Communicatie presentatie

Click here to load reader

 • date post

  07-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  271
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Communicatie presentatie

 • 1. COMMUNICATIEAKASH BHAGOLE 1MMC1donderdag 20 juni 13
 • 2. VIERFASENMODELDE ANALYSEDEZE FASE DRAAIT ALLEMAAL OM HET ONDERZOEK.DE ANALYSE VAN HET KERNPROBLEEM IS ERG BELANGRIJK.DE STRATEGIEIN DE TWEEDE FASE GEEF JE AAN WAT DE DOELGROEPEN EN COMMUNICATIEDOELEN ZIJN EN OPWELKE WIJZE JE DE DOELEN WILT BEREIKEN.DE UITVOERINGIN DE DERDE FASE DRAAIT ALLES OM HET UITVOEREN VAN DE GEKOZEN STRATEGIE.DE EVALUATIEIN DE VIERDE FASE LET JE OP HET EFFECT VAN DE COMMUNICATIE. JE MOET DUS IN STAAT ZIJN DEGEVOLGDE AANPAK BIJ TE STUREN.DE VIER FASESdonderdag 20 juni 13
 • 3. VERSCHILLENDE NIVEAUSINSPANNINGER IS VEEL INSPANNING NODIG OM EEN POSITIEF IMAGO BIJ JE PUBLIEKSGROEP TE KRIJGEN. VEELORGANISATIES BESSEF DAT ONVOLDOENDE. HUN AANPAK IS NIET GEBASEERD OP EEN PLAN MAAROP DE PRODUCTIE VAN MIDDELEN.ZONDER COMMUNICATIEPLANZONDER COMMUNICATIEPLAN WERKEN IS ONHANDIG. ER WORDT DAN AD HOC GERAGEERD INPLAATS VAN PROACTIEF ANTICIPEREN.STERK IMAGOEEN ORGANISATIE CREERT EEN STERK IMAGO DOORMIDDEL VAN STELSELMATIG EN OP EENCREATIEVE MANIER TE COMMUNICAREN MET DE DOELGROEPEN.COMMUNICATIEPLANNENIN EEN BEDRIJF HEB JE VERSCHILLENDE COMUNICATIEPLANNEN ZOALS: CONCERNCOMMUNICATIE,MARKETINGCOMMUNICATIE EN INTERNECOMMUNICATIE.COMMUNICATIEPLANNENdonderdag 20 juni 13
 • 4. VASTE ONDERDELENONDERDELEN VAN EEN COMMUNICATIEPLANIN BIJNA ELK COMMUNICATIEPLAN STAAT WEL IETS OVER: ANALYSE, DOELGROEP, DOELSTELLINGENEN HET BEDENKEN VAN EEN BOODSCHAP.COMMUNICATIEPLANdonderdag 20 juni 13
 • 5. ANALYSEINZICHTOM EEN GOEDE ANALYSE TE MAKEN HEB JE INZICHT NODIG OVER WAT ER WERKELIJK SPEELT, STELJEZELF DE VOLGENDE VRAGEN:1. WAT IS HET KERNPROBLEEM ?2. WAT IS DE OORZAAK VAN HET PROBLEEM ?3. WAT GEBEURD ER ALS DE ORGANISATIE NIETS DOET OP KORTE EN LANGE TERMIJN ?4. WIE ZIJN ER DIRECT BIJ HET PROBLEEM BETROKKEN ?5. WAAROM IS HET PROBLEEM NOG NIET OPGELOST ?6. WANNEER MOET HET PROBLEEM OPGELOST ZIJN ?ANALYSE MAKENdonderdag 20 juni 13
 • 6. DOELGROEPENDOELGROEP BEPALENHET VERSCHIL TUSSEN PUBLIEKS- EN DOEL- GROEPEN IS EENVOUDIG:PUBLIEKSDOELGROEPEN HEB JE, DOELGROEPEN KIES JECOMMUNICATIEDOELGROEPDE COMUNICATIEDOELGROEP IS DE GROEP WAAROP EEN COMMUNICATIECAMPAGNE ZICH RICHT.SOMS KIES JE ERVOOR DE DELGROEP VIA EEN TUSSENGROEP TE BENADEREN. DEZE TUSSENGROEPNOEMEN WE OOK WEL INTERMEDIAIRS.SEGMENTEREN IN DOELGROEPENSEGMENTEREN IS HET VERDER ONDERVERDELEN VAN BEPAALDE DOELGROEPEN. JE PAST DIT TOEWANNEER EEN BEPAALDE GROEP TE GROOT IS OM GERICHT MEE TE COMMUNICERENWIJZE SEGMENTERENJE KUNT JE DOELGROEP OP VERSCHILLENDE MANIEREN IN KAART BRENGEN: GEOGRAFIE,DEMOGRAFIE, SOCIO-ECONOMIE EN PSYCHOGRAFIE.DOELGROEPENdonderdag 20 juni 13
 • 7. DOELSTELLINGENONDERNEMINGSDOELSTELLINGENDEZE DOELSTELLING GAAT OVER HET DOEL VAN DE ORGANISATIE. DIT WIL ZEGGEN: DE PLAATS ENFUNCTIE VAN DE ONDERNEMING IN DE MAATSCHAPPIJ EN HAAR BIJDRAGE AAN DE SAMENLEVINGMARKETINGDOELSTELLINGENDEZE ZIJN GERICHT OP OMZET, MARKTAANDELEN EN CONCURRENTIE. ENKELE VOORBEELDEN VANMARKETINGDOELSTELLINGEN ZIJN: DE MARKT VOOR EEN MERK VERBREDEN, DE OMZETVERGROTEN OF HET AANTAL VERKOOPPUNTEN UITBREIDEN.COMMUNICATIEDOELTSTELLINGENDDEZE BESCHRIJVEN DE GEWENSTE COMMUNICATIE-EFFECTEN IN TERMEN VAN: KENNIS, HOUDING ENGEDRAGONDERSCHEIDENdonderdag 20 juni 13
