Communiceren met gezond boerenverstand

of 13 /13
Communiceren met gezond boerenverstand Succesvolle PR en marketing van het agrarisch bedrijf

Embed Size (px)

description

Uitgave over communicatie, pr en marketing van het agrarisch bedrijf

Transcript of Communiceren met gezond boerenverstand

Page 1: Communiceren met gezond boerenverstand

Communiceren met gezond boerenverstandSuccesvolle PR en marketing van het agrarisch bedrijf

www.roodbont.nl

www.multifunctionelelandbouw.nl www.imagro.nl

Om je bedrijf vooruit te duwen, kun je als agrarisch ondernemer niet zonder actieve communicatie. Iedereen heeft te maken met een omgeving met wie hij of zij com-municeert. Dat maakt van communicatie een basisvoorwaarde voor een gezond toekomstperspectief van je bedrijf. Communiceren met gezond boerenverstand is hierbij een onmisbaar hulpmiddel.

Communiceren met gezond boerenverstand ondersteunt je bij effectieve communi-catie. Niet met allerlei ingewikkelde theorieën, maar door het geven van praktische tips, stappenplannen en toegesneden achtergrondinformatie. Adviezen van deskun-digen uit de agrarische praktijk en voorbeelden van agrarisch ondernemers uit alle takken van de land- en tuinbouw geven een extra zetje.

Je wilt dat je boodschap je omgeving en/of je klanten bereikt. Dat je communicatie effectief is. De meeste kans van slagen heb je met een goede voorbereiding en het toepassen van een aantal basisregels. Ook is het zaak dat je helder voor ogen hebt wat je wilt bereiken en waarom. Je kunt gebruikmaken van diverse communicatie-middelen, waaronder een website, een folder of gewoon een persoonlijk gesprek. Kies het middel dat in jouw situatie het meest succesvol kan zijn.

“ Zaken zijn als kruiwagens, als men ze niet duwt, staan ze stil”

Communiceren met gezond boerenverstand bevat interviews met communicatiedeskundigen actief in de agrarische sector. Zij geven tips en adviezen toegesneden op de agrarische praktijk. Hun mening over….

Antoinet van Helvoirt (Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme)....communicatiestrategie: “Ken je kernwaarden“

Derk Pullen (LTO-Noord Advies)....doelgroepen: “Durf te kiezen“

Nicole van Hoof (ZLTO)....jezelf onderscheiden: “De zoveelste mini-camping werkt niet meer“

Sophie Peeters (Gemeente Rucphen)....omgaan met overheden: “Het gemeentehuis is er niet alleen voor ambtenaren“

Frank van Suchtelen (All-Round Communications)....pr en publiciteit: “Het is geen vanzelfsprekendheid dat mensen naar je toe komen“

Michiel Verheij (Syntens)....on-line communicatie: “Je moet een gevoel verkopen“

Aggy Langendijk (Parenticom & partners)....omgaan met klanten: “Mensen die bij je komen, moeten zich echt welkom voelen“

Conny van Iperen (Nederland bloeit)....de organisatie van evenementen: “Een grote opkomst is niet altijd de maat voor succes“

Vincent van Rijsewijk (PEP-bc)....marketing: “Plezier, passie en beleving doet verkopen“

Comm

uniceren m

et gezond boerenverstand

Communiceren met gezond boerenverstand bevat reportages over agrarische ondernemers. Zij vertellen over hun aanpak, het belang van communicatie en over hun ervaringen….

Janny Gerritsen en Annet Zeper, Stichting Plattelandstoerisme Achterhoek “Voorheen werd er over ons gepraat. Nu praten we mee“

Eric Drogenbroek, fruitteler, Loenen“ Het geeft een kick om in de supermarkt ons eigen product te herkennen“

Coen en Cindy Bosch, biologische varkenshouders, Raalte“ Ik wil klanten de meerwaarde van ons product uitleggen“

Klaziena en Steven van der Zee, veehouders en eigenaar Aktiviteitenboerderij Fjouwerhusterpleats, Rohel “ Een netwerk betaalt zich absoluut uit als je een nieuwe stal wilt bouwen of een nevenactiviteit wilt opzetten of uitbouwen“

