Compassion magazine november 2011

of 40 /40
COMPASSION MAGAZINE COMPASSION NEDERLAND 2011 - Nummer 2 Voormalige sponsorkinderen IN PARLEMENT STRUCTURELE HULP in Afrika Aanbiddingsavond met DARLENE ZSCHECH “Ik stopte met roken voor mijn sponsorkind”

description

Compassion's sponsormagazine. Verschijnt twee keer per jaar in april en november.

Transcript of Compassion magazine november 2011

COMPASSIONM A G A Z I N E CO

MPASSIO

N N

EDERLAND

2011 - Num

mer 2

Voormaligesponsorkinderen in parlementStRuCtuRELE huLP in Afrika

Aanbiddingsavond met DArleNe ZSCheCh

“Ik stopte met roken voor mijn sponsorkind”

Inhoudsopgave

04Twee voormalige sponsorkinderen in parlementVeranderde mensen kunnen een verandering in hun omgeving brengen. Twee voormalig sponsorkinderen in Uganda en Haïti zijn parlementslid in hun land geworden.

22Darlene Zschech

in november in Nederland

De Australische aanbiddingleider Darlene Zschech verzorgt een

aanbiddingsavond in Apeldoorn. Ze gelooft dat aanbidding vooral ook naast de muziek en liederen

een centrale rol in ons leven hoort te spelen. We interviewden haar

over dit onderwerp.

En verder...10 Een stapje extra voor je sponsorkind16 Gendro: “Mijn leven had er ook zo uit kunnen zien”18 Sponsor een kind in Oost-Afrika26 Fotoreportage: Een dag in het leven van een sponsorkind

30 Nieuws hier32 Heb jij al een verlanglijstje?33 Column van Henk Stoorvogel34 Nieuws daar36 Wereldwijzer38 Column van Sydney Muisyo

08Structurele hulp in Oost-AfrikaHet werk van Compassion in het door de hongersnood getroffen gebied, aan de hand van het levensverhaal van de Tanzaniaanse boer Nooltetan.

12“God bless Ethiopia”Eva-redacteur Inge-Mirjam Bosveld bezocht CHild Survival Projecten in Ethiopië, en schreef een artikel voor het Compassion Magazine.

St. Compassion Nederland

Postbus 1340

7301 BN Apeldoorn

Oude Apeldoornseweg 41-45

7333 NR Apeldoorn

Telefoon: 055-5994422

[email protected]

www.compassion.nl

Bestuur

Dhr. H.P. Verwijs (voorzitter)

Dhr. E.W. Anderson

Dhr. J.P. Knauff

Dhr. M. Boontje

lr. G.J. van der Schee

Mr. A.E. The-Kouwenhoven

Mevr. C. van Hoof

Giften

Algemene giften voor onze

extra hulpfondsen kun je

overmaken op een van de

onderstaande rekeningen:

Postbank: 3232

KBC Bank NV (B):

409-9586431-62

Redactie

Martijn Moens

Debora Vink

Jan Willem Vink

Barbara Walker

Ontwerp

Wilfred Kruitbosch

Grafische Productie

Quality Dots BV, Zeewolde

Foto Cover

Kimberlee West

Vind ons online:

COLOFON

n ons vorige magazine vertelde ik je over ons nieuwe Child Survival Program (CSP), waarbij moeders en baby’s door middel van één op één sponsoring een kans op een goede toekomst krijgen. Inmiddels hebben al meer dan 155 sponsors

zich hieraan verbonden, een heel mooi begin! De hulp die we bieden aan jonge moeders en hun baby’s kan hun leven 180 graden omdraaien. De complexiteit en machteloosheid van armoede wordt behapbaar gemaakt, door te investeren in één leven. Het raakt me om te zien hoe levensreddend het CSP is en hoeveel hoop het geeft. De komende tijd zullen we ons inspannen om nog meer sponsors te vinden die een moeder en een kind willen ondersteunen. Verderop in dit magazine vind je het verhaal van Inge-Mirjam Bosveld. Zij bezocht een CSP-project in Ethiopië.

Deze maand presenteren we weer met dankbaarheid ons jaarverslag. We zijn blij dat we hiermee onze achterban inzicht kunnen geven in de ontwikkelingen van Compassion in het afgelopen boekjaar dat voor Compassion tot 1 juli loopt. Ondanks de moeizame economie hebben we toch weer een groei doorgemaakt. We beseffen ons hoe bijzonder dit is en zijn hier dan ook erg dankbaar voor. Met een trouwe kring van sponsors om ons heen blijken we steeds weer in staat om ons doel

Voor je ligt de nieuwe editie van het Compassion-magazine, het blad voor

onze sponsors die samen met ons kinderen uit armoede willen bevrijden. We

willen graag ons hart en onze activiteiten met je delen en je een kijkje in de

Compassion-keuken geven.

na te blijven streven; namelijk zo veel mogelijk kinderen te bevrijden van een leven in armoede. Integriteit is één van onze kernwaarden. Daarom geven we graag inzicht in onze financiën. Elk jaar verscherpen we weer onze blik op het jaarverslag en maken we deze zo transparant mogelijk. Het geld dat onze sponsors ons toevertrouwen, geven we zo

effectief mogelijk uit en dat willen we dan ook laten zien.

ONlINe SChrIJVeNIk ben heel blij met onze nieuwe website die we in augustus geïntroduceerd hebben. We hadden al heel lang de wens om online meer voor onze sponsors te doen. Niet alleen maar informatie verstrekken, maar juist middelen aanbieden waar de sponsor wat mee kan en hem helpen in de relatie met zijn sponsorkind. Je kunt nu online een brief aan je sponsorkind schrijven, een foto bijvoegen, laten vertalen en hier zelf een kopie van te krijgen. Via deze weg komt de brief eerder aan bij je sponsorkind. Dat alleen al is een geweldige winst! Ook kun je een kijkje nemen in een project en een dag in het leven van een sponsorkind volgen.

We zijn heel blij met jou als sponsor. Zonder jouw steun kunnen wij ons werk voor al die kinderen niet doen. Daarom willen we graag naast jou komen staan en je bedanken voor je betrokkenheid en steun en vooral voor de relatie die jij met je sponsorkind hebt. Zo pakken we samen armoede aan… één voor één!

Jolanda omvlee – tiJhuisDirecteur Compassion Nederland

intro

3

TWEE VOORMALIGEsponsorKinderen in het parlement

MARGARET (UGANDA) EN BEGUENS (HAïTI) BEREIKEN BIJZONDERE POSITIE IN HUN lAND

suCCesVERHAAl

4

‘AlS JE EEN lAND WIlT VERANDEREN, DAN MOET JE BIJ DE KINDEREN

BEGINNEN.’ EEN UITSPRAAK DIE WE IN DE AFGElOPEN JAREN VAAK HEBBEN

GEDAAN. ARMOEDE BESTRIJDEN IS EEN KWESTIE VAN EEN lANGE ADEM.

ZOWEl OP MICRONIVEAU – HET lEVEN VAN EEN KIND ZElF – AlS OP

MACRONIVEAU. VERANDERDE MENSEN KUNNEN EEN VERANDERING IN HUN

OMGEVING BRENGEN. IN DE AFGElOPEN MAANDEN HOORDEN WE TWEE KEER

BIJZONDER NIEUWS: VOORMAlIGE SPONSORKINDEREN IN UGANDA EN HAïTI

ZIJN PARlEMENTSlID IN HUN lAND GEWORDEN.

Dat betekent dat twee kinderen die vroeger kansloos waren een lange reis hebben afgelegd. Van extreme armoede naar school, naar de universiteit en naar een positie van grote invloed. Het betekent ook dat er in het parlement van Uganda en Haïti mensen zitten die de wereld en behoeften van de armen in hun land kennen en daar verandering in willen brengen. We stellen Margaret Makhoha en Beguens Theus aan je voor.

MArgAret: VAN beSPOttINg tOt het PArleMeNtMargaret Makhoha groeide op in een klein dorpje in Namayingo, Uganda. Om haar heen zag ze hoe haar toekomst er uit zou gaan zien. Vrouwen van wie hun echtgenoten na een dag niets doen dronken thuiskwamen en hen mishandelden. Het dorp waar ze opgroeide was ver onderontwikkeld. Er waren geen

wegen, scholen, ziekenhuizen en elektriciteit. De hopeloze situatie van haar dorpsgenoten deed haar veel verdriet. Ze wist al vroeg dat ze niet hulpeloos wilde toekijken. Ze wilde verandering brengen!

‘MeISJeS hOeVeN NIet NAAr SChOOl’Margaret ondervond veel tegenstand in haar jeugd. Meisjes gingen in haar dorp niet naar school. Haar ambities werden als onzinnige dromen afgedaan. Haar taak was om zo snel mogelijk te trouwen, kinderen te krijgen en voor haar man te zorgen. Maar gelukkig hield haar vader voet bij stuk. Hij wilde zijn dochter een toekomst geven en haar dromen helpen te verwezenlijken. Van het weinige geld dat hij had, betaalde hij Margarets schoolgeld, ondanks alle bespottingen van de mensen in het dorp die het een verkwisting vonden. Als zij toen eens wisten wat er van Margaret terecht zou komen…

eeN MeISJe Met tAleNteNToen Margaret acht jaar oud was, opende Compassion een project in de kerk in haar dorp. >>

Margaret als sponsorkind

5

Ze werd ingeschreven, waardoor haar vader het schoolgeld niet meer zelf hoefde te betalen. In het project kreeg ze onderwijs, medische hulp, schoolboeken, geestelijke ondersteuning en vrienden. Ze leerde daar Jezus kennen en besloot Hem te volgen. Tijdens haar schooltijd bleek Margaret over leiderschapskwaliteiten te beschikken. Dat in combinatie met haar enorme motivatie leidde ertoe dat ze na haar middelbare school toegelaten werd tot het leadership Development Program. Daar kreeg ze niet alleen ondersteuning voor haar opleiding, maar ook een intensieve leiderschaps -en discipelschapstraining.

VOOrbeelD VOOr ANDereNNa haar afstuderen wilde Margaret graag bij Compassion werken, zodat zij ook levens kon veranderen. Daarom werd ze projectdirecteur.

Haar dorpsgenoten lachten toen niet meer om haar droom, maar keken tegen haar op. Meisjes durfden nu ook te dromen en mannen begonnen de waarde van een goede opleiding voor vrouwen te zien. Degenen die het zich konden veroorloven, begonnen hun dochters ook naar school te sturen.