 • 8. COMMUNICATIESTRATEGIEDE COMMUNICATIE STRATEGIEIN DE COMMUNICATIESTRATEGIE BESCHRIJF JE LANGS WELKE WEG DE ORGANISATIE DEDOELSTELLINGEN WILT BEREIKEN.ESSENTILE VRAGEN BIJ DE STRATEGIE ZIJN:MET WIE WIL JE COMMUNICEREN ? -> DOELGROEPWAT GA JE COMMUNICEREN ? -> BOODSCHAPHOE WIL JE COMMUNICEREN ? ->MIDDELENWANNEER GA JE WAT COMMUNICEREN ? -> TIJDSPLANNINGSTRATEGIEdonderdag 20 juni 13
 • 9. BOODSCHAPDE BOOSCHAPDE STRATEGISCHE POSITIONERING VERTAAL JE IN EEN COMMUNICATIEVE PROFILERING. DAARBIJIS DE BOODSCHAP ESSENTIEEL. BIJ HET FORMULEREN VAN EEN BOODSCHAP HOUD JE ERREKENING MEE DAT ONTVANGERS ZEER SELECTIEF OMGAAN MET INFORMATIE.donderdag 20 juni 13
 • 10. CONCEPTEFFECTCONCEPTBIJ HET EFFECTCONCEPT ZIE JE HET RESULTAAT DAT HET GEVOLG IS VAN DE AANKOOP VAN EENPRODUCTVERGELIJKINGSCONCEPTHET VERGELIJKINGSCONCEPT GEBRUIK JE ALS JE HET MERK WILT AFZETTEN TEGEN EEN ANDERMERKEXPLICATIECONCEPTHET EXPLICATIECONCEPT LEGT UIT WAT BIJVOORBEELD DE VOORDELEN VAN EEN PRODUCT ZIJN, HOEHET WERKT EN WELKE ELEMENTEN DAT PRODUCT BEVATASSOCIATIECONCEPTMET HET ASSOCIATIECONCEPT LEG JE EEN VERBAND TUSSEN HET MERK EN IETS ANDERSSOORTEN CONCEPTENdonderdag 20 juni 13
 • 11. COMMUNICATIEMIDDELENSELECTIE VAN MIDDELENELK MIDDELHEEFT EEN EIGEN BEREIK. ALS STELREGEL KUN JE AANHOUDEN DAT DIEDIEPTEWERKING OMGEKEERD EVENREDIG IS AAN DE BREEDTE VAN HET BEREIKCROSSMEDIASUCCESVOLLE COMMUNICATIE EIST VAAK DE INZET VAN EEN BREED SCALA AAN MIDDELEN. DITNOEMEN WE EEN MULTIMEDIA AANPAK. DE PROPOSITIE KOMT BETER OVER ALS JE DAARVOORVERSCHILLENDE MIDDELEN GEBRUIKT DIE ELKAAR VERSTERKEN.DOELGROEP/MIDDELENMATRIXIN EEN DOELGROEP/MIDDELENMATRIX ZIJN MIDDELEN AFGEZET TEGEN VERSCHILLENDEDOELGROEPEN.donderdag 20 juni 13
 • 12. BUDGETTAAKSTELLENDE METHODENADAT DE COMMUNICATIEDOELEN IZJN VASTGESTELD, KIJK JE WELKE ACTIVITEITEN NODIG ZIJN OMDEZE DOELEN TE REALISEREN. DAARNA REKEN JE UIT WAT DEZE ACTIVITEITEN KOSTENUITGAVEN IN VOORAFGAANDE JARENALS JE IN VOORAFGAANDE JAREN OOK EEN COMMUNICATIEBUDGET IS VASTGESTELD, KUN JE DITALS UITGANGSPUNT NEMEN VOOR HET NIEUWE BUDGET.ANTICYCLISCHE METHODEDE ORGANISATIE STELT EEN GROTER BUDGET BESCHIKBAAR ALS DE OMZET AFNEEMT EN BEGROOTEEN KLEINER BUDGET ALS DE OMZET TOENEEMT. HET GAAT DUS ALS HET WARE TEGEN DE TIJD INMETHODENdonderdag 20 juni 13
 • 13. EVALUATIEEFFECTEVALUATIEMET EEN EFFECEVALUATIE WIL JE BEPALEN WAT MET DE COMMUNICATIE IS BEREIKT. EEN EFFECTEVALUATIE VEREIST DAAROM GEGEVENS OVER DE UITGANGSSITUATIE.PROCESEVALUATIEBIJ EEN PROCESEVALUATIE KIJKEN WE KRITISCH NAAR HOE ALLES IS VERLOPEN. ENKELE PUNTENDIE AAN BOD KOMEN:WERDEN ER BELANGRIJKE FACTOREN OVER HET HOOFD GEZIEN ?ZIJN DE TIJDSPLANNING EN DEADLINES REALISTISCH GEWEEST ?HOE VERLIEP DE SAMENWERKING ?donderdag 20 juni 13
 • 14. EINDEDIT WAS MIJN SAMENVATTING/PRESENTATIE VANHOOFDSTUK 10 VAN COMMUNICATIEAKASH BHAGOLE 1MMC1donderdag 20 juni 13