Johan van der Velde, wijngaardenier, Dreischor“ Het behalen van een meerwaarde vergt echt onder-nemerschap. Pr en marketing zijn hiervan een wezenlijk onderdeel“

Joris van Aart, groentekweker de Heulhoeve, Hoeven“ Een webwinkel is eigenlijk een heel veilige afzetmarkt“

Piet en Paula Kalverboer, veehouders en deelnemers Hotel de Boerenkamer, Monnickendam“ We wilden een neventak die voor reuring op het erf moest zorgen“

Jannie Hoogeveen en Christine Polman, St. Tuinbouw Emmen, Klazienaveen“ Op evenementen en open dagen zet iedereen zijn beste beentje voor“

Carlos Faes, eigenaar Philips Fruittuin, Eindhoven“ Er komt een moment waarop de kinderen al die games en Nickelodeon-series zat zijn en snakken naar een ener-verende én leerzame speurtocht door een boomgaard“

gezond boerenverstandSuccesvolle PR en marketing van het agrarisch bedrijf

RDB0001_Cover_plano_W.indd 1 08-01-10 13:29

Page 2: Communiceren met gezond boerenverstand

5 PR en publiciteitHoe kom je in beeld?

50

RDB0001_binnenwerk_W.indd 50 08-01-10 14:08

Page 3: Communiceren met gezond boerenverstand

Wat is public relations? Als je aan tien mensen vraagt wat zij hieronder verstaan, krijg je tien verschillende omschrijvingen. Het komt neer op het leggen en onderhouden van een goed contact met de buitenwereld. Daarbij richt PR zich op alle mensen en groepen die van belang zijn voor het voortbestaan en de bloei van een onderneming. Concrete werkzaamheden die onder PR vallen, zijn lobbyen, het beïnvloeden van de publieke opinie, persberichten versturen en journalisten te woord staan.

Onderscheid reclame en PR

Er is verschil tussen reclame en PR. Reclame richt zich op het bevorderen van de ver­koop van producten en diensten. PR kun je zien als de verkoop van het bedrijf in zijn totaliteit. Ieder bedrijf is afhankelijk van een goede relatie met klanten, relaties, leve­ranciers en de omgeving. Je moet constant bezig zijn met het verbeteren van de relaties met mensen die voor het bedrijf van belang zijn. Met PR probeer je het publiek ervan te overtuigen dat je bedrijf aantrekkelijk is om zaken mee te doen.

Of het nu een boerderijwinkel is of een minicamping, een agrarische kinderopvang of

een zorgboerderij, vroeg of laat moeten de mensen die je wilt bereiken, weet krijgen

van je plannen. Er moet dus op een of andere manier ruchtbaarheid aan worden

gegeven. Als niemand weet van het bestaan van je activiteit, blijft het stil op het erf.

Het opzoeken van publiciteit voelt misschien onwennig, maar het is nodig en je zult

zien dat bezig zijn met public relations vooral ook leuk is.

Public relations

Public relations: het stelselmatig bevor­deren van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. • Het woord ‘stelselmatig’ geeft aan

dat je het planmatig en systematisch aanpakt.

• Het woord ‘wederzijds’ laat zien dat je niet alleen informatie geeft, maar ook streeft naar het opbouwen van een dia­loog met je publieksgroepen. Alleen dan weet je wat er leeft en kun je daarop inspelen.

• Het woord ‘begrip’ geeft aan dat zowel de ondernemer en zijn medewerkers als de publieksgroepen bereid zijn de houding en het gedrag ten opzichte van elkaar te veranderen.

51

5 P R e n p u b l i c i t e i t

RDB0001_binnenwerk_W.indd 51 08-01-10 14:08

Page 4: Communiceren met gezond boerenverstand

Publiciteit

Wat moet je doen om in de publiciteit te komen? Het antwoord is simpel: zorg er­voor dat je de krant haalt. Hoe? Door de aandacht op je te vestigen. Kranten, bladen en makers van nieuwsprogramma’s op tv zijn dol op alles wat nieuwswaarde heeft. Omdat je ook nog aan het imago van je bedrijf moet denken, is het wel zinnig om positieve aandacht te trekken.Het genereren van journalistieke belangstelling voor je bedrijf vergt een creatieve geest en een actieve opstelling. Dat wil zeggen dat je de pers zelf op nieuws moet attenderen. Een effectieve manier om bekendheid te geven aan iets, is het verstu­ren van een persbericht naar (regionale) dagbladen, huis­aan­huisbladen, het (plaatselijke) radiostation, de (regionale) tv.