Intussen was de situatie in Mayamingo niet veel veranderd. Er waren veel verschillende leiders aan de macht geweest, maar geen van hen had de oprechte

wens en motivatie om iets aan de armoede, huiselijk geweld en ander leed te doen. Veel van hen dachten alleen aan hun eigen positie.

leIDINg geVeN Met De bIJbel IN De hANDIn 2005 kreeg Margaret het verlangen om nog meer levens te veranderen en op grotere schaal invloed te hebben. Daarom besloot ze de politiek in te gaan. Ze was ervan overtuigd dat het Gods roeping voor haar was om op een invloedrijke positie terecht te komen. Met de Bijbel als haar hulpmiddel. Met veel steun van haar familie en vrienden voerde Margaret campagne. Haar vader en broers verkochten hun land en bezittingen om haar campagne te bekostigen en ze trok van dorp naar dorp om haar verhaal te vertellen. Met succes…. Met een grote meerderheid aan stemmen won zij de verkiezingen en werd aangesteld als vertegenwoordiger van haar district in

het parlement.Een meisje dat opgroeide in armoede met een hopeloze toekomst heeft nu invloed op de toekomst van vele anderen. Ze kan er veel doen én bewijst nog eens dat haar vroegere dorpsgenoten het mis hadden.

begUeNS: PreSIDeNt WOrDeNOok Beguens Theus is een voormalig sponsorkind. Nadat hij van de middelbare school kwam, is hij op eigen kracht verder gaan studeren. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen: dit jaar werd hij verkozen tot congreslid.

Beguens’ droom voor de toekomst is duidelijk: “Ik wil president van Haïti worden. Dat is mijn grote

droom. Ik ben ervan overtuigd dat God me hierbij zal helpen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar Hij helpt me. De invloed die ik kan uitoefenen in mijn functie wil ik gebruiken om kinderen te helpen en de armoede die dit land teistert te bestrijden. Mijn politieke aandachtspunt richt zich vooral op corruptie, dat uitgeroeid moet worden. Daarnaast wil ik me focussen op de problemen bij kinderen. Ik wil eraan bijdragen dat mensen hun kinderen goed gaan behandelen, met liefde en respect.”

Bekijk het volledige verhaal van Margaret en Beguens op www.compassionblog.nl

suCCesVERHAAl

6

INSPIrAtIe“Naast het verschil dat ik in mijn functie kan maken, wil ik graag iets laten zien. Namelijk dat een kind dat uit armoede komt de leider van een land kan worden. Ik bezoek nog vaak Compassion-projecten. Het is heerlijk om met de kinderen te praten en te spelen. Mijn verhaal inspireert hen. Het geeft hen hoop en ambitie voor de toekomst; ze zien dat ze mogen dromen en dat hun dromen uit kunnen komen.”

MIJN SPONSOr gAf MIJ eeN tOekOMSt“Ik weet het moment waarop ik hoorde dat ik naar het Compassion-project mocht nog heel goed. Het idee dat iemand die mij nog nooit gezien had, besloot om mij te gaan sponsoren en mij een toekomst te geven, betekende veel voor me. Als sponsor weet je misschien niet hoeveel je betekent voor je sponsorkind. Geloof mij maar als ik zeg dat je een cruciale rol speelt en veel impact hebt. Ik hoop dat ik mijn sponsor ooit kan ontmoeten, zodat ik hem zelf kan vertellen hoe dankbaar ik hem ben.”

tOekOMStDrOMeN“Een van de belangrijkste dingen die ik bij Compassion geleerd heb, is de liefde van God en de waarde van het geloof. Je kunt nog zo rijk zijn, maar als je geen echte waarde in je leven hebt en geen moraal, dan is al je rijkdom zonder waarde. Ik heb een droom voor mijn kinderen, ik hoop dat zij nog meer zullen bereiken dan ik en dat ze gelukkig zullen zijn. Ik droom ook voor mijn land. Ik hoop dat Haïti herbouwd wordt en dat we met elkaar gaan zien wat belangrijk is, zodat we samen kunnen groeien en bloeien.”

De armoedeproblematiek blijft in veel ontwikkelingslanden in stand door een gebrek aan gezond leiderschap. Zelfverrijking en corruptie, om maar twee facetten te noemen, houden de groei en ontwikkeling van een land tegen. Daarom investeert Compassion niet alleen in het onderwijs en de gezondheid van kinderen, maar ook in normen en waarden, discipelschap en dienstbaar leiderschap. Van kindsaf aan, tot het einde van een (universitaire) studie. Integere leiders die de belangen van hun land boven die van henzelf plaatsen, kunnen hun land verder helpen. leiders die zelf de gevolgen van armoede hebben ervaren, zijn vaak extra gemotiveerd om een verandering te bewerkstelligen.Margaret en Beguens zijn hiervan twee voorbeelden. Inmiddels hebben al honderdduizenden kinderen en talloze studenten de Compassion-projecten doorlopen. Velen van hen hebben de cirkel van armoede in hun familie doorbroken, en inmiddels zijn er vele voormalige sponsorkinderen nu werkzaam als dokter, advocaat, politicus, bankier, voorganger, maatschappelijk werker, enzovoorts.

tekSt: Barbara Walker & Martijn Moens fOtO’S: Compassion

“Als congreslid ga ik me inzetten om een sterke,

invloedrijke persoon binnen de senaat te worden.

De kerk en Compassion hebben mij waarden geleerd die

belangrijk voor mij zijn. Nu wil ik mijn licht laten schijnen.

God zal me gebruiken in de senaat om mijn land te

veranderen.”

99% van de Compassion-studenten geeft aan dat het programma hen heeft geholpen om economisch zelfstandig te worden

Vrijwel alle studenten zijn betrokken bij zijn of haar kerk in een leidinggevende positie

76% van de afgestudeerde studenten vindt binnen zes maanden na afstuderen een baan

suCCesVERHAAl

7

DE TANZANIAANSE BOERIN NOOlTETAN IS lANDBOUWER. MAAR NU NIET. Al DRIE JAAR NIET.

DOOR DE DROOGTE IN HAAR lAND IS ER NIETS TE VERBOUWEN. DE REGERING HEEFT

HAAR – NET AlS DE ANDERE MASAAI – IN DE AFGElOPEN TIEN JAAR AANGEMOEDIGD OM NIET

AllEEN VAN VEETEElT TE lEVEN, MAAR OOK VAN lANDBOUW. NOOlTETAN HEEFT DAT ADVIES

OPGEVOlGD, MAAR WOONT IN EEN DROGE STREEK. HET IS ER Al DRIE JAAR ZO DROOG, DAT OOK

Al HAAR VEE (ZES KOEIEN EN TIEN GEITEN) INMIDDElS IS OVERlEDEN. ZE HEEFT GEEN INKOMEN

MEER EN lEEFT IN ARMOEDE.

NEDERlANDSE SPONSORS REAGEREN MASSAAl OP HUlPVRAAG

8

ooltetan heeft zes kinderen, maar staat er alleen voor. Met haar zoon Emmanuel gaat het naar omstandigheden goed. Emmanuel wordt gesponsord via Compassion, waar ook de andere vijf kinderen in het gezin direct van profiteren. En dat is samengevat het verhaal van Compassions

werkwijze in het door droogte geteisterde Oost-Afrika. Met de sponsorkinderen in dit gebied gaat het relatief goed. Ze zijn bijna allemaal gezond, hebben voedsel en drinkwater en krijgen medische zorg. Structurele hulp zorgt voor de bescherming die de meest kwetsbare mensen (de kinderen) nodig hebben.

De droogte in dit gebied is geen nieuws. Het is hier al jaren aan de gang. Maar nu is de situatie voor veel families nijpend en wordt het door de media opgepakt. In de Hoorn van Afrika (het meest oostelijke punt) is bijna geen eten meer. Maar ook de rest van Ethiopië, Kenia, Tanzania en omliggende landen voelen de gevolgen ervan. De voedselprijzen stijgen en het gebied waar voedselschaarste is, wordt steeds groter. Marktkooplui verdienen bijna niets meer en steeds meer mensen eten rottend voedsel. Als deze crisis niet snel ophoudt, worden in het komende jaar miljoenen Afrikanen getroffen.

geWOND DOOr eeN MACheteHoe kwetsbaar de bevolking in dit gebied is, blijkt uit het verhaal van Nooltetan. “Toen ook onze dieren overleden, probeerde ik wat geld te verdienen door brandhout te vinden en te verkopen in een nabijgelegen stadje. Maar tijdens het houthakken heb ik mij per ongeluk verwond met mijn machete. Hierdoor kan ik dit werk niet goed meer doen. Nu ben ik afhankelijk van mijn oudste zoon Alais. Hij is vijftien jaar en verkoopt nu het hout. Hij is nooit naar school geweest, maar zorgt nu wel voor ons inkomen. Ik heb liever dat hij niet hoeft te werken, maar dit is beter dan honger hebben.” Op dagen dat de verkoop tegenvalt, vragen ze hun buren om eten. Maar als die niets hebben, dan moeten ze het zonder doen. De stijgende voedselprijzen maken het voor Nooltetan en haar gezin steeds moeilijker.In het gebied waar Nooltetan woont, is een gebrek aan voedsel niet het enige probleem. “Er is ook bijna geen water meer te krijgen. We halen nu water uit een lekke waterleiding. Heel veel mensen uit de omgeving gebruiken datzelfde waterpunt, en als er geen water uitkomt, moeten ze kilometers lopen om het elders vandaan te halen.

DrOOgte-reSISteNte geWASSeNDe situatie in dit gebied raakt ook het werk van Compassion. Maar zoals gezegd, gaat het goed met bijna alle sponsorkinderen. Dat onderstreept de werkwijze waar we voor hebben gekozen: armoedebestrijding door langetermijnsamenwerking. In de afgelopen jaren hebben we niet alleen de kinderen geholpen, maar ook hun ouders ondersteund in hun werk. Via de Compassion-projecten konden ze leren welke gewassen het meest droogte-resistent zijn en hoe ze zich het beste konden voorbereiden op lange perioden zonder regen. De kinderen leren het land te bewerken op stukken grond van het project, en de ouders kunnen hun opgedane kennis in de praktijk brengen. En doordat alle sponsorkinderen de individuele hulp krijgen die ze nodig hebben, maken ze het dus goed.

extrA VOeDSel eN kleDINgNooltetans zoon Emmanuel is de derde in de rij kinderen. Doordat hij via Compassion gesponsord wordt, krijgt het hele gezin een impuls. “Zonder deze hulp zou Emmanuel nooit naar school zijn gegaan”, vertelt Nooltetan. “Zijn gedrag is in de afgelopen drie jaar erg veranderd. Hij gedraagt zich anders dan mijn andere

kinderen en heeft hoop voor de toekomst. En doordat hij naar school kan, kunnen ook mijn jongste kinderen nu naar school.” Emmanuels sponsor bezocht het gezin een tijdje geleden en heeft meerdere extra giften gegeven. Hiermee kon Nooltetan kleren en voedsel voor al haar kinderen kopen.

extrA hUlP VIA COMPASSIONIn augustus deed Compassion onder andere in Nederland een oproep voor extra financiële ondersteuning in Oost-Afrika. Daar is massaal op gereageerd, waar we heel dankbaar voor zijn. In anderhalve maand werd in Nederland maar liefst meer dan €500.000 gedoneerd door sponsors en betrokkenen. Compassion besteedt deze donaties aan de projecten waar in Kenia, Ethiopië en Tanzania opgeteld 220.000 kinderen en hun gezinnen worden geholpen gezond te blijven. Steeds meer lokale kerken die de projecten uitvoeren, vragen om aanvullende hulp, vanwege de stijgende voedsel- en waterprijzen. We verwachten dat in het komende jaar veel van dergelijke aanvragen zullen komen. Door de grote betrokkenheid kunnen we ook in het komende jaar de hulp aan de kinderen en hun gezinnen blijven garanderen.

