob van Os is projectmana-ger eID pilots bij het Minis-terie van BZK. Bij Logius co-ordineert hij het programma

eID Pilots. Hij heeft jarenlange ervaring in de ICT bij de overheid vanuit diverse affi-liaties.

ELLY PLOOIJElly Plooij is een ervaren be-stuurder en sparringpartner van directies in de semipu-blieke en private sector. Zij

is toezichthouder bij verschillende orga-nisaties en onafhankelijk voorzitter van adviescolleges voor regering en Parlement over ICT, authenticatie, identificatie en standaarden. Voorzitter van Stelselraad eHerkenning en eID Platform. Voormalig lid en vice-voorzitter Europees Parlement.

STEVEN RASSteven Ras is partner en me-deoprichter van het bedrijf ICTRecht, waar zich bezig-houdt met ICT, overheid en

recht, de digitale handtekening, hosters, hosting en diverse overeenkomsten. Na zijn rechtenstudie aan de VU te Amster-dam heeft hij zich gespecialiseerd in ICT en recht. Mede vanwege zijn achtergrond als internetondernemer heeft hij veel belang-stelling voor het internetrecht en de daar-mee samenhangende juridische vraagstuk-

CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EID

OVERZICHTSPREKERS‘Digitaal Zakendoen en eID’

Page 11: CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... · 2020-02-05 · / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis Media partners: CloudWorks, Infosecurity

WWW.DIGITAAL-ZAKENDOEN.NL XI

ken. Steven is daarnaast redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Internetrecht en vice-voorzitter van ISPConnect.

ARNOLD ROOSENDAALArnold Roosendaal (PhD, LLM) is a research scientist specialist at TNO with a spe-cific expertise in the field of

privacy and identity. Within the depart-ment of Strategy and Policy for the Infor-mation Society, he works on several natio-nal and international research projects.

MAX SNIJDERMax Snijder is onafhankelijk adviseur op het gebied van identiteit en biometrie. Hij heeft zich gespecialiseerd in

de strategische en operationele aspecten van grootschalige invoering van biometrie. Buiten Nederland werkt hij veel op Euro-pees en internationaal niveau op gebieden als paspoorten, identiteitskaarten en nati-onale identiteitssystemen. Hij deed studies voor de WRR, Rathenau Instituut en het Europese Parlement. Daarnaast is hij secre-taris en medeoprichter van de European Association for Biometrics (www.eab.org).

ROY TOMEIJRoy Tomeij heeft een uitge-breide achtergrond als pro-grammamanager en onder-nemer. Op dit ogenblik werkt

hij voor verschillende overheidsprojecten. Zo is hij voorzitter van de Kerngroep In-formatieberaad in de Zorg en is hij bij het Minister voor Economische Zaken een be-langrijke aanjager van digitaal zakendoen en de implementatie van digitale voorzie-ningen voor bedrijven.

RAYMOND VELDHUISRaymond Veldhuis is profes-sor aan de Universiteit Twen-te, waar hij mede leiding geeft aan de groep Services,

Cybersecurity and Safety Research. Biome-

trie neemt daarbij een belangrijk plaats in met aandachtsgebieden variërend van forensics tot mobiele toepassingen. Ray-mond Veldhuis geeft leiding aan een van de grootste academische researcch groe-pen in Europa. Hij is voorzitter van de Aca-demia Special Interest Group van de Euro-pean Association for Biometrics.

HOLGER WANDTHolger Wandt is als principal advisor bij Human Inference, Europees marktleider op het gebied van datakwaliteits-

oplossingen, verantwoordelijk voor alle kennisgerelateerde datakwaliteitsvragen. Daarnaast is hij bestuurslid van de commis-sie datakwaliteit van de DDMA, lid van de International Association for Information and Data Quality (IAIDQ) en docent op de Universiteit Utrecht (Moderne Naamkun-de) en op Nyenrode Business Universiteit (Masterclass Data Quality Management).

MAARTEN WEGDAMAls adviseur beweegt Maar-ten Wegdam zich op het grensvlak van ICT/technolo-

gie, business en gebruikers. Hij adviseert

organisaties over innovaties die gerela-teerd zijn aan digitalisering. De laatste jaren ligt het accent vooral op digitale identiteit, privacy en vertrouwen. Maar-ten Wegdam’s specialiteiten zijn informa-tiebeveiliging in ketens, privacy, business modelling, digitale identiteiten, identity federation, autorisatie, authenticatie, mo-bile applications, context awareness, trust, middleware, NFC, identity verification, In-ternet of Things en personalization.

MARCEL WENDTMarcel Wendt is CTO en me-de-oprichter van Digidentity, een gecertificeerde Trusted

Third Party (TTP), een onpartijdige organi-satie die zakelijke betrouwbaarheid levert bij digitale transacties door middel van commerciële en technische beveiligings-diensten. Onder zijn technische leiding heeft Digidentity een indrukwekkend portfolio van TTP producten ontwikkeld en op de markt gezet.

DATUM: WOENSDAG 10 EN DONDERDAG 11 JUNI 2015 / LOCATIE: POSTILLION HOTEL BUNNIK

Page 12: CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... · 2020-02-05 · / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis Media partners: CloudWorks, Infosecurity

XII

CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EID

Wij maken digitaal zakendoenmogelijk, eenvoudig en rechtsgeldig!

ONDERTEKENEN.NL IS EEN DIENST VAN EVIDOS, EXPERT IN DIGITALE HANDTEKENING OPLOSSINGEN

Al sinds 2007 stelt AMP voor diverse banken de identiteit van klanten vast. Via een bezoek aan de klant, thuis of op het werk, wordt de klant gezien en wordt zijn legitimatiebewijs gecontroleerd.