Nieuwsgierig maken

Hoe krijg je journalisten aan het schrijven over je bedrijf zonder dat je hiervoor be­taalt? Door een persbericht zo te schrijven dat de journalist nieuwsgierig wordt naar het bedrijf. De kans is groot dat hij contact zoekt voor meer informatie.

Een goed verhaal dat ook nog eens consequent wordt verteld, is belangrijker dan allerlei marketingfoefjes. “Daar prikken mensen na een tijdje doorheen,” is de stellige overtuiging van Carlos Faes van Philips Fruittuin in Eindhoven. “Vergele­ken met een fruitkwekerij in de Noordoostpolder hebben wij als enorm voordeel dat we met de stad Eindhoven een enorme doelgroep binnen handbereik heb­ben. Met name via free publicity proberen we die doelgroep duidelijk te maken dat de Philips Fruittuin uniek is, dat we ons onderscheiden met onze lekkere, ge­zonde producten, leuke activiteiten en bijzondere, ontspannen sfeer. Het kan een zaak van lange adem zijn maar als je een goed verhaal hebt dat je consequent vertelt, werpt het na verloop van tijd gegarandeerd vruchten af.”

“Goed verhaal belangrijker dan marketingfoefjes”52

RDB0001_binnenwerk_W.indd 52 08-01-10 14:08

Page 5: Communiceren met gezond boerenverstand

Free publicity

Free publicity is het inzetten van media om de aandacht te vestigen op je bedrijf. Het is een onderdeel van public relations en naar verhouding een goedkope manier om bekendheid te geven aan je bedrijf, bijvoorbeeld naar aanleiding van:• de feestelijke opening van het eerste seizoen van de minicamping, de enige in

de regio;• de uitreiking van een waardecheque door de wethouder vanwege de energie­

besparende maatregelen die je hebt doorgevoerd voor de verbouwing van de zorgboerderij.

Een belangrijk element bij free publicity is de nieuwswaarde van de informatie. Eén nadeel: bij free publicity heb je geen controle over wat er geschreven wordt. Of nieuws geschikt is voor free publicity, is te checken aan de hand van een aantal stel­lingen (zie kader Nieuwswaardetest).

“Goed verhaal belangrijker dan marketingfoefjes”

5 P R e n p u b l i c i t e i t

53

Nieuwswaardetest

In de volgende gevallen is nieuws ge schikt voor free publicity:

1 Het nieuws heeft te maken met een verandering.

2 Over het nieuws valt een inte­ressant verhaal te vertellen of artikel te schrijven.

3 Over het onderwerp is veel discussie.

4 Bij het nieuws zijn aparte en kleurrijke foto’s te maken.

5 Het nieuws levert een bijdra­ge aan de oplossing van een (maatschappelijk) probleem.

6 Bekende personen zijn be­schikbaar om het nieuws naar buiten te brengen.

7 Belangenorganisaties zullen verheugd reageren op het nieuws.

5 P R e n p u b l i c i t e i t

RDB0001_binnenwerk_W.indd 53 08-01-10 14:08

Page 6: Communiceren met gezond boerenverstand

Persbericht

Free publicity kun je bereiken door het versturen van een persbericht. Dat is nog altijd een beproefd middel om nieuws naar buiten te brengen via de media.Bijna elke organisatie, vereniging of bedrijf verstuurt wel eens een persbericht. De berichten zijn bedoeld om de buitenwereld kenbaar te maken wat er gaande is in de organisatie. Je wilt er zoveel mogelijk mensen mee bereiken, liefst door publica­tie in een krant, tijdschrift of zelfs via radio of tv. Journalisten op hun beurt krijgen talloze van deze berichten. Zo veel, dat ze alleen de interessantste kunnen lezen en eventueel publiceren.Vaak beslist de journalist aan de hand van de kop of hij het persbericht gaat lezen of dat het in de prullenbak verdwijnt. De kop van een persbericht is daarom van wezenlijk belang. Ook een foto bijvoegen is belangrijk. Persberichten die samen met een foto worden verstuurd, worden zes keer zo vaak geplaatst als berichten zonder.

Opbouw persbericht

Wanneer je gebruik maakt van een persbericht, geef je aan dat je iets te melden hebt. Een goed persbericht bestaat uit drie delen: een titel plus ondertitel, een intro en de bodytekst. Achter aan het persbericht staan de contactgegevens.

De titel en ondertitel moeten aantrekkelijk zijn en bij voorkeur niet langer dan vijf woorden. Bovendien moeten ze beknopt de inhoud van het persbericht weer­geven. De intro moet een antwoord bieden op de vragen wie, wat, waar, wanneer,

waarom en hoe. Zet deze informatie (het belangrijkste nieuws) op een aantrekkelijke manier in de intro. Journalisten moeten het gevoel krijgen dat het bericht belangrijk is.De rest van de informatie komt in de bodytekst te staan. Meestal gaat het over een toelichting op de zaken die in de intro voorkomen. Hou er rekening mee dat de jour­nalist ook ’s avonds werkt en dat je daarom steeds bereikbaar moet blijven. Vermeld bij voorkeur je mobiele nummer bij de contactgegevens.

54

tip

Spits de wijze waarop je het nieuws formuleert, de opbouw en de accenten toe op de verschillende media. Een journalist van een krant leest een bericht anders dan een redacteur van een vakblad.

RDB0001_binnenwerk_W.indd 54 08-01-10 14:08

Page 7: Communiceren met gezond boerenverstand

Verschillende media

Veel voorkomende commerciële media zijn kranten, tijdschriften, vakbladen, radio en televisie. Er zijn ook nieuwe vormen van reclame komen opzetten, waaronder nieuwsbrieven die via email worden verspreid en sociale netwerken als Hyves.Welke media je benadert, hangt af van de doelstelling en wie je wilt bereiken met het nieuws. Hou daarom altijd de doelgroep voor ogen. Het hangt ook af van het onderwerp. Is het algemeen nieuws dat voor iedereen interessant is? Of sluit het aan bij een vakinhoudelijk thema? Is het een bericht met lokale, regionale of nationale impact? Of moet je landelijke media inschakelen? De keuze heeft ook te maken met waar de (mogelijke) klanten van je bedrijf wonen.

1 Zorg voor een invalshoek met nieuws waarde.

2 Geef in de kop en eerste alinea een antwoord op de 5 W’s + H: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe.

3 Geef de details in de volgende alinea.

4 Maak een persbericht niet langer dan één A4­tje: schrijven is schrappen.

5 Schrijf zakelijk. Maak er geen recla­metaal van.

6 Probeer de tekst objectief te houden.

7 Een goed persbericht is in de ac­tieve vorm geschreven. Voorkom woorden als ‘worden’, ‘kunnen’ en ‘zullen’.

8 Controleer de tekst goed op spel­ling­ en taalfouten. Laat iemand anders de tekst nog eens kritisch lezen.

9 Vermeld onderaan als ‘noot voor de redactie’ waar nadere informatie is te verkrijgen.

10 Verstuur een persbericht op naam van een journalist als je die kent.

Tien tips voor het schrijven van een persbericht

tip

De meeste mensen verzenden persberichten per email. Redacties geven hier de voorkeur aan omdat dit veel sneller werkt dan een papieren tekst.

5 P R e n p u b l i c i t e i t

55

RDB0001_binnenwerk_W.indd 55 08-01-10 14:08

Page 8: Communiceren met gezond boerenverstand

Mediamix

Voor eenzelfde nieuwsfeit kun je meerdere kanalen aanboren. Over het algemeen kan gesteld worden dat het inschakelen van een mix van media beter werkt dan het ge­bruik van één medium. Zo kan een reclamecampagne op televisie of radio de naams­bekendheid van het product of bedrijf vergroten, waarna een mailing de consument nog eens persoonlijk aanspreekt. Op die manier kan een communicatieboodschap ef­fectiever zijn en meer respons of bekendheid opleveren.Bepaal van tevoren welke media geschikt zijn om te benaderen. Leg een lijst aan van (regionale) dagbladen, huis­aan­huisbladen, magazines, tijdschriften, vakbladen, (regi­onale) radio­ en tv­zenders. Bedenk daarna per onderwerp wie je op de hoogte stelt.