Meer DOeN?Wil je meer betekenen voor de getroffen bevolking in Oost-Afrika? Overweeg dan een kind in dit gebied te sponsoren en het zo te garanderen van structurele hulp. lees meer op pagina 18.

Meer WeteN? Op www.compassion.nl/afrika vind je het laatste nieuws over Compassions werk in Oost-Afrika.

teKst: Martijn Moens, Charles NgowiFoto’s: Charles Ngowi

EXTRA hulpFondsen

9

Een stapje extraAfgelopen zomer kreeg het 28.000e

sponsorkind via Compassion

Nederland een sponsor. Een prachtig

getal. En meer dan een getal, want

elk van die 28.000 ‘inschrijvingen’

staat voor een kind... een leven…

een toekomst.

Deze 28.000 kinderen worden gesponsord door iets meer dan 24.000 sponsors in Nederland en België. Elk met hun eigen verhaal. De één kiest ervoor om een kind te sponsoren naar aanleiding van een oproep tijdens een concert, de ander doet dit omdat haar zus al jaren een kind sponsort. Weer een ander heeft Compassion in de kerk leren kennen tijdens een themadienst. We publiceren vaak verhalen uit het leven van sponsorkinderen, maar willen het ook

eens van de andere kant belichten. Wat zit er achter de beslissing van de sponsors?

klUSJeS DOeN VOOr Je SPONSOrkINDIedere sponsor leeft in een andere situatie en heeft zijn eigen manier om de sponsoring te bekostigen. Waar het maandbedrag voor de een relatief eenvoudig te missen is, moet de ander daar meer moeite voor doen. Zo zijn er tieners die wekelijks klusjes doen, schoonmaken en hun zakgeld opzij zetten om een kind te kunnen sponsoren. We verzamelden de verhalen van een aantal sponsors die net een stapje extra zetten.

Recent hoorden we van twee nieuwe sponsors dat ze ervoor zijn gestopt met roken. Het geld dat zij hiermee uitsparen, gebruiken ze om de sponsorbijdrage te betalen.

Weg Met DIe SIgAretIngrid van der Weide werd geraakt tijdens een kerkdienst over omgaan met geld. “Ik besefte me hoeveel ik eigenlijk verkwistte door te roken. Geld dat God voor zijn koninkrijk wil gebruiken.” Ze besloot

10

die dag te stoppen met roken en met het geld dat ze daaraan overhield een kind te helpen. “Het stoppen met roken was moeilijk,” vertelt Ingrid. “Ik was al heel lang verslaafd. Maar toen ik het niet langer alleen probeerde te doen, maar op Gods kracht vertrouwde, lukte het me. Ik sponsorde daarvoor al twee kinderen in Thailand: Too en loolar. Door te stoppen met mijn slechte gewoonte ben ik nu ook de trotse sponsor van Jrim en Pornnipa in Thailand.”

StOk AChter De DeUrOok Merel Verbeek hoorde het verhaal van Compassion tijdens een themadienst in haar kerk. “Tiemen Westerduin was die ochtend de spreker. Hij vertelde hoe we met elkaar armoede kunnen bestrijden en hoe we de toekomst van een land kunnen beïnvloeden door studenten te ondersteunen. Toen hij vertelde welk bedrag we met elkaar jaarlijks wegroken, sprak God echt tot me. Dit raakte me diep. Ik rookte voor bijna € 200 per maand. Met dit geld kan ik zoveel meer doen! Ik besloot toen een student te gaan ondersteunen en heb mezelf verbonden aan Marie Therese Dusabimana in Rwanda. Zij studeert Economie en Marketing. Zij is een stok achter de deur voor me om niet meer te roken. Dat wil niet zeggen dat het me gemakkelijk afgaat; na een zware strijd rook ik nu nog een paar sigaretten per dag. Die laatste stap wil ik ook nog zetten, maar ik heb wel geleerd dat ik niet alleen op mijn eigen kracht moet vertrouwen. Met Gods hulp ga ik het redden. In november hoop ik Marie Therese persoonlijk te gaan ontmoeten, en tijdens die ontmoeting zal ik niet naar rook ruiken!”

hAreN VOOr hONgerToen Elmer Verweij hoorde van de voedselcrisis in Oost-Afrika, besloot hij daar iets aan te doen. Geld ophalen, maar dan wel op zijn manier. In zijn familie- en vriendenkring verspreidde hij de volgende uitdaging: ‘Als jullie met elkaar meer dan € 2.500 geven voor het werk dat Compassion in Oost-Afrika doet, scheer ik mijn hoofd kaal.’ Een zware tegenprestatie aangezien hij erg trots was op zijn volle krullenbos. Zijn familie en vrienden gaven massaal gehoor aan de uitdaging en een maand later stond de teller op € 4.022. Elmer hield zich aan zijn belofte en schoor zijn haar af.

hebben deze verhalen jou geïnspireerd?

heb jij ook zo’n verhaal, maar staat die er nog niet bij?

Kijk dan op www.compassionblog.nl en publiceer daar

jouw verhaal. Je vindt er ook het verhaal van else lotte die

klusjes doet en van de opbrengst haar sponsorkind marto in

indonesië ondersteunt.

tekSt: Barbara WalkerfOtO’S: Compassion, Elmer Verweij en Merel Verbeek

Elmer Verweij bij de kapper

Merel Verbeek tekent de sponsorovereenkomst

WIJ ZIJN Compassion

11

12

God Bless ethiopia!Midden in Addis Abeba torent een kanariegeel billboard hoog aan de gevel

van een flatgebouw. Daarop staat klaar en helder de volgende tekst: God

bless Ethiopia. Een gebed midden in deze miljoenenstad. Zegen kan Ethiopië

inderdaad goed gebruiken. Want de problemen zijn groot, niet te bevatten

gewoon. Als westerling en als vrouw word ik er door overweldigd. Is er hoop

in de puinhoop? Hoe kan dit land ooit veranderen?

Ruim een week ben ik te gast in dit enorme land: 27 keer Nederland en België bij elkaar, met ruim 78 miljoen mensen. Als het er geen 80 miljoen zijn, want de registratie van inwoners is niet zo stipt. Mensen leven samengepakt op elkaar, maar je ziet ook onmetelijke Afrikaanse vlaktes met daarin zo nu en dan een hutje.Mijn reis wordt een aaneenschakelingen van indrukken: prachtig, lelijk, indrukwekkend, smerig en soms verpletterend verdrietig. Ik lach breeduit, omhels, blaas ballonnen, geniet en verbijt tranen. Het is veel, heel veel, wat er binnenkomt via alle zintuigen.Gelukkig zijn er tekenen van hoop in de ontmoeting met mensen. Er is verandering mogelijk en daardoor ontstaat weer perspectief. En dat is wat Ethiopië hard nodig heeft.

De eerste ochtend duiken we direct onder in het Ethiopische leven. Bij aankomst op het eerste project

krijgen we een ontvangst met muziek en zang. Een schare kinderen zingt uit volle borst en wil maar wat graag handen schudden. Ik voel me enthousiast en ongemakkelijk tegelijk. Een kruising van prinses Maxima en Sinterklaas. We nemen een kijkje in de klaslokalen en spelen met de kids. De gastvrijheid is overweldigend. Met een prachtige koffieceremonie worden we door een van de moeders voorzien van een kopje authentieke Ethiopische koffie.

’s Middags is het tijd voor het allereerste huisbezoek. De 3-jarige Tsinat maakt nog maar een paar maanden deel uit van het Compassion-project. Haar Nederlandse sponsor is een van mijn reisgenoten en zo mag ik mee op bezoek. We worden met een busje afgezet en lopen het laatste stukje door de buurt. IJzeren, roestige golfplaten domineren als bouwmateriaal. We stappen door een wankele deur en belanden op een plaatsje. >>

Child survival PROGRAM

door Inge-Mirjam Bosveld

13

INge-MIrJAM bOSVelD (42) werkt als redacteur voor het vrouwentijdschrift Eva. Naar aanleiding van haar reis naar Ethiopië portretteerde zij CSP-gezondheidswerker Zinash Megersa en moeder Mame en zij sprak met lDP-studente Mahelet lisanwork. Het eerste verhaal verscheen in Eva 9. Het tweede (met natuurlijk meer foto’s) is te lezen op de website van Eva, www.eo.nl/eva

Hier woont/slaapt/leeft Tsinat samen met haar moeder, broertje en oma in een hokje waar ook de hele buurt eten kookt. Binnen zien we een middeleeuwse kookplaats met as en een bed waar ze met z’n vieren slapen. Misschien dat er nog een meter ruimte over is, maar dat is het dan ook wel. Ik ben krap een dag in Ethiopië wanneer we deze mensen bezoeken. Het raakt me als een moker. Ik sta tegenover een moeder, net als ik, die in deze omstandigheden haar kinderen groot moet brengen. Wat een totaal ander perspectief!Gelukkig mag Tsinat sinds kort naar het Compassion-project komen. Daarmee heeft dit gezin een perspectief gekregen, maar er is nog een lange weg te gaan. Zonder de sponsoring zou er slechts wanhoop overblijven.

hOOP IN De PUINhOOP “Wij zijn een vergeten land, maar jullie zijn ons niet vergeten.” Dat zijn de woorden die een oude Ethiopische man tegen ons spreekt die we twee dagen later ontmoeten wanneer we op bezoek komen bij zijn zoon. Voor onze ogen worden cadeaus uit Nederland met groot enthousiasme opengemaakt. In de deuropening van het lemen huisje probeert de halve buurt een glimp op te vangen van het ‘witte’ bezoek. En steeds weer komt in het gezin het fotoboekje tevoorschijn met foto’s van de Nederlandse sponsorfamilie. Elke dag na schooltijd kijkt sponsorzoon Malaku (13) het boekje door. Ook zijn moeder neemt regelmatig het boekje ter hand om lieve woorden te spreken tegen de sponsoren uit het verre Nederland. De woorden van de oude man raken me diep. Daar zitten we, voor een kort moment afgereisd uit ons welvarende Nederland. Maar dat wij er zijn, raakt deze man. Op een heel basaal niveau. Ons bezoek en de sponsoring betekent dat hij en zijn gezin

En de vrouwen van Ethiopië: die zijn prachtig en krachtig. Zij zijn mijn zusters!

‘gezien’ worden, dat ze niet vergeten zijn. De meest fundamentele behoefte die, denk ik, ieder mens heeft. We worden aan het eind van het bezoek door hem gezegend met de zegen van God. En zo gaan we rijker dan we kwamen.In een week tijd krijgt Ethiopië voor mij een gezicht. Dat van Mame, Tsinat, Mahelet, Mekdes. Ze ontvangen ons bij hen huis, onder het golfplatendak of in een lemen hut. Wat raakt, is een eenvoudig geloof in een God die voorziet. Dwars tegen de omstandigheden in. Die ook werkt door het middel van sponsoring heen. Voor ons eigenlijk een kleine moeite, voor kinderen en vrouwen daar een laatste redmiddel.En de vrouwen van Ethiopië: die zijn prachtig en krachtig. Zij zijn mijn zusters! Door hen blijft het land overeind. Vaak zijn ze vader en moeder tegelijk en dragen ze daarmee de last van het hele gezin en van het land. Voor hen kan ik alleen maar diep respect hebben.

tekSt: Inge-Mirjam BosveldfOtO’S: Paul Abspoel

Child survival PROGRAM

COMPASSION NIEUWS DAAr

Hier kun jij zitten

sponsortours

In deze foto is PlAAtS VOOr JOU!

In het voorjaar van 2012 kun je een heel bijzondere

reis maken. Wil je je sponsorkind in de Dominicaanse

Republiek of Brazilië ontmoeten, en het werk van

Compassion met eigen ogen zien? Je bent van harte

welkom op de sponsortours! Mail naar:

[email protected] voor meer informatie.

SponSortour DominicaanSe republiekData: 16 t/m 26 februari 2012koSten: €1895*

SponSortour BraziliëData: 25 april t/m 6 mei 2012 (meivakantie)koSten: €1995*(* Excl. kosten voor de ontmoeting met je sponsorkind)

De planning van deze en andere tours vind je opwww.compassion.nl/bezoeken.

Kijk op http://sponsortourscompassion.blogspot.com voor reiservaringen.

beZOek Je SPONSOrkIND

DE ONTMOETING MET JE SPONSORKIND IS

ééN VAN DE MOOISTE ERVARINGEN IN ZIJN OF

HAAR lEVEN. EN WAARSCHIJNlIJK OOK IN

JOUW EIGEN lEVEN!

Je bezoekt je sponsorkind thuis, op het project of op een andere locatie

waar het goed uitkomt. Dit hangt af van de plek waar het kind woont en

je reisplannen. Als je een bezoek overweegt, neem dan tenminste

2 maanden voordat je van plan bent te gaan contact met ons op via

[email protected] of bezoek onze website voor meer

informatie (www.compassion.nl/bezoeken).

En de vrouwen van Ethiopië: die zijn prachtig en krachtig. Zij zijn mijn zusters!

“miJn leven hAD er OOk ZO uIT kunnEn zIEn”

“In het dorp waar ik vandaan kom, is geen Compassion-project”, zegt Gendro

Schijff. Hij is aanbiddingsleider, maakte vorig jaar zijn eerste cd, werkt voor de

gemeente Hoofddorp, is getrouwd met Mattanja en vader van drie kinderen. Toch

zullen de meeste mensen hem kennen van de tv-uitzendingen die KRO’s Spoorloos

over hem maakte. Dit jaar reisde Gendro als Compassion-ambassadeur opnieuw

naar Indonesië, om zijn geboortedorp weer te bezoeken en met eigen ogen te zien

hoe Compassion verschil maakt in Indonesië.

“Het is een raar idee dat ik hier had kunnen rondlopen, als een blij kind, of als volwassen man”, vertelt Gendro tijdens zijn bezoek aan Indonesië. “Mijn leven had er heel anders uit kunnen zien. Ik had kunnen opgroeien in armoede in de kampong, waar ik misschien heel even naar school was gegaan en daarna heel hard had moeten werken om de familie samen te onderhouden.”

Het verhaal van Gendro begon 35 jaar geleden toen hij geboren werd in Gombong, een dorpje op centraal Java. Maar Gendro was niet gewenst. Zijn moeder werkte als huishoudster bij zijn vader, een van de notabelen in het dorp. Toen Gendro uit deze relatie geboren werd, was dat zo’n schande in deze gemeenschap dat besloten werd om Gendro ter adoptie af te staan.

amBassadeur

16

Gendro vertelt: “Ik ben geadopteerd toen ik acht weken oud was. Ik was een kleine baby en ben naar Nederland gegaan. Daar ben ik opgegroeid in een blank gezin, met het geloof in Jezus Christus, maar ook met een kans op scholing, hobby’s en vrienden. Ik heb daardoor heel veel mooie kansen gehad.”

SPOOrlOOSEen aantal jaar geleden keerde Gendro terug naar zijn geboortedorp via het KRO-programma Spoorloos. Hij ontmoette er zijn beide ouders. “Het was een raar idee dat ik hen in Indonesië kon ontmoeten. Voor mij waren het toch vreemdelingen, mensen die ik niet kende. Maar ik merkte wel in mijn onderbuik dat het mijn familie was. En de liefde en emotie die ik ineens ervoer – zeker van mijn moeder – was heel overweldigend.”

Gendro is inmiddels een paar jaar verder. Hij is ambassadeur geworden van Compassion. In maart 2011 reisden Gendro en zijn vrouw Mattanja naar Indonesië. Opnieuw had Gendro een emotionele onmoeting met zijn ouders. Misschien nog wel het meest speciaal was de ontmoeting met zijn vader, die sinds Gendro’s laatste bezoek aanmerkelijk was opgeknapt. “Ik had verwacht dat ik een heel zieke, rustige vader zou ontmoeten, in wie de levenslust minder was geworden. We kwamen daar binnen en mijn vader zat daar rechtop op de bank, als een heel trotse man. Ik ben naast hem gaan zitten en heb hem verteld hoe fijn ik het vond om hem weer te zien. Het was zijn hoop en gebed om mij weer in levende lijve terug te zien. Dat was heel bijzonder. Wij keken elkaar aan en hadden een vader-zoon-moment. Wat een kracht ging daar vanuit.”

tISSAEen andere speciale ontmoeting was de ontmoeting met Tissa, het sponsorkind van Gendro en Mattanja.

“We hebben een heel leuke dag met elkaar gehad”, vertelt Gendro. “Ze sprak niet veel, maar liet vreugde zien in de dingen die ze deed. Ze voelde zich vereerd dat Mattanja en ik haar huis konden zien en haar moeder, vader en opa mochten ontmoeten.“

Als Gendro nadenkt over de waarde van het programma van Compassion voor een meisje als Tissa, zegt hij: “Wat ik zo geweldig vind, is dat Compassion kinderen opnieuw leert dromen. Dromen

in Nederland is normaal, maar dromen in een arme omgeving is niet vanzelfsprekend. Sommige kinderen willen niet eens dromen, omdat ze weten dat deze niet uit kunnen komen. Compassion geeft hen de mogelijkheid om dromen waar te maken. Dat is heel bijzonder. Waar dromen zijn, is hoop. Dat heb ik hier gezien. Het is een verandering die niet alleen in een kind plaatsvindt, maar die de hele omgeving kan veranderen. Wat wil je nog meer?”

DOkterAls ik Gendro vraag wat zijn droom is voor Tissa, antwoordt hij: “Als ik Tissa over twintig jaar weer zou ontmoeten, dan hoop ik dat ik een gepassioneerde vrouw zal ontmoeten, vol met de liefde van Jezus, die van betekenis is voor haar omgeving. Dat ze haar droom waar heeft kunnen maken. Ik hoop dat ik een dokter zal zien die iets betekent voor haar eigen dorp. En dat ze heeft mogen leren om zelfverzekerd te zijn in de dingen die ze doet. Dat ze een passie voor Jezus heeft. En dat wat ze geleerd heeft in al die jaren in het werk van Compassion, dat ze die liefde uit mag dragen naar haar omgeving.”

“Het was voor mij heel mooi om weer terug te gaan en te zien waar je vandaan komt”, besluit Gendro. “Om te beseffen wat mijn achtergrond had kunnen zijn en op die manier wil ik mij heel graag inzetten voor de armen – juist de armen in dit land. Omdat mijn leven er zo anders uit had kunnen zien, besef ik mij heel goed dat mijn leven er ook zo uit had kunnen zien. Ware het niet dat er iets in mijn leven gebeurde, waardoor ik uit dit leven getrokken ben, mij een ander leven gegeven is en ik andere dingen mag doen. Nu mag ik opstaan voor de armen en dat voelt heel bijzonder.”

tekSt eN fOtO’S: Jan Willem Vink

“Wat ik zo geweldig vind, is dat Compassion kinderen opnieuw leert dromen.”

bekIJk ONlINe

De aflevering van Spoorloos over Gendro is te bekijken opwww.spoorloos.nl (zoek op ‘Gendro’)

amBassadeur

17

HElP COMPASSION StrUCtUreel helPeNIN OOST-AFRIKA

Beimnet Chalachew 3 jaar meisje Ethiopië

Bereket Wondiafrash 5 jaar jongen Ethiopië

Fikire Girma 7 jaar meisje Ethiopië

Aschalegne Wondyefraw 13 jaar jongen Ethiopië

Asegid Tesfaye 3 jaar jongen Ethiopië

Selam Kasahun 6 jaar meisje Ethiopië

De hongersnood die in Oost-Afrika heerst, treft miljoenen mensen in Uganda, Kenia, Tanzania en omliggende

landen. Door er een kind, moeder en baby of student te sponsoren, help je om in dit gebied een structurele

verandering te bewerkstelligen. Door je sponsoring garandeer je een kind of student alle hulp die hij of zij nodig

heeft, waaronder gezond voedsel, drinkwater, medische zorg onderwijs en sociale, geestelijke en emotionele

ondersteuning. Juist nu heeft Oost-Afrika structurele hulp nodig.

Je kunt ook online een kind uit Oost-Afrika sponsoren:

www.Compassion.nl/aFriKa

“Compassion geeft kinderen in armoede de kans om hun dromen waar te maken.”

Gendro sChiJFF

Kinderen

Moeders en baby’s

Studenten

18

kIND: SValens Iranzi MOeDer: Stephanie Mukakizima Jongen | RWCS8-0005

kIND: Diana Uwase MOeDer: M. Therese Ayingeneye Meisje | RWCS8-0006

kIND: Regis Igisubizo Manzi MOeDer: Claudine Mukashyaka Jongen | RWCS8-0011

kIND: Valens Uwimana MOeDer: Claudine Niyogakiza Jongen | RWCS8-0012

Venkatajalapathy Narayanan19 jaarStudie: Visuele CommuicatieIndia

Hilarie Musabende23 jaarEconomie en ManagementRwanda

Kirungi Faith19 jaar Studie: Kunst OnderwijsUganda

Egessa David21 jaarStudie: OnderwijsUganda

Voor de correspondentie met mijn sponsorkind heb ik behoefte aan:

vertaling van Engels naar Nederlands

vertaling van Nederlands naar Engels

geen vertaling nodig

Ik wil graag het volgende kind, moeder en baby of student ondersteunen:

Ik laat de keuze aan Compassion

Naam (kind, baby of student):

Mocht dit kind, moeder en baby of student inmiddels al een sponsor hebben, dan stelt Compassion je een alternatief voor.

Ik wil graag:

ik sponsor een moeder en baby (€ 35 per maand) of _______ moeders en baby’s.

ik sponsor een student (€ 225 per maand) ______ studenten.

ik sponsor een kind (€ 29 per maand) of _______ kinderen.

JE KUNT OOK EEN KIND, MOEDER EN BABy OF STUDENT ONDERSTEUNEN VIA ONZE WEBSITE

wwww.Compassion.nl

JA,Ik ONDerSteUN eeN kIND, MOeDer eN bAbY Of StUDeNt IN ArMOeDe

Anne Mumbe 5 jaar meisje Kenia

Beatrice Kavutha Mwendwa 6 jaar meisje Kenia

Aron Mutemi Isaac 5 jaar jongen Kenia

Beatrice Munywoki Singano 4 jaar meisje Kenia

Benjamin Muimi Mumbe 6 jaar jongen Kenia

“Als sponsor speel je een cruciale rol in het leven van een kind.”

BeGuens theus (VOORMALIG spOnsORkInd)

Freselam lakew 7 jaar meisje Ethiopië

Dhr./Mevr./Fam.:

Voorletters:

Straat:

Postcode:

Telefoon:

E-mail:

Nr.:

Plaats:

Ik machtig hierbij Stichting Compassion Nederland om het hiervoor genoemde maandelijks bedrag af te schrijven van mijn bank- of girorekening.

Bankrekeningnummer:

Ten name van:

Datum:

Handtekening:

CM1102Stuur dit formulier op aan: Compassion Nederland, Antwoordnummer 1340, 7300 VB Apeldoorn.

Je hoeft geen postzegel te plakken!

kIND: Perusi Niyomwiza Uwase MOeDer: Valence Uzikwambara Meisje | RWCS8-0013

kIND: Diana Umotoni Wase MOeDer: Christine Mukahigiro Meisje | RWCS8-0017

kIND: Déo Mizero MOeDer: Colette Kubwibana Jongen | RWCS8-0021

kIND: Claudine Nyiramugisha MOeDer: Christine Icyimpaye Meisje | RWCS8-0022

Zahara Mohamed Hassani 14 jaar meisje Tanzania

Samwel Noah Mnyalwao 8 jaar jongen Tanzania

Benson Musyoka Mathuku 7 jaar jongen Kenia

Exaud Werande Mallya 13 jaar jongen Tanzania

Neema Jumanne Mlugu 12 jaar meisje Tanzania

Rehema Omary Shahib 8 jaar meisje Tanzania

Mariam Mohamed 7 jaar meisje Tanzania

Fredy Francis lawi 7 jaar jongen Tanzania

“We zagen het aan onze sponsorkinderen: hun leven is niet alleen veranderd. Ze gaan ook bloeien en groeien doordat ze op alle gebieden van hun leven hulp krijgen. Zowel lichamelijk, financieel, als emotioneel en geestelijk”

darlene ZsCheCh

21

darlene ZsCheCh in novemBer in nederland

We kunnen niet doorleven zonder stil te staan bij de mensen van wie God houdt”IN NOVEMBER HOUDT COMPASSION IN APElDOORN

EEN AANBIDDINGSAVOND MET DE AUSTRAlISCHE

AANBIDDINGlEIDER DARlENE ZSCHECH. DARlENE

IS EEN VAN DE BEKENDSTE GEZICHTEN VAN HIll-

SONG AUSTRAlIë EN SCHREEF AANBIDDINGSlIE-

DEREN DIE OOK IN NEDERlAND VAAK GEZONGEN

WORDEN, ZOAlS ‘MIJN JEZUS, MIJN REDDER’. ZE

GElOOFT DAT AANBIDDING VOORAl OOK NAAST DE

MUZIEK EN lIEDEREN EEN CENTRAlE ROl IN ONS

lEVEN HOORT TE SPElEN. VOORAl DOOR ANDERE

MENSEN TE HElPEN. WE INTERVIEWDEN HAAR

OVER DIT ONDERWERP.

interview

22

WAt ZIJN Je VerWAChtINgeN VAN De AVOND IN NeDerlAND?“We horen hier in Australië dat er mooie dingen in Nederland gebeuren, en voelen ons vereerd dat we daar deel van kunnen zijn. Ik hoop dat veel mensen op die avond besluiten een kind dat in armoede leeft te helpen, en dat de Heilige Geest zal bewegen zoals alleen Hij kan. We willen Jezus’ naam verhogen.“

Je NIeUWe CD heet ‘YOU Are lOVe’. kUN Je DAAr IetS Meer OVer VertelleN?“De achtergrond van de titel is eigenlijk heel

eenvoudig: in de afgelopen 25 jaar in mijn leven was Jezus’ liefde de kracht die mijn leven op de rit gezet heeft. Ik dacht na over een creatievere titel, maar ‘you are love’ vertelt precies wat het fundament van mijn hart is: dat God liefde is en dat zijn

ongelooflijk grote liefde de basis is van alles wat ik geloof.”

Je ZIet eeN DUIDelIJk VerbAND tUSSeN AANbIDDeN eN gereChtIgheID. kUN Je DAt UItleggeN?“Deze twee woorden zijn met elkaar verbonden door een derde woord: waarheid. We kunnen niet over Jezus’ grote liefde zingen en zeggen dat zijn liefde in ons is, terwijl we gewoon doorleven en niet stilstaan bij de mensen van wie God wil dat we helpen. Zowel mensen dichtbij als wereldwijd. Overal in de Bijbel ligt de nadruk van aanbidding op wat we concreet voor anderen doen. Ons leven moet ons geloof waar maken.”

IS Je beelD VAN WAt gereChtIgheID IS IN De AfgelOPeN JAreN VerANDerD?“Ik denk niet dat mijn beeld ervan veranderd is, maar het is wel breder geworden. En, ik voel een steeds groter wordende urgentie over wat ik

hier in de afgelopen jaren over heb geleerd. Elke dag verliezen we heel veel mensen door onnodige oorzaken, zoals ziekten en honger. Voor ons in het westen is dit moeilijk te begrijpen, maar het gebeurt echt.”

WAt betekeNt De SAMeNWerkINg Met COMPASSION VOOr JOU?“Ik ben met mijn gezin al meer dan twintig jaar betrokken bij het werk van Compassion. Deze relatie is voor ons dus heel belangrijk. We hebben ook de kans gekregen om een paar van onze sponsorkinderen zelf te ontmoeten. We zagen dat hun leven door onze betrokkenheid niet alleen werd veranderd, maar dat ze ook zijn gaan bloeien en groeien! Dat komt doordat ze op alle gebieden

van hun leven hulp krijgen. Zowel lichamelijk en financieel, als emotioneel en geestelijk.”

WAt DOet DIt Met JOU AlS MOeDer?“Het werk van Compassion betekent als moeder heel veel voor me. Ik kan me niet echt voorstellen hoe machteloos ouders zich voelen als ze hun kinderen zien opgroeien zonder dat ze de kans krijgen om hun dromen waar te maken. Ik heb met tientallen vaders en moeders in ontwikkelingslanden gesproken en heb ontdekt dat ik weinig van hen verschil: ook zij >>

Toen we in het vliegtuig terug naar Australië zaten,

zei God tegen mijn man: “Je hebt nu zelf mensen gezien die hulp nodig

hebben. Wat ga je nu voor hen doen?”

23

willen het beste voor hun kinderen, ook zij hopen dat hun kinderen dromen ontwikkelen en ook zij hebben verlangens voor hun gezin. Zij vertrouwen dat God hen dagelijks geeft wat ze nodig hebben.Een paar jaar geleden waren mijn man en ik in Rwanda. Hier werden in 1994 in ongeveer 100 dagen ongeveer achthonderdduizend mensen op brute wijze vermoord. Als je bij de verkeerde stam hoorde of met hen samenwerkte, was je je leven niet zeker. Wat we daar zagen, brak mijn hart. Toen we in het vliegtuig terug naar Australië zaten, zei God tegen mijn man: “Je hebt nu zelf mensen gezien die hulp nodig hebben. Wat ga je nu voor hen doen?” We zijn toen een initiatief gestart om slachtoffers te helpen.”

WAAr VIND Je AlS MUZIkANt eN AANbIDDINgleIDer Je INSPIrAtIe?“Ik hou van muziek, maar nog meer van God aanbidden. Ik vind het geweldig dat muziek zo’n mooi kanaal is waarmee we door liederen, melodieën, teksten en geluid de taal van God kunnen communiceren. Dat houdt mij geïnspireerd en een van mijn belangrijkste prioriteiten in het leven is om ruim tijd te nemen om te luisteren en te schrijven.”

Laat God het centrum van je doelen,

motivatie en activiteiten zijn. Dat is enige manier om

de rijkdom van een leven met Christus te ontdekken.

eeN AANbIDDINgSAVOND Met DArleNe ZSCheCh

19 NOVEMBER 2011OMNISPORT, APElDOORN

Kaarten: WWW.INTERTICKET.Nl

heb Je eeN ADVIeS VOOr MUZIkANteN eN AANbIDDINgleIDerS?“Het klinkt misschien niet heel voor de hand liggend, maar een leven leiden dat God verhoogt,is het belangrijkste. laat God het centrum van je doelen, motivatie en activiteiten zijn. Dat is enige manier om de rijkdom van een leven met Christus te ontdekken. Zorg er altijd

voor dat wat je in relatie met anderen doet voortkomt uit wat je doet als niemand kijkt. Jouw persoonlijke relatie met God is je bron. Dien God als je op een podium staat, maar ook als je iemand op straat kunt helpen. Het gaat om de gesteldheid van je hart.”

ONlANgS heb Je beSlOteN OM hIllSONg te VerlAteN. kUN Je DAAr IetS Meer OVer VertelleN? “Dat was een heel lang proces. De Heer begon er een paar jaar geleden al tegen ons over te spreken. Omdat de relatie voor ons zo belangrijk is, hebben we veel tijd genomen, er veel over gepraat, voor gebeden en om advies gevraagd. Pas recent hebben we daadwerkelijk de stap genomen om iets nieuws te doen. De relatie is nog springlevend, zoals je zult merken in november. We reizen samen, verzorgen samen aanbiddingsavonden en ik geef Hillsong ook in Australië nog input op het gebied van aanbidding. Hillsong is een deel van ons, en wij zijn deel van hen – dat gaat niet meer weg.”

tekSt: Barbara Walker & Martijn Moens

interview

Waar een kopje koffie

goed voor kan zijn...

De boodschappenlijst voor dit weekend is klaar

Je bent weer op de hoogte van de laatste nieuwtjes

Een goed gesprek over je geloof

10 kinderen krijgen een hoopvolle toekomst

OrgANISeer eeN ZONDAg VOOr kINDereN IN ArMOeDe

1

Eerst lezen Matthew en ik een stukje uit de Bijbel.

8.30 uur. Het is een half uur lopen naar school. Ik loop altijd met mijn vriendin Deepika.

Dan haal ik met mijn moeder water bij de kraan verderop langs de weg.

Ontbijt om half acht. We eten rijst.

een dag in het leven van Chellapriya

2 3

4 6

Veel meisjes uit de klas dragen hun haar in twee vlechten. Ik ook.

Ik vind school heel leuk. Vooral tekenen en wiskunde.

8.30 uur. Het is een half uur lopen naar school. Ik loop altijd met mijn vriendin Deepika.

Ons favoriete spelletje is Kho Kho. Je moet dan heel hard rennen, waar je best moe van wordt.

Dan haal ik met mijn moeder water bij de kraan verderop langs de weg.

5

7

8

Op school doe ik erg mijn best. Samen bidden.

‘s Middags ga ik altijd naar het Compassion-project. Daar doen we vaak hardloopwedstrijdjes. Ik ben de snelste van allemaal!

Als ik een brief heb gekregen, schrijf ik er direct een terug.Soms doen we in het project een speciale dans, in mooie kleren en met kaarsen. Deze jurk heb ik door een gift van mijn sponsor gekregen.

9 10

11

12 15

Samen bidden. James vertaalt alle brieven van onze sponsor.

‘s Middags ga ik altijd naar het Compassion-project. Daar doen we vaak hardloopwedstrijdjes. Ik ben de snelste van allemaal!

Als ik een brief heb gekregen, schrijf ik er direct een terug.

Voor het slapen gaan bidden we altijd.

Je kunt de volledige fotoserie van Chellapriya bekijken op www.compassion.nlfOtO’S eN tekSt: Jaap van Heusden

Ik neem alle brieven mee naar huis. Ik kan ze al lang zelf lezen, maar mijn vader wil ze altijd hardop voorlezen: Lieve Chellapriya …

16

14

13

KiJK op GooGle maps waar Je sponsorKind leeFtSoms is het moeilijk je voor te stellen hoe je sponsorkind leeft, waar hij of zij naar school gaat en hoe het project er uit ziet. Die wereld komt nu een stapje dichterbij. Wanneer je op de online community OurCompassion een account aanmaakt met hetzelfde e-mailadres dat bij Compassion bekend is, word(t)(en) je sponsorkind(eren) automatisch aan je account gekoppeld. Je kunt zo informatie lezen over het project, een brief van de dominee van het project lezen en zelfs even rondkijken! Via Google Maps krijg je een beeld van het project waar jouw sponsorkind elke dag is. Op OurCompassion kun je eenvoudig een account aanmaken.

move2support sport €10.000 BiJ elKaarMove2Support heeft ruim €10.000 opgebracht. De Gereformeerde Hogeschool (GH) organiseerde met hulporganisaties Dorcas en Compassion op 28 september het sportevenement Move2Support. Tijdens de sportochtend vonden er diverse activiteiten plaatst, waar deelnemers zich voor lieten sponsoren. De opbrengsten gaan naar studenten in ontwikkelingslanden. Dankzij deze inzet kan o.a. Flor uit Peru een onderwijsopleiding volgen, net als veel GH-studenten.

mannenmarathon in rwandaCompassion en de 4e Musketier houden in mei 2012 een marathon in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Het wordt een reis voor mannen die tot het uiterste willen gaan, die willen lijden om het lijden van andere mensen te verzachten.Er is ruimte voor 25 mannen, die allemaal garant willen staan voor €10.000. Daarmee geven ze tien studenten de kans een studie te volgen, en worden honderd moeders en pasgeboren baby’s drie jaar lang ondersteund. Er is nog plek voor mannen die de uitdaging van hun leven willen aangaan.Meedoen of sponsoren?

JAArVerSlAg Het jaarverslag van 2010-2011 is vanaf eind november op de website te downloaden en als papieren versie aan te vragen. Het jaarverslag bestaat dit jaar, net als vorig jaar, uit een verslag en een magazine. In dit magazine praten de afdelingsmanagers je door het verslag heen, en vertellen ze je de hoogtepunten van het jaar.

NIEUWS hier

30 juni 2010 30 juni 2011

Aantal sponsorkinderen 26.349 28.446

Aantal lDP-studenten 87 131

Aantal moeders en baby’s - 128

Totale inkomsten €10.988.000 €11.015.062

KernCiJFers BoeKJaar 2010-2011

BasissCholen sparen voor BoliviaVanaf de Christelijke Kinderboekenmaand 2011 sparen kinderen door heel Nederland voor arme kinderen in Bolivia. Compassion heeft hiervoor een serie lesbrieven voor basisscholen ontwikkeld die in het teken staan van armoedebestrijding. Klassen kunnen aan de hand van dit programma een spaaractie organiseren waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Child Survival Program van Compassion in Bolivia. In Bolivia helpt Compassion moeders en hun jonge kinderen die in extreme armoede leven. Compassion begeleidt moeders tijdens hun zwangerschap en de geboorte van hun kind. Ze worden ondersteund tot de kinderen naar school kunnen.De spaaractie startte tijdens de Christelijke Kinderboekenweek, maar scholen kunnen er het hele jaar aan meedoen. Aanvragen kan via de website.

: www.Compassionmarathon.nl

: www.Compassion.nl/spaaraCtie

: www.Compassion.nl/FinanCien

30

Kersttour met randy stonehillDe Amerikaanse muziekpioneer en rockartiest Randy Stonehill komt in december na 15 jaar weer naar Nederland voor de ‘Faithful’ Kersttour 2011. Hij is al meer dan 20 jaar Compassion-ambassadeur en bezocht onlangs nog zijn sponsorkind in Haïti. Hij wordt begeleid door de Kersttourband en deelt het podium met Ralph van Manen en Sharon Kips. Zijn concerten in Nederland beginnen op 15 december. De data en locaties vind je op de website.

datum ZondaG voor Kinderen in armoedeBeKendOp zondag 11 maart 2012 vindt de landelijke Zondag voor Kinderen in Armoede plaats. Dit is een actie waarop je in je gemeente aandacht vraagt voor kinderen in armoede, en iets over het werk van Compassion kunt vertellen. Je kunt een presentatie in een kerkdienst geven, of je voorganger vragen naar de mogelijkheden voor een themadienst. Je kunt ook tijdens de collecte iets vertellen over Compassion en na afloop in de hal met een stand aanwezig zijn.In de afgelopen jaren zijn al honderden kinderen gesponsord door deze Zondag voor Kinderen in Armoede. Compassion levert een informatiepakket met presentaties, filmpjes, folders en veel meer om het je zo praktisch mogelijk te maken. Meer informatie vind je online.

vrouwenevent CompassionOp 31 maart 2012 organiseert Compassion een vrouwenevent met bekende sprekers en artiesten. Het thema is ‘Zin in leven’ en de complete opbrengst van het event gaat naar een project in de Dominicaanse Republiek waar een trainingscentrum vrouwen gaat helpen met het opzetten van een eigen bedrijf. Zet de datum vast in je agenda en houd onze website in de gaten voor meer informatie!

Jouw BrieF een maand eerder BeZorGdAfgelopen augustus is de nieuwe Compassion website gelanceerd met daarop een heel handige, nieuwe feature. Je kunt nu online brieven schrijven naar je sponsorkind. Het proces van post versturen wordt door een digitale brief met een maand verkort. Dit scheelt een hoop tijd, waardoor je sponsorkind veel sneller brieven zal ontvangen. Ook kun je er online een foto bijvoegen! Compassion verstuurt de brief digitaal naar het land van je sponsorkind, en zij printen de brief en foto uit, zodat je kind een papieren versie heeft, die veel sneller dan normaal komt.

nieuw TIEnER-pROGRAMMAyouth for Christ en Compassion ontwikkelen tienerprogramma Compassion en youth for Christ hebben samen Hartwerk ontwikkeld, een nieuw tienerproject over armoede. Het project is bestemd voor jeugdgroepen en zet tieners aan het werk door klusjes te doen bij ouderen in hun kerk. Met de opbrengsten sponsoren zij een kind in een ontwikkelingsland dat zo de kans krijgt op een leven zonder armoede. Door Hartwerk komen twee generaties binnen de kerk dichter bij elkaar, en worden de ouderen geholpen in huishouding, of gewoonweg vergezeld. Het project geeft tieners maatschappelijk besef en relevantie binnen de kerk, en het versterkt de relaties binnen de gemeente. Meer informatie staat op de Hartwerk-website, en is aan te vragen via [email protected].

NIEUWS hier

: www.hartwerK.orG

: www.Compassion.nl/sponsors

31

w w w . C o m p a s s i o n C a d e a u s . n lo n l i n e V a n a F e i n d n o V e m B e R

heb JIJ Al eeN VerlANg-lIJStJe?

32

Als voorganger vind ik het waardevol om een relatie te ontwikkelen met een kerk in een arm gebied.

Als voorganger vind ik het waardevol om een relatie te ontwikkelen met een kerk in een arm gebied. Daar kan een heel sterke wisselwerking van uitgaan. Daarom is het de moeite waard om hier in te investeren. Een dergelijke verbintenis maakt je bewuster van wat er in de wereld speelt en de reikwijdte van het Koninkrijk van God. Ik hoop Pastor Joseph, die de Ugandese gemeente leidt waarmee we ons verbonden hebben, zelf nog eens op te gaan zoeken. En tot ik hem in levenden lijve weer ontmoet, houd ik contact met hem via mail en internet. Het is voor ons, en voor veel kerken met ons, een nieuwe manier van zending bedrijven waarvan een dubbele werking uitgaat. Naast de hulp die we kunnen geven, investeren we in de lokale mensen.

In onze gemeente spreekt deze manier van zending erg aan. Armoede was altijd al een onderwerp dat bij ons leefde. We steunden al een aantal kleine initiatieven, maar dat bleef erg versnipperd. Blijkbaar was er behoefte aan een groot, gezamenlijk doel.

VOl VertrOUWeNDe verbintenis met het Compassion-project in Uganda heeft ook een belangrijk effect in onze gemeente in Zwolle. Als kerk zijn we op zoek naar betrouwbare partners om onze missionaire activiteiten mee vorm te geven. We steken er met elkaar veel tijd en energie in, en dan moet daar ook iets uitkomen. We hebben met eigen ogen gezien dat we ons met deze samenwerking geen zorgen hoeven te maken. Alles is goed

geregeld en ons geld komt daar waar het terecht moet komen. Dat geeft ons als kerk veel vertrouwen om het project met volle kracht te promoten.

ZeNDINgAan de andere kant spreekt deze manier van zending veel gemeenteleden aan. Mensen willen zich liever verbinden aan een ander mens dan aan een algemeen

project. Mijn ogen werden echt geopend tijdens de introductie in de gemeente. In juni stond een hele zondag in de kerk in het teken van Compassion. Ik was blij verrast en geraakt dat zoveel mensen het verschil wilden uitmaken in het leven van een ander. Dit raakte blijkbaar aan een behoefte die er was, maar die we nog niet in hadden kunnen vullen. geMeeNteleDeNIk merk nu, een aantal maanden na de introductie, dat het onderwerp nog steeds erg leeft in de gemeente. Dit blijkt uit gesprekken die ik voer met gemeenteleden waarin ze aangeven hoe graag ze de relatie met hun sponsorkind willen versterken. Een groep sponsors heeft

schrijfavonden opgezet, waarbij ze gezamenlijk de brieven naar hun sponsorkinderen schrijven om elkaar zo te inspireren en tegelijk de onderlinge band te versterken. En ons vrouwennetwerk, Puur2, wil in hetzelfde project in Noord-Uganda 50 vrouwen met een baby gesponsord krijgen. Dit initiatief is uit de groep zelf

voortgekomen, ondersteund door ons mannennetwerk. Je kunt dus wel stellen dat het vuur in de gemeente steeds meer aangewakkerd wordt.

tekSt: Henk Stoorvogel

dE VRIjE EVAnGELIsATIE zWOLLE (V.E.z.)

hEEfT zICh VERbOndEn AAn EEn

COMpAssIOn-pROjECT In nOORd-

OEGAndA. hEnk sTOORVOGEL Is VOOR-

GAnGER In dE V.E.z. En sAMEn MET zIjn

VROuW RuTh bEzOChT hIj dIT jAAR hET

pROjECT. dE ERVARInGEn dIE zIj dAAR

OpdEdEn, dEELdEn zIj MET dE GEMEEnTE

WAT REsuLTEERdE In EEn GROTE VERbOn-

dEnhEId VAn dE GEMEEnTE MET dE kERk

In hET pROjECT. RuIM 200 GEMEEnTELEdEn

bEsLOTEn EEn kInd In OEGAndA TE GAAn

spOnsOREn. hEnk VERTELT OVER dE ROL

dIE COMpAssIOn In dEzE GEMEEnTE spEELT.

33

In de gemeente

met elkaararmoede bestrijden

Column

lees meer over de mogelijkheden voor schrijfavonden op www.compassionblog.nl

NIEUWS daar

voormaliG sponsorKind opent ‘Centrum voor hoop’De 25-jarige voormalige lDP-student Maureen Anyango (Kenia) opent binnenkort een tehuis voor jonge, zwangere vrouwen uit de sloppenwijken. In samenwerking met lokale kerken wordt het Rehema Maternity House (Rehema is Swahili voor ‘barmhartigheid’) een plaats voor jonge vrouwen, waar ze prenataal advies krijgen en handwerkvaardigheden leren. In de sloppenwijken lopen meisjes een groot risico om in de prostitutie te belanden, en Maureen prijst zich gelukkig dat zij nooit in deze vicieuze cirkel terecht is gekomen. Zelf groeide ze ook in extreme armoede op. Door de hulp van een sponsor kon ze naar school en daarna zelfs het leiderschapsprogramma van Compassion volgen en een beroepsopleiding voltooien. Nu droomt ze ervan om vrouwen die hiermee in aanraking zijn geweest hoop en een nieuwe start te bieden.

BeGriJpeliJKe BiJBels voor Kinderen in peruSinds 2002 heeft Compassion al 8.500 bijbels aan kinderen in Peru uitgedeeld. De bijbels worden per kind persoonlijk aangevraagd, waarna ze die via de projecten ontvangen. De bijbels die Compassion verspreidt zijn in duidelijke taal geschreven. Voor jonge kinderen is er zelfs een variant met alleen verhalen en tekeningen erin. De meeste scholen in Peru gebruiken een katholieke versie van de Bijbel, die in het Oud-Spaans is geschreven en erg moeilijk te begrijpen is. “Thuis gebruiken wij onze nieuwe bijbel voor ons godsdiensthuiswerk. De lessen zijn zo makkelijk te volgen met deze nieuwe bijbelversie, maar onze leraar weet van niks”, vertelt Karina, een van twee zussen die onlangs een nieuwe bijbel ontvingen.Omdat de bijbels goed leesbaar zijn, lezen ook veel ouders ze. De meerderheid van de ouders heeft de middelbare school nooit afgemaakt en vindt hun eigen Bijbel moeilijk. Deze kinderbijbel helpt ook hen de verhalen te begrijpen.

inKomensGenererende aCtiviteiten in haïtiNa de aardbeving op 12 januari 2010 heeft Compassion zowel noodhulp geboden als een strategie voor de middellange en lange termijn opgesteld. Een van die strategieën is om ouders van sponsorkinderen én alumni te trainen in het genereren van eigen inkomsten. Inmiddels hebben meer dan 1.350 ouders en 130 alumni de training gevolgd en werpt deze haar vruchten af. 95% Van de aan hen verstrekte microkredieten zijn inmiddels volledig terugbetaald, waaruit blijkt dat de strategie werkt en ouders in hun eigen inkomsten kunnen voorzien.

34

moeder dolBliJ met haar Zoon moZesDe Ugandese Hadija is een van de moeders uit het Child Survival Program. Haar eerste man verliet haar toen haar kind de geboorte niet overleefde. Ze hertrouwde met Mwambu, en raakte drie keer opnieuw zwanger; een keer van een tweeling, maar de baby’s overleefden het nooit. Daarna werd ze ingeschreven in het Child Survival Program. Ze raakte in verwachting en de zwangerschap verliep naar wens, totdat ze een bloeding kreeg. De baby werd begraven, terwijl Hadija nog buiten bewustzijn was. De medische begeleider vertelde haar familie dat ze te nauwe bekkens heeft, wat voor complicaties zorgt. Haar schoonfamilie geloofde het niet, en dwong haar man haar te verlaten, wat hij weigerde. Toen ze weer zwanger werd, kreeg ze veel gebed en nog intensievere begeleiding. In het ziekenhuis kwam haar zoon gezond ter wereld. Hadija vroeg een medewerker van het CSP haar zoon een naam te geven, omdat ze zoveel hulp en liefde van hen kreeg. Na zes verloren kinderen, is Hadija dolblij met Moses, haar gezonde baby.

KerK in yoGJaKarta wordt hulpCentrumEind 2010 barstte de Merapi-vulkaan op het Indonesische eiland Java voor de zoveelste keer uit. In de wijde omgeving van de vulkaan werden dorpen getroffen door as, lava en rivieren die buiten hun oevers traden. Meer dan 300 mensen werden verrast door het natuurgeweld en kwamen om. De Alat Pemulihan kerk die Compassion-projecten uitvoert, bleef ternauwernood een modderstroom bespaard en kon zich richten op de hulp aan slachtoffers in hun islamitische gemeenschap.

Veel mensen raakten in dit gebied hun huis kwijt, doordat een rivier door een opstapeling van as en modder buiten haar oevers trad. Op veel plaatsen ligt de as- en modderlaag tot 3 meter hoog. De Alat Pemulihan gemeente stond in de omgeving bekend als een plek waar hulp en troost te vinden was. Honderden inwoners van het gebied besloten dan ook om juist hier hun hulp te zoeken. Het kerkgebouw werd zo een crisiscentrum waar mensen konden overnachten, van waaruit voedsel gedistribueerd werd en waar mensen terecht konden voor gebed en emotionele ondersteuning.

Csp in el salvador: moeders helpen elKaarIn El Salvador betekent het Child Support Program meer dan dat de werkers de moeders en kinderen helpen. Inmiddels helpen de moeders elkaar. Paty is een van die vrouwen. Ze leerde goed naaien toen ze 16 was. Maar toen haar machine stuk ging, verloor ze haar werk, en had het gezin veel moeite rond te komen. Ze kwam bij het Child Support Program door haar situatie van armoede. CSP geeft workshops in handel en vaardigheden aan de moeders, zodat zij iets praktisch leren. Van haarstyling tot handwerk, alles wordt goed ontvangen door de CSP moeders. De projectleiders besloten een naaiworkshop te geven, en zagen dat Paty al veel ervaring had. Ze hadden nog naaisters nodig, die het de andere moeders konden leren en boden haar een baan aan, die Paty zonder te aarzelen aannam. Paty is heel blij haar man te kunnen ondersteunen door het vaste inkomen dat ze heeft. En het project is heel blij met de hulp die Paty is voor het project en de andere moeders.

NIEUWS daar

Foto: de modder staat op veel plaatsen

tot aan de daken van huizen.

35

wereldwiJZer

BoeKen

Dienend Leiderschap

LANGE tERMIJN VERtROuWEN IS BEtER DAN KORtE tERMIJN SuCCES

Henk Jan Kamsteeg

Henk Jan Kamsteeg is hoofdredacteur van ‘leadership’ en trainer bij Blanchard Nederland. Ook spreekt hij regelmatig over het thema leidersschap. Dienend leiderschap is zijn eerste managementboek, maar geschreven als een roman. Dienend leiderschap is een belangrijk principe

voor het leadership Development Program van Compassion, waarbij Henk Jan ook nauw betrokken is via onder andere het leadership Magazine. Het boek vertelt het verhaal van drie jeugdvrienden, Bert, Anton en Corné, die een lang weekend naar de Ardennen gaan en daar in gesprek gaan over hun verschillende leiderschapsstijlen. Zo komen thema’s als ‘het belang van complimenten geven’, ‘de relatie tussen competentie en karakter’ en ‘ben je dienend of zelfdienend’ voorbij.

Anton, die in het boekje door zijn vrienden flink geconfronteerd wordt met zijn eigengerichte leiderschapsstijl, noteert allerlei one-liners die in het boekje een eigen pagina krijgen. Een voorbeeld hiervan is ‘Dienend leiderschap is niet soft, maar is zowel sturend als ondersteunend.’ Dienend leiderschap lees je in anderhalf uur makkelijk uit. Door de verhaallijn met de principes aan het eind van elk hoofdstuk is het boek prettig leesbaar en herkenbaar, maar blinkt het niet uit in diepgang.

Uitgever: Business Contact125 blz. €19,95 ISBN 978 90 4700 402 8

Het goede levenReinier Sonneveld

Als je niet bang bent om eens eerlijk in de spiegel te kijken en je af te vragen hoe zit met jou en materialisme en naastenliefde, dan is dit boek een echte aanrader. Reinier schrijft op zijn eigen prikkelende wijze over thema’s die we allemaal herkennen. Over de macht van geld, onze neiging om meer te hebben, maar vooral over de goedheid van Jezus en hoe Hij ons kan helpen. Een van de leuke dingen uit het boek vormen de verwerkingsopdrachten die je steeds tegenkomt. Wie alles uit ‘Het goede leven’ wil halen volgt ze allemaal. Een paar voorbeeldvragen:

• Schrijf 10 dingen op die je vandaag van God hebt gekregen• Geef je buren een kaartje waarin je zegt dat je het

waardeert dat zij je buren zijn• Koop van iedere verkoper die je tegenkomt een

straatkrant.

Boeken die zulke thema’s behandelen kunnen al snel veroordelend of wettisch overkomen. In het boek van Reinier Sonneveld dat is nergens het geval. Juist doordat hij het grotere plaatje (‘het goede leven’) van hoe Jezus het bedoeld heeft laat zien, motiveert het om bewuster te leven en meer op de ander gericht te zijn dan op ons onszelf. Een echte aanrader!

Uitgever: Buijten en Schipperheijn240 blz. € 12,50 ISBN 978 90 5881 433 3

Vul deze rubriekDe wereldwijzer is een rubriek waar we boeken, cd’s, dvd’s en recepten verzamelen rondom het thema armoede, gerechtigheid en ontwikkelingslanden. Heb je een goed boek gelezen, een inspirerende film gezien, of een andere tip voor deze rubriek? Mail ‘m dan naar [email protected]. Misschien staat je bijdrage in de volgende editie van het magazine.