Vanuit deze ervaring is AMP vanaf 2013 paspoorten aan burgers gaan bezorgen. Inmiddels verzorgt AMP ook binnen het eHerkenning stelsel voor erkende partijen de face-to-face identificatie en staat daarmee aan de basis van een betrouwbare identiteit om online zaken te doen.

Aan de basis van een betrouwbaar eID

030 240 80 20 [email protected] twitter.com/amp_logistics facebook.com/amplogistics

Page 13: CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... · 2020-02-05 · / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis Media partners: CloudWorks, Infosecurity

WWW.DIGITAAL-ZAKENDOEN.NL XIII

DATUM: WOENSDAG 10 EN DONDERDAG 11 JUNI 2015 / LOCATIE: POSTILLION HOTEL BUNNIK

Bedrijfsprocessen stroomlijnen met digitale handtekeningen

CoSign, de meest gebruikte oplossing voor digitale handtekeningen, biedt een breed scala aan configuraties die passen bij uw bedrijfsbehoeften, of deze nu zijn gebaseerd op de grootte of het type van uw organisatie, op het bestandsformaat/de apps die u momenteel gebruikt, of uw eisen voor techniek, beveiliging en regelgeving. Miljoenen ondertekenaars bij bedrijven, overheidinstanties en cloudleveranciers wereldwijd maken al gebruik van CoSign, de enige cross-enterprise oplossing voor digitale handtekeningen die betrouwbaarheid, integriteit, controle en beveiliging waarborgt voor papiervrije processen voor de bedrijfsomgeving.

www.arx-cosign.nl

KPN is een toonaangevende leverancier van ICT-diensten. Onze producten en diensten helpen onze klanten én Nederland verder. Met slimme oplossingen richten we ons op maatschappelijke thema’s die in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen, waaronder identity, security & privacy.

KPN Trusted Services is bijna 20 jaar pionier op het gebied van elektronische identiteits-oplossingen voor zakelijke gebruikers en overheden. KPN levert identiteitsmiddelen en bijbehorende voorzieningen om veilig en betrouwbaar online te kunnen communiceren met zakenpartners en overheidsdienstverleners, en beheert als gecertificeerde, vertrouwde partij reeds miljoenen identiteitsmiddelen voor veilige communicatie. Met de toenemende digitalisering van onze samenleving nemen wij onze verantwoordelijkheid om een veilige en betrouwbare digitale samenleving te creëren. Wij investeren en ontwikkelen actief in het tot stand komen van nieuwe afsprakenstelsels en standaarden zoals eHerkenning, eIDAS en eID/Idensys.

www.kpn.nl

Page 14: CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... · 2020-02-05 · / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis Media partners: CloudWorks, Infosecurity

XIV

CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EID

10 miljoen gebruikers, veilig verbondenConnectis helpt bedrijven en overheidsorganisaties. Dankzij onze software en diensten kunnen gebruikers veilig inloggen. Zo wordt betrouwbaar online zakendoen mogelijk.

Dankzij de software van Connectis loggen meer dan 10 miljoen gebruikers veilig in op honderden websites.

Meer weten? Kijk op www.connectis.nl

V E I L I G , E E N V O U D I G E N V E R B O N D E N – W W W . C O N N E C T I S . N L

Digidentity is jouw digitale identiteit, één online profiel waarmee je toegang hebt tot overheden, zakelijke en private partijen. Bij ons ligt de controle over de gegevens volledig bij jezelf.

Erkend aanbieder eHerkenning

[email protected]

Identificeren via je smartphone

Nederlandse enBritse overheid

Een zakelijke registratie om bijvoorbeeld online subsidie aanvragen te doen voor het bedrijf waar je werkzaam bent.

Veilig identiteitsbewijzen uploaden door een foto te maken met de Digidentity app op je smartphone.

Wij zijn bouwers van de Nederlandse DigiD en voor de Britse overheid zijn wij een van de identity providers.

088 778 78 78www.digidentity.eu

Page 15: CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... · 2020-02-05 · / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis Media partners: CloudWorks, Infosecurity

WWW.DIGITAAL-ZAKENDOEN.NL XV

DATUM: WOENSDAG 10 EN DONDERDAG 11 JUNI 2015 / LOCATIE: POSTILLION HOTEL BUNNIK

Met wie doet u geen zaken?

“47% van de consumenten liegt tijdens online registraties.”Identificeer en valideer uw klanten. Snel, legaal en klantvriendelijk. Leer meer over online identificatie en validatie op cddn.nl of bel onsop 088 - 83 57 000.

Dynalogic is dé specialist in personalized logistics: het aan de deur uitvoeren van face-to-face controles, ID verifi caties en/of authenticaties in combinatie met fl exibele

same-day en next-day opdrachten op het moment dat de eindgebruiker dit uitkomt en met gepersonaliseerde positie- en statusupdates.

Veilig en betrouwbaar

thuisbezorgd!

SAFE A

ND

SECU

RE

WWW.DYNALOGIC.EU/ SAFEANDSECURE

SAFE ANDSECURE

BKR is een onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk, die tot doel heeft om overkreditering en problematische schuldsituaties te voorkomen. De doelstelling van BKR is om overkreditering en problematische schuldsituaties bij consumenten te voorkomen en financiële risico’s voor zakelijke klanten te beperken. Zo levert BKR een bijdrage aan een gezonde financiële dienstverlening en het bestrijden van misbruik en fraude.

www.bkr.nl

Page 16: CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN & EIDdigitaal-zakendoen.weebly.com/uploads/4/8/6/9/48691415/... · 2020-02-05 · / KPN / Ondertekenen.nl / Quo Vadis Media partners: CloudWorks, Infosecurity

Dit congres is georganiseerd door:

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners: