Community of intelligence

download Community of intelligence

of 27

 • date post

  02-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Community of intelligence

 • 1. Publicatiereeks IntelligenceBouwen aan een Community of Intelligence Dit is een uitgave in de publicatiereeks van het lectoraat Intelligence van de Politie academie. Het lectoraal Intelligence richt zich op het versterken van de kennispositie op het terrein van intelligence ten behoeve van de politie en het politieonderwijs. Succesvolle samenwerking rond Intelligence is het analyseren van informatie en kennis en deze gebruiken om beslissingen te nemen over het politiewerk. Het gaat hierbij om het politiewerk in zijn volle breedIntelligenceGestuurd politiewerk te; opsporing, noodhulp en handhaving. Het Intelligenceproces bestaat uit waarnemen, informatie ontsluiten, technisch door systemen maar vooral ook uit de hoofden van dePOLITIEACADEMIE agenten, die analyseren en op basis van die analyse besluiten nemen. Om proactief en preventief handelen mogelijk te maken en zo bij te dragen aan veiligheid versterkt de politie het intelligenceproces verder. Door het versterken van de kennispositie omtrent intelligence draagt het lectoraat hier direct aan bij.De focus van het lectoraat ligt op het doen van onderzoek dat voldoet aan wetenschap pelijke criteria als validiteit en betrouwbaarheid en direct toepasbaar en relevant is voor politiepraktijk en onderwijs. Ook bevordert het lectoraat het gebruik van deze kennis in onderwijs en politiepraktijk. De publicatiereeks is hier een voorbeeld van. In deze reeks verschijnen naast eigen onderzoeken ook relevante onderzoeken van andere onderzoekers, docenten, studenten en medewerkers in korpsen. Zo bundelt het lectoraat de kennis van intelligence en bevordert het lectoraat het gebruik hiervan in het onderwijs en de politiepraktijk. Cees Sprenger Eefje Teeuwisse Else PragtGieta Bhansing 101042 Agnes Dinkelmanswww.politieacademie.nl