Omgaan met journalisten

Heel wat mensen schrikken ervan als ze opeens een journalist aan de lijn hebben. Ze denken dat hij hen te grazen wil nemen. Toch is dat niet zo. Een journalist is op zoek naar informatie of naar de bevestiging ervan. Als je overvallen wordt door een journalist, kun je zeggen: „Mag ik u straks terugbellen?” Bel dan wel écht terug!Vraag altijd of je het interview of de reportage voor publicatie mag inzien. Dat is geen rare vraag. Journalisten zijn het gewend en vinden het over het algemeen geen probleem. Zij vinden het best prettig dat het artikel op feiten wordt gecontro­leerd. Hou het bij het nalezen dan ook bij de feitelijke informatie in het artikel, geef aan wat inhoudelijk niet juist is, en bemoei je bij voorkeur niet met de schrijfstijl. Dat is iets persoonlijks van de schrijver.

Anticipeer op negatieve publiciteit

Een ondernemer die gemotiveerd en energiek bezig is met zijn bedrijf en tijd steekt in een goede relatie met belanghebbenden, zal niet verwachten dat zijn bedrijf ne­gatief in de publiciteit komt. Toch kan dat, buiten zijn eigen weten om, gebeuren. Iemand die vervelend wil zijn, grijpt alles aan. Hij kan zomaar een brief sturen naar de redactie van een krant waarin hij zijn grieven kenbaar maakt over:

5656

Do’s and don’ts

• Probeer origineel en creatief te zijn in contacten met de pers.

• Maak journalisten nieuwsgierig.• Houd persberichten kort en

zakelijk.• Zorg dat je bereikbaar bent

voor de media en bereid bent om interviews te geven.

• Verstuur niet voor elk wissewasje een persbericht.

• Zet niet alle informatie in het persbericht, maar verwoord het zo dat de journalist belt voor uitgebreide informatie.

RDB0001_binnenwerk_W.indd 56 08-01-10 14:08

Page 9: Communiceren met gezond boerenverstand

• de geluidshinder die hij heeft ondervonden omdat het verjaardagsfeestje op de camping tot middernacht doorging;

• de auto’s die langs de weg geparkeerd stonden tijdens de open dag.

Het vervelende is dat dit in de pers en vooral op internet lang blijft hangen. Mensen die zoeken naar informatie over je bedrijf komen deze berichten tegen. Negatieve berichten zijn nooit goed voor het imago van een bedrijf. Dus moet je het er nooit bij laten zitten. Zoek contact met de media en geef openheid van zaken.

Ondernemers in de agrarische sec­tor zijn bevlogen mensen. Met vak­genoten kunnen ze lange geanimeerde gesprekken voeren over een veelbe­

lovend appelras, de concurrerende im­port van rozen uit Ethiopië, de te lage melkprijzen en het lidmaatschap van de regionale studieclub. Communicatie­adviseur Frank van Suchtelen wijst on­dernemers steevast op het belang van communiceren met de buitenwacht. “Door aan buitenstaanders te vertellen waarmee je bezig bent, uit te leggen wat er gaande is en door openheid van zaken te geven, kweek je een band en ontstaat begrip en betrokkenheid. Dé

ingrediënten voor een goed imago.”De manier waarop je communiceert, hangt af van de doelstellingen. De eerste vraag die Van Suchtelen een ondernemer voorlegt, is dan ook: wat wil je met je activiteit bereiken, op welke manier en voor wie doe je het? Het ondernemings­plan vormt de basis van alles: publiciteit en PR vloeien hier uit voort.De communicatiespecialist denkt dat on­dernemers heel veel zelf kunnen doen om in de publiciteit te komen. Als je bood­schap maar helder is. En als je daarbij dan ook nog een creatieve invalshoek hebt, is het helemaal goed. Er zijn legio manieren om de aandacht te trekken. Denk aan het organiseren van een vliegerfeest of een kampioenschap appelschillen.“Het is geen vanzelfsprekendheid dat mensen naar je toe komen”, stelt Van

Suchtelen. „Je moet iets te bieden heb­ben wat een ander niet heeft.” Elke on­dernemer zou moeten werken vanuit een doordacht plan, waarin strategie, doelstellingen en gekozen media zijn uitgewerkt. “Ook is het belangrijk dat je met enige regelmaat de publiciteit zoekt. Adverteren is één manier, maar denk daarnaast aan free publicity. Redactione­le aandacht in de media die door jouw doelgroep wordt gelezen of bekeken, is een heel belangrijke methode om je be­drijf, dienst of product onder de aandacht te brengen. Maar wat je ook doet, doe het altijd planmatig”, adviseert de com­municatiespecialist.

“Ondernemingsplan vormt de basis”

i n t e r v i e w

5 P R e n p u b l i c i t e i t

57

RDB0001_binnenwerk_W.indd 57 08-01-10 14:08

Page 10: Communiceren met gezond boerenverstand

praktijkvoorbeelden

“ Het behalen van meerwaarde vergt echt ondernemerschap”

Johan van de Velde

58

RDB0001_binnenwerk_W.indd 58 08-01-10 14:08

Page 11: Communiceren met gezond boerenverstand

Wijnhoeve De Kleine Schorre maakt populariteit van product te gelde

Ruim 3,2 miljoen euro is de totale waarde van de artikelen die een knipselmapdienst in zes jaar tijd ver-zamelde over Wijnhoeve De Kleine Schorre in Dreischor. Het boekwerk staat vol met nieuwsberichten, inter-views en reportages over de Zeeuwse wijngaard. “Hoewel ik die bedragen boven aan de pagina met een korrel-tje zout neem, zegt het toch wel iets over de waarde van alle publiciteit,” stelt wijngaardenier Johan van de Velde tevreden vast.

Vruchtbare en kalkrijke grond op een oude rivierbedding en tweehonderd extra zonuren ten opzichte van de rest van Nederland. Deze ingrediënten vor­men op Schouwen­Duiveland de basis­voorwaarden voor een succesvolle druiven teelt. Soms is van dat laatstge­noemde ingrediënt weinig te merken. Een grauw wolkendek jaagt over het Zeeuwse landschap, terwijl de regen tegen de ramen striemt. In het proef­lokaal van de wijnhoeve heeft Van de Velde er maar een terraswarmer bij aangestoken. Gelukkig was het een ge­weldig groeiseizoen en is de druiven­

oogst al lang achter de rug. De vruch­ten zijn geperst en achter het proeflokaal borrelt en pruttelt het sap rustig in metershoge metalen ketels.Van de Velde overdacht al op de mid­delbare landbouwschool zijn toekomst. De perspectieven voor de traditionele akkerbouw verslechterden. Doorgaan op de oude voet zag hij niet zitten, plannen om met enkele klasgenoten te specialiseren en te investeren in de spruiten teelt haalden het niet. En dat is achteraf maar goed ook. De jonge agra­riër was begonnen met een boeren­camping, maar de ware omslag kwam tijdens een spontane borrel bij de buur­man. “Die stelde voor de mogelijk­heden voor de druiventeelt in Zeeland te onderzoeken.”Hoewel ze twijfelden over de teelttech­nische haalbaarheid, zagen Johan en zijn vader direct de economische potentie. “Als boeren en tuinders wil­len we vooral een goed product leve­ren. Die toewijding is een goede eigen­schap. Maar daar moet je het niet bij laten, want dan blijft er aan het einde van de rit bitter weinig over. Het beha­len van een meerwaarde vergt echt

59

5 P R e n p u b l i c i t e i t

RDB0001_binnenwerk_W.indd 59 08-01-10 14:08

Page 12: Communiceren met gezond boerenverstand

praktijkvoorbeelden

ondernemerschap. Pr en marketing zijn hiervan een wezenlijk onderdeel.”