36

37

wereldwiJZer

Kai Tom KhaIngrediënten (Ingrediënten zijn veelal te koop bij een toko)

BereidingswijzeWrijf of maal de laos, de lombok en de sereh fijn tot een pasta. Snijd de kip in stukken. Verhit in een wok/wadjan de dunne kokosmelk met de rijstwijn en voeg dan de kip toe, gevolgd door de laos, de sereh, de lombok, de basilicum en de kool en laat dit zachtjes 30 minuten afgesloten stoven en vervolgens nog 20 minuten stoven. Voeg dan de dikke kokosmelk en de bouillon toe en laat dit alles 5 minuten stoven. Dan het limoensap toevoegen en erdoorheen mengen. Garneer het met de koriander, de peterselie en partjes tomaat.

Garnering1 1/2 eetlepel fijngehakte peterselie, korianderblaadjes, 2 tomaten.

Zeeën van rechtSChRIJVERS VOOR GEREChtIGhEID

Vorig jaar kwamen dertien liedschrijvers, dichters en componisten bij elkaar om samen te werken aan nieuwe Nederlandstalige liedjes. Vijftien liedjes over gerechtigheid, met onderwerpen als uitbuiting, vervuiling,

armoede, oorlog, maar ook hoop. Zeeën van Recht is in samenwerking met verschillende organisaties gemaakt, waaronder Compassion.

“God wil zeeën van recht en rivieren van liefde die heel de aarde weer vol laten stromen met recht.” – Amos 5:24

Zeeën van recht kun je thuis luisteren, maar is ook geschikt voor in de kerk. De liedjes helpen om het thema ‘gerechtigheid’ weer in de kerkdiensten terug te brengen. “Gerechtigheid is een van de belangrijkste thema’s in de Bijbel,’’ zegt liedschrijver Michiel van Heusden.

Compassion staat van harte achter dit initiatief. We hopen dat deze liederen hun weg naar samenkomsten weten te vinden. Het thema gerechtigheid en onze missie hierin als christenen kan zo een diepere plek bij ons als gemeenten innemen.

De liedjes zijn toegankelijk, snel en makkelijk mee te zingen, waardoor ze goed bruikbaar zijn voor de samenzang in de kerk. Sommige liederen zijn juist geschikt om bijvoorbeeld na een preek te luisteren tijdens een meditatief moment. Ze laten niet alleen de harde kant van onrecht zien, maar ook de hoop. We mogen weten dat God de God van hoop is en dat Hij ons helpt. Voor aanbiddingleiders en muziekteams is er naast deze cd een muziekboek met akkoorden en bladmuziek beschikbaar.

Bij de cd zit een mooi boekje met de liedteksten, een studie over gerechtigheid, inspirerende quotes en artikelen. Zeeën van recht is verkrijgbaar bij de christelijke boekhandel en op de website van Schrijvers voor gerechtigheid:

Cd

reCept

1 kip (1200 gr) (of kipdij vlees), 400 ml dunne kokosmelk (santen cair)250 ml dikke kokosmelk (santen asli), 6 cm laos4 theelepels gehakte basilicum, 1 serehstengel

1 groene Spaanse peper, 2 eetlepels rijstwijn (anders sherry)100 ml visbouillon, 1 limoen (sap), 100 gr fijngesneden Chinese kool

ik ben nog dieper bedroefd om de leiderschaps hongersnood in Afrika.

erken je het déjà vu-gevoel dat hoe meer dingen veranderen, ze op de een of andere manier meer eigenlijk hetzelfde blijven?Ik heb dat wel. Vooral nu de media

de laatste tijd onze aandacht vraagt voor de droogte en hongersnood in de Hoorn van Afrika – Somalië, Ethopië en delen van Kenia.Alhoewel de berichtgeving in de media verontrustend is, heb ik ze eerder gezien. Ik ben hier eerder geweest. De beelden en sfeer zijn bekend. Ja, ik heb deze vrouw, dat meisje, dit jongetje en deze oude, broodmagere man die daar op zijn stok leunt en zijn geheugen kwijt is al eerder voorbij zien komen.En dit kind, met haar verschrompelde huid en haar verwilderde blik door die grote, witte ogen die de afgrond hebben gezien al voordat ze oud genoeg waren om het te begrijpen. Dit kind heb ik eerder gezien en de tranen branden weer net zo in mijn ogen als toen ik haar een paar jaar geleden voor het eerst ontmoette.

Diep van binnen begrijp ik de wanhoop die Kevin Carter voelde toen hij zijn legendarische foto maakte van de aasgier dat naast een kind zit te wachten tot het overlijdt. Het beest zag hoe het kind verzwakte door de honger en klaar was om te sterven. Een dood die voor hem een feestmaal betekende. Dat was in Soedan in 1993. Carter pleegde later zelfmoord. Een paar wijze Afrikaanse mannen zeggen dat hij teveel slechte dingen had gezien dan een mens

aankan. Misschien hebben ze gelijk.Maar toch, droogten zijn een natuurverschijnsel. Ze komen net als orkanen, aardbevingen en tsunami’s, zonsopgangen en zonsondergangen.In tegenstelling tot droogten, beweren veel mensen dat de meeste hongersnoden worden veroorzaakt door de mens. Dat klinkt niet onlogisch.

Terwijl ik rouw om de beelden van uitgehongerde kinderen, moeders en mannen, ben ik nog dieper bedroefd om de leiderschaps hongersnood in Afrika. Voor de duidelijkheid: er zijn goede leiders in ons continent – ik wil de baby dan ook niet met het badwater weggooien – maar het zijn er veel te weinig en teveel verspreid voor zo’n groot werelddeel. We hebben te lang een

leiderschapsdroogte gehad.Ik ben ervan overtuigd dat als we een proactief leiderschap hadden gehad, dat sober had geleefd en op het welzijn van anderen gericht was geweest, dat de omvang van deze catastrofe nu veel kleiner zou zijn geweest. Er zouden veel minder onnodige doden zijn gevallen.

Voedselhulp is een goed iets. Immers, een kind kan niet in zijn eigen toekomst voorzien. Maar wat moeten we vandaag en morgen doen om ervoor te zorgen dat er ook na morgen nog te eten is?

Ik verbaas me er elke keer weer over hoe vaak grote problemen (zoals de hongersnood in Afrika) heel eenvoudige oplossingen hebben. Mensen die er verstand van hebben zeggen dat iemand een vis geven de ander afhankelijk maakt, maar dat als je iemand leert vissen, dat je duurzaam aan de toekomst en ontwikkeling werkt. Ik ben het daarmee eens. In de Compassion-projecten leren we de kinderen hoe ze moeten vissen. Dat ‘vissen’ betekent soms heel concreet dat ze echte vissen leren kweken en verkopen op de markt, of dat ze leren ‘vissen’ in de zin dat ze leren hoe ze droogte-bestendige gewassen kunnen verbouwen of de oogst beter kunnen opslaan zodat niet 40% van hun oogst door ongedierte wordt bedorven.

En natuurlijk ben ik enthousiast over de volgende generatie Afrikaanse leiders die we aan het trainen zijn. leiders die hun leven en werk willen inzetten om mensen te dienen en ervoor gaan zorgen dat de armen niet worden achtergesteld en hoeven te sterven door honger.

Nog een déjà vu moment voor Afrika. Mijn Afrika.

tekSt: Sidney Muisyo

SIDNeY MUISYO is vice-president van Compassion in Afrika en schrijft columns voor het Compassion Magazine.

De hONgerSNOOD:

een déjà vu?

Column

38

393939

LAAt AANbIDDINg MEER DAN EEN LIED ZIJN

WORD OOK VRiJwilliGeR EEN STEM VOOR KINDEREN IN ARMOEDE

DOe JIJ Mee? WOrD DAN VrIJWIllIger.

Compassion voorziet je van materialen waarmee jij het werk van Compassion en de nood van de kinderen onder de aandacht kunt brengen in je netwerk van vrienden, Familie, KerK en tijdens evenementen.

hOe WOrD Ik VrIJWIllIger?Wil je ook als vrijwilliger aan de slag? Ga dan naar http://vrijwilligers.compassion.nl/aanmelden of stuur een e-mail naar [email protected].

De hONgerSNOOD:

een déjà vu?

39

Compassion werKt wereldwiJd onder meer dan 1.200.000 Kinderen en ruim 2.000 studenten

22

1211

13

8

7

9

3 1614

2 64

21

25

26

19

1

5

10

partnerlanden

24

1820

23

17

15

Zuid-ameriKa

1. meXiCoAantal kinderen: 22.141

2. GuatemalaAantal kinderen: 35.923Aantal lDP studenten: 117

3. el salvadorAantal kinderen: 41.595Aantal CSP projecten: 20Aantal lDP studenten: 40

4. hondurasAantal kinderen: 41.103Aantal lDP studenten: 80

5. niCaraGuaAantal kinderen: 35.032

6. haitïAantal kinderen: 68.560Aantal CSP projecten: 61Aantal lDP studenten: 95

7. dominiCaanse repuBlieKAantal kinderen: 43.128Aantal CSP projecten: 24Aantal lDP studenten: 94

8. ColomBiaAantal kinderen: 53.313Aantal lDP studenten: 107

9. eCuadorAantal kinderen: 53.480Aantal CSP projecten: 41Aantal lDP studenten: 150

10. peruAantal kinderen: 52.052Aantal CSP projecten: 40Aantal lDP studenten: 155

11. BraZiliËAantal kinderen: 33.068Aantal lDP studenten: 95

12. BoliviaAantal kinderen: 56.231Aantal CSP projecten: 31Aantal lDP studenten: 115

13. BurKina FasoAantal kinderen: 27.602

14. GhanaAantal kinderen: 31.533

15. toGoAantal kinderen: 9.600

16. ethiopiËAantal kinderen: 81.365Aantal CSP projecten: 31Aantal lDP studenten: 188

17. uGandaAantal kinderen: 74.964Aantal CSP projecten: 47Aantal lDP studenten: 475

18. rwandaAantal kinderen: 55.765Aantal CSP projecten: 10Aantal lDP studenten: 104

19. KeniaAantal kinderen: 79.353Aantal CSP projecten: 48Aantal lDP studenten: 272

20. tanZaniaAantal kinderen: 64.790Aantal CSP projecten: 26

21. indiaAantal kinderen: 116.967Aantal CSP projecten: 52Aantal lDP studenten: 225

22. BanGladeshAantal kinderen: 18.611Aantal CSP projecten: 9

23. thailandAantal kinderen: 34.707Aantal CSP projecten: 17Aantal lDP studenten: 72

24. FilipiJnenAantal kinderen: 59.177Aantal CSP projecten: 36Aantal lDP studenten: 179

25. indonesiËAantal kinderen: 83.704Aantal CSP projecten: 42 Aantal lDP studenten: 149

26. sri lanKa Aantal CSP projecten: 19

aFriKa aZiË

AustraliëCompassion AustraliaCanadaCompassion CanadaDuitslandCompassion Deutschland

FrankrijkS.E.l. FranceGroot-BrittanniëCompassion UKItaliëCompassion Italia

NederlandCompassion NederlandNieuw-ZeelandTEAR Fund New Zealand

Verenigde StatenCompassion InternationalZuid-KoreaCompassion KoreaZwitserlandCompassion Suisse