2. Bouwen aan een Community of Intelligence 3. Bouwen aan een Community of Intelligence Succesvolle samenwerking rond Intelligence-Gestuurd politiewerk Eindrapportage onderzoek naar de CoI door het Lectoraat Lerende Politieorganisatie in opdracht van het programmabureau IntelligencePolitieacademieJuni 2010 De volgende publicaties zijn verkrijgbaar in de publicatiereeks Intelligence:1. Marille den Hengst (maart 2010), Informatierijk en toch kennisarm!?; 2. Cees Sprenger, Eefje Teeuwisse, Else Pragt, Gieta Bhansing en AgnesDinkelmans (juni 2010). Bouwen aan een Community of Intelligence; Kennis is macht, kennissen zijn machtiger 3. Nicolien Kop en Peter Klerks (juni 2010), Alertheid van politiemensenbij signalen van onraad; 4. Peter Klerks en Nicolien Kop (augustus 2010), Toekomsten verkennenvoor analisten; 5. Peter Versteegh, Theo van der Plas en Hans Nieuwstraten(augustus 2010), The Best of three worlds.Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij:Politieacademie Lectoraat Intelligence Postbus 834 7301 BB Apeldoorn lectoraat.intelligence@politieacademie.nl Uit: Peter Drucker 4. VoorwoordHet programmabureau Intelligence heeft de opdracht gekregen om het National Intelligence Model in te voeren binnen de Nederlandse Politie. Een belangrijke opgave die nodig is om het Intelligence-gestuurd politiewerk concernbreed verder tot ontwikkeling te brengen. Van het begin af aan ben ik me ervan bewust geweest dat de invoering van het NIM niet alleen met de structurele kant van Intelligence te maken heeft. Intelligence-werk is en blijft tenslotte mensen- werk. Als je het samen beter wilt doen betekent dat samen leren. Ik ervaar onze Intelligence organisatie ook als een club mensen die met elkaar aan de slag is en samen moet leren om dat professioneel te doen.Eind 2008 kwam ik in gesprek met het lectoraat lerende Politieorganisatie om te verkennen wat wij konden doen om deze op leren en samenwerken gerichte dimensie nader te verkennen. Zo ontstond het begrip Community of Intelligence, dat staat voor het netwerk of samenwerkingsverband van alle mensen binnen Politie Nederland die het Intelligence-gestuurd politiewerk op een hoger plan willen brengen. We hebben het lectoraat gevraagd een onderzoek te doen naar de kansen en mogelijkheden van een dergelijke Community of Intelligence. Ik dacht toen nog dat je een dergelijke Community op een vrij traditionele, functionele manier kon organiseren. Inmiddels weet ik beterTijdens en na dit onderzoek heb ik, samen met de leden van mijn programma- bureau, veel gesprekken gevoerd met Cees Sprenger, de lector lerende Politie- organisatie. Hij daagde ons vaak uit om te denken en werken vanuit de netwerk- visie. Dat leverde mooie inzichten op, maar het riep ook vragen op. Bijvoorbeeld hoe we als programmabureau enerzijds kunnen sturen richting de korpsen (we hebben een opdracht!) en aan de andere kant juist de verschillende wensen en ideen uit de korpsen verder kunnen ondersteunen en stimuleren. De resultaten van deze gesprekken en van het onderzoek zijn vastgelegd in deze rapportage.Deze rapportage is bestemd voor iedereen die actief wil werken aan de organisatie van het Intelligence-gestuurd politiewerk in Nederland of zelfs breder, voor ieder- een die een bijdrage levert aan Intelligence. Uiteraard neemt het programma- bureau zelf ook initiatieven om deze CoI verder te stimuleren. Inmiddels zijn we al op heel wat van de punten die in de aanbevelingen staan actief aan het werk, samen met de korpsen en de Politieacademie. We nodigen jou uit om mee te denken en werken een Community of Intelligence. Doe je mee?Jan ter Mors Programmamanager Intelligence Politie Nederland 4 5 5. InhoudVoorwoord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Samenvatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11HoofDSTUK 1 Denkkader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13HoofDSTUK 2 onderzoeksopzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17HoofDSTUK 3 onderzoeksresultaten deel 1: . . . . . . . . . . . . . . . .21Waar gaat het in de praktijk al goed?HoofDSTUK 4 onderzoeksresultaten deel 2: . . . . . . . . . . . . . . . .27Waar is ruimte voor ontwikkeling?HoofDSTUK 5 Aanbevelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31Bijlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 ISBN 978-90-79149-27-8 Politieacademie Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de Politieacademie, die daartoe door de auteurs met uitsluiting van ieder ander onherroepelijk is gemachtigd.6 7 6. Samenvatting In dit onderzoek gaat het over de vraag f en hoe een Community of Intelligence in de praktijk verder tot ontwikkeling kan komen. om deze vraag te beantwoor- den hebben we allereerst gekeken naar waar het mensen in de intelligence praktijk al lukt om met elkaar samen te werken en effectief kennis en informatie te delen. In tweede instantie hebben we verkend hoe Intelligence-gestuurd werken binnen de politie verder tot ontwikkeling gebracht kan worden.Een Community of Intelligence is geen bestaand begrip, maar is bedacht in analogie met een Community of Practice (CoP). Een CoP is een al dan niet virtuele groep van professionals die een soortgelijke praktijk uitoefenen en elkaar opzoeken om van en met elkaar te leren. Het doel van de CoI is om deze uitwisseling onder professionals die in het Intelligence veld aan het werk zijn te bevorderen.De onderzoeksmethode die we gekozen hebben is de Learning History methode. Dit is een methode die deelnemers uitnodigt om aan de hand van verhalen over hun praktijk inzicht te krijgen in de wijze waarop goede samenwerking en informatie- en kennisuitwisseling nu al in de praktijk plaatsvindt. We hebben in totaal 26 mensen gesproken op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.De belangrijkste themas die uit de gesprekken naar voren kwamen zijn: Samenwerken vanuit overeenkomstige verwachtingen Bewustzijn van wederzijdse afhankelijkheid Een helder kijkkader op spelregels en resultaat open netwerk: meerdere perspectieven en diversiteit Virtuele samenwerking. 8 9 7. Er lopen twee rode draden door deze themas die aangeven welke ontwikkelrich- Inleiding ting op dit moment kenmerkend is voor het Intelligence-gestuurd politiewerk in Nederland. Ten eerste is dat het verder concretiseren en standaardiseren van de structurele kant, die omschreven is in het Nationaal Intelligence Model (NIM) op landelijk niveau en in verschillende documenten en aanpakken in de regionale korpsen en KLPD. Ten tweede is dat de menselijke kant, die betrekking heeft Dit onderzoek is door het programmabureau Intelligence ingesteld in het kader op het ontwikkelen van nieuwe en andere manieren van denken en gedragen van de implementatie van het Nationaal Intelligence Model (NIM). Het NIM die nodig zijn om het Intelligence gestuurd politiewerk op een hoger niveau biedt korpsen en medewerkers van de Politie een kader met methoden en besluit- te brengen. vormingsprocessen om Intelligence-gestuurd politiewerk vorm te geven. In de dagelijkse praktijk is gebleken dat goede voorbeelden van Intelligence-werk naast De aanbevelingen die we in deze rapportage hebben geformuleerd zijn de volgende:een goed kader ook een op leren en samenwerken gerichte instelling vraagt. Zo is het idee ontstaan van een Community of Intelligence (CoI), een netwerk van De focus ligt nu landelijk gezien van het programmabureau Intelligence,mensen die samen werken en leren tijdens het Intelligence-gestuurd politiewerk.in opdracht van de Minister en de Raad van Korpschefs io, op het Deze CoI drukt vooral een nieuwe manier van werken uit, waarin alle mede-invoeren van het NIM als standaard voor het Intelligence-werk in dewerkers die direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van Intelligence kennis-korpsen. productief samenwerken en op die manier het Intelligence-gestuurd politiewerkDit leidt ertoe dat het programmabureau de betrokkenen bij Intelligenceop een hoger plan willen brengen.in de kor