Fijne kneepjesVia via kwamen de Zeeuwen in contact met een Luxemburgse wijngaardenier. Die bleek bereid zijn kennis te delen en een samenwerkingsverband aan te gaan. In 2001 werden de eerste stok­ken gezet en Johan werkte drie jaar in Luxemburg, waar hem de fijne kneep­jes van het vak werden bijgebracht. De Zeeuw heeft zowel de druiventeelt als de wijnproductie inmiddels aardig in de vingers, want met Wijnhoeve De Kleine Schorre loopt het crescendo. In het na­jaar werd de volledige voorraad van dertigduizend flessen wijn verkocht.Behalve de goede kwaliteit van de wij­nen is vooral ook de publiciteit een be­langrijke pijler onder het succes. Van de Velde doelt onder meer op acties als de wijnstokkenlease, de organisatie van het jaarlijkse wijnfeest, de vele proeve­rijen en de deelname aan enkele gas­tronomische boeken. Uit de contacten met sterrenkok Sergio Herman vloeide een megadeal met KLM voort. De vlieg­maatschappij koos voor een meer streek­gebonden menukaart en wilde daar graag een Zeeuwse wijn bij schenken. In drie maanden tijd werden vervol­gens maar liefst 20.000 flessen in het luchtruim leeggeschonken.

Dat de nieuwe publicitaire initiatieven zo grandioos aanslaan, is vooral te dan­ken aan de bedrijfsopzet van de wijn­hoeve, zegt Van de Velde. “Enkele aandeelhouders hebben financiële on­der steuning gegeven bij de opbouw van het bedrijf. Behalve een aardig startkapitaal heeft ons dat vooral ook veel kennis opgeleverd. Daarnaast heb­ben we een communicatieman en zit­ten er ook een projectontwikkelaar en een accountant in de BV. Tijdens onze brainstormsessies komen soms de meest onverwachte ideeën naar boven, die in de praktijk heel goed aanslaan.”

De wijnproductie heeft Van de Velde intussen in de vingers.

60

RDB0001_binnenwerk_W.indd 60 08-01-10 14:08

Page 13: Communiceren met gezond boerenverstand

Concept vasthoudenVeel nieuwe activiteiten komen vol­gens Van de Velde spontaan tot stand. “De mensen die ons bedrijf bezoeken, zijn enthousiast en doen het verzoek voor speciale arrangementen. De ene keer is dat beter in te passen dan de andere, maar we nemen ieder voorstel serieus. Uiteindelijk is dat ook een vorm van marketing. Eén met weinig kosten en een snelle extra afzet.”Veel moeite om hoogwaardigheids­bekleders iets te laten dopen, door te laten knippen of te laten openen, hoe­ven ze in Dreischor niet te doen. De aanwezigheid van hoge functionarissen

genereert weer publiciteit. Overigens heeft het ook iets verraderlijks, stelt Van de Velde. “Hoewel veel bestuur­ders in hun woorden nevenactiviteiten toejuichen, zijn ze in hun daden vaak terughoudend. Uit angst om fouten te maken opereren de beleidsmakers heel behoedzaam. Neem onze etiket­ten met daarop de naam ‘Schouwen­Druivenland’. Die hebben veel stof doen opwaaien. Volgens de Europese regels zou het niet mogen. Maar we hebben voet bij stuk gehouden. Vooral ook omdat de naam zo goed past bij ons initiatief en ons marketing­concept.”

Investeren in frisse kijk van buiten verdient zich terug

Huur ook eens kennis in van externe des­kundigen, is het advies van wijngaarde­nier Johan van de Velde in Dreischor aan zijn collega’s. “En dan doel ik niet alleen op de vaktechnische adviezen, maar met name op ondernemersvaardigheden. Laat eens een marktonderzoek uitvoeren of laat een reclamebureau eens naar je product kijken. Boeren en tuinders in­vesteren gemakkelijker in een nieu­we schuur of trekker, omdat ze weten wat ze daaraan hebben en er direct het effect van merken. Het advies van een buitenstaander levert daarentegen frisse ideeën op, die op de langere termijn veel meer opleveren. In financieel op­zicht én qua lol in het werk.”

Een stimulans voor de verkoop was de afzet naar KLM die in drie maanden tijd 20.000 flessen afnam.61

5 P R e n p u b l i c i t e i t

RDB0001_binnenwerk_W.indd 61 08-01-10 